DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Jterdsrii ©a No. 3? Abonnementspriis bii Toornltbetillsg p. 3 mandei f 1.65. tr. p. pflti! 1J8- SewliiiiBieri 5 si Mvertiiflurljs 13 et p. nielJpQBtwi letters atsr piutsrilite. Br. Ir. fü. leek- en Handelsirnkkerü fierms. Coster 5 Zn.. Mam C 9. Tel. 3 DOSDEBDiG 18 FEBRUARI. Nog steeds blijkt men het oneens over de voorwaarden wence Duitschland bij den nieuwen wapenstilstand moeten opgelegd worden De Franschen eisehen te dien opzichte veel zwaardere voorwaarden dan men tuans ia de Engelsche pers noodzakelijk acnt. Naar een keuter-oericat uil Parjjs meldt, is de Britscne opvatting van de zaak. dat bet van het meeste belang isv de gettèeie „mili taire gewoonte'' uit Europate verwijderen. Met andere woorden: van de Angelsaksers mag worden gezegd, dat zij den wensch koesteren om de oorlogstoestanden zoo spoe dig mogelijk om te zetten in vredestoestanden, terwijl de Franschen van meening zijn, dat het gevaarlijk zou wezen, op welke wijze ook den greep op Duitschland te doen verslap open, en oat integendeel de militaire toestan den straffer moeten worden gemaakt. het moet geeir oogenbiik worden gemeend, dat de Britten en Amerikanen er niet op zul len aandringen, dat Duitschland haast zal maken met de vervulling van alle toezeggin gen, die het bij den vorigen wapenstilstand heeit gedaan en waaromtrent het treuzelt. Twee van zulke gevallen hebben veel tijd in beslag genomen ^n de vergadering van dea 'oppersten oorlogsraad. Dit waren «te niei- uitievering van vele Duitscht duukbootes, die niet in zeewaardigen staat verkeerden op tiet tijdstip, dat de eerste wapenstilstand werd ge sloten, en van vele koopvaardpc&esea. Ook is nalatigheid betracht ia de terug ;aaf van waarden, die waren ontvreemd uit ransche en Belgische banken, t, De nieuwe wapenstilstandsvoorwaarden moeten Maandagochtend om vijf uur aan de Duitschers woruen overhanui^d, zoodat spoedig een beslissing moet worden genomen, het is natuurlijk mogelijk, dat er een korte verlenging zal zijn om dén geallieerden in dc gelegenheid te stellen om den wapenstil stand nog nader te overwegen, om dat de wa penstilstand op dezelide voorwaarden als tot dusver zal worden verlengd voor nog eet. maand. Of wel er zou een nieuw element u den toestand kunnen worden gebracht dood verklaringen van de Duitschers dat zij geen verlenging zullen onderteekenen zonder be krachtiging van de Nationale Vergadering te Weimar, hetgeen zou beteekenen, dat de mayht aan de huidige Duitsche gedelegeer den zou zijn uit handen genomen. De geheele staat van zaken t» voor het oogenbiik tamelijk verward; maar er is geen twijfel aan of het zal spoedig tot een vergeliik komen, dat waarschijnlijk een spoediger na leving van de wapenstilstandsvoorwaarden door de Duitschers zal meebrengen, waarbij tegelijkertijd geen stappen "enomen worden, die er toe zouden leiden, dat de overgang de wereld van een oorlogstoestand naar een vre destoestand wordt bemoeilijkt. Reuter meent te weten, dat de oorlogsraad der Geallieerden de meening is toegedaan, dat het Duitschland onmogelijk moet worden gemaakt de vijandelijkheden te hervatten en dat het den indruk moet worden bijgebracht, dat de geassocieerden overwinnaars zijn en geen kleurloozen vrede wenschen op te leg gen. Slechts wanneer Duitschland zich gewil lig schikt, zou de Entente het de hervatting van het vredeswerk kunnen vergemakkelijken De commissie van den volkerenbond ge looft, dat een groote stap naar overeenstem ming is gedaan nu Amerikanen en Engcl- schen bestoten hebben, zich met de Fransche wenschep over de schepping van een interna tionale land- en zeemacht te vereenigen. Volgens de Vorwarts zal het ontwerp-ver- dedigingswet spoedig aan de Nationale Ver gadering worden voorgelegd. Het ontwerp strekt tot invoering van algemeenen dienst plicht in een volksleger naar Zwitsersch voorbeeld. De diensttijd zal slechts kort du ren. Ook zal, zegt het blad verder, een wets voorstel worden' ingediend, dat zich met de regeling van het arbeidersvraagstuk bezig houdt en o. a. eischt invoering van arbeids- dwang. Met de vraag bctrefenae de sociali seering van het landbouwbedrijf heeft' zich volgens het Berl. Tag. de socialiseerings- commissie nog niet bezig gehouden. Van de nieuwe president der Duitsche re publiek, Ebert, meldt de Vorwarts, dat deze vooreerst zijn zetel in Weimar gevestigd zal houden, om in gestadige voeling met de nati onale vergadering en de regeering te blijven Later zal hij naar Berlijn verhuizen, dat de zal staan, die deer het bestarsad® zal worden benoemd KORTE BERICHTEN. De Russische boisjewislenieider Rfldek is te Berlijn gearresteerd. Ebert heeft ia eea gesprek mei een cor respondent var^ een Weensch blad «t,a. de aansluiting vast Dmisch Oostenrijk bij Duitschland aangeroerd. Het geschil in den oppersten oorlogs raad over de voorwaarden voor verlenging van den wapensulsiand' ml worden, opgelost door verwijting naar een subooamüssie, die verslag moet uitbrengen bij den oppersten economischen raad. Het Engelsche ministerie van Buiten! Zaken spreekt de ontruiming vm Archangel tegen. De regeeringstroepen besetten Bremer haven en Cunstemiinde. Het Amerikaansche representantenhuis keurde het vioolprogram voor drie jaar goed. De Oekraijiners en de Baltische volken nemen de mnoodiging voor Prinkipo aan. Uoyd George verklaarde in het Lager huis, dat de regeering bereid is om alle rechtmatige arbeidersgrieven te onderzoeken, maar dat eisehen, die er alleen op berekend zijn om de staatsorde te verstoren, met kracht zullen worden bos.reden Op de as. internationale' artekteeoafe- rentie tullen alle afgevaardigden het recht hebben onafhankelijk van hm ütndgenooten te spreken en te stemmen Het Belgische hoofdkwartier uu Bmissh- land wordt mmr Aken overgebracht. Hindenburg vesdgde zijn hoofdkwartier, in verband met de actie op het oostfront, te Kolberg am de Pommersdit kust. De Boisjewikische troepen naderen steeds meer O.-Pruisen verklaren door Le- nin te zijn uitgezonden om zich met de Spar- j tacisten te vereenigen. In de door hen bezette dorpen requireer® en moorden zij. Op de socialistische conferentie te Bern is een resolutie in zake het bolsjewisme inge diend, waarin wordt voorgesteld een studie commissie naqr Rusland te ttndtn. Scheidemann heeft in een onderhoud met een journalist gesproken, over den ,poll- tieken toestand meer in het bijzonder ten op zichte van het buitenland, waarin Duiiscü- iand zich bevindt. In het Britsche Hoogerhuis besprak Lord Curson de koloniale kwestie. De S tateneommissie is voor het eerst te Weimar bijeengekomen. Engeland tal nog jarenlang na het einde van den oorlog een voldoende weer macht op de baan nouden. zetel van de rijkscentrale blijft. De huishouding van den president zal in republikeinschen eenvoud, die van alle an dere hoofden van groote staten -overtreffen en slechts in zoover met de representatie plichten rekening houden als strikt noodza kelijk is. Het huis, waarin de rijkspresident in Berlijn zijn intrek zal nemen, is nog niet be paald. ,De minister-president zal zich in de rijks kanselarij vestigen, terwijl ook de overige rijksdepartementen in hoofdzaak blijven waar zij zijn. 1 De commissie, die te Parijs over de inter nationale arbeidsconferentie beraadslaagt, heeft o.a. de artikelen behandeld die loopen over de instelling van een internationaal par lementair arbeidsbureau en een besturend li chaam dat de werkzaamheden daarvan zal leiden. Men kwam overeen, dat het bureau in de hoofdstad van den volkenbond kom* als onderdeel der organisatie van den bond «a da: tuit ouder de loads vaa cea dkestear Stad wil ieu y>h REDE VAN DEN HEER J. B. BOMANS VOOR DEN BOND VAN R. K. KIESVER- EENIGINGEN TE ALKMAAR. Voor ecu tot in de uiterste hoeken, gevulde zaal heeft de heer J. B. Bomans, lid van de Tweede Kamer, gisteravond in de groote zaal van De Harmonie alhier een rede gehouden over „De toestand thans in stad en land." De voorzitter, de heer Kenter, opénde de bijeenkomst met er op te wijzen, dat na den oorlog de normale toestanden nog niet zijn wedergekeerd. Van verschillende zijden poogt men oneenigheid te kweeken, men wilde zelfs revolutie tot stand brengen en het was noodig. dat dezen avond eens duidelijk gezegd werd welke richting wij zullen moeten inslaan. De heer Bomans heeft zich bereid verklaard die richting aan te geven. Spreker prees het op treden van dea heer Bomans in de Tweede ge- sar. ge- Mm wil grijp® m&s d<e mscfet Er was ee® ëjd, dat de coalitie verslage® werd, dat was is 1013. Tom behaalden de linkergroepe® bij de stembus de overwining en toen behoefden' dus de soc democraten niet naar de macht te grijpen. Maar toen wessds- t® zij die macht niet. Troelstra es de zijnen konden minister-zetels bezetten maar rij maakte er een eomedie van. En dezelfde Troelstra heeft in 1917 den minister-president Gort van der Linden met bloemen gehuldigd. Spreker herinnerde aan de houding van om Troelstra tegenover mihigfer Bosboom m wees er op dat de heer Schaper vijf jaar lang tegen minister Posthuma te velde is getrokken. Maar als de heer Schaper gewild had, dan had hij daar zelf kunnen zitten, inplaate van die verfoeilijke Posthuma (aplaus). Of men Wijnkoopiaan, Enka-ist of iets an ders is, men wenscht dezelfde verdervelijke richting in te slaan. Spreker wees er op, dat de katholieken ook tot betere toestanden willen komen maar langs den weg der geleidelijke ontwikkeling, door evolutie en niet door revolutie. Het regeerings- program kan niet in enkele dagen verwezen lijkt worden. i Minister Ruys de Berenbrouck heeft ook een program van sodale hervorming. De 8- urige werkdag is in overweging en komt deze tot stand, dan moet zij xn de rijfesfeestekken worden ingevoerd. De studwadoorswet mpet worden herzien, er moet® doeltreffende bepa lingen ter bestrijding der huisindustrie in het leven geroepen wore® ©a ook de arbeidswet dimt in behandeling te worden genomen. De katholiekm willen de gehuwde wouw® uit fabrieken m werkplaatsen weren in tegen stelling met de soc. democraten. De katholie ken achten de plaats der gehuwde vrouw in haar huisgezin (applaus). Zij streven naar een betere arbeidsverzekering en willen de premies voor invaliditeitsverzekering geheel ten koste der werkgevers brengen. Zij wen schen doeltreffende uitkeering en een billijke weezenen weduwenrente. Voor de niet-arbei- ders moet de vrijwillige verzekering komen. De katholieken eisehen verbetering van de on gevallenwet, de woningwet en' de gezondheids wet benevens herziening van het militaire vraagstuk in zijn vollen omvang. Zoo is het program van minister Ruys m de Kamer zal daarover te beslissen hebben. Het kabinet zal niet toelaten, dat een an dere vlag, het embleem van de revolutie, op het regeeringsgebouw zal wapperen. De aoc-dm, 'sskmwm met «rrc«te mméssi al® imperialisme sugar WMgt mea hen wie nu de imperialisten zip dsia wste rij het niet. Mr. Troelstra zesde, dat de arbeiders vertrou wen' kuan® hebfeea ja de 3. D„ A„ P. Het liep torn tegen' de verkiezingen Ook de Mange® der renteniers waren zelfs bij de S. D. A. P veilig. Mr. Trcelstra verklaarde een vijand van de imperialistische groot-bourgeoisie te zijh maar waar schuilt dit gevaar? Ook teg«s het militairiamë heeft rids de S. D A wegpersoneel. Zijn de katholieken tevreden over de beslissing van den minister van Wa terstaat? De heer Bomans verklaarde niet verrukt over de uitgebreidheid van het debat te zijn. Hij heeft het socialisme, liberalisme en bo.s- jewisme niet ontzien en dacht velen geprik keld te hebben Spreker dankte den heer T ja den, die er vcor zorgde, dat deze avond met debatloos verliep, hoewel ook de heer Tjaden ■eg® het mthtamsme hee.it zseft de ej^renliik niet in debat is gekomen. Deze er- P. verldattxL Maar oofc dc fcafhohe- kende toch wat spreker reeds mededeelde, d.u daden verricht hadden. Beide 'ken beschouwen de deterie ais een noodzake lijk kwaad. Maar wie is nu militairist? De soc -dem. beroemen er zich op tegen de 50 millioen van de begroeiing te stemmen, maar rij waren vóór de 500 mülioea mobilis&tie- credieten. De arbeiders geloovëa dat daar iets principieel-moois in zit. Spreker heeft voor alle gevraagde gelden gestemd en meent, dat hij logisch handelde. Was de politiek van de S. D. A. P. gevolgd, dan zouden wij in 1914 een poover figuur hebben, geslagen; Nu kan men zeggen, dat de eoc.-dem. steeds voor het behoud van den vrede gewerkt heb ben maar dit deed Paus Benedidtus evengoed. Toen mr. Troelstra het gezag in handen wilde nemen gaf hij toe dat de soc -dem. niet de meerderheid in stemmen hadden, maar hij beriep zich ©p de hoedanigheid der stemmen. Wij tellen de- stemmm ri-t aldus m. Troel stra. maar wij wegen s/s. Zelfs Vm Kol noem de dat een alris-consafwatteï Ietsje. En Da vid Wijnkoop sat dè kat ssii, den boom te kij ken en -dacht presjdeast tosi «te groote sovjet republiek te worde®;. In Duihschlaasd werd de wH de? meerder heid nid erke&d De burgerlijke partij*» he ten zich vermoeid als zij waren, een staats» greep welgevallen. v Maar in Berlijn wesasehte andermaal een dersde verhelung louter op dxe der Spartaciérs, de macht- Zij be- g j_jeJ jjet historisch,materialisme van Marx was op zuiver maatschappelijk®1 grondslag de F K. goede partijen, zdde de heer Tjaden, hebben goede daden gedaan maar een R. K. voelt zich niet prettig als hij naast een soc. dem. wordt ge steld. Zij kunnen wel santengaan maar door ge heel andere beweegredenen gedreven. De S. D. A. P steunt steeds de verst gaande eisehen, de R. K. wenschen mede te werken tot verdrijving van nooden. Maar niet om po pulair te worden. Spreker heeft zelf door zich voor de arbeiders te interesseeren zijn eigen onderneming, zijn eigen inkomen een knak ziew krijgen, die niet meer te boven is te ko men. Maar al moge alles tegen spreker in aan, hij blijft op de brea staan voor de ar- ider® uit naastenliefde sa gevoel voor so ciale rechtvaardigheid,. Tusschen bolsjewisme, spateadsme. com munisme «bk.. bestaat gmv groot verschil Het laat spreker koud of het masxiace ©f vtn an- dere leer de grootmoeder wat mam het klein kind is het boia}«^ilsffls«. j' Het wortek oorapvorakellps kt het liberalis me en zakte af star de 5,. D. A. P, s» zoo ver der. Bolsjewisme, socj»lisiia«, an&rchisme, hei ia van denzelfden grondslag. Het is hei naja- en van de eenzijdige verheffing der arbei- ers, de verhefiing louter op stoffelijk gebied. Deze regeer mg heeft reeds veel tot stand gebracht. Spaeker durfde de 5 jaren van het ministerie Gort van der Linden tegenover de 5 maanden van het minister Ruys steil®. Mr. Aalberse, de minister van arbeid, heeft hard gewerkt en het program van den heer Ruys is niet te danken aan revolutionnaire actie. Ook de katholiek® gaan een groote om- w®teling tegemoet maar niet door broeder moord zooals mr. Troelstra wilde. Mr. Troel stra zal moeten erk®nen, dat minister Ruys beter is dan minister Cort van der Lind®, al zal de eerste van hem geen bloemetjes ontvan- g® omdat hij niet Foetaal oer-liberaal of oud-liberaal zeslacht dat onherroepelijk aan de vlieg®de i zal sterven. Minister Ruys w®scht al gesmet tering zijn da zetten de gebouw® en ging® op hun beurt stenun® wegen. To® erkende evenwel op haar beunt de soc. dem. het recht van de min derheid niet. Zij verzette zich met mitrail leurs, geweren, m kanonnen Men kan zelfs niet zeggm, dat deze demo cratisch gebruikt werd® want dan hadd® de arsolraden ze moete gebruiken Ebert Scheidemann bedienden zich niet van de ar solraden, zij hersteld® het verfoeilijke müi- tairisme en stelde de actieve officier® weer aan het hoofd van de troep®. Dat is de soc. dem. in Duitschland. Men heeft van soc. dem. zijde de militaire groet bestred® maar Ebert- Scheidemannen hebben hem in Duitschland opnieuw ingevoerd. Zoo is de soc. dem. in de practijk. Men haalt de oaderecheidmgateeke- n® van de kraag maar brengt ze op de mou- w® teug. Spreker wees vervolgens op de teg®kanting der soc. dem. in Haarlem to® de burgerwacht ter sprake kwam. De burgerwacht wil slechts de orde bewaren. Zij is ge® militair of bour- geoisie-insdteiïi. Maar ook burgemeester Ter Laan heeft de burgerwacht samen geroep® (geroep„niet jwaar"). Hij heeit het comité ie kennis gesteld uniediberaal, ij de aanschrijving uit Den Haag stelt is. Dat is het j rich dus terecht op Iet overheidsgezag, mn de vlierande Spreker is tegen militairisme. Hij heeft 2 Yt Kamer en herinnerde er aan, dat hij het weest was die ia de revolutiedag® aa Trorisira in de Kam® het woord heeft voerd. zijn dad® te toets® aan God Almachtig daarom was men minist® Cort niet zoo vijan dig gezind. Mem wil van die zijde de gods dienst nu eenmaal buit® de politiek lat®, maar waarom moet e® christenman nu era- maal als vijand beschouwd word® waar het de opheffing d® sociale nood® betreft? Minist® Cort had zoowél de S. D. A. P. al* de R. K. bij dea neus door het stervend liberalisme op te hal® en den middenstand onder het ambtenarendom te breng® Het is noodig spoedig van vele ambtraaren bevrijd te word®. De S. D. A. P. wil de crisiszak® Sprek® is teg® jaar als militair gedted weet dan wel, dat hij teg® het militairisme moet zijn. De S. D. A. P. heeft goede dingen gedaan maar ook de R. K. behoor® niet alle® in het donkere zuid® thuis. Sprek® ging de woerd® van d® he® Heerkens Thijssm in Haarlem na en wees er vervolgens op dat de Ebert-Scheidemann® in Duitschland de Volksweer opriep®, die streng er militair is dan de organisatie* die wij hier tpm ziel beid, zich'te verdedigen maar als wij hun f' :enn®. Zij beroepn® ziel op d® noodzakelijk De heer Bomans, vCTvolgens het woord ne-1 in hand® van Rijk en Gemeente laten maar mende, deelde mede door de groote opkomst het is wel gebleken, dat zoodra de ambt®ar® zoo getroffen te zijn, dat hij van zijn oor- optreden het volk de dupe wordt Hniiana 4. recht plicht daartoe erkennen, dan eisehen wij ook erkenning van het optred® van het minist®ie Ruys voortgekomen uit het alge- me® stemrecht aio verteg®woordig®s van spronktlijk voornemen om Alkmaar dezen avond vroegtijdig te v®lat® wilde afzi®. Spreker zou niet het voorbeeld van den he® Duys in Zaandam volgen door zelf lang® tijd het woord te voer® d® debate die .^preker zeif was slechte 20 minuten voor debat toe te siaan. lnteg®deel sprek® hondt van het debat met andersdenkend® wilde daarvoor ruimschoots geleg®heid v®schaf- ,en. Naar spreker in de Alkmaarsche Courant heeft geltz® is de heer Ter Laan 23 Decem ber te Alkmaar opgetred® heeft deze ov® de eisehen van het Rotterdamsche congres ge sproken. Dit congres was e® reuz®congres alleenheeft men er zich vergist. Het was e® congres van de S. D. A. P. het N. V. V. welke groepen er zich op voorstaan dat zij hët arbeidende volk van Nederland verteg®- woordig®. Met and®s d®kende arbeid®s werd ge® rekening gehouden het is «toch van algeme®e bekendheid, dat zich onder de sodalis.ische groep® ook de balie-kluivers kringetjespuwers van Amsterdam bevind® (applaus)* Mr. Troelsira zeide dat op het congres zou beslist word® ov® de oprichting van arbeiders- en soldai®rad®Maar daar van is niets geblek®. Wel werd e® motie aangenom®, die m® met den naam resolutie betitelt. Er zou ev®wel tot revolutie word® beslot®. Mm stelde de regeering eisch® m daarop heeft de heer Ter Laan zich in Alkmaar be roepen. De S. D. A. P. is een partij, die nu eenmaal moet eisch®. Doet zij dit niet, dan- valt zij uitem. Wacht mm er nu van die zijde op, dat ae Katholiek® die eisch® zuil® inlossen? Kan m® dat ook van sprek® verwacht®, die dear het katholieke valk te gefesw»? Holland hét land van de kaas, maar nauwelijks komt de ambtenaar van de distributie béro®t de kaas of is ge® kaas meer te zi®. En nau welijks word® de ei®® onder dm Staat ge bracht of is ge® ei meer te koop®. Toch jj will® de ec-c.-demccraten op di® weg voort gaan. En de soc.-dem. arbeiders moeten dat wel. Zij zijn blij als zij te®, dat em of ander artikel we® vrij is mqar zij word® nu em- maal naar e® heilstaat gedrev® waarin, is j het Ned. Volk. 1 Dan heeft ook het ministerie Ruys de plicht, m zich met de wapens in de hjand te verdedig ichtsbeluste mind®heid (ap- tegm e® mac plaus.) Voor het débat gaf zich op de he® H. Tja den op, die den heer Bomans hulde bracht voor diens rede. Z. i. heeft de he® Boihans evenwel de soc. dem. te veel neergehaald. Sprek® is geen soc. dem. m was e® der eer- - st®, die zich voor de burgerwacht aanmeld- zooals de he® T® Laan zeide „de geheele den Maar men dient te erkennm, dat wij rijke wereld aan ons zal behoor®. De S. D zoowel aan de soc. cfèm. als aan de R. K. veel A. P. zegt desnoods ond® het juk te willen te danken hebben. In verband met de opm®- doorgaan, maar als men de geheele maat-1 ^ngen van den heer Bomans over de liberal® schappij wil socialise®® dan loopt m® p®sé herinnerde debater aan e® plaats van Braa- in e® afgrond. kensiek. Lloyd George zou minister van Oor- De katholieke kerk bemoeit zich niet met j0g Engeland worden m op de plaat blies w®eldsche zak® maar de katholiek® zi® hij een frisschen wind ov® slechte toestanden heel goed, dat wanne® zij gaan in de richting j en verdreef ze daarmede. M® had in Enge- van ae S. D. A. P., de maatschappij e® anar chistische, bolsjewistische, spartacistische nihilistische wordt land een minister noodig die de zak® aan durfde. E® ,fris%che wind komt ook zoowel van de zijde van het socialisme als van de Men constateert bij grootvader vergeleken p k Het socialisme is mede de oorzaak van e® groote vooruitgang ond® de arbeiders de oprujming Van de liberale beweging. To® maar niet e® vooruitgang in tevredenheid, j jroeistra met revolutie dreigde zat® de libe- Ruslahd en Duitschland gev® een afschrik- ;,raien hihtvrm pn dat wii een nieuwe rich- wekkrad voorbeeld. Men wenscht 10 mark p® dag maar weig®t te werken. Dat is begrijpe lijk, want wanneer m®. 8 mark van het steun comité trekt is men niet zoo dwaas om voor 2 mark meer acht ur® hard te gaan werken. De heer Dresselhuys zegt ook wel e®s iets goeds al is hij dan liberaal. Hij informeerde naar de gelijke verdeeling. Deelt men uit een geme®schappelijk potje dan gaan productie en ®®gie volkom® te loor. E>e toestanden in Duitschland worden reeds slecht® omdat er ge® productie is zoo komt m® langzamer hand tot d® éosataad, dat «r aiste ibsst te «teel® te. ral® te bibb®® en dat wij e® nieuwe rich ting insloeg® is aan de soc. partij te dan- k® Volgens debat® v®warde sprek® de so cialist® met de bolsjewist®. De socialist® in Duitschland hebb® een hekel aan de bols jewisten will® er niets mee te maken heb ben. Hetzelfde verschijnsel zi® wij (n België, Frankrijk en Engeland. We hebb® wel dege lijk ook e® ander aan de S. D. A. P. te danken (zwak applaus.) Debat® is ge® socialist wil ook niet voor aangezien word®. De he® B®se vroeg welke houding de R. K. party zal aaaemea teg®over het spoor- opgebouwd. Er is ge® moraal, m® erkent od almachtig niet. Sprek® wilde niet zeg- g®, dat de soc. dem. atheïst® zijn maar zij erkenn® God Almachtig niet op soc. gebied. God al of niet tot richtenoer nemen, de ziel boven alles of alle® het lichaam. Ziedaar het v®schil met de katholiek®, zij hebb® het einddoel God te di®® in den hemel te ko- m® de socialisten iag® slechts voort zon der te letten op God Almachtig (applaus.) Het christen socialisme kan hieraan niets VCTand®®. De eindstrijd moet op de wereld es tred® word® tussch® de socialist® et katholicisme. Vervolg®s wilde sprek® antwoord® op dc vraag inzake de houding van d® minister van Watestaat teg®ov® de spoorwegman- n®. De katholieke arbeid®a zijn over d® mi nist® niet tevred® maar evenmin de direc ties. St. Raphaël betuigde haar ontevreden heid maar de vakorganisatie d® R. K. is niet verpolitiekt stelt haar eisehen onafhanke lijk van de katholieke staatspartij en kamer club. Er behoeft daarom ge® overerastem- ming te zijn. Dat is het verschil met de socia listische of nuxtene organisaties. Als e® socialistische minister was zouden de moder ne organisaties in politiek vaarwater zijd ver dwaald. Zij gevoel® zich v®knocht aan de soc.-dem. kamerfractie of liever omgeke®d. De R. K. vakorganisatie is daar®teg® em vrije beweging behoeft niet aan band® ge legd te word® Spreker moet zijn stem ov® de beslissing van den minister nog uitbrengen! behoe: hi® nog niet te zegg® hoe die stem zal zijn. Bij de R. K. kamerleden is zeer goed een ver deelde stemming mogelijk en het zou spreker zejfs v®wonder® wanne® alle 30 stemm® gelijk blek®. Maar de Kam®club legt haar oor wel te luteter® naar de R. K. vakorganisatie en re kent het zich tot e® eer zonder oi met moties voor de waarachtig billijke eisehen van de R. K. vakorganisatie St. Raphaël op te kom® (applaus.) Gevraagd w®d d® heer Bojnans hoe de R. K. over d® achturige» werkdag d®k®. De he® Bomans deelde mede, dat dit punt nog niet in studie is genomen. Men kent nog niet de gegevens van minist® Aalberse. Spreker gaf toe, datymen in di® geest doel treffende maatregelen dient te nemen maar wilde ook de belangen van den klein® mid- d®stand niet uit het oog verliezen (applaus) De heer Frijn vroeg inlichtingen omtrent de houding der R. K. bij vele herstemmingen. Meermal® gingen zij tegen de soc. dem. met de door h® zoo neergehaalde liberal® mede. Werd daarmede ook een goed doel beoogd? De heer Meuleveld wees er op, dat. als dc arbeider e® goed loon verworven had er aan de and®e zijde weer een groep klaar stond om dat geld af te troggelen. Hoe moet men aan dez® toestand e® einde maken? Als de arbeiders hun arbeidskracht collectief hebb® v®kocht is het loon een volgend jaar weer niet voldoende voor een menschwaardig be staan. Wat is de weg om met e® minimum loon een menschwaardig bestaan te hebb®, om recht te hebb® op wat de aarde vóort- br®gt? De heer Bomans wees op, dat de R. C. dé liberalen meer vertrouwen dan de soc.-de- mocraten. Spreker heeft in Haarlem veel voor de gemeentearbeiders gedaan maar de soci- aalaemo®aten in Haarlem kennen geen gr do te® vijand dan sprek®. In hun blad „De Volksstem" is sprek® op 97 v®schillende wij- z® uitgescholdm. E® soc. dem. in de Kamer is niet blij sprek® e® bondgenoot te outmost® hij kun daar in soc. oam. oogm ga® gosd Acm, ALSMAARSCHE COURANT. k( zijn J tik VCUX Vit 4.SJUV »ÖU "VI cu*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1