DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. PfGÉIÉCl mm m '"JtefgiH®, m® IS "6. No. 530 ikiieniHsiiills U| mnltlltlllu i. 3 eiulti 11.13. li. I. tui! IN- IiiIiiimui i si MtutilMi U it, a nfsUimtert Mm nu plutmlata. li. h. II. 8ssk- n luttikilUI Bern. Cotter S Zn, ïooidain C 9. Ttl. 3 VRIJDAG 14 FEBRUARI. De door Lloyd George gehouden reds be vat zeer zeker eenige interessante passages. Het land, zoo zeide een der debaters in het Lagerhuis, verlangt te weten of Lloyd Geor ge tot het uiterste zal aandringen op herstel voor de aangerichte schade en op betaling door Duitschland naar de volle maat van zijn middelen Llody George verklaarde, dat het kabinet ieder woord van de verkiezingsbelofte zal as- lossen. De premier yerzekerde dat de vredesconfe rentie haar uiterste best deed om zoo spoeaig mogelijk den vrede tot stand te brengen. Er moeten nog veel kwesties met Duitschland ge regeld worden, o.a. de territoriale regeling in verband met Duitschiands westgrens, Llody George vertrouwde dat men omtrent de aan Duitschland te stellen risthen betref fende de westelijke grens tot volmaakte over eenstemming zou geraken. Wellicht hoydt dtt in, dat Frankrijk behalve Elzas Lotharingen nog andere gebieden op hei oog heeft en bet zal zeer zeker interessant zim, na te gaan welke houding de conferentie te dien opzichte zal aannemen. In zijn bespreking van de bonding der Ge allieerden tegenover de sovjriregrari&g heelt Lloyd George es. medegedeeld dat ér Ver eemgde Staten zoomin m&mmi als pM ea materieel naar Rusland mkirnr söurea en dus bij interventie de taak gebed op Fra®!-- rijk en Engeland neer zou fe&szsa®. Het onderhandelen met roevers e& meor&j- naars was volgens dm Bntschee premier vol strekt geen onbekende zaak- In het debat heeft de afgevaardigde Clyoea den eersten minister gewaarschuwd, dat, of schoon deze in het huis een veel sterkeren aanhang had gekregen, hij in het land groote onrust had gezaaid. Honderdduizenden werk lieden, die gaarne voor Lloyd George ge stemd hadden, waren nu bereid om tegen zij.i regeering te staken. De Elzas-Lotharingers blijken wel degelijk de bakens verzet te hebben nu het Deutsche getijd is verloopen. Jaren en jaren zijn zij trouwe onderdanen van den keizer geweest, maar nu het wel te voorspellen is, dat het 'Rijkstand Fransch gebied zal worden, willen zij van Duitschland niet bet minste meer we ten. De gemeenteraad van Mülhauam heeft met algemeene stemmen op voorstel van Eduard Drumm, oud-afgevaardigde van den Land dag, de volgende motie aangenomen: de ge meenteraad wijst, in volkomen overeenstem ming met de geheele bevolking van Mülhau- sen, met verachting den broederlijken groet van de hand, welken de nieuwe voorzitter der Duitsche constituantie, die te Weimar zetelt, tot de Elzas-Lotharingers heeft gericht; en herinnert hem, zoowel als de constituante, aan de wreedheden en de misdaden, die de bevolking van Elzas-Lotharingen opder het Duitsche regime, vóór en tijdens den oorlog, heeft ondergaan. Een volksstemming heett reeds plaats gehad bij den intocht onzer be vrijders, wien v/ij een nieuwen groet zenden en onzen hartelijkst® dank betuigen Volgens de Matin schijnt de conferentie te Parijs dé oplossing van het vraagstuk van een internationaal leger te hebben gevonden De Vereenigde Staten zouden namelijk op hun grondgebied een leger van 500.000 man op de been houden. Na machtiging van den Senaat zou dit leger op het een of andere punt der wereld gebruikt kunnen worden Het lijkt ons wel zoo practised het volkeren bond-leger maar in Europa te houden, want het is inderdaad te vreezen, dat men daar in de eerstvolgende jaren de lust nog wel eens zal gevoelen om onoverkomelijke geschillen met de wapenen uit te vechten. Scheidemann heeft te Weimar als minister president een groote rede gehouden. Volgens een particulier telegram uit Wei- mar was de rede knap en in veel opzichten handig, maar .onderscheidde zij zich in ge^st weinig van zijn redevoeringen tijdens den oorlog. Hij erkende, dat het Duitsche volk zich gedurende den oorlog door zelfbedrog staarde heeft gehouden, maar betoogde dat dit zelfbedrog ten slotte onvermijdelijk ge* woiden was om de ineenstorting uil ie stel len. Eerst liet men Scheidemann kalm spre ken maar hevige interrupties vata rechts kwa men los toen hij Ludendorff den geniaalst® hazardspeler van den oorlog noemde. Hij kritiseerde, dat men in November dei onafhankelijken socialisten de helft der re geeringszetels heeft gegeven, terwijl de ver kiezingen bewezen nebben dat de meerder- beidssocialisten vijf en een half maal zoo sterk zijn Dat is een zonde geweest tegen den geest der democratie Daarmede begon de luidt oppositie der on afhankelijken. 1 Wij hebben de revolutie ge maakt, riepen zij. Scheidemann zeide daarop, dat men getracht heeft, in plaats van de meerderheid der hoofden te winnen, met de meerderheid der vuisten en machinegeweren de macht te verover®. Lang had de regee ring geaarzeld om met geweld daartegen op te treden omdat ze wist, dat dan van beide kanten afschuwelijke dingen zouden gebeu ren. Men kan niet naast iedèren soldaat een minister zetten. Dè regeering had geen keus meer. Ze heeft tegenover het gebeurde een zuiver geweten. De-interrupties der onafhan keli" bev! Louise luister®, sptsh ftscÈöudead dbasT, §sfe«é»- aunn verweet de oiuMhankeJijSsiew da»,. «Ni M zich niet duideLyk '?aa -m spartaders hadd&i atgescheiden uver de öuiteriandsche polifeh zei hiials men zegt dat wij ieder am van oas weg wil moeten laten Weggaan, dan mogen wy eiscflen dat wie bij ons olijven wil, ook blhven en wie tot ons komen wil ook kom® kan, Luide protest® klonken van rechte toen hjj zeide dat de Alduitscnras in tijden van mili fair en voorspoed .een gevaar voor de wereld wmm geweest, msm de- spreker herbaalde deze-woorden uitdagend voegde «rfejj d&i nu de Alduitedter» aan de evsrzjjde het ge worden zijn. Hij sprak dsn eisch uit, dat de Duitsche krijgsgevangenen moeten terugko men. Zendt gy de Russen terug,riepen de onafhankelijk® hm toe. Dit sloeg op het feit dat indertijd na des vrede van Brest Litotsk de Duitsche regeering de Russische gevangenen niet wilde terugzenden, maar tien als arbeiders behield en zelfs ©m om zendbrief aan de industrieel® richtte waarin stond, dat zij niet boefden te vtmssm, hun Russische aroeidskraebtea te verliezen Maar dit was een daad der vorige regming en de tegenwoordige regeering heeft haar best ge daan om de gevangen® terug te zenden. Erzberger heeft aan het slot der rittiog de zaak opgehelderd, maar &sbsÈdeman» liet zich de ongelukkige aefeatenhaodigitaid ont vallen door te aairosrdtea: wnj spi m dsss Duitsdien Rijksdag, waarbij fe«j ®f dg toM sloeg. Het kon fer mm dsse'wwwdgffi ritrisa, of dè klacht over cargdtf allees al® te 1 üstiom- Duitsdw® betrof m vaar te tmtè m-- deren ia het Duitechs iparl©®^st séri: ffiss^ro ken mocht worden. FM was natuurlek sea lapsus, die door Efzhragjgr hersteld werd. Voor het overigê was tegen ós reds van Scheidemann, die naar omstandigheden niet slecht waaf nkts anders te zeggen, dan dat alle initiatief of nieuwe gèdachten ontbraken. KORTE BERICHTEN. Volgens Reuter is er kans op een rege ling (usuhen Italianen m Grisken, ss&atr g^en leek® vgn overeenstemming tuöjdsea malian® en Zuid-Slaven, over de trnitoriale aweaiüa. De Bralijnache professor Lstdwig Berm- hard deed een wmnchawend beroep óp ma traten en geallieerden as* tt samen mei Duitschland front te maken tegen hei Bolsje wistisch tgevaar, daar Polen «iet to staat ia daartegen een bolwerk te vemen, sooais re- .en denken. De Deensche regeering heeft tieke betrekkingen amgehmapt mi gaarsche volksrepubliek. Van hongaarache zijde worden nieuwe bericht® gepubliceerd over gewelddadig op treden der Staven in Hongarije. Een overeenkomst kwam tot stand tus- schen Amerika en Japan in zake de Siberische spoorwegen. In Amerika wordt krachtig geireden tegen vreemde bolsjewistische nierUtn. In Siberië wenscht men,, dof de Japan- neezen de bolsjewiki komen verpletteren en de monarchie ins.el.en, waarvoor men bereid ia, nun belangrijke concessies te doen. Engeland en Amerika blijven zich ver zetten tegen den eisch van een internationaal leger. De Engelsche pers juicht de rede van Lloyd George toe. Geruch.en zeggen dat in Boven-Honga- rije alle arbeid stilstaat, ais protest tegen het optreden der Tsjechen. Het Duitsche rijksministerie is definitie] samengesteld. la Engeland wordt aangestuurd ep een algemeene ceding der mijnwerkersiagaaade op 15 Maart, wanneer de eischea der ssyïs- werkers niet worden ingewilligd, De boisjewsJU zouden hojm veroverd hebben. De Duitsche transportarbeidersbond protesteert tegen de verwijdering der Duitsche equipages vort de Duitsche schepen. Vv oensdagnacht is ten bom geworpen tegen den gevel van het „Journal de Oaqd' waardoor materieele schade werd aangericht. Men schijnt hier te doen te hebben met een wraakneming, omdat het blad portreitea Van activisiiache leidera voor bet raam had ge plaatst, alsmede een telegram, de arrestatie van Borma meldende. Volg®* de „Teanpa" bedroeg hei aantal Fransche dooden en vermist® tijden» d® oonog 1.4 millio®, terwijl het aantal sterf gevallen dat der geboort® bij beide geslach- t® met 883.160 overtrof. De bevolkirg ging sedert Aug. 1914 dus met ca. 2.283,000 zie- .en achteruit. Om een blijv®d® band te leggen tus- sch® de Europeesche Amerikaansche uni versiteit®, zat Amerika te Parijs een infor matiebureau bouwen op e® daartoe door de hoofdstad afgestaan terrein, t® dienste van de Amerikaansche student® te Parijs die der geallieerde land®. hoor», smsx tefls és öal gs óók gebowrj? De spjwiteveliebfe heeft geest van den aêenwa tijd ©iet maar de regegm-g feèeSt hm eh.aft--ite-z.fdi gehaBdnaafdi en osk de Kaamw. hehtei gedtojift «e ook de tostewst zal éc-m. Albard» was als sWH&gecew.usaEdaot te D©s Helder niet te handhaven, toen de roinfeier de overtuiging kreeg, dat hij aïet onder alk om- standigbeoes! het gezag zo» haróham*. Nm? 's sainisters meeniag iwoet het vlootpenoaesl De heer Snijders, beeft ma l®ad groote bestaan uit tm kern vrijwilligers, aangevuld j dienst® bewmn, m zijn' scheid® had waar door de •««militie. De M i sis 1 e r, iete bete te verstaan, zeide dat reorganisatie van d® gesjeeaknndf- gen di®st val word® overwogen. Het mate- rieal is zwak snaar niet waaraeloats voor de haadhaviaig dier ««wtraliteR m iegm aanta#- tiag onzer onafhankelijkheid: doof kleine naties. Als niet spoedig de vloot wordt aangevuld, zal zij zelfs voor haar bescheid® taak niet ®d zim. Over 3 jaar Ïroote schep» bruikbaar 4ta, van den volkerenbond komt, de meer berekend zim, slechts 3 Over 3 jaar zuil® nog vloot zal noodig zijn voor het koloniaal bezit handhaving onzer zelfstandigheid. Staking van d® opbouw der kruisers die op stapel staan zou 13 millio® doen weggooi es. De Minister ontried aaneming der Oud Romans, De heer Huge n h o 11 z diende een motie in waarin wordt uitgesproken dat de tijd1 ge- komaa is om tot opheffing der vloot over te gaan era de benoeming ••-•an eta commissie wordt gevraagd dé liquidatie der vloot voor te bereid®. De heer O u wijrifde zps motie zooda nig dat zij ridt ook te®® den afbosrw- te ®p stapel «taande sdaep® voUwi Bpr. acemh het belrid va© ém mMekr onwl- dotëtde. De heer Staalman seide dat de minister gem dag langer mag aanblijven. Als de rech terzijde nera handhaaft, laadt zij esa zware verantwoordelijkheid op zich. De heer Lobman was teg® de moties, waarmede hij evenwel niet wilde zeggen dat hij vertrouw® stelt in het beleid van d® minister, die getoond had, ge® inzicht te hebbes in de belang® van materieel m per soneel. De heer Molens betoogde dat de moties aieta met de uitspraak over het beleid van d® minister te mak® hebben. De he® L e 1 y wilde geer- nieuwe® aan bouw of ingrijpende herstellingen. Tm asn- zica vaa de afwerking vroeg hij wat die zal kost®. De he® Bomans trok slja motie in, om dat hij geen «teun ontving. Hij zal op de hoofdgedachte terugkom?»' bij de oorlogsbe- grootióg De Mleister vree® schorsing tot Woensdag om enkele punt® te kunne» na gaan. De beraadslaging® over de marinebegroo- ting werd® daarna verdaagd tot heden. T®i 4 uur werd de vergadering ver daagd tot avonds 8 uur. In deze vergadering werd® de algemeene beschouwing® geopend over hoofdstuk VIII der Staatsbegrootine (Oorlog) De heer Bomans meende dat ook deze weermacht niet beantwoordt aan haar roeping Dit is voornamelijk te wijt® aan d® slechten moreel® geest i» het leger. Spreker kon zich geheel met de aangekondigde hervorming^ diger kuanes. rij®, Het leger jsoet gedemocra tiseerd word®, in dit verband, was spre ker het eens met den -aosiaal-democraat ma ke in Duiiadil-suad, die zegt, dat de minder® moet®' blijver?, bmtsm, rij snoet®, het klaag recht, maar atei het eesHmaado-Kteht hebben. Spreker kwam er tegm op, dat m de Ka mer door de partijgroep® voortdurend1 voor de salarissen vaa ambtenaren wordt opgeko men. Het. sou spreker het best voorkom®, in- di® er uk alle fracties em commissie werd gevormd, die voortdurend deze salarissen be sprak. Intussen®, dese commissie is er nog niet, daarom bepleitte spreker warm de be lang® der reserve-officieren. Spreker hoopt, dat de minister d® verder® bouw van het fort Vliering® zal stak®. De heer Dtsymae? van Twist be toogde, dat m® den opperbevelhebber Snij ders heeft te dank® voor hetgem hij voor ons land heeft gedaan. Wat de steunregeling van den minister voor de gedemobiliseerd® be treft, de ftriffiiater had tegelijk met deze steun regeling de gr «dm, waatréjü- rij nasttev aaoe- t» bskmi mate. ,ASs er gesteund ia! wil spete rich niét bfixmri ms. een gmis van' ft per maand. Stem moet w®rd£si' v&r'teead nsar ée behoef te; de ee»! moek 2 cestvafflgsa, da waAss 6 of mme. Uitvoerig behandride spreker vmolgmt de plannen van d® minister, dte te» aanzien van de algeheels reorganisatie voorloopig wil af wacht®. Spreker wees op de maatregelen, die de Duitsche volksgemachtigd® hebben geno men, die vooral steunen op het leg® de burgerwachten. De he® R e ij m t r besprak de schade, die voor belanghebbend® ia voortgevloeid uit de toepassing van de wet op den staat van oorlog er, van beleg, va® 23 Mei 1899. De heer V a ra Ravesteij» klaagde over het optreden van het militair gezag teg®over rijn partijgenooten en verwante groep®. Heden 1 uur is aan de orde de begrootiug van arbeid. Stadsnieuws lannen van den minister vereenig®. macht d®kt heeft ae minister nog niet oe hij zich de rwrganisatie van onze Maar weer- ge- OUD ALKMAAR. In e® buitengewone vergadering van het departemmt van het Nut van 't Algeme®, Woensdagavond in „de Unie" gehouden, hield Mr. K. A. Coh® Stuart era voordracht over„Alkmaar op het einde dra achttiende eeuw". Bij de opening dra vergadering wees de voorzitter, de heer VeTkuyl, ra op, dat op de- z® buitragswoa® Nutaavond e® gewoon i.d als spreker optrad. Dit feit op zichzelf was al iets buitengewoons, maar was een een voudig gevolg van dra toestand, waarin het Departement op het oograblik verkeert. Het zou het bestuur zelfs met mogelijk geweest zijn een vierd® avond te organiseeren indien de heer Coh® Stuart op verzoek van het be stuur zich niet bereid had verklaard deze voordracht te houd®. De groote sympathie, die de heer Cohen Stuart daardoor voor het Nut toont, moge, zei spreker, u all® tot voorbeeld zijn. Moge het u aansporen, om ons ledental te doen toenemen en daardoor het Departement tot grooter bloei te breng®. Daarna gaf hij het woord aan dra spreker. De heer Coh® Stuart ving zijn voordracht aan met e® kort woord ter inleiding, waarin hij de red®® opgaf, waarom het hem aange naam was deze voordracht te houden hij dus gaarne aan het verzoek, dat de voorzitter tot hem had gericht, had voldaan. In de eer ste plaats, omdat dai verzoek kwam van het Nut van 't Algemeen, een vere®igmg, die BtttüêüUftd. Staten G'eneraaf. TWEEDE KAMER. Het am®d«n®t-Te®stra op de begrooting van financiën om de buitengewone salarisver- hooging voor twee ambtenaren niet toe te staan, werd gister® aangenomen met 37 te- g® 28 stemm®. De begrooting van financiën werd aangenomen met 63 tegen 3 stemm® (teg® de revolutionnaire socialisten) Daarna was weer aan de orde de marine- befte°i!ffniiier, die «er slschi verstaan baar was, hield zich overtuigd dai hei pers®- »*ti ia de KwonbanUg» rite plicht zm stelde de volg®de motie voor Kamer, van oordral, dat reeds thans net de reorganisatie van de weermacht, de litgaven van hoofdstuk VIII belangrijk kun- va word® verminderd, aoodigt de regeering uit de daartoe strekkende maatregel® te wil- en ut*men, gaat over tot de orde van de» dag." De heer Van Zadelhoff kwam voor de gedemobiliseerd® op, die vóór 1 Augus tus 1918 zijn oatslag® stelde de volg®de motie voor: - „De Kamer, van- oordeel, dat de met 1 Au- l, htm bijzonder sympathiek is en die den ateun (rustus 1918 met onbepaald klein verlof of met J van een ieder verdirat, in de tweede plaats, ontslag huiswaarts gezonden militair®, aan spraak hebben op den geldelijk® steun der daaraan drai 1 regeering, indien voorzoover zij behoefte htbb® e® vergoeding tot era be* sg van 6 voor elke maand, -lie zij vanaf Augustus 1914 in dirast zijs geweest, tot e® maximum van 120, alleszins redelijk is, noodigt de regeering uit zoo spoedig mogelijk naap dezm grondslag e® steunregeling in het lev® te roep®, gaat over tot de «de van den dag." Spreker bepleitte amnestie voor de dienst weigeraars betoogde, dat vel®, die in di®st gestraft rijn geword®, in de burger maatschappij zich steeds goed hebben ge drag® soms zijn de manschapp® onm®- schelijk behandeld. Wil de minister voorts de censuur ophef- fat? Voor den militair moet er ook vrijheid van overtuiging rijn. De minister moet de vergadering® vrijla ten m niet belemmer®. De heer De Mural t zeide, dat de waag zich naar vor® dringt of het nog niet tijd is om zich te schar® aan de rijde van h®, die vroeger steeds zeiden: Ge® man m geen Voor zichzelf is spr. onvoorwaardelijk uit beginsel voor ontwapming, maar is die thans mogelijk? Om deze vraag te kunn® beant woorden, moet® wij vooral acht slaan op de gebeurt®iss® in het buit®land. Wij moet®, of wij will® of niet, op het oograblik ons le ger handhaven. Maar wel moet ra het „an ti® régime" uit verwijderd word®. Wij moe- tra tra volksleg» hebben, zoaals msn dat in Duitschland ook wil. Dm» minister vsrdirat hulde voor bet frisscha geluid, dai hij dead HOOGSTRAAT 6 TELEFOON 491. IJzersterk Jongens-Schoenwerk HET FIJNSTE REPARATIEWERK tegen de gewone prijzen. Ook op bons. Spoedige sfleyering. Alleen prima leder. omdat hij deze voordracht kan hoyden voor :*en publiek, dat als Alkmasrders bijzondere belangstelling heeft voor het onderwerp in dc derde plaats, omdat het hm ran per soonlijk genoeg® is in de gelegenheid te zijn om uitvoering te geven aan e® dmkbeeld, dat een vorig jaar naar aanleiding van de doorwrochte rede van dra heer Verkuyl over Alkmaar bij hem was opgekomen, n.l. om die rede te illustreer® met lichtbeeld®. Daarvoor verkeert men te Alkmaar in e® zeer gunstige positie, omdat m® in het be zit is van e® groot aantal trak®ing® schilderijen of reproducties daarvan, die ons e® zeer volledig beeld kunn® gev® van d® toestand van 1750 tot 1820 S 1830. De meeste door spr. te vertoon® lichtbeeld® en de geëtaleerde plaatwerk® schilderijen, hem zelf behoorend of welwillrad voor dez® avond door ander® afgestaan, dateer® uit dat tijdperk. E® rakele gaat terug tot 1729. Voor de lichtbeeld® had spr., dank zij de welwillendheid van B. en W., e® belangrijk aantal schilderij® teekraing® uit het mu seum mog® pbotografeer®, een wclwillrad- heid, die hij op hoog® prijs stelt Onder die schilderijen zijn er vel® van Comelis Pronk, die in dit opzicht onbetwist baar groote verdifflsten heeft gehad, vooral op topografisch gebied. Maar ook heeft de njke verzameling, die ons museum bezit van stukken van Cfesc®t, die 29 October 1819 overleed, spreker het werk bijzonder gemak kelijk gemaakt. Crescent leefde in behoeftige omstandighed®, ontving ge® opleiding, doch werkte uiterst natuurgetrouw. Ook was hij goedkoop, daar hij meermal® iemands huis toekende «f schilderde voor e® beid «der de 100 lichtbeeld®, die spreker zich had voorgraom® te vertoon®, zijn ra dan ook wel 60 70 van Crescent. Wanneer m® bedenkt, dat Alkmaar ten tijde van Crescrat 7000 inwoners telde en 2000 huiz® (stall® schur® daaronder begrepra), dan kan mra gerust zegg®, dat men van oud Alkmaar door deze talrijke schilderij® en afbeelding® e® beeld kan ge ven zoo iovlledlag ven, zoo volledig sla 't voor ge® andere stad mogelijk is. Na deze inleiding an e® ruwe schets op het zwarte bord, om even aan te geven hoe de situatie,destijds was bij Voormeer Hei ligland. wat daarop, nog weer op d® gepro jecteerd® plattegrond werd aangegeven, leidde spr. zijn auditorium om m aoor de stad door middel vaa e® groote serie over 't algeme® zeer goed geslaagde lichtbeelden, daarbij met e® enkel woord en -e® enkele aanwijzing op onderhoudende wijze toelich trad. Zoo zag® wc achtereenvoigena de mooie oude stadspoorten, de Schermeipoort, de Wa terpoort met de Leugenbank en het Zakken dragershuis, de Niemvlanderpoort, de Oude en Nieuwe Friesch%>poort, de herberg „de Hollandsche Tuin" aan de Hoornsche Vaart, de Kennemer- of Heilooërpoort de Berger poort, e® ander vaak van verschillende zij den gezien, waardoor een duidelijk beeld werd gegev® van deze oude stadsgedeelten. Spreker wees er hierbij op, hoeveel er van deze oude monument® verlor® is gegaan door gebrek aan schoonheidszin bij hen, die voorheen deel uitmaakt® van ons stadsbe stuur. Dankbaar moet men daarom ons te genwoordig gemeentebestuur zijn, dat het voor de schoonheid onzer stad wenscht te waken door de zoogenaamde welstandsbepa ling in de bouwverordraing en zich daarbij als adviseur heeft gekoz® d® bekenden ar chitect Weissman, den secretaris m de ziel van „Heemschut". Na een kwartier pauze, waarin de talrijke aanwezig® (de zaal was geheel bezet) uit» genoodigd werd® de tentoongestelde schil derijen plaatwerken te bezichtig®, leidde de onderhoud®de gids ons de geheele stad door. Allereerst zagen we de omgeving der Bergerpoort, het oude Zevrahuiz® met de Geest, dan de omgeving van de Groote Kerk met den oud® klokketoren, de .Toelast" de concertzaal (waar nu het Rijksopvoedings. gesticht staat). Hadd® we er (hans maar zoo e® zei spr. onder algeheele instem ming vara het publiek Toen de Langestraat, het Hui? Teyling® op den hoek daarvan, waar Leicester nog heeft gelogeerd, de Laat, de Mi®t, de Waag omgeving, de Nieuwe- sloot met het Weeshuis, het Hof van Sonoy,. de Kooltuin, de Paard®marlot, de Paternos terstraat met Pesthuis, de Doelenstraat, ge heel volledig, met Oude Nieuwe Doel®, het Wildemanshofje, kortom langs alles, wat maar eenigszins van belang was voor de ge schiedenis van ons stedelijk schoon van de merkwaardige gebouw® onzer stad. Aan het einae van zijn voordracht geko- mra, zei spreker, dat veel van dat oude is verdwenen. We kunn® dat betreur®, maar mogen toch ook niet vergeten, dat particu liere belang® in de nieuwe tijden noodzak® met het oude te brekm. Van particulier® kunn® we dus niet eisch®, dat ze d® oud® bouwtrant steeds bestendigen. Maar wèl mo gen we eischen, dat gehandhaafd wordt ons recht op schoonheid. Niet van all® kan men verlang®, wat de heer Fink®sieper deed door net herstel lm van d® mooien gevel in het Fnidsm, maar het kan niet ontkend wor- dm. dat ra tal van afgrijselijke ding® in onze stad het oude hebbm vervang®. Spreker besloot met de woord® van d® heer Lelieman. een onzer bekwaamste archi tecten, waar aeze aandringt op het behoud van ona stedenschoon en zeide voldaan te zijn, wanneer hij rijn hoorders e® aangenamen avond heeft verschaft m het budget van het Nut emigszins heeft verlicht door het hou- d® van aeze geïllustreerde"voordracht. De heer Verkuyl sloot daarop de vergade ring met e® woord van hartelijk® dank m hoopte, dat het d® spreker zal mogen geluk ken zijn idee om de collectie in e® bundel bije® te brengen, waarop de heer Cohen Stuart tijdras zijn voordracht met een enkel woord had gezinspeeld, te verwezralijk®. Wij weten, zegt spreker, dat het aan goede handen is toevertrouwd. Wij willen dit verslag besluit® met een krachtige opwekking lid te worden van het Departemmt Alkmaar van het Nut van 't Al geme®, waarvan het lidmaatschap slechts 3 bedraagt. Gaarne zal de secretarais dezer sympathie ke vereeniging de nam® der nieuwe led® vernemen. BURGERWEESHUIS. In bijlage 17 zegg® B. en W.: Bij schrijven van 26 December 1.1. be richtte de heer R. G. C. Schroder aan uwe vergadering, dat hij met ingang van 1 Janu ari 1919 bedankte als lid van het bestuur van het Burgerweeshuis. Dese madadariing ward in uwe sitting vaa ALIMAARSCIE COURANT. begti vier d® ij w g'c CSütl Fibma Herms.de Raat NOORD-BRABANTSCHE FABRIKATEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1