DIstriMIe ran lOTsmlddelen .De Brandstoffencommlssle Alkmaar Centrale Keuken. Aanvraag rantsoeneerings artikelen v H.H. winkeliers. Eieren y. zieken en zwakken. Speli. iiigi'zuitilcii Nlukken. Gedurende de week van 15 tot en met 21 Februari 1919 zal verkrijgbaar worden1 ge steld op: Bon No. 21 van de Rijstkaart: 100 gram rijst. Bon No. 28 van de PeuIvruchtenkaart 250 gram peulvruchten (groene erwten, bruine boonen, capucijners). Bon No. 28 van de Suikerkaart: 250 gTaxn •wiker. Bon No. 32 van de Kaaskaar»: ■JtX) graai luuis. Bon No. 31 yau de Diversenkaart: 150 gram jam. Bon No. 32 van de Diversenkaart: 1 cho coladereep. Bon No. 33 van de Diversenkaart; K K.G. gecond. taptemelk. Bon No. 32 van de Zeepkaart; 50 gram kalizeep. Bon No. 33 van de Zeepkaart. 100 gram kleizeep (Boldoot, Klaverblad, Adelaar). Bon No. 63 van de Aardappeleakaart: K.G. aardappelen. BOTER- EN VETKAARTEN. Gedurende het tijdvak van 19 Februari tot j en met 27 Februari 1919 is geldig Bon No. 4 van het 3de tijdvak der Rijks Boter- en Vet kaarten. MELK. Gedurende de week van 16 tot èn met 22 Februari 1919 zijn geldig voor goedkoope Melk: Bons Ns. 11 tot en met 17. De Waarn. Directeur vau het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. H,H. WINKELIERS-worden verzocht vóór MAANDAG a.s. OP TE GEVEN door be middeling van welken Grossier (één) hunne REQEFRINGSGOEDEREN (Pi VRUCHTEN, RIJST, GORT, ZEEP, JAM, I Altoaar" enz.) WENSCHEN TE BETREKKEN. TrsfvS De Waa*n. Directeur van het ff f"n Distributiebedrijf, C. H SCHNEIDERS. W Dsewnbw Ajml wob? genomen. Uit een bij ons College ingekomen schrij ven van het Bestuur, welk schrijven voor uwe vergadering terUezing is nedergelegd, blijkt thans, dat de gedane ontslagaanvrage op een misverstand berust, in verband waar mede wij de eer hebben u eene aanbeveling ter vervulling dezer vacature aan te bieden, waarop de heer Schroder weder voorkomt R. G. C. Schn'kkr; Da. FL E. Vinke. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN, IN HET BELANG DER VOLKSHUIS- VESTING. B. en W, stellen den Raad voor het volgen de besluit te nemen: Aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar", met vestiging van seineerste hy potheek op de onroerende goederen der Ver eeniging ten behoeve van de gemeente Alk maar en ten beloope van het nader aange vraagde voorschot, uit de gemeentekas, ter bestrijding van de meerdere kosten, verbon den aan den bouw van een tehuis voor ouden van dagen, een aanvullingsvoorschot te ver- leenen van 110,000,o! zooveel minder als mocht blijken noodig te zijn, onder ge lijke voorwaarden, als waaronder aan ge- melde vereeniging bereids een voorschot uit de gemeentekas werd verleend voor aankoop van grond en voor den bouw van dit tehuis van 143,000, met toekenning van buitenge wone bijdragen ia de betaling der annuïfe' tem van het a an vulingsvoorschot, overeen komstig dc bepalingen omtrent het verlmien van dergelijke bijdragen, bij Kon. besluit van 21 Januari 1918 No. 32 aan dezer gemeente verleend bij de toekenning van het bouw- voorschot uit 's Rijks kas. Expeditie van dit besluit (in duplo) te zen den aan heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland, ter erlanging van dg vereisch- te goedkeuring. Zich te wenden tot H. M, de Koningin met het volgende adres: Aan Hare Majesteit de Koningin. Mevrouw, Geeft eerbiedig te kennen de Raad der ge- De Waarn. Directeur van het Distributic- bedrijf deelt mede, dat EIEREN VOOR ZIE- KEN EN ZWAKKEN beschikbaar zijn VAN AF MORGEN 9 UUR, bij: P. KIEFT, Oosterburgerstraat. Fa. DE WIJS BROERS, Ritsevoort M. RENTENAAR, Snaarmanslaan. De Waarn.# 1 tem van het Distributiebedrijf, C. H SCHNEIDERS. De Waarn. Directeur van het Distributie bedrijf deelt mede, dat volgens ontvangen be- richt, de VOLGENDE WEEK SPEK zal kunnen worden gedistribueerd. De desbetref fende bon zal zoo spoedig mogelijk worden opgegeven. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf. C. H SCHNEIDERS. SPIJSLIJST. DINSDAG 18 Februari Aardappelen met Andijvie. WOENSDAG 19 Februari: Aardappelen met Wortelen en- Uien. DONDERDAG 20 Februari: Erwtensoep, VRIJDAG 21 Februari: Aardappelen met Zuurkool. ZATERDAG 22. Februari: Aardappelen met Savoyekool. MAANDAG 24 Februari: Groentensoep met Vleesch-j I, Voor de Erwtensoep in te leveren Bon 28 van de Peulvruchtenkaart en voor de Groen tensoep Bon 21 van de Rijstkaart telkens één bon voor twee porties A. OSKAM. bericht hiermede, dat ZATERDAG 15 FE BRUARI, de houders van Brandstoffenkaar-1 ten van No. 500 tot 1000 des morgens van 1012 en vau 24 uur de bons kunnen afha-1 Len voor 75 K.G. Bruinkool-Fijnkool Briket ten, terwijl de Briketten op deze bons verkrijg baar, MAANDAG aa. kunnen worden afge-1 haald aan de Gem. Brikettenfabriek (Oude Gasfabriek.) No. Hb der Gem. Toeslagboms ts hierbij gehijg. Bestellingen voor thuis bezorgen a c h r i f- t e 1 ij k te doen aan edn Vereenigden Brand- stoffenhandel, met vermelding van Brandstof- fennummer. Men gelieve niet te bestellen alalvorens de bon, betrekking ftebb^pd op het brandstoffennummer, is afgehaald. De prijs is per 75 K G. 2.17M afgehaald. De prijs is per 75 K.Q. 2.27ya tnuis be zorgd. Met Gem. tocslagbon 1.6214 afgehaald. Met Gem. toeslagbon f 1.72X thuis be-1 zorgd. Namens dc Brandstoffencommisaie, dat bij zijn besluit van heden, hierbij in af schrift overgelegd, aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" voor den bouw van een tehuis voor ouden van dagen in het belang der volkshuisvesting een aanvullings voorschot uit de gemeentekas is verleend van 110,000 op het bereids voor dien bouw bij raadsbesluiten van 17 Februari 1915 No. 8 en 4 September 1917 No. 11, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten bij besluiten van 25 Maart 1915'No. 116 en 24 October 1917 No. 100, toegekende voorschot uit1 de gemeentekas van 143,000; dat evenwel het verleenen van dit nadere voorschot afhankelijk is gesteld van de voor waarde, dat de gemeènte van het Rijk een aanvullingsvoorschot bekome van gelijk be drag: reden, waarom de Raad zich wendt tot we Majesteit met het verzoek, dat liet Haar >ge behagen aan de gemeente Alkmaar, krachtens artikel 33 der Woningwet, uit 's Rijks kas een nader rentedragend voorschot te verleenen van llO.OÖO, boven het voor schot, bereids verleend bij Haar besluit van 21 Januari 1918 No. 32, ten einde in staat te zijn een nader voorschot van gelijk bedrag te kunnen verstrekken aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" voor de voltooi ing van den bouw van een tehuis voor ouden van dagen en voorts aan deze gemeente te verleenen buitengewone bijdragen in de beta ling der annuïteit overeenkomst1'g de beschik kingen van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 9 November 1916 en 26 Tanuari 1917, Afd V A Nes. 14138 en 898. 'PLAATSELIJKE BELASTING OP DE GEBOUWDE EIGENDOMMEN. B. en W. stellen den Raad voor: in de verordening op het heffen eener plaatselijke belasting, op de gebouwde eigendommen (Gemeenteblad No. 261) aan te brengen de volgende wijzigingen a. aan het eerste lid van artikel 4, lui dende: „De belastirig wordt berekend naar de belastbare opbrengst van het N perceel, zooals die in de kadastrale leggers is aangewezen", worden toe gevoegd de woorden: „met dien ver stande, dat deze opbrengst naar bo- ven in guldens wordt afgerond tot het naaste veelvoud van vijf; b. in artikel 5 worden de woorden „an derhalf ten honderd" vervangen door „drie ten honderd"; c. in artikel 6 sub c worden de woorden „28 Juni 1854 (Staatsblad No. 100) gewijzigd bij de wet van 1 Juni 1870 (Staatsblad No. 85)" veranderd in „Armenwet" d. in artikel 10 wordt de datum van in werkingtreding vervangen door „1 Januari 1919". II Aldu3 gewijzigd dc verordening in haar geheel, n^t die op de invordering, die eveneens op 1 Januari 1919 in werking treedt, opnieuw vast te stellen. TERAARDEBESTELLING A. G. DEN BOESTERD. Zooals wij gisteren reeds meldden voerden ds. Gaay Fortman uit Amsterdam en de heer van Wermeskerke, "schoolhoofd te ï'smrü®. $j5p„ «Kftesstfe öaf een vriend was. die door zip vrienden hoog geacht werd. I 35 jaar lang had spr. den heer v. d. Berg als een man van vaste overtuiging gekend, die voor zich zelf niet gemakkelijk, ja dik wijls heel moeieliik geleefd heeft. Hij had zijn neer en Heiland zoo trouw gediend als hij door diens genade doen mocht. Wij gelooven, aldus spr., dat hij m een ander leven is overgegaan, waarin hij met Gods gemeenschap zal er» de zaligheid voor hen weggelegd, die oen Heere gediend hebben. Spr. betuigde nog zijn hartelijke deelne ming aan de familie. EEN NIEUWE VEREENIGING. Alhier is opgericht een christeiijke bakkers- gezellenbond met aanvankelijk 10 leden. Se cretaris is de htr-r B. Arcnds, Stationsweg 7. OVERPLAATSING. Het personeel van dépót X te Alkmaar, bet- welk tnans dienst verricht bij de Cadetten school alhier, keert op 14 dezer bij het dépot- bataljon terug en wordt werkzaam gesteld bij het voorioopig demobilisatiepark, - PREDIKBEURTEN. 16 Februari. Alkmaar, Groote kerk, 10 uur, Ds. Vinke. Consistoriekamer Oroote kerk, «vond 7 uur, Da. Kloosterman. Kapel, 10 uur, Ds. Kloosterman:, Avond, 6 uur, Ds. de Pree, Evang. Luth. kerk, 10.30 uur, Ds. Mak- kink (doop). Doopsgezinde kerk, 10.30 uur, Ds. Westra. Remonstrantsche kerk, 10.30 uur, Ds. C. Met, Ned. Herv. pred. te Zaandam. Gereformeerde kerk, GO uur, Ds. Meijer. Avond 5 uur. Ds. Meijer, Fïeid. Cat. Zond. 26 Hersteld Apostolische Gemeerde, 10 uur en avond 5 uur, benevens Donderdagavond 8 uur, godsdienstoefening. AKERSLOOT, 9.30 uur, Ds. Kruizinga. OU DORP. 10 uur, Ds. Groot. SCHOORL, 10 uur, Ds. Boeke, HET VRIJE TOONEEL. Men verziekt ons te melden, dat de opvoe ring van „Kleine Menschqti" Zondagavond in de Harmonie niet te 7 J4 uur, doch te 7 uui j-L{I Utrecht, gistermiddag aan het graf van den Dir.-Administrateur. heer A' den Bocfterd M heer y d BURGEMEESTER en WETHOUDERS Berg, zwager van den heer den Boesterd en hoofd eener chr. school te Utrecht, het woord. Ds. Gaay Fortman wees er op hoe de heer v. d. Berg tot zijn overleden zwager was ge komen, hoewel de dood reeds tusachen beide getreden was, maar vóór hij den drempel van de woning overschreden had, zelve door den dood werd getroffen. De Heer waarschuwt nu en dan. Tusschen ons en den dood is maar een stap. Laat ons nooit vergeten hetgeen wij hier hebben geleerd en heengaan en dankbaar zijn, dat wij zijn kinderen Gods, begenadigd en door het bloed van Jezus gewasschen en gereinigd Spr. h gekend en daarom was zijn ziel door dit 'ster ven getroffen. God troostc de weduwe en de kinderen en met Simon zeide spr. „uw dienst knecht gaat in vrede naar uw woning." Spr. smeekte God voor de weduwe en de kinderen tézorgen en hen te begenadigen. De heer van Wermeskerken, hoofd van een chr. school te Utrecht, sprak namens een vriendenkring, waartoe de heer v. d. Berg be en van ALKMAAR brengen ter kennis van be langhebbenden, dat, zoolang de voorraad strekt, TURF' verkrijgbaar is op de bons AA en BB van de gele kaarten (extra rantsoen van Heilooër turf). De-prijs is 1,(één gulden) per 100 stuks afgehaald aan de Korenbeurs en 0.70 (zeventig cents) per 100 stuks afgehaald van dc veenderij te Heiloo. Inwisseling der gele bons voor een volg briefje kan tegen contante betaling plaats hebben op MAANDAG 17 FEBRUARI a.s., 's morgens tusschen 10 en 12 uur, en 's mid dags tusschen 2 en 4 uur, aan de Werkkeet aan den Westerweg en op denzelfden dag des avonds tusschen 7 en 9 uur ten Stadhuize. De data voor dc verdere inwisseling der bons worden nader bekend gemaakt. De Turi is thans nog niet droog, maar geeft een goede brandstof op een kolenvuur. Alkmaar, 14 Februari 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. Ripping, voorzitter. BONATH, Secretaris zal aanvangen. DE TENTOONSTELLING TEN BATE VAN DE KINDERBEWAARPLAATS. Hedenmiddag werd in het gebouw „de Unie" de schilderijententoonstelling ten bate van de alhier op te richteu Kinderbewaar plaats geopend. De zalen van „de Unie" boden een gezelli- gen aanblik. De heer Bouma had gratis voor de stoffeering zorg gedragen. Onder de Belanghebbenden merkten wij op de heeren J. de Lange en F. H. Ringers, le den van den Raaci. de commissaris van poli tie en den haer Mr. W. C. Bosman. Natuurlijk waren aanwezig de leden van het comité der Kinderbewaarplaats, n.i mevr. K. C. Ripping, mej. M. E. J. van mevr, C. Servaiius, de heer G. W. H. Miihring, me-' vrouw C. S. Bierdrager, mej. E. M. Bi;ijs mevr. H. Leesberg, mevr. G. Offers, mevr. J. van Asth van Wijck, mevr. A. Cloeck, me vrouw W. van Houweninge, mevr. L. Preijer, mevr. G. Ringers. Mej. M. E. J. van Rijn achtte het ea» voor recht als presidente der vereeniging voor een kinderbewaarplaats een enkel woord te kun nen spreken. Spr. hoopte dat deze dag gemaakt zou worden tot een goedé èn voor de tentoonstel ling èn voor de Icinderbewaarplaats. Spr. stelde de tegenwoordigheid van' de ie der van den raad op hoogen prijs, omdat het doel dat voor stond, was van a. emeen be lang. Spr. heette speciaal mevr. Ripping welkom en zegde de comité-leden hartelijk dank voor den gegeven steun. Zich tot de heer Verbeedc richtende zeide spr. niet te kunnen nalaten te verklaren, dat het haar groot genoegen deed, te kunnen meededen dat het besruuj- zijn ruime opvat ting tegenover de vereeniging ten zeerste waardeert. Spr. had het voorrecht reeds gisteren de schilderijen te mogen bewonderen en werd ge troffen door-het zonnige en blijde dat uit de doeken naar voren komt. Spr. hoopte, dat dit zonnige en bliide een voorspelling zal zijn van het licht dat dc vereeniging hoopt te brengen in de gezinnen die van de kinderbewaarplaats zulien profiteered Hierna werd door de dames thee met bis cuit en chocolade rondgediend. De thee was van een vriendelijke geefster, de bonbons wa ren gratis gezonden door de firma Ringers te Rotterdam. Vervolgens werd gelegenheid gegeven de tentoongestelde werken te bezichtigen. Wij waren reeds Donderdagmiddag In de gelegenheid het werk van den Belgischen kunstschilder Arthur Verbecck eens rustig te. bekijken. In de door den heer S. Boutna alhier ge stoffeerde bovenzaal vau „de Unie" heeft de schilder een 37-tal doeken met de meest uitecnloopende onderwerpen geëxposeerd. En in dc meeste daarvan trof ons de ge dachte, die de artiest daarin heeft willen vastleggen. Er waren stemming-stukken, de biddenue kop van een oude man, het van getroost lij den getuigende kopje van het grijze wecuwtje en vooral het mooie groote doek waarop het Sctieveningsdie breistertje over haar werk zit gebogen. Frrdaarnaast trof ons in de landschappen van den Vlaamschen artiest zijn heerlijk kleurgevoel. Bij ieder doek dat hij ons toonde, kende hij nog de stemming waarin het geschilderd was Hij gevoelde "bij het zien van het doek weer hoe hij dien morgen of middag het landschap gezien had, soms in het vocht van den dauw, wazig onder een bedekte lucht en andermaal vol kleur en leven onder het heldere blauw van een onbewolkten hemel. Arthur Verbeeck heeft een zeer schcrn ge voel voor coloriet, hij voelt de schakeeringen van het licht en weet ze treffend uit te beel den. De oude man, die zijn pijp opsteekt, houdt de lucifer tusschen de opgestoken handen e het oranjeschijnsel van het kunstlicht treft i zijn grilligheid. Daarnaast hangt een «tukte natuur uit Bergen, een kil water met een je m net saiijnael van hei geei-znverige maanlicht. „Als de kiikker zingt" noemde de schilder dit sunk en are naam geelt hee! juist de stem ming weer die Arthur Verbeek óp bet doek heeft willen weregevea. En daarnaast een greet schilderij van „Zus," het dochtertje van dc familie B. te Alkmaar, welk deck op een hofstede in <fe onmiddellijke nabijheid ir vervaardigd. Hier hebben we een zon-siuk en' iaat de heer Verbeeck ons zien hoe hij genieten kan van het zon-overgeten Handschar». Het is een en al blijheid ca kleurige harmonie. „Zus" houdt haar geit aan het touw «n het gouden licht glijdt over haar jonge meisjesfiguurtje. Het zonlicht heeft zich als 't ware in velerlei kleuren gesplitst, het ligt friach groen over d? weiden, net rijst blauw in de zonxrsche lucht. Vèr is het gezicht over de weiden en alles leeft en bloeit m kaatst het levenwekkende zonlicht terug in eindelooze schakcenng. Arthus Verbeeck heeft als beeldend kunste naar het groote talent van het mooie te kun nen zien, het in zich te kunnen vasthouden en zijn stemming op het doek op meesterlijke wijze weer te geven. Zijn sneeuwlandschap doet de koude gevoe- en en zijn laimsuiappén ote in ae öuurt van r.aro. rwijk g suulderd zijn, tref fen door den toon waarin de schilder het ge- heele doek in de stemming vau den - dag heett willen houden. Het portret van mevrouw V., een in het zonkchi gtaürildtra kopje, ftteir een iris- schen acinergrond van een zonnigen Zevuwsch-V laamschtn boomgaard. De heer Verbeeck, die aan de academie te Antwerpen studeerde, heeit veel in Zeeland geschilderd, waar hij de pakkende onderwer pen voor zijn stemmings-stukjes vond en in d« buurt van FiarderwijK, ian&s de kust van de Zuiderzee htfii hij. cp.ueuw hei materiaal voor zijn siudie gevonden. Thans verblijft de heer Verbeeck te Bergen an dat hij ook daar niet werkeloos is, bewijst het groote doek op deze tentoonstelling „henst," een fragment van het Hof te Ber gen, dat het mozaïk der herfstbladeren .reiienae wijze weergeeft. In Amsterdam heett de heer Verbeeck met zijn tentoonstelling ten bate der Belgische Krijgsgevangenen eenige jaren geleden bui cen^ewoon succes genad. het is nem overko men waarnaar ieuere kunstschilder wel zal verlangen, namelijk op een .tentoonstelling meer doesen te verkoopsn dan er in de ^aai aanwezig waren. Waar thans andermaal, zoowel de entrée's der tentoonstelling als een percentage van den verkoop, ten bate van de op te richten kiifderbewaarplaats wordt afgestaan, wuieu wij de hoop uitspreken, dat de heer Verbeec' andermaal met blijdschap den-verkoop vau vele zijner schilderijen zal kunnen melden. Wij zouden ons daarin van harte verheu gen, èn voor de op te richten kinderbewaar plaats èn voor den sympathieken schilder, die ons van het mooie zijner kunst laat genie ten. LIEDERTAFEI. „DE VEREENIGDE ZANGERS", (Opgericht 14 Februari 1909). De Liedertafel „De Verenigde Zangers" den 14en Februari 1909, onder leiding van den heer Frans Richter, te Amsterdam, opge richt, herdenkt heden haar 10-jarig bestaan. De Liedertafel heeft gedurende dien - tijd heel wat veranderingen ondergaan zoowel in „directie" als „bestuur" en „ledental" (vöoral in dit laatste, zooals het gewoonlijk in de liefhebberijwereld gaat) was er voortt- durend afwisseling Na den heer Frans Rich ter, nam de heer Willem Hespe, de welbeken de koordirigent, de leiding en veten "zullen zich nog herinneren, wat de heer Hespe voor de Vereenigde Zangers is geweest, ware het niet, dat de mobilisatie ook aan de Vereenig de Zangers zoo'n afbreuk had gedaan en het de moeite niet loonde om de heer Hespe el- ken week \an Amsterdam te doen komen voor 'en onvoldoend aantal zangers, zoo zou ze- -ker de heer Hespe nog voor de Vereenigde Zangers gestaan hebben als dirigent, riet zou stellig te ver voeren om een kroniek de Vereenigde Zangers betreffende te geven. Volstaan wil er dus mee door te verklaren, dat zij steeds getracht heeft de „Mannen- je beoefenen, dit heeft getoond door mooie concerten te geven en in wedstrij den steeds een flink figuur heeft geslagen. Dat zij op dezen wee door wenscht te gaan onder de beproefde leiding van haren tegen woordige dirigent de' heer Joh. Brands, mu ziekleraar alhier, en zich vodrstclt om bin- ïen korten tijd een fcestconcert met medewer king van solisten van naam te geven, terwijl den leden met hunne genoodigden een feest avond wordt aangeboden. Nog zij verme a, dai de heeren P. Borje- ion en H Boclhouwer sedert de" oprichting werkend lid zijn en met de Vereenigde Zan ;ers hun 10-jarig lidmaatschap, herdenken schap Wij' wen8cheii de Vereenigde Zangers onder dcii derden .dirigent van harte nog veel suc ces toe ter bevordering van de vriendschap in het algemeen en tct dien van den mannen- zang in net biizonder. m mmmü rm 'anww éie te'ff met zijn staatje over de M.U.L.Q,*cnool ia Enschedé) 3o. oai M.U.L.O. voor 'i grootste gedeelte vakonderwijs moet worden, wil men met, oat veie vakken in 't gedrang komin 4o. dat ook de Handelsschool algemeen vormend onderwijs geeft. Daarvoor deeide ik mede. dat, wat de talen betreft, eerst in de 3« klasse de correspondentie wordt behandeld, waarmee ik dus volstrekt niet beweer, dat eerst in de 3e klasse over den handel gespro ken wordt. Het spreekt toch vanze.» nat vakken als boekhouden en handels rekenen reeds in de le klasse op 't programma staan, 't Woord „misleidend" van den heer Cloeck was dus niet op zijn plaats. Naast de plaatsen, door den inleider ge noemd, waar M.U.LO.-scholen beslaan naast Flandelsscholen, noemde ik Amsterdam, Haarlem, den Haag en Rotterdam, waar M.U. I O.-scholen bestaan, terwijl (omdat?) er geen Handelsdagscholen zijn. De inleider stelde Handeisdagscholen en Hoogere Han delsscholen op' één lijn, hetgeen blijkbaar een vergissing van hem was. Dit was in 't verslag verkeerd uitgedrukt. Uit 't bovenstaande zal voldoende blijken, dat ik voor een plaats als Alkmaar, waar eva bloeiende Handelsdagschool bestaat, een M.U.L.O -school niet noodzakelijk of ze.fs wensehclijk acht. Ik trotseer hiermede 't gevaar, dat men mij zal verdenken, voor eigen parochie te spre ken. Ten slotte nog een enkel woord naar aan leiding van hétgeen de heer Cloeck ze.de over 't rustige onderwijs, dat aan de M U.- L.O -school gegeven wordt zonder 't schrik beeld van een examen op den achtergrond Een schrijver hedt eens gezegd, dat in een zekere periode van 't jaar 't Nedtrlandsche volk in twee helften kan worden verdeeld, waarvan de eene exanrncert en de andere geëxamineerd wordt. Evenals nu alle leerlin gen naar Gymnhsium H B S. of H S gaan, om een diploma te verkrijgen, zoo zullen oo« de let^'iin^cn der MUL u.-school een diplo ma als hun einddoel beschouwen, hetgeen ik inet den heer Cloeck betreur, maar door de aktijk wordt bewezen. U dankend voor de plaatsruimte, W. P. WEBER. 'I »'l ei; rum in en v;in li cil en EEN FUSIE. AMSTERDAM, 14 Febr. Tusschen de kern van de NV. „Groot Tooneel" Coen Hissink, Charles Gilhuijs, Marie Gilhuijs- Sasbach en dé NV. Tooneelvereeniging, directeur de heer H Heijermans, is voor het tooneelseizoen 1919/1920 een fusie tot stand gekomen. De N.V. „Groot Tooneel" moest ^door gebrek aan een geschikte schouwburg in Amsterdam haar artistieke pogingen voor di' seizoen staken. In het 1 September a s beginnende sei zoen wordt de lijn in overeenstemming met de NV Tooneelvereeniging, directeur H. Heijermans, in het Grand Théater voortgezet en zullen'de overige stukken, die „het Groot Tooneel" op zijn repertoire heeft, tot verdere opvoering geraken ter- wijl nog in dit seizoen getracht zal worden met enkele remises te komen. om(miimI Mii'iivis. KOEIEN UIT NEDERLAND. Uit Brussel wordt aan de „N. R. Ct." ge seind": Krachtens een overeenkomst moet Neder land aan de geallieerden een zeker aantal melkkoeien leveren, ter compensatie van hel vee, dat het uitvoert naar Duitschland. Aan België moet Nederland 400 koeien leveren en eveneens 400 aan Frankrijk. België hee t nu evenwel stappen gedaan bij het intergeallieer- de comité te Spa om.gedaan te krijgen, dat Frankrijk, welks behoeften in dit opzicht min der groot zijn, zijn deel van het door Neder land te leveren vee aan België afstaat. REDDER VERDRONKEN. Zeven broers en zusters van de schippers- familie Meijers uit Breukelerveen begaven zich Dinsdagavond omstreeks halfzes per schaats over de Loosdrechtsche p'assen naar Loosdrecht. Plotseling reden ze allen in een wak en raakten te water. Een der jongelieden slaagde er in zijn zes zusters en broers op het dfot ijs zelf in de diepte en- verdrêmk. LICHTING 1917. De eerste ploeg der lichting 1917 wordt op 17 Februari a s. in het genot gesteld van on bepaald klein verlof. VROUWENKIESRECHT. Naar wij vernemen wordt door de Vereeni- vrouwenkiesrecht op 19 Februari ge te brengen:. Toen hij de laatste op het nad getild, verdween de moedige redder ging voor as in den Haag in het gebouw de RuyEr- straat 67 eene openbare vergadering briegd Ruiten verantwoordetiikheid van dr RrdatHe De opname In deze ruhrirk bewijst geenszins lat de Redactie er mede inr'emt INGEZONDEN. 1 Beleefd verzoek ik U ópname'van 't vol gende. Na lezing van Uw verslag over de verga- lering van Volksonderwijs inzake M.U.LO., nog eens mijn cn ijkt hotgnii noodzakelijk, tandpunt in dezen toe te lichten, temeer laar er in 't verslag enkele onnauwkeurighé- len voorkomen, wat wellicht zijn oorzaak ierin vindt, dat ik mij voor een leek niet dui delijk genoeg heb uitgedrukt. Dat ik mijn tandpunt nogmaals toelicht, heeft zijn oor zaak hierin, dat op de vergadering geen gele genheid is gegeven tot repliek, hetgeen in zoo'n belangrijke zaak stellig zeer gewenscht was geweest. Met 't door mij gesprokene heb ik willen aantoonen lo. dat een 7e leerjaar als voorbereiding voor 't middelbaar onderwijs alleszins aan beveling verdient; 2o. dat verreweg de meeste leerlingen van een M.U.L O.-school in den handel of op een kantoor terecht komen, eoodat handelson derwijs voor hm 't meest geweoeeht ie. (Dat om te protcsteeren legen het lange dralen der Tweede Kartier, inet het in behandriing^nemen van het voórslel-Mar.hant cs. Verscheidene Vrouwenverienigingen zijn uitgenoodigd en zuilen door het zenden van een spreekaier of op andere wijze instemming betu-g-n met dit protest. HET AARDAPPELSCHILLEN VOOR MILITAIREN. Het is den Controleur van het Intendance- tnaterirel gebleken., dat het schillen van de aardappels voor de militaire menages, waar lit dyur vrouwen geschiedt, met zoo weinig zorg plaats heeft,, dat daardoor een groot ge deelte van dij artikel dat voor de soldaten is ingekocht voor menschelijk voedsel verloren gaat. Niet alleen dat zulks, in algemeenen- zin genomen, moet worden betreurd, in het bijzonder is het noodig daartegen te waken, nmdat daarin de oorzaak kan gelegen zijn van de vele k'achten over onvoldoende voe ding. Bij sommige korpsen bleek het verlies door het schillen van 20 'pet. tot 34 pet te bedragen Als oorzaak van deze omstandig heid Ion worden vastgesteld het feit dat aan de vrouwen 10 tent per week werd uitbetaald voor eiken deelnemer dèr menage, ten wiens behoeve aardappelen werden geschild, zon der dat daaraan verder eenige voorwaarde was verbonden.«Dé ploeg vrouwen schilde van 8 uur voorm, tot 5 uur nam. en elke vrouw verdiende in 5 dagen pl.m. 8,—. ("Geen hoog loon; wij 'azen dan ook reed» van stakingen van aardappelcnachilaters is sommige Ëuerms*. Eed.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2