Net Meisje M-tmiouËer E oil Leerling-Klerk. rsrrm Xoordliülliimlscli Laiulbouwcrotliet. m* üpoiiiugskoersen Tan liedou. ALPHONS VAN DER HEIJDEN. P F. H. E. tan HiDs-iie Wijl, Dienstbode gevraagd Flinke Dienstbode een keukenmeid* een tweede meisje, een aankom. Rekening* Couraiit-iluek houder, zoekt een hem passende betrekking. Thsffls iu7eft Ttrto?r>itw to Issss®- den toestand worden gebracht door de -rou wen te beta!»i naar verhouding van de hoe veelheid geschilde aardappelen, walks door hen wordt afgeleverd. KORTE BERICHTEN. De#hoof<ib siurtn der Chr. bend«i voor spoor- oft iramwegpersoneel hebben inct den m.nisicT van Waterstaat een oncerhoud ge had over de toonregeling van het tramweg personeel. Bijbel kger wonde® commissi!» van samenwerk;ng voor de verzorging der m litai- ren ingesteld, Het, Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht heeft een res. 2c-luite der infanterie van het 21e reg wegens dienstweigering op Sabbath veroordeeld tot één dag militai l ge vangenisstraf. De krijgsraad te 's-Gravenhage had hem veroardee.d tot 4 dagen militaire gevangenis straf. De afd. Hengelo (G.) van den Protes- tan'enbend zal. ds. Teriet te Drempt aa ïzoe- ken voor het vervullen van een vaste predi- kantsp'aals hij den bond. In een vergadering ite Utrecht is beslo ten tot oprichting van een Bond van L Klom- jenmakers voor de provinciën Noorf-Hol- arid, Zuid-HollancT en Utrecht. Te Maassluis komen nu twee geval'en van vlekiyphus voor. Beide patiënten waren vóór haar ziekte in Delft in b.trekking; Te 's Heërenberg is een smokkelaar aangehouden, die in zijn hou en kunstbeen, dat hem door de kommiezen werd afgiet 2 K G. boter had verborgen, die hij naar Prui sen wilde smokkelen. Ingediend is een wetsontwerp betreffen de dcmobilisatievoorzicning. Provinciaal Nieuws. UIT ST. PANCRAS De vereemging Tuinbouwbelang besloot in hare vergaderihg van 13 Febr. j.l. aan te koo- pen een terrein met woning, 't Voorstel daar op een opslagplaats voor kunstmeststoffen te bouwen werd met 41 tegen, 10 voor en 3 blan co stemmen verworpen, doch algemeen werd goedgevonden ter gelegener tijd'daarop terug te komen met machtiging aan 't bestuur dan handelend op te treden. UIT BERGEN. De reedsJ2 maal uitgestelde vergadering van „Nuj en Genoegen" heeft gisteravond plaats gehad en heeft zich doen kennen alg een succesavond. De geheele tooneetzaal van „De Rustende Jager, die een feestelijk aanzien bood, was -geheel bezet. De Kon. Rederijkerskamer „Bilderdijk" uit Alkmaar speelde „Groothandelaar," blijspel in drie bedrijven van O. Walther en L. Steln en het was algemeen bekend, dat het bestuur van „Nut en Genoegen" de Kamer, die nog steeds in haar 50ste jubileumjaar leeft, zou huldigen. Over het stuk, dat meermalen in Alkmaai gespeeld werd, achten wij het onnoodig veel te zeggen. Wij willen volstaan mat mede te deelen, dat ook „Groothandelaar" weer is een vertaald blijspel, dat echter niet zooveel onmogelijkhe den geeft als het de vorige week door de dile- tantenclub gegeven „Gevolgen van een leu gen." Voor Bilderdijk geldt echter ook, dat het goed zal dóen met eens kennis te nemen van de werken van onze Nederlandsche schrij vers. Voor een Kon. Nederlandsche vereeni- ging gaat het-o. i. niet aan, dat ze steeds met uit het Duitsch vertaalde stukken komt.. Wat het spel betrof, wij kunnen constatee- ren dat er goed gespeeld werd. De heer J. Cloeck was een uitstekende han- delsraad. De heer M. Kater deed ons genieten door zijn weergave van den groothandelaar. De heer Koster had als luitenant meer van een portier. Ook mcj. v d Waal speelde wat te stijf De overige dames waren goed en leverden, evenals de heer Bijvoet als schilder, vlot spel Een vermakelijk moment werd doorleefd, toen in het derde bedrijf, midden ia het sp-jl, het electrische licht uitging. Tijdens de plotselinge afbreking Vin het spel, wat gelukkig slechts een paar minuten duurde, zochten vele lipjes naar elkander er zeer veel jongelui betreurden het, dat het licht weer zoo spoedig de lipjeszoekerij ver- Sioorde. Aan het einde van het tweede bedrijf ver scheen de voorzitter van „Nut en Genoegen," de heer Huizinga. op het tooneel, dat in een' minimum van tijd gevula werd met de mee spelende en de niet meespelende werkende le den van Bilderdijk. Spr. bracht de kamer dank voor de bereid willigheid waarmede ze aan de roepstem van net bestuur om een uitvoering te komen geven, gehoor had' gegeven. Spr. was bij' den jubileum-avond van „Bil derdijk" in Alkmaar tegenwoordig geweest en dit had hem een bijzonder groot genoegen gedaan. Ook „Nut en Genoegen" wilde niet dat het 50-jarig jubileum van „Bilderdijk" in Bergen onopgemerkt voorbijging. Met groote bewondering had spr. kennis enomen van het 50-jqrig bestaan der kamer. e op den feestavond gegeven uiteenzetting van net werk der kamer, door den voorzitter, had spr. bewonderd. Spr. had vernomen, dat „Bilderdijk" steeds bereid was te spelen wanneer ze geroepen werd om de kas vah liefdadige instellingen te helpen stijven. Het lezen van de notulen van de oprichtingsvergadering had op spre ker een grooten indruk gemaakt. Hij hoopte dat „Bilderdijk" op den ingeslagen weg zou voortgaan en uitte den wensch, dat „Nut en Genoegen" ook in de toekomst bij „Bilder dijk" steeds een gewillig oor mocht ontvan gen. Als blijvend aandenken bood spreker aan de kamer, namens „Nut en Genoegen" voor het vaandel'een keurig verguld zilveren me daille met inscriptie aan. Applaus. Aan den heer K§ter, den regisseur, bood spreker, als erkenning van dezen grooten wer ker, een bouquet adn. De lieer Cloeck, als voorzitter van de ka mer de toespraak beantwoordende, begon met mede te deelen, dat de gezamenlijke bezoe ken van Bergen ean Zee 'a middag» per briefkaart Y««oeht hadden mei ém aaomaf faro ütet «pfl fr tïaSRfe: W5 Tn itara ym gaa aan zee was aangekomm Spr. oordeelde dit hef beste bewije, dat hd gezelschap een graag' geziene gast ie. Over de versiering van de zaal gaf spr. mede zijn voldoening te kennen. Daarin- zag spr. het bewijs, dat de inwoners van Bergen wat ophebben met de Alkmaarsche vereeni- ging, die één keer in bet jaar te Bergen komt spelen. Ook de kamer deed dit oen groot pleizier Wanneer men een stuk heeft ingestudeerd, dan speelt men het graag nog eens en vindt men het zonde, als al het werk voor één avond is gedaan. Dat de voorzitter van „Nut en Genoegen" ewaagde van het jubileum verwonderde de amer niet. Den geheelen winter zit ze in het feest en heeft ze ook gevlast op het uitje naar Bergen, omdat ze wist dat „Nut en Genoegen" het prettig vond. Voor Bilderdijk was het prettig, dat ze een blijvend huldeblijk ontving. Dat daarnaast gedacht is aan den regisseur, deed de wer kende leden en het bestuur van „Bilderdijk'* een groot pleizidr, Spr. schetste de groote verdienste van den heer Kate^ voor Bilderdijk. 1 Spr. gaf de verzekering dat de kamer graag in Bergen terug kwam, want ook zij heeft lief het dorpje klein, aan den duinenrand zoo lief lijk, zoo vol zonneschijn is er geen in het ge-- heele land. Spr^ hoopte dat „Bilderdijk" in Bergen de vrienden zou behouden voor het werk dat zc verrichtte. Applaus. Na afloop der uitvoering bleef men nog lang in een gezellig bal bijeen. De Coöperatieve Boerenleenbank alhier hield Donderdagavond haar jaarlijksche al- gemeene vergadering in het R. K. Vereeni- gingsgebouw. Van de 185 leden welke de Bank telt, waren er omstreeks 90 opgekomen. Het jaar 1918 is voor de Bank wederom niet ongunstig geweest Een boekwinst van ruim 400 werd gemaakt, tengevolge waar van het reservefonds steeg tot bijna 2500. Op 1 Januari 1918 was aan spaargeld bij de Bank gedeponeerd 181499,1714In den loojto van het jaar werd ingelegd een bedrag van 202246 4414, terugbetaald 157,136 48 saldo spaargeld op 31 December 1918 226,609,14. Het aantal loopende spaarboekjes bedroeg op .31 December 1918 346. Het bedrag aan uitstaande voorschotten bedroeg op 1 Januari 1918 55159. Aan nieuwe voorschotten werd in den loop van het jaar gegeven een bedrag van 31375, terugbetaald werd 25624,50 zoodat op 31 December 1918 uitstaande was een bedrag van f 60909.50. Uitstaande voorschotten in loopende reke ning opT Januari 1018 119673,91, in drn loop van 't jaar uitgegeven (tegoed) een be drag van 149858 75, ontvangen (schu'd) 123364 05, derhalve oo 31 December 1918 uitstaande (tegoed) 146168,61. Tot lid van het bestuur werd herbenoemd de heer Roskam en tot leden van den Raad van Toezicht de heeren W. Spierings en T Blankendaal. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 13 Febr. Jacob Klerk en Bartha Ruiter. Willem Rozemeijer en Catharina Ca rolina van der Gulik. Wilhelmus Johannes Vendel en' Corncba Zijm. Evert Asjes en Neeltje Bruin. GEBOREN: I 14 Febr. Johannes i. van Jacobus Boot en "Johanna Vbsman. OVERLEDEN: 13 Febr Elisabeth Schoor! 82 laar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 14 February J JiLëdégSJeeld door het Koe. Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De BUdt. Geldig tot den avond van 15 Februari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 763.1 M-ünchen. De laagste stand van den barometer 735.8 Haparanda. VERWACHTING, Zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuide lijke wind, nevelig of betrokken, later wellicht regen, toenemende dooi. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 9199 70 en een premie van 3000. Ns. 10543 en 12746 100.. Trekking van 13 Februari. Prijzen van 70 205 490 1110 1143 1324 1492 2297 2316 2734 2772 2974 3025 3712 3772 4220 4531 5125 5158 5437 5529 5861 5939 6293 "6429 6734 6737 7148 7353 7510 7610 8253 8255 8546 8626 9016 9232 960Ó 9640 9831 9864 10018 10181 10312 10330 10352 10422 10600 10637 J0640 10816 10933 11056 11086 11127 11294 11368 11474 11513 11687 11776 11872 11908 12168 12322 12351 12425 12581 12593 12766 12816 12987 13174 13254 13381 13656 13678 13803 13945 14152 14209 14544 14675 15115 15197 15202 15336 15535 15680 15755 15757 16561 16603 16623 16651 16831 16866 16940 17083 17172 17249 17354 17376 17725 17821 17885 17951 18211 18327 18405 18431 18541 18615 18904 18940 19330 19361 19374 19445 19649 20059 20149 20320 20463 'aOS41 20632 1001 1273 2165 2686 2939 3288 4092 4865 5431 5724 6239 6663 7004 7466 8236 8487 8949 9543 9811 10303 10599 10917 11171 11674 12143 12518 12965 13618 14149 14856 15500 16530 16764 17118 17528 18147 18450 19237 19641 2G431 633 719 1176 1203 1778 1980 2352 2555 2342 2861 3152 3255 3804 3863 4767 4833 5262 5291 5560 5591 5982 6118 6439 6482 6848 6876 7394 7444 7686 7717 8261 8305 8653 8655 9445 9797 9403 9793 721 1241 2095 2650 2937 3272 4005 4852 5395 5720 6119 6493 6877 .7447 8046 8310 8676 9470 9808 10251 10472 10836 11137 11605 11950 12448 12949 13578 14079 14747 15343 16186 16717 17100 17518 18141 18445 19024 19530 20401 lf 4® 122 145 158 fS3 181 200 330 348 395 433 487 637 671 675 687 705 732 793 896 929 935 078 991 1058 1073 1088 1101 1130 1147 1158 1262 1275 1277 1294 1309 1316 1439 1446 1451 1460 1472 1491 1510^ 1555 1561 1563 1625 1630 1643 1674 1689 1693 1711 1724 1 744 1 775 1 780 1 782 1817 1844 1928 1937 2007 2026 2149 2151 2164 2188 2235 2^0 2270 2280 2289 2293 2334 24 U 2414 2476 2539 2556 2557 2569 2573 2586 2595 2629 2643 2647 2653 2710 2778 2849 2950 30Ï1 3022 3030 3040 3072 3091 3117 3150 3172 3174 3212 3217 3218 3282 3310 3336 3348 3365 3'05 3439 3471 3483 3485 3495 3C09 3541 3563 3588 3657 3668 3672 3726 3731 3738 3750 3756 3759 3763 3790 3817 3854 3872 3? 3 3906 3913 3934 3967 3973 4002 4003 4044 4049 4056 4078 4136 4152 4166 4191 4193 4210 4217' 4307 4339 4343 4348 4377 4392 4408 4411 4430 4457 -4504 4E34 4537 4625 4627 4656 4691 4^21 4784 4801 4819 4913 4943 - 4948 5011 5041 5047 5084 5096 5127 5137 5189 5223 5230 5233 5240 5265 5276 5308 5311 5375 5441 5522 5541 5570 5597 5673 5711 57U 5719 5726 5800 5S42 5879 5910 5916 5927 5932 6036 ?>67 6101 6107 6233 6250 6319 t'32 6452 6484 6507 6512 6536 6554 6568 6569 6651 6702 6795 6828 6836 6839 6857 6885 6906 6922 6939 6978 7014 7015 7026 7043 7052 7112 7122 7149 7174 7227 7235 7345 7373 7382 7451 7461 7478 7531 7556 7598 7614 7632 7644 7650 7659 7690 7698 7723 7764 7848 7867 7884 7889 8001 8057 8063 8069 8106 8138 8209 8276 82Q0 8308 8431 8432 8463 8470 8496 8540 8605 8637 8690 8713 8765 8768 8770 8772 8779 8781' 8809 8849 8932 8946 8988 9017 9030 9078 - 9079 9158 9180 9189 9209 9233 9237 9263 9266 9316 9324 9329 9392 9402 9447 9467 9471 9512 9530 9553 0557 9652 9722 9734 9746 9803 0805 9816 9824 9826 9854 9875 9918 9925 9953 9962 9971 9978 10000 10010 10030 10049 10150 10188 10189 10211 10290 10356 10423 10543 10580 10614 10619 10629 10639 10642 10644 10699 10737 10810 10861 10881 10883 10884 40898 10939 10974 10995 11010 11028 11057 11085 11119 11205 11212 11235 11247 11331 11336 11372 11387 11398 11410 11415 11498 11516 11527 11534 11564 11586 11637 11660 11665 11733 11770 11810 11816 11850 11857 11866 11871 11891 11901 11912 11914 11918- 11922 11971 12019 12053 12194 12211 12217 12236 12240 12265 12327 12338 12352 12418 12445 12575 12583 12659 12674 12679 12740 12774 12833 12865 12881 12896 12955 12970 12981 13001 13094 13119 13135 13165 13205 13215 13217 13223 13240 13251 13263 13274 13281 13298 13303 13316 13321 "13327 13355 13374 13380 13390 13409 13437 13442 13500 13568 13584 13620 13631 13660 13704 13724 13740 13761 13702 13858 '13865 13891 13912 13942 13953 13960 13964 14044 14056 14061 14074 14085 14128 -14160 14207 14213 14217 14227 14286 14305 14331 14380 14382 14454 14459 14473 14491 14492 14497 14546 14577 14617 14685 14776 14780 14801 14802 14806 14807 14808 1*5815 14833 14834 14857 14861 14908 14924 14933 14960 14966 14969 14991 15035 15074 15123 15246 15270 15282 15290 15304 15354 15379 15409 15458 15464 15514 15534 15571 15581 15591 15592 15594 15669 15678 15681 15688 15692 15708 15730 15775 15807 15812 15821 15855 16015 16035 16039 16049 16060 16070 16071 16123 16125 16129 16154 16274 16314 16349 16357 16447 16456 16477 I6486 16522 16541 f6564 16566 16592 16626 16702 16713 16742 16822 16859 16861 16896 16920 16932 T6Q47 16977 16980 16991 16997 17009 17012 17048 17114 17144 17145 17177 17246 17263 17283 17312 17392 17428 17437 17453 17463 17468 17474 17524 17550 17554 17576 17649 17714 17773 17776 17783 17787 17863 17935 17083 17997 18025 18050 18051 18094 18123 18128 16226 18266 18276 18284 18301 18351 18364 18422 18567 18582 18623 18649 18662 18668 18686 18709 18736 '8783 18808 18828 18864 18872 1892c '8932 18047 18970 19000 19014 19019 19053 100'6 10067 19076 19099 19112 19119 19137 10207 19208 19215 19254 19258 19266 19269 19421 19449 19456 19598 19612 19634 19663 19731 19780 19852 10922 20016 20099 20115 20129 20189 20107 20229 20261 20267 20272 20200 20303 20328 20335 20236 20338 20414 20520 20548 20578 20582 20680 20706 20747 20767 20823 20835 20887 20890 20914 20944 5e Klasse. 15e lijst: 10510 moet zijn 10511, 627! staat niet vermeld; 1090, 7091,* 11412, 14892 en 19488. moet zijn met 70. Op eenige lijsten staat 8493, moet zijn met f 70 MiirjfthmHhtfMi. LANOEDtjKER ÜRuEN 1 tVtlLINO 13 Febr Klo'-inkrvol le s. f 0.a 0.mode Ie -oort f 12.50, 2e Soort f 5.a 6.50, stort f .0a 0.—, gele le soort I 11.50, 2e -oort f 4.50 a 1.5'stort f 0.«0.—wit e f 10 0, 2e S"Ort f 3.70 a 5 Rammenas 0.— ter '00 Kg, Uien f no a 00.—. WARMENHUIZEN, 13 Febr. Aardappe len f 0.—. drielingen I 0 kriel f 0.— Nen (buitenland' f- 0a 0 Roode kool f 8 50 j 12 20, Gele f8,50 a 11.50, Witte f 0Köabari-er f 0.Wortelen 1 0 Deensche wittekool f 7.uitschot id. f 0.a 0.id. mode f 6.a 8.id g> Ie f 6.-— a 8uien f 10,28. N *ORDSCH ARWOUDE 13 Febr. W ©.t.Met* f 6,— a 8k=- p«r ICU boa Trwsfi 7 12.20 siOT, kwtf! J 100 k.o Roodekoo! buit, f 0 a 0, gtle f grovs ui'-n f 50 28 Detnsche wilte 7.—. a 10.— SCHAGEN. 13 Febr1 23 paarden I 300 a 1100, 9 stieren f 425- 16 mag geldckoeien f 350 a 600, 52 vette koeien f 350 15 kalf koeien 1 5u0 -a 800, 0 vaarzen f —0 a —0, 0 graskalveren f —0 a - 0. 76 uchteren kalveren 14 a 38 magere Schapen f a 0— vette idem reg., 22b overhouders f 34 a 67, 12 mac ei e varkens I 70 a 115 55 idem vette f 2, 22 biggen 1 30 a 45, 4u konijnen f 3 50 1 f 4.—, 14 hanen f 2.— a I 4 1550 stuks kipeieren 18 a 22, - 8 I 0. eendeieren a 0. 35 ee den 3.50 a 4.50, 0 zwanen f a 8 b kk. f 10 a ?5 Auistei dam>aie li ur*. van 13 Februari 19*9. Opgave, van STAATSLEENINGEN. IVorige NEDERLAND. »Ct. koers Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 0001 J «IA ejip Oblig. dito 334 dito dito 3 dito dito 2Vt Ned. Ind. 1913 f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.-JuH 4 RUSLAND. Obl. 1906 fra. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR 625 Nicolai Spw. 100 5 4K 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889,90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË.* Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel, Leeningen. - Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, en Credlet«In»teIH»gea. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A> Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoerw. Obl. Mij. t Expl. v. Staatssp. Obl, 5 5 434 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 254 Prolongatie pCt. 54»/» 96!/, 29*/* 321/w 301/s 557,1, 86 99»/, 1.43<4 100»/, 100 92 tÖ6«A, 54"/,, ■7/w -•/» 29 411/, 39Vi. 1851/, J42V, ion»/,, too 92 ttó»A, Atchis. Top. tc S Fé C. v. g. A Denv R, Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City Sbuth. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper v. A. Am. Car. fc Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl Petr. Cert. v. A. 1 kon. Ned. Mij. t. e. v. Fetr. br. Orion Petrel. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij.' C. v. A. Nederl. Ind. Ha'ndelsbk. Aartd. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aacd. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheep v. Unie A-and, Rotterd. Lloyd A. Stoorav. Mij. Nederland A, A'dam Deli Comp. Aand, Deli,Maatschappij Aand Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand Scnembah Tabak«Mij. Aand. Mededelingen van Vrijdag 14 Februari. De markt opende heden voor Olie en Cull tuurwaarden weer vaat. Ook voor Tabakkei was de markt iets beter, hoewei hierin nog weinig handel was. Scheepvaart-aandeelen onveranderd. Amerika iets beter voor de Ma rine-waardén. AiIrprtiM'tiPn. Den 17en Febru ri hoopt' ohas geliefde moeder, behuwd- en-groot moeder KL1I1BETH TKIJ.RMil- OQTL1EB hiren 68e* TerJxnrdHg te her denken. Dat ze nog vele jaren voor ons gespaard mag blijven, is ie wensch van Hare dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Alkmaar, Snaarmanslaan 74. Heden overleed iu het O. L. V. Gasthuis te Amsterdam, voor zien van d% laatste H.H. Sacra menten, onze innig gdiefde Vader, Behuwdvader en Groot vader, de WelEd. Heer in den Ouderdom van 58 jaar. Bergen N.H., 12 Febr. 1919. A. v. Di HEIJDEN. M. v. d. HEIJDEN— Middelhof* en Kinderen ft® (SI ff T T «L «p 'W <1 s fVEBT ASJES Fa- dn NEFLTJE BHUÏN Cd. Eginondtrnieer, j]3p br Esmond a/d Hoef ),jreDr' Ht-dr-n oyerl ed le Assen onze gelie de Moeder es Bc huwdn'O der in den ouderdom van 80 jaar. O. E. W. VAN HILLE. C. M. VAN HlLLh- Gaerthé. 's Gravrnhage, 12 Febr. 1919. 121 Willem de Zwij^erlaan. Heden overK-ed, na een kort stondige ziekte onze gelie dt Echtgenoot. Vader, Behuwd- en Qruotva er, Pt h I KK O KOOT, in deu ouderdom van 70 jiar Wed. P. GROOT - 'en Kinderen. De teraardebestelling z ilpla ts hebben op Maaqdag 17 Febr.. drie uur. Heiloo, 13 Febr.. 1918. Heden overleed totnze niepe droe hcid. na eene langdur ge ongesteldheid orue lieve oudst Zoon en Broeder riKTEK jiconrs, in den ouderdom van 22 jaar. Uit aller naam, J. VERMEER. O. VERMEER—Zwaa". Driehuizen. Z en N.-Schermer 13 Febru-ri 1919. DANKBETUIGING. Aan allen, die blija hebben ge geven van deelneming bij het over lijden van onzen broeder <l«u Heer U.UIKPKVSTRIJT, betuigen wij ónzen h rtelijken dank. Schoonhoven. H. KIRPEJMST IJN. C. KIRPENSTEIJN— Utrecht O. KIRPENSTEIJN. W. KIRPENSTEIJN— Reneman, Waddingsveen O.KIRPENS ElJN van 9 -2, goed kunnende koken. Loon f 3 per week. STEIJNSTRAAT 35 bij BALDER, Spoor- ttevr»wK«l straat 20. Gevraagd tegen ISMaart loon vanaf f 320 per jaar, waick- geld f 4o, loon f 250 per ja»r, Waschgeld 40. Adres: EER-TE aLKM LuNCH- ROOM, Houttii B 5. zig zich gaarne gep'aaUt voor dag en nacht. Briev n onder A 575,. bureau van dit blad. gevrtagd om direct iu dienst fe irwT n Brieven tranco lett.r O, Huiopoa kantoor St m:>et«r< n. Ten kantore van de N.V. Cacao- en Cho.ol dt-iabriek „Alcmaria" alhier wordt voor spoed.ge indicn»t- t cuing ct-vr»*ii<i acturist vlug werkenden een nette ha d schrijvend. Zij, die met expeditie op de hoog te zijn, gemeten de voorkeur. Zien Ithri telijk aair te bieden onder opgaaf van veilaugd n aris. bij het 1'rwvluc-lMMt Kteo* trlriieiubetlrUr y. Noordholiaud LANQESTRAAT 77, bestaat ge legenheid tol plMMl»lng van een Aan te melden Zaterdag 15 Febhiari, voorat id d g. Gepensioneerd ONDEROFFI CIER van de KON. MARINE, be kend met boekhouden en iyi>en, Brieven letter J. H., boekhandel H. WOUDSTRA, Rifsevoori 36. TE KOOP een in goeden ataat zijnde Promenadtwagsn mot kap. Wed. Banger*. Nieuwen weg C 7, B«rg«a N.H. 967/, 8*4 841*4 7U»/4 637', 411/4 348/4 391/1, 3 Uk 33»/w 1005/4 1851/, 181 74»/,. 35/4 96»/,, 895/, 84 705/, 637, 301,4 307/, 337/!, 295/4 557/, 3«/, Vorige koer* 9 U/14 88/tt •»/4 20i/s 201/, 19»/,, 517/, 5U/, 7»/»' 71/i 10»/,, 11 925/, 275/, 265/4 1311*4 1321/, 1307/!, 1301/, 791/, 801/, 797/,, 79 847/, 85 25i*, 255/4 1131/,, 1141/, 2251/4 2271/, 577 582 781/, 79 150 152 2451/, 2461/, 146*, 1495*4 f 1161/4 401 404 1791/4 ISO 2181/4 220 184 IS41/4 104 104 395 395 3841/4 195 196 294 295 1721/, 173 2301*4 232 223 221 234 235 242 2455/, 272 275 2715/4 2751/, 267 511 51S 2301/, 30S 315 4711/, 475 VAN DER AA. 11 - 1 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3