Stalhouderij SCHARLOO 16, Alkmaar. Telf. Int&rc. 221. M. MEIJER ZOON, Prachtige Beschuit, Joh. G. H. ELFRING, Koningsweg 36 m Attentie s.v.p. J O. G. J. KROL S Go's Kunstatiandfil, De Ex-Kroonprins van Duitschland ALKHAARSCH BIOSCOOP THEATER 1. NETTEN COMMENSAAL. degelijk pension. een Winkelhuis. Bioscoop-Theater CINEMA AMERICAIJV, V.af Vrijdag 14 tjin. Donderdag 20 Fclir. vertooning ran liet groote kunstfvark dei Nordisk Films Co. te Kopenhagen !5 cent Vorstenlanden Sigaar G. GEUS, Blagdalenenstr. 14. idiouwburgzaai „Harmonie" DINSDAG 18 FcBRUAKl 1819 THtüSHFlSCH CENTRUM. Zandbergen, Fanlartcorps „T1Y.E.N.U." en Zangyefaeniglng „YARIA". UITVOERIJSG J.Korver,St.Annastraat. Ceefl 5 nu Fin,II uit Yerkrligbaar bij ile Firma DE LANCE 4 DE MORAAZ. Mad. Butterfly Boomkweeker, Limmen. SchG'pka kbrarderlj r I LA KOESTRAAT. ALKMAAR. W. SYVALILK, j Bioscoop „Novum", Laat 120. Coöperatieve Zuivelbank, VBrfiofzInrev onrfnr Glmtli. BerolgafMoor Inboerfels met Yerwarmlug, Bfi?ra?en!s-onii«rneiiiInf. G0 ó0 Voortaan geregeld verkiijgtouar In pakken van 10 stuks 25 cents. am F»rima lsLT7^£Llitoit Yoor gebruikers van CHILI SAXPETER, die in Juli 1918 NIET of TE WÉINIG be- steld hebben, is er nu gelegenheid dit alsnog te doen. Orders worden door ons en onze Ageutcn gaarne opgenomen. k Ts eiken avond en Zondags v.af 2 uur inliet te zien, NIET te spreken.. Verstrekt geld op EEK8TE HYPOTHEEK. 6 °|o pandbrieven h 101 0 n h 96 0 h 88 c ■X"o Bergen In 5 acten. Het schoonste en meest LITERAIRE KUNSTPRODUCT der wereld. De meest buitengewone film sinds het ontstaan der kiuematografie op de Moderne Kunst. w NU f 9,50 -m Per kistje v. 100 stuks. Hnst U! Da voorraad is beperkt. liet oudste en beste adres C. LEBB1NG. Qyardiapad 35. ALKMAAR. Onderw.Het 5e '(Arische) Hoofdras lieden geëtaleerd lit Noord-Oyerijsel en Drenthe, BERÏA SCHEEPERS-GEUER. WAlUlENlillZiiN. Zondag: 16 Fcbr. 1919 Uil iULHJI iC Mij „Noord-Holland", Laat l(il. Tel 44ti. geheel afgescheiden yan zijn collega's Yleeschhouwerij en Varkensslachterij, voor Zakelijken Waarborg te Groningen. DE DANSERES UIT HET TnEEIIUIS, ALKMAAR, Telefoon 623, DIJK 23. Verrichtingen Zijden Gabardine Bengaline Ondulè ^\6 ,Y>0 welke In kwaliteit zeker die van vóór den oorlog evenaart MEN NEME PROEF. Eolienne Crêpe de Chine Charmeuse Alkmaar. mg/mg** is te Alkmaar gearriveerd. Zegt het voort! Zegt het voort! MORRA. voorheen Firma JOH. F. Gebruikt op gescheurd, kalkarm nu KALK of KALKMERGE.L; direct leverbaar uit voorraad hier. land, GRONINGEN. 4*D In 1918 is voor f3.457.500.—pandbrieven geplaatst KOSTHUIS. TE HUUR GEVRAAGD een kleine VILLA, met APRIL of MEI a.s ongemeubileerd. NIEUWESL®OT hóek DOELENSTRAAT. Tel. 412. OVERAL overweldigend SUCCES. LOGE f 0.90, Ie RANG f 0.65, 2e RANG f 0.40. VALT FIJNE, PITTIGE ALKMAAR. 8 UUR. Bij Verdronkenoord 78 Prov, Drentsche en Asser Courant TRUCE SCHOUTEN zang Zaterdag verkrijgbaar bij GEZ. SLAQERS. Alkmaar. Langstraat 96. w. neoerkoorn. SCHOUTENSTKAaT. Jn. Pranger, Rijksstraatweg Heiioo. „Internationale Bank BREEDSTRAAT AIO, ALKMAAR. Wegens enorm succes deze week en volgende dagen nogmaals met DUIDELIJKE EXPLICATIE. Prachtvolle foto. Glasheldere projecMe.' Adviezen financieele aangelegenheden. Rekening-Courant met Vereenigingen en Instellingen. Spaargelden van landbouwers en particulieren. Credieten aan Vereenigingon op Landbouwgebied. Incasseeren van kwitantién en wissels. Bevorderen van remises en overschrijvingen. J. DOKTER, Directeur. Gebr. HOED, AANBEVELEND, M. NIEROP, AANBEVELEND, Aandeelenkapitaal 12.500 «oo Hypotheken fSS ISOO.OOO K«n«rvei rui ui 1 Ï.OOO.OOO Pandbrieven I SS 5<»0 OoO Verkrijgbaar - bij haar Agent te Alkmaar, BE NATION A 1.15 KANKVKN EKKIGING en verder bij alleConimi8Hionnniri.il! IflVcien Ondergeteekende biedt aan nog •enige H.A. Srliem 'pllekl oier te iiemeii v<or billijken prijs, van scheurpljchtige in N.-Hollaiid. Spoedige opgave gewenscht. Vt R- HOOü BOS, te H dfwëg N. H. Ia net gefcin is plaatsing voor een Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. HEER, r b, b. h h. vraagt tegen 1 of half Maart Br. ond. left. A 574, bur. v. d. blad. TE HUUR GEVRAAGD Liefst in of nabij Alkmaar. Brieven onder lett. Z 573, bur. v.d. blad. ïïnrsiiir •taande SchooUtniat.Klenire. ilit'tl, direct te aanraarden. Te bevragen Emmastraat 39. Brieven met uitvoerige iniichtin gen en huurprijs aan het bureau van dit Jdad onder lett. U 570. Eenige schelpenviV schers te Egmond aan Zee, met een 'groo en voorraai schelpen met" hoog kulkgeualte we sclien langs dezm w<g ii relatie ie komen mei ieuixnil mei ceiiIg kH|>iin»l,om te komen tot het oprichten voor gezamenlijke rekening van een te Egmond aan Zeé. Prachtige fab.i ksterreincn. •Ook genegen dezen voorraad voor een va-4 tijdi erk te verkoopen. Brieven te zenden aap hetFdiaal van HERMs. COSTER ZOON te Eemond aan Zee onder letter B. PAXAETERNE 4 De enorm hooge kosten maken, dat wij de entréeprijzen een weinig moeten yerhoogen en zijn die voor de Aanvang groote nummer om 8 nnr. Zondag, doorl. rannf 'tmlildags 2 nur. Zaalopening half twee. IW" BEZOEKERS worden verzocht zooveel mogelijk te komen om 2 uur, 4 uur, 6 pur ef 8 uur. -~1MI TEKSTBOKKJK8 (gelllu»trfeerd) ZO cent aau de ea..a. voor het matten en repareren van al e soorten fcTOELK.Ni is Zendt briel ot briefkaart. Cursusavond („Uriie") Zondag lóFebr., aanvang 8V3 uur precies. een mooie collectie TUKKEN Het E E N 1 G E DAGBLAD in DRENTHE is de een veelgelezen blad, dat groote publiciteit waarborgt. iau den vleugel J ACQ tl El. INE DE REVS. Met medewerking van JU(LIA AERTS piano. IlMiiacii op muziek van Bacil, On'eg, Schumann, Max Ri ger César Frai ck, Chopin, Tsch^i kowsky, Karg Elest Kaartverkoop en Plaatsbespreken aan de Schouwburg uitsluitend 18 Februari 10—12 uur 's morgens en des avonds. PRHZtN DER PLAATSEN!" f 1.50, f 1 en f 0.75, plus Stedelijke belasting. op met medewerking van den Heer GRAPENDAAL. Aanvang 7 uur Eutrée f 0.75. BIL NA. Na halfuegen worden geen bexoeker» ase«r toegelaten. ■J. LEVERT, Goud- cn Zilver,mid, Mient 2L UITVERKOOP ho n V irttnc. EEH>E K l.lWiK 1*1 l.yil-FIHM 4. waarvan hootdafdee ing gevestigd is te Den Haag, VR AGT voor de provincie Noord-Holland actieve A E N T E V (ook meuoelhande aars komen in aanmerking). Brieven onder No. V 571, bureau van dit blad. ]>e wlukel 1» geojieud de» morgen» S uur. BRIKEÏ Zoolang de voorraad strekt, bieden wij te koop aan kloven, gesprongen huid, winter handen ep -voeten. Gebr. PUROL Bouwkiiiidige, belast zich met koopen, ver koopen en taxeeren van On roerende Goederen. DRUKKERIJ. zeer geschikt voor centrale verwar ming en huisbrand, ad I 7.per OO kilo algekaaid on f 7,15 lliul» beztorgd, Minimum-afnamOGO kilo. Ondergeteekende maakt zijn geachte cliëntèle bekenddat hij vanaf heden ZIJN ZAAK zal voortzetten en beveelt zich weer beleefd aan. •in stukken van f 1000 en f 500 I togen den koer» van 97

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4