DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. liiilsl lïttiT ir.9 ZATKUII AO 7 K FEBRUARI. No* 39 ui» a flcïï.dsrd [em m tr^r ^p'te reaargsmg. Abonnementsprijs bij Yooruitbetalinc p. 3 maanden f 1.85. ir. p. pssif 1J0- BewJIsnammers i it AdiertiatieprHs 15 ot J. rifeljgrsolers jatters aaar liaitsniate. Br. fr. O. Bask- eo fltóisïriikkerli Herms. Coster ft Zo.. Voordam C 9. Tel. 3 Binnenland. (Gemengd Nieuws. D 6 Belgische Eischen standym Maastricht, socfe dis®dérfcslsasssj- In Parijs, waar üe „wijze en rechtschapen" heeren vrederechters thans bijeen getamen zijn, om over het lot van het uitgevochten Europa naar recht en billijkheid te oeshsstn, zal men zich dezer dagen met de eischen van het enfant chéri der Entente bezig houden. Daar zal de Raad van Tienen, recht spre kende op den grondslag van Wilson's be roemd geworden veertien axioma's, moeten nagaan in hoeverre de Belgische eiseben met de oeiangen van andere staten in overeen stemming gebracht kunnen worden. De stemmen van de Belgische annexonis ten, van de door den overwinningsroes bevan genen, die luide verkondigden, dat de bevol king van Zeeuwsch Vlaanderen en Zuid- Limburg er naar haakte om van het juk der Nederlandsche verdrukking „bevrijd" te worden, hebben in de laatste weken mindei luid geklonken. Want ue bewoners der betwiste gebieden hebben de wereld niet in het onzekere gela ten tot welken staat zij behooren en willen blijven behooren, zij hebben getoond, dat zij op „bevrijding" door de Belgische broeders allerminst gesteld zijn en de Belgische an- nexionisten hebben bedacht, dat het een van Wilson's voornaamste beginselen is, dat elke volksgroep zelf moet beslissen tot welken staat zij in dp toekomst wil behooren. Toen hebben de Belgische annexionisten ingezien, dat het vliegertje der broeder-be vrijding niet op zou gaan en zij hebben.an dere argumenten naai voren gebracht en trachtten aan te tooiien, dat de door hen be geerde landstreken feitelijk Belgisch gebied zijn en in allen gevalle België zeer zeker niet onwelkom zullen zijn. Over het algemeen heeft het Nederlandsche volk zich over deze annexatieplannen meer verontwaardigd cfan ongerust getoond. Men was verontwaardigd, omdat men van Belgische zijde, van de zijde dergenen, die in de oorlogsjaren-onze onvrijwillige doch met open armen ontvangen gasten zijn geweest, een anderen vorm van dankbaarheid ver wachtte dan de bekendmaking, dat een deel van de kaaskoppen" bevrijd en onder Bel gisch regiem gebracht moesten worden. Maar ongerust was men niet, omdat men de Belgische regeering niet verantwoordelijk wilde stellen voor het onsympathieke drijven van een groep in overwinningroes verkeeren- de annexionisten. Hoe evenwel de Belgische regeerihg zelf over deze kwestie dacht, is niet dtiidetijk ge bleken. Zij liet zich niet uit haar tent lokken, zij zweeg als eenmof, zouden wij bijna zesden, als het niet eenigszins al te beleedi- gend voor een Belg was om in dit stadium van hot wereldconflict vergeleken te worden met iets dat op een Duitscher gelijkt. Men bleef in het onzekere tot vóór eenige dagen. Want te Parijs zal men thans de Belgische eischen onderzoeken en de Belgische regec- ring moest dus wel met die eischen op de proppen komen. Meer en meer is gebleken, dat de Ameri- kaansche en Engelsche vertegenwoordigers te Parijs een ander standpunt aannemen dan de Fransche, Italiaansche en Belgische. De eersten gaan uit van de gedachte: hoe stichten wij den volkerenbond en hoe voor komen wij niefiwe oorlogen in de toekomst?, de laatsten evenwel v.ragen zich af: welke voordeelen kan onze overwinning ons bren gen hoe kunnen wij thans van onze gunstige positie het best nrofiteeren om de hand te leg gen op landstreken, die wij zonder hulp van onze machtige vrienden nimmer in handen zouden krijgen? Frankrijk eisch Elzas-Lotharingen, maar het is zeer waarschijnlijk, dat Frankrijk meer heeft geëischt en dat Lloyd George in zijn dezer dagen gehouden rede daarop zinspeel de toen hij zeide, dat het vaststellen van de Westelijke grenzen van Duitschland tot groote moeilijkheden aanleiding heeft gege ven Krijgt Frankrijk zijn zin, dan is de tijd aan gebrokne dat wij ons over de Belgische ei schen ongerust kunnen maken. Weten even wel de Amerikanen en Eugelschen de Fran sche annexionisten tot rede te brengen, dan is ook de kans*dat België zich met vreemd gebied zal kunnen verrijken, vrijwel uitgeslo ten. De Belgische deputatie, uit de ministers Hijmans, Van den Heuvel en Van der Velde bestaande heeft (hans aan den Raad' van Tien de Belgische eischen voorgelegd. Dat daartoe de vrijheid van de Schelde be hoort zal wel niemand verwonderen, maai en thans blijkt waarom de Belgische re geering nimmer definitief de handelwijze der annexionisten vero'ordeetöe ook de Belgi sche officieele dleputatie heeft wens'hen die al lesbehalve door den beugel kunnen. Men beseft heel goed, dat Ijet woord an nexatie niét gebruikt mag worden, noch dat er langer van „bevrijding" van gedeelten der Nederlandsche bevolking kan worden ge sproken. Minister Hijmans heeft dan ook geen enke len duidelijlcen territorialen eisch gesteld. Hij heeft een uitgebreid historisch overzicht' ge geven van de wording van den Belgischen staat waarbij eveneens Limburg ter sprake werd gebracht, alsook het denkbeeld om Nederland een schadeloosstelling op Prui sisch gebied te geven. Hij wil van België een sterken en ievensvat- baren staat maken, maar zeide geen. gebieden te willen annexeeren tegen den wil der bevol king. De territoriale rectificaties die men voor Limburg op het oog heeft, werden van wei- éig omvssg geacht a© aoch .al- zal be- zal es De Het is nu maar de vraag hoe de groote mo gendheden, wier troetelkind België is, zich ten opzichte van deze eischen zullen gedra gen. De Parijsche correspondent van het Hbl. heeft geseind, dat. Frankrijk de Belgische ei schen inzake een vrije Schelde beslist steunen. En de grensrectificatiea van Limburg schouwt frankrijk gerechtvaardigd en hei een overeenkomst tusschea de Belgischs Hollandsche regeeringen bevorderen. Fransche regeer ing zal trachten de Belgische eischen te matigen en ze te doen uitloopen op hetgeen er gerechtvaardigd in is door een vriendschappelijke overeenkomst. België zal dus aan Fransche zijde era ster ken steun vinden, al wil men daar van an nexatie of grondruiling tegen Nederlandschen wil nut weten. Hoe men in Engeland over de Belgische eiscnen denkt, kan blijken uit de hoofdartike len van eenige groote bladen, als de Daily News en de Daily Chronicle, a Het eerste biad meent, dat er te Parijs geen bezwaar zal bestaan cm aan België, dat uoor den oorlog zoozeer gekém imtst, és vrije vaart op ae Scaetae toe tz staan. De con ferentie, a.cus net öiaci, sal emswd és tem? om eea akuwg ovsrssffltató ftisgesfei» hm ge sloten te besegsLe®. Deze correspondent meent At wsten, dat sinds eenigea tijd onderhandelingen gaans® zijn tusschen dig Nederlandsche sa Belgische regeeringen, die het mogelijk sa zelfs waar schijnlijk maken, dat eea minnelijke schik king door iedereen begeerd tot stand zal ko men. Of het laatste juist is durven wij, aa de me dedeel mg van minister Van Karnebeek i® die Tweede Kamer, ernstig betwijfel®!, Op ees vraag van den heer Loeff heeft mi nister van Karnebeek medegedeeld, dat de roepen onl de zittingen bij te wonen wanneer deze bepaaldelijk zullen gewijd zijn aan het onderzoek van kwesties welke deze neutrale landen rechtstreeks betreffen. In het vaste vertrouwen, dat geen beslis singen zullen wordeb genomen, die inbreuk zouden maken op de vaststaande rechten van den staat of zouden indruiscben tegen ds uit gesproken gevoelens van aanhankelijkheid en saamhoorigheid der bevolking van eenig gebied van het rijk, acht de regeering het nauwelijks noodig te verklaren, dat zij, hoe zeer ook bezield door den wensch goede be trekkingen van a&buKi'sdL&p ts bevorderen, toriaie aauupraaia van België op Zeeuwsch I tegtuover eischen, die op gebiedsafs.tan d V laanouen en een de&l van Limbtarg -zeer vaE welken aard ook mochten gericht zim; nauwgezet moeien toetsen. Het a® stiet diu.de- den meeaten nsdnjk m besMst afwijzeros lijk, oat ikigk oute gebieden améig beeft,«-»■ want t-r ia loLuis waarosü Mi kanaal van ue ö«.»ictae aaar den Rijs Kitsiui- leuaover tuisen gebied moet loopea, Dt cunferein»e mui pmemig verklaard, dat zij zien cl Oor de wuiacnen van de betrokken be- voilcuigen bij ai naar beslissingen zal laten ïeiQeu ui er n> geen twijfel aan of de verplet terende meerciernud oer bevolking wil onder lNeuei'iaiici»cne Viag blijven. Dat feit, meent net t>,aa, moet bevissend zijn. En ae Dauy Uiromce schrijft, dat de Raad van l icn te Parijs ae Beigsscne aanspraken m een zter synipaunek ilcnt moet beschou wen wegens ue ontzaglijke offers door Bel gië gebtaent en hei led, oat zijn vergoedin gen in gtoied in elk geval geringer zullen zijn üan aie van een z^ner bonagenooten. De kwtsiks, waarbij Holland Detrokken is. alous net o.au, zijn van oijzonaeren aard, aangezien zij een suiat betréitea die in den ooi tug onzijdig is geweest. De gealueerucn xummn niet wenschen om Holland, hetzij van hen zei ven, heizij van Betgië te 'vervreemden. Maar indien men het voor Holland de moeite waard kan maken om met België tot een minnelijke overeenstem ming te komen, dan moet oat gebeuren. De aanspraak betreffende de Schelde, meent het zou maetea ephrgésn. Overigeas bssdiikt dt regsmsg a©g niet ovw smMmgs esgsvens, dat sij k stoat is hgt ocfeedeo des AMgistiw regeerkig ea de daardoor geschenen verhou ding met nauwkeurigheid te beoordeelen On der deze omstandigheden behoudt de regee ring zich sn deze ernstige aangelegenheid hare houding tegepover de Belgische regee ring voor. Uit deze verklaring blijkt wel, dat de Bel gische regeerbg het niet de moeite geacht heeft, de Nederlandsche van haar onsympa thieke eischen in kennis te stellen. Het komt ©na voor, dat Nederland, ale neu trale mogendheid met de vredesconferentie als zoodanig niets te maken heelt en dat de eenige minnelijke schikking, die ieder goed Nederlander begeert deze is, dat België zich voortaan met zijn eigen zaken bemoeit en dat het niet langer toont uit dezen oorlog niets geteerd en niets begrepen te hebben, door een voorbeeld van landhonger en ondankbaar heid te geven, dat ia ons volk het laatste greintje sympathie met onze zuidelijke burea voor lange jaren zal deen verdwijnen. blad! is een .'eisch waartegen"men go«i "recht-1 Het ontwerp voor het volkeren vei bond vaardige bedenking kan inbrengen, - die op Ij ijJ1? 3118 8erped te zijn. zeeuwsch- Vlaanderen en een stuk van Lim-1 Volgens mededeeling van Tardxeu zal elk? burg bij Maastricht zijn iets anders, daar de I neut',a s{a3 hij het verbond wil vervulling van deze eischen zou betceüenen, fanS il» e hegsnselen daarvan moeten er- dat stukken gebied en bevolkingen vermoede- kennen 01 waarborgen gevjen voor zijn goede j lijk tegen den wil van de laatste, ownrerira- 'ro"w- lijk tegen den wil van de laatste, overgedra gen zouden worden. Om die reden is de openbare meening ia Nederland er sterk tegen. Maar aangezien de bevolking maar klein in aantal is en'het ge bied om geografische redenen onvergelijke lijk meer waarde zou hebben voor België dan voor Holland, behoeven wij niet geheel te wanhopen aan de een of andere minnelijke regeling. Het bi; Zoo ooi» moeten de tegenwoordige vijandj- lijke staten om toelating vragen. Hun verzoe ken zulten onderzocht worden, om ftit te ma ken of zij oprecht zijn jDe beraadslaging over de internationale Eolitiemacht om aan de beschikkingen van et verbond kracht bij te zetten, was zeer moeilijk geweest. Als het internationale leger in zijn geheel in een bepaald land gelegd blad besluit met de voor ons land min-1 zou,d,at 330 de regeering van da. der aangename conclusie, dat men Holland's Keyoei kunnen geven, dat er een macht onneutrale handelwijze in November j.L, doven haar was. Daarom lrikt het uit» hetgeen toen het Duiteche troepen door een strook van Limburg liet trekken, zonder vergunning' van België of van de andere geallieerden, niet geheel buiten beschouwing kan laten. De indruk, dien wij door dergelijke beschou- wingen krijgen, is dat men België heel graag tegemoet wil komen, maar dat r> men niet zal nalaten die Belgische vertegen- wfvl 5 t' woordigera er op te wijzen "dat NederLd SMSlö VerltE«ta« een neutra e m waarnver vrerlfarnn- H S Vö pen Sul Stan Cl. Tardieu zeide, waarschijnlijk, dat elke natie een zekere legermacht on de been zou houden, waarvan de omvang bepaald zou worden vol gens de sterkte van de bevolking van het land en bijzondere geografische en andere omstan digheden. een neutrale staa't is. waarover de vredescon- ferentie niets te zeereen heeft en dat wanneer i c j zullen door maarschalk België stukken van Ncderlandsch gebied j ove^eenkomTt^M^^^n tnnr^f ?e4roH!f wenscht, het maar met Nederland tot een er®enikom8ten na te leven, vooral die op ti vriendschappelijke regeling moet trachten te komen. Wat voor België natuurlijk zeggen wil, dat van de annexatieplannen niets komen zal, om dat Holland geen duim gronds van zijn' ge- J Sen terugtrekken bied aan den vriendelijken buurman wenscht i K.-, af te staan, zelfs al stelt de heer Hijmans begrijpende, dat hij gemakkelijk riemen van andermans leer kan snijden ook schade- vosstolling op Pruisisch gebied in het voor uitzicht. Evenwel de Belgische eischen zullen o offxiecle wijze onderzocht worden en d~ Raad van Tien heeft, naar uit Parijs geseind wordt, reeds de oude beproefde methode ge- vplgd door ze naar speciale commissies te verwijzen De Schelde-kwestie zal aan de internatio nale commissie voor havens en waterwegen worden voorgelegd In de commissie voor de Belgische territo- ria'e eVxn r*' Frankrijk vertegenwoordigd worden door Tardieu ent Laroche, de onder directeur van bet ministerie van buitenland- sehe zaken en Engeland door den ondermi nister van buitenlandsche zaken sir Eyre Crowe. Noch de Beteen noch de Nederlanders zullen waarschijnlijk vertegenwoordig'd zijn. De commissie zal het Belgische dossier on- -Wr^.pV°n m. ver.'a" irtbrengen aan den Raad van Titn. dia besliaaea zal. Volrsns den Fariischen, correspondent van het Hbld, zou de conferentie niet* liever zien -4a bswa toIKw your faaar y^rsrchesuEsi nancieel en maritiem gebied. Daarenboven moeten zij afzien van elk otUk* zf tegen Po len; de vijandelijkheden moeten worden ge staakt en er zal een linie worden aangegeven, achter welke de Duitsche troepen zich zullen De wapenstilstand zal voor een zeer korte Eeriode worden verlengd. De geallieerden be- ouden zich het recht voor om hem, enkele dagen van te voren op te zeggen hetgeen hun het middel verschaft, om de volledige en snel - le volbrenging van hun besluiten te verzeke- Xc ren' Qe De geassocieerde regeeringen zullen de nieuwe voorwaarden, die Duitschland voor 1 geruimen tijd, en misschien tot aan de onder tekening van de preliminairen van den de finitieven vrede binden, stipuleeren. De voor-1 waarden zullen zoodanig zijn dat zij Duitsch land buiten staat stelten den vrede in gevaar i te brengen, want zij zullen naar de Petit Parisien schrijft tegelijkertijd betrekking hebben op de jegersterkte en het materieel,; waarvoor een snelle demobilisatie zal worden geë'scht. Een controle op de Duitsche fabrie ken zal worden ingevoerd. De overeenkomst zal aan den een en kant de ontwapening van Duitschland beoogen en aan den anderen kant zijn voorziening met i voedsel en grondstoffen, waarbij echter de 1 eerste rechten op voorziening zullen blijveo aan de geallieerde landen, en vooral aan die genen, die het meest van den oorlog hebben te tijden gehad. De RütopresteteBt SoheRkmaoa heeft hd uMdspgniR ■nm de naaste bekomsA metfegpedegkL In dft program wordt op dg ésmoörafessesmg het bestuur gewezen, die o.a. tot uiting zal komen in de li democratiseering vm bet leger, wg^rvan de j diensttijd verkort wordt. De scldateuraden zullen sveswd moeten., verdwijnen. De social® hervorming®! die in uitzicht worden gesteld zijn zoodanig, dat vrijwel alle burgerlijke partijen daarmede kunnen instem men. Naar socialisatie zal alteea gestreeld wor den ten aanzien van de mijne» en de voort brenging van energie. Voor badrijvea waarin een particulier mo nopolie bestaat, wordt van regeeriagscontrd- le gesproken. Graaf Brockdorf Santzau, de Duitsche minister' van buitenlandsche zaken, heeft eveneens een rede gehouden. Als wij, aldus ae minister, in billijke vre desvoorwaarden treden en de vervulling daarvan waarborgen, ia er geen aanleiding cm het hoofd te laten hangen Stellig moeten wij ook ons op het gebied der handelspolitiek andere inzichten eigen maken Wij hebben niet altijd de waarheid voor oogen gehad, dat ook in de betrekkingen der volkeren de regel geldt dat als mee wil nemen, msa ruinr moet geven. De snJnsgter bssprafe wsnmïgessa de kwes ties van de handelsvloot to de koltoiëc. Indien mm, aldus ds atónftéer, DuMsdi- land wil dwioÓÉB wttétf tet dra volkemsbond tioe te Uredeo, 200 z«a dlit een gewelddadige® cmsé^sx van ï:sp scossatoi- schs (mtwikkelkg feeteeüsgnm. Zulk ma ora- roekeer kan niet zonder stuiptrekkingen ge schieden, welke een gestadige bedreiging van den algemeenen vrede zou beteekenen. Evenmin kan Duitschland zonder koloniën tot den volkenbond toetreden (levendige in stemming). Volgens het program van Wilson zou het koloniale vraagstuk op grootmoedigs en strikt onpartijdige wijze worden beslist. Tn den zin van dit program wachteo wij de te ruggaaf van ons koloniaal bezit, hetwelk ons ten deele met schending der internationale verdragen, ten deele onder doorzichtige voorwendsels is ontnomen. (Zeer juist). Wij zijn bereid over het afstaara van deze of gene kolonie te onderhandeten, doch als rechtma tige eigenaren De toekomstige koloniale poli tiek moet den inboorlingen onder alle omstan digheden em menschwaardige behandeling waarborgen In verband hiermede «temmen wij met de gedachte eener internationale'controle over de koloniën in onder voorwaarde dat de las ten van alle koloniale mogendheden daaraan worden onderworpen en dat Duitschland een passend aandeel in het bestuur en in de pro ductie der koloniën krijgt. Onze deelneming aan de koloniale werkzaamheid zal slechts cian van beteekenis zijn, wanneer de firma'-;, die als de eigenlijke dragers der koloniale po lihek vin Duitschland' zijn te beschouwen, vergoeding krijgen voor de schade, die de vijand heeft verricht KORTE BERICHTEN. E«n Russisch generaal in Finland wil een expeditie vormen om. tegen Petroer ad op ie riMeit Masarijk heeft tegenover een correspon dent van de Tcmps zijn meen ing gezegd over de Duitsckers. Hft adres op de troonrede is in het Brit- sche Lagerhuis goedgekeurd. De vlektyphus in de militaire barakken «1 gevangenenkampen te Belgrado breidt zich uit. Strenge uwleeriagsmaatregelea worden getroffen.' De Duitsche regeering protesteert te Spa nadrukkelijk tegen het vasthouden te Cher bourg van Duitsche schepen (die krijgsgevan genen hebben overgebracht), in strijd met ge neraal Nudcot's belofte. Na Paschen zal de Duitsche nationale vergadering, zoo noodig, waarachijtilijk ts Berlijn bijeenkomen Wilson vertrekt hedenavond om half Maart terug te kieren. Kolonel House ver vangt hem geheel. Debatten in het Lagerhuis over de on rust in de arbeiderswerela. Brace drong na mens de arbeiderspartij aan op hationalisee- ring van land, spoorwegen en mijrun. Er is sprake van de verkiezing van een staatspresident voor Pruisen. Aan het feestmaal ter eere van Manner- heims bezoek te Stockholm, werden, toasten ge houden op de samenwerking van de noordelij ke landen. De Engelsche mijnwerkersbond ver wierp het aanbod der re geer ing tot 1 sh. loonsverhooging per dag en bespreking der overige eiscnen. De aanvaarding door dè Bolsjewiki van de uitnoodiging voor de conferentie op Prinkipo heeft tot een scheuring in de centrale sovjet van Moskou geleid. De behandeling ter vredesconferentie van de Fransche en Italiaansche territoriale eischen zal tot het laatst van al worden uit gesteld. Volgens geruchten te Parijs loopende zou tn Roemenië een revolutie zijn uitgebro ken. De geallieerdle scheepvaartraad treft verschillende maatregelen voor het beheer en het gebruik van de Oostenrijksche en Duitsche schepen. De centrum-afgevaardigde Fehrenbach is tot president van de Duitsche Nat. Verg. gekozen. Een bericht wil dat de conferentie op ie Prinseneilanden werkelijkheid zal worden. De Sovjetregeering wil de meest volledige open baarheid biji de oaderhaodteiicgea. 1 De royalistische beweging in Portugal is onderdrukt. Paiva Couceiro is gearresteerd. Oekrajina en Polen zullen over vrede gaan onderhandeten. Italië zal waarschijnlijk een mandaat voor Armenië krijgen. De republiek Estland is van de bolsje wiki bevrijd. - In het Britsche Lagerhuis werd een. be langrijk debat gehouden over de arbeidsge schillen, waarbij Bonar Law inplaats van Lloyd George het woord voerde. Het Fransche pantserschip „Miraheau" is tengevolge van een storm ia de Golf van Sebasfopol gestrand. Volgens een' bericht uit Parijs wordt het reddingswerk ten. zeerste be- lemmerd door hei aanhoudende slechte weder. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Gistera werd begonnen met de behande ling varf de begrooting van arbeid. Minister A a 1 b e r s e deelde mede, dat be houdens buitengewone omstandigheden, bin nen zes weken een nieuwe arbeidswet is te wachten. De heer D e W i 1 d e betoogde de noodza kelijkheid van medewerking der organisatie van den arbeid aan de sociale wetgeving. De heer Smeenk drong am op spoed met de regeling van den arbeidsduur voor landarbeiders. De heer R e ij m e r drong eau op spoed met hot ontwerp in sake de oplossing van ar beidsgeschillen., De heer Haazevoet wilde zoo groot mogelijk uitbreiding van de 45-urige werk week- Spr. vroeg spoed met de publiekrechte lijke regeling van bedrijfsorganisaties. Mevrouw Groeneweg betoogde de wenschelijkheid eener'herziening der gezond heidswet vooral in verband met de kinderge neeskunst. Zij vroeg bescherming van inwo nende dienstboden en protesteerde tegen het voornemen tot verbod van den fabrieksar beid van de gehuwde vrouw. De heer T e en s t r a had geen hooge ver wachtingen van den Hoogen Raad van Ar beid. Hij drong aan op spoed met de arbeids wetgeving, De heer Schaper meende, dat de Minis ter veel goeds zal kunnen doen. Spr. waar schuwde tegen te groote detailleering van ontwerpen. Hij overwoog de indiening van een motie, vragende om behandeling van zijn 8-urendag ontwerp. De heer W ij n k o o p achtte de plannen van den minister onvoldoende. De heer K r u p 1 vreesde, dat zijn meest be scheiden verwachtingen door *den minister zullen worden teleurgesteld. Ten 5 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd. Vragendag. De heer L o e f f vroeg naar de juistheid van de berichten Omtrent de Belgische eischen inzake den afstand van den linker Scheldeoe- ver en naar de houding der regeering waar op de minister van buitenlandsche zaken, de heer Van Karnebeek, de verklaring aflegde, in het hoofdartikel in dit nummer weergege ven. DE BELGISCHE EISCHEN. Welingelichte kringen beschouwen het Ha- vas-bericht aangaande de Belgische aanspra ken als onnatwkeurig. Men neemt niet aan, dat een Belgisch minister zou hebben ver klaard dat Luxemburg aan. Frankrijk of Bel gië moet komen. Algemeen is bekend, dat de. Belgische politiek een aanhechting van het groothertogdom aan Frankrijk uitsluit. Het overige van het bericht heeft waarschijnlijk dezelfde Fransche tendentieuse strekking. RIJWIELBANDEN VRIJGEGEVEN. De directeur van het ,War Trade"-departe- ment te Londen maakt bekend, dat een be langrijke hoeveelheid goederen thans «mag worden uitgevoerd naar alle niet-vijandelijke landen en zonder overlegging van oor sprong-certificaten. De lijst omvat medicijnen, rijwielen en rij- wielbenoodigdheden, scherpe werktuigen, gegalvaniseerdegoederen, fuweelcn, edelge steenten, galanterieën, bouwmateriaal, sani taire artikelen, zetmachines, huishoudelijke benoodigdheden, muziekinstrumenten, bont werken, veters. Als algemeen geldende regel zal per 3 maanden niet meer dan 1/i van het rantsoen ten uitvoer worden toegestaan. Verder is besloten dat alle banden voor Scandinavië en Holland bestemd niet aan rantsoeneering onderworpen zijn, mits de ge wone garanties tegen heruitvoer worden ge geven. DOOR EEN BEER AANGEVALLEN. Een temmer, vroeger verbonden aan het circus Althoff, vertoeft met zijn bruine gas ten nog altijd te Zandvoort. Zijn pas aange stelde helper werd Donderdagmiddag door een der-dieren aangevallen, waarbij hem een paar vingers van de rechterhand werden afge beten. De beer zag kans in' de ontstane ver warring te ontvluchten, doch werd weer in het hok teruggedreven. HET KAMERLID VAN RrjZEWIJK CONTRA Mr. P. M. ARTS. In de jongste Tilburgsche raadsvergade ring heeft de heer van Rijzewijk voorgesteld een commissie te benoemen', om een onder zoek in te stelkn naar de houding van het raadslid mr. P. M. Arts die aan de gemeente het hotel „De Gouden Zwaan" zou hebben willen verkoopea, waardoor volgaas garuch- ALKMAARSCHE COURANT. kio^i u ffw*n hf»t ïTiiiifsi/'hiai tr,nj*v\&n Ha/\u efï-iwL- iftTülCU ZüÏQc, WSSFSCfiiioliixL dclt n&tlë

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1