DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BiilaiÉÉ omtt No. 40 EonO^rd em m rltacKHg. i:i9 MAANDAG \j FEBRUARI. Verkrijgbaar fog G GEUH - Magialeneugtraat 14. Abonnementsprlixbillooraltbitillnc1.3bisbAci11.85.Ir.iiutl 1,10.levüuiiBirsst-Afterteitisgtlls 15fit.hraceUKrooUriSfitoiwpliatsnlits.Br.Ir.H.f.gaek-enHaGielsMkwijHerms.CosterZo.,ToordamC9. Tel.3 Het in exploitatie brengen yan terreinen voor har,del en industrie in onze gemeente. xx Stadsnieuws. Pmnenland. Het rapport der commissie bevat een nauw keurige toelichting tot het sluisplan aan de Zes Wielen, zooaks dat door het Ingenieurs bureau na de gehouden besprekingen ia ontworpen. Het bureau deed der commissie een ont werp voor een tijdelijk aluishoofd toekomen, waarvan de begrooting met de noodige grondwerken 6000 a 6500 bedraagt. Op 10 Juni j.l. waren de werkzaamheden zóó gevorderd, dat besloten werd, onver wijld het plan tot sluisbouw aan de Zes Wie len aan den gemeenteraad voor te leggen Men wenschte te adviseeren zoo mogelijk reeds te beginnen met de keersluis ra de om-, legging van den Westfrieschen dijk. Men kan aan schepen, met diep laadvermogen di rect helpen en meer dan. één schip tegelijk schutten. De commissie berichtte den raad op 24, Juni, dat de urgentie van de verbetering der schutsluis aan de Zes Wielen zoo groot is, dat de commissie meende dit onderdeel harer voorstellen te moeten losmaken van het uit te brengen totaal rapport en deze planden dus als een afzonderlijk voorstel aan dea tmé voor te leggen. De commissie legde de resultaten van haar onderzoek inzake het sluisplan-Pot over ea betoogde, dat het haar gewenscht voorkomt, dat de gemeente de berioodigde gelden voor het groote sluisplan voteert en dat zoo de raad heil verwacht van het tijdelijke plan, ook daarvoor gelden worden toegestaan, echter met dien verstande, dat de uitvoering van het hulpplan niet belemmerend zal, mogen wer ken op de uitvoering van het groote sluis plan. De commissie gaf den raad in overweging, indien de directe uitvoering van het geneele plan bezwaren oplevert, te beginnen met een eerste gedeelte van het groote plan en wel met de keersluis in den Westfrieschen dijk. Van de klein-industrie waren langzamer hand meer bezwaren ingekomen tegen de voorstellen der commissie. Slechts de melk- verkoopers zouden gaarne aan een gebouw voor melkcentrale geholpen worden op het terrein der oude gasfabriek. Zij gaven reeds tijdelijk een begin van uit voering aan hun voornemen, zij vormden een coöperatie en huurden een localiteit op korten termijn. Van gemeentewerken werd een teekening ontvangen voor een waterverbinding Alk maar—Limmen langs de Die, den ouden bin- nenwaterweg naar Amsterdam. Door den Provincialen Waterstaat werd de mogelijkheid onderzocht een vaart of kanaal schap te vormen voor de vaartverbetering Egmond en Bergen—Alkmaar, ook als model voor andere wateren, die zonder bestuur niet voldoende onderhouden en aan de scheep vaart dienstbaar gemaakt worden. In Juni werd de aandacht der commissie nog op den ouden overhaal aan de Zes Wie len gevestigd. Het Ingenieursbureau bracht daaromtrent rapport uit en leverde tevens daarbij eenige projecten van verbeteringen en berekeningen Twee plannen werden voor den overhaal ontworpen, nml één plan voor het gebruikelijke type, waarbij de wagen die het vaartuig moet vervoeren, onder water duikt en een tweede plan, waarbij de wagen geheel boven water blijft. Bij het eerste plan zijn omvangrijke afkistingen voor de uitvoe ring noodig, terwijl daarvoor tevens een vrij kostbare bemaling moet geschieden. Bij het tweede plan vervallen afkisting en bemaling, maar zijn de te gebruiken materialen aanzien lijk duurder, terwijl ook de wagen voor dit tweede plan aanzienlijk meer kosten vraag dan voor het eerste. Het resultaat is, dat beide plannen prac- ♦isch gesproken evenveel zullen kosten. Plan I kost 30.000 h 32000. In een derde plan werd een oplossing gegeven wel ke bedoeld is als tijdelijke maatregel, die evenwel het overhalen veel zal vergemakke lijken en waarvan de levensduur op 6 k 8 jaar en de kpsten op f 9000 geschat worden. Door eikenhout te gebruiken kan de levens duur verhoogd wórden. Tevens werd een beschrijving van een plan voor een scheepsheftoestel verstrekt. Het scheepsheftoestel bestaat in hoofdzaak uit een ijzeren kooi op welker bodem de over te til len schuit haar plaats vindt en die kan wor den opgeheschen of gestreken aan twee draai- kranen, welke zoodanig aan elkaar zijn ge koppeld dat zij bij het draaien steeds evenwij dig aan elkaar blijven. Wanneer b.v. een schuit uit den polder Geestmer-Ambacht naar een hooger pand als de Schermerboezem moet worden overge bracht; wordt de kooi, die aan de beide korte zijden open is, in het lage pand afgevierd tot op zoodan;ge diepte, dat de schuit daarin kan binnenvaren. Dan wordt de kooi opgehe schen, zoodat de schuit op den bodem daar van komt te rusten en male wordt opgehe schen. Dit gaat zoover tot de onderkant van de kooi ongeveer 10 c M. hooger is gekomen dan de bovenkant van de waterscheiding tus- schen de beide panden Vervolgens worden de beide draaikranen gezwaaid totdat de kooi zweeft boven het bovenpand, waarna zij wordt afgevierd tot de schuit in het boven water vlot komt en kan wegvaren. De kooi kan dan onmiddellijk «en schuit uit het bovenpand opnemen of wel ledig worden opgeheschen, gezwaaid en in het be- «edieupaaa worden afgïvterd om aldaar waar een vaartuig op te »eram'. Advies werd ingewonnen omtrent de beste wijze om producten uit de polders te doen aanvoeren, wat een zaak van principieel be lang is. daar Alkmaar juist vraagt naar de producten uit alle omliggende polders, tra deze te bewaren en te verknopen. De verbinding met Geesteer-Ambacht werd aan een speciaal onderzoek onderwon pen. Bij dit onderzoek werd een. beschouwing gegeven omtrent de middelen waarover men tan beschikken om twee wateren met em ze ker peilverschil ten behoeve der scheepvaart met elkaar in verbinding te brengen. Een uitvoerige toelichting kwam tevens van het Ingenieursbureau in met betrekking tot het plan der industrieterreinen. Deze toelichting werd verdeeld in een na dere beschouwing van het Zuidelijk deel. het grondverzet ten behoeve van het Zuidelijk in dustrie-terrein, benevens'een nadere beschou wing van het deel Noordelijk van den spoor weg. Het Zuidel k deel is bedoeld voor in dustrie, waarvoor geen zeer groot type schip voor af- en aanvoer noodig is en ook de ter reinshoogte boven water aan de oevers onge veer 0.60 h 0 80 M. v/ert schel ijk moet wor den geacht, terwijl het Noordelijk deel be stemd wordt voor die pijverfiesd waarvoor het noodig wordt geoordeeld, dat groot VICTIH* HUGO KHAintm Betreffende,de. koloniën wordt het stelsd trimt ée opruiming der mandatarissen aanvaard. Is de kokusiia mogen geen militaire of vlootfieunpuntaa voor den aanval worden gemaakt, maar wei worden alle militaire maatregelen toegestaan die voor de verdediging van net koloniaal ge bied en voor de handhavisg der orde soodza» kelijk worden geacht. ff dus de groote voldoening, aboi dat ad, tot Rijnschip voor dei wsri moet kunnm komen Daarvoor moet aan de oevers eea terreia- 1 hoogte worden aangenomen van rond 1JÖ Meter boven den waterstand,. Tevens werd de opridstiag va® veem gebouw besproken, voor verschillende nood- zakelijk uit te voeren werkzaamheden kostenberekeningen gemaakt' Op 10 Juli had de laatste vergadering der l commissie plaats, waarin zij hare conclusion vaststelde, alsmede de inhoud en de wijze van uitgave van het eindrapport. Van het Burgerlijk Armbestuur kwam dc mededeeling in, dat het zich tot B. en W. gewend had met het verzoek, een deel van het ilson hee: op den dag vóór zijn vertrek de volkeren waarvoor hij zoolang gewerkt heeft, stand is gekomen, al. toont het nu aangeno men ontwerp nog veie leemten, die wellicht in den loop der jaren aangevuld zulten wor den... y Trouwens, dat Wilson zei! niet geheel vol daan is ra zijn wil niet overal heeft kunara doorzetten, blijkt wel uit zijn rede. Toeft m kijf gegrijgslij&ersdjze tewedtea dat er era osstestrp u asBffisnoma®, dat da tea van het goed® in de toekomst kan zip. Deze oorlog, aldus Wilson 'm zijn rede, heeft vete nsoKlips &kygm dks® ste®, maar hij feasSt o&is actaas dingen voortgebracht Het kwaad Is v®reSag«ap snaar de rest van de wereld ie er mset daés ooit be gijn wust van. geworden^ dat men zich bevond 4e- graover de majesteit van het recht. De vol ken, die elkaar met achterdocht beschouwden, kunnen nu als vrienden en kameraden ia één familie leven m zij wraschra dit ook te doen Het moeras van wantrouwen ea intrige is op geruimd De mannen zien elkaar recht in de oogen zeggen„Wij zijn broeders ra wij hebben terrein der oude gasfabriek te bestemmen g een geme^sdï&ppdajk doel. Wij hebböa dit voor den bouw van een werkinrichting. Het1 vroeger niet ingezien, maar nu zien wij het Burgerlijk Armbestuur verzocht de commis- j hj ea dit is ons Covenant van vrienden. sie adhaesie, waartoe besloten werd. Van gemeentewerken en van' B. en W. van Heiloo kw; bindingen HeilooAlkmaar. De commissie was voor herstel van den ouden toestand. Zij was van oordeel, dat een kleine sluis in het Heilooër dijkje den toevoer van produc ten uit Boekeiermeer en verder Zuidwaarts gelegen polders naar Alkmaar zeer zal be vorderen..» Na Wilson heeft Lord Robert Cedl gespro ken, die eveneens de bekzekmk van dsa tel amen toeken ingen in van waterver- stand gekomen Volkerentaad in het licht atel- T-v- de, waarna Barnes ais vertegraweardiger der Britsdia arbeiders sprak. De OoBtemnjksdj® aaSaastesr ïtemer heeft president Ebert geluk gewenecht sart zijn be noeming; deze sprak zijn vertrouwen uit ia bpM&mi mm EX-O. m Handgeklap is gevolgd ep de voorlezing in tut Huis van afgevaardigden te Was hington van de artikelen over ontwapening en arbitrage der constitutie van den volken bond. Te Brussel is een expres trein ui* Keulen aangekomen met vete iHiSlioenen a&a specie, bestemd voor de Nationale Bank van België. Brockdorff Rantzau'e rede over de bui- tealandsche politiek van Duitschland werd gevolgd door debatten,, waarin in het alge meen de In ie rede aangegeven richting werd goedgekeurd-. De DaUsehm &25&P&0S wm mm ge zouten grmtim. De Saksiirte pers vtmgi opheffing êer blokkade, daar de beroSidtsg vta Safea op het punt staat zoowel p&ysfek ais tms'stl tch onder te g&m. Kopenhagen wordi sUpelpimts voor de levensmiddelen, door Amerika naar Duèiadi- land, Finland en Polen te zenden. Bij era brand te Savannah is voor een waarde van vele millioenen dollars aaa Sca- i toen, acheepsproviaiën, enz. verloren gegaan, welke gereed lagen om naar Europa te wor- j den verscheept. Italië aanvaardt onder voorbehoud kei verdrag van den vMerenbohd; Frankrijk eiseht wegens zijn Wjzondere positie, verder- fj gaande waar borgen, dan art, 8 geeft. De ver- j tegenwoordig?.!' van de Herjaz zou willen, dat de van de Turksdie heerschappij bevrijde volken zelf de hua beschermende mogendheid mogen kiezen. M«sart a.s. met onbepaald (ktein) verlof ver trekken, geen geldelijke steun van rijkswege zal worden verleend. Voor die meening be staat vooralsnog geen deugdelijke grond. In de bekende steunregeling van einde Decem ber 1918 is weliswaar bepaald, dat de daar bij vastgestelde maatregelen van kracht, zijn ten aanzien van hen, wier verblijf onder de wape-en een einde neemt vóór 1 April 1919, doch die regeling bevalt tevens de mededee ling, dat te zijner tijd zal worden overwogen in Hoever, in verband met de «fan heerschende omstandigheden, het verkenen van steun zal geschieden ten aanzien van hen, wier verblijf onder de wapenen eerst op of ha genoemden datum eindigt. Het staat derhalve niet vast, dat de steun- verleraing met 1 April as. een einde neemt. Komt er echter voor den verderen tijd een steunregeling tot stand, dan zal deze- wel licht in verschillende opzichten van de be staande regeling afwiikeni. Tijdig voor 1 April a.s. zal worden be kend gemaakt-of voor hen, die na 31 Maart a.s. huiswaarts wordten gezonden, steunmaat regelen van rijkswege zullen bestaan. DUURTETOESLAG Over hei al] pers wsl raet li nomen. De Daily Expres® zegt, dat die Vol.keren- tooni zteh ds Britedis i Sffitwerp-Votoraboiid inge» Wielen den s'entel voor het geheele toekom stige waterverkeer in Noord-Holland. Men achtte een nieuwe sluis de Zes i; bond zeker wenschelijk ss voor dra vrede ra De volkerrabond is tot stand gekomen. En dit is zeer zeker een historische gebeur tenis van groote beteekente. blue ve.c (xuweu neeit men reeds gevoeld, dat er een internationaal lichaam moest zijn. een opperste gerechtehof der volkeren, dat zij» leuen op ara rechten weg moest houden, dat onderlinge twistra door arbitrage moest oijleggen en ae onwiliigea moest dwingen de uitspraak van het voteereaverkmd te eerbie digen. wij meldden reeds eraige der voprnaamste bepa.mg ra van act prolans van dezen vol kerenbond- Era vote kan tot 't verbond toetreden, srits den voorspoed der wereld j de arbeid er am is wel besteed ra de gewijzigde vorm ia een n veel geteerd heeft, dat Wilson aanwijzing, i sinds hij in Europa kwam. De Daily Mail schrijft, dat de bond onge twijfeld de verdienste zal hebben era onmete lijk gevaar te zijn voor rooveraatiesde alge- De Amerikaaasdse ambassadeur Charp\ „oni Maximum. te Parijs is afgebeden. 3901 tot en met 4000 Minister Schilfer deed in de Nat Ver- j eadering meded&Ungm over de Duitse/te financiën, i Wilson is sdi Frankrijk vertrokken. In de Berüjmche warenhuizen staken 50 B00 man De Daitsdte oorbgssckeM h belangrijk ten 150 milliard. AMBTENAREN OVER 1918. B. ra Wi zeggra in bpap m. -19 Bij de behastïdfesg op 30 Jamföd LI. van het voorstel tot vaststelling van ?eae regeling van den duurtetoesïag aan iiffibitaaren dez?r gemérate over te jaor 1910 (Böïage Nb. 3) Verklaarden B. ra W. jdch hetekl hma v<x>r- dracht in nadere overweging* te nemen, meer in het bijzonder naar aanleiding van een door dén heer Cloeok ingediend voorstel, strekken de om bij era inkomen van hoogstens 4000 een duurtetoeslag te verkenen van 5 pet. en vervolgens voor elk inkomen begrensd tus- schen twee cijfers, waarvan het laagste 100 minder zal zijn dan het hoogste, in afdalende reeks van 4000 af telkens 1 pet. toeslag meer toe te kennen, tot een maximum van 35 pet. Dit maximum zou dan bereikt wordra bij een inkomen van 1000. De bedoeling van 't voorstel moge in onder staand staatje meer overzichtelijk worden ge- maahi Bij era inkomen van; hooger dan DE GEESTELIJKE. BELANGEN VAN HET MARINEPERSONEEL. De minister van Marine heeft een commis sie ingesteld om te onderzoeken welke maat- of meene lijnen ervan zullen met sympathie ont- vangen worden, het is een nobele poging om ea*£r°?tsck denkbeeld te verwezenlijken. regtlea noodig of wenschelijk zijn om de gees^ De Timet deelt mede, dat nu de grond ge- rekjka ontwikkeling en verzorging van 't mili- legd <s voor den Volkerenbond, onze opvol ,aire personeel der zeemacht te bevorderen, met uitnoodiging om zo© spoedig dit mogelijk zal zijn aan den minister voorstellen in te dienen welke uitvloeisel zijn van dit oader- gers daarop kunnen Voortbouwen, de fundet ring is goed en het zal van latere geslachten afhangen, of het gebouw stevig zal worden. Indien Duitschland neg eens onder dergeluke omstandigheden oorlog wilde voeren, zouden Nederland, Denemarken ea Zweden alle ver- economisch ver- van den Volke- Elicht zijn, elk financieel ra t eer te weigeren, of zij leden renbond zijn of niet; zij zouden verplicnt de nieuwe leden een voistmte ïeliregeerlag 'Ai'su> ,eer' doortrekksa der verbonden troepen bezitten, de verplichtingen sadersehrip'sffi m twee derden der tot den lioad nehoorecute sta ten met die toetreding accoord gaan, De verdragen zuilen openbaar zijn, de ge schillen zullen in den vorm van verzoening of scheidsrechterlijke uitspraak beslecht wor den en de openbare meemng wordt over alle bijzonderhedden der geschillen door een of- ficiéele lezing geheel ingelicht. De uitvoerende raad wordt verantwoorde lijk gesteld voor de dwangmaatregelen tegen onwul ge staten. Van een permanent interna tionaal leger komt voorloopig niets ra de militaire dwang zal voor Wilson de uiterste maatregel zijn De bewapeningen der verschillende landen zullen beperkt worden en hoe dat in de prak tijk moet gaan zal door den uitvoerenden raad beslist moeten worden. Voor alle leden vac den bond worden vrij heid van verkeer en gelijke handelsvoorwaar - den verlangd. Het lichaam met de ruimste bevoegdheden is de uitvoerende raad waarin de vijf groote geassocieerde mogendheden de meerderheid vormen. Of deze regeling bijzonder gerust stellend is voor de kleine mogendheden dur ven wij thans nog niet beoordeeien. De veertien verdragsluitende mogendheden hebben zich verbonden om geen enkel gesch'l te zullen aangrijpen voor het beginnen van een ooriog alvorens arbitrage beproefd is. Na de scheidsrechterlijke uitspraak zullen zij drie maanden moeten wachten alvorens naar de wapenen te grijpen en wanneer era der partijen zich bij de uitspraak heeft neer gelegd, zal geen oorlog begonnen mogen worden. Wie zich onwillig toont, zal door de ande re partijen allereerst economisch en financieel geboycot wordrn Bi' de geschillen tusschen niet-leden van Am Bond zullen deze worden uitgenoodigd mdh tra aanzien van dat geschil als letten van Am Bood te gedrag» op straffe van boycot zoek. DE GRAANVOORZIENING. De Maasbode verneemt, dat de commissie tot voorziening van levensmiddelen aan de entente-troepen ia bezet Duitsch gebied ruim 20 000 ton® tarwe- ra roggemeel ter beschik king van onze regeerkig heeft gesteld, Dit meel, hier aangevoerd met Amerikaansche stoomschepen ra reeds in Rijnschepen gela den, wordt in de veemen te Rotterdam opgesla gen. STEUNKAARTEN. Door dra Opperbevelhebber van Land- en mei hetzelfde als van Smuts, doch lijkt er 5 Zeemacht is aan alle autoriteitra der land- over hun gebied toe te staaa, niemand heeft meer het recht neutraal te blijven als het gaat om de internationale rechten; de vloot zou eveneras toegang moeten hebben tot de Oost zee. De Volkerenbond is eeq ernstige zaak. Het is voor de Engelschen een eer, dat .er zooveel Engelsch werk aan zit Hét plan is veel op. Het belang van den enkeling is het belang van allen eu de welvaart van iedere natie moet het doel zijn. De Volkerrabond wordt dan de veiligheid en de glorie voor de menschheid. De Fransche pers brengt eenstemmig hulde aan Wilson, die zijn ontwerp tot een bond van naties verwezenlijkt ziet. Overigens ma ken alle bladen voorbehoud ra wachten, vóór zij zich uitspreken, totdat de conferentie som mige nog duistere punten in het licht gesteld zal hebben. De Duitsche pers is voornamelijk over de regeling der koloniale kwesties niet te spre ken. Dit ia geen Volkerenbond, zegt de Ber- macht verzocht, te bevorderen, dat de steun» kaaren aan de miliciens der lichting 1917 worden uitgereikt vóór het vertrek met klein verlof. EEN BOODSCHAP AAN DE FRANSCHE PROTESTANTEN, In opdracht van de koningin heeft ds. Ber- thault, predikant bij de Waalsche gemeente te den Haag, gisteren ter gelegenheid van den 400en geboortedag van Harer Majesteits r grooten voorzaat, admiraal Qaspard de Co ll iigny, de volgende boodschap te Parijs over bracht bij gelegenheid der algemerae her- enking van dezen dag in de protestantsche liner Ztg. am Mittag, maar een alïiantïe-vër- 3 kerken van Frankrijk, waartoe het initiatief drag der vijf groote Entente-mogendhedra.werd genomen door de „Société de Thistoire Het statuut ia uitsluitend ten behoeve van de l du protestantisme fran?ais": „Aan de Protestanten van Frankrijk. Als afstammeling van admiraal De Co- ligny stel ik er prijs op met u op dézen her denkingsdag hulde te brengen aan de nage dachtenis van den grooten Hugenoot ra «Ten grooten Franschman, die mijn voorzaat is, wiens geloof het erfdeel is van allen die in Christus gelooven. „Hoewel gestorven; spreekt hij' nog tot ons. hij hiela stand ziende dén Onzienlijke" Ik bid God, dat het Geloof, dat-de kracht van zijn leven uitmaakte, bij toeneming onze steun en sterkte zij." belangen der stichters gemaakt. Dat bewijst de koloniale kwestie. Het punt in Wilson's program betreffende de koloniën is door hem zelf opgegeven. De Duitsche koloniën zijn hier tusschen Engeland, Zuid-Afrika etc. ver deeld, zonder dat Duitschland aan het woord komen kan. Gisteren heeft era' zitting van het Duitsche kabinet plaats gehad; waarin de al of niet- aanvaarding van de wapenstilstandsvoor waarden der Entente is besproken. Na Langdurige beraadslagingen werd, na dat ook de partijleiders gehoord waren, een stemmig besloten- de voorwaarden aan te ne men en een protest tegen dra inhoud der voorwaarden te pnbliceerra. KORTE BERICHTEN. De marine-autoriteiten der Scandinavi sche stoten zulten binnenkort cooiesme» om- Woorden op het voetstuk van het stand beeld van den admiraal. STEUNREGELING VOOR GEDEMO- BILISEERDEN. (Officieel) De meening heeft zich verspreid, dat voor de dienstplichtigen, die eerst m 31 een toeslag van 5 pet. 200 3801 tfft en met 3900 era toeslag van 6 pet. 234 3701 tot ra met 3800 een' toeslag van 7 pet. 266 3601 tot ra met 3700 een toeslag van 8 pet. 296 ra zoo vervolgens: 3001 tot ra met 3100 era toeslag van 14 pet. 434 2401 tót en met 2500 een toeslag van 20 pet. 500 2301 tot ra met 2400 era toeslag van 21 pet. 504 2201 tot ra met 2300 era toeslag van 22 pet. 506 2101 tot en mei 2200 een toeslag van 23 pet. 506 2001 tot ra met 2100 een toeslag van 24 pet. 504 1501 tot ra- met 1600 een toeslag van 29 pet. 464 1001 tot en met 1100 eetf toeslag van 34 pet. 374 en verder alle inkomens tot 1000 35 pet. 350 Uit dit staatje zal den Raad blijken, dat het toeslagpercentage voortdurend stijgt, naarma te het salaris lager wordtdat tot een inko men van 2300 tevens eene stijging valt waar te nemen in het bedrag van dien toeslag; dat bij een inkomen vdn 2200 de toeslag ge lijk blijft aan dien bij een inkomên van 2300 en dat daarna een gelijke afname van het be drag van den toeslag plaats vindt. Het wil B. en W. voorkomen dat; hoe goed ook door den voorsteller bedoeld, zijn voorstel zich zelf om deze reden veroordeelt. Immers gevraagd mag worden, waarom juist bij era inkomen van 2206 en 2300 de hoogste toe slag moet worden genoten en vervolgens een gelijke toeslag bij inkomens van 2100 en 7 2400; 2000 ra 2500; 1900 ra 2600 enz. Misschien valt het dén voorsteller niet moei lijk het billijke van zijn stelsel aan te toonen, wij achten ons daartoe niet in staat. B. en W. kunen zijn voorstel da nook niet tot het hun ne maken. Intusschen -komt hun bij nadere overweging de door hra voorgedragen regeling niet .in alle opzichten rechtvaardig voor en zal zij aan era deel der ambtenaren geen bevredi ging kunnen schenken; Alleen reeds het feit, dat inkomens van meer dan 4000 van een düurtetoeslag zullen worden uitgesloten, schept eene onbillijkheid, welke zich niet ver draagt met den opzet van hun voorstel. Die opzet toch is, dat de ambtenaren zonder eeni ge uitzondering in aanmerking behopren te worden gebracht voor eene verhooging hun ner salarissen nog over het dienstjaar 1918. Enkel de omstandigheid dat de voorstellen tot salarisherziening niet tijdig in gereedheid konden komen, bracht er B. ra W. toe opnieuw met een stelsel van duurtetoeslag te komen, 't welk in gevallen als hierbedoeld (dat n.l. sa- larisverhooging behoort te worden verleend) reeds eerder was prijs gegeven. Op grond van deze overwegingis het niet redelijk om sala rissen B. en w. spreken thans niet van in komens volgens het kohier van den hoofdelij- kra omslag van 4000 ra hooger van dra toeslag over 1918 uit te zonderen, omdat deze AL1MAARSCHE COURANT. SI w - - JJ 2*110 itra WMwa, v TT aj isv 4- IIVUVIIOUU^ L/VClWlUUACU Vë'ii o->

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1