De BrandstoffGneoimnlssle Alkmanr Sue ©EDEMOBILISEERDEN. Algemeeno Bekendmaking. Inlevering ven Rijkswapenen ven verlofgangers. bericht hiermede, dat WAAGPLEIN 1 aat) haar kantoor de hondera van de Brand- etoffcnkaartm, van 1500—2000 de bons war Bruinkool-Fijnkoolbrikett® DINSDAG MORGEN van 10—12 en des middags van 2—d uur kunnen afhalen'. De Briketten kun» oen daags daarna aan de GEM. BRIKET TENFABRIEK (oude Gasfabriek) worden afgehaald. Bestellingen schriftelijk te deen aan den Vereenigdcn-Brandstoffenhan- 4e 1 KONINGSTRAAT 6. Deze bon dimt ter vereffening! dar béide kwart eenheden, achterstallig gebleven op 7b en 8a. De prijs is per 75 K.G. 2.17 afgehaald. De prijs is per 75 K.G. 227 muis be zorgd. Met Gem. toeslagbon No. 11 £L 1.62J4 afgehaald. Met Gem. toeslagbon No. 11 B. 1.72Ü thuis bezorgd. Het afhalen van briketten kan geschieden tusschen 9 en 12 uur en half twee en vier uur. Namens de Brandstoffen-commissie, J. H. JACOBSE. Het Comité, belast met de uitbetalingen van de vergoedingen aan de gedmobilisear- den, maakt aan belanghebbenden bekend, dat de uitbetaling voortaan zal plaats hebbes iedcrcn DINSDAGAVOND van 7-9 uur. Het Comité voornoemd, A. VAN WESTEROP, Voor* P. BIJVOET; Secretaris. dens ernstige reven tijdstippen hunne wapenen ever® en zullen, zoo mogelijk, hun zakboekje medebrengen, i ring kan desgewenschf in burg 1. Ingevolge aanschrijving van den Minister van Oorlog van 31 Januari 1919, IVe afd. Litt. IJ 15, moeten' de verlofgangers van de militie, de landweer, den landstorm en van het reservepersoneel, rijkswapenen on der hunne berusting hebbende, deze wape nen inleveren. 2. De rijkswapenen met toebehooren, welke moeten worden ingeleverd, zijn geweer, karabijn, bajonet, bajonetsche de en -drager, geweerriem, monddeksel, karabijnriem, rijïsrevolver met foudraal, voor zoover genoemde voorwerpen tot de uitrusting van den verlofganger behoor®; korporaals en minderen moeten ook de overige tot hunne uitrusting behooreade blanke wapenen inleveren. 3. De inlevering heeft plaats, ten' overstaan van de militaire overheid, in de Cadetten school, op de volgende dagen en uren: voor de dienstplichtigen wier namen be ginnen met de letter A. tot en met H. op 3 MAART 1919, van 912 uur voorm. en 1—4 uur oam.; wier namen beginnen met de letter I. tot en met P. op 4 MAART 1919 van 912 uur voorm. en' 14 uur nam.; en wier namen beginnen met de letter Q. tot en met Z. op 5 MAART 1919 van 912 uur voorm, en 14 uur nam. 4. De verlofgangers zij» verplicht, behou- s ernstige verhindering, op de aange- in ie daarbij £k inle ve- jerkleediag geschieden. 5. Zij, die op de bovengenoemde dagen hun ne wapens niet inleveren, zullen In een garnizoen onder de wapenen worden ge roepen, omdat alsnog te doen. Blijkt daar bij, dat zij, zonder geldige reden, geen: ge volg gaven aan den algemeenea oproeo, n geda- g'- houden. 6. Aangezien het ten strengste verboden is, rijksmunitie in bezit te hebben, moeten zij, die in het bezit daarvan mocht® zijn, die munitie op bovenstaande tijdstippen m- léveren. Nalatigheid in deze stelt hen aan zeer strenge bestraffing bloot. Alkmaar, 15 Februari 1919. De Burgemeester van Alkmaar, O. RIPPING. salarissen, waren hun voorstellen tijdig ge reed geweest, zeker in de algtmeene verhoo ging zouden hebben gedeeld. Om thans alle onbillijkheden weg te nemen verdient het daarom aanbeveling net daar heen1 te leiden, dat de herziening der jaarwed den alsnog met bekwamen spoed worde ter hand genomen en daaraan terugwerkende kracht verleend tot 1 Januari 1918. In afwachting der totstandkoming dezer herziening wenschen B. en W. de ambtenaren reeds dadelijk zooveel mogelijk tegemoet te komen. Daartoe meenen zij hun voorstel (bij lage No. 3) onveranderd te moeten handha ven, evenwel met dien verstande, dat, hetgeen over 1918 reeds aan toeslag is of nader zal worden' uitgekeerd, in mindering zal strekken van de overzat jaar alsnog toe te kennen sa- larisverhooging. Zij geven daarom den Raad in overweging tot aanvaarding van de dmirtetoeslagregeling (bijlage No. 3) te willen besluiten en daaraan als punt 10 toe te voegen de volgende bepa ling: ,,Deze toeslag, vermeerderd met dien', welke volgens punt 9 In mindering strekt, zal in mindering worden gebracht op de aan de ge meenteambtenaren over 1918 alanog te ver leen® salarisverhooging". PRIJS VAN HET GAS. In overeenstemming met het advies van de dan zullen zij worden "gestraft en: gedu rende dien straftijd in dunst worden commissie vin bijstand voor de gemeente- lichtbedrijv®, stellen B. en W. voor: le. In te trekken de regeling, opgenomen in het Gemeenteblad No. 615 en vastgesteld bij raadsbesluit van 27 December 1918; '2e. vast te stellen het navolgende: A. met ingang van 1 Maart 1919 den prijs van het gas, geleverd over den gewo nen meter, te bepalen op 17 cent per ku en over den muntgasmeter op 1714 cent per kub. Meter; B. met ingang van 1 Maart 1919 aan de in gezetenen, die niet in den hoofdelijken om slag zijn aangeslagen of die zijn aangeslagen in de le klasse, een reductie op den gas/prijs verleend van IV, cent per kub. Meter; die .aangeslagen zijn in den hoofdelijken ftfnalag m de: 2e m 3* kimme 5)4 c*Rt; êe m Se kimme 3*1 aal; teas 144 mA De meduecerds prijzen geld,sa eHUaSteffli voor de door den goneenferaad «arisestelds maxima. BENOEMING LEDEN DER COMMIS SIE VAN TOEZICHT OVER HET STEDELIJK MUZIEKKORPS. Is verband mé de ia de van 16 Januari 1.1. doer de feeerta I. Oushoora m H. Eeeen fajgezondts merïedee- ling, dat zij met 1 Januari 1919 ontsla? sa men als leden der commissie van toezicht over het stedelijk muziekkorps, geven B. es W. de volgende aanbevelingen ter vervulling van de opengevallen plaatsen. Vacature J. H. Oushoora (aitr. 31 Dee. 1919): 1. H. W. Hanolvoori. 2. Th. L. M. IJpma. Vacature H. Eecen faïtr. 31 Dec. 1920) 1. A. Ohlea. '2. C. E. Slinger. De aanbevolenen hebben desgevraagd, ver klaard eene eventueele benoeming te zulten aanvaarden. BENOEMING LEERARES AAN HET GYMNASIUM. Gelet op het nader advies d.d. 26 Januari l.L van den Inspecteur der gymnasia, wordt door het college van curatoren van hét gym nasium aanbevolen voor acne tijdelijke benoe ming tot leerare# in het Nederlandach aan het gymnasium, met ingang van l Psbwari a.s.. mej. Henrietta Elisabeth Dekken», eaadi- daat in de Neder laadsche Letteren te Am sterdam. B. en W. noodigen den Raad Uit, tot eene benoeming over te gaan. BENOEMING VAN ONDERWIJZEND PERSONEEL AAN DE 4e EN 6e GE MEENTESCHOOL. Voor de benoeming van onderwijzend per soneel aan de 4e en de 6e Gemeenteschool al hier bieden B. en W, de volgende voordrach ten aan, opgemaakt in overleg met den arron- disaements-schoolopziener, na ingewonnen be richt van de betrokken schoolhoofden Aan de 6e Gemeenteschool A 1Mejuffrouw M. Weeshoff, onderwijzeres te Rotterdam; 2. mej. G. Popma, id. te Haar lem; 3. mej. F. Heijselaar, ld', te Waarland. B. 1. mejuffr. G. Popma, onderwijzeres te Haarlem; 2. mej. F. Heijselaar, id. te Waar land; 3. mej. G. J. van Wijk, ld. te Wierin- gerwaard. Aan de 4e Gemeenteschool: 1. mejuffr. F. Heijselaar, onderwijzeres te Waarland; 2. mej. Popma, ld. te Haar lem; 3. mej. G. J. van Wijk, id. te Wieringer- waard. B. en W. stellen voor het bepalen van den datum der infunctietreding aan hun college oyer te laten. BENOEMING LEERARES HANDELSDAOSCHOOL EN HOOGERE HANDELSSCHOOL. In overeenstemming met het advies van den directeur der handelsscholen, met wiens ad vies de inspecteur van het Ml O., dr. P. Foc- kens, accoord gaat, stellen B. en W. voor, behoudens goedkeuring van den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, voor den cursus 1918/1919 te benoemen tot leerares in het Nederlandsch en de geschiede nis aan de handelsdagschool (2 uur Neder- landsch en 4 uur geschiedenis) en aan de hoogere handelsschool (3 uur Nederlandsch en 1 uur geschiedenis), mejuffrouw Heariette Elisabeth Dekkers, candidal in de Nedar- landsche lettere®, te Amsterdam, BRAND. Qisteravond 7 uur ontstond er brand in de bovenwoning in een perceel aan de Kraan- buurt, bewoond door den heer E. Kuiper, waanonder het filiaal van de firma Goote, «i- ;aren-importeurs te Amsterdam (voorheen iet sigarenmagazijn van den heer Jac Dege- ling) gevestigd is. De brand greep snel om zich heen en het gelukte den neer Kuiper slechts met moeite zijn kind te redden. De brandweer was, dank alarmscelsel, waarover ze spoedig ter plaatse. „Burgerplicht" gaf eerste water. De leiding van het blusschingawerk be rustte bij den opperbrandmeester den heer van de brandweer, bleef deze, zoo fel om diensten en dank zij het schitterend werk van den brandweer, bleef deze, zoo fel om zich heen grijpenden brand (de geheele bo venwoning van het groote pand brandde to taal uit) tot dit eene gebouw beperkt De schade is aanzienlijk, doch wordt door verze kering gedekt De oorzaak van den brand ia onbekend, doch ^vermoedelijk een gevolg van het vuil worden van den schoorsteen of de -kachel] pen. Met de brandstoffen die tegenwoon gebruikt worden, vormt zich in aen schoor steen en in de pijpen veel meer roet dan an ders en de burgers doen dan ook zeer ver standig, hun kachelpijpen meermalen schoon «ra. Wii kennen een zh' het keurige thans beschikt aplicht" gaf hei te maken. Wij kennen een geval, waarbij kachelpijpen, die 14 dagen te voren schoon gemaakt waren, weer vol roet bleken te zit ten. Men zij dus voorzichtig. Ook doet men verstandig na te gaan of zijn verzekerd bedrag wel in overeenstemming is met de waardevermeerdering van den inboedel. SCHAATSENRIJDEN. Zaterdagmiddag j.l. is, niettegenstaande den dooi, op de Noordervaart de hardrijderij gehouden om den zilveren wisselkrans tus schen gymnasium H. B. S. en H. S. De H. B. S. wjst den' krans te behouden, terwijl nu het gymnasium de tweede plaats innam. Onder de rijders, hoofdzakelijk andere dan twee jaar geleden, troffen we uitstekende krachten aan. Bijzonderen lof verdiend Willy Roggeveen (H. B. S.), die de vrij slechte baan van bijna 250 M. in 27.8 sec. aflegde. Verder noemen we Klaas v. d, Heijde (gymn.), de Klerk (H. B. S.) en Piet v. d. Horst (H. S.), terwijl ook Loe Wouters (H. B. S.) een zeer goed rijder belooft te worden. De welwillende leiding van de heere® Krings en Wittop Koning heeft veel bijgedra gen tot het slagen van den wedstrijd. GEWETENSGELD. Bij den inspecteur der registratie alhier is ontvangen een som van 651, ter voldoening van achterstallige belasting. Een briefje van den volgenden inhoud was er bij gevoegdi: WelEdele Heer. Bijgaand bedrag 651,—) komt "s Rijks schatkist nog voor belasting over vsriaopm ism. BCAXKESTESm M.nBWKw-.vond, emetredu 11 maf, beer Smit, uü rijn woning bomende. e® manspersoon séaan voor het winkelraam van zijn zwager den heer Hoogland, viacfehajade- laar ep de Laat. Hij sprak den ma» aan en vernam van hem dat hij geen geld op zak bad en toch wel een viachje zou lusten. Om den man beier te kun nen opnemen ging de heer Smit met den man do winkel binnen zich voordoende als knecht van den heer Hoogland. Hier verklaarde de *mina is zijn enz., «sz., doch verliet zonder vi&ch den win kel en voelde even daarna aan de p&lhuisdeu- rea van de koffiestroopfabrkk. DM werd op gemerkt door de bovengenoemde heer® die hierop besloten, den man te volgen. Bij de firma Bervoets zag men den inspec teur van politie loopen, die direct werd ge waarschuwd en' werd besloten den man te vol- Sm. Even verder ontmoette men een sergeant ie dm man zocht. Spoedig werd een soort drijfjacht gehouden en de deserteur in de Choorstraat aangehouden. Naar het bureau gebracht bleek dat men te doen had met een ontvlucht persoon uit de Huishoudschool. Hij had echter kans gezien om in zijn korte vrjjheidstijd burgerkleren machtig te ward® en schijnt ongunstig be kend ie staan. OVERPLAATSING. De recruten der lichting 1919, die op 18 dezer worden overgeplaatst uit Alkmaar naar dm Heider worden ingedeeld bij de 3de comp., 3de bataljon, 21ste regiment infante rie. Dit personeel ia nog slechts vier maan den geoefend; de verdere opleiding geduren de eene periode van plm. 3 maanden ge schiedt bij die compagnie en daarna gaat dit personeel over naar de compagnieën van be stemming. KINDERKOOR „NIEUW LEVEN." Onderafd. van Nieuw Leven. De poging om e®. kinderkoor tot oprich ting te breng® is schitterend geslaagd. Za terdagmiddag op de eerste bijeenkomst war® 121 kinderen als lid opgegeven. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. In de heden te Utrecht gehouden openbare terechtzitting had de uitspraak plaats in de volgende zaak: hooger beroep van de Rijksverzekerings bank teg® de uitspraak van den Raad van Beroep Te Amsterdam^ houdende vernietiging der beslissing van de Baak, waarbij de onder neming van de N. V. Ambrosine en honing- zoetfahriek voorheen P. Ji. B. te Alkmaar is ingedeeld in klasse 8 met toewijzing van ge- varencijfer 8. De Raad oordeelde het in de on derneming uitgeoefende bedrijf van vervaar digen van honmgzoet niet verzekeringsplich- tig. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak GYM. „DE HALTER." Men schrijft ons: Zaterdag 15 Febs bood de Gym. Ver. De Halter," ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, een feestavond voor leden en kunst lievende leden aan, in de goote zaal van de Harmonie. De zaal was voor deze gelegenheid met eenige groene planten langs de kant® ver sierd, wat stemmig aandeed. Om 8 uur opende de voorzitter der F. C. d® heer H. Jonker, met ren korte toespraak het feest, den wensch uitende dat ieder aan wezige zou meewerk® dezen avond tot ren onvergetelijk® te mak®. Tusschen de verschillende dans®, trad het duo Zwariverwet op. zeer t® gencege der aanwezigen. Vooral hun „dappere militair®" iwczigen. oogstte luid® bijval. Door de leden werd e® revue ten tooneele gebracht, waarin wij verschillende leuke ioo- neeltjec kregen te aanschouw® b.v. de oprich ting van „dn Halter" m het 10-jarig bestaan daarvan. Op dü 10-jarig bestaan werd e® commissie benoemd om bij B. W. van Ner- genahuiz® aan te dring® op betere locpiiteii toestel 1®. De zitting van d® gemeenteraad laat ons verschillende deputaties zien o.a. arbeiders vrouw®, een tevred® urenschendep., waar van één, e® acbilleboer, naar aanleiding van vondst® in de schillen uit de rijkelui's-ouurt vermindering der distributie wil. De burger wacht® die, In e®' achitter®de rede van den wethouder vergelekm word® met hond® en als belooning voor hun diensten als e® non den penning krijg®, daarna de dep. van „de Halter", welke na een twistge sprek met den gem.-architect eindelijk hun zin krijg® het zoover weten ie breng® dat ook de raad1 aan gymn. gaat doen, waarna wij de raadsled® w verachillrade standen op stoelen «n tafels te aanschouwen krijg®. H'erna sprong de pseudo burgemeester op tafel zong een liedje gewijd aan het heil der gymnastiek,, later mede gezongen door alle deelnemers der reven, welke eindigde met e® groepstand. In de pauze mocht® de aanwezigen rad® naar de namen van 2 poppen. Hij of zij die den naam had geraden moest dan de bewuste pop, t® aanschouwt van de aanwezigen, ont- kleeden en mocht het cadeautje, dat in de klee ding verborgen was, voor zich behouden. On der groote hilariteit geschiedde dit en menige traan kwam te voorschijn van 't vele lachen. Vermeld® wij nog dat de bode in de revue zijn rol uiitstek®d vertolkte dat het te spoedig, naar den zin der aanwezigen, 2 uur was, het tijdstip, waarop moest word® ge- slot®. ALKMAARSCH BIOSOOOP-THEATER. De film „Astrid" die momrateel in het A. B. T. loopt, is een Italiaansche film. De in houd doet in 't begin zeer sterk denken aan „Majoor Frans", maar in de volgende acten verloopt de geschiedenis in e® daarvan ge heel verschillend levensdrama. Het slot is echter, zooals m® 't graag wil dat is voor vel® altijd e® groote voldoraing. Astrid is de dochter van Lord Clifton, die na heel wat wederwaardighed® gelukkig wordt met dm man, die emmaal haar leven redde met Lord Murray. De gewet®looze Killman krijgt zijn verdiende loon. De titelrol werd vervuld door Mary Bayma-Riva een zeer goede filmactri-» ce. Verder kaden de figuren van Lord Mur ray m Killman het meest op den voorgrond. Natuuropnamm prachtig, intérieurs weelde- H. A. F. film Co. heeft voor zichzelf groote reclame gemaakt door e® opname van 3® re-kroonprins op Wiering®. Het ging om ren weddenschap van duizend guldm tus» ipwaus mi da di- éls A T..ri si! ril gen in m* opname van den exAroonprins. Alles ia ia besla gebracht Vanaf "i aaagaaa der weddenschap lot 3 betalen door d® ver liezer aas het Kon. Nat. Steuneemté. De nam® uit d® Haag ea vaa Wiering® rijn interessant, maar van d«a Kroonprins self krijgt men weinig te zien. Ala ostra-nummer wordt «ik week ma zichzelf staande twee-acter vertoond van «ie «Tje-lüm„De Bevrijdster* der Maatschap pij", Mona m Betty zijn er steeds op uk «w 'i recht te do® zegevier®', daar waar de mi ie hort sclsid. E® paar kranige snekjea, die heide hooldperaonm. Morgen wordt wederom een „Sunfilm" ge geven n.l. Rupert van hmtzau, etn vervolg op de Gevangene van Zmca. „KLEINE MENSCHEN." Het Vrije Tooneel (dir. Harnis) vferde gis teravond op bovengenoemd tooneelspel van den Rotteraammer Albert van Waasdijk. Dit spel van scnijnvroomneid is ge® sterk stuk. :i Is zeer langdradig en mist alle actie, 't Is dan ook voer dilettan.m c® zwaar werk met zeo'n stuk de aandacht der toeschouwers vast te houden. Ëovendi® werd het gespeeld in e® zeer langzaam ten^o wat de voorstelling die kwart vest acht begon (door den brand aan de Kraanbuurt was 't aanvang&uur ver laat) eerst over half twaa.f deed eindigen, 't Was meermalen rumoerig itt de zaal ver schillende person® uit 't publiek gaven op luidruchtige wijze hun opinie over sfuk m spel te kennen Het kleinzielig gedoe van den kerkerasc? in Ankervem tegenover dra dominee m zijn nichtje, als de dominee weigert den kansel te misbruik® voor 't houden van e® politieke propagandarede wordt op soms overdreven wijze gehekeld. Vooral het lid' van der Groef is c*n laagstaand mtrsch, nog 't meest in de behandeling zijner vrouw. Allé®' zijn zoon WiLmi durft zkh ko slotte aan de vader- macht te onttrekken: ac gaat met Suze, hei nichtje van den eveneens vertrekkend® domi nee Raaigers een, nieuw lev® tegemoet. Het spel van de leden van het Vrije Tooneel is meermal® e®' worsteling geweest tegra de verschillende gebreken van het stuk. Zij heb- b® allen hun best gedaan, maar het resultaat was niet altijd in overerastemming mei de in spanning, die tnen zich voor 'i instudeer® ge troost had. Betere rol kennis van de heer® had misschi® iets me® gang in 't stuk kunn® brengen. De heer J. B. Harms kweet zich vrij voldoen de van zijn taak den onsympathiek® van der Groef voor te steil®. Zijn gebar® war® niet altijd overdacht. Mej. Scfaom-Kwak had de ondankbare taak het zielige vrouwtje te moet® uitbeeld®. Zij maakte er een totaal willoos hulpeloc» schep seltje van, wat meer indruk zou gemaakt heb ben als zij in 't spreken e® ander® toon had wetèh te treff®. De heer A. Scho® bleek teg® de rol van Willem niet opgewassen; alle® aan 't slot wist hij ev® den juisten toon te teeff®. Het spreken, dat bij bijna all® veel te wanschen overlaat, was van hem heel slecht. Vooral 't zegg® van e® s. en e® f. in de plaats van z. en ,,v is zeer hinderlijk. Wil hij werkelijk iets bereik® en wij kranen hem als e® serieus liefhebber dan dient hij toch eerst te trach ten dit zooveel mogelijk te verbeteren. De heer Chr. v. d. Sloot als dominee Raat- gers was één der bate vertolkers. Zijn spre- k® was vrij goed' verzorgd a soms wist hij met overtuiging te spel®. Mej. S. Harms was alleszins voldoende als Suze. Spreekt goed. Alle® nog wat routine, dan zal rij, zich vrij® beweg® ®«meer na tuurlijk spel geven. Harms Jr., T. Oom. Hoek war® goed getypeerde kerkeraadsled®. Vooral Hock was soms aardig op dreef. Mej. A. Harms zei haar rolletje van het stijve dochtertje Gozewina aardig op. Mej. Oom-Langereis was e® goede huishoudster, terwijl de heer J. Smit het eenige scènetje dat hij te spelen had er werkelijk aardig afbracht Het derde bedrijf werd zeker het beste ge speeld van de vier. 't Verschil in decor tus- sch® II en III was heel goed. Bij den één be nauwd donker, bij den ander licht m vreo- lijk. De grime kunn® wij niet roem®. Ondanks het str®g verbod om te rook® werd in de zaal lustig gedamp*. Voor spelers toeschouwers hinderlijk. ALKMAARSCHE - HANDELSRE1Z1GERS-VEREENIGING Zaterdagavond vergaderde ten huize van den heer Hazes de Alkmaarsche Handelsreis zigersvereeniging. De opkomst was goed, 27 leden, waarvan één buiten de stad. In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer N. Bruin, aden welkom op deze 16de jaarvergadering, inzonderheid de nieuwe le- d®. Spreker betreurde het zakenlev®, dat voor al nu als het ware dood ligt, waarmede ook het vereenigingsleven gepaard gaat. Door krachtiger, arbeid wiat de propagan- da-commissie te bewerkeh. dat de verteniging tot bloei kwam en den steun mocht verwerven van donstuers en begunstigers. beuren, en daardoor hun positie zien verbe ter®. De secretaris, de heer Nachbar, las hierop de notulen der vorige vergadering het jaarverslag, die onveranderd werden goedge keurd, onder applaus. Uit het verslag van dm penningmeester, den heer Jac. W. Hofmeester, bleek dat het ledental was geklommen tot 38 m er e® be hoorlijke ziekenkas was. Als kascontroleur werden benoemd de hee- ren W. Boulognois m L. J. van Amstel, die in de volgende vergadering verslag der boe ken zullen uitbrengen. De aftredende bestuursleden, de heeren P. Borjeson, Jac. W. Hofmeester, G. van Willi gen en H. J. Nachbar, werden met respectie velijk 25, 24, 24 m 23 stemmen herkozm. In de plaats van den heer H. J. Nachbar, lste secretaris, werd met 21 stemmen gekoz® de heer Nic. Leeuwe. die, na zijn voorganger te hebbm toegesprok®, onder applaus ztch de verkiezing Tiet welgcvallm. Tot assistent-correspondent van het Werke- loozenfonds werd bij herstemming tusschen de heer® J. Dane m F. Vermeufm Jzn et koz® eerstgenoemde. De heer Vermeulen wensch te eentar niet in aanmerking te kom®. Da voarrittar speak da gekoste «n harko- mm )MlMalate mmé mm mmü ^riiaiSss f»? ritewS mkin dank gebracht aas ons® aeaior, hte? Nachbar, voor '4 vele geide wat bijl heeri Kresteerd ais lste secretaris. hpcOrei pit ea wfisasdrie dat de veremiging ut den heer Leeuwe, alhoewel bekend osa zijn werk zaamheden, e® goede opvolger mag vinden. Hierna werden zakelijke aangelegmneden besprek® m mededeeling gedaan dat er 7 donateurs en 2 begunstigers in korten tijd war® toegetreden. De heer Leeuwe deelde «ede, dat zijn pa troons, de firma P. i tekkri m Cu. ate do>ta- feurs loetraden (de heer P. 1 tekkel is oud voorzitter en eerelid) dat mede met applaus werd begroet. De 5 candidaat-ledm werden all® aange nomen, zoodat thans de vereeciging 4j ieuia teit. Daarop verkreeg de heer P. Borjesoa het woord, die de werxzaamhed® der propagaa- da-conunissie toejuichte, den assistent-cor respondent, den heer J. Dane m den corres pondent, den neer A. Meiuoom Dzn toe sprak, en vervolgens hut loonstandaard in 't loekomsuge ievt.n van d® hanaeisretziger aan ae vurtmiging schetste. Bij de rondvraag werden nog enkele pun ten behandeld, waarna de voorzitter de ver gadering sloot, dank brengend aan de led® voor hunne aanwezigheid, en het op prijs rellend dat deze jaarvergadering, waar in als altijd eenige gezellige uren bij elkan der wordt gebleven, de wanden der zaal met grsen bekleed, m de iatel gadekt' was met eraige bloemstukken, wat e® vrselijk aan zien. gaf. Hierna bleef men gezellig bije® m wis selden declamatie m voordrachten elkander at DE TENTOONSTELLING. De tranoonsttUing van de waken van iws kunstschilder Arthur VorNs.dk trekt tal yab XuaanictJiehbers. Het aan .ai breaekeri be droeg gister 320. Eso vterval kunstwerk® werd® verkocht, terwijl het buuuur van de op te richt® kindw- bewaarplaais e® schilderij aankocht voor ren i® bate van de bewaarplaats te houden verlo ting, waarvoor de goedkeuring aan H. M. de Koningin gevraagd zal word®. (ieiueitgti Aieutts. HANDELAREN IN GEDISTILLEERD. Te Haarlem is opgericht e® comité ter be hartiging van de belang® van handelaren in gedistilleerd dat tracht® zal in alle hooid- plaats® der rit provinciën tm plaatselijk comité op te richt® De bedoeling is, d'al vosr Amsterdam e® afzonderlijk comité zal komen m dat mm tm slotte zal kom® tot c® algemem nationaal comité. EEN GOUDEN JUBILé. Ds openbare handelsschool te Amsterdam hee.it haar 50-jarig jubileum gevierd Dr. Bellatrt bpruyi bood bij, die gelegen heid het geschenk der oud-leaaingen aan in den vorm van e® som van 10.000 voor de uitbreiding van de bibliotheek der sJiool. De directeur der school, de heer J. W. IJzerman, deelde o.a. mede, dat de familiele- d® van den oud-directeur, dr. Hulsman, ren Hulsmanfonos gesticht hadtim, waarvoor reeds 30.000 beschikbaar is. Dit fonds stelt zich tm doel oud-leerling® van de handels school wi® financieel® steun ontbreekt ea het verlaten van de school in de gelegenheid te steil®, nog em inrichting van hooger on derwijs te kunnen bezoeken. TEGEN DE ANNEXATIEPLANNEN. Donderdag a.s. wordt te Vlissingm e® oprabare protestvergadering gehouden teg® ae Belgische annexatieplannen. Als sprek.rs zuil® optreden de heer® Pattist en Felix Rutten. Dan zal tevens de eerste uitvoering plaats hebbm van het nieuwe Zeeuwsche volkslied. HET SPOORWEGPERSONEEL. gehad over net nieuwe regli voorwaard®. T® aanzim van verschillende artikel® zijn voorgestelde wijziging® der organisatie door de directies overgenomen, o.a. volledige erkenning der organisaties, opruiming van jyerbodige betiteling der rang®, vtrloiarege- ling, mal® van loonsverhooging bij over gang in anderen rang belooning voor waar neming van andere .unctks ziektebepalingen, ^mige verbetering in het besiaande systeem der schddbgerechtm verder emig klein goed. Aan het einde van de confermtie deelde de directie mede thans bij 't nieuw vastgestel- EEN POLITIEKE VROUWENPARflJ. Nu waarschijnlijk weldra de vrouwen het actief vrouwenkiésrecht zullen hebben is er behoefte gevoeld aan cm partij wier Candida- i® zich verbinden voornamelijk de belang® der vrouw voor te staan, 't initiatief tot net oprichten van zoo'n par .ij is genomen m her.t dadelijk veel belangs.elling hij vooraanstaan de vrouw® van allerlei richting ondervon den. Spo.dig zal het program word® nstse- steld de partij definitief word® op£ericnt. De voorloopige commissie: mej. S. E. Tttteme, Fr. v. Mierisairaat 26, Amsterdam, Mevrouw Smorenberg-di Vista, Kosmos, Koningtpieis, Amsterdam m mej. Nine Minnema, Bergen N.-H. hebben zich beschikbaar gesteld tot. het geven van inlichtingen, de minimum van 2.75 per dag niet gebon den te wil n zijn aan de toezegging, welke gedaan was bij de overe®komst op e® mini mumloon van 2.50 per dag, n.l., dat in de maanden April—Juni wederom e® bedrag van 3 extra-weken loon zou worden uitbe taald. BRANDSTOFFENCOMMISSIES. Onder voorzitterschap van den heer P. E. ui Set Brsnastoffencommissies, waarbij thans alle terschap Brièt, uit Leiden, is te Utrecht e® vergade ring gehoudm van den National® Bona van provinciale vertmigingm, behalve Limburg, zijn aangealotm. De voorzitter deelde mede, dat de brand» stoff«commissies naar alle waarschijnlijk heid zullen blijven bestaan tot 1 April 1920. Beslot® werd, dat het hoo dbesiuur met de Rijkskolendistributie in onderhandeling zal treden ter verhooging van het rantaom voor groots gezinnen (van 6 tot I person® L De VST; er bij ds sm, Hst ak dm wanseh ulisep au

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2