Dienstbode ei Difnelile, Rcscrrs-bBvairsfer. llllE Ji TMsfÈ. J. R.KEÜSS, -UI Dienstbode. een flitiko jongen, betrekking, laat A125, Alkmaar. Noordholiandsch Lamlbouwcrediet. Oi>ttuiugskoors«n Tan hedea. Ajtverttvitiëii. Heitje alleen Geyraagd eeu Heisja tweede meisje. Hiisioidster, if bilf i i huitboodiiif Meid-Huishoudster, ii Tihilu Sifirm. Sicmttsi tra, Jongeman, gevraagd Sc*» sflgraww irm tb wesstf!, Ha imtme era voor d« gMkue |t-:.mr«v U vexfcraf» IngnlMM® *ai«a cite voortellen, «aa i<£ op bd »itilnus-r»i}i«c<s aantuHteg#- ratafee® is gma. I» hd algemeen 3s® men zich mei dm voorstel 1® veseenigwt. Aangaande de prijzen vereenigde men zich mei <ei voorstel Drente, om deze i« egalisee- im ia verband met die calorische waarde van de brandstol. Ooi ging de vergaderfag «ede met een voorstel Utrecht, om aan kamerbwe- nera alle eenheden tegen lager® prijs te ver strekken In zake het al of aiet-vrrjlat® der turf was verschil van gevoel®. E® stemming wees echter uit, dat het grootste deel van de pro vincies tegen vrijlating was. Enkele zak®, de turfkwestie rak®de, rul len onder de aandacht van de R. K. D ge bracht worden. EEN FLINKE GIFT. Door de kinderen van wijl® den heer er mevr. A H. ter Horst-Engberts te Rijss® is ter nagedachtenis aan hun overleden ouders een> som van 75.000 beschikbaar gesteld voor e® Ter Horst-Engberts stichting t® be hoeve der on- minvermog®d® in de ge- merate Rijss®, zonder onderscheid van gods dienst. 1 De afd. Rijss® van het Groene Kruis m de Vere®iging „Dagsanatorium Rijss®he >b® bcvendi® elk e® som van 10.000 ontren- gCn" ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJDAG. Te Hoofddorp (Haarlemmermeer) is Vrij dag de zev®de anti-revolutionnaire partiidag gehouden. De Beurs was geheel bezet doo be woners dezer gemeente en die van de onrlig- gende geme®i®, totaal 6 a 700 menschea. Wegens ziekte van dra heer Roosjm, dra voorzitter van de voormalige cratrale kiesver eniging haarlemüiermter, werd de vergade ring geleid door den vice-voorzitter, den heer T. ae Ruig van Uithoorn. Het woord werd gevoerd1 door ds. Vunde- rink, herv. predikant te Haarlem, die tot on derwerp zijner rede had gekozra: „Om heili ge goeaeren" Daarna sprak de heer J. Schout®, lid van de Tweede kamer ra van den gemerateraad van Rotterdam, over: „Christelijke sociale po litiek". Voor de pauze werd® door de vergadering telegrammen gezonden aan de koningin, den minister-president, dr. A. Kuyper aan den heer Roosj®. Laaisigenoemde was juist sedert een kwart eeuw onaxgebrok® in iunctie als voorzitter van de Cratrale anti-revolutionnaire kiesver- eraiging. Aan een der aanwezige zoons van den heer Roosj® werd voor diras vader e® gouden remontoir-horloge tra hand gesteld namens de kiesvereraiging®. Na de pauze trad des avond op prof. Die- penhorst uit Amsterdam, met het onderwerp: „De politieke toestand". LOT1SICO. Als gevolg van het laaiste arrest vsn d® Hoog® Raad, volgens hetwelk de overeemcom s.en lusschtn Lotisico en de polishouders krachteloos zijn, omdat de oorzaak in strijd is met de wet, heeft thans mr. F. S. M Rits, ad vocaat te Amsterdam, voor een polishouder era actie ingesteld tegen Lotisico tot terugbe taling van J 125 premie, rent, ra administra tiekosten, zulks op grond dat dit bedrag on verschuldigd zou zijn betaald. Mocht atze actie slag®, dan volgt daaruit, dat Lotisico verplicht is aan alle polishouders de door hen gestorte gelden terug te bealea. KORTE BERICHTEN. In d® BuuenaijJtscüen-Buitenvelder- schen polder onder Nieuwer-Amstel zijn 4 Amsterdammers (drie heer® ra e® dame) in een wak gered®. De dame, die achteraan reed, was het eerst weer op het ijs ra redde nog twee heeren De derde verdronk. Naar verluidt heeft de Staatscommissie voor de pensioen-wetgeving beslot®, de re- 8tering te adviseer®, niet langer premies te e ten van de praaioenra der ambtenares hun weduwen weez®. Tot hoofdingeland® van het waterschap „De Purmer" (N.-H.) zijn gekozen de heer® G. J. de Goede te Wijdraes, T. Mua te Pur ■ter ra J. Uilenhuis Dzn. te Edam. Te Amsterdam is overleden prof. Tel, hoogleeraar aan de gemeratelijke universiteit aldaar. Bij koninklijk besluit is de heer D. Win kel te Berkhout eervol ontslag® als heem raad van het Ambacht voor West-Fnesland, genaamd Drechterland. Aan de Flakkeesche stoombrikettrafa- bri.k te Sommelsdijk et zich het eigenaardi ge geval voor, d'at de daar op 28 M. diepte gesiag® Nortonpomp warm water voort- brengt. Te Zaandam kom® tal van geyall® van schurft voor. De geneeskundige dienst heeft maatregelen genomen om uitbreiding te voor komen. Te Haarlem is ingebrok® in het kantoor van de petroleummaatschappü „De Auto maat". E® brandkast met 1400 is meege sleept. De wijziging der arbeidswet, met rege ling van dra 8-uren-dag zal vermoedelijk binnen zes weken het departemrat van arbeid verlat®. Bij et» winkelier aan het Dampad te Zaandam ia e® doos met 32 ring® gestolen. Kcrhtszakoii. DIENSTWEIGERING. Het Hoog Militair Gerechthof te Utrecht heeft in hooger beroep uitspraak gedaan in de zaak teg® P. K., oud 1 jaar. geborra te Landsmeer, milicira-soldaat bij net depot-ba taljon X, die in eerst® aanleg door den Krijgsraad te 's-Gravenhage waa veroordeeld tot acht maanden militaire gevangraisstraf, met ontzegging van het recht om te dira® voor den tijd van 5 jaren, ter zake, dat hij op 3 September 1918 te Alkmaar, opzettelijk heeft nagelat® te voldo® aan de order van den founer B., om de militaire kleeding wapens in ontvangst te nemm. Het Hof veroordeelde beklaagde deswege tet zes maanden militaire gevangenisstraf, met vijf jaren ontzegging. Provinciaal Nieuws. UIT HOORN. Vrijdag werd® in den Raad de beraadsia ging® heropend over hat voorstel van B. m W.lot hei verlen® van ui eradtet voor hef Sa*taM2MK«B v*a m*èk lm vmksmsh meé bti mwt^wtwitt TOtt larjffoffltr szB&sx De Oewtdheifiscorosiiesie ha# gvwa«7- achuwd keg® d* aanneming van hei Mtaratel Wel is men vóór pusimiMtie, doch daar «ei vael melk heimelijk binnengevoerd wordt, sou deze aan de pasteurisatk onttrokk® word® Bovendien zou het publiek drab®, dat koker, overbodig was in de veronderstelling, .da. alle melk gepasteuriseerd is. De Gezondheids commissie ia voornemens een ernstige opwek kiag tot de bewonen te richten «a tóe melk te kok®. De voorzitter erkende den grond van rit waarschuwing. Doch de pasteuriaaite is wel licht overbodig, daar de inspecteur van dl volksgezondheid er zoo goed als zeker in sla g® zal, dat de melk uit Berkhout, de ge meente waar ook de typhus hcerscht, naar Amsterdam zal word® gezond®, waar dk melk gepasteuri«erd wordt. Overleg moet nu word® gepleegd, om die melk uit Berkhou door andere te do® vervang®. Gelukt dit dan zal voor Hoorn pazieurisatie overbodig word®. De heer Huizmga waarschuwde, als secre taris der gezondheidscommissie, teg® d, clandestien ingevoerde melk. Mm is niet ge- tiolp® door ae melk van Berkhout uit ie schakel®. Het gevaar dreigt van meer zijdra. In Medemblik is iemand aan typhus overle- dm. E® krachtige opwekking tot het publiek, alle melk te kok®, voert tot betere resultatm. De heer Veldhuysen wist, dat het fraudu leus invoer® van melk door nselkglijters vrij wel buitengesloten is- Spr had em onderzeek in Berkhout ingesteld at bevreemdde er zich over, dat het gemeenteb stuur zoo weinig voorzorgsmaatregel® heeft genomen. Zelfs is uit de woning van e® der person®, waar typhus heerscht melk gezond® naar de fa briek, vanwaar Hoorn de melk betrekt. De heer Wilson wilde de melk pasteuriare- rra en evengoed tot kok® opwekkm, te meer daar het Rijk 9/10 van de kosten betaalt. Tra slotte werd het voorstel van B. ra W., om tot pasteurteatie over ie gaan, met 9 tegen 3 stemmen, verworpen. (HM.) UIT SCHOORL. De zaal van den heer W. Kooij te Groet was j 1. Zaterdag overvol, to® de aideehng Schoorl—Schoorldam van d® Bond voor btaatspensionneering daar bare propaganda- vergaüering hield. En de talrijke aanwezig® zijn daar niet te vergeefs geweest. De heer J. J. F. Spaargar® van Oterleek, de spreker van den avond, zeide dat 't eigen lijk niet meer noodig moest zijn dat er op uit moest word® getrokken om propaganda tc mak®. Reeds zooveel is gezegd over den on verzorgd® oud® dag, dat ieder doordron gen moest zijn van de urgentie, die staats- pensionneering is. In zeer overtuig®de pakkende woord® bracht spreker telkens weer nieuwe argumen ten naar vor® ra het kan getuigd worden, dat deze spreker, pas bondsspreker zijnde, een enorme kracht is voor de propaganda. Voor 't meer vroolijke gedeelte van dra avond zorgde weder de heer Jan Diepen, ka rakter-humorist uit Groningen, met e® eigen repertoire, speciaal voor propagandt van den Bond Ook deze heer dro^g 't zijne bij tot de propaganda van staatspensioen, ra hij zorg de ér voor dat tot bijna middernacht set pu bliek onbedaarlijk moest lachen Voor goede muziek zorgde de heer Zon uit Anna-Fau low- na en de jongeheer Mooij alhier. E® geani meerd bal besloot d® avond. UIT OUDKARSPEL. Het raadhuis is opnieuw gerestaureerd ra ziet er nu vooral van binnen keurig uit. Raadszaal, distributiebureau ra secretarie zijn nu geheel afzonderlijk. UIT WIJDENES. Benoemd tot landbouw-secretaria vm deze femeente (vacature Ji. Smit Wz.) de heer G. iaunernun. Benoemd tot boekhoud® en secretaris penningmeester van de Zuivelfabriek (vaca turen J. Branemeer en R. tier Hofstede) resp. de heeren A. Groot en K. Kool Jz. UIT PURMEREND. Gisteravond brandde tot dtn grond toe af het winkelhuis van den heer J. W. Lojenga, scande aan de Slotterhurgwal. De oorzaak is onbekend. urr heiloo. Volgas de publicatiën werd Zaterdag avond een bijeenkomst van de vereeniging „Heiloo Vooruit" gehoud®, welke toeganke lijk was voor alle gemeentenaren, met het doel, zooals de voorzitter, d» heer Veld kamp, in zijn openingswoord uiieazette, wat meer licht te verspreien inzake de hangende kanaal-kwestie Men kon toch, aldus spr., moeilijk aannemen, dat de Raad het besluit tot het graven van e® kanaal naar Het Groot Noordholiandsch Kanaal, e® werk, waarme de kolossale sommen gemoeid zuil® zijn, zoo maar oppervlakkig zou nemen. De heer J. G. T. Mann, hoofopzichter rklj van de Hondsbossche Zeewering, verklaarde, aan de hand van e® kaart, met 't plan van de loop van 't kanaal, het door d® heer Raad aangenom® ontwerp. Spr. noemde aIS breed te 20 Meter; op d® bodem 7 Meter; besprak hoe e® brug bij het Gr. Noordh. Kanaal het ugste zoo zou Kunnen word® ge bouwd dat hij voor motor® niet geopend voordeeligste zoo zou kunn® hij behoeft te word®, hoe tra weerszijd® op de dijk® verkeersweg® zouden worden ge vormd, gaf ®kele voordeelen aan, welke spr uit de vorming van zulk een vaart onmiddel lijk zag ontstaan al kon hij dan ook niet aan toon®, onbekend met de gememteln- ke bedrijv®, producties ®z., in hoeverre de nadeel® want die waren er. aldus spre ker ook zeer zeker de voordeel® in ver drukking zoudm breng®. Spr. wees er voorts op, hoe. sla eerste ver- eischte voor e® zich uitbreidende gemeate als Heiloo, de mogelijkheid voor een goede rioleering dadelijk opengesteld werd, kortom, ;af e® voornamelijk technisch overzicht van iet toekomstplan. De heer Bouwman was van oordral, dat 't plan, hoewel heel mooi. wat primitief is en x. i. op meer ruime «haal had behoor® te word® ontworpen, omdat volgens spr. b v. zwaar gelad® tjalk® dit vaarwater moeilijk zoud® kunn® bevaren Spr. kon niet ra dera dan 't plan op meer uitgebreid® groud- sla^aanbevel®. heer Zeeman vroeg of het nedraHe van de tocht Noordervaart van d® Noordsnnoo- 1® gedempt hos werd®. Ds emtwarpar dsolrie «utete, del dit aadorito ■son mntfï® flöjgBSfcfjeu De vraag; n«tMi uS hfcv .en, i» moeilijk direct t« oeaiwwocijo<u. ,U« heer Vos vroeg of de waterspiegel van M •anaal zoo laag aal liggen, uat noietmj; •uogcityK is. - De neer Mann deelde mede, dat het riool- water tra allen tijae zaï kuunra worura atg*- voerd. De heer J. Rus me®de, dat in verband ar?t den aanvoer van materialen, zooais bouw- jioiten, e® meer noordeojMe ligging w«v jchtlijker zou zijn. De ontwerper uitende «v*n wet, cat in aie zwestie rmuuig moet wer- ara graoud® met aite inwoners. De heer Veldkamp interneerde of e® wijcix van 5 M. voor de brug ra era boden- wijate van 7 M. voor 't kaüaal voiooeud^ *.iju. Bovendien iniormeerde spr. of rioler- ,mg niet alle® boaonveronirciniging, ma*r ook waterveroncreungmg ten gevoige z-1» nebb®. De heer Mann oordeelde de afmeting*» voldoencie en wees er nog eens op, dac aan t «nae van het kanaal te rteüoo e® verwij ding, een „naven van 40 M. breedte zal mc*:- >en kom®. Door spuien kan men kanaalver- jutieiui^uig oudei vangen. De neer j.»H. Kus me®de, dat het boter ware geweest, 't omwerp zóó te vorm®, dat t kanaal reentdoor gegrav® kon word®. De ontwerper wees op 't groote bezwaar dra diepe ligging van den polder „de Boeke- lenneermen zou dan veel grootere hoeveel heden grond voor dijkaanleg noodig hebben. Jhr. Mr. P. van Foreest informeerde, waarom het kanaal niet door „de Leije.' werd aangelegd. Geantwoord werd, dat de modderpoel vrn ,de Leijra" een ongewensebt element ze*.: vormen. Na deze en gene vragen beantwoorddde de neer A. J. L. Maas Ueesteranus aan t ver zoek van ara voorzitter, om nog eras meer •pecraai net nut van net kanaal uiteen te zet- vea. spr. wee» er op, hoe ia de laatste 30 jaren ricJoos natuuiscnoon een merkbare •cuceruiigang hedt ondervonden, mcoe ten gevolge oaarvan is net vreeigóeiingenver- •eer er niet op vooruit gegaan. Er moet daarom iets worden gedaan om Heiloo wat vooruit te brengen, zoo noodig met subsidien van Kijk en Provincie, zooals hier era ton voor heiloo enkel te veel zou zijn. Spr. wekte ieder burger op in 't beiang van zicn- zelve en van de gemeente, zooals die op het oogenblik is ra in de toekomst moet word®, net pian, welks uilvoering era levensbelang voor Heiloo beteekrat, met kracht te steunen. Verder doelde spr. nader op vcracLilknde, zoowel directe als indirecte voordeel®, onge rekend de zoo gewenschte uitbreiding van ara- m afvoer, die de verkeersweg met zich zou breng®, kon 't kanaal aanleiding geven tot bouw van opslagplaatsen voor allerlei product® m grondstoffen, tot 't opricht® van e® fabriek voor zuivelproducten, tot 't vergroot® van 't jaarlijksch getal vreemdelin- g®, tot rioleering etc. De heer Vahl besprak hierna nog eens het groote belang voor den tuinbouw, zette uit een hoe aanbevelenswaardig 't is voor Heiloo zijn groent® fruit per water te transpor teer® 't zal meer opleveren bet® op zijn plaats van bestemming aankom®. Spreker toonde aan hoe kolossaal de uit voer van groent® en vruchten speciaal aard- bciën toeg®omra is. Tm slotte bracht de voorzitter hulde aan de mann® die het initiatief namen tot het grootsche plan, h® de geheele gemeente 't weislag® er van toewenschmde. UIT KOEDIJK. Werd' 9 Februari door de afdèeUng van den Bond voor Staatspensionneering e® pro- paganda-uitvoering gegeven voor de jongere leden. Zaterdag organiseerde zij er e® voor de gehuwde led®. Op verzoek gaf mm „E® schot aan de grens"daarna een paar voor dracht®. Vervolgens ging e® één-act®, ge naamd' E® Christ® Het geheel werd bei de avond® zeer tm genoegen van de aanwezi- g® weer gegeven. De avond voor de gehuwde leden bad beter bezocht kunn® zijn. Beide avonden werd® door e® bal beslot®. lngttzuiideii Slukktm. (Buiten vfrantw—rdeUjkhfid van de Redatlie. l)t êpnarne in de te rubriek bewijst geenssint, dat de Redactie er mede instemt.) Waarde Redactie, Door de brandstottm-commissie is bekend gemaakt, dat er briketten verstrekt worden, die echter alle® gestookt kunn® word® met andere brandstol, hoe zit dat nu? Wordt er nu ook nog spoedig andere brandstof be schikbaar gesteld, want er is zoowat niemand die anthraciet of cokes in huis heeft. En dan met het verstrekken van die brikett®. Wan neer dat ruim drie weken moet duren, moet® dan al die mensch®, die hooge brandstof nummers hebben, maar al dien tijd in de kou zittm? Er moet dus nog deze week hoog noodig wat anders verstrekt worden, want velen hebb® nu al niets meer in huis. EENIGE BRANDSTOFLOOZE MENSCHEN. Marktberichten. ALKMAAR, 17 Febr. Aangev. - psar den f —0 4 koeten I 850 a 7 0, 3j nuchtere kalveren i 18 a 32, 2 m. sch pen f 5u a 140, 69 v. vikens f 2.30 a 3.00, biggen I c ,0 bokken f a WAKMtNHUIZEN, 15 Febr. Aardappc len f 8.—. drielingen 1 O ariel 3 8.—. Nen (buitenland; f 0.— a 0 Roede keol l 0 - J 12 20, Gele 8 0,— a 11.50, Witt f 0—, Khabari'er f 0.Wortelen I 0, Dc-enscbe wittekool f 7.uitschot id. f 0.-— u.—id. roo ie f 0 a 0.—, id gele f 0.— a —0, uien f 10.28. NOÜKÜSt HAKWÜUDt 15 Febr. Wortelen f 6 a 0.— per 100 boa Roode kool 12.20 a 0.0, Gele kool 11.50 100 K G. Roodekool buit. f 0 t 0, gele f grove uien l 10 28 Detnsche witte f 7a IÓ.— BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: 16 Febr. Trijntje Kat, wed. Ruurd Jtetjes Buma, 85 j. 17 Febr. Maria Harach, gehuwd met Dirk Booij, 76 j. GEBOREN: IS Fste. Willy Maria, d, v. Frtderik Beunt m «atria lüsthstiia itim ■i WbcHBOTC'hT?, 17 F'ömiwl Medegedeeld beet bel Koe, Nedtrlandsch Meteorologisch Insiiiuut te De Bildt. Geldig tot dra avond van 18 Februari Ib hei gebied van de waarneming ts de hoogste stand van dra barometer 758.8 te Haparanda. De laagste stand van den baronseter 732.8 te SdJlijT VERWACHT1NO. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidelij ken wind, nevelig tot zwaarbewolkt, waar schijnlijk regenbuien, stijging van tempera tuur in bet Noordra. Aiusterdan^che B urn. van 15 Fabruari 19*9. Opgave van 5 5 4K Atcbls. Top. èSFiCv. g. A Denv R. Grande Spw. G v. A, SVVw »Va Mededralingra van Maandag 16 Februari. Oliewaarden zetten hunne rijzing voort ra opradra e® 5-tal procrat® hoog®. Schrap- vaartwaardea geanimeerd. Culturen op vo rige prijzen. Mariaewaard® ia vaate atem- ming. 80% •5% 261/, U5'/i. 224% 590 79% 150 244% 149% f 117% 405V, 180% 219% 183% 10<i/4 400 3y0 201 30i 175 236% 227 239% 241% 276% 278% 260% 515 234% 314% 475% 20% 20% 7»/, 1! 27 138 82 81% 87 27% 117 226% 595% 149% 405 219 184 504 409 391 2' >0 302 575 238% 227 244 248 186 28f 233 312 Heden «verleed in het Sint- E isabethi Gestjcht te Alkmaar, Mejuffrouw TBIXmi KIT, weduwe van den Heer R. J BUMA, In den ouderdom van 85 jaar. Alkmaar, II Februari 1019. Namens de familie, M. ALB. DE LANQE, ex. test. EenIgi en elgem. kennisgeving. De begrafenis zal plaats heb ben Donderdag 20 Februari, des morgens 11 uur. die aan het tijdelijk Cbr. Militair Tehuis, aan de Laat, een of ander in bruikleen hebben afgestaan es dit terug wenschen, worden ver zocht hiervan kennis te geven aa« het gebouw „WAAKT EN BIDT" uiterlijk tot Donderdag 20 Febr. ate. 'a middags 12 uur. Bij niet terugvrage zal het bestuw op doelmatige wijze hierover ba- «efciükkft*. I>8 Fivw wb ffivrrtrrow *W. T. BAUER—AS5UM geven WwbjJ kermis van ds geboorte ïivtutwt Dochisr WILLY MARIA. Alkmaar, 15 Februari 1919. L»»ge-l; at 73. Ondergeieekende biedt a^n nog •«-•si** M. I. rr irevroMgd bij alleerwonende d*me, wrgens z ekte der tege*woordige, v.g g.v. Sprer kuur 3—5 uur Wester» weg 21. Alkmaar. Gevraagd «en J HILLF, Riftovoorf Gevraagd voor dag of dag en nacht een Adres Hofplein B 37. voor de ochtenduren. Zich aan te melden Spooratr. 69, Mevrouw PD PEN BROEK,, Emmer «trast 09, vraagt een nette niet beneden de 16 jaar. Mevrouw Mr. A. M. DE LANOE, Langestraat 66, vraagt tegen I Mei a.a een Zich aan te melden 's avonds na zeven uur. NET BURGERMEISJE oud 2« jaar, van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne geplaatst als met behulp van een diensttnebje of werkvrouw. Brieven lett. V 592, bureau van dit bl <d. Met Maart gevraagd een P. O., midd Ibare leeftijd, lij C TUINMAN Oudkarspel. In Modozaak oon flink* govrasgd, oxtorn. Beleven ander O 586 bur. v. 4. blad. door nette jongelui. Borgstelling besch kb ar. Brieven onder Z 594 bureau van dit blad. niet bemedr-m de Si Jat', met het boerenvak bekewb strekt tot aanbe veling, h«j D. BRrGMAN, Sna..r° matts'aan 13, *3knaar. In de Stra g -vangents aan de Krocht wordt GEVkAAQD tegen M .art a.s. een Inl chtingen te bekomen op bet bureau van den Directeur van dat gesticht. Een Heer zoekt wegens huwelijk vo r zijn bekwame huisbiudstef, na. S., een haar passende liefst bij alleenwonend heer. Brieven onder N 585, bureau van dit blad. x j met einddiploma O. H. S. 5 j. e. en diploma Duitsche Handelscor respondentie, studeerende voor de M. <0. akte Nederlandsch nookt plaatalMf op kontoor vooreen 4-tal dagen per week. Brieven onder letter St 5(9, bu reau van dit blad. 4 4 3H 3 2% 5 5 5 4H 4 STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt Oblig. .NW.S. v. f 1000 1911 5 Oblig. N.WA van 500/1000 1917 dita vu f 1008 Oblig. dits dit* dito dito dito Ned. Ind. 1915 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Obl. 1906 fra. 2500—5000 (wangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Sper. 100 Geconeol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Ce. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TI TKKITF Bagdad Spw le eerie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1891 te 20/100 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen, Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en CredieMnateDIngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. A. Rotterd. Bankver. Ami Spoorwegen. Holl. IJier. Spoorw. ObL Mij. t Expl. v. Staatssp. Obl, My. t Expl- v. Staatssp. ObL Pr Vorige koer* 89«/s 835/4 705/4 631/j 54"/.. *k 157/w 41»/, 345/4 39Vu 301/4 30 33'/i, 307A« 55»V» mis 991/, 1005/4 185 181 143 lOOifr 100 92 96»/i, 89i/, 841/, M'/i. 54'Vu 96 95T/a 40V4 39'A, 301/4 29 32t/,. 30»/. 55»/* 1005/4 186 1431/* 100% 100 92»/, remieleeningea. NEDERLAND. A'dtin Stad 1874 100) 3 1061^» BELGIE. Aatwerpen 1887 2H 74M/m Prolongatie pCt 3»/* Vorige koers 91»/is _!7/» Erie Spw. Mü- Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Miatouri Kant. A Tex. C, v. A. Mexican 2c Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. A Foundry Co. C. v. A. Amer Hide A Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A, Int. Merc. Marine Cy. afg. A, fg- lnt. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij- te.r. Petr. br< Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compamia Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winsuud. Handelav. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nedefl. Ind. Handblabk. Aand. Amaterd. Rubber Cult Mij. A**d. Nedorl. Rubber Holt. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoetnb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. AandL Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Ken. Paketvaart Mij. A. Ned. Schecpv. Unie Audi Rettcrd. Lloyd A. Steomv. Mij. Nederland A dam Deli Comp. Aand. Beli.Maatachappij Aand. Medan tabak Aand, Rotterdam Deli Aand. Sencmbah Tabak»Mij. Aand. 205/4 19'Vta 51 7M. 1IV* 92% 275/1 132% 130 Va 805/4 i« NfiMVM or billijken ptija, van (cheurplichtige in N.-Hol!aud. Sr>oedige i p^ave gewenacut. V' K- HOO' i ft B< )S, te H Ifweg N. H. I Hl <g«vr»M£«t t 4l».TH44UU door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3