11 *111 MS US' Het gti&dkoopste adres voor kwaliteit Spen Aanbel. CAS L. C. DE BOER, Sigarenfabrikant. urn Generaal Vertegenwoordiger CARBID JJItlE, „De Stamboekonderlinge" t Schouwburgzaal „Harmonie" DINSDAG 18 FlBRUAKI 1313 )t Vier Broedpzen iet Cent Brandhoutzagerij Tiras mtrilfkiir tsita iénl Tel.855. 0. BIKE. Sn» Woon-Winkailiüls. J. Koeman, Telef. 213, Bergerpoort. J. Aanbesteding RsntenHÉ met Tuin, H. KOORN Jr., Kapitaal en Reserven f 7,200,000. Aikmaarsch Bioscoop Theater, Generale Vertegenwoordiging. vragen beleefd werk aan buis. De Gemeentelijke Landbouwcommissie Tel 412 Cinema American Tel412 PAX AETERNA 2-pers., type 1915, afneembare draadwielen, t© k.oop gevraagd. Ontvangen Rijwielbanden, regeeringsprijzen. alle maten, tegen maximum prijs. Ritsevoort 26, Alkmaar, Telef. 406 HEEREN FOKKERS verzekert Uwe waardevolle STAMBOEKDIEREN b(ji (ilMBderlilk beheerd vorMe «(deellnj tn dg IWOLSCHE PAAIDE»- EK TEEVERZEKERIKG-HAATSCHAPPIJ) jetesllp te ZWOLLE. CROOTE ZM de Etalage. BERIA SCHEEPERS-GLUER. worden aanbesteed: Te Kuur of te koop gevraagd Te koop 5 K G- donker Japansch standgroen 4 K G- bruine lak. 3 busjes bruin oker Gevestigd WoHt bij aHo Wlnkaïlors In Neder* land verkrijgbaar gestald f 2- per pond (In origlneela pakjes van 1 ons f 0.40), ®s«eraiiLAge"®~ 3~ Nede^n^s AMSTERDAM, KANTOOR ALKMAAR, voorheen J DE LANGE C.Jzn. CRED1ETFN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. is thans Zaadmarkt 80, Prijzen vanaf 8 cent per stuk. Wederverkoopers rabat. Van UKU1A tot en mot l>OAl>KKi»AU spaanend drnmn In S naton. Assurantie Maatschappij,' hare relatiën willende uitbreiden, roept bij deze ■oiliciiMuteu op voor in de provincie tegen hooge provisie. In hoofdzaak wórden door haar gesloten: Brand-, Bedrijf-, Inbraak-, Trans port-, Ziekte- en Ongevallenver zekering. Heeren, die In een of meerdere dezer branches over uitgebreide relaties kunnen beschikken of reeds een Assurantie-kantoor gevest gd hebben, genieten de voorkeur. Brieven onder O. L. 1824, Adv.*Dur. D. Y. ALTA, Amsterdam. GEZ. DEEN, Oostenburgerstraat Alkmaar, lin gerie- en VorsteluasHlsters, te KOKDIJK. deelt mede aan die personen, die bij de aanvraag voor den verbouw ran gewas- eeu, bij de grootte van hun bedrijf in de jaren 1917, 1918 en 1919 niet hebben opgegeven: grasland, boomkweekerijeu bloemisterijen, aspergevelden, rabat bervelden, de oppervlakte bedekt met vast glas, boomgaarden en fruiftuinen, niet later aangelegd dan in 1915, in gras liggend of op norma e wij ze onder- beplant met aalbessen, kruisbessen ef struikvormen, dit nog kunnen doen op Oouderdag SO Febru ari h.s., des morgens van 10*tot 12 uur ten Raadhuize der gemeente KOEDIJK, teneinde moeilijkheden, te voorkomen. Namens de Landbouwcommissie P. STAM Mz., Secretaris. Kouder Boa bij elke hoeveelheid, tegen maximum prijs. Handelaren reductie. WU liebbeu met bet kunstproduct DE EEUWIGE VREDE Bezoekers wordt geraden vroegtijdig te komen of anders plaatsen te bespreken. Opening zaal 7 uur. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor hel makeu vau Beaiekkeu, Teekemngen en BegrooilugenTooaleht bonden voor onderhoud van woningen; Taxeerea voor brandasourautlëa van braudoekadeu Woaiugea taxeerea voor sluiten van hypotheken eua AANBEVELEN», K. ROL Czn., Aannemer en Bouwkundige. Nieuwasloot B 55, Alkmaar. Aanbiedingen met prUnopg. on waar te box. onder V sei, bureau Alkiu. Conrant. UITVERKOOP ,DE STAMBOEKONDERLINGE" sluit verzekeringen op Uwe STAMBOEKDIEREN tegen LAGE PREMIEN tot hunne VOLLE aankoopsom en fokwaarde, als: BTAKBOEKHEffGBTBM tot ces maximum van f 60,eoo,—Qrondpreaile f I,SO per f 100,- per halfjaar. ■TAMBBBKMBKBIBH .5,000,-W 100,- «TAMBOBKSHEBM n 16,000,M# 100,- STi M BOEitBÜNDEBEI - - - «M»™,-1,_ m ■TAMBOE&VKULBWS vanaf dat zij voldragen zijn tot den ouderdom van één maand. Premie S pCt. van de verzekerde waarde van het moederdier. Schadevergoeding 10 pCu van de verzekerde waarde van bet moeder- dier. (Op den "leeftijd van één maand gaan de veulens over in de doorloopende verzekering.) Geen afzonderlijke admlulKtratlekoaten. Vraagt verzekeringsvoorwaarden ten kantore te Zwolle, Melkmarkt 18. Warmenhuizen Adjunct-Directeur: S. J. ROORDA. Vétérinair AdviseurDa. C. J. RAB. B. S. frlJLACKER te Alkmaar] A. VAN DIEPEN te Alkmaar; Directeur G. H» J. mwuEKT, Dierenarta. Vertegenwoordigers: M. STOLP te AlkmaarC. J. VAN 'T SANT te Bergen. H. V. WONDEREN Jzn. te Oudorp. Wssr niet vertegenwoordigd, worden AGENTEN gevraagd met kennis van paarden en roodoren. in den SCHOENHANDEL e uur. ian don vleugel litQUELlXK BE REUS. Met medewerking van JULIA AERTS piano. TRUCE SCHOUTEN zang Bmubcu op muziek van Bach, Orieg, Schumann, Max Reger, César Franck, Chopin, Tschai- kowsky, Karg Elest. Kaartverkoop en Plaatsbespreken aan de Schouwburg uitsluitend 18 Februari 10—12 uur morgens en des avonds. PRIIZEN DER PLAATSEN: f 1.50, f 1.—, en f 0.75, plus Stedelijke belasting. 250 k 800 hiaten pootaard- appelen te koop. Te bevragen bij D. BREGMAN, Snaarmaoaiaaa 13, Alkmaar. RlfiP behoudens goedkeuring van B.en ,W. Namens den WelEd. Heer A. R. A. GERRITSEN PLAGGERT te Alkmaar zal DOAiDtKUAS 87 iKUKUtKi em a uur n.m., inde N. H LUNCHROOM a. d. Langestraat 55, te Alkmaar Het amoveeren van het huis N.H. Lunchroom aan de Langestraat en het Bouwen van een Hotel-Restaurant N. H. Lunchroom op het ter rein aldaar, bekend in sectie A No. 2009 te Alkmaar. Bestek en Teekeningen fc f 8,50 verkrijgbaar vanaf Woensdag 19 Februari a.d. Nieuwlaudersingel 54. Aanwijzing op laatstgenoemden datum om 2 uur nam., aan de Langestraat. JE. K1LTERBOEB, Architect! TE KOOP en bokken. Te bevragen bij C. J. VAN ZiJTA/ELD, Zuidschermer. Eerste Alkmaarsche electrische LEVERT PRIMA tegen concurreerende prijzen. X op een der beste standen van ALK MAAR ©on Brieven ond. T 593, bureau van dit bl.d. Te huur gevraagd een Brieven onder W 593 bureau vau dit blad. Wegens sterfgeval te koop een mooi te ALKMAAR bij den Hout, te aanvaarden half Maart of April. Te bevragen bij C. MEIJER, Ken- nemerstraatweg h 64, Alkmiar. tegen billeken prQsl Adres KERKPLEIN 2b. De BURGEMEESTER va* WARMENHUIZEN maakt bekend. dat: 1. Ingevolge aanschrijving van den Minister van Oorlog van 31 Januari 1919, IVe Afd. Lilt. IJ 15, de verlofgangers van de militie, de landweer, den landstorm van het reservepersoneel, rijks wapenen onder hunne berusd^g hebbende, deze wapenen moeten inleveren. 2. De rijkswapenen met toebehoa- ren, welke moeten worden in geleverd zijn: geweer, karabijw, bajonet, bajonetscheede en -dra ger, geweerriem, monddeksel, karabijnriem, rijksrevolver met foudraal, voor zoover genoemde voorwerpen tot de uitrusting van den verlofganger behooren de korporaals en minderen moe ten ook de everi^e tot hunne uitrusting behoorende blanke wapenen inleveren. 3. De inlevering heeft plaats, ten overstaan van de miiitaii e over heid, in de kolfbaan vau den heer C. de Geus, op de navol gende dagen en uren de militie plichtigen op 21 Fe bruari 1919 van 23J uur n m. de iandweerplichtigen op 21 Fe bruari 1919 van 3J5 uur n.m. de I. ndstormplichtigen op 22 Fe bruari 1919 van 912 uur v.m. 0 Zij die wegens geldige redenen niet konden inleveren, op 22 Februari 19 9 van 14 uur n.m. 4. De verlofgangers zijn verpl cht, bchuudenst rnstige verhindering, op de aangegeven tijdstippen hunne wapenen in te leverenen zuilen, zoo mogeijk, d^nrbU bun xnkboekje uieitebreii- geu. De inlevering kan desge- wenscht in burgerkleeding -ge schieden. 5. Zij,die op bovengenoemde dagen hunne wapens niet inleveicn, zullen in een garnizoen onder de wapenen worden geroepen, em dat alsnog te doen. Blijkt daarbij, dat zij, zonder geldige redenen, geen gevolg gaven aan den algemeenen oproep, dan zullen zij worden gestraft en gedurende dien straftijd in dienst werdén gehouden. Aaugexleu bet ten streng- ■te verboden la ry k-imi n i- tle in bexit te hebben, moe ten zij, die in het bezit daarvan mochten zijn, die munitie op bovenstaande tijdstippen mede inleveren. Nalatigheid in deze stelt hen aan zeer strenge be straffing bloot. Warnwnhuizen, den 17 Februari 1919. De Burgemeester der gemeente Warmenhuizen, VAN DER.EIJDEN. Aannemer en Uitvoerder, MOLENBUURT 33. LIPTOÏ'S hal!! De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenla^dsche Credie 'Heven, waardoor In ruim 80 plaatsen In Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen, -LANG'E STRAAT. UITBUNDIG SUCCES. -«| Adler-Auto Banden. D.J. LEVERT, Qoud- en vertmid, Mtent 22. met *>on' V^rting'. RUU RESTANTE van u W. NEDER KOORN SCHOUTENSTRAAT. ALKMAAR. _JMH| 6. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4