DAGBLAD VOOR ALKMAAR IN OMSTREKEN. 0Yer7?cM. No. 42 ExuSsrd een on ^-Mrj^ssgo 1:1 U FEBRUARI. f; Abonnementspnu Mi Yoorn!tbetalInf p. 3 laaüdsi f 1.(5. Ir. p. Pist1J0> Bivlixusaars 5 fit Iftortgitlairfti 15 6L p. reteUgrafitora Mtm uar aintsrilito. Br. Ir. 8.?. Baak- ea flaaiglslrnkkerij Berms. Coster t Zn Toordam C 9 Te! 3 Wt) ENSDAG P R 8 M A ROOKTABAK (geen surrogaten). MhM A 46 st. 7ai f» 48 d Prima Krul 45 st. Portorico 50 ct. Laat 145. Fa. H. IKLrij ns. Stadsnieuws. BuiHnnland. Duitschland begint meer en meer zijn oude veerkracht te herkrijgen. De groote slag, die het volk vóór weinige maanden heeft getroffén, heeft het gevoelloc® gemaakt, maar uit die gevoelloosheid begint hei langzamerhand te ontwaken. De eerste zware eis'ehea der wapenstil standsvoorwaarden heeft Duitschland aan vaard als een, beschikking vast hst noodlot, maar naarmate de tijd verstrijkt, suusmate de chaos in het binnenland geordend wordt en het herboren Duitsche rijk weer een staats boot^ en een regeering heeft, stijgt het verzei tegen den van buiten opgelegd® dwang. hn de laatste zware voorwaarden hebben dezer dagen tot heftig verzet geleid. De weigering tot vrijlating der Duitsche gevangenen, het optreden van Focfe ea de weigering, Duitschland als gelijkgerechtigde een plaats in de volkerenbqpd te geven, heb ben in de Duitsche bladen van allerlei rich ting groote opwinding veroorzaakt. Men ziet er het bewijs in, dat de Oeallieer-. den bij hun bejegening van het Duitsche volk aan de machtspolitiek blijven vasthouden. Zoo schrijft de Vorwarts„Er'zal ia het Duitsche volk slechts één stem gijn over de „zege van het recht", zooais dia gertf resen- teerd wordt door den sabsteaars&lk Fod? Men herinnert zich ook duidelijk, feee dap- 1 per de entente socialisten, kc-edssi «Baten dat de Duitsche soeiaal-desioa-atie aiiat §efe®rp j genoeg en niet met voldoend succes protes teerde tegen het Pruisische mihiairiaiae ia Brest-Litofsk." Theodor Wolff schrijft in het Berliner Ta geblatt: „Misschien wordt vroeg of laat het Duitsche volk doorinaarschalk Foch in een zoodanigen zielstoestand gebracht, dat het zulke wapenstilstandsvoorwaarden niet ver draagt. Thans hebben wij ook de grondwet van den volkenbond leeren kennen, waarover men het te Parijs buiten ons om, is eens ge worden. In den Uitvoerenden Raad zullen vertegenwoordigers zitting hebben van de Verecnigde Staten, het Britseh? rijk, Frank- rij, Italië en Japan Aan Duitschland, dat men blijkbaar beschouwt als mogendheid van den tweeden of derden rang werd blijkbaar in het geheel niet gedacht. Wanneer dit de definitieve opvatting moet zijn, doen wij ze ker het best, er buiten en alleen te blijven. Dan zal midden in Europa tusschen alle edele en deugdzame bondsbroedera een volk leven, dat naar te hopen is zich meer en meer zal zuiveren van alle begane onrecht, maar dat het onrecht dat men het heden aan doet, moeilijk zal vergeten". De Fransche pers laat natuurlijk ccn ge heel ander geluid hooren. Zoo schrijft het1 Petit Journal dat alhoe wel Scheidemann nog bedekte bedreigingen uit, het voornaamste feit is. dat Duitschland zijn onmacht erkent om weerstand te bieden en dat de Geallieerden het doel hebben be reikt, dat zij zich gesteld hadden. En Herve zegt in de Victoire, dat men zich slechts de moorden heeft te herinneren, die de Duitschers hebben gepleegd, hun plunderingen en vernietigingen, alsmede het feit dat zij den dood van 1 5Ó0000 Franschcn hebben veroorzaakt, om niet weekhartig te worden door de klachten van Erzberger en Scheidemann, die, wanneer zij overwinnaars zouden zijn geweest, Frankrijk draconische vooiwaarden zouden hebben gesteld. Hervé acht de eenige rechtmatige klacht die, welke betrekking heeft op de vertraging bij liet slui ten van den voorloopige .vrede, welke alleen een einde aan den oorlog zal maken. In de gister gehouden zitting van de Nati onale Vergadering is tegen de nieuwe wa penstilstandsvoorwaarden geprotesteerd. Industrieele, handels- en scheepvaartkrin gen, aldus Vögler van de Duitsche volkspar tij, wisten al lang, dat Wilson's voorwaarden slechts werden gesteld om ons eerst tot den wapenstilstand te brengen en dan te overwel digen. Hij verweet Erzberger dat deze de onderhandelingen over het uitleveren van het spo'orwegmateriaal en de landbouwwerktui gen gevoerd heeft zonder dat daarbij des kundigen der kolen- en ijzernijverheid tegen woordig waren. Erzberger antwoordde begrijpelijkerwijze, dat de opmerkingen van Vögler tot maar schalk Foch gericht moeten worden en be toogde, dat zijn geheele ambtelijke werk zaamheid was, dat hij dagelijks deskundigen hoorde. Erzbergen besloot met te zeggen, dat de rijksregeering de verantwoordelijkheid voor de tot dusver getroffen maatregelen draagt. Voor den eersten wapenstilstand draagt de regeering van prins Max van Baden de ver antwoordelijkheid, die op aansporing der opperste legeraanvoering tot dezen zwaren stap besloot. De verantwoordelijkheid voor, de verlenging van den wapenstilstand treft de revolutieregeering, terwijl het huidige ka binet verantwoordelijk is voor de nieuwe overeenkomst. Ik, aldus Erzberger, draag tegenover de Nationale Vergadering de ver antwoordelijkheid voor alle verdragen. Bij de debatten over de interpellatie nam minister Scheidemann het woord om met de rechterzijde af te rekenen. Hij verklaarde te vens, dat men prins Max onrecht aandeed om hem onder de Duitsch-nationale partij te scharen. Hij is reeds vroegtijdig voor een vrede door vergelijk opgekomen en hij beefi rol Reuter'» bijzondere obirwposdesit' sdst, d&S de wapensulsiandscominissie er aan d®M een permanenten graad van militaire kracht voor geheel Europa vast te stellen, eea graad, waartoe ai ie geallieerde mQffiendhe-' den na hei teekent® van den vrede trapsge wijze zouden afdalen. De zaak van het cogen- blrk is echter, om een besluit te amnm tiet troepenaantal, dat Duitschland ka,a woff- den toegestaan te behouden en waartoe het zijn militaire inrichting- moet radtjemm Hand jn hand met <jê. vermindering hét manHetimatefi?^! moet (ens vermindering in Duitechbutd's produöiever- mogen aan kanonnen en munitie gaan, m dit sluit in de vernietiging of wel de hervorming van bepaalde gedeelten van zijn wapenfabrie ken. De geallieerden zijn verder voornem«5s aan te dringen op de „demilitarisaiïe" vaa sommige Duitsche provincies, hetgeen' be duidt, dat het Ehiitschland verboden zal zijn daar troepen te houden. Aldus zal de Fran sche aangelegenheid nopens den linker Rijn oever en de veiligheid van, Frankrijk's ooste lijke grens in behandeling komen. In Westfa len heeft de propaganda Spartaciërs tot ernstige onlusfe fdeid vier groote mijnwerkembondea hebben der een oproep in het lich tgegrsen, die de maniaee met klem uitnoodigt, feet ©jtéfede® der Spas'- iaciëra den voet dwars te kttes. Naar' de Vorarts verneemt, zijn dc kolendehrm heek- maal niet siaaklustig, maar m wtrés® fe&é: staken gedwongen. Men nmnf d&5 M geweldgedoe m eetige dagea. sal vsrlocfxm. Uit Ween® wordt gemeld, dat de definitie ve officieele uitslag der verkiezingen voor Duitsch-Oostenrijk nog niet bekend ie, daar de cijfers, uit eenige districten nóg ontbreken. In welingelichte kringen wordt echter vol gens de tot dusver bekende cijfers het volgen de eind-resultaat verwacht. 75 sociaal-demo craten, 63 christelijk-sociaiea, 23 Duitech- vriizinnigen, 1 Tsjech en 1 Joödsch-Baüö- nale. KORTE BERICHTEN. Zondag wordt de eerste temftrmüs ga- houden tusschen de Sovjetregeerlng m leden van de voormalige Russische Constitmnie. De regeeringen van Siberië, Archangel er Zuid-Rusland hebben de verklaring gepu bliceerd over net Russische vraagstuk, welke zij gemeenschappelijk aan de conferentie te Parijs hebben' doen1 toekomen. Men verwacht, &<ai At geallieerde® van Duitschland zullen eischm: slechting der forten van Helgoland sa aan het Kiefer ka naal en openstelling van dit kaaa&l voor het dei, minister van marine werd gisteren beslo ten de behandeling der ssmiaebegrootiEg voorloopig te schorsen. De minister van buite&tandsche zake® leg de daarna de verklaring, ot inzake de Bel- gsche hnnaatiebewegrag,, gisteren reeds door ons onder de telegrammen: opgenomen. Na aanaem'ag van eenige kleine ontwerpen was aan de orde de isterpellatie-Kleerekooper betreffende de loonregeling van het spoor wegpersoneel. Spr, vroeg welke overweging*® d« tuisisfer jgeMè tot wheeging vaa het grméiom mët stedite 3S cmte dag voor beambte, m 90 voor aaibteaarèa; waarom de minister niet handhaving der duurtetoeslagen heeft bevorderd tot de in wer king treding der nieuwe loonregeling op Ja nuari 1921waarom de minister berust in de periodieke verhoogingea van 10 cent per dag Voor beambten en! 60 per jaar voor ambte naren en of de minister bereid is te bevorde ren1 dat alsnog een regeling tot ataod komt, waardoor de verplichting om van deze loons- verhooging afkopende korting te storten in het pensioenfonds voor het personeel vervalt. Minister K n i g betoogde, dat het grond toon gunstiger is dan het loon van het ge meen tepersoneel in alle gemeenten op 3 na JPhr®ffflit®©)rt r.®«r.aBg «Sa T®®rra»«S- strekt étalage* OprBiulug van restanten merken Sigaren. ïle étalage l giftige eigenschappen, bezit. Afgeschei den dei halve vaa de gronden, waal op uit het oogpunt van algemem belang het koopen van meel in den sluikhandel niet gewenscht is, moet het ook om gezondheidsredenen ten sterkste worden ontraden, aiet moei» wok» mmz vmtgam. Hi 'ÉÉaMBÉkÉBMlMri 7- - Hf ta* 'meel öne leger moes hef l&rafóar van tm; jpoli' tidegeï' krijgtt. De heer aehetiifey bepleitte iastaedhou ;er iegmovet den buiteulaitd- som De 1 'dat ook (te periodieke verhoogingsn gunstiger .toledf de personeel de bm ■ea zijn. Hij weeg erop, dat van de ataairammsste voor èe ümm bet apoeffws^amoneel de laccverhoudinges al», goed szkmt D» duwtetosslagsn zuftea uifgêkesrd woedes juli sn welljcht trok daarna. Hef verv®!!®® van d® alteopsods few- tin# m De sainktzir eeïasde dat er loiitm ïüi de iScosraggling, Hat aal de zaak zijn v;*; dea loonraid om daarin verbe ter :ag te breM®. De heer KI eerekoper repliceerde. Hij diende een motie in waarin gevraagd wordt om kwijtschelding van de afloonende korting voor het pensioenfonds over 4 [aar. De heer Smseni meende ook dat de af- loopcade op De heer H. Hermans meende, dat de grond Icons» op 3 zulten moeten worden ge bracht; ook zijn vooraaamsfe grief was de peosioanstorting. Spr, juichte de instelling van een- loonraad1 toe. Hij diende «es motie in waarin de regeering d uik wordt gebracht voor de verhooging va-i het groodioon, in stelling van ©ea1 iooaraM1 m toezegging om trent den dwarieteeslag' en wordt gevraagd het grondloon tot 3 bij de eerstvolgende herziensag, om minder druk- sioensl speside fewtiag mi sombere schaduw werpt i de toonregelingen sa1 dat zjj moet verdwij- ding van het 1 achea en1 den bTaaenfaadse&m vijand. Om 11 uur 40 werd de vergadering geslo ten. UITVOER VAN TEXTIELGOEDEREN. De minister van landbouw heeft aan de Ne- derlandsche Uitvoer-Maatschappij gemeld, dat hij voorshands geen bezwaar heeft tegen den uitvoer van textielgoedere®, behalve grondstoffen en confectie. Omtrent den uitvoer der laatste goederen zijn speciale regelingen gemaakt HET RIJKSBUREAU VOOR fABAK. Vóór de demising te Amsterdam j.l. Maan dag werd vwtóeti werd soedsdmiog ge daan, dat het volgsaae telegram am Óm ®si- airier vso lawfciw rag getoodea: „.Fabri kanten, kervesa m vssszMMsude makelaars in tabak, SÉ©» 'm het wrtetoplo- kaaS Fraarati os v&iiiag van feet-algsnte» tabakasyadicam 11017, mxoefa» Uwe- Ex cellentie drjngeRd ie» spoedigste opheffing van het Rijksbureau van tabak, daar in deze veiling gebleken ia, dat het K. B. T. geen re den van bestaan meer hseft." STEENKOOL UIT DUITSCHLAND. De Spartacisten in Daatediland hebben, naar het „Hfcld." meldt, Maandagavond toe gestaan dat de «teeakolmtreia»1 aaar Neder land v©rtrokksa. Last d» avond arriveer- dm tè Zevenaartwee treiss®, Het peraamai» verkeer zal vermoedelijk hed» worden her vat, tenzij vandaag de verwachte staking in ibekken mocht uftbreken'. het kolen f groote verkeer, terwijl bet decisis voldoende Ai gmuuiwu^ schepen mag behouden om zich te verdedigen.1 periodieke verhoogingen au de pemoasastor- Dr. Solf heeft afscheid genoqsen vm het Duitsche ministerie van Koloniën, waarbij De heer VanRavesteij® stelde een mo- Volgens de „Köln. Ztg.'1! zijn in het Ruhr- ;ebied nog aanzienlijke hoeveelheden! steen- rooi en coke# amwzig Deskundigen ramen die hoeveelheid op 800,000 ton cokes en om verhooging van hëTgrondloon tot 3 I j 4Ö0.000 tqn kolen. Alleen1 het gebrek aan ver- de eerstvolgende herziening, om minder druk- v®cr®iddel® is oorzaak, dat öie hoeveelhiiJ® kende pensioensbijdragen, onverwijlde instel- mej met voordeel van de hand kunnen worden ling van een loonraad en opdracht aan dezen ged3311- E^1 dergelijke overeenkomst als raad .om voor 31 Dec. 1910 voorstellen te doen inzake de verhooging van het groodioon, HERZIENING DER JAARWEDDEN VAN DE ONDERWIJZERS AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN. B. en W. zeggen in bijlage 21 Bij schrijven d.d 5 December 1.1., 5de Afd., No. 88/14176, van den heer heer voorzatter van Gedeputeerde Staten, hetwelk wij voor uwe vergadering ter visie zullen leggen, werden ons eenige opmerkingen van ge noemd college kenbaar gemaakt teu aanzien van de op 2o September 1918 vastgestelde Verordening tot regeling der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scho len in de gemeente Alkmaar. Met deze opmerkingen konden wij, op één na, a.I. de regelfcg öer aaattaasasja-i rweridca van de vaköüdembjïerwïjea-m landwer ken, medegaan; ten aanzien der opmerking betreffende het toeken-.-® van periodieke ver hooging® aan onderwijzers na diehsftijd, meenen wij, dat de 3 laatste verhoogingm in dit verband moeten worden teiuggebraeht van 17, 20 en 23 tot 16, 19 en 22-jarigen dienst, wijl anders eenmaal op eene verhoo- ging 4 jaren moet worden gewacht, terwijl voor de hoofden van scholen en de vakonder- wijzeresseu in de handwerken eveneens met deze wijziging rekening is gehouden. Op een desbetreffend schrijven dezerzijds werd ons in overweging gegeven of, indien genoemde regeling en me voor he kiverige ond ^--'ijzend personeel in een verordening bleef opgenomen, deze te wijzigen ia den door Ged. Staten aangegeven zin, daar zij anders bewaar bleven inaken die verordening oed te keuren, of de betrekkelijke regeling (ij afzonderlijke verorden in:: vaat te etellcri, hij een rede .uitsprak, waarin hij het verschi. van inzit tusschen hem en de nieuwe regee ring aanduidde. Dr. Bell heeft het ministerie van Koloniën overgenomen. De „Temps" waarschuwt met nadruk tegen de aansluiting vm D.-Obi} Duitsch land en vreest daarvan het geleidelijk ont-1 staan van een nieuw Duiisdb gebouw der overheersching.^ Sparia us treedt te Boeholt op. Alk ge meentetn staatsambtenaren stakets als pro test. tie voor, waarin wordt uitgesproken1 dat de toonregeling onvoldoende i® en dat ©fe mini mumloon van 30 gld. per week gegarandeerd )i moet worden. De heer Oud was het groetendeds eens met dëa heer Kleerekoper, maar betoogde dat het Sersonee! meer gediend zal zijn met duurte- ijslagea dan met een geringe loonsverhoo- heer Van de Laar betoogde, dat het loon verband moet houden met het kindertal. rgesteld, f Neder- dynamiet ontplo'te in Hij diende in dien geest een motie in. De heer L e 1 y achtte democratische hervor- tmbova in "den Con- i mingen noodig en zou zijn stem aan de mo- go. Zeven b anken en twintig inboorlingen 11 tie-Hermans geven II De heeren Bongaerts en Dresselhuys steun den de snotie-Hem&as. De vergaderiag werd verdaagd tel 's avonds acht uur. In deze vergadering werd voortgegaan met de behandeling van Hoofdstuk VIII (Oor- thans met Zwitserland' wordt voor loopt reed» sedert midden januari met itoki- land, welk land maandelijks 50 tot 60000* ton kolen ontvangt, die met eigen spoorweg- materieel worder; gehaald. In ruil daarvoor ontvangt Duitschland een aantal belangrijke artikelen, zooals vei, der, ïieun* p <x. OQk vei DE HANDEL TUSSCHEN NEDERLAND' EN AMERIKA. De Veref-vigtog van. Importeurs Vett» esi Oliën heeft j 1. Maandag telegram gezonden aan de gezanten Noord-Amerika en Engeland- sa1 aan Chief Ccatóf te Londen om te wijzen onoverkomelijke bezwaren, die de bande van een van den i de oa- Etn spoorwegwagon met eetige tonnen Ka; 0 m _U.ikm en I werden .-,;edcod Er komt uitbreiding der steking m m-1: geregddhedm in OpptMimgwrefa j Dt Sptiimsche regeering zal aoo ssodilg de Dui schers in de Spaarsadie M&cokkm&ht verbannen en de geallieerde belangen aldaar j behartigen'. De economische toestand té Fétrograd en Moskou wordt steeds kritieker. J| Wilson bepleitte een spoedige opheffing der blokkade tegen Duitschland. In den Tsjecho-Slowakischen Hd dervindt door de vertraging ia het telegra fisch verkeer. Nog denzelfden avond ontving de voorzit ter der vereeniging antwoord van den Ame- rikaanschen gezant, waarin deze mededeelde, dat hij al het tno handel SusscJseu «gelijke zal doen, opdat dé Amerika «n Nederland geen wijl, ingevolge art. 45, le lid, der Wet op het Lager Onderwijs, hunne goedkeuring hierop niet wordt Vereischt; aan het laatste' mecncu wij de voorkeur te moeten geven. Een meerdere jaarlijksche uitgaaf van pl.m. 800,zal van een en ander het gevolg zijn. Van deze gelegenheid meenen wij gebruik te moeten maken om een wijziging aan te brengen in art 2, lataste lid, in dien zin, dat de daar bedoelde tegemoetkoming niet alleen aan onderwijzers, doch ook aan onderwijze ressen wordt toegekend. Kan uwe vergadering zich met het boven staande vereenigen, dan hebben wij de eer haar voor te stellen te nemen de volgende be sluiten: A. De Raad der gemeente Alkmaar; Overwegende, dat het wenschelijk wordt geacht de Verordening tot regeling der jaar wedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen in de gemeente Alkmaar, zoo als die is vastgesteld bij raadsbesluit van 30 Augustus 1916 (Gemeenteblad No. 500) te herzien onnodige belemmmijagm i® dm weg"worden Gelet °P art. 26 der wet tot regeling van gelegd, het lager onderwijs, zooals dat artikel is ge- log) der Staatsbegrooting 1910. De heer Van Raveste verplichte arbe I..Mstaat Is ij |>uri voor werklooien ingevoerd. ar e ij n vervolgde zijn Donderdagavond afgebroken rede. Hij be sprak het optreden der militaire overheid te en politieke vergaderingen, o. a. te Middel •g en Vlissingen teg® de Communistische ui Volgens e® bericht van de Sucd-Siav, cherea, die Korr. uit Seraji wo, heeft de opstand in Al- bami tegen Serviërs een grooten omvang aan- j genomen. Aan de Zuid-Afrikaansche nationalist!-1 sche delegatie is overtocht mar Europa per hip aangeboden. De Italïaanache regeering is tegen vraagt den commandant van Wai- een kind heeft geslagen en deswe ge veroordeeld werd, te ontslaan. Daarna sprak hij over de gebeurtenis»?», op 13 No vember 1.1. te Amsterdam voor dc cavalerie- kazérne aldaar. Hij vroeg e» nader onder zoek. Spr. betoogde verder, dat gedurende den gelegd TEAKHOUT. De N. O T kan thans weder consent® ver leen en voor den aanvoer van lang hout voor de scheepswerven, waaraan hier te lande groote behoefte bestaat, daar de hier aanwe zige voorraden teakhout vrijwel uitsluitend it kort hout bestaan. oorlogschip aangeboden. S^>r"•- De Italïaanache regeering la tegen het |i oorlog ons leger niet geschikt zou zijn geble voorstel der Zuid-Slaven om Wilson tot arbi- 1A~A-~: zeg- bui- ter te benoemen in het Servisch-Italumnsch geschil. Duitsch-Oostenrijk en Hongarije gen toe hun verplichtingen tegenover het tenland ten volle te zullen nakomen. De buitengewone pardjconfermtU der) Duitsche onafhankelijke socialisten zal op 2 Maart te Benijn plaats hebben. E® deputatie van de aoeialistenconfe- rmtie te Bern is bij Clemeneeau op audiëntie geweest. ken ter verdediging van onze neutraliteit j; Spr. me®de, dat achter de persactie als zou !:r in België een annexionistische beweging be staan, militairisme schuilt. De heer W ij k klaagde over de onverschil ligheid van ons volk voor de weermacht. Spr. wees op verschill®de gebreken, Wat de leger-1 Anema, hoogh toestanden betreft. Vervolgens bepleitte hij I Mmterdam, voorzittermr. A. positieverbetering voor het mindere personeel. vai^ Tweede Kamer der bij het einde van den oorlog grrp rol ge speeld, die hem niet tot eer strekt De rechter zijde moet ex zich aan gewennen dat haar tijd «ras sa voor al voorbij m. Stater» Generaal. EERSTE KAMER. Devoorzitter deelde gister® mede, dat de cmtrale afdeeling beslot® heeft hed® Woensdag in de afdeeling verschillende wets ontwerpen te do® onderzoek® Donderdag a s. te elf uur in openbare vergadering bije® te kom®. De vergadering werd te 8 uur 55 verdaagd tot taarge® 11 uur. TWEEDE KAMER. u Isa verhand mi het verwek on ontslag van dat vrij >g De heer Deckers sprak over de inkwar tiering; gebouwen van algemeen nut mogen buiten noodzakelijkheid1 daarvoor niet ge bruikt word®. De heer K. ter Laan trad in e®1 be schouwing over de militaire uitgaven. De 44 millio® der Oorlogsbegrooting gev® daar- omtr®t onjuist beeld. Spr. w®schte ge® uitbreiding van d® vliegdi®st verklaarde zich teg® em nieu we kazerne te Roermond teg® voortzetting van fortènbouw te Vlissing® in de stelling Amsterdam. Spr. bepleitte vervo!g®s ontwap®ing of zeer sterke vermindering van bewapming. Vervolgeas kwam hij op voor de belang® der gedsfflebiliscflerd®. De heer Staalman betoogde ev®e«s, L x. vsnnindering van bewapening DE ANTI-REVOLimONNAIREN EN I; DE GRONDWETSHERZ1F.ING. r Op uitnoodiging van het c®traal comité der anti-rev. partij is e® commissie gevormd, welke in studie zal nein® de vraagWelk standpunt heeft de anti-rev. partij in te nemen tegenover de voorgenomen grondwetsherzie ning? Behalve de onderwerp®, aan het oor deel der ingestelde staatscommissie voor grondwetsrevisie onderworp®, zal deze cortf- missie der anti-rev. partij ook het vraagstuk der verhouding van Staat Kerk op haar programma nemen. De commissie is sam®gesteld uit de heer® prof. mr. A. Anema, hoogleeraar V. U. te JL de Wilde, van de Tweede Kamer der Stat®-Gene- raal, te 's-Gravenhage, secretaris; prof. dr. H. H. Kuyper, hoogleeraar V. U., te Bloem®- I daalds. M. van Grieken, predikant der Ned. 'j| Herv. kerk te Delft; dr. E. J. Beumer te j( Utrecht F. H. de Monté verLoren te 'sGra- v®hage, led® van de Tweede Kam® der Staten-Generaal. De commissie zal het resultaat van haar studie neerlegg® in e® raport, dat aan de j kiesvere®iging® zal word® toegezond® om het in het najaar op een Cmtralen Con- !v®t, c. q. Deputat®vergad®ing aan de or de te steil®. GIFTIG MEEL. Het Bureau voor Mededeeling® inzake de Voedselvoorziening meldt: Het blijkt voor te kom®, dat in clandes tien verhandeld meel bloemboll® zijn ver mal® m ook bollen van narcissen, welk wijzigd bij de wet van 28 December 1907 (Staatsblad No. 361); Besluit: onder intrekking der bovenbedoelde veror dening en met wijziging van zijn besluit d d 26 September 1918, No. 4, vast te stellen de navolgende: VERORDENING, tot regeling der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere schol® ia le ge- meente Alkmaar. Artikel 1. De jaarwedd® van dc hoofd® de ropenbare lagere schol® bedragen voor: het hoofd der Eerste Gemeenteschool 1750, Tweede 1750, Derde- 1750, Vierde 1750, Vijfde 1750 Zesde 1750, Burgerschool 2050, Meisjesschool 2150, Deze jaarwedd® word®, tenzij daartegen overwegende bezwaren bestaan, na 10, 13, 16, 19 en 22-jarigen dienst, met 100,— door Burgemeester en Wethouders verhoogd, d® Arrondiss®ients-SchooIopziencr de Commissie van Toezicht op het Lager onder wijs gehoord. Voor het berekenen van d® diensttijd geldt het bepaalde in art. 26, 3e lid der wet tot re geling van het Lager Onderwijs. De verhooging der jaarwedden gaat in met d® eerst® dag der maand, volgende op die, waarin de verhooging is toegekend of waar in men daarop aanspraak heeft gekregen. De hoofd® geniet® vrije woning. Ingeval hun ge® vrijé woning kan ver schaft worden, ontvangen zij eene vergoeding Vor huishuur, t® bedrage van 400,— 's jaars. Art. 2. De jaarwedd® van de onderwij zers, die hoofd® van schol® bijstaan, be drag® 850,—. Deze jaarwedd® word®, tenzij daarteg® overwegende bezwaren bestaan, waardooa ALKMiARSGBE COURANT. rrrAnin 1I. Jt i 1 1 «j; au ut bl 4inccaüUr«c Wl üc ffil- utvrtui r-.njr weruuwMtn. mgtv'jvru. 1, -Hij. Hij ..ri O- i. .ii .i ei se. net* uat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1