DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 43 fcnCsr® mm m wid ibonnemeiitsDrlli bli Toonltbitalfii j. J laeedei IUi. li. e. eeitl UI. ieiftumui 4 et UieiteeiieMlii 15 et s. reieUreoteie lattin nu ilntuitoti. Bi. Ir. O. Boet- ea Baedetórekkerll Berm. toster J Ze. Toudei C 9. Iel. 3 DONDERDAG £5 FEBRUARI. Het in exploitatie brengren yan terreinen» voor kaudd en industrie in onze gemeente. FEUILLETON Süijxx id©©. Rooliers S PRIMA "ROOKT ABAK (geen surrogaten). Rfiöktifeik h êL ?ai K©!8a 41 sL Prlai Kro! 45 et. PortorSso 50 et, alles p. half ons. Laat t-45. H. BLrij ns. Binnenland. Aanbieding H.H Winkeliers. D©et nia mw voordeelH.H. Winkeliers. MT* Heden ontvangen ZUID-WESTERS "9Q C3r OE3IT8 Magdalenenstraat 14 XXI. Ruim drie maanden na de vergadering der commissie, waarin de conclusies van haar onderzoek werden vastgesteld, kwam het schrijven der Kamer van"Koophandel en Fa brieken inzake de wenschelijkheid van een goederenbeurs voor onze gemeente in. Het door de Kamer overgelegde rapport verdient om zijn heldere uiteenzetting en lo- gischen betoogtrans onze volle belangstel ling. 17 De Vereeniging voor den Handeldrijven- den en Industrieelen Middenstand had' de Kamer van Koophandel voorgesteld te zamen een commissie van onderzoek in het leven te roepen, welke vervolgens gevormd' werd door den vice-voorzitter en secretaris der Kamer met den heer J. Cloeck als vertegen woordiger der Middenstandsvereeniging. De Kamer kan zich met het rapport van deze heeren geheel vereenigen en maakte het dan Ook gaarne tot het hare. Wat in het algemeen de oprichting van een goederenbeurs betreft, merkt de Khmer op, dat haar bij onderzoek is gebleken, dat dit door den handel gewenscht wordt en ook in alle opzichters als een behoefte moei worden beschouwd, die door de wijziging en ontwikkeling- van het handelsverkeer 'ia de© loop der tijden is ontstaan en zdib afe ar gent moet worden aangemerkt. Elk uitstel zou voor* de belangen van den handel, althans voor de toekomst van het han delsverkeer, vooral in verband met «ader* plaatsen, in een of meer opzichten onherstel bare schade kunnen teweeg brengen. In aanmerking genomen de gezindheid en het oordeel van een aantal der voornaamste belanghebbenden, heeft ook de Kamer de overtuiging bekomen, dat bij het inrichten van een goederenbeurs te Alkmaar, weinig voor teleurstelling gevreesd behoeft te wor den. Het advies der Kamer strekt daarom zon der eenig voorbehoud om onverwijld de ver- eischte maatregelen te nemen, die noodig zijn om tot de oprichting van een goederenbeurs te geraken en zelfs als voorloopige maatre gel daartoe een gebouw of localiteit beschik baar te stellen wanneer dat mogelijk is. Te meer kwam de Kamer tot deze cnclusie omdat andere plaatsen in ons land reeds voor eenigen' tijd daarmede, zijn voorgegaan cn een goedèrenbeurs, met name te Tilburg, een groot succes is gebleken, terwijl ook de groo- te vlucht, die de jaarbeurs te Utrecht nam tot aanwijzing moge strekken van hoeveel be- lang deze inrichting voor den bloei van handelszaken kan zijn. Omtrent de financieele zijde der kwestie voor de gemeente merkt de Kamer op. dat de gemeente een vergoedine van de oprichtings- uitgaven behoort te zoeken in de niet te bere kenen voordeden, die voor haar het .indirect maar toch onmisbaar gevolg zijn, wanneer de handel tot grooteren bloei komt, nieuwe handelszaken meer aanleiding vinden zich te Alkmaar te vestigen en tal van bezoekers ten d enste van den handel geregeld té Alkmaar komen vertoeven. Maar ook de voordeden, die rechtstreeks voor de gemunte uit de oprichting van een goederenbeurs verwacht mogen worden, we gen ruimschoots op tegen de daartoe benoo- digde uitgaven der huren voor spreek- en kantoorlokalen, vergoeding voor het gebruik van expositie-gelegenheid, huur van den ex ploitant der koffcekamer, enz zal de gemeen te vermoedelijk veel meer kunnen ontvangt-., dan voor de rente en aflossing der beschik baar te stellen kapitalen wordt vereischt. Met het oog op de omstandigheid, dat een goederenbeurs zooveel mogelijk in het mid den van het'handelsverkeer der stad en in de nabijheid van de markten dient te zijn, komt het de Kamer voor, dat de z.g.n. „Door braak" de aangewezen plaats voor deze beurs is. Neemt men in aanmerking, dat er reeds plannen van bebouwing der vrijgekomen ter- Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 4) Toen het kind zeven jaar oud was, werd het ernstig ziek. De heer Têterol riep in consult de eerste doctoren van Parijs en zijn Lionel werd gered. Toen hij weer op de been was zorgde zijn vader wel, dat hij op een goeden dag, in tegenwoordigheid van zijn stamhou der, de rekening opmaakte van al, wat hem diens ziekte gekost had. Ieder heeft zoo zijn manier van liefhebben. Bij den dood van zijn moedér was Lionel veertien jaar. Zijn vader deed' hem als kost schoolleerling op het lyceum Henry IV. Hij had zich nu eenmaal in het hoofd gesteld, dat dit kind alles zou weten, wat hij niet kende: Latijn en Grieksch en wat maar verdér tot opbouw van den geest kon dienendat hij op de hoogte zou zijn van de schoone kunsten en dat hij zich makkelijk en bevallig zou bewe gen. Hij wilde namelijk een doctor in de rech ten van hem maken en later gezant, minister wie weet! Missch'en wel regeerend prins! „Ik heb het huis gebouwd," dacht Jean Têterol „dat hij zelf nu'voor dé versiering zorg dra- ge!" tier Uoae,1. aog ésa üp Mé-, m reinen aldaar zijn gemaakt m neemt roe® hy, het plan-Leguit tot grondslag, dan zou dit zonder noemenswaardige verandering of uit breiding aan de goederenbeurs kunnen wor den dienstbaar gemaakt. Aan het vrijgemaakt erreir. kan dan, voor zooverre dit nog uM dadelijk voor dit plan van bebouwing noodig is, zoodanige bestemming worden gegwesü, dat de goederenbeurs steeds voor uitbreiding I vatbaar blijft. Voor een goederenbeurs is ruimte of lokaal met goed bovenlicht .ver eischt voor het tentoonstellen vaa saagevoen- de goederen, waren en monsters, terwijl deze ruimte of zaal gemakkelijk bereikbaar snoet zijn vanuit een aantal kleine lokalen, die voor spreekkamers en kantoren gebezigd kunnen worden Een galerij boven om de geheele ex positiezaal is, zoo mogelijk, gewenscht. Men heeft van daar een overzicht en kan er bij ver gaderingen of veilingen bezoekers bergen. De Kamer verwijst naar de te Tilburg be staande inrichting als eene die blijkbaar goed Voldoet. De kosten van bebouwing der „Door braak", welke op die wijze aan een dubbel doel zou beantwoorden, zullen op den duur toch gemaakt moeten worden, en wat die ver bouwing ipeer dan de thans bestaande bs- grooting za'l kosten, zal, volgens de Kamer, in verhouding tot het te bereifen si zser gering kunnen wordess genoessd. Met deze bebouwing bas ge® «jpciedig eaa begin worden gemaakt es men behoeft gsea tijd meer aan het ontwerp*» vaa «dere plas- nen te besteden. Maar de Kmer sd® ér kosten van een geheel nieuw 'getessw wor goederenbeurs, indien dit moest worden ge sticht nog ten volle gerechtvaardigd-en voor de gemeente van financieel voordeel De Kamer acht een huurgarantie, door par ticulieren, banken of middenstandsvereenigin- gen te geven niet noodig. Wanneer de kleine lokaliteiten voor kantoren, spreekkamers enz. verhuurd worden dan zal dit zeker geschie den aan personen, die de huur wel betalen kunnen Desverlangd kou men de fetmr voor uit kunnen innen 0 v. voor de in ^goederen beurs benoodigde koffiekamer. Wat de expo- sitieijgelegenheid (tafels enz.) betreft, te uit ten aard der zaak geen garantie noodig wan neer die per beursdag tegen vooraf betaalde /ergoeding in gebruik worden gegeven De Kamer meent, dat er een afzonderlijk bestuur voor de goederenbeurs behoort te worden ingesteld hoofdzakelijk bestaande uit personen, die met den handel en met deze aangelegenheid zooveel mogelijk geacht kun nen worden vertrouwd te zijn Het zou wel licht overweging verdienen om in het be stuur een of meer raadsleden te benoemen. De Kamer zou voorstellen, dat dit bestuur zou bestaan uit zeven leden en door B. en W benoemd zal worden. Entréegeldèri moeten volgens het oordeel der Kamer niet te hoog bepaald worden, ook :n aanmerking nemende, dat die later houden der Sseasi# de Kmm pant bij verschillende groep® ma dm tandd geïn formeerd. Mem kan dan bij de regeling ha aanmerking nemen oj* welke dsg®a. ia andere flaats® beurzen, markten ©az. words® go- ouden en wanneer er vsd a Ms= maar komen, waardoor de aaavosr vm w®= ren ea monsters bevorderd wordi Voor sommige artikelen zulle» al dadelijk eenige dagen aangewezen fijn door de Aft- ma&rache markt»,- b-v. grwm, te0dbm«^ benodigdheden Vrijdag. Wat haar betreft, meeat de Kaafc?, dat daarvoor de goederenbeurs vooralsnog niet geopend zou moeten worden, snaar andere tijdsomstandigheden dienen afgewacht te worden. Voor zaaizaden zou Zaterdag de meest geschikte dag zijn. Het bestuur zal overgelaten kunnen worden, nadere bepalin gen te treffen, welke naar de omstandighe den gemakkelijk gewijzigd moeten kunnen worden. De Kamer wijst er ten slotte op, dat de verwachting mag worden gekoesterd, dat een goederenbeurs te Alkmaar niet alleen dienst baar gemaakt zou worden aan het bekend maken en ter bezichtiging stellen, dus aan den verkoop van hetgeen Alkmaars handel en industrie oplevert, maar ook aan het verkrij gen van de benopdigdheden en grondstoffen, die daarvoor ia o&se grawente ssodsa to men,-doordien ook de vertoopens daarvan zich wel de beter? gelegenheid sullen ten nutte maken deor kei zesden va® reizigera, het ter bezichtiging: steltea rem mssskm d op andere wijgs. Da Ka»ef'toept door hare feasctouwto gen de aangelegenheid voldoende te hebban j! de "verdediging wj de üritediê toegelicht en de spoedige totstandkoming j eerde belangen te houden, van een voor den handel belangrijke zaak le j Wij zijn, "aldus Churchill, bezig eau hebben bevorderd. 1 Een bij het rapport der commissie van ad vies voor het in exploitatie brengen van ter reinen voor handel en industrie behoorendc portefeueille bevat teekeningen en ontwerpen van vele in dit rapport behandelde aangele genheden. Wij tornen thans tot hare conclusies. IfMfltMrt de mrrssd strekt Ba* 3 ®g»radlïttifig v&a muentea merken Sigaren. Zie étalage I dat de mkiater van buitealsasdsche zaken, graaf Rastzau, die thass nog a&rageblevaa is, niet geaegta ia aan alle door dz Enstente te stellen eiachen oavoore'aard«liik toe te geven. En meer en meer blijkt, dat velen zijn in zichten deelen. Men gaat na wat er gebeuren kan als Duitechland de eischen der 'Entente niet inwilligt. Als de Franschen het bolsjewistische Wes ten binnenrukken, kunnen zij niet veel meer ruïneeren dan zij thans reeds doen. Zij zou den slechts de bronnen waaruit ze zelf hun schadeloosstelling moeten putten, sabottee- ren. Ala het volk toch verhongeren moet, zoo redeneert men, laat de Entente daar dan ook duidelijk de verantwoordelijkheid voor dra gen. Maar ondanks deze redencering heeft men in Duitschland toch de nieuwe zeven wapenstilstandsvoorwaarden weer ondertee kend. De bokiewikl in Kfef mobiliseer®! tegen het „Odess^trojtF®. i De staMng in Bérlijnsche warenhui' zen is geëindigd, Generaal Berdoulat is benoemd tot mi litair gouverneur van Parijs. De Belgische groep der Interparlemen taire Unie wenscht dit lichttfim volledig te reorganiseeren. Churchill ia eras gister gehouden rede medegedeeld, dat Engelkind om afewv sche ma heeft mgediesd voor de organisatie van een leger, dal aas de® OMMdelMjkea toe* i stand osarttwoordL Engeland fe voonaeajiae jj ongeveer 3TO.3M» snan 'gedurende 1519 voor ita Oealll- verhooging vatbaar zijn, indien blijkt, dat dit zonder bezwaar kan geschieden, terwijl verlaging daarvan ter bevordering van het bezoek later wellicht niet meer zou baten, in dien de zaak niet zooveel succes had als de Kamer meent te mogen verwachten. Overigens is de Kamer van oordeel, dat hiervoor wel het voorbeeld van Tilburg ge volgd kan worden. Voor de huur der kantoorlokalen zou een drievoudig tarief kunnen worden vastge steld, naarmate de verhuring geschiedt per iaar, per week of per dag. Voor de tafels moet, ter expositie van goederen, monsters, mzliever tt afcarief per beursdag gesteld. Naar de meest geschikte dagen voor vrij willigersleger 4e vormen voor het Briïsche rijk, een herschepping van het oude leger, dat ons gedurende de vredesjaren zoo goed heeft gediend1 Op het oogenblïk krijgen wij vrij willigers, waaronder zich mannen met twee, drie jaar dienst bevinden. Indien we het bestaande lotelingea-leger volkomen afschaffen alvorens een vrijwillig 'eger te hebben, zouden we niet alléén de vruchten van den oorlog kwijt raken, maar I bovendien het Britsche rijk, dat we vóór den oorlog bezaten. Churchill deelde nog mede, dat Engeland zulke maatregelen zal nemen, dat het Duitschland volstrekt onmogelijk zal zijn, ge durende deze generatie een oorlog uit wraak zucht te beginnen. KORTE 'BEKïCHTEN,, Em brdnd wettét ée Port-Artfm in de grootste erameievaier der wereld, waaraan ae Canadian Northern Railway eigenaar ia Meer dan 5.000.000 bushel graan worden bedreigd. Hindenburg komé in een- schrijven aan Scheideraann voor Lud#ndorff op Maarschalk Foch keurde goed-, dat bet achtergedeelte van het rechter schouder- L Ouitsche regeerïngstroepen worden gebezigd blad is getroffen, hoepel de diepe wond Astrale zone iCT onderdrukking vqh geen kwetsuur van een inwendig orgaan is. f - p Hei Itjk van Rosa Luxemburg meent j men gevonden te hebben. jj De Duitsdie regeering zendt troepen nrnr het Ruhrgebkê dm tegen ie Spariaeis- Op den Franschen mimister-president Cle- menceau is een aanslag gepleegd. Toen hij r zijn huis verliet om zich naar het departe- j ment van oorlog te begeven, snelde eea man j op de auto toe en loste acht schoten. Zes i raakten het voorste deel van den. wagen en f twee drongen door de glasen deur, waarvan er één Clemenceau in den rechterarm bij den schouder trof. Een politic-beambte en de mili taire chauffeur werden ernstig gewond. De aanrander bleek een zekere Cottin te zijn, die door de politie onmiddellijk gearres teerd werd. De professoren, die Clemenceau onder - voor zochten, hebben geconstateerd, dat hij aan als de de De algemeene en plaatselijke toestand is uitstekend, zoodat ae „Tijger" van dezen aanslag wel niet veel oogemak zal ondervin den. Toch blijft deze aanslag het bewijs, dat ook in Frankrijk de politiek van het ministe- rie-Clemenceau geen onverdeelde goedkeu ring vindt. En men mag veilig aannemen, dat ook de Bolsjewiki naarstig trachten het zaad der re volutie in den Franschen bodem tot ontkie- wordea f ming te brengen. Een particulier telegram uit Berlijn meldt, het f 7.50 per 100 stuks, gefabriceerd van oude Vorstenlanden-tabak. 100 Genenrrentfle •■in«|*ll|k. tot gezant of minister zou gebracht hebben, was hij nu maar vast eau vlugge, vlijtige leer ling en1 behaalde tal van onderscheidingen, waardoor zijn vader zich niet weinig in zijn trots gestreeld voelde, ofschoon hij wel zorg droeg, dat hij daar geen blijk van gaf. lederen ieer op Oudejaarsavond rekende hij Lionel voor, wat zijn opvoeding hem nu al gekost nad, zooals hij hem indertijd financieel ver saag had afgelegd van wat zijn ziekte aan dokter en apotheker verslond. „Een geluks vogel ben je, besloot hij dan gewoonlijk. „Je aebt niet veel meer hoeven te doen, dan enkel de moeite te nemen, om op de wereld te komen. Maar wat zou er zonder mij van jou gewor den- zjjn?" En, terwijl hij de fijne hand van het jongmensch naast zijn eigen- gfpve, eelti ge hand hield, sprak hij„Dat is de hand, die werkt; hier is de hand, die pntvangt, daar is de hand, die geeft. Maar nu vooral zorg ge dragen, dal ie niet te veel vraagtik ben niet van plan, mij voor jou te ruïneeren." En, ter wijl hij met welgevallen dén blik nog eens liet rusten op de lenige gestalte van den knap pen blonden jongen, vroeg hij onwillekeurig zichzelven af „Wat drommel, hij is toch wel van mij?" Op een goeden dag schreef Lionel hem uit het lyceum dat hh' zoo graag zou willen jaard rijden Dé bear Teterel antwoordde ïem aet de enkele woorden: „Vriendje, met ie voeten op den grond blijven, hoor!" Toch duurde hst sust kuxg, cf dy hedscht ateh, es gaf, zooals gewoonlijk, gevolg aan het ver langen van zijn „Prins van Wales," zooals hij zijn jongen noemde. „De Prins van Wales" leek op zijn vader, wat betreft schranderheid, wilskracht en eer zucht; maar van zijn moeder had hij een groote edelmoedigheid van geest geërfd. Als de beambten of de werklui van den heer Tête rol iets van {mn patroon gedaan wilden krij gen, zochten ze gewoonlijk de welwillende tusschenkomst van Lionel, die bij dergelijke gelegenheden nogal eens hooren moest: „Zoo, zoo!Daar hebben we weer de Oos- tersche verbeelding van je moeder!" of wel: „Hè, jongen, wees toch niet zoo dwepend!" De heer Têterol vond „dwepend" allen die nog voor wat anders oog en oor hadden dan enkel voor hun stoffelijke belangen-; die in staat waren, een paar minuten zoek te bren gen met naar de wolken en het luchtruim te ten op te treéztt. De Spaansche griep heerschi opnieuw 1 in hevige mate in Engeland. De Engelsche levensmididelenregelaar heeft aangekondigd, dat zoo spoedig als de omstandigheden het toelaten zal worden 'ge ëindigd nut de controle op levensmiddelen, Een bijeenkomst van vertegenwoordigers der katoenbelangen uit de Zuidelijke Staten der Ver. States aam motie a&a, strekkende tot opdrijving der kataenprijzen, Bij een spoorwegongeluk tusschen Triest en Nabresina werden naar tot nu toe is vastgesteld 150 menschen gedood of gewond. Br anting, de Zweedsche socialist, zeide in een interview zijn meening over hei ont- werp-Volkerenbond.Hij verwacht veel van economischer) druk als middel om een natie tot rede te brengen. Te Eiberfeld is de algemeene staking uitgebroken. 1 dachten als spijkers zoo vast gezet, en er zou den zeker wel een vaardige nand en een ge weldige tang toe hooren, om er die uit te krijgen. Een merkwaardig man was hij zeker: al wat hij wist, had hij uit zich zelf geleerd; en, daar hij ook veel had nagedacht over het geen hem overkomen was, had hij een soort levenswijsheid verworven, die hem van groo- ten dienst was bij de behandeling van zijn zaken. Behalve dat gebied van „zaken doen" was zijn geestesarbeid beperkt tot een paar vage, grove gevoelens, waar hij telkens toe terugkeerde. Alles daarbuiten was een onbe kend land voor hem, waar hij. nooit een schrede zetten zou. We hebben een Alpenher der gekend, die een groot dokter geworden was; hij schreef zijn zieken soms ingewikkel de recepten voor, zooals slechts de moderne Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren kwam allereerat aan de orde de interpellatie-Kleerekoper over de loonregeling van het spoorwegper soneel De heer N o 1 e o s betoogde, dat de wen- sehen in de motie-Hermaos (minimum grond- looo van f 3 hij ds loemregc- ling, verandering in de pcMitvesteting; on verwijlde instelling van een loocnasd, op dracht aan den loqmi'sd om. vóór altimo De- cember 19119 va&isSïsis te deas «strafd hei grondsloon, <fc peri-sdteke verhastgw&m es» de pensioeakoriiage&ri alleszins zijn, De heer Saoecs iïtüJstsaan8 oe» streed de moiie-v. d. Laar (kindertal grondslag voor de loonregeling), omdat waarde van den gdeverden arbeid voor maatschappij grondslag moet zijn. De heer T i e u b achtte staats-explcitótie den eenigen uitweg. Hij was tegen de motie- v. d. Laar, omdat hij geen incidenteels beslis sing wenSchte. Dc heer van Ravesteijn (mi nimum loon van 30 per week) overvroeg volgens spreker, die zich met de motie-Kleere- koper kon vereenigen, doch de motie-Her mans verdedigde en beter achtte. - I> heer B e u m e r was tegen de motie- Van der Laar, omdat die een afkeuring aan de houding van den minister inhoud. De mo- tie-Klcerekoper was overbodig La verband L met de motie-Hermans. De Minister deelde mede, dat het Kon. Besluit tot instelling van een loonroad bij den Raad van State is. Geen enkele kwestie betreffende de loon en is aan het advies van den loonraad onttrok ken. Als het voorstel komt om het grondloon tc verhoogen tot 3, zal de regeering er niet afwijzend tegenover staan, pensioenaftrek zal zeer spoedig aan de orde worden gesteld. De Minister had geen bezwaar tegen de motie-Hermans. De motie-Kleerekoper was te imperatief; dp motie-van Ravesteijn gaat te ver. Tegen de motie-van der Laar bestaat het bezwaar dat men den spoorwegen niet kan opleggen wat de staat voor zijn eigen ambte naren niet toepast. De heer Kleerekoper repliceerde. De heer Oud repliceerde. Toen deze de I socaal-democraten verweet, dat zij niet kun nen verkroppen, dat de motie-Hermans ver der gaat dan de hunne, ontstond een zeer langdurig, door den voorzitter aanvankelijk niet te bedaren rumoer. Nadat de heeren van Ravesteijn, van de Laar en Hermans hadden gerepliceerd, stelde de heer T r e u b sluiting der beraadslagingen voor. Zonder stemming werd dit aangenomen. De motie-van Rave steijn werd verworpen mef 81 tegen 3 stem men, Vóór waren de heeren Wijnkoop, van Ravesteijn en Kruijt De motie-Hermans werd aangenomen met 62 tegen 22 stemmen. Tegen de sociaal-de mocraten en de heeren Wijnkoop, van Rave steijn en Kruijt. De motie-Kleerekoper werd verworpen met 17 tegen 30 stemmen. Van links tegen de viijLiberalen en de heer van Doom. Van rechts vóór de heeren A. P. Staalman en v. d. Laar. De motie-v. d. Laar werd aangenomen met 44 tegen 41 stemmen. Te 5 uur werd de vergadering gesloten. scheikunde die bereiden kanmaar zélf hield kijken, of zich een oogenblïk verdiepen in het l hij zich aan de eenvoudige kruiden. Zoo be leed van anderen. j paalde de heer Têterol, voor persoonlijk ge- En nu kon hij er tegen zeggen of doen, wat bruik zich ook tot het eenvoudige;" toch kon hij wilde, zijn Prins van Wales was eenmaal hij soms de diepzinnigste gesprekkeri houden, dwepend aangelegd. Als de heer Têterol in zijn uiterlijk een soort boerschheid behouden had, in zijn wij ze van denken was hij eenvoudjg en vasthou dend gebleven, als de menschen van buiten dit eenmaal plegen te zijn. De indrukken van zijn prille jeugd hadden onuitwischbare spo ren achtergelaten in zijn hersenen; in zijn steenhard hoofd hadden zich em massa ge- of hij heel wat gedacht en gevoeld had. De eenige ware vriend, dien hij er op nahield, de heer Pointal, zei van hem „Achter den millionair verscholen blijft steeds de man op klompen!" De heer Têterol had Parijs altijd be schouwd als een soort pleisterplaats,waar men zich enkel maar ophoudt, om er fortuin te maken, waarna mee er zoo gauw mogelijk 1 weer wegtrekt. En hij had fortuin gemaakt, dus achtte hij, voor zich, het oogenblïk van gaan gekomen. Dank zij het schild van ongevoeligheid, dat hem aan alle kanten omsloot, was hij totaal onvatbaar gebleven voor de genoegens, de, verleidingen en al de bekoringen van de froote stad; als die gemeend bad, hem in aar macht te krijgen, dan had ze zich toch deerlijk vergist. De boulevard was voor Jean Têterol niet meer dan een met kunstboomen beplante laan vol gebrekkigen, dus lui, die niet eens op eigen beenen konden staan, en dwazen, die vermaak vonden in laffigheden, waar hij niet eens over glimlachen kon In een hoek van het departement de l'Ain lag er een dorp, waar hij geboren was, een dorp, geheeten Saligneux. Dit plaatsje was voor hem het middelpunt van de aarde, de echte hoofdstad van het wereldruim, de plaats waar men terugkeert om. er van zijn rente te Saan leven, wanneer men tenminste geld eeft; de plaats waar men zijn idéé tot uit voering brengt. Hij haald» de schouders op van medelijden, als hij dacht aan die Parijze- naars, voor wie Parijs alles is en die Salig neux niet lcqnnen. Je kon het wel zien, dat die menschen geen idéé hadden, Zooveel ia ze ker: ze hadden niet het zijne. Wordt vervolgd. ALRMAARSCHE COURANT. SHPers rabat I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1