DAGBLAD VOOR ALKMAAR IN OMSTREKEN. DYenlcht. No. te. Mcmferd mm lm tr'!rlp^© 1^9 VRIJDAG SI FEBRUARI. FEUILLETON. Abrninemeiilspiüt bil TMiilttetillu l. 3 aaiidci 11.(5. li. i. mil 110 Inlivmtn 5 61 Mtulutliiriis 15 et i. npUrulni lallen uti llntirilito. Bi. Ir. Si. Beek- n HanWrskkerl! Eerms. Coster S Zn., leerdam C 9, Tel. 3 Zijn idee. 3E2E -ear c© E2L PR! MA ROOKTABAK (geen surrogaten). Bsoktitak A 'H d' fels 4® sL Prim Krul 45 et. Portsrlco 50 et, alies p. half ons. Laa! 145. U. IKLirijxas. DTt mrrom»r b««?aat «ft 2 toJaden. De leider der Zweedsche socialisten, de heer Branting, is een der weinige neutralen die over den Volkenbond nogal teVreden is Hij noemde het dringend noodzakelijk, dat het plan wordt uitgebreid, maar achtte het van overwegend belang, dat heft plan aan de orde gesteld is. Branting achtte een internationale militaire macht in de toekomst noodzakelijk maar hij verwacht meer van economische pressie. De leider der Zweedsche socialisten was van oordeel, dat er een toenemend verzet tegen militaire instellingen en een toenemend besef van de belangrijkheid van de economische tuchtigingsmethode komt. Clemenceau blijkt niet ernstig gewond te zijn. Hij had ten minste trek in eten en heeft zich met zijn vrienden onderhouden, wat geen slechte voorteekenen voor een spoedig herstel zijn. Toch schijnt het projectiel in de loüg te zijn gedrongen maar de algemeene toestand is zeer bevredigend. In het Fransche parlement heeft de voor zitter onder algemeene instemming zoowel van de züde der afgevaardigden als van die der regeering zijn afschuw over den aanslag en ziin beste wenscben voor den gewonde uitgesproken. Ook in de Belgische Kamer werden woor den van waardeering aan den gewonde ge uit. De werkloozen in Bronswijk blijken niet van halve maatregelen gediend te zijn. Ter wijl in het Landdaggebouw de afgevaardig den over de werkloosheid beraadslaagden, drong van een demonstratieoptocht van 12000 werkloozen een groot deel het gebouw binnen, bestormde de zittingszaal, sloeg deu ren en vensters stuk en vernielde stoelen en banken. De afgevaardigden vluchtten uit de zaal maar de president en enkele afgevaar digden werden onder stoelen en banken be graven, en met vuisten, stokken en stoelpoö- ten bëwerkt. Een burgerlijke afgevaardigde, die beweerd had, dat tot de werkloozen velen behoorden, die niet werken wilden, werd tot bloedens toe mishandeld. De burgerlijke afgevaardigden wijten de ongeregeldheden aan Spartacisch gestook en hebben daarom besloten de vergaderingen van den Landdag te staken. Eerst wanneer de rijksregeering den Land dag afdoende beschermt, zal men de verga deringen hervatten of anders buiten Bruns- wijk onder regeeringsbescherming bijeen ko men. Een troep van 60 matrozen verscheen te München voor het Landdaggeboiiw, waar het Radencongres gehouden wordt en trachtte het gebouw te bezetten. Na een vuurgevecht werd het gebouw weer van de republikein sche troepen bevrijd en werden de in hechte nis gestelden weer in vrijheid gesteld. In het congres werd medegedeeld, dat prins Joachim van Pruisen, een zoon van den ex-keizer, gearresteerd was omdat hij er van verdacht werd, iets met de onlusten te maken te hebben. De Duitsche regeering doet wat zij kan om de Spartacische onlusten den kop in te drukken. Maarschalk Foch zou toegestaan hebben, dat naar Dusseldorp Duitsche regeerings- troepen gezonden worden tot herstel van de orde. De sterkte van de troepen moest heus echter worden medegedeeld. Deze toestem ming was noodig, omdat Du&seldorp in de neutrale zóne ligt. De Duitsch? regeering kan nu tegen de Dusseldorpsche communisten op treden wat van bijzonder belang is, omda* Dusseldorp de heele beweging in het Westen voedt. Volgens de Vossische £tg. wordt alleen in Essen het getal der gewapende Spartaciërs op meer dan 3000 geschat. Te Dusseldorp zijn minstens 10 000 Spartaciërs en vorm den 2000 jongelieden een bestormin<Tsba'-a' jon. In Hamborn hebben de Spartaciërs zelfs de beschikking over kanonnen. De regeeringstroepen trachten thans de Snartacische onlusten op veleplaatsen te Naar het Fransch van Victor Cherbuliaz. 5) De heer Têterol wilde zijn zestigste niet af wachten, om zijn groot plan ten uitvoer te brengen-. Op vijf-e;n-vijftig-jarigen leeftijd was hij nog wonderlijk frisch en even jong naar geest als naar het lichaam; zijn armen en beenen kon hij net zoo goed gebruiken als jaren terug; ook was hij nog in het volle be zit van zijn tanden. Maar zijn haar begon grijs te worden en dit was hem een waar schuwing. Hij' stelde vast, dat hij gedurende de eerste dagen van de maand September 1870 gaan zou, en met het oog daarop regel de hij zijn zaken. Door een onvoorziene om standigheid echter werd hij in zijn voorbe reidende maatregelen gestoord; en die on voorziene omstandigheid was rijkskanselier Bismarck, waar hij geen rekening mee gehou den had. Toen de oorlog uitbrak, was hij woedend en hij hield 't er vast voor. dat Kei zer Napoleon lil en Koning Wilhelm haddta saamgespannen, om hem te beletten, naar terug te kmim. Mmt km wm onderdrukte., Imusfeunou beheersdnen de ©ommiisisim het grootste geöce»te vm het iadufttriegc-bied z.ij nebben üe atgemmse staking afgekondigd en eischen: uitroeping vaa de West-Duit- sche repuOiiek. De; burgerlijke bladen raogm gedurende de staking niet verschijnen, ®r= beiders moeten gewapend worden, er w&g geen belasting worsten betaald m aa®. de Atering m~geu geen kolen worden geleverd, wel ecuter aan de entenfes. Over de aktiek der Spartedfe» wordt ge meld, dat de communisten da toegaegm fe- zelten tot de mijnen saet kleine «fdeeiiagea aio. macuincgewcren. Zij dreigen iedere-» ar beider, die wil werken, dood te schieten. Drie mijnwerkers hebben ze reeds doodgeschoten, omdat die niet wilden gehoorzamen Onder de arbeiders hemcht groote verbittering, maar ze kunnen geen wapens krijgen. Volgens berichten uit Stockholm bereiden de bolsjewistische troepen een groot voor jaarsoffensief voor. De revolutie zou naar Bo- hemen, Slavonic Hongarije en Oostenrijk worden overgebracht Het offensief zou tege- 'ijkertijd tegen Polen en Oostenrijk beginnen. De munitiefabrieken werken koortsachtig. De bolsjewistische strijdmacht zou 750,000 man bedragen.-, waarvan 250,000 man geoe fende troepen. KORTE berichten: In de Duitsche nations!? vnxadering ontkende minister Ootheiü dat ste amatd tsm den oorlog allem BtdéscMmd Volgens de „Dmisehe ASïg„ Zdfeaag" voorstel met Ugtrontmrp m em# éerMs es» 150 toi 175.00G mem. prmindetgsmjss dmi werving te krijgen (dfce provincie eêa fai- gade.) De ex-vorstin Bertha van Lippe is Woensdagavond in het residentieslot te Dei- rnold, 44 jaar oud, aan een long- en keel ziekte overleden, De Ooatenrijksdie staatskanselier Ren ner verklaarde in een onderhoud, dat het par- 'ement stellig de aansluiting bij Duitsehland zou eischen en dat een volksstemming hetzelf de resultaat zou hebben, De toestand in hei Rijnscb-Wéstfaal- schel industriegebied is dreigender geworden De onderstaatssecretaris voor het vlieg- wezen in Engeland heeft vérstrekkende toe zeggingen gedaan in verband mei de ontwik keling van het luchtverkeer. Een overzidit van Reuiter, over den toe stand1 in Rusland, gewaagt van toenemand verzet onder de arbeiden legen het bolsjewis tische regime, zich uitend in stakingen; bij de bevolking neemt het godsdienstig gevoel weer toe. Volgens een Radio-bericht uit New- York concentreert Costa-Rica, troepen men zegt 8000 man aan de grens ten einde etn >nval te doen in Nicaragua. Te Washington schrijft men die mobilisatie toe aan den ar- aeid van Duit'sche propagandisten. De voorlOopigc nationale vergadering van Zuid-Slavië zal op 1 Maart te Belgrado bijeen komen. De Bromberger Arsólraad protesteerde bij de rijksregeering tegen de Poólsche ge- weldpoliüek en de bij het wapenstilstandsver drag vastgfstelde demarcatielijn. Het zuidelijk gedeelte der Dobróedsja is weder onder Roemeensch bestuur. Minister Preuss sprak over de aanstaan de Dui sche grondwet en de verhouding van Pruisen tot de andere bondsstaten. Voigtns Lrzberger is Duitsehland al leen verplicht oorlogsschade aan particulier eigendom in het bezette gebied te vergoeden. tr komt ten kr achtige oppositie tot uiting tegen de drooglegging' van de Ver. Staten. De mijnwerkers in Zuid-Wales verkldar- den zich nut grcoie meerderheid vóór staking. In het tngeische Lagerhuis wordt pro tectie van de rutpgarme-inuuslrie gevraagd. De staking in (jppcr-tioagarije breidt zich uit. tr is een krachtige beweging ten gun ste van kiesrechtuiibreiding in Japan. De eerste rede van een vrouw in de Duitsche nationale vergadering is gehouden. Lloyd Creorge zal niet vóór 28 Febr. naar Parijs terugkeer en. Biimuiilaitd. SiaSsR -©sBoraal. EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren zijn zonder stem- !l miüg aangenomen een zevental weisomwer- jj pen, w.o. diè tot wettelijke voorziening naar j aanleiding van de instelling van een miimte- jj rie van onderwijs, kunsten en wetenschappen H en van het ministerie van arbeid, fat instel- ling van eee Onderwijsraad; tot Verhoeging De hear Duü van het evenredig recht op dte m)tm. I woordea te wijdt iPragftMrt roolsuag de voorraad strekt Zie dtakageS SpraüBiH' van resiaaten luerkeu Stgareu. Zie étnlnge l !e iffitespsïlaöe- de schei eurwet, van den zijn eerste zorg, om zijn erfgenaam, die juis. m de reenten was gami siuuceien, ergens u. ve^ige, naven te bieu^en hij oacht er ovei iicm naar Engeland Le zeuoen, maai' de erfge naam wilde aaar niets van nooren, daar hi, t zijn puent aaitte ie veen ten voor zijn vadei mnu. Dit gaf aamctaiug Lot heftige twistge sprekken. „je plicht!" riep de heer Têterol. „Wel al lemachtig! Van piicht gesproken, daar weei ik van mee te praten; ik heb den mijne ge daan, mijn hceie leven lang en daar hoef je mij heuscn geen lesje in te geven! Men moet goed vaderlander zijn en ik ben dan ook be reid voor mijn land te sterven. Maar alle kei zers zijn onverbeterlijke zondaars, er is niets met hen fe beginnen, want had ik nu bijvoor- oeeld niet deze maand naar Saligncux terug moeten gaan Als ze nu geld van me willen hebben, dat is tc begrijpen en dat zullen ze dan ook krijgen. Maar mijn „Prins van Wales", dien zullen ze me met afhandig ma ken Die is heel alleen voor mij en voor mijn eigen gebruik. Ik ga hem nu ook in een koffer pakken en als een pakje goed naar Londen zenden." Ofschoon de „Prins van Wales" van een zacht en meegaand karakter was sa hij dan ook zooveel mogelijk zorgde, iedere botsing met zijn vader te venaydeu, liet hij zich toch Te 'kwart voor" 22 giug de Kamer mies* Dinsdagavond 4 Maart. Donderdag 6 Maart zal word® begonnen met de algemeene beschouwingen over de staatsfeegrooting. TWEEDE KAMER. Gistere® was aan dg erde Otto over de uitvoering van intrekking van deze wet <m overgang tot een normalen toestem De interpellaat klaagde ©Per willekeur bij de uitvoering van de wet Spr meende dat de scheurwet kc® worden ingetrokken. Hij vroeg inlichtingen omtrent de bezwaren bij uitvoering van ës wet onder- vonden; over ds verwachtingen ten amzim van de aanvoeren uit het buitenland©var ste kosten va® mtrcmisgi om dg smgtUjkkstd van MrddÉag; over .mairngslm mmég den terugkeer tot aorasate Saestansfes g® és scöst- •devergoedmg MMMMkA Mi us iatgr 0®®s!etsMo ba- tmgé^ d®t hq de o&mmték mm rörü sm saais- sas süiiES W mg op de ®aalpa$i8® der ka= leovoorzteokg m"éè mhzepgmm&s, wk bestaan gumsage vc©ruitztenten tg® aaiaztea van dss uitslag van de ©ndsirliandeüngen met Engeland «i Amerika over het tempee- ven van schepen. Evenwel was de minister be reid de uitvoering der scheurwet ©jj te schor ten tot het najaar en dus voorioopig genoe gen te nemen met ds gescheurde 29,600 H.A., zijnde bijna de heft van het vastgestelde maximum van 60,000 H. A Begroeting van Arbeid De heer A. P. Staalman zei dea mi nister steun toe, doch waarschuwde hem te gen het revoluüonnaiire drijven en vooral te gen het conservatieve drijven van se® deel der rechterzijde, dat in een deel der recfetsche pers met name in de „Standaard" tot uiting komt. Spr verklaarde zich voor verbod van vrou wenarbeid in fabrieken en drong aan op maatregelen tegen gedwongen winkelnering. De heer Helsdingen wilde alle rijks- werklieden wat arbeidsvoorwaarden betreft bij Arbeid zien ondergebracht en vroeg voor deze werklieden de 45-urige werkweek en pre mievrijheid van pensioen De heer Nolens had alle vertrouwen in den minister. Hij betuigde instemming met de instelling wan het departement vaa ar beid. Spr. had verwacht dat het ontwerp voor den 8-urendag spoediger zou zijn ingediend en drong op meer haast aan. Hij betoogde de noodzakelijkheid van regeling van het collec tief arbeidscontract en hoopte dat de minis ter een raam voor een wetboek van den arbeid zal samenstellen. Spreker achtte het bedenkelijk dat de mi nister voornemens is, zelf als voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid op te treden en waarschuwde tegen te hooge verwachtin gen van internationale arbeidsregelingen. De heer D u y s bestreed uitvoerig net be toog van den heer Wijnkoop. Hij betoogde dat hij als sociaal-democraat een reeks van eischen had te stellen, die op 't oogenblik niet te vervullen zijn. De heer vaa de Laar vroeg maatre gelen tot steun van groote gezinnen. Hij drong aan op spoed met den achturendag Spr. achtte publiekrechtelijke bevoegdheden i voor beroepsorganisaties niet in het belang van het welzijn van ons land. Hij verwachtte niet veel heil van het collectief arbeidscon tract. Ten 5 uur 15 werd de vergadering ver daagd tot 8 uur. In de avondvergadering werden de alge meene beraadslagingen over Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting over 1919, met de mo des Ter Laan, Bomans en Vaa Zadelhoö, voortgezet. hear D g .wasiadtte ditmaal eenige wijd® &m de aaavallm dar gich noemende uiterste linkeraMde teg® feet stand- .ten in zake daarbij, bolsjewisten ten onreèhte de sociaal-democra- punt der sociaabdeèioms litarisme. Spr. betoogde aai' dat de ten verwijten het nationale te stellen bovm het internationale. Datzelfde doea de heerai bij de levenssatd- delenvoorziening en de keizer hefze. Ten on rechte verwijten zij oas dus sociaal-patriotten te zijn, jzegt spr. Spreker, herhaaldelijk door den voorzitter tot kortheid aangemaand, gaat uitvoerig voort, de S. D. A. P. te verdedigen tegen de aanvallen der Nederiandache bolsjewisten. De heer Marchant behandelde de posi tie van den opperbevelhebber en vroeg daar omtrent nadere inlichtingen, en voorts in lichtingen naar aanleiding van verschillende door hein genoemde feiten., Spr. kwam voorts op tegen de bewering, dat hij op 7 November zou hebben geadviseerd: niet vetkm as op December: wel. vechten. Op 7 November stood vast, dat de XkaUieentem fedfa 'oven- wonnen. Werd oaze neutraliteit door dea overwinnaar gatóessdeffl, das ware wrzst elft De heer Kra ij t spreekt over de actie voor gewetensvrijheid, om vrijstelling van den dienst voor hen, die daartegen gewetensbe zwaar hebben. De heer van de Laar sluit zich aan bij het betoog van den heer Kruijf in het belang der principieele dienstweigeraars, al deelt 'hij in het minst hun overtuiging niet. De heer Haazevoet verlangt uitbrei ding van de steunregeling voor gedcmobili- seerden tot hen die vóór 1 Augustus 1918 met onbepaald (klein) verlof zijn gegaan. Dc heer Arts achtte het vraagstuk wat er van onze legerorganisatie moet worden, op dit oogenblik uiterst moeilijk op te lossen. Thans over te gaan tot ingrijpende wijzigin gen acht spr. ongeraden, mede met het oog op de dreigende houding door België en Frankrijk aangenomen. De heer 011 o critiseerde uitvoerig hot op treden van den grd-CTftCGTOESEekat tegen het schaatsenrijden op de vestinggracht te Haar den. De heer Oud wesschte- maatregelen om verlofcfficsemi ara-eea msMwe betraklMg te helpen. De M i n i s t e r v a n Oorlog, de feeer daartegen zelfmoord geweest Spr. vond het Alting von Oeusnu, kon hier ops ogelflk all toen artngend noodzakelijk, dat gedejnobüi- bijzondere gevallen behandelen, die hier'ter seerd werd. Op 11 December betrof het ech- sprake zijn gebracht. Hij zal ze echter uit de Hai ter het Belgisch annexionisme. Spr. meent, dat de Belgische heeren te Versailles hun sterke broeders in overweging, hebben gege ven ons een stuk te ontroown, terwijl men in het openbaar ons hulde en dank betuigt Wat te zeggen van een volk, dat deze oude diplo matieke methoden in pradijk brengt vóór de Volkenbond tot stand isgebracht? Een volk, dat zich zulk een roof Saat welgevallm, verdient zijn onafhankelijk bestaan niet. Daarom was het eenige standpunt te zeggen Weet wel, dat gij er voor zult hebben te vechten! Spr zettte vervolgens uiteen, dat een ge heel nieuwe organisatie moet worden opge bouwd van ons leger, zonder den ctorenden invloed van het bestaande De weermacht te genover het buitenland zal als de Volken bond tot stand komt, moeten worden een co öperatieve internationale politiedienst De binnenlandsche politiedienst zal moeten groeien uit de marechaussée, de burgerwacht en den vrijwilligen landstorm. Maar men moet deze geheel gescheiden houden van de weermacht tegenover het buitenland. Spreker vroeg of de Regeering niet ten spoedigste-in overleg moet treden met de andere neutrale mogendheden over de houding, aan te nemen tegenóver den Volkenbond. De neutralen zijn voor den Volkenbond een groep van groot gewicht, omdat zij daarin het element van objectiviteit vertegenwoordigen. Zij moeten nu in. overleg treden, welke contributie zij voor den Volkenbond aannemelijk zullen ach ten. Spr. acht voldoende een kort geoefende, lichamelijk voor-geoefende, eenvoudige mili tie-organisatie, als onderdeel van het groote geheel, voor de uitrusting waarvan de groo te mogendheden zullen moeten zorgen. Alle continuïteit met het bestaande dieqt dus ver broken. Wat thans onder de wapenen is, kan met een populair woord als een lotzooi wor den aangeduid. De opleiding zal in de toekomst moeten geschieden in 4 h 5 maanden, tusschen April ui September in kampen. De kazernes zullen moeten worden opgeruimd, ook die te Roermond, ondanks de overeenkomst die het Rijk nog met die gemeente heeft. Deze zaak dient kalm voorbereid. De lich ting 1919 zal eerst later moeten worden op- f geroepen, desnoods tegelijk met die van 1920. De minister zal het verzet van het groote hoofdkwartier, dat zal vasthouden aan de continu/teit, moeten breken en alle nieuwe uitgaven van de begrooting moeten schrap- pen. .naar niet als een pakje goed verzenden. Jaardoor had hij meteen tijd gewonnen en vas dus nog in Par s, toen die stad geblok keerd werd. Hij nam dienst in een grensba- .alion. De heer Têterol verging van ongerust- ieid, was beurtelings woedend driftig of .vanhopend, ergerde zijn omgeving met zijn dachten en zijn beschuldigingen en had 't met ieder te kwaad, tot met zijn eigen hond .ncluis. Op een avond voor een uitval zei hij tot Lionel „Nu bezweer ik je, jongen, wees toch wijs en stel je niet zoo roekeloos bloot Laat die eeuwige dweepzucht nu eens varen en die dwaze verbeelding van je, die hoort tot de droevige nalatenschap van je moeder. Een brave vrouw was zij, daar zal ik niets van zeggen, maar ze haa geen gezond verstand. Lieve God, als ik jou nu te verliezen kwam, dat zou mijn dood zijn- En aan wien moet ik dan mijn geld nalaten? Ik houd veel van Pointal, maar toch niet genoeg, om hem mil- lioenen te geven en onder ons: millioenen be zit ik, zie je We weten niet of Lionel het gevaar op? zocht maar het ontgaan deed hij ook niet Hij werd gewond te Montreiout. Gelukkig was het maar een lichte schram, en de heer Têterol zag zich dus niet in de wreede nood zakelijkheid, om zijn millioenen aan Pointal na te laten. Hoezeer men hem ook van het te gendeel had trachten te overtuigen, hield hij toch vier-en-twintig uren lang zijn zoon voor dood. Maar niet zoodra was hij waf dit be treft, weer gerust gesteld, of hij deed Lionel de vurigste verwijten over zijn „onvergeef lijke lichtzinnigheid", zooals hij dat noem de. Het capituleeren van Parijs bezorgde den heer Têterol een uitbarsting van vaderlands^ lievende droefheid. Hij ging geweldig aan het uitvaren tegen alle keizers en alle potentaten; als ze hem in handen gevallen waren, zou het hun niet best zijn vergaan! Hij huilde letter lijk van drift en van schaamte en zijn tranen waren oprecht gemeend. Langzaam druppel den ze langs zijn wangen af' Maar ineens staakte hij zijn klachten, droogde zich de oogen af en tuurde in dê verte, of hij daar iets goeds zag, waarop hij na een plechtige pauze sprak: „Enfin, iets goeds komt er toch in ieder ge val bijik zal nu tenminste naar Saligneux te rug kunnen gaan!" ni. Hos variangöid ds heer Têterol nu ook was, om zich de rest van zijn dagen aan den tandelingen nagaan en onderzoeken of daar aan iets gedaan meet worden. De Minister brak te 12.15 zijn rede af. Heden 1 uur voortzetting der vergadering^ VRACHTPRIJZEN BINNENSCHIP PER!}. De minister van landbouw heeft met in gang van 1 Maart 1919 ingetrokken de thans op ae vrachten in de binnenschipperij bere kend wordende winter-vrachtverhooging van 20 prtmet dien verstande, dat weer van kracht wordt de vrachtverhooging van 5 pet (resp. 7 pet. voor het vervoer 'naar en van- Delfzijl) als gevolg van de bestaande 20 pet. verhooging van het slecpboottarief. DE RIJKSMIDDELEN De Januari-opbrengst van 's Rijks midde len geeft uit den aard der zaak geen aanlei ding tot het maken van conclusies omtrent het vermoedelijk resultaat van volgende maanden of van het geheele jaar. Dat dus thans werd ontvangen een totaal bedrag van 16,585,792,26, tegen 17,420,072,60 in Ja nuari 1918, wijst nog volstrekt niet op een achteruitgang van 's Rijks inkomsten, vooral ook niet omdat bij de tegenwoordige abnor male economische toestanden groote schom melingen in de cijfers kunnen verwacht wor den. De mindere ontvangst was hoofdzakelijk een gevolg van de lagere opbrengstcijfers der inkomstenbelasting en van den accijns op het gedistilleerd, waar tegenover het accrès bij de wisselvallige successierechten niet kon op wegen. Als kenmerkend voor de herleving der scheepvaart mag de aanzienlijke stijging der loodsgelden genoemd worden, zeker een verblijdend verschijnsel. De beide Januarimaanden nhast elkander stellende, blijkt, dat de grondbelasting dit jaar 68.000, dê personeele belasting 157,000 en de vermogensbelasting ƒ192 000 meer opbracht. De inkomstenbelasting lever de echter 1,329.000 minder op Van de ac cijnzen werd uit de suiker 40 000 minder verkregen. De wijnaccijns-opbrengst daalde met 1000, het gedistilleerd ging 457.000 achteruit. Uit het zout werd 81.000 minder ontvangen, terwijl het bier 17 000 en het geslacht 146,000 achteruit gingen. De zegelrechten konden zich met 56,000 boven het vorig jaar verheffen, doch de re gistratierechten bleven 78,000 ten 'achter. Daarentegen kon voor de successierechten 800,000 meer worden geboekt. Uit de invoerrechten werd dit jaar een be drag van 10,000 minder ontvangen, doch dienst van god Sylvain en de boschnimphen te wijden, werd hij toch wel eenige maanden te Parijs opgehouden door allerlei geldzaken vooral, die nu toch vanwege den oorlog een sterke vertraging leden. Zoo was hij pas te gen den herfst kunnen klaar komen met wat hij noemde: „zijn groote afrekening." Half September vroeg hij op zekeren avond den heer Pointal te dineeren. Gedurende heel den maaltijd was hij uiterst somber en ern stig, sprak al zuchtende van zijn vertrek, want hij zuchtte nooit zoozeer, als wanneer hij zich volslagen gelukkig voelde. Met grooten nadruk verzocht hij den nota ris, om foch goed zorg te dragen voor zijn zoon, dien te oehoeden tegen allerlei dwaas heden; daarna beval hij Lionel zelf aan, zich steeds met onverdroten ijver aan zijn studie te wijden, ten einde een beroemd man te kun nen worden. Om hem maar gerust te stellen, beloofden de heer Pointal, zoowel als Lionel, dat zij trouw zijn raadgevingen zouden nakomen. Nadat hij dus alles gezegd had wat hem op het hart lag, begaf hij zich naar het station de Lyon, en, terwijl hij in de coupé stapte, zuchtte hij nog eens: als hij genoot, wilde hij toch volstrekt niet, dat iemand Haar flauw vermonden van had. eemg Kordi «aryolgd. ALIMAARSCIE CODRANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1