De BrandstoIlencamiBlssIe Alkmaar Distribute ran tenmsniM Centrale Keuken. Eieren y. zieken en zwakken. Veetelling 1919. Provinciaal Kieuw», Gedurende de week van 22 Fdmiari tot en met 28 Februari 1919 zal verkrijgbaar wor den gesteld' op: Bon No. 22 van de Rijsttaart: 125 gram rijst. Bon No. 29 van de Feulvruchtenkaayt: 125 gram groene erwten. Bon No. 30 van de Peulvruehtenkaart: 125 gram capuripm, witte boon® of brume boon®. Bon No. 29 van de Suikertaart: 250 gram suiker. Boa No. 33 van dé Kaastaart: 150 gram kaas. Bon No. 35 van de diversenkaart: 150 gram jam. Bon Np. 36 van de diversenkaart: )4 K.G. gecond. taptemelk. Bon No. 37 van de diversenkaart: )4 KG. taptemelkpoeder bij! £a. C. Keg en J. de Wijs, Houttil. Bon No. 34 van de zeepkaart100 gram klei zeep (Boldoot, Klaverblad, Adelaar) Bon No. 35 der zeepkaart: 50 gram kalizera. Boa No. 64 van de Aardappel®kaart: 4 K.G. aardappelen. BOTER- EN VETKAARTEN, Gedur®de het tijdvak van 28 Februari 1919 tot en met 8 Maart 1919 is geldig Bon No. 5 van het 3e tijdvak der Rijks Beter- en Vetkaar ten. MEEK. Gedurende de week vaa 23 Februari 1919 tot en met 1 Maart 1919 zp? geldig voor goedkoope melk BÓNS No. 18 TOT EN MET 24 De Waara. Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. De Waarn. Directeur van het Distributie bedrijf deelt mede, dat het spek heden zal aankom® en direct bijl aankomst medegedeeld zal word® wanneer op welke bon het spek beschikbaar zal word® gesteld. De Waara. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De Waarn, Directeur van het Distributiebe drijf deelt mede, dat EIEREN VOOR ZIE KEN EN ZWAKKEN BESCHIKBAAR ZIJN VANAF MORGEN 9 UUR bjj: P. KIEFT, Oostefburgerstraat. Fa. DE WIJS en BROERS, Ritsevoort. M. RENTENAAR, Snaarmanslaan. De Waarn. Directeur van bet Distributiebedrijf. C. H. SCHNEIDERS. De Waarn. Directeur van het Distributiebe drijf deelt aan belanghebbend® mede, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del bij besluit van 17 rebr. 1919 beeft be paald1, dat in het tijdvak van 5 TOT 12 MAART 1919 EENEVEETELLINO ZAL PLAATS HEBBEN. Daartoe zuil® de veéhouders opgav® moe- t® verstrekken aan door d® Burgemeester aan te wijzen tellers. Deze opgav® moet® nauwkeurig naar waarheid word® ge daan. Nalatigheid in' deze kan word® gestraft met gevangenisstraf van t® hoogste 1 jaar, geldboete van ten hoogste 10.000 ver beurdverklaring van d® veestapel. De opgaven strekk® zich uit over de vol gende categorieën1: 1. PAARDEN: merries, jonger dan 3 jaar merries van 3 jaar ouder; hengsten ruinen, jonger dan 3 jaar; hengsten en ruin® van 3 jaar ouder. 2. RUNDEREN: melkvee drachtig vee (afgewisseld) melkvee en drachtig vee (niet afgewisseld) vrouwelijk jongvee, gebor® na 31 De cember 1916, met uitzondering van melk vee, drachtig vee. mestvee kalveren ge boren in 1919; kalveren gebor® in 1919, met uitzonde ring van mestkalver®; mestvee en vee voor de vetweide bestemd, met uitzondering van mestkalver®; mestkalver®; springstièr® 3. SCHAPEN: heideschapen; andere schapen. 4. VARKENS: drachtige zeugen biggen, jonger dan 12 wek®; varkens van 12 wek® ouder, met uit zondering van drachtige zeug®. Voorts wordt d® betrokk®® met aan drang in overweging gegeven, zorgvuldig aanteek®ing te houden van alle wijziging®', die hun veestapel zal ondergaan na 5 Maart 1919, opdat zij zich bij, de komende contröle- vordering kunu® verantwoorden. In het bij zonder is aan.teek®ing noodig van de oor- zak® d$r wijziging® b.v. geboorte, sterfte, aankoop, verkoop, ®z van nam® woonplaatsen der person®, aan wie of van wie dieren verkocht of gekocht zijn. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. a. b. c. d. a. d. e. f. g- a. b. a. b. c. SPITSLIJST. DINSDAG, 25 Febr.: Aardapel® met An dijvie. WOENSDAG 26 Febr.:"Aardappel® met Rap®. DONDERDAG 27 Febr.: Bruineboonen- scep. VRIJDAG 28 Febr.: Aardappel® met Savoyekool. ZATERDAG 1 Maart: Aardappel® met Andijvie. MAANDAG 3 Maart: Gro®t®soep met Vleesch. Voor de Bruineboonensoep in te lever® bon 30 van de Peulvruchtenkakrt voor de Gre«r.t*nsr.ep bon 22 van da Rijsdtaart, daza laagst* één hom voor few® porties. X. OSKAM. bericht hiermede, dat aan baar kantoor WAAGPLEIN I de houders van de Brand- stoff®kaart®, van 5000—5500 de bons voor Bruinkool-Fijnkoolbriketten ZATE RD AG- MORGEN van 10—12 en dies middags van 2—4 uur de nummers 5500—6000 kunnen afhalen. De Briketten kunn® daags daarna aan de GEM. BRIKETTENFABRIEK (Oude Gasfabriek) word® afgehaald. Be stelling® schriftelijk te do® aan d® V«rtH3iigd®-Bramistoff®handel KONING STRAAT 6 met opgave van brandstofl®- nummer. Deze bon dient ter vereffraing der beide kwart eenhed®, achterstallig geblev® op 7b m 8a. De prijs is per 75 K.G, 2.17afgehaald. De prijs is per 75 K.G. 2.27 )4 muis be zorgd. Met Gem. toeslagbon No. 11 B. 1.62 34 afgehaald. Met Gem. toeslagbon No. U B, J 1.72)4 thuis bezorgd. 'Hst afhalen van briketten kan geschied® Öissehan 9 12 uur half twee vier uur. Namens de Brandstoff®-commissie, 'j. H. J-ACOBSE. de belasting op goud® ra zilver® werk® leverde 12,000 meer op. Het statistiekrecht bracht 7000 minder op, terwijl ook de do mein® 13,000 lager noteerd®. Last net least wordto de loodsgeld® vermeld met e® hooger opbrengst van 57,000. Over Januari werd aan belasting® in ver band met de buitengewone omstandigheden (oorlogswinst- verdedigingsbe lasting®) ontvang® 12,510,544,44, terwijl de ver schillende opcenten t® bate van het Lee- ningsfonds 2,372,174,78)4 opleverden. (N. Ct) INTREKKING ZILVERBONS. De zilverbons van 2)4 guld® van d® ou den vorm zuil® met ingang van 1 - Maart word® ingetrokk®. Zij kunn® tot 15 Maart 1919 bij de betaalmeesters ontvangers worden ingewisseld teg® wettig betaalmid del UIT HEILOO. In ealé „de Onderneming" ga! de zangver- eeniging „Harmonie,"'directeur de heer P. Qoyk&öS, voor e® geheel met belangstellen- d® bezette zaal haar zanguitvoering. Voor de pauze werd® e® 6-tal zangnum mers gegeven, die veelal volkom® sUÜgd® en waarvan in 't biionder 't nummer „Op het Meer" van Mradelsseho insloeg. Vervolgens werd „Prinsesje" opgevoerd, een zangspel in drie bedrijven vm M. M. Koster. Men was over de prestaties der mede spelrad®, speciaal van rt Prinsesje m van Greta (vooral door hun toonzniverheid) ra ander® zeer voldaan, hoewel men van oor deel was dat de begeleiding, met name de vioolmuziek, te sterk was, hettgcen afbreuk deed aan de verstaanbaarheid der verzen. E® bezwaar, waarvoor niet te wak® was, vormde de geringe ruimte van 't tooneel tij dens de drukke scènes. Ondanks dit ruimtegemis evenwel, dai be lemmerde in de bewegingen der spelers, wer- d® de handeling® en de gesticulatie door de meesten goed uitgevoerd. UIT GROOTSCHERMER. De Coop. Boerenleenbank alhier hield d® 18d® dezer hare jaarvergadering, bijge woond door 82 vap de 123 leden. Uit *t ver slag over 1918 stippen we aam, dat 't saldo der spaargeld® op 1 Jan. j.l. bedroeg 110960.39, verdeeld over 222 boekjes, dal 't saldo der voorschottra 80253 was, ver deeld over 66 postende ontvangsten in loo- pende rekening bedroeg® 266132.71%, de uitgav® 225170.75. De totaal ontvangst in '>t dagboek was 490135.29)4 de ge maakte winst 512.63. Als bestuurslid werd herkoz® de heer C. Bakker, als lid van den raad van toezicht de heer Jl. Smit Jzn.in de vacature-Raat werd bij herstemming gekoz® die heer W. Sdiermerhorn Dzn. De gemaakte winst werd wederom aan de reserve toege voegd, 't salaris verhoogd' met 125 de rentevergoeding voor leden-spaarders op 4 pet. voor „vastgeld bepaald. UIT LIMMEN. Woensdagavond gaf de Rederijkerskamer „Vooruit" alhier in de zaal van mej. de wed. J. Visser baar laatste uitvoering in dit sei- zo®. Opgevoerd werd® „Verleden", drama in 3 bedrijv® van Ida Boudier Bakker, gevolgd door „Era pootig wijfje", blijspel in een be drijf door J. Rentmeester. Had het drama „Ver led®" e® goede ver tolking, het blijspelletje bewees dit door het hartelijk gelach in de zaal. E® beter gevulde zaal was zeer zeker ver- di®d. Met e®' gezellig bal weid beslot®. UIT SCHERMERHORN. In de vergadering van de Tuinbouwwee- niging „Schermerhorn ra Omstreken" werden eenige veranderingen in bet huishoudelijk re- glemrat vastgesteld tot leden van het be stuur herbenoemd de heer® J. Langer ei», J. de Groot Joh. Kaal. Door den penningmeester werd de rekening over 1918 overgelegd, in ontvangst® 1027.80)4, in uitgaven 1075.08)4, met e® nadeelig saldo van 47.28. Alhier is e® bouwcommissie opgericht. Aanvankelijk met 38 led®. Het plan bestaat reeds dit voorjaar 24 huizen te bouw® wel 18 in het dorp 6 te Stompetorm. Zeer zeker e® groote verbetering in dm thans heersdienden woningnood. UIT ZUID- EN NOORD-SCHERMER. De Raad dezer gemeente vergaderde Don derdagmiddag. Voorzitterde burgemeester. Ingekomen was e® proces-verbaal van de op 19 dezer gehouden kasopname, waaruit bleek dat in kas was m moest zijn 3027.99*. Van d® Rijksontvanger gene mededeeling dat hij 3 Januari 1.1. 225.44 aan dm ge meente-on tvanger heeft uitbetaald. De goedkeuring van de gemeente-begroo- ting 1919. Verzoek van het bestuur der afdeeling Purmerrad der K. N. V. tot steun van mili- dras om e® bijdrage voor 1919. Beslot® werd 16 te gev®. De bdooning voor hat schoonmak.® van de Meratarie ward gghracbi van 26 «p 60. f De jaarwedde van dm admtoMfaim? va» het G. E. b. werd voor 1919 op 150 ra voor <2® lijn werker op j -gg. De politieverordening werd aaji&tvuid met e® nieuw artikel inzatte verpiiuuuug »<ui n*- dedeeling van nacntveroryr uoor houders, heroergiers enz. Voor de tmrgerwamt werd een credict ver leend van 100. Besloten werd tot verkoop van een twaalf tal boom®. Naar aanleiding van e® adres van L. Broertjes werd oesloten -n Broertje» geen eigendomsbewijs kan overlegden, oen steiger als gemeente-eigendom (e oeMomuwcu lot leden van het stemnureau werden Be noemd de heeren A. WienyK, F. Fosen en ta bakker ra tot leden van oe scnaumgscom- missie voor de inkomstraoeiasiuig ue neeren P. Kooiman, P. de Boer, e-. nasser ra t. Posch. Besloten werd tot het aangaan van eene kasgeldleening groot J louu. Voor de oprichting van het Gemeentel] Electriciteitsnedrijl zal eene leening gesloten worden van 11.000. Verder werden nog eenige begrotingswijzigingen vastgesteld. bij de rondvraag zei de heer bout dat het hem bevreemdde, dat de voorzitter den Kaaa niet in era der vorige vergaderingen m ken nis heeft gesteld met den broookaartenoiei- stal, ook vroeg hij of P. Kieft iz. met net in de vorige vergadering genomen besiiut in kennis is gesteld ra of het niet gewensent is het sluitingsuur voor de herbergen voor de wintermaanden te brengen van lu op 11 uur. De voorzitter deelde mede, dat hy steeds verzuimd heeft den Raad mededeeling ie do® van de broodkaartendiefstal, dat onmid dellijk na de vermissing andere broodkaarten zijn aangevraagd ra ontvang® m wel tegen betaling van 150; dat in de vorige vei^ade- ring op bet verzoek van P. Kieft geen besluit is genom® en dat niet de Raad aoch burge meester wethouders de bevoegdheid hebben vergunning® volgens de Hinderwet te ver- Ie®® ra dat het overbodig is hef sluitings uur der herberg® op 11 uur te bepalen, aan gezien hij de bevoegdheid heeft indien noodig" of gewenscht het sluitingsuur nader vast te stellen. Niets meer aan de orde m niemand het woord verlangende, sluiting der vergadering. UIT SINT PANCRAS. Gisteravond hield de afdeel ing St. Paneraa v® „Volksonderwijs" in 't lokaal van dra heer H. Gerritsen era gezellige bijeenkomst voor de leden ra hunne dames. De zaal was flink bezet, daar slechts nfeinigm thuis waren geblev®. Vertoond werd® met lichtbeeld® „Nan- sra's Noordpooltodit" en „Onder de Papoe a's", terwijl opgevoerd werden e® tooneel- stukje en verscheidene voordrachten, die zeer in den smaak viel®, 't Was een zeer gezellig avondje, te meer waar een strijkje met piano voor goede muziek zorgde. Ook werd de af titeling enkele led® rijker. UIT OUDKARSPEL. Hst aantal kiezers is voor den Gesasente- raad 546. de Prov. Stat® 544 m voer de Tweede Kamer 502. Met ingang van 1 Maart a.s. is aan d® heer C. Punt op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van ontvanger der registratie en domein® te Dra Helder. UIT NOORDSCHARWOUDE. Door e®' aantal winkeliers zal e®1 adres naar de raden van N. Scharwoude en Oud karspel worden gezonden met het verzoek niet over te gaan tof verplichte Zondagsluiting zooals dit door de winkeliersvereraiging ge vraagd wordt. Dit adres zal vergezeld gaan van era toe lichting waarin verschillende bezwaren naar voren zullen worden1 gebrachl iStadsiiieutts. EERVOL ONTSLAG. Aan Mej. E. Brands is met ingang van Maart a.s. een eervol ontslag verleend als ty piste bij het Distributiebedrijf: aan den heer J. Lutterot idem als brand meester; aan den hoofdagent van politie C. J. Brou wer, idem, ingaande 1 April a.s. BENOEMD. Benoemd tot deurwaarder-klerk ten kanto re van den gemeente-ontvanger, de heer K. Human te Nijmegen; tot onderwijzeres aan de R. K. Meisjes school mej. T. Sierkstra te Hngelo; tot schoonmaakster aan de 3e Gemeente school Mej. W. Spierdijk-van Baaren, alhier. TROEPBERICHT ALKM. PAD VINDERS. Zaterdag 22 Februari. Troep 1 II om 2 uur aantreden bij het troeplokaal. Troep II met stokken en lasso's. Zondag 23 Februari. Groepleidersvergade ring om 10 uur in het troeplokaaL EEN- COLLECTE. M® schrijft ons: Evenals vorige jaren zal met goedvinden van B. ra W. te Alkmaar een collecte wor- d® gehouden fen bate van de Amsterdamuche school voor slechthoorend® en doofstommen ra wel varf 24 tot 28 Februari. Wederom wil ik all®, die daartoe in staat zijn, opwekken een bijdrage aftestaan voor een school, die e®' zegen is voor menig misdeeld kind in onze provincie. Immers, genoemde school voorziet in e® groote behoefte voor Uoordholland, omdat toch de kinder® uit deze streek, die in aanmerking kom® voor doofstommenonderwijs, niet te ver van het ouderhuis e® uitstekende inrichting vinden waar zij tot bruikbare, leden der maatschappij word® opgekweekt, terwijl het contact met va der, moeder, broers en zusters zoo weinig mo gelijk wordt verbrok®, doordat de kinderen aeagewenscht iedere week van Zaterdagmid* dag tot Maandagmorgen naar huis mogen gaan. E® ieder steune de school zooveel hij (zij) kan. VERZOEK OM VRIJEN HANDEL IN 'KAAS. Onderstaand! scbxijVen is verzonden aan den minister van landbouw, nijverheid en handel. „Gev® met verschuldigd® eerbied te kin nen de 17 kaaagrossisrs te Alkmaar dai hst nu ongeveer één jaar geladen is dal «y op wwmehrjlt «sa Ztfna FaaaUaati* dm vorig® "Minister va» Uw TypsrritsHVBi door de noenderttjd ingevoerde distxihuliraiaaiirege- 1® imaal utigtstihaltdd zijn geworden; dat op verschillende tijd® ra wijzen door hen tegen cLze uitsluiting is geprotesteerd, tot htaen zender succes; dat deze uitsluiting vengevolge heeft gehad dat zij hunne magazijnen hebben moeien Mui en en nun personeel nebben moeten afdanken ra verschillenden daardoor broodeloos zijn geworden; dai nu de omstandigheden veranderd zijn zjj Uwe Exci lira tie suet den uncsien Wem ver zoeken hen nu met den aanvang van het nieu we Seizoen in hun Gistte posdie te herstel!®, door den handel in kaas in het binnenland vrij te gev® dat naar hunne meening met handhaving der gressies gemakkelijk tra regeling is te itre.fen waarop de distributie van 'kaas aan de hoogstgestelde eischen voldoet. dat zij desverlangd bereid zijn hiervoor voorschriften ter goedkeuring in te dienen en deze op uw verzoek gaarne mondeling willen toelichten dat zij dan in staat zijn hun ontslagen per soneel wederom in dienst te nemen ra nun broodwinning kunnen hervatten." Het verzoek was gereekend namras de ver- eenigde kaasgrossiers alhieT door de heeren A. henneman, voorzitter, ra j Tb. de Wit, secretaris. OVERPLAATSÏNO. Het personeel van het depot-bataljen der Xe infanterie-brigade te Alkmaar, hetwelk dienst verrichtte bij de Cadettenschool alhier, doch bij het korps is 'teruggekeerd1, is thans vervangen door personeel van het 21e regt. van het wapen uit de garnizoen® dra Helder ra Laren. KINDERKLEEDING. Dinsdag 4 Maart as., des avonds 8 uur, zal deze verecniging hare algemerae verga dering houd® tra stadhuize. PREDIKBEURTEN. 23 Februari. Alkmaar. i Oroote kerk, 10 uur, Ds. Verwaal. Consistoriekamer Oroote kerk, Worasdag- avond, 7 uur, Ds. Verwaal. Kapel, Avond 6 uur, Ds. Kloosterman. Kapel. Evangelische Unie, 10.30 uur, Ds v d. kidbcom van Bergen. Evang. Luih. kerk, 10.30 uur, Ds. Mak kink. Doopsgezinde kerk, 10.30 uur, Ds. Westra Remonstrantsche kerk, 10.30 uur, Ds. We- gerif. Gereformeerde kerk, 10.30 uur, Ds. Meijer. Avond, 5 uur, Ds. Meijer, ■Hersteld Apostolische Otmetniê, 10 uur ra avond 5 uur, benevens Donderdagavond 8 uur, godsciei.stoeiening. LtGLK DtS htiLS (Limmerboek.) 7 uur v.m. Bidstond 10 uur vm. huligingsdiensi. 3 uur n m. Verbjyüingssamenkotnst. 7.30-uui s avonts ürooie openbare verlos singssan.ei.kon.st. Muziek en zang. Dondtrcagavond 8 uur Openoare meeting Uil DE OMGEVING. hervorn.Üe Gumen.cn. AKERSLOOJ, 9.30 uur, Jls. Kruizinga. BEkGEN, geen dienst. BLKGLRBkLG, gtra dienst. EGMOND a/d' hOtF, 10 uur, Ds. de Leeuw. GKAFT, 10 uur, Ds. Boers. GROET, 10 uur, Ds. Botke. GKOOISChtRMLR, 9.30 uur, Ds. Cas- idein. hEERHUCOWAARD, 9.30 uur, Ds. Broekema, HEILOO, 10 uur, Ds. Eilerts de Haan. EvangelisaUelokaól, 10 uur, Ds. Vinke van Alkmaar. hENSBROEK, 1.30 uur, Ds. Groenewold. HOOGHOUD, 9.30 uur, Dr. v. Beek. KOEDljK, 10 uur, Ds. v. Meurs. LIMMEN, 9.30 uur, Ds. Bosch. OUDOkP, geen dienst. OBDAM, 10 uur, Ds. Groenewold. OTERLEEK, avond 7 uur, Ds. Spaargaren. PETTEN, 10 uur. Ds. France. SCHERMERHORN, 9.30 uur, Ds. v. d. Most v. Spijk. URSEM, 9.30 uur, Ds. Dardenne An- kringa. W ARMENHUIZEN, 10 uur, Ds. Oter- dcom. WESTGRAFTDIJK, 10 uur, Ds. Franck. WINKEL, 9.30 uur, Ds. Nijenhuis Ook- huijsen. ZUIDSCHARWOUD'E, 10 uur, Ds. Staal. ZUIDSCHERMER, 9.30 uur, Ds Groot. OOMMISSIE BENOEMD. Naar wij vernemen zijn in de commissie van onderzoek naar de kwestie van het Karen- huis benoemd de heer® mr. Prins, De Lange en Verkerk. ANTI-MILITARISTENVEREENIGINO, De Anti-Militaristenvereeniging belegt Dinsdagavond 8 uur in de Societeitszaal van de Harmonie era propagandavergadering ter verwelkoming van de vrij gekomen dienstwei- geiaars H. Madderom en G. Porck. Dp heer G. J. Akkerman uit Leiden zal het woord voeren. (•cmtMiiui Nieuws. UITBREIDING VAN DEN INVOER. Reuter seint uit Londen Het departement voor den handel in den oorlog kondigt aan, dat de hoeveelheid koper, koper-alliages en koperen voorwerpen, w. o. electrisehe draden en kabels, die door Neder land volgens de overeenkomst met de Geas socieerde regeeringen mag word® ingevoerd, zeer is uitgebreid. Er zuil® uitvoervergun ningen ventend worden,* tot de hoeveelheid die door Nederland mag word® ingevoerd, bereikt ia. WEDEROM DE VERLOFPASSEN-KWESTIE. Werd blijkens em bericht in ons nummer van 11 Januari j.l naar aanleiding van een door het hoofdbestuur vari de Onderoffi- ciersverecniging „Ons Belang" ingediend verzoek, bepaald, dat de onderofficieren in den rang van sergeant, die gebruik maken van den trein, bij bewegingsvrijheid, d® verlofpas slecnts moeten vertoon® bij het 'roepen vu een plaatskaart et niet meer bij hat paaaassaa dat ooatrdla, wijl hei toept am van dew sonfcrftte ■asttomfldhi «wad op- gedragen am inferieur® mm de betrokkene*, thans blijkt, dat de onderhavige kwestie nog niet van de baan is, Tengevolge van deze be paling tóch acht men het aan sommige sta tions zelfs voor het bekomen van een perron- kaart noodzakelijk dat een verlofpas getoond wordt. Aangezien het hoofdbestuur van bo vengenoemde verceniging vermeent, dat het niet in de bedoeling kan liggen beperkingen ten opzichte van het vervoer voor de sergean ten te bestendigen op dc wijze, zooals die tij dens de mobilisatie werden bevolen en hen (sergeanten) anders te doen behandel® dan de overige onderofficieren, heeft het zich thans wederom tot de bevoegde autoriteiten gewend met het verzoek om de in vredestijd geld®de bepaling® dienaangaande weder toepasselijk te verklaren. NOO EEN NEDERLANDSCHE OPERA? Men schrijft aan het Hbld.: De commissie tot stichting eener op artis tiek peil staande opera, waarvan mevrouw Kappeyne van de Coppello voorzitster is, heeft op ernstige wijze haar plannen hervat en thans met veel grooter vertrouwen op al- gemeene instemming en financieelen steun, nu zij kan bekend mak®, dat haar e® terrein is aangeboden voor den aanbouw van een schouwburg die aan alle moderne eischen zal kunnen voldom. DE ARBEIDSDUUR IN HET DRUKKERSBEDRIJF. In em buitengewone «sne®schappel;;ke vergadering, Woensdagm;adag door den Ne- Herlandschen Bond van# Boekdrukkeren, de R. K. Verecniging van Ned. Drukkerspa troons en d® Bona van Christelijke Druk kerspatroons, te Amsterdam gehouden, is op voorstel van het algemeen hoofdbestuur be sloten het advies van den central® raad te volgen en met 3 Maart as. de werkweek te verminder® tot 54 uur voor drukkerijen wel ke nog niet, m tot 52)4 uur voor drukkerij® welke reeds den vrij® Zaterdagmiddag heb ben ingevoerd. E® voorstel van het hoofdbestuur om te besluiten dat leden die de arbeidsvoorwaar- d® hunner werknemers in voor dez® gun- stigen zin will® doen afwijken van de be paling® der C. A. O., daarvoor toestemming van het algemeen hoofdbestuur behoeven, werd na verzet uit de vergadering ingetrok- k®. TEGEN DE CENTRALE BOUWMATE- RIALENVOORZIENING. In het „Amcrican-Hotel" te Amsterdam ia e® drukbezochte vergadering gehouden alt -® protest teg® de C. B. V. (ae N V. Cen- Lrale Bouwmaterialen-Voorziening), waar van het doel is het aankoop® en verkoopen n eventueel bewerk® en vervaardigen van bouwmaterial®. Voorzitter was de heer N. 3. Wefers Bettipk, bestuurslid der Vereeni- jing van IJzerhandelar®. Verschillende sprekers voerden het woord. Tm slotte werd een motie aangenomen, waarin gezegd wordt: dat het nut en de noodzaak, gebruikt als motieven voor de oprichting der C. B tijdens de wereldcrisis twijfelachtig zijn, maar in elk /eval niet aanwezig bij terugkeer tot nor- nale verhoudingen; dat klaarb ijkc ijk bij de C B V., gezien de betreffende uitlating® van haar directeur in de vergadering van technische ambtenaren der gemeenten, aangesloten bij de C B. V., de drang, voorzit om dit instituut of meer nog het principe waardoor de oprichting werd beheerscht, door te zetten, zij' het ten koste van het algemeen belang dat immers hers'el van vriie concurrentie is in het algemeen belang, welke vrije concur rentie daarentegen de C. B V ju st wcnscht uit te sluiten, gezien de eischen dienaangaan de door haren directeur ter genoemde verga dering gesteld n 1 om bij de C. B. V. in alle omstandigheden te koop®, al is zij -Murder en zelfs zonder prijzen elders te vra gen. De conc'usie luidt, dat aansluiting der ge- momten bij de C. B. V dus tegen het belang dier gepieenten is, zoowel doordat de C. B V. :n het algemeen de bouwmaterial® niet goedkooper kan leveren, maar bovendien de C B. V. d® plaatselijken handel m de werk gelegenheid benadeelt dat dus de aangesloten gememten zich t® spoedigste dienen los te mak® van de C B V., door aan te dringen bij d® raad van com missarissen dier NV op toepassing van art. 26 der statuten en vervolgens hun lasthebbers ter algèmeene vergadering op te dragen vóór likwidatie te stemmen. HET AMER1KAANSCHE SPEK. Omtrent het gebruik van het binnen enkele dagen in distributie komende Amerikaansche spek, of eigen'ijk het spek uit Engeland, schrijft de directeur van het abattoir te Utrecht in het iongste nummer van de Vee- en Vleeschhandel .Het is hier te lande voor een gedeelte ge arriveerd en zeer spoedig zal het vanuit cen trale punten aan de diverse gemeenten wor den gedistribueerd Het spek ziet er zeer goed uit en zelf nam® wij er reeds een proef mede Naar onze meening verdient het de voorkeur het spek, hetzij rauw op de boter ham hetzij gebakken, bv. met bruine boon® of capucijners (als deze te verkrijgen zijn) of in pannekoek® (als er meel is) te gebrui ken. Natuurlijk kan het ook gekookt worden geiflittigd. maar spek, hetwelk uit den aard der zaak sterk gezoutm is m misschien ook met wat borax is behandeld, verspreidt bij het koken dikwijls min of meer een eigenaar dige lucht. CRISIS-AMBTENAREN. Woensdag hield1 het provinciaal besituur van Noord-Holland van dm Algemeenen Ne- derlandschm Bond van Crisis-ambtenaren, welke bond is opgericht om crisis-ambtenaren •bij een eventueel ontslag bij- te staan en voort te helpen te Amsterdam eene vergadering. Medegedeeld werd dat reeds in vele p'aa'sen afdeel ingen tot stand zijn gekomen met een gezamenlijk ledental van 370. Het hoofddoel van dezen bond is om crsis- ambt®aren werkzaam te doen stellen in rij'Vs- of getnemte-insiellingm, voornamelijk in die waar de administratie e® groot® achter stand heeft. NEDERLANDERS IN DUITSCHLAND. Sedert Dinsdag kearar honderd® Nader- landifiha arbeiders uit Duita&land mzg vit «RMff «m* IbmimSnümJM ■eaMsgw-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2