Üüïïstii net m net iagmeisja een nette AibeideraÉg, TERREIN, OniSÉi plicht. een net kosthuis, TE KOOP: Anistei (Iniii^chü li iirs. Noordliollamlsch Land hou wcrediet. öl>eiangskoerseii van heden. A il verten ti ëii. FAILLISSEMENT. Vroeg Rnotï-, vroeg Geel-, Huisgeel* k Deen sch Witkoolzaaa* A. BOERSEN, Huishoudster. een licit© werkster, OOilhulp-flienstb'ulo Nette WKKKSIkU kost eu in woning Te huur of te koop fsrnud een fliike Boerenvonirf. net Schnrei e« 5.18 H A Wei- en Bjuwland, cipetfiTticlelÏBgea bedretf**» 5a feet ïïtétdiMegf- bierii de Kttierlandtrs met den dood, indien zij uLt oomidddiijk aan de $.«Aingen detlne- nien. Een neg gruAere untccht naar one 'ftnd wordt verwacht. De 6(tenkelenirrimtn, die de laatste twee dagen ie Zcveuaar aankwamen, renen veelal laii^s een zijlijn om Emmerik te bereiken, want 't komt reeds voor, dat gewapuide Spartacus-leden 's nachts de treinen aanhou den. Voor het bediend locomotief personeel is de toestand thans hachelijk. De beweging verbreidt zich over het geheete mdustaege- bied alwaar vete dooden cn gewonden ten offer vielen. BRAND IN EEN BIOSOOOP. Te Rotterdam is tijdens een voorstelling brand ontslaan in de cabine van het Prinses Bioscooptheater, aan den Schiedamschewcg. De aanwezige filmrollen zijn verbrand. Men kon de cabine naar de zaalzijde geheel aft" -ti- ten en zoodcer.de het vuur localiseeren. De consternatie op straat, waar men de vlam pit de cabine zag slaan, was grooter dan in het theater, waar men niets van het ongeval merkte. De schade bedraagt 5000. PENSIOENFONDS VOOR WERKLIE DEN IN DE MEELFABRIEKEN. In een te Amsterdam gehouden vergadering van de eigenaren der Ntder.andsche meelfa brieken, onder leiding van den heer Fred. Stahle, ter bespreking van de oprichting van een pei sicer.itnts voor de werklieden, die m genoLindc fabrieken werkzaam zijn, werd be sloten tot dc stichting van een fonds, waar voor door de fabrikanten 2/3 en door het per soneel 1/3 in de kosten bijgedragen Z''Uen worden. CHR. SOCIALE PARTIJ. De Prov. Commissie voor Noord-Holland der Chr. Sociale Pariij is voorloopig als volgt samengeste.dds O B. Westenberg te Be verwijk; P. v d Willigen te Velsen; G. Voet, te VtlseroordM. A. Doornik, te IJmuiden j. Pel, te Velsen; ds. R. J. v. d. Meu en, te Amsterdam, A.arnixkade 65, waar het secre tariaat der commissie is gevestigd. VLEKTYPHUS. Te Leiden heeft zich een geval van vlek typhus voorgedaan bij een vreemdeling die in ten volkslegen.ent in de Clarasteeg wilde overnachten. Le man is naar een barak over gebracht. Te Spaarndam is ook een- geval geconsta teerd. Te Rotterdam zijn weer 23 nieuwe geval len bijgekomen en 4 sterfgevallen. In de rijksklinieken te Utrecht is iemand opgenomen, die lijdende bleek aan vlektyphus. Zijn vrouw en 8 kinderen werden in de Ama- liasiichting ter observatie gebracht. EEN VROUW IN HERSTEMMING VOOR DEN GEMEENTERAAD. Te Bussum is ten raadsverkiezing geweest, met den uitslag, dat mej. J. H. M. Stants (Econ. Bene) en de he.r J. B. G. Steur (R. K.) in herstemming komen. Namens de S. D. A. P. is een protest inge diend omdat een vrouw volgens dc thans geldende bepalingen bij de tusschentijdsche verkiezing geen candidaat mocht worden ge steld. De burgemeester had van deze onregel matigheid geen aanteekening gehouden op het bewijs van ontvangst der candidatenlijsten en evenmin op de lijst van Candida ten de op merking doen plaatsen. EXAMENS LAGER ONDERWIJS. Bij beschikking van den minister van on derwijs is bepaald, dat de commissiën, in 1919 belast met het afnemen van de examens Lager Onderwijs o. a. zullen zitting houden te Amsterdam voor de arrondissementen in het district Amsterdam en te Haarlem voor de arrondissementen Alkemade, Leiden en die in de districten Alkmaar en Haarlem. In die commissiën ziin benoemd: te Amsterdam: tot lid en voorzitter: de schoolopziener in het district Amsterdam; tot ledende schoolopzieners in de arrondis sementen 's-Gravcnhage I, Helder, Hoorn, Haarlemmermeer en Purinerend; tot leden plaatsvervangers: de schoolopzieners in het district Alkmaar en in de arrondissementen Amsterdam II IV. V, VI en VII te Haarlem: tot lid en voorzitter: de school opziener in het district Haarlem; tot leden: de schoolopzieners in de arrondissementen Gouda Leiden, Alkmaar, Beverwijk en Haar lem; tot leden-plaatsvervangers: de school opzieners in het district Alkmaar en de ar rondissementen Helder. Medembük en Zaan dam en de heer P S Bake's. Haarlem, oud schoolopziener in het arrondissement Texel. MOTIE VROUWENKIESRECHT. Gistermorgen bood een deputatie be staande uit mevrouw dr. Aletta Jacobs, mevr. Famondi—Hirschmann, mevr. Mulderde Graaf, mevr. Bakker—Nort, mevr. Ross— Vrijman, mevr. Van Balen—Klaar, mevr. Co- hen Tervaert— ïsraëls, mevr Rutgers—Hoit- smia en freule Wichrrs aan den voorzitter der Tweede Kamer de motie tegen het talmen door de Kamer met het voorstel-Marchan-t aan, welke Woersdag in een protest-vergade ring belegd door d" Vereeniging voor Vrou werkiesrecht met algemcene stemmen aange nomen is. In de deputatie waren verschillende vereeni- gingen mede vrrtererwoordigd. Mr. Fock gaf den dames de verzekering dat het voorstel-Mardiant een der eerste on derwerper zou ziin, die na de begrooting in behandeling zouden komen, wanneer althans niet nog urgenter zaken eerder zouden moe ten worden aftfedaan. De deputatie betoogde dat de zaak van het vrouwenkiesrecht wel het alleT-urgenst was en dat. zoo zij langer mochtkuitb'ijven, bij de vrouwen in den lande eene agitatie zal wor den gewekt waarvan de gevolgen voor de verantwoording van den heer Fock zouden komen. Fen aantal dames was opgekomen om den uitsla? van de conferentie onmiddellijk uit den mond van de deputatie te vernemen. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK. Aan de aandeelhouders der Insulaire Hy potheekbank te Zicrikzee zal worden voorge steld over 1918 ren dividend uittelkeeren van 11 pet. (vorig jaar 10 pet.) BESTRIJDING SMOKKELARIJ. De regeering hee t ingediend een wetsont werp tot wijziging en aanvulling van de wet van 31 DecaBoer 1015, handend» tijdelijke bepaling», btmffcnd* ha* «ma# m én vr>r>pi»ryKp mrvi *dl fcrt wenadhelüjlk mag worden geacht, dat zoo spoedig mogtlii c. ïcil o'i 15 zoodanig wordt gewij zigd en' aangevuld!, dat voortaan militaire verorden irig en voor de beteugeling van den smokkelhandel niet meer noodig zijn. Het onderhavige wetsontwerp heeft de strekking daartoe te geraken. Het beoogt in de eerste plaats mogeliik te maken', de bepalingen van de weit betreffende vervoer en néderlage van goederen van toe passing ie vork'aren in alle gedeelten van het grondgebied' des Riite waar zulks door de Regeering noodig wondt geacht terwijl voorts aan don Minister van Financiën de be voegdheid wordt verleend tot het geven van voorschriften nopens verschillende onderwier pen wHke ithans door het militair gezag zijn geregeld. BOEVEN GEGREPEN. Een 22-jarige Duitscher en een 19-jarige Utrechtenaar hebben in een café in de Kool straat aldaar gepoogd hun slag te slaan. De 74-jarige caféhouder werd door het tweetal aangegrepen en hem werd een prop in den mond gedrukt. Om ongestoord hun roovers- werk te kunnen voortzetten, timmerden zij de voordeur dicht. Buren uit het straatje, die de herrie in het café gehoord hadden, kwamen toesnellen en duwden de deur open, waarop de indringers aan den haal gingen. Een wil de jacht volgde, totdat de politie hen eindelijk kon arresteeren en hen doornat mede naar het politiebureau nam, waar ze voorloopig veilig werden' opgeborgen. DE GOUDSCHE VLUCHTOORD KWESTIE. Naar aanleiding van eene bespreking tus- achen de heeren Gort van der Linden, vroe- fer minister van binnenlandsche zaken, en IJssel de Schepper, voorzitter van de com missie van toezicht van het vluchtoord te Gouda, inzake de bekerde vluchioordkweetie te Gouda, is de heer T. IJssel de Schepper ge machtigd te verklaren, dat na verder onder zoek het den heer Gort van der Linden, is ge bleken dat door den heer IJssel de Schepper nim mer eenig contract met den Si.kat is aange gaan, en dat het bewuste contract is afgeslo ten door den ioenmahgen burgemeester van Gouda met den heer r. W. baron Van Tuyll van Serooskerken voorzitter van de Centrale Commissie tot behartiging van de belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelin gen, 's-Gravenhage, namens de regering; dat zijne benoeming tot voorzitter van de Commissie van Toezicht van het Vluchtoord te Gouda is geschied door den tcenmaligen burgemeester van Gouda, en dat dus geen sprake kon zijn van een opdracht om in het bijzonder het rijksbelang te verzorgen; terwijl ten slotte de heer Cort van der Lin den er zijn leedwezen over uitdrukt, dat uit het door hrm in de zitting van de Tweede Kamer der Stater-Generaal op 22 Januari 1918 sprrkene de onjuiste voorstelling kon worden afgeleid, dat de bewuste overeenkomst tus sen :n de rtgcering en de snijgr oen kwekerij voorheen Gebrs. Stcersma te Gouda, zoude zijn gesloten in de eerste dagen van de groote vlucht uit België. MAATREGELEN TEGEN DE VLEK TYPHUS. Nu de vlektyphus, de gevreesde metgewei van den oorlog, ook in ons land zijn intrede heeft gedaan, heeft dr. J. Kuiper, geneesheer- directeur van het Wilhdmina-Gasthuis te Amsterdam, op verzoek van den Centralen Gezondheidsc'ierst een brochure geschreven, waarin nuttige wenken voorkomen, om zich deze ziekte van het lijf te houden. Daar de vtekyphus wordt overgebracht door luizen en 't vooral de kleerenluizen zijn, die de smetstof van den patiënt naar gezonde mensChtn overbrengen, moet ir. de eerste plaats gezorgd worden met dezen «niet in aanraking te komen. E^e schr. zet uiteen hoe dit kan geschieden. Wie ondanks het in acht nemen van de gegeven wenken ttoch een luis bij zich vindt, neme een bad, koke zijn linnen uit en strijke zijn bovengoed met 'n gloeiend ijzer, vooral de naden, want daarin worden dd eieren gelegd die door de aanraking met het hcete ijzer gedood worden Aan her., die door hun beroep dagelijks gevaar loepen kleerluizen op te doen, wordt aangeraden, zich te voorzien van de zooge naamde logementszalf bestaande uit: piper op de voeten en op lu:zen hebben respect voor den geur van de peper (piper niger) en klauteren dan niet te gen de beerien op. 's Avonds kan men met lauw water de zalf afwassChen en de huid licht bepoeieren met talk. Mocht de huid iet wat rood en jeukend worden met de zalf, dan moet de zalfbehandeling worden gestaakt en kan men probeeren zich de ongenoode gasten van 't lijf te houden door de kousen aan de buitenzijde te besprenkelen met een 5 pet. lysoloplossing. Dit zijn ongetwijfeld goede raadgevingen 't Zou echter zeer wenschclijk zijn, dat ook door spoor- en tramdirecties en in t algemeen exploitanten van middelen van openbaar ver voer de vervoermiddelen zoo vaak als maar eenigszins mogelijk is desinfecteerden. EEN TERUGGEKEERDE DESERTEUR. In de Nico laaskazerne te Utrecht heeft zich een aardig geval voorgedaan met een de serteur. Ongeveer vier maanden geleden had een soldaat zonder verloi zijn korps in die kazer ne gelegerd, verlaten. Er wae nadien' niets meer van hem vernomen. De demobilisatie kwam, oude manschappen gingen met klein verlof, jongere militairen betrokken de kazerne, ten maand geleden kwam des avonds een burger de kazerne bin nenstappen en vlijde zich neder op een stroo- zak van een der manschappen die met verlof warén. Hij at mede wat de pot schafte en ver liet dan de kazerne om des avonds terug te komen. De verschillende wachtcomandanten lieten dit oogluikend toe en all s ging goed tot een dezer dagen een actief wachtcomman dant er rapport van maakte en den man in de provoost stopte. De bataljons-commandant, die hem den volgenden dag op het rapport kreeg, herkende in hem dadelijk den deserteur van vier 'maanden gelden. Hij zit thans in voorarrest. Of hij de laatste ijjasr du rtie behalve vo-aing lo gies aak aog bg hst eotdfrfceial» sSb wigmm s^Mmsm mè* m 000 BROOD'lAAirr'N GÏ5TOLTV De politie ie Dordrecht heeft vier person ttj geame eend, die zich hadden schuldig ge maakt aan diefstal van een kist broodkaarten uit ttn wagon staande op het station aldaar. Een spoorwegarbeider heeft den diefstal crmpHu-lrkt Mede is aangehouden een' t&H- houdstcr terzake heling der kaarten. Van de- Lt &aar.ei waren er reeds 16000 verkocht aan een Amsterdammer, die daarvoor 1XK) gegeven had De helfi van dit aantal had hij reeds te Amsterdam verkocht. De andere bel t werd bij. de caféhcudsier in, beslag genome. Van, efe andere kaarten is nog geen spoor nt- deki. Volgens de bewering van de caiéhe vd- .si.tr zijn deze verbrand. KORTE BERICHTEN. De oud-minister van oorlog, de heer i i. Colijri, heeft een gift van 5000 beschikb ur gesteld voor de Haagsche Burgerwacht. Naar het ,,Vad" verneemt komt vor de benoeming tot burgemeester van Hear- lem zeer ernstig in aanmerking jhr. mr Jr. N. C. Gijselaar, thans burgemeester van Lei den. Naar men verneemt heeft de burgemees ter van Blokker (N.-H.) ziin aanvrage om eervol ontslag ingetrokken. Mij verwacht ech ter, dat de commissaris der Koningin, het "er- leende ontslag zal handhaven, gezien'de twee spalt in de gemeente. - De Rijkscommissie 1 reorganisatie van het museumwezen ia heden geïnstalleerd. Te Oostburg is ren twee-jarige her gat verkocht voor 40 000. van 20 Februari 1919, Opgave van 5 I fh'trrainmt'ii vim Imicn VOOR EEN NIEUWEN SCHOUWBURG. AMSTERDAM, 21 Febr. In een heden middag gehouden vergadering van aan deelhouders der NV Nederlandsche Ope ra, verklaarde de heer Kcopman, dat hij gemachtigd was namens een consortium de mededeeling te doen, dat wanneer de ge meente terrein beschikbaar stelt voor een schouwburg in bet centrum der stad, hij de beschikking over 1 000 000 had om dien schouwburg te bouwen. DE CHRIST.-SOC. PARTIJ. AMSTERDAM, 21 Febr. De Christ. Soc. Partij heeft in de 7 kieskringen van Noord- Holland voor dn a.& Statenverkiezing dn volgende lijst ingediend: I. J. t. mm* .Laitifeij»; Ï8. vh Vmmsm&i P. Haagwna, TersdheUiBg; 4 P. -ran WV ligen, veisen; 5. A. van Sloot®, RADEKS VROUW GEARRESTEERD. AMSTERDAM, 21 Febr. Naar de Te legraaf uit Londen verneemt, zou volgens berichten uit Petrograd Radeks vrouw in Zwitserland gearresteerd zijn. De Bolsjewiki verklaren dat 10 van dc in Rusland gevangen gezette Zwitsers 15 Maart zullen worden doodgeschoten in dien mevrouw Radek voor dien tijd niet wordt vrijgelaten. KURT EISNER DOODGESCHOTEN. MüNCHEN, 21 Febr. Voor het ge- bo«w van dèn Landdag is de minister-pre sident en voorloopige president van Beieren Kurt Eisner doodgeschoten. Onmiddellijk lostte de militaire post eenige schoten op den dader, die doodelijk getroffen werd. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 20 Febr. Petrus Cornelis Adrianus dc Jong en Cornelia Appel. Willem pijn en Johanna de Graaff. oertu§ van den Berkt en Trijntje Pieter Cornelis Bakker en Pieter- Ju- Lu- Ots nella Hogerwerf. OVERLEDEN: 20 Febr. Arien Volkers, 62 j. Wilhelmus Stoop 86 j. Maartje Kleijemeer, 29 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 21 Februari. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 22 Februari. In het gebied van de waarneming is de hoog6te stand van den barometer 757.4 München. De laagste stand van den barometer 742.3 Vestmanoer. VERWACHTING. Matige, tijdelijke wellicht tkrachtige zuid westelijke tot zuidelijken wind, aanvankelijk opklarend, later waarschijnlijk weer regen, zelfde temperatuur. Markt licritflitcn. ALKMAAR, 21 Febr. Kaas. Aan ev. 31 stapels weg 15836 Kilogront. Kleine fa- briekskaa» f 76.—, kleiae boerenkaas f §9.— middelbare f 74. WAKMtNH'JIZEN 20 Febr. Aardappe len f 8 drielingen I 0 »rtel I U.— Nen (buitenland i f 0s ft Rood- Wool 10 - j 12.20, Gele f 0 a 11 50, W tt f 0—, Kh*bar er I 0— Worte'C® t - D entche wltteWool f 7.uitschot id f 3.50 4.50, id. roo Ie f a 8.—, id. gele f i8-, uien f 10.28. Ondertrouwd! P. C. BAKKER en NELLY HOGERWERF. Alkmaar, 20 Febr. 1919. Huwe ijksvottrrkking 5 Maart a.s. Hiermede geven wij u kenni-, dat na kortstondige ongesteld he is overleden onze gelkfd> Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, wed. van den Heer CORNEL IS GEEL, in den ouderdom van ruim 71 ja»r. Namens de Familie, Jb. GEEL, Wieringerwaard Alkmaar, 20 Februari 1919. Langestraat 101. Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar is op 20 Februari 1919 HÈKMAMJM i»k Jo\u, bloe mist te BERGEN 1st su»( v«» fMllll..®sueMt rerklüsril, met benoeming van den E A. Heer Mr. A. M. LEDEBOLR, lid di< r Recht bank, tot Rechter-Commissaris en den ondergeteekemle tot Curator. Alkmaar, 20 Febr, 1919 Mr. J. VERD kM, advocaat en procureur. kJi TQL tt Nfóss Per p nd. Splnaile alt *t blik 86 Muil- en N|M-reiebo*ii«n M a r k t p r ij s. Alle soorten veische groenten: witlof, spruitjes, Bluemd. kool, boerenkool, koppen, prei, soep groenten, schorseneeren. Zeer concurreerei d- AANBEVELEND, Tolof 14i2. FNHS *N 9V vraagt tegen M tart voor 2 heele en 4 h Ive dan en, loon f2.50 per dag, zonder k >st. uit k t iUi» een linke eoor den dag bij J. OTTER Jr., T 'ornburg. Aanm ld n na 1 uur, T C. RI- VlèRE, tea-npad 2. hoek Voorine-r. GEVRAAGD voor een dag in de werk, lief t d<-s Vrijdags. bij W. P. DE BOER,Geest. Alkmaar keu tliuKe u--(l« In net burgeigezin wowt met gebruik van vrij kamertje voor studie, gevraagd voo jonge man, tegen half Maart of eerder. Br m. prijsopg, onder K 625 bur v. d. blad. i Tegen 15 Maart gevraagd in een klein gezin liefst met vrij slaapkamertje. Brieven onder D 618 bur. van dit l<lad. Te huur gavraugdl voor twee personen, liefst nabij de Snaarmansl an. Brieven franco onder E 619 bur. van dit blad. gelegen aan groot vaarwater, met of zonder loodsen, gescnikt voor opslagplaats. Brieven met voll. inlichtingen ond<-r C 6i7, bure u van dit bl <d. TE KüüG wegens splitsing der zaken, de ge zamenlijke ei.eiidommvii, bestaande uit gelegen aan hel N. H. Kanaal to oekd bij AUinaar uok afzonder lijk of bij gedeelte Te bevra;en bij J. OPDAM of >H. APtL.zOORN, A*uncmvrs, Aikmaar. O:idcfeteekende biedt a n nog e- iil-e H. t. Hi-lie|>It<-1«i «*r te u»-«weo w or billijken pi ijs, V.-4R seheuiplichtige in N.-Hoügnd. S oedige a.avz gewent <t. V' R. m M-Mwyy N- MU8g* v«Gt gMtaSML, STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. -NW.S. y. f 1000 191» 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 4K dit® va» 1000 4 Oblig. dito 3% dito dito 3 dito dit® 2 H Ned. Ind. Ï915 f 1006 3 dit® 1916 JOOO i BUITENLAND. OOSTENRIJK. Hel.vrije Kronenr. Jaat.-Jull 4S RUSLAND. OW. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR 625 Nicolai Spw. 100 4% 4 4 4 4 Geconaol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889,90 GR 613 6e Emissie, 1894. GR. 623 TURKIJE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 189# 20/100 3 Provinciale en Gemeentel. Leenlngen, Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Credlet'ïnstelllegen. Amsterdemsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl, Mij. t. Ëxpl. v. Staatssp. ObL Pr 5 5 Vorige koers W*/u 89»/m 84 70®/* 641'9 54'Vi. 95"/,, 05 2814 40 317% 39l/« 301/a 39Vu 32 29 S6»/é 86V* 1001/, 100 186 ISO 142»/* 100 100 93»/. 9CM/m 89»/ls 84»/, 70»/* 64'/, 54»/, q5«>* 951/, :2t»/„ 29*", 31V* 3 Wk 1001/, 188 1421/* 100 93»/, remieleeningen. NEDERLAND. A dam Stad 1874 iJO) 3 107*'« BELGIE. Antwerpen 18S7 2K 74 Prolongatie pCt. 31/* Vurige koers Atchis. Top. S Fé C. r. g. A 92"/., - Denv R. Grande Spw. C. v. A. 8'/» 8»/, Erie Spw. Mij. Gewone Aand. 211/, 21 Kans. City South. Railw. Cy. g. 20»% 26 dito Fref. A 51 Vis Missouri Kans. Tex. C. v. A. 7»/., J»/s Mexican 2e Pref. A. 2Vlt 121/» Southern Pac. Comp. 93'/, Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. 27>Vi» 28 Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. 133"/u 1331/, Anaconda Copper C. v. A. 13ui/, Am. Car. 4c Foundry Co. C. v. A. 82 83 Amer.- Hide ét Lesther Comp. 8<>»/, 81 V, Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. 87»/, 87»/* Int. Mere. Marine Cy. afg. A. 27»/j, 27"j Int. Mere. Marine afg. pr. A. '17»;* 117V, Gec. Holi. Petr. Cert. v. A. 2287', 2351/, Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. bt. 5931/, 605 Orion Petrol. Mij. 79»/* Steaua Romana Petr. Mij. A. 15ol/* Compania Mercantil Argentina 244»/* 244 Cult. Mij. der Vorstenlanden 1511', 153»/* id. id. id NVinstaand. '19'-/, Handclsv. Amsterdam Aand. 4141/, 418 Ned. Handel Mij. C. v. A. 1*0'»/,, 181 Nederl. Ind. Handclsbk. Aand. 220V* 223 Amstcrd. Rubber Cult Mü. Aead. '87 1881/, NedeTL Rubber '"8 Holl. Amerika Lijn A. 4081/, 411 Id. Gem. Eigendom A. - 3921/, 393 Holl. StoomR Mij. Aand. 2uli/* 202 Java China Japan Lijn A. 3081/, 3101/, Kon. Holl. Lloyd. Aand. 176»/* 178 Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aead. 236 V, 236 Idem Nieuwe Aand. 224»/* 226 Kon. Pakctvaart M|j. A. 243 244 Ned. Scheepv. Unie Aand. 252»/*"" 25314 Rotterd. Lloyd A. 281 285 Stoomv. Mij. Nederland A. 2 '114 293 A'dam Deli Comp. Aand. 260 Deli'Maatschappü Aand. 5171/* Medan tabak Aand. 231 Rotterdam Deli Aand. 316 Senembah Tabak-Mij. Aand. 48314 Mededeelingen van Vrijdag 21 Februari. De marlet opende voor Koninklijke Olie zeer willig. Geconsolideerden waren ook een 7 pet. beter. Culturen en Rubbers in vastere stemming. Scheepvaartaandeelen levendig. Tabakken onveranderd NOOKDSCHAKWOÜDE 20 Febf Wortelen f 6a 0 per 10(1 bos Roode kool f 12 20 a 0 0, Gele kool 115 100 K G. Ruodekool buit. f 0 a 6, gete f .grove uien 1 10,28 Detnsche witte f 7.i 10.— 20 LANG',Pt|KFH GW EN I f Vfcli INI Febr Bloemkool le s. f 0.a 0.roede le soort f 12.20, 2e soort f 5.— a 6.50, stort f 7.— a 8.—, gele le soort i 11.50, 2e soort f 5.a 6.50, stort f 7.a 8.wit c f 7.—, 2c*ao®rt f 3.50 a 4 50. Rammenas f ner *00 Kg., Uien f 10.28, brcekpsen f 6.— SCHAQEN. 20 Pebr 20 paarden f 300 a 1000, 5 stieren f 5o0- mag geldekoeien f 0 a 0, 49 vette koeien f 500 20 kalf- koeien f 400 a 800, 0 vaarzen f 0 a 0, 0 graskalveren f 0 a —0 116 uch eren k Ivcren 16 a 35 magere sch pen f - a 0vette idem reg., I»9 overfmu lcrs f 32 a 64, 18 magere varkens f 70 a 11547 idem v tt f 2. 30 biggen f 30 a 45, 45 konijnen f 15' f 4.—, 25 hanen 2— I 4 -. 3HÖ3 stuk# kipeicren 15 a j.7- f eendeieren a 0. "22 eendvn 3,50 a S.30, 0 zwanen f a 3 b< kk. f 6 a 75 Hejiiffr. ARïENTJE BOK, not I lll J/s 188-88 Po-teUlu per fle.ek 40 I*ri>v Krnldeu- WU«- a*i.y ii 80 Kwarts Besacusay OO Snyii.oneu Vist 11 *p«sreleb*»oneii 10 Zuurkool prlmw O Bordjes of schaaltjes medebrengen. Zoele Appeleu 83 Boud Reiiielteii OO BIEDT ZICH AAN een nette Rnrserweil uwe P.ti., Ier f tijd 45 jaar, niet onbemiddeld, bij eenig heer of in klem )/eziu. Salaris geen vereischte. Ind easitrednig iinist spoedig mogelijk. Brie eo onder letter R 608, aam het bureau v n dit blad. t'lrw* II. I. SO, Akul, AdresEmmastra t 4. Ter»i«ud a»-vruN^d kuM geplKMiMt wordeu b(| «la l-'lruiM CJ. KEU.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3