een Winkelhuis of Pakhuis met Bovenwoning. ïeietnips „Kindeikleeding". Hoomsclie Credlet- en Elltcteuhauk. Jouw Leven met Orpheus." D. J. LEVERT. Gouden, Zilveren en Diamant werken en Horloges. tan- en D mas-Rijwielen Zondag 23 Februari, half elf. KAPELKEItK. Danscursus luitiiliiÉita W. P. DE BOER, i*r o v xt ave Bruidegom als Bruid DE ORDONNANS een Woon- of Winkelhuis JAC. r. DE WIJS Waxine- lichten «pi Kijwlelhandel, Pieterstraat. Firma C. KEG. f (JIAEMA AMEJLICAIJV. Vcrwelkom-avond. Ill Wil: E. J. IIIE till in levsrantiss. 1st h Depot teftods, Ceeft 5 PNDBRIEYEN uit Stalhouderij SCHARLOO 16, Alkmaar. Telf. Interc. 221. Coed ondeihoud:n huis Liqiidatle UsYEreEniging JE OUT". Ctêpe de Chine bij K. GROOT il. Openbars UitYoering op Zondig 23 Februari a.s.. Xe INFANTERIE BRIGADE. Verkrijgbaar hij de Firma DL LANGE 4 DL MGRAAZ. 20 korting. TerTinTzInrnn onder Girnntle, Begrafenis-onderneming. Te huuivol te koop gevraagd To ltoop grasinaaimachine, Jaarliikschs Algemeene Vergadering afd. Kinderkoor. Voorhanden eene prachtcollectie Enkele gebiuikte gouden Heeren-Horloges met garantie. Te koop aangeboden van BERGEN. Tin de Heeren Groen en Crefeld. A.s. WOENSDAG in de rijwielhandel van To k»oop èjevruagd lieden ontvangen: liet oudste en beste adres C. LEBBING^ÖYördiepad 35, ALKMAAR. f 1,155 per K G. Bussen Huishoudgroenten per blik Cacaopoeder per ons ftiooulicht per doo» Soepen per tablet voor 2 porties Schildpadsoep p. tabl. v. 2 porties Meeschextract (Bosso) p flesch Bouillonblokjes per stuk Beren in blik, per bl k Tarwe Stijteel per ons f 1,00 0 40 0 58 0,10 0,15 140 0 02 100 0,25 CARMEN POLL NEGRI. Geheel Oiith. Toe nee! vereen. „TAL MA". 3De G-enadeslag. „Internationale Bank voor Zakeliiken Waarborg te Groningen. Berminnts m IntioBrfels met ▼«rWzrmlnf. Brieven lctt. O 621, bureiH van dit blad een zoo goed als nieuwe (dunne vingerbalk) met 4 messen. Te zien en te bevragen alle werkdagen bij Q. SPtEIS, Stora- pC'ien N.-H.. dure tabak iu«er. FABRIEKSKORT f 1.40 per pond en 30 et. jer ons. KWEERENPAD 3, b/h badhuis. TL KOOP: wegens afloop der werkzaamheden 2 paarden en klein spoormateriaal met karren, wissels enz. rX'ö PLOOp.1 ie keop. Vrij van huur te leveren. Te zien op verzo<k bij den heer Bolwerk, F resuissti at en aldaar tt beviagen alsm de bij den eigenaar J SPRUIT te Helder, kantoor West graiht 4ö, Tel. 238. Punten van behandeling: Jaarverslao. Rekenino en Verantwoordino. Verkiezing van éen Bestuurslid Het DIVIDEND over 1918 is betaa baar op l>lvi«l«uttkewU» A o. 15 met f 75,voor de aandeelon Eerste en Tweede Serie, en met t 25,— voor de aandeelen dei Derde Ser e., De Directie A. v. d tLBURO. P. MEIJER. Door den grooten toeloop van leerlingen en met het oog op de eerste uitvoering, welkt nog in dit seizoen gegeven wordt, deelt de Commissie mede, dat alleen ZATERDAG ,a.s. nog gelegenheid bestaat tot aangifte van nieuwe le rlingen, voor kinderen van 8— 11 jaar om 2Va uur en voor kin deren van 1116 jaar om 33/, uur bij den Heer Th. VAN Q1JZEN, Breedstraat. De ondergeteekenden, liquida teuren van bovengenoemde IJsver- eeniging, berichten hiermede, dat het aandeel door ieder lid bij te dragen, bedraagt f 4 72. De liquidatie-rekening ligt op alle weekdagrn tot 1 Maart 1919 voor de ie en ter inzn e'ten kantore van Mr. J. P. BOSMAN, Voormeer No. 35, alhier. Alkmaar 20 F bruari. R.H. REELING BROUWER. Bezoekt den Grooten Uitverkoopbij: Alkmaar, Mient 22. Goud- en Zilversmid. tot 9 uur. Rijke keuze: Schepwerk •nz. BELEEFD U1TNOODIOEND efiilge prliiiH 2e UIISII8 Evangeliscne Unie inplaats van Maandag VERLENG AVOND, een reuzenpartij Geest - Alkmaar A|;«ut der A D K-Braai|i- ton en .4 lAtieii-rtj! wielen. Heerhugowaard. De BUROEMEESTER van HEER HUGOWAARD rdaakt bekend dat de verlofgangers der Militie, Land weer en Landstorm hunns wapenen moeten inleveren. Belanghebbenden werden voor nidere bijzonderheden, datum enz. verwezen na.r de desbetreffende kennisgevingen op de verschillende aanplakborden in dt- gemeente. De Burgemeester, WIEBE VAN SLOOTFN. fn aparte kleuren Prima kwaliteiten Vyella. Kousen Handschoenen op goeden stand. Br. ('uitvoerige inlichtingen] bureau dezer courant on der No. I 623 n m 30 3 O Houtti! 19, Tel. 174. voor het matten en repareeren van ai e soorten NTOELKA is f O SO per doos Vanaf heden als hoofdnummer groot opera-drama in 6 acten. Huldiging van de Dienstweigeraars H. Madderom en G. Porck. in de Schouwburgzaal HARMONIE. Drama in twee bedrijven. Gevolgd deor; „EEN ANTIMILITAIRIST". Blijspel in één bedrijf. Entree 5ö cent. Introducties S5 cent. Aanvang 71/, uur. Zaalopening 61/, uur. B L tof éen m,.. Alkmaarsch Bioscoop Theater. l Schlagerklucht in 3 acten. Depot Bataljon. ten spoedigste NOTA'S met betrekkelijke bons, ingewacht bij den Administrateur. Hotel-Café-Restaurant „HET ZIJ PER WAPEN", l.ogle. wet «uil>iji v»n»f I 1.75. Logies f 1. Dluers vmuhI 1 1.50. IVimaeoiiHuuipUe. Bliiyke preien. Restaurant den geheelen (fag door. Aanbevelend. K. ROL Czn. Gebr. HOED, U.U. l*y |ir»ukt'r> NUgetm Heden ontvangen een groote partij Te bevr ge'i bij J. OPDAM of JOH. APELDOORN, Aannemers, Alk 1 aar. op Dinsdag 4 Maart, 's av. 8 uur, teta Stadhuize. F. C. J. LISSONE. J. P. BOSMAN. Opgericht 1883. GEOPEND ZONDAGS tot 4 uur. Horloges Kettingen Horloge-armbanden Armbanden Juweeien-ringen Zegelringen Colliers Manchefknoopen Dasspelden B oches Blousespelden Se;vetbanden Hangers Zeer Billijk. bij W. P. DE BOER, beest, Alk maar. ,DE FRlESCHE WINKEL" HOOGSTR. ló TEL. 634. Vanaf haden HET GROOTE LACHSUCCtS oer-komische klucht in 3 acten. LACHENI LACHENJ drama in 2 acten. Zondags aanvang 2 uur. W. NEDERKOO^N Leverworst Lavet kaas Kookworat. i Presworst p. ons 15 ct. 25 SCHOUTEN STRAAT. %okvleesch 65 ■■mwMMiin—ISSlj Gekooide Ham H f 1.10 ROASTBEAF. Zendt l»rl«»lf of t.rl.-fkaart. Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar, tegen bij P. A. JACOBSE. C CARMEN ENTREE 10 cent I A M. V. afd. Alkmaar. ©PVOERINO VAN LANGFSTRAAT t.o STADHUIS. Daze week m zwijgen drama in 3 acten, met HENNY PORTEN in de hoofdrol. N.B. De voor deze week aangekondigde film Buffalo i j.l. Dinsdag te Rotterdam verbrand. In verband met de opheffing van het depot, worden van alle nog niet verrekende Alkmaar, 21 Februari 1919. De administrateur, C. VREESWIJK. Z j, die goedkoop en neijes willen logeeen, bezoeken vooral NIEUWESLOOT B 55 - HOFPLEIN - ALKMAAR. in stukken van f 1000 en f 500 tegen den koers van 97 /o. BREEDSTRAAT AIO, ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4