Uondeid Een 8» TwMgsfl Jdargang. Vrijia? 21 Febr. VEKGADEKING ran den gemeenteraad Tan Alkmaar, 44. Ï919. 'e namiddags 1 uur. Voorzitterde Burgemeester G. Ripping Secretaris: de heer C. D. Donath. Afwezig de heeren Ibink Meienbrink met kennisgeving, Luiting, Mr. Prins en Wethou der de Wit, v/cgais ziekte. TE' Iins VOOR OUDEN VAN DAGEN, IN HET BELANG DER VOLKSHUIS VESTING. B. en W. stellen den Raad voor het volgen de besluit te nemen: Aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar", met vestiging van een eerste hy potheek op dbyonroerende goederen der Ver eeniging ten behoeve van ae gemeente Alk maar en ten beloope van het nader aange vraagde voorschot, uit de gemeentekas, ter bestrijding van de meerdere kosten, verbon den aan den bouw van een tehuis voor ouden van dagen, een aanvullingsvoorschot te ver leenen ui 110,000,—, óf zooveel tninder als mocht blijken noodig te zijn, onder ge lijke voorwaarden, als waaronder aan ge melde vereeniging bereids een voorschot uit de gemeentekas werd verleend voor aankoop van grond en voor den bouw van dit tehuis van 143,000, met toekenning van buitenge wone bijdragen in de betaling der aiinuïtei ten /Van het aanvullingsvoorschot, overeen komstig de bepalingen omtrent het verleenen van dergelijke bijdragen, bij Kon. besluit van 21 Januari 1018 No. 32 aan dezer» gemeente verleend bij de toekenning van het bouw- voorschot uit 's Rijks kas. Expeditie van dit besluit (jn duplo) te zen tien aan heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland, ter erlanging- van de vereisch- tee goedkeuring. ich te wenden tot H. M. de Koningin mei hei volgende adres: Aan Hare Majesteit de Koningin. Mevrouw, Geeft eerbiedig te kennen de Raad der ge meente Alkmaar, dat bij zijn besluit van heden, hiérbij in af schrift overgelegd,, aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" voor den bouw van een tehuis voor ouden van dagen in hei belang der volkshuisvesting een aanvullings voorschot uit de gemeentekas is verleend van 110,000 op het bereids voor dien bouw bii raadsbesluiten van, 17 Februari 1915 No. 8 en 4 September 1917 No. 11, goedgekeurd door dc Gedeputeerde Staten bij besluiten van 25 Maart 1915 No. 116 en 24 Octobei 1917 No. 100, toegekende voorschot uit dc gemeentekas van 143,000; dat evenwel het verleenen van dit nadere voorschot afhankelijk is gesteld van de voor waarde, dat de gemeente van het Rijk een aanvullingsvoorschot bekome van gelijk be drag; reden, waarom de Raad zich wendt tot Uwe Majesteit met het verzoek, dat het Haai moge behagen aan de gemeente Alkmaar krachtens artikel 33 der Woningwet, uil 's Rijks kas een nader rentedragend voorschot te verleenen van 110 000, boven het voor schot, bereids verleend bij Haar besluit van 21 Januari 1918 No. 32, tén einde in staat te zijn een nader voorschot van gelijk bedrag te kunnen verstrekken aan de Vereeniging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" voor dé voltooi ing van den bduw van een tehuis voor ouden ven dagen en voorts aan deze gemeente te verleenen buitengewone bijdragen in de beta ling der annuïteit overeenkomstig de beschik kingen van den Minister van Staat, Ministei van Binnenlandsche Zaken d.d. 9 Novembei 1916 en 26 Januari 1917, Afd. V. A. Nos 14138 en 898. De heer Verkerk wds door het voorste) zeer onaangenaam getroffen. Spr. had nagt gaan hoe dit kwam. 10 September 1917 werd het gebouw be groot op 70.000. De heer de Lange vroeg toen of het wel gewenscht was nu te bouwen. De heer Rin gers oordeelde de begrooting zeer laag. Ze was van 1914 en diende met 80 pet. verhoogd te worden. Daarom werd er 140.000 toege staan en dit werd verhoogd tot 157.000 en nu wordt gevraagd nogeens 110.000 te geven. De raad wordt voor een feit geplaatst. Het 'tekort is ontstaan door ae tijdsomstan digheden en de minder juiste ramingen, zoo schrijft de commissie, maar dit is mosterd na den maaltijd. Spr. heeft niet kunnen ontdekken wie aan sprakelijk zijn. Moet spr. zich richten tegen de commissie van uitvoering, tegen den directeur van pu blieke werken of tot B. en W.? Spr. stelde de volgende motie: De raad gesteld voor het feit om voor het Karenhuis opnieuw 110.000 te voteeren, gaat hiertoe noodgedwongen over, echter niet zonder zijn afkeuring-uit te spreken over he, beleid van hen of hem die in deze aangelegen heid de verantwoordelijkheid droegen 0, droeg. De heer v. d. Bosch dee<* uitkomen hoe „Volkshuisvesting" tot de prijsvraag vo<y he. Karenhuis kwam. „Volkshuisvesting" wilde een goed gebouw en de prijsmogelijkheid diende de deskundige commissie te beoordeelen. Men ging uit van de veronderstelling da. een deskundige jury de begrooting zou na gaan. Volkshuisvesting ging van de gedachte uit, dat de begrooting van de architecten be trouwbaar was. De heer Looman had kunnen beginnen met na te gaan of de bcgröoting goed was. Hij werd echter niet de aannemer, maar de uitvoerder en ging van de overtui ging uit, dat de begrooting goed was opge maakt. De eenheidsprijzen door de architec ten in- de raming opgenomen, waren goed De commissie aanvaardde haar werk toen reeds met de uitvoering van den bouw was begonnen. De contmissie aanvaardde haar taak meer zoo, dat ut het gewenscht oordeelde, dat de heer Loosaas cure? TfflsdhEkwfii# ïwéTjea commissie kon raadplegen en om mede te werken de uitvoering tot geschiktcn prijs tot stand te brengen. Wij hebben kunnen conata- teeren, dat het materiaal op de meest econo mische wijze is aangekocht. De fout heeft geschuild in het punt van uitgang. Men kon noch Volkshuisvesting, noch den heer Loo man, noch de commissie aansprakelijk stellen. het mat Het voortdurend het laatste jaar 1 stijgen van het materiaal in is wel de hoofdoorzaak. De V o 0 n i 11 e r had graag gezien, de hoer v. d Bosch ook Kad uitgespn dat ook B. e» W, geen schuld hebben, zijn de tusechenpereoon geweest. B. en W. kunnen geen prijzen controlee ren en machtigden alleen den directeur van ublieke werken het werk uit te voeren Ook en W. vonden de zaak hoogst onaange naam. De heer v. d. Bosch was overtuigd, dat B. en W. geen schuld trof. Z. i was het over bodig dit te zeggen. De bouw van het „Ka renhuis" werd doorgezet, om ook woningen vrij te krijgen. Mr. Leesberg herinnerde aan zijn vroe- re motie om dergelijke groote werken te oen bij aanbesteding. Men heeft dan een verantwoordelijk persoon. Bij eigen beheer mist men dezen., Spr. zal er voor blijve» vechten deze wer ken bij aanbesteding uit te voeren. Spr. oordeelde de 1ste fout de architecten, de 2e dat de cijfers niet zijn nagerekend «1 de 3e de tijdsomstandigheden De heer Verkerk oordeelde dat men «net eigen bouw ook wel een verantwoordelijk pa soon san heobcu en oordeclüe het te gt- uiaxKetijK om nu te zeggen, aal men vooru«u uuaiuucua mj aauDestcuuig moet bouwen. Spr. oordeelae dat puimeke werken ae be- groonng nnu moeien nagaan. jUt-ze otuvt uc piannen gocukeuren en het ia de mui aai men naar ue zaak met uarexsnuc. „v Oinjwiuisvamng UUUue UiU Oouw Uia aan en toen verzochten B. en W. den airecaur tan tuaucze Vverxeu tiet uu te voeren. Spr. begrijpt mei uat oezc (fti waardeert ai) uat ttij not aauuurluej ae begrooaug mei «Mg mg. opi.ziet in alles een gering gevoel van ver- atnvioorGciijimuü. Nu tuxü, tuier kamertje op root). De Voorzitter verklaarde dat vroe ger de begrootuigeu van „vottutuursvmmg met weraen nageiexeua, ornaat de wetxeti steeds werden aanoesteed, wanneer dat ook nier gebeurd was, dan waa de zaak wel naar voren gekomen. De neer Verkerk „Maas dan had men het nu juist moeten narekenen." De heer W e s t e r h 01 constateerde, dat het jammer is, dat men nu nog niet weet te gen wie de {notie zich richt. Dat men uu tot aanbesteding concludeert ging volgens spr. met aan. In den Helder bouwde men in eigen beheer voor 3000 per woning, die bij aanbesteding 3355 moesten kosten. Eigen beheer is al tijd beter, als het maar niet zoo mal gaat. opr. oordeelde de commissie van publieke werken de eenig aansprakelijke. De heer Kingera oordeelde het een voorname factor uat bij eigen bebeer niet te controleeren valt of de uitvoering geschiedde zooals in het bestek stond. Spr. waarschuwde vooral bij groote werken tegen eigen beheer. Spr. vroeg den heer Westerhof hoe de com missie van puolieke werken de begrooting moest narekenen. Ze was niet in handen van de commissie gesteld. spr, ooiuceiuo, uat cr aan prijsvragen groote bezwaren zijn verbonden. Men teekent mooi, maar houdt geen rekening met dc prij zen. Bij een aanbesteding had men van Oen ochtend tot den avond een verantwoordelij ken man gehad. Een aannemer had zich tevo ren gedekt legen stijging door den ensia. Spreker zal blijven sirijuen voor aanbeste ding, met ais aannemer, maar omdat hij er net heil in ziet. Laat dit een waarschuwing zijn voor de toekomst. Mr. P r i n s wil na de rebus van den heer Oerkerk ook een rebrus opgeven. Spr.'s indruk is, dat et een prijsvraag is geweest met opgave Van kosten. Men zweert jij het woord des meesters en neemt hun cij- ters'als juist aan. De fout zit daarin, dat men ie veel heeft aangenomen, dat bet zulke be xwame menschen zijn, maar in de tweede plaats had men van gemeentewege het er niet jij moeten laten en moeten nagaan of de cij fers juiit waren. Svr. wil in het vervolg een behoorlijke controle. Dit is het recht van de gemeente, die moet betalen. Spr. oordeelde, dat men aan een motie, waarin niets staat, niets heeft. Een ieder kan iiem naast zich neerleggen. De Voorzitter verklaarde, dat B. en W. de motie wel wilden overnemen. De heer G o v e r s oordeelde, dat de schuld is bij den directeur van gemeentewer ken. Deze is maar heengegaan met geld uitge ven. De Voorzitter oordeelde, dat de heer Govers een uur debat had kunnen besparen. Spr. oordeelde, dat het niet aangaat dé schuld op den heer Looman te werpen. De heer v. d. Bosch was het daarmee eens. Ook de heer Looman beheert het eind- esuliaat, maar hij heeft zich terecht op het .landpunt van uibwzder gesteld. De bewe- ng van den heer Oevers, dat de heer Loo- nan maar raak kocht, is ook een beleediging .oor de heeren Reijendam. Ringers Jr. en dc Vit en spreker, daar hij steeds kocht en on- icraanbesteedde in overleg met deze commis vie. De crisis en de stijging van loonen zijn ie groote factoren. De heer Verkerk trok zijn motie in en •telde voor een commissie te benoemen, be staande uit 3 ledien, 001 te onderzoeken, wie re schuldige is. De Voorzitter was hier voor en stel ie voor, in gesloten zitting van gedachten ver de samenstelling van ae commissie te wisselen. De heer Govers had misschien bout portant gesproken, maar nam niets van zijn aewering terug. Het was goed riemen snijden van een andersmans leer en de heer Looman had zeker veel gekost. Hierop werd het voorstel zonder hoofde lijke stemming aangenomen. VOLKSHUISVESTING. B. en W. stellen den raad voor het volgende te besluiten «sa de Vetetaigiag war volkshuieveating leer vwroéif éX. 24 Januari 1.1., in eigendom over te dragen I. van hei perceel bouwterrein bfj ae 2e Landdwarsstraat, ten kadaster bekend ia sectie F No. 1702, e«u gedeelte voor der. bouw van 6 étnfcammvccingm, ter grootte 512 Ma, als is aangegeven op de hierbg beboerende situatieteeke- .mog met dc letters E F G H, tegen een koopprii# van 563,20, berekend naar 1.10 per M*j 13. van het perceel, sectie F No. 1711, door dc gemeente aangekocht van den heer K. Bakker Dz. voor 1069.81 "(koopsom 984; koste© van overdracht 30 81 schadevergoeding voor hei dadelijk in gebruik nemen van den grond 55) een gedeelte, als op de sub 1 vermelde teeke- ning is aangegeven met de letters A B C D «n eveneens bestemd voor den bouw van 6 één kamerwoningen, voor den prijs van 1069.81blijvende het niet over te dragen gedeelte van dit perceel als •penbare straat eigeadanf der gemeente; de perceelen sectie E 0. 2064, 2463 ei 24o4, beklemd voor den houw van 7 éénkamerwoningen, benevens van perceel sectie E No. 2460 een gedeelte, bestemd voor den bouw van S1 dergelijke wonin gen, een gedeelte, als op een overgelegd' situatieteekening is aangeduid met de letters N O P K, welke perceelen. gele gen aan de Vi)sscherslaan, door de ge meente werden aangekocht van A. van liepen voor 8084.78 (koomom 700; kosten vso overdracht i '14.75 en schadevergoeding aars den gebruiker wegens vervroegden afstand ƒ250) tegen gelijken koopprijs van 8084.75, blij vende het niet over te dragen gedeelte van laatstvermeld perceel als openbare straat eigendom der gemeente, onder be paling dat de aanvaarding onmiddellijk kan p'aala hebben na het passeeren der akte van overdra bt en de voldoening der kooppenningen ten kantore van den Qe- mcenite-ontvanger en dat dc op de overdracht en- levering vallende kosten komen ten laste van ae Vereeniging. /.onder ho fdeliike stemming aangenomen PRIJS VAN HET GAS. In overeenstemming met het advies van de commissie van bijstand voor de gemeente- lichtbedrijven, stellen B. en W voor: le. In te trekken de regeling, opgenomen in het Gemeenteblad No 615 en vastgesteld bij raadsbesluit van 27 December 1918; 2e. rast te stellen het navolgende: A. met ingang van 1 Maart 1919 den prijs van het gas, geleverd over den gewo nen meter, te bepalen op 17 cent per kub. M en over den muntgasmeter op 17 H cent per kub. Meter; /B. met ingang van 1 Maart 1919 aan de in gezetenen. die niet in den hoofdelijkcn om slag zijn aangeslagen of die zijn aangeslagen in de le klasse, een reductie op den gasprijs verleend van 7K cent per kub. Meter; die aangeslagen zijn in den hoofdelijkcn omslag In de: 2e en 3e klasse 5X cent; 4e «1 5e klasse 3l/z cent; 6e en 7e klasse 1 M cent. De gereduceerde prijzen gelden uitsluitend voor ae door den gemeenteraad vastgestelde maxima. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen DUURTETOESLAQ AMBTENAREN OVER 1918. B. en W. zeggen in bijlage no. 19: Bij de behandeling op 30 Januari 1.1. van het voorstel tot vaststelling van eene regeling van den duurtetocslag aan ambtenaren dezer gemeente over het jaar 1918 (Bijlage No. 3) verklaarden B. en W. zich bereid hun voor dracht in nadere overweging te nemen, meer in het bijzonder naar aanleiding van een door den heer Cloeck ihgediend voorstel, strekken de om bij een jnkomen van hoogstens 4000 een duurtetoeslag te verleenen van 5 pet. en vervolgens voor elk inkomen begrensd1 tus- schen twee cijfers, waarvan het laagste 100 minder zal zijn dan het hoogste, in afdalende reeks van 4000 af telkens 1 pet. toesla meer toe te kennen', tot een maximum van 3 pet. Dit maximum zou dan bereikt worden bij een inkomen van 1000. De bedoeling van 't voorstel moge In onder- slaand staatje meer overzichtelijk worden ge maakt. Bij een inkomen van Maximum. 3901 tot en met 4000 een toeslag van 5 pet. 200 3801 tot en met 3900 een toeslag van 6 pet. 234 3701 tot en met-/ 3800 een toeslag van 7 pet. 266 3601 tot en met 3700 een toeslag van 8 pet. 296 es zoo vervolgens: 3001 tot en met 3100 v een toeslag van 14 pet, 434 2401 tot en met 2500 een toeslag van 20 pet. 500 2301 tot en met 2400 een toeslag van 21 pet. 504 2201 tot en met 2300 een. toeslag van 22 pet. 506 2101 tot en met 2200 een toeslag van 23 pet. 506 2001 tot en met 2100 een toeslag van 24 pet. 2= 504 1501 tot ai met 1(5)0 een toeslag van 29 pet. 464 1001 tot en met 1100 eoi toeslag van 34 pet. 374 en verder alle inkomens tot 1000 35 pet. - 350 Uit dit staatje zal den Raad blijken, dat het ,o:slagpercemage voortdurend stijgt, naarma- ,e het salaris lager wordt; dat tot een inko men van 2300 tevens eene stijging valt waar te nemen in het bedrag van den toeslag jat bij een inkomen van 2200 de toeslag ge lijk blijft aan dien bij een inkomen van 2300 en dat" daarna een gelijke afname van het be- ag van den toeslag plaats vindt, net wil B. en W. voorkomen dat, hoe goed ook door den voorsteller bedoeld, zijn voorstel zich zelf om deze reden veroordeelt. Immers gevraagd mag worden., waarom juist bij een inkomen van 2200 ero 2300 de hoogste toe- enz. Misschien valt het dén voorsteller niet moei lijk het billijke van zijn stelsel aan te toonen, wij achten ons daartoe niet in staat, B. en W. tomsa stja «oootel da nook oiat tot hat hun- la eerder was prijs gegeven. Óp grouci van e overweging is het niet redelijk om sala- ten B. en W. spreken thans niet van in- ce matea, Imusaehen komt hun bij nadere overweging de door hen voorgedragen regeling met in alle opzichten rechtvaardig voor en zal zij aan een deel der ambtenaren geen bevredi- kunnen schenken. Alleen reeds het feit, at inkomens van meer dan 4000 van een duurte toeslag zullen worden uitgesloten, schept eene onbillijkheid, welke zich niet ver draagt met den opzet van bun voorstel. Dje opzet toch is, dal de ambtenaren zonder eeni- ge uitzondering in aanmerking behooren te gorden gebracht voor eene verhooging hun ner salarissen nog over het dienstjaar 1918. Enkel de omstandigheid d'at de voorstellen tot salarisherziening niet tijdig in gereedheid konden komen, bracht er B. en W. toe opnieuw met een stelsel van duurtetocslag te komem, 't welk in gevallen als hierbcdoeki (dat n.l. sa- larisverhooging behoort te worden verleend) reeds eerder was deze rissen li. en W. sp komens volgens het kohier van den hoofdelij ke© omslag van 4000 01 hooger van d«i locslag over 1918 uit te zonderen, omdat deze salarissen, waren hun voorstellen tijdig ge reed geweest, zeker in de algemeene verhoo ging zouden hebben gedeeld'. Om thans alle onbillijkheden weg te nemen verdient iiet daarom eanbeveling net daar heen te leiden, dat de hrrzieninr der jaarwed den alsnog met bekwamen spoed worde ter hand genomen en daaraan terugwerkende kracht verleend lot t Januari 19lè. In afwachting der totstandkoming dem herztaimg wenschen B. «n W. dc anjbieriaren reeds dadelijk zooveel mogelijk tegemoet tc komen Daartoe meenen zij hun voorstel (bij lage No. 3) onveranderd te moeten handha ven, evenwel met dien verstande, dat hetgeen over 1918 reeds aan toeslag is of nader zal worden uitgekeerd, in mindering zal strekken van de over dat jaar alsnog toe te kennen sa- larisverhooging. Zij geven daarom den Raad in overweging toit aanvaarding van de duurt* toeslagregcling (bijlage No. 3) te willen besluiten en daaraan als punt 10 toe te voegen de volgende bepa ling: .Deze toeslag, vermeerderd met dim, welke volgens punt 9 in mindering strekt, zal in mindering worden gebracht op de aan de ge meenteambtenaren over 1918 alsnog te ver kenen salarisverhooging". De heer L u b b e wees er op, dat het een voorschot op een salarisverhooging betref, ct daarom mag het kohier niet in aanmer king komen, wat wel bij een duurtetoeslag liet geval is. Spr. vroeg hoe het zou gaan, wanneer straks bij het behandelen van de sa larisverhooging blijkt, dat een ambtenaai een hoogere toeslag beeft gekregen dan zijn salarisverhooging. Moet deze dan het meer dere terug geven? De Voorzitter: „Niemand behoefl later iets terug te geven." De heer L u b b e wees er 0. a. op, dat het in de bedoel mg ligt de ambtenaren te splitsen in lien die een hoofdbestaan en hen die geen hoofdbestaan in hun. gemeente-betrekking hebben. Het gaat daarom niet aan, te bepalen dat zonder uilzondering de salarissen van allen verhoogd zullen worden. De Voorzitter „Aan een revisie zal w orden onderworpen." De heer L u b b e heeft, nu het een voor schot op salarisverhooging betreft, geen ver dere bezwaren. De heer Thomsen' besprak een ingeko men schrijven van den heer Meienbrink, waarin een schaal voor den toeslag werd a ingegeven. Spr oordeelde de schaal van den heer Melen brink systeemloos. De heer Verkerk prefereerde het denk beeld van den heer Cloeck, maar het was z. 1 titans onverschillig welk voorstel werd aan genomen. Spr. hoopte, dat de voorstellen tol salarisverhooging spoedig in den raad zullen komen. De heer Cloeck oordeelde, dat zijn denkbeeld beter in de notulen dan in de bij 1< ge staat. Spr. had geen voorstel gedaan n aar nadere overweging verzocht, oindat hij dj zaak zoo maar niebin den raad wilde wer pen. De toeslag van B. en W. bij verschillen de salarissen is even groot en op grond daar om is zijn voorstel niet te verwerpen, Bij dc laagste inkomens moet liet percentage toeslag het grootst zijn, omdat deze het meeste van z jn inkomen voor voedsel moet gebruiken en dit is het meest gestegen. Dit is ook met huishuur, waschbcnoodigdheden enz. het ge val. Het bedrag behoeft niet genoemd. Alleen het percentage moet beschouwd worden. Daarom was spr.'s voorstel goed en zijn groep vakgenooten nam deze regeling over. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft spr. de bewijzen geleverd dat het zoo moet. Spr. vroeg of het billijk was, om iemand met 3500 salaris J 450 toeslag fe geveri ter wijl zijn salaris niet verhoogd 'wordt en aan een ambtenaar met 4000 niets, terwijl diens salaris later wel verhoogd wordtt. De heer Westerhof kan zich met het voorstel van B. en W. wel vereenigen. De heer Go vers bleef tegen een duurte toeslag aan ambtenaren met niet hooger dan 3000 salaris, omdat velen dit moeten beta- Rn die er zwaar voor zitten.-Spr. deed heil voorstel om aan ambtenaren met hoogere sa h rissen dan 3000 geen toeslag te geverff Het voorstel werd door Mr. Sluis en denj h ?er Cloeck ondersteund. DeVoorzitt er werd een oogenblik ui' d? vercadering weggeroepen. De heer Thomsen deed de ambtskettinj? o n, doch stelde voor de vergadering eer oogenblik te schorsen, met welk voorstel di raad zich dadelijk verecnigde. Na eenige oogenblikken deelde de hcei Thomsen mede, dat van den burgemees ter het verzoek was ingekomen om door te gar.n. Spr. heropende daarom d"e zitting De heer Ringers wilde ook den duurte- 'oeslag voor amhlenarcn boven 3000 inko men niet geven en steunde daarom gaarn, het voorstel van den heer Govers. Mr. Sluis deed hetzelfde. Het speet hen om de betrokken personen, maar zeker wel 80 pet. van de belastingbetalers, die pioetei betalen, hebben veel minder. De heer Bak wees er op, dat de heeren over het hoofd zien, aat terugwerkend! kracht gegeven zal worden aan de salarisver hooging. Mr. Leesberg zeide, dat B. en W. den weg van het Rijk wilden bewandelen. De heer Cloeck oordeelde dat de men schea met 3000 inkomen wel kunnen wach- tors cp 5wn smarisvwroogiug. De Burgemeester kwam ter vergade ring. De heer Thomsen oordeelde een be schouwing over het voorstel van B. «1 W. ea i'.i, van den heer Cloeck overbodig, nu de ov-r Ckx üjii voc ratel iuiet handhaaft Hei kwam spr ook van weinig belang voor oi men al of niet aan de menschen van 3000 salaris een toeslag gaf. Het percentage van faun toeslag is 5 pet. van hun salaris en sal zeker niet hooger dan hun salarisverhooging zijn. De hoer G overs was het met deze nedo- ncoring niet eens. Het is mogelijk, dat die ambtenaren er nog een 100 beter door won den en spr. vindt dit revoiutionnair maken van den middenstand. Het voorstel kwam hierop artikelsgewijze in stemming. Bij art. 3 kwam hel voorstel van den heer Oovens in stemming. Hctovoorstcl luidde, dat de toeslag niet genoten wordt door ambtena ren, wier jaarwedde 3000 of ineer bedraagt. Met 11 stemmen voor werd dit aangeno men. Er tegen stemden de heeren Luiting, Zaad- noordijk, Mr." Leesberg, Bak en Thotnscn. Op voorstel van den heer Thomsen wera besloten art. 5 zoo te wijzigen, dat ambtenaren over het voor 1918 verhoogde sa laris geen toeslag ontvangen. Het voorstel van B. en W. werd hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen." HL UZ lEN ING J A A RW LDDEN ONDERWIJZERS. Na de behandeling van liet voorstel inzake duurtetocslag ambtenaren, stelde de voorzit ter aan de orde dc herziening van de jaar wedden van ouderwijzers. De heer Verkerk zou niet graag willen dat Alkmaar inzake de bezoldiging van het uanüwerxouderwijs bij 20 dienstjaren lager bioiid uau waar ook ui de proviucie. spr. wd daarom met ueu wensen van Ged. Staten meuegaau. spr. steiuc voor het voorstel van B. en W. in ucze nr te tiexkcu. Mr. Letiü'.r jj herinnerde den heer Ver kerk, dat oesioten was om de vergoeding op j jd te stenen, uit volgens voorstel van den neer Venters. 13. en w. moeten dit besluit uitvoeren. Spr. hinnutrae den hetr Verkerk aan het door hem gespt okene oij de straatoeiastmg. spr. las ue motiveeruig van 13. en Wvoor. Uerd. staten hennen gevoeld dat de mod- veering van 13. en W. juist is en geven daar om een regeling bij aizauaerlijke verordening u< overweging. De heer Verkerk deed uitkomen, dat hij met op «ui beslui/, terug wilde komen, maar nat «Ged. staten liet wmen. Spr. uie voor hooger salaris was, gaat met Ged. Staten mee en is met met zich zelve iu tegenspraak. iv>r. Leesberg meende, dat het gewone onderwijs per uur hooger bezoldigd moet worucu, uau het handwerkonderwijs Spr. iiauchiaalde uaimus het collége het voorstel. Mr. Sluis wilde zelfstandig beoordeelen of het met gewenscht was, het salaris van 35 op sU te brengen. Spr. deed daartoe iitt voorstel, ornaat hij meent, dat wanneer a.en slechts enkele uren voor iemand werkt men meer moet hebben dan n(j een veelui igen dienst. De Voorzitter meende dat die on- dmvijzcressen hun andere ureu productie! kunnen maken. Mr. Sluis bleef van meening, dat het handwerkonderwijs haar hoofdbron van in komsten uitmaakt. De heer Cloeck meende, dat men met geen foefje uit een loonregeling vandaan mocht loopen. Men moet betalen wat men be telen moet. 1 Mr. Leesberg oordeelde dat Ged. staten wel voor het standpunt van B. en W. gevoelden. Het voorstel om de vergoeding op 50 te stellen kwam iu stemming. Het werd verwor pen met de stemmen vaïi de heeren Cloeck, Mr. Sluis, Mr. Prins, Verkerk, Lubbe en Wes terhof voor. De heer C10 c C k stelde hierop voor dit op 40 te stellen. Ook dit werd ;es erpen met de stemmen van de heeren Mr. Sluis, Verkerk, Lubbe en Westerhof voor. Het voorstel van B. en W. werd hierop z h s. aangenomen. RANTSÓENEERING VAN GAS. B, en W. stellen den raad in bijlage no. 23 voor, voor het gas vast te stellen het navol gende: Tarief voor het gebruik van gas, te leve- veren door de Ctem. Gasfabriek over 4s maand Maart 1919. Artikel 1. le. De prijs van 't gas geleverd over den ge wonen meter bedraagt 17 cent per M'. ea over den muntmeter 17(4 cent per M*. (gedurende den crisistijd Yt cent per M*. .hooger dan gewoon gas). 2e. Voor de maand Maart 1919 zullen; de volgende bepalingen voor het gebruik van gas over de beide genoemde meters gelden. Er zal door particulieren een hoeveel heid gas mogen worden verbruikt als volgt: a. Voor verlichting: 16 M*. Voor bifkoken (waterverwarming enz.): I. 14 M'. per gezin vermeerderd met 2 M*. voor eiken persoon waaruit het gezin be staat, mits liet gizin niet over electrischen stroom beschikken kan, .1. 10 M*. per gezin, vermeerderd met 2 M'. voor eiken persoon waaruit het gezin be staat, indien het gezin tevens over eleo trischen stroom beschikt. Deze regeling geldt ook dan voor ieder ge in afzonderlijk, wanneer 2 oi meer gezinnen n één huis wonen en gezamenlijk over één neter huq gas betrekken. Aan kamerbewoners kan, door den Direo- eur gehoord' de Commissie van Bijstand, een .asvert ik van hoogstens 8 M*. per maand ■vorden toegestaan. De winkelier krijgt boven hét rantsoen' voor larticulieren 10 M'. per maand, als zijn win- el, étalage inbegrepen, kleiner is dan 60, M', joven 60 M* 20 M3. Voor hen die een werkplaats of kantoor aan ïuis hebben, wordt een verbruik toegestaan /an 8 M'. boven het rantsoen van particulie- erty mits de werkplaats of het kantoor niet .evens-bewoond wordt. - Eo verbruiker, die zoowel op het 4 «4- «la «p Donderdag 80 Februari 1019,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5