Öfp §W5 t)9 SKOfteCSOKl, •XfS vangt gi%a raadt® gas voor vtrLcbting, tenzij hij alk® voor kracht op iet dextrin- tei.smet ia aangtalctcn. Voor incuam&ete doeleinden, waarvan hd verbruik afzonderlijk door ten meier wordt bepaald, wordt bei gasverbruik beperkt tot 30 pet. van de in November 1916 verbruikte hoeveelheid, behoudens goedkeuring van de Rijks-kolendistribuüe en uitzonderingen door baar tpe te siaan. Voor alk gasverbruikers niet onder boven staande caiegoneèn te rangschikken, wordt eveneens hei ie verbruiken maximum bepaald door de Directie in «verleg mei de Commissie van Bijstand. Van hunne beslissing is beroep opengelaten op B. «n W. Met uitzondering van gasverbruik voor in- dustrieele docieinoen kan in bijzondere ge- val.en van deze hoeveelheden worden afgewe ken en wordt het te verbruiken maximum be paald' door de Directie in overleg met de Com missie van Bijstand. Van deze beslissing is beroep open gelaten op B. en W. Artikel 2. Van de verbruikers van muntgas zal het verschil, tusschen het verschuldigde volgens den gasprijs waarop de muntmeter is inge steld en den thans geldenden prijs per kwi tantie worden ingevorderd. Bij weigering van betaling zal, behoudens de bevoegdheid om het verschuldigde in rech ten te vorderen, de toevoer van gas onmiddel lijk worden afgesneden. Artikel 3. Bit nieuwe aansluitingen of wanneet elec- trisih licht is aangeschaft enz. zal het ver bruik met inachtneming van de in aanmerking koihende gegevens door den Directeur worden vastgesteld. Tegen de vaststelling door den Directeur staat aan de verbruikers schriftelijk beroep open op de Commissie van Bijstand binnen 14 dagen na aanbieding der kwitantie. Onder „maandwordt verstaan het tijdvak, liggende tusschen opeenvolgende meteropne mingen, zooveel mogelijk op den ovexeenkom- aiigen dag verricht. Artikel 4. Overschrijding van de krachtens deze voor schriften aan een verbruiker toegèsiane hoe veelheid gas, kan tengevolge hebben afsnij ding van den gastoevoer gedurende zooveel dagen als waarin het te veel verbruikte, ge- evenrcdigd aan het vaste maandramsoen zou mogen, worden verbruikt. zonder hoofdelijke stemming aangenomen SUPPLET01RE BEO ROOTING EN RE KENING VAN DE GEMEENTE-GAS FABRIEK, DIENST 1917. De commissie tot de belastingzaken, enz. «telt voor: lo de supplrtoire begrooting goed te keuren in ontvang en uitgaaf op 18236.13, met een nader uit d<; reserve te dekxen nade lig saido van 6869.80 K 2o, de rekening goed te keuren in ontvang en uitgaat op j 422342,13, terwijl het na den ig saldo is gedekt uit de reserve toi 414l5.8üya; 3o. de balans en verlies- en winstrekening goed1 te keuren met een verlies van 42249.40; 4o. de bouwrtkening goed te keurenen ont vang en uiitgaai op 916.677.98H, met een opname bij de gasfabriek van 1367 7.98 X. Zonder hootuetijke stemming aangenomen. SUPPLETOIRE BEGROOTING EN REKENING VAN HET GEMEENTELIJK ELc.nlKlad üEunljr, uiciNol 191/. De commissie lot ae oeiasungzaken, enz. steit voor: lo. de suppletoire begrooting goed te keu ren in ontvang en uit&aat op J 39182,70", met een leemng van de gasfabriek van 30128,59». 2o. o« rekening goed te keuren in 'ontvang op 58429,11 en in uitgaaf op J 94209,20", met een nadeelig saldo van J 35780,09»ge dekt door mening van de gasfabriek. 3o. de balans en verues- en winstrekening goed te keuren- met een winstcijfer van 4242,68. Zouuer hoofdelijke stemming aangenomen. BEGROOT1NO VAN HET QEMEEMTE ELECi RiSCH BEDRIJF, DIENST 1919. Evenals het vorige jaar ts ingediend eene begrooting van de exploitatie van het bedrijf, sluitend op een bedrag van 172520.met een winstsaldo vhn 833.25. Verwacht wordt een totaal-verkoop van 785000 K. W. U. en wel op speciale contrac ten 425000 K.W.U. a 44 ci. en UUUUÜ K.W. U. a 10.3 ets, terwijl het stadsverbruik wordt geschat op 410000 K. W. U., waarvan 30000 K. W. U. voor straatverlichting. De stroom is per K. W, U. gesteld voor licht op 27 ets., voor klein kracht 18 ets., vopr kracht 12 en 27 ets. en voor straatverlichting op 27 ets. Voor uitbreiding wordt geraamd 44500 Daar de commissie tot de belastingzaken enz. geen aanmerkingen op de ramingen heeft te maken, stelt zij den Raad voor de be-, grooting goed te keuren. Eonaer noofdelijke stemming aangenomen. BEGROOTING ALKMAARSCHE HUIS HOUD- EN INDUSTRIESCHOOL, DIENST 1919. .De begrooting van de Alkmaarsche Huis houd- en Industrieschool, dienst 1919, siuit in ontvang en uitgaaf met 21252. De commissie tot de belastingzaken stelt voor deze goed te keuren, onder toekenning van een subsidie uit de gemeentekas van 4400.—. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.- OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Naar aanleiding van een desbetreffend ver zoek stellen B. en W. den Raad voor te beslui ten. aan het Bestuur der Vterteniging lot op richting en instandhouding van t ene openba re leeszaal en boekerij, als hes.hikking op zijn adres d d. 29 October 1.1., te berichten, dat de Raad in beginsel bereid is, tegen afstand van het tegenwoordig in gebruik zijnde gebouw Doelenstraat 2S, op nader te bepalen voor- vaarden tot wedcropzeg-gens he gebouw „de Nieuwe Doelen" eveneens in de Doelenstraat, in gebruik ie geven. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. BEGROOTING DER GE MEENTE-GA5- FABRIEK, DIENST 1919 De begroting van de exploitatie van de gasfabri «luit op een bedrag van 646810. Verwaiht wordt, dat in 1919 verwerkt rul ler wordM? "J'öO toa kolen 4/56 tegen- 8500 taa, k 4$ te ifeii. IDs gastra tüs g«fi«3S vp Xt om 7^ iïfö '5a- gsm 16 cis. :.a 161®. De gasproductie is geraamd op 2400000 M3 .tegen 2550000 M3 in 1918. Voor buitengewone uitgaven (uitbreiding) is geraamd 40400.—. De commissie tot de belastingzaken heeft tegen de ramingen geen bezwaar en stelt voor de begrooting goed te keuren. Mr. Leesberg oordeelde het verkeerd, dat de uitbreiding niet gezocht werd uit het bedrijf. Bij het electrisch bedrijf kon spr. zich dit nog «enigszins begrijpen, doch nu houdt men dén prijs laag ten koste van het bedrijf. De heer CI o e c k oordeelde het voor dc g. fabriek hetzelfde al» bij het electrisch be drijf. De heer de Lange zeide, dat geleend wordt, omdat er geen reserve is. De Voorzitter zeide, dat men de gas prijs niet wil verhoogen, maar in betere tij den wel een reserve wil maken. Mr. Leesberg deed uitkomen, dat men hier een zuiveren kostprijs voor het gas heeft gewild. Dan moet men niet vragen of het duur is of niet. Spr. zal niet tegen stemmen, maar hoopt, dat men dan een volgend jaar niet zoo handelt. Hierop werd het voorstel zonder hoofde lijke, stemming aangenomen en ging de raad in comité. Rechtszaken. ARRONDISSEMENTS-RF.CHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 18 Februari POGING TOT DIEFSTAL MET BRAAK. Voor dit feit staat als eerste beklaagde te recht de zwervende 19-jarige werkman W J. v. IJ., thans gedetineerd in het Huis van Be waring. Bij net bevelschrift van verwijzing wordt hem ten laste gelegd, dat hij getracht hce t in den nacht van 24 September, in gezelschap van nog een persoon, die niet terecht staat zich toegang te hebben verschaft tot de werkplaats van den rijwielreparateur C, Rco- zendaal te Uitgeest. Zulks met het doel zich een of meer in die werkplaats bevindende rij wielen toe te eigenen. Zij hadden reeds een ruit verwijderd door de stopverf weg te snij den, doch zij konden toen niet verder komen, omdat zich voor het raam een ijzeren stang bevond, die zij niet weg konden krijgen. Beklaagden hadden bij hun arrcsiaue een compleet stel inbrekerswerktuigen, waaron der een prachtige electrische zaklantaarn bij zich. Zelfs een seinfluitje ontbrak niet aan dt «jrzameling. Beklaagde erkent wel het feit doch beweert de op hem gevonden werktuigen niet bij zich te hebben gestoken om daarmede inbraak te plegen Hij bevond zich in Uitgeest om werk te zoeken. De getuige Roozendaal is wegens ziekte 1 et verschenen. Het O M vordert tegen beklaagde, die tot dusver nimmer werd veroordeeld, 8 maanden vangenisstraaf. Het blijkt, dat hij ook nog terecht moet siaan wegens diefstal van telefoondraad. Mr. Prins, amabtshalve toegevoegd verde diger. memoreert het treurige jeugdleven van beklaagde, die reeds vroeg op zichzelf was aangewezen. Op grond van diens jeugdigen leeftijd en blanco strafregister verzocht plei ter, nadat hij eenige gunstige getuigschriften omtrent hem had voorgelezen, als conclusie van zijn sympathiek betoog, een voorwaarde lijke straf. VERBODEN TEELT. Wordt voortgezet de appèlzaak tegen Dirk H., tuinder te Heerhugowaard, wegens ver boden teelt Appèllant had beweerd alleen tuinbouwer te zijn en naar de waarheid hier van werd thans nader ondtrzoek gedaan door het hooren van den controleur Saai en den burgemeester van Heerhugowaard. Beklaagde zelf was niet verschenen. Na het verhoor van beide getuigen voor noemd, geeft de Officier als zijn meening te kennen, dat beklaagde zich aan het geïncri- mineerle feit heeft schuldig gemaakt en vor dert 500 boete subs. 60 dagen hechtenis. Evenzoo staat opnieuw terecht de tuinder Jan Kvan St Pancras, wiens appèlzaak eveneens was aangehouden, ten einde eenige getuigen te hooren Ook deze beklaagde beweerde, dat hij al leen tuinbouwer was en als zoodanig niet met de teeltregeling had te maken. In deze zaak werden gehoord de heer Bier man controleur der cultuurcommissie, de heer Kroonenb'urg, burgemeester van St. Pan cras, als getuige k décharge. De controleur Bierman beweerde, dat aan het bedrijf van beklaagde was toegevoegd een perceel gescheurd grasland. Beklaagde zegt, dat dit niet zijn land was, maar dat van zijn vader. De controleur blijft bij zijn opvatting en licht deze nader toe. Beklaagde zegt, dat hij niet ander» dan oud'bouwland lieeft gehuurd. De burgemeester heeft hem ook beschouwd als zuiver tuinbouwer. De burgemeester, als getuige gehoord, ^be- hamt zulks. De landbouwcommissie beschouwde be klaagde na onderzoek als houder, van een zuiver tuinbouwbedrijf. De president merkte on, dat al het land, waarop een ander bedrijf dan een zuiver tuinbouwbedrijf is uitgeoefend besmet blijft. De burgemeester heeft in deze zijn bevoegd heid overschreden. De burgemeester geraakt in debat met den president over de opvatting van de wet op de teeltregeling Hem is niet bekend dat op het land van beklaagde zijn verbouwd an dere dan zuiver tuinbouwgewassen. Getuige jH décharge P. Gootjes, tuinbou wer te St. 'Pancras, verklaarde dat naar zijn meening het bedrijf van beklaagde is tuin bouwbedrijf, zulks naar aanleiding van de aangewezen akkers. De Officier vorderde ten slotte 50 boete subs 10 dagen hechtenis. DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN INKLIMMING. Een trio, bestaande uit Jan B., landbouwer te Zmd-Scharwoude, Corn. G., veldarbeider te Heerhugowaard en Com de Rtuinknecht te Broek op Langendijk laat stelijk te Haarlemmermeer, neemt thans op hel beklaagdenbankje plaats. Beklaagden staan terecht omdat zij in den nanht vm 3D ©p ai m d* kaUhaae •«aa <£?sn Dtz??? Z"'.f*v;,- de zijn gedrongen en daan®; hebben ont vreemd verechiuende karaffen, kruiken en flesschen met sterken drank, respect, bitter en likeuren. Voorts hebben zij nog uit zi,n woning gestolen een spons, een zecmkeien lap, 2 pantalers, ten paar brde'a, een paar overhemden, lage schoenen, enz. Beklaagden moeten zich toegang hebben verschaft door het tuimelraam. Beklaagden erkennen hetgeen hun is ten laste gelegd Het is gebeurd na afloop van de kermis te Zuid-Scharwoude Het geroofde is gedeeld op een land in de Bleekmeer. Waar sommige van die goederen zijn gebleven, we ten ze niet meer. De derde beklaagde is door het tuimelraam geklommen en heeft tqen de deur geopend* Hij heeft 3 kruiken met sterken drank ont vreemd en hij heeft als aandeel gekregen een overhemd, een paar schoenen, spons en zeem leer. Beklaagden stel het gebeurde voor als een baldadige kermisstreek. Het O M. w>l clément zijn en vordert 3 maanden gevangenisstraf. "-'■'aagde nummer 3 vraagt „voorwaar delijk". ,l .oODEN LEi'FRlNü VAN SCHAPEN In November of Deei uber 1918 lietlt Arie B., veehouder te Oude Niedorp, aan den wa termol» naar Kuiper, van Schapen,,aigeteicrd '2 schapen- Op we'k tijdst'p deze aflevering zonder vergunning van het Rijksveebureau verboden was EifcF 56 boete suhs. 16 Hagen hechtenis DIEFSTAL VAN EEN D AM-PA AL. Deze zaak, contra D T., uit de Zijpe. werd weder aangehouden wegens niet verswijnen van de vrouw van beklaagde. BEL ASTING MISDRIJVEN. De rest van de zff+ing werd gewijd aan de behandeling van 12 belastingzaken, die 'we 'uer kort'* ijk zu'len vermelden. J. dcW., landbouwer te Koedijk, en Arie B slager te St Pancras, wegens irauduleu- zc slachting van een koe. De Rijksadvocaat, Mr Asser, vorderde te gen ieder 150 boete, bij niet betaling 30 'agen hechtenis en verbeurdverklaring van dc koe. Mr Prins opponeerde voor len beklaagde, concludeerde tot vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Wegens belemmering van dc visitatie, in gesteld in de slachtplaat» van den slager Roozendaal te Venhuizen staat-terecht diens .Thtgenoote Cornelia Anna K die aan de •esideerende ambtenaren op 3 Juli den toe gang tot de woning weigerde Haar echtge noot was op dit moment niet thuis. Beklaagde zegt, dat de commiezen hun Vwa'itcit niet bekend hebben gemaakt. Zij had gene bedenkingen tegen devisitatie van ue s.achtplaaas, maar wel tegen den toegang tot de woning. Eisch 200 boete subs. 20 dagen hechte nis. Mr Leesberg betoogde,» dat men hier niet te doen heeft met een slager, maar met de vrouw van een slager. Een half uur te voren was reeds gevisiteerd. Toen heeft de vrouw gezegdU kunt de woning visiteeren als mijn man thuis is. In het huis was niets te vin den Zij heeft niet beseft dat zij zich aan een strafbaar feit schuldig maakte. Pleiter stelde voor haar een lichte geld boete op te leggen. Voorts stond terecht wegens weigering der visitatie de landbouwer Dirk D. tc Hel der, Hij droeg een gevulde zak op den rug en werd aangehouden door eenige commie zen. Dirk maakte zich met zijn zak uit dc voeten. Toen zij hem ten slotte weer aantref fen in een kwdckcrij, had hij zich van de zak ontdaan. Eisen door den Rijksadvocaat 200 boetr subs 30 dagen hechtenis Eveneens was aangehouden Adrianus L., die te Anna-Paulowna on de fiets iets me zich voerden, wat de Rijksambtenaar-kom mies wcnsch'le tc visiteeren. Bek aagde gai geen gehoor aan de vordering van den kom mies om af te stappen. L. zei: „Ik kom we terug", maar had toen niets anders bij zich clan een ledige zak. Eisch 150 boete subs. 15 dagen hechte nis. Ook heeft de veekoopman Alewijn O., van Westwoud, de visitatie geweigerd. Deze wei gerde visitatie aan de ambtenaren van zijn voertuig toen hij door hen werd aangehou den te Grootebroek Hij deed alsof hij den sleutel van het kastje in het karretje niet bij zich had. Beklaagde zegt, dat zich in het karretje niets anders bevond dan 2 ledige zakken. Hij heeft voorgesteld om naar zijn woning te rij den. Daar had hij'oen sleutel. Eisch 200 boete, subs. 25 dagen hechte nis. Corn Sch., arbeider te Nibjixwoud heeft eveneens aan de Rijksambtenaren de visitatie van zijn voertuig be.et Op 3 September werd hij aangehouden in de z.g. Hulk, gcm. Berk hout. De wagen bevatte verschillende artike len waarvan het vervoer destijds verboden was Eisch 100 boete, subs. 20 dagen hechte- nis ONTDUIKING AANGIFTE VAN EEN RUND. Ter zake van dit feit werd tegen den slager W., te Hoorn, door den Rijksadvocaat ge vorderd 2o boete, subs. 10 dagen hechte nis. De vordering van de hechtenisdagen ge schiedt door den officier. De Rijksadvocaat tvrdert alteen boete, Verhaalbaar bij lijfs dwang. ONTTDUIKING ACCIJNS. Eisch tegen den landbouwer Rijlof Z., te Westwoud, die een pink had geslacnt, zon der accijns te betalen, 150 boete subs. 30 dagen hechtenis. VISITATIEWEIGERING. De Helderschc slager J J. S. heeft de visi tatie door de Rijksambténaren Schepers en Olie verhinderd, door zich ijlings op zijn rijwiel te verwijderen, toen de commiezen hem aanriepen om af te stappen. Beklaagde voerde met zich een rieten kof fer, die ae commiezen wenschten te visit.ee- ren. Eisch 100 boete subs. 25 dagen hechte nis. ACCIJNSONTDUIKING. Hiervoor staan terecht H. G. en J. R-, bei den woM&d* te Koagru, gem. Helder Zs ïr£É«a «sn -raad gjsasrfïf! zrx£r& •f.crr- van acqji» re beialea of aangifte ts ccssl Eisth tegen ieder der beklaagden f 80 boete subs. 40 dagen hechtenis. Beklaagde R zegt, dat zijn medebeklaagde geen schuld heeft. O^k siaan terecht terzake accijnsontdui king: N. P. S en A. D., te Alkmaar Zij heb ben op 10 Juni een kalf geslacht in een pand van de wed R., aan het Kifcsevoort. Beklaagde S. zegt, dat het geen zwartbont maar een witbont kalf was. Hij heeft er niet 47,50 voor gegeven maar 35. Hij is geen koopman maar een werkman Hij heeft twee maal in de wet k oeu neusbloeding, vandaar de bloedsporen die rechercheur Marbus op den zolder van het pakhuis heeft ontdekt. Deze definitie verwekt veel hilariteit op de flink gevulde publieke tribune. Eisch voor ieder 100 boete subs. 25 da gen hechten:s met verbeurdverklaring VERZUIM AANGIFTE OORLOGSW/NSTBELASTING. Voor dit feit stond terecht de visscher Rieuwerd B te Enkhuizen. Wegens de duisternis moeten wij van ver dere uitwijdingen afzien. Eisch 14 dagen hechtenis. Hierna sluiting (irnicinrtl Nieuws, TUBERCULOSE EN INVALIDITEITS WET. Het Hagelijksch bta'.mif der Nedcrlanéache Centrale Verceriging tot trstrijding dn tu berculose heeft zich naar aanleiding van de ziekte- en invalidiiei'swptten, welker behande ling in de Staten-Generaal eerlang mag worden tegemoet gezien, met een adres ge wend tot een' minister van arbeid, om de aandacht te vestigen- op een geschrift, waar in door den secretaris-penningmeester der vereeniging is uiteengezet, op welke wijze naar diens meening de gelden der verzeker den, welke niet benoodigd zijn voor uitkee- ring van renten, len behoeve van de voorko ming en bestrijding der tuberculose aange wend zouden kunnen worden. Ook wordt gewezen op de omstandigheid, dat de zekerheid, welke op den duur aan de arbeiders gegeven zal worden, dat bij herken ning van hun lijden, aanstonds maatregelen in hun belang genomen kunnen worden, in hooge.mate bevorderlijk moet worden geacht om hen er toe te brengen zidi tijdig voor on derzoek aan te m-lden. Hierin schuilt voor het tegengaan van de tuberculose groote be- teekenis, omdat het niet betwij eld kan wor den, dat'na eerisen tijd. wanneer de men- schen het nut van een tijdige herkenning van het lijden hebben leeren inzien, ook zij die niet tot den stand der verzekerden behooren, zich bij het voordoen van verdachte verschijn- sélen, vroeger voor onderzoek zullen aan melden, dan tegenwoordig het geval is. Zulk een vrijwillige aangifte door de lijders zelf zal ten allen tijde de voorkeur verdienen boven de verplichte aangifte langs wettelijken weg en dat zij zeer bevorderd kan worden door de ziekte- en invaliditeitswetten wofdt nader aangetoond door hetgeen door Freund te Ber lijn op de internationale tubercolose-conferen- tie te Weenen in 1907 gezegd werd. Het bestuur zou het daarom van belang achten, dat bii de tot standkomlng der wet in de eerste plaats gelet zou worden op alle maatregelen, die in staat geacht mogen' wor den de besmetting en het ontstaan der ziekte te kunnen voorkomen. De gelden hiervoor aangewend zullen in de toekomst tot groote besparing leiden en veel ellende doen ver- iwijnen Al het geld, dat ter voorkoming van dc ziekte wordt uitgegeven, zal goed b steed zijn en de wet zal het best aan haar doel be antwoorden, wanneer zij aan dc behandeling v'an zieken bet minst benoeft ten koste te leg gen Verder wordt er nadruk op gelegd', dat de maatregelen, welke in het geschrift aangege ven worden slechts dan toti uitvoering zullen Vunnen geraken, indien het kapitaal der ver zekerden niet te zeer versnipperd wordt. Voor al een groot centraal lichaam, waarheer de «verg-spaarde renten uit het geherie land vloeien, zal in staat zijn, in overleg en mef medewerking van periphere organen, een doel- mafigè besteding der gelden te overzien en te regelen. KORTE BERICHTEN. 'Het mond- en klauwzeer breidt zich in Friesland gestaag uit. Gelukkig vertoont het tot nog toe geen ernstig karakter. Uit vrees voor besmetting laten tal van boeren* geen vreemden in hun stallen toe. B. en W. van Deventer hebben de. gas- looze uren opgeheven, en zullen voorstellen, het minimum rantsoen met 5 M3 te verhoo gen. De haven te Lemmer is weer open voor stoomschepen. In de haven is nog wat los ijs, maar in zee is geen ijs meer te zien. Te Wamel, bij Tiel, is, ingebroken in het distributiebureau. Lr is voor ongeveer 6000 ontvreemd. In een vergadering van melkveehouders uit de provincie Utrecht is beslo'.en den mi nister van landbouw te verzoeken, het hooi- bureau op te heffen en den vrijen handel in hooi te herstellen en de grenzen gesloten te houden. De prachtige boomen op de goederen van het landgoed Twickd van baron van Heeckeren van Wassenaer, onder Lochem, zijn verkocht voor ongev-e? 300.000. Voor één enkelen eik werd iöOü geboden. Vele boomen gingen voor 500 k 600. Te Steenwijk zijn wegens gebrek aan grondstoffen alle sigarenfabrieken stopgezet. Een groot aantal sigarenmakers, sorteer ders' enz. is daardoor werkeloos geworden. Er zijn nog twee personen uit Apeldoorn en Aalien, aangehouden, wegens het uitgeven van valsche zi. verbons, vervaardigd door den oitograaf de W. uit Wageningen. Deze heeft bekend de vervaardiger te zijn. Gisteren was net 100 jaar geleden dat wijlen koning Wiiem III werd geboren. In een besloten raadsvergadering te Velsep is behandeld de distributie-onregelma- tierheid in die gemeente. De volgende week zal opnieuw over de kwestie worden vergaderd. De minister' van landbouw machtigde de burgemet sters om tegen frauduleus slach ten op te treden en het vkesdh, a komstig van dergelijke silachtinren, in bezit te nemen. Een looper van een aan den N.Z. Voor burgwal te Amsterdam gevestigde firma deed aangifte van het verliezen een er portefeuille, houdend# am hmkj&mur f 15662*50, UtUteSnt treftsr ;js 5R Texel op een jeïoopaa «c Tarox^hm Vijf opvarenden z$n gedcod Ben mri zeven man is op Oudeschild .geland E«o uwe bezweek nog na de landing. Te Haarlem is gearresteerd «n 20-jari ge gehuwde kantoorbediende verdacht van worging van zijn dochten e van 4 weken, September 1918 ten huize "van zijn ftehocu- cuders te Bloemendaal. Tei voorzitter van de landelijke vat groep „Verplegend personeel" van den- Cen tral-en Ned. AnibtenSarsbond ia gekozen de heer H. Schipper te Castricura. In verband met te Brunsum (L voor gekomen gevall en van vkktyphus zij® van overheidswege krachtige «taalregelen geno men tegen' verspreiding der ziekte onder de mijnwerkersbevolking. De Ver. „Goed Wonen", te Beverwijk, heeft den bouw van 50 arbeiderswoningen bij onderhandsche aanbesteding oggedragen aan de firma Smit en Hoogland, aldaar, voor 215 000. De gemiddelde huurprijs dezer wo ningen zal 3 per week bedragen. Té Gemert is een spinmeester gearres teerd, die verdacht wordt, ten nadeele van de wollerdckenfabriek „Nederland" aldaar, successievelijk voof 1000 garens te hebben ontvreemd. Het stoomschip Texelstroom arriveerde van Swansea 1e Amsterdam met 1000 ton anthraciet. Sinds Dinsdagavond branden de ele& trische booglampen in de Amsterdamsche straten war op normale sterkte. De meraschen, niet itie»r gewoon aan zulk fel licht, werden bijna verblind. In ooetfiijk Groningen lijden de hande laren in stalmest, die in voorkoop opkochten tegen hooge prijzen, belangrijk verlies, want de prijzen zijn tot ongeveer de helft gedaald, door den meerderen invoer van chilisalpeter. Te I aarlem is een manufacturenbeun geopend'. Er waren ruim 100 grossier» «O winkeliers in manufacturen aanwezig. De internationale vakvereenigingaconJe- rentie welke 8 Maart en volgende dagen te Amsterdam zou worden gehouden, is uitge steld en zal vermoedelijk in Mei plaat» heb ben. De minister.van Landbouw heeft het voornemen den uitvoer van papier toe te staan, indien in de binnenlandsche behoefte voldcende is voorzien. Stsi li Nit i ni INGEKOMEN PERSONEN. B G J. Konings, R C., Ged. Baansloot5, Wassenaar, db A Pasterkamp, G K., Westerweg 29, Urk db. J. Vlessing, 1st., Laat 81, Texel. J. H Diekman, E. L., Om val 15, Nieuwe Niedonv letterzetter K. van der Oord, N. H. Keizerstraat 22, Heer len, arbeider J. Molenaar, D G Scher- merweg 20, Zwolle boekdrukker. D Lan sen, R. C., Laat 150, Amsterdam, grondwer ker. A. T Eijzenga, N. H, Omval 42, Akersloot, dienstbode. J. Graaff, O. K., Voormeer 35, Helder, ass. huishoudster. P Appel-Vente, N. H., van der Woudestraat 45, Rotterdam M. Hom, R. C., Ged. Baansloot 5, Wassenaar, tuinier. J. N. Groenland, R C Stationstraat 63, Naardeu, reiziger. C. Leijen, R. C., Verdronkenoord 49 F'gmonr-Binnen dienstbode.N Speet», N H., Nieuwlandersingel 52, Nieuwe Ni»- dorp, dienstbode. J W. Flierman, R C., Stationsweg 130, den Haag, buffetjuffrouw. J. Vcdder, R C., Ie Tuindwarsstraat 21, \msterdam, kan'onrbrcliend? F. V. R De- 'achaux, R C, Nassaulaan 21, Ned Oosb- Ind planter. H A. de Jong, RC, Nicu- wesloot, 24, Maastricht, kok D. Kaij, N H, Lutt k-Oudorp 24 O'ierleek. C M. Brouwer. R C., Nieuwnoortsloon 142, Pa rijs, mddiste. J. A. Harms, Verdronken oord 20, Rotterdam winkeljuffrouw Wed. G B'eeker N H Wes crweg 4$. Hciloo. W, KI a ren beek R C Crmpagntestraat 16, den Haag T N Moeijes, N HStuart- -traat 92, Amsterdam, dienstbode L. A. Dörr Rem Westerhofje 6, ambtshalve, cp- nerman. KM. Hage, N H IR C„ Luttik- Oudorp 56, Ned.-Indië, controleur. O de Boer,.N. H., Westerweg 67, Hoorn hu:«- Houdster. F. B J. Stadegaard R C.. Laat 207, Zaandam, banketbakker J. van der Meulen-Besee, N H„ Eikelenbergstraat 76, Utrecht. GW. Eikelenkamp, R C., Lan- gestraat 68 Heemstede, dienstbode J C. van der Zande, R. C., Lanpestraat 68, Haar- 'em, dienstbode. J'. M. Sfeenbeek N. H Eng. K., Kennemerstraatweg 28, Amersfoort, 2e luit. C. Fok Fnidsen 64a, Beemster, warmoezter. A Mettes, R CHekelstraat 16, Zuid-Scharwoude, dienstbode. M. J. van Leeuwen, N H, Snaarmanslaan 119. de Rijp. N Landman. N H., Ramen 11, Hil versum P Wortel, N. H Omval 46, Graft, brouwersknecht. G Hoorn, N. H., Oosterkolkriraat 27 Vlaardingen, kapoer. K Groot N H., Peperstraat 1, Graft, rii- wielhcrste'ler TA. Zellenrath, E LEl- Velen bergstraat- 40. Rotterdam. R Bakker, N H', Sooorstraat 88a. Egmond-Binnen. K Hagenhoek N H., Westdijk 15 Aker- slooj _t. S'arreveld, N. H Uitenboseh- straat 60 Oomeer A R. Bijker. O. K., Tumgestraat 83 Weststcllingwerf, dienstbode. C van Straaten. R CKennemerstraatweg 39 Spanbroek, dienstbode WC Leijding, D G., Tuinstraat 31, Ned. Oost-Tndië, postcommies. L. Strijdee, NH/D. G, Achterweg 31a, Barsingerhom, boekhouder. G Bakker-van Ree, Rem., Fmmastraat 107. Bergen. J van Koot, N.H./E L Breedstraat 18. Amsterdam, chauf feur MIE *Veer, R.C., Nieuwesloot 37a. Naarden, huishoudster. C. Dekker, RC, Scharioo 40, Amsterdam. P. Has, O K., Groene'aanb'e 4 Hoorn, huisknecht, 4 Darnb^m G K. Nassaulaan 39, Helder, d.ienstbode AI Tanka, R.C., Nassau- 'aon 15 X't'M-n Hi>ns^hnde A A. J. M. Adams RC. OodecrraHi.t 171, G^es, houtbe- werW A Duits-Hartog, NH., Tu'tj- straa1 =6 K-ediik F. v d Craats van F* =eu NH I 3fnoraa,'traat 7 Doom T. Ol- denb1 'Xg-Wfs~e's PC. Oude^rscht 42. HI- versum K Vastenburg NH. I>"tven- 1»an 21. N"verV boekbinder. 1 W H. L. Booten PC. Dmivenlaan 52 Willemsoord. t v—r> n Dük 27 Held-r, bariv'er. G Streek NH., Laat 223. Winter»w^'k, oozieh.iter P E B P. Post, N HOude- orarht 207. N-ord-Scharwoode werkman P. Lugtig. NH van der Woudestraat 41, Kook, tisuaismaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6