DAGBLAD VOOR ALKMAAR OMSTREKEN. BËÉlU Oïsritt, HoM'srd een en %rèe ^aarjDsig. It" 9 ZATERDAG 13 FEBRUARI. Laat 145.' H. K.i-xjn.s. No. 4¥> AbonnementspriU bii Toomitbetallnf p. 3 naandu1.S5. tr. p. nostf UB- RewiUnainmers 5 st Mferteitlairlli IS et. p. rereLlfioatere lattórs m plaitirilntp. Br. Ir. JÜ. Bosk- so Handelsdrukkerij Herns. Coster 5 Zo.. Yoordan C 9. Te!. 3 Uit deii Alkmuarscheu JLiaaü. EEooaroia. PRIMA ROOKTABAK (geen surrogaten). SMlslé k 48 st ¥as Mi 4§ ®t Pitea Krol 45 st. Portorico 50 ct, alles p. hall ons. Binnenland. Dit Rumintr «pït 3 bladen. Topr au in d? j«vj«t9te raadsritt1*1 g de me- dedeeling van „voiK&nuisvesnug" Kwam, dat men zien in de Kostenoereiceuiug voor den bouw van net Karenuuia voor net luttele be drag van llü.uuU zegge een honderd en tien duizend guiuen vergist had en deze som alsnog ais aauvullingsvoorsteï verzocht en toen de neer Verkerk uaarna, in begrijpe lijke verontwaardiging, vroeg wie er voor deze kostbare vergissing nu eigenlijk vwant- woordeüjk gesteld moest worden, kwam on willekeurig een oogeaoiik de herinnering aan de puzzles uit het oude Stuiversolad üij on» boven. Vvij zagen de raadsleden ia gedachten ge bogen over den reous, die net slecnts naü voL toome Karennuis vertoonde, bet teüuis voor de ouden van dagen, n»e het niet kunnen ae- trekKen ornaat net niet afgewerkt is m net geld voor de materialen ten eeaeamate ont breekt. tn onder dit rebus-plaatje stond de prijs vraag: „Wie ziet de schuldige?" Ue heer Van den Bosch, die zich op dit gemed oijzonder thuis voelt dat wil zeggen op net gewied van aestoetischen Kareauuts- bouw neeit in een lange oeschouwiag uit voerig aangetoond, waar de schuldige met was. bchuldig was z. i. nods „Votkanuteva- ting," noen de directeur vaa geasasMifceN keu, de neeren Ringers Sr. es Jr., de- -sêeren Van Keijenoam <te V- H m iaat ooi teaei de neer Van tte Bcssis zsSi tn toen de burgmeester aösdsuM vm het conege van B. es W-. bspltéfe, feeisssgds de neer v an den Bosch oowtótóelip, dat mq het uaar volkomen mee eens was. oaarna neeit de üeei Kingers aangetoond dat uoui nem, noch de commissie van puolis- ke w er sen iets te verwijten viel ea bleek hst den neer ver Kerk, dat t veel gemakkelijker is ieuiaua te ontüeKKen die een pluimpje ver diend ueett, dan iemanu die een „vergissing" van i iu.uuu voor zija rekening wii nemen. „ik ben hem," zd de heer Gavers en hij wees den heer Looman, directeur der gemeea- tewerKen aan „daar is de schuldige." Maar een storm van protesten ging op om zijn bewering te weerleggen. De heer Looman had net niet gedaan, het waren de dure iijdsomstaadigneaen geweest. „Neen," zei de heer Prins, „de architecten die oospronkeiijk het ioon voor de prijsvraag van „Volkshuisvesting" verdienden en ver meldden, dat het plan maat 70.000 zou kosten, dat zijn de schuldigen." Men heeft te veel naar nun mooie bouw- plaatjes gekeken en het is nu eenmaal ver keerd om bij het woord des meesters te zwe ien. Ja maar, werd van andeie zijde weer op gemerkt, „Volkshuisvesting," B. en W. of de Raad hadden een en ander moeten narekenen of doen narekenen, al had men dan ook met het oog op de dure bouwmaterialen, wel 140.000 en later zelfs een bedrag van 157.000 gevoteerd. „De heer Looman," aldus de heer Verkerk, „had moeten nagaan of het bestek wel in or de was," maar de heer Van den Bosch wees er weer op, dat den heer Lohman, toen men besloot het werk in eigen beheer uit te voe ren, slechts gevraagd was of hij zich daar mede wilde belasten. Men had hem alleen de uitvoering van het werk verzocht en kon hem dus onmogelijk verantwoordelijk stellen voor het hooge bedrag dat er ten slotte voor noo- dig was gebleken. „De fout," zeiden de heeren Leesberg en Ringers, „zit hierin, dat het werk aiet aanbe steed is, maar in eigen beheer is genomen Was het werk aanbesteed, dan zou een aan nemer de risico heboen gedragen." Maar ook hiervan wilden de heeren Wes terhof en Verkerk niets weten. De eerste be pleitte met een ongelukkig gekozen voorbeeld eigen beheer als het meest wenschelijke en de laatste informeerde waarom eigenlijk de Com missie van publieke werken de raming niet nagerekend had. Waarna de heer Rinmsrs weer betoogde, dat de Commissie deze op dracht nimmer had ontvangen en tevens niet onduidelijk liet doorschemeren, dat een aan nemer, die op voordeelie werken bedracht is er wel voor zorgt, dat hij zijn materialen bij tijds inkoopt, wat de heer Looman blijkbaar niet gedaan heeft. Zoo bleef men zoeken zonder te vinden, zoo wist ieder wel te wijzen waar dé schuldige niet, maar niet waar hij wel was. Inmiddels had de heer Verkerk berekend, dat in dit tehuis ieder kamertje voor een oud mannetje of vrouwtje niet minder dan 7000 kostte en met de gedachte aan Multatulid „Barbertje," die hangen moest, stond hij er op, net zoolang te zoeken tot de rebus opge lost en de schuldige gevonden zou zijn. Zöoals de ex-keizer wellicht eens voor een internationaal gerechtshof als schuldig aan hét uitlokken van den oorlog zal moeten te rechtstaan, zoo zal er ook een zondaar voor een vierschaar moeten verschijnen om zich voor de geldverspilling van 7000 per oud mannetje of vrouwtje te verantwoorden. En evenmin als men door de terechtstel ling van den keizer den oorlog ongedaan kan maken of de kosten daarvan op zijn particu liere bezittingen kan verhalen, evenmin zal men den bouw van het Karenhuis ongedaan kunnen maken of-de 110.000 van het sala ris van den schuldige kunnen afhouden. Maar een commissie van onderzoek kan preventief werken en zij zal in allen gevalle fouten aan het licht kunnen brengen, die in de toekomst vermeden moeten worden. Mr. Sluis stelde schertsenderwijs voor m iiróAwe jw.jift'traag uit ia edus^sja iedereen in de gelegenheid te ffltellss dm at*!usaj&e aau ie maar de raad wae over i». .jovtrj^cu niet best meer ie a^ioiea git «e deer verferk kreeg de iue«c&6i..te, uat coMMiusgie uit de heerm 1 i lus>} uC «j versterf bestaande, de Kweatte Yau mi uuie warenhuis aan nes nauv. «mi wuuieiioeK zal onderwerp?®, liet ia nu eenmaal gemakkelijk riemen te snijuuii *Yau tteuiccaiciy& teer en een architect, j/aiuvuiiki, ue unecteur van gemeente /Weifccu ui wie udu ook *ou, als hij bij het Ka- ruitiuis «cu lUicuiucei gemteresseerd was, nici «uiiuer ucu^mcujK ouUerzoek naar de wiuai- cu yc» met ueu oouw begon nen «ijn. i ivi de groote vraag of het financieel be lang uci gvuiccuie huw ontwerpers ea uit- Uouucu is cu uuk ut uu net wers ui eigen Oeutxr VYciu uu^evuerd ue ntxiazaKeujk- uctu is m^czicu uui ue op geep o&vi» staande oegrootmgeti, in ui de Com missie yau pMwussste 'MSiriaej fee- Wij wau&eü tuu belas®stellii5g het resultaat va® net uwut.;:«ocï tm sie at. xij heeft ess moeilpe ea feovs®©!! qMsêli bare taak. unuer de vele heel ea half sscbuldigm eee „Baiuenje" aan te wsjzen, üie ten slotte zei moeien nangen, is een opdracht, die weini gen naar zuuen benijden. Na een loffelijke psgiag om duurte- toesmg-vwoistet een soiija vaa biilsjjdseid te geveu, na een rede waarin hij trachtte aan te tounen, dat net voor de gemeente-ambtena ren ten siotte mét op het bedrag maar op het percentage van den toeslag aaakwa% teft ue ueei euoecK net. tocü maar bete gevonden zijn in ae vorige zitting ingediend voorstel niet aan een stemming te ondsntferpssL B. en W. tiaaaee het op dezelfde groadm verourueeid ais wij reeds in ons nummer van 1 Lebruari j.l. deden en er zijn, behalve van aen ucvr uiuecs zeg, geen stemmen ter verdg- t an aiens voorstel opgegaan. rieizeiiae lot trof een voorstel vm ém heer loink Melenbrmk, waarin volgen® neer i uuinsen neeiemaal gem systeem kat in het voorstel nmi. maar dat wij otet oa- aer Kunnen oeoordeeien, omdat de pers es geen inzage van heeft gekregen. Waar net, met het oog op de spoedige her ziening der salarissen, slechts een maatregel van zeer tijdelijken aard betrof, drongen B. en W. op aanneming van hun oorspronkelijk voorstel aan, waartoe de raad beeft besloten. Wareu en W. evenwel tot de overtuiging gekomen, dat het onbillijk zou zijn cis ambte naren mei meer dan 4000 van duurtetoe- siag uit te swnten, de heer Govers bleek van een andere opinie en wilde zelfs de inkomens boven 5000 niet voor een duurtetoeslag ja aanmerking brengen, welk voorstel tea slofte wciü aangenomen Wynauunavien onze reeds vroeger verkon- digue zienswijze en kunnen deze zuinigheids- maauegei begrijpen noch billijken. ook voor ae gemeente-ambtenaren met hoogere mKomens geidt het feit, dat de koop- Ktaeiit van net gelü gedaald is en zij hebben dientengevolge tn hun milieu dezelfde moei- ajiuieuvu ie uVi.rwuta.rn ais hvut minder h«- zoiuigae collega s in het kunae. Bovcnaien ut-ooen B. en W. er op gweaso, dat ae nuugere &a.anssen, wanneer de voor stellen van en w. eerder gereed geweest waren, zcKer in ae aigemeene verhooging zouuen geoue.a nebben. Practiscn zal de neer Cover» due ook wei nig OelUKUI. Want waar de duurtetoeslagta worden af- getruuien van ue saiarisvemoogingen, welke lerugweiKeiiae Kiacnt over 1918 zullen heb ben, Kan ue aanneming van het voorstel-Go- vers hoogstens ten gevolge hebben, dat een auimoiututi met ven lUKouien boven 3000 mans met in de geiegcnheid is een klein fi nancieel voordeeltje te behalen wanneer zijn duurtetoeslag grooter dan zijn nader toe te KCnnui smaiuavcuiovguig ZOU blijken. In dit gevai tocü oenoeft het oVer 1918 te veet toeSeKenue niet terug gegeven te wor ded. Maar hoeveel ambtenaren met meer dan 3000 inkomen bezit de gemeente? tn iiucvcti aaaiVdii zuuaen van het boven genoemd financieel vuordeeittje geprofiteerd nebben Waarlijk, wij gelooven, dat de heer Go- vers hier geen resultaat van beteekenis vooi onze gemeentekas bereikt heeft, noch dat zijn mcdedeeling, dat het voorstel van B. en W den middensiand revclutionnair zou maken, van overdrijving was vrij te pleiten. Trouwens de waarheid hiervan zal kunnen blijken als bij dé spoedig te verwachten defi nitieve herziening de salarissen boven 3000 verhoogd worden met bedragen die even groot of grooter zijn dan de toeslagen die men daaraan thans heeft onthouden. Dan wordt toch voor de gemeentekas en de ambtenaren hetzelfde financieel resultaat bereikt. Zal de heer Govers dan consequent zijn en ook tegen deze verbetering der hoogere sala rissen stemman? Het steisel, dat voor de ambtenaren met be scheidener betrekkingen veel en voor die op moeilijker en verMttwoordeljjker poatea niete gedoteerd woRfc, Ua te?? ©sltef onze bewonderifflg wegdrag». Over de rest van de bgetida kuaam wf kort zijn. De heer Schroder, die zich Mj zijn ontslag aanvrage ais lid van het oestaar van het Bur gerweeshuis „vergist" had, weed met 9 tegen h stemmen in zijn oude Junctie hersteld en de heer Öhlen, die zich, ondanks os hem door den raad i» December bereide verrassing toch weer geaqgen vetlcteêrd had als bd èer Commissie van Toer-dr tms het Stedelijk Muziekkorps op te treden, sag zich thans met algemeeae stemmen ais zoodanig aange wezen. Bij de reorganisatie der Burgeravond school en Avondschool voor Handwerkslie den bepleitten de heerer. Cloeck en Westerhof een grootere tegemoetkoming in de school geld regeling en wérd den heer Van Reij en- dam een woord van welverdiende hulde voor Zijn kranigen reorgan^aüearbeid gebracht De herziening der jaarwedden van de on derwijzers aan de OiKubare Lagere scholen gaf de heeren Verkerk en Cloeck gelegenheid helaas zonder sue; - i lans te bre ken voor de belangen der haudwerkonderwij- zeressen en kregen B. en W het verwijt te hooren, dat zij langs smokkdwegje» gaande de vordering vaa Csed Staten opzette lijk oat- i doken hadden. Bij de wijziging vm de pl&:?ieeHjjke bdae- j ting op de gebouwde «ge&dofiteMas verwed: de'heer Cloeck B. ea W. da* zij tóe grcmdsïa- j gen dezer belasting bM hemm haédm ea betoogde hij, d&t ue mfi ha dubbele bedrag der heffing,, maai niet-ia eenvoudige j verdubbeling van alk aanslagen had toegs- sterad. De heer Leesberg verdedigde evenwel de handelwijze van B. en W. door er op te wij zen, dat bij de behandeling der begrootin i de grondslag der belasting wel aan critic! I onderworpen is, doch door den heer Cloeck bij B. en W. niet op een herziening daarvan als conditio sine qua non is aangedrongen. Ten slotte verdient zeer zelter vermelding, dat de Centrale Keuken, zaliger nagedachte- 1 nis, vrij plotseling aan bloedarmoede en al- gemeene lichaamszwakte i» overleden. Wij kunnen ons over dit sterfgeval slecht» verheugen. Hoe meer kostbare crisio-ir'>,tituien over- bodig blijken, noe beter voor de gemeentekas en hoe duidelijker bewijs, dat wij langzaam maar zeker weer tot normaler teveosomstaia- 'digheden terug kernen. Staatslieden als Clemenceau, maanm, dis in roerige tijden op den voorgrond dringen moeten er steeds op bedacht zijn, dat uit de groepen vaa hen, me het sast hun poliödt niet eens zijn. een fanaticus op dm voorgrond kan j treden, die in hun dood eea zegen voor de wereld ztstm Clemencsau is er betrekkelijk goed afgeko 1 men, al luiden de laatste berichten weer min- freflteert itoUui de voorraad strekt Zie étaiageS O^F«iumiHg van restanten merken Sigaren! Zie étnlage! Een masi logtte vsrs«teifteBC téMêii in de Ondanks dea j-wapensti Island hebben richting vm Mm m mk vm <fe feihas» aiblijkens b.-richtet van .üutsche cn_ Engelsdie ds Bder«chc en de dorffer ge- der gunstig dan de telegrammen van giste ren. Eea particulier telegram uit Parijs mridt5 dat de zoon van den minister-president bii zijn vader geroepen is. Clemenceau's toestand zou ernstig zijn, wat te Parijs groote ontroe ring verwekt. Ook Reuter meldt, dat Clemenceau's toe stand ongetwijfeld ernstiger is dan aanvanke lijk verwacht werd, hoewel een ander tele- ij gram weer van verbetens gspreekt. Waarschijnlijk zal de Raad van Tien de be- 1 handeling van" de Russische kwestie voorioo- pig uitstellen. Verschillende kleine vraagstuk ken moeten nog door den raad in behande ling genomen worden, maar een kwestie Van dc allerhoogste beteekenis is nog geheel on- j aangeroerd, n.l. de Rijn. Franschen, Engel- j schen en Amerikanen zijn het geheel eens 1 over de noodzakelijkheid om de Duiteche be dreiging weg te nema op dat gebeuren moet bestaat eenig verschil van inzicht. De Franschen wenschen den Rijn als strategische grens, de Engelschen zijn van oordeel, dat de bedreiging weggenomen kan worden door ontwapening van Duitsch- land enandere waarborgen onder den Vol kenbond. werd gesehete® De afgevaardigde® vtechte® éapr aïl® (uit gangen ea minister Aüsr saste sxmiig ge wond inem. De afgevaardigde Cteel vm volkspartij werd osmddsUijk ministers Hoffmann wond. De zitting werd opgeheven ea het Land daggebouw door mihtajrea bezet. De arbeidsraad heeft de Beierdie republiek iroclameerd. dea loop van den namiddag warme on der de arbeiders een groot aantal wapenen verdeeld. Tegen hedenmorgen zijn door de arbeiders-, boeren- en solöatenraden toasaa- vergaderingen bijeen geroepen. Een offkW is -rit ztp aai® gefcaató sc doodgeschoten. Hjj wztd beashofcugd vim aft zijn venster te febb® Ook-te ftuÉan mhistea rnxtgeusl» ien. De Cenfaffessèitedeffi schillende pkatfeiss®a& zm. Mm vse&& mmfo&wt&sggSi m fa Mfmehs® haxtsM Sm ©sé harigs gNató- s temming De soldaten m arbeiders mtém tegen gis termiddag tot gewapende betoogiagen opge roepen tegen pers, kapitalisme, studenten, of ficieren en adel. 1 «gelijkertijd werd de alge- meene staking afgekondigd,, zoodat alle fa brieken, ook de kranteadrukkergen, stilstaan. Men verwacht bloedige gebeurtetesea., daar de kommandantuur te Mmdm v&élamJ heeft niet voor bescherming te kannen zmg-sss en de betoogers atet te zulten dtearsboomen. Uit Berhjn wordt gemeld, dat tienduizen den soldatea ea arbeiders onder luid geroep vaa leve de republiek, wraafe voor E tester, wag met Aiier naar de Theresienweide trekken, waar tegen één uur ®m groote betóogkig is beraamd Alle aanvoerder® ciërs, Lerin. Muehsam en socialisten Landauer zullen menigte toe spreken. De kranienbsireau'» zijn door solda ten bezet. De dictatuur van de arbejdm-, boeren- en soldatenraden mu worden uitge roepen. De Nai lig saeldt, dat te bijna alle fa brieken te München de arbeid gestaakt is ct elk ocgenblik bloedige botstegai verwacht worden. De minister van militaire aangelegenheden la gearresteerd. In München is de staat van beleg afge- kohdigd. Uit de drie wdalisiische partijen, w. de communistische, benevens de uitvoe 1 rende ratten der arbdders en boeren- en aoi- vaa de iparia- toaEaiakdijlse d/rienraden is een comité van actie samenge- Mde ministerraad bij- het zou f steld- Cmtexm nog f etatkomea, die zich nmi de vorming van nieuwe ministerie zal bezig houden. I In de Berlijnsche bladen worden Eisner's politieke daden zeer ongunstig beoordeeld, maar voor zijn persoon heeft men over het algemeen groote waardeering. In de Nationale Vergadering heeft Schei- demamt zijn diep leedwezen over de moord aanslagen tdtgcspr&ke». Alle partijen, met uitzondering vaa de on afhankelijke sociaal-democraten, hebben de volgende verklaring ingediend: het Duitsdie volk verwacht een rechtsvrede, vertrouwend op Wilson'» prograid. Het protesteert tegen het RPRflHMJHIMV jSfH weg te nemen. Over de wijze, waar- t het verzet aan tegen den aanval der bolsje- benden op de Duitsche oostgrens Nog steeds drukt ae hongerblokkade op het De moord-aanslagen zitten in de lucht. Kurt-Eisner, den president van Beieren, de man, die sinds de revolutie-dagen- bijzonder j op den voorgrond is getreden, is gisteren bui' vermoord. Toen hij zich naar het gebouw van den Landdag wilde begeven kwam een £>nge man op hem toe, die hem tweemaal in schoot. hoofd Duitsche volk-en eischt tallooze menschenof ji fers; nog steeds werden ons voor de hervat ting van ons economisch leven noodzakelijke grondstoffen onthouden; nog steeds wordt et verkeer tusschen het bezette en onbezette ij gebied bijkans volkomen stopgezetnog i! steeds lijden honderdduizenden Duitsche krijgsgevangenen in het buitenland. Elke ver- ng van den wapenstilstand wordt uitge- om ons nieuwe drukkende voorwaarden op te leggen. Zulk een behandeling moet het Duitsche volk tot vertwijfeling brengen. De nationale vergadering teekent daarom tegen over de geheele wereld plechtig protest aan. Voorts hebben de meerderheidspartijen de De moordenaar, graaf Naco Valley, werd volgende motie van vertrouwen in de 'regee onmiddelijk door een matroos doodgeschoten. j[ rjng ingediend: de nationale vergadering De Landdag, die gisteren voor net eerst jj ^eurt het program van het rijksministerie bijeenkwam schorste de beri Donderdag legde Eisner nog nisterraad de verklaring af, dat hij gistel het kabinet ;en. mi teren in den Landdag in opdracht van zou meededen, dat het in zijn geheel zop af treden en zijn portefeuilles ter beschikking van den Landdag zou stellen. Het zou echter bereid zijn de zaken te blijven waarnemen tot een nieuwe regeering gevormd was. Nog andere slachtoffers zijn door moord aanslagen gevallen. In het Beiersche Landdaggebouw sprak minister Aüer gisteren zijn afschuw over den moord op. Eisnér uit, toen er plotseling scho ten vielen uit de richting van de door een j pluche gordijn verborgen iinkfirdeur, die tot de zittingzaal toegang geeft. zijn vértrouwen in het rijks- Een telegram uit Berlijn meldt, dqt de stakingen in Westfalen weldra tot het verle den zullen behooren. Te Gelsenkirchen zijn de Spartadsche on lusten geëindigd. KORTE BERICHTEN. De Duitsche nationale vergadering heeft het wetsontwerp aangenomen, waarbij een krediet van 21 milliard wordt toegestaan. In een conferentie van Engelsche regee- ringsambtenaren met regeeringsvertegen- woordigers werd een commissie benoemd voor de invoering van arbeidsraden bij alle re- geeringsinriehtingen. zijde Duitscbm etv Pelt* den strijd voortge zet langs hei gehesle Pose niche front Vijf socialistische leiders in de Ver. Sta ten, die beschuldigd waren van overtreding der wet op de verspieding, zijn veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. In de openingszitting van den Pool- schen Landdag werd medegedeeld dat de Po len Brest Litovsk zijn binnengerukt. De Oostenrijksche socialisten publiceer den hun politiek program. Bij' onlusten mei werkeloozen te Boeda pest werden 4 menachen gedood ent 24 ge wond. Staking onper de Antwerpsche havenar beiders is uitgebroken, De Duitsche Kat. Vergadering sprak sicI - 1 !ii temijk mi Dathtieks"*!, De Engelsche ntwrtos sol fM knvm van Zéebrugge getod k.::'sMhs®, the ItdioamtKi p*t* keen skk fa&sMig tegen de i&gH-D-eshi:e &iM&isc~ W&ielmhavm te tóösar ffegs©rte.gs- bauL Staten Generaal. TWEEDE KAMER, Gisteren warden aan de agenda toegevoegd eqn aantal wetsontwerpen en conclusies, w.o. een voorstel-Troelstra inzake een commissie van buiïenlandsche aaagelgenhedeneen voorstel-Marchant betreffende het vrouwen kiesrecht er een moth ik devn orntr n de loonregeling van het postpersoneel, alles be houdens Voorrang voor gereedkomende,„meer urgente ontwerpen.als bijv. belastingorwer- pen. Bij de voortzetting van de behandeling der begrooting van arbeidt zeide de heer Beu-, mer te geloavea, dat de minister; gerust zal kunnen zijn omtrent den steun van de anti- revolutionnairen. Hij kwam op tegen de be strijding van het verbod van fabriek.sarbeid voor griiuwde vrouwen' door de socaSisten en dten heer v. d. Laar. De heer Van Ravesteijn betoogde, dat aan de revolutie in Duitschland en Rus land de neiging tot verdergaande sociale her vormingen hij de regeering is te danken. E>e heer Z ij 1 s t r a wenschte voor de orga nisaties het recht om zich tot den hoogen raad1 van arbeid te wenden met adviezen. De Minister was bereid, al zijn krach ten in te spannen, deed echter ook op de Ka mer een beroep hard1 te werken en hoopte dat God ons land voor beroeringen zal sparen. Hij zou de leiding van het departement niet op zich hébben genomen, als het kabinet niet tot ingrijpende sociale hervormingen bereid was geweest. De minister weerlegde op de meest stellige wijze dat het sociale program der .regeering een gevolg zou zijn van de revolutionnaire woelingen in November. Binnen enkele dagen is de memorie van antwoord betreffende de tot een warenwet uit gebreide wet op de keuring van levensmidde len (te wachten. De nieuwe gezondheidswet is in ontwerp gereed. Gereed zijn een kleine wijziging van de woningwet tot bespoediging, van de procedure voor het verkenen van voor schotten een wijzig1'ng van de steenhouwers- wet en idem van de stuwadoorswet. De Iandarbeiderswet wordt aanzienlijk uitgebreid. De bakkersnachtarbeid wordt in de arbeidswet geregeld. Wettelijke regeling van arbeidsgeschillen is gereed, evenals het ontwerp/tot verhooging der invaliditeitsrente van 2 op 3. Een groote herziening van de invaliditeitswet is b'nnen enkele maanden te wachten. Een algemeene herziening van de ongevallenwet komt binnen zeer korten tijd bij de Kamer. In een afzonderlijk ontwerpje daaruit gelicht wordt de verhooging van liet dagloon van de ongevallenwet van 4 tot 6. Gereed zijn zeevaart- en zeevisscherij-ongeval- lenverzekering. Dit alles is bestemd voor 1919. Voor 1920 blijven dan nog enkele minder urgente punten over. De arbeidswet is gereed. Er wordt nog gewerkt aan de memorie van toelichting. Landarbeiders komen er niet. hun arbeidstijd wordt geregeld bij een spoedig te wachten herziening van de landbouwarbeids- wet. Ook dienstboden vallen er buiten. De wet zal regeten arbeidsduur, rusttijden, nachtar beid, Zondagsarbeid en vrijen Zaterdagmid dag en speciale regelingen bevatten voor broodbakkerijen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen en hotels^ de verplegingsinrich- tingen, en Wellicht ook voor amusementsbe drijven. Zij zal alleen hoofdbepalingen be vatten en bij gedeelten kunnen worden inge voerd. Bezwaren tegen het voorzitterschap van den minister van den hoogen raad van arbeid zal de minister overwegen De heeren Schaper, Nolens, A, P. Staal man, v. d. Laar, Smeenk.. Reijmer, Mevr. Groeneweg, De Wilde, Wijnkotip en Beumer repliceerden. Na dupliek van den minister werden de alge meene beschouwingen gesloten. Ten half zes werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag 1 uur. ALKMAARSCHE L>Ki.t «.uiudtiuxiic Yali onderzoek zm waar- scnguij^K oiicituiBt tot ae conclusie koi uat ue uYMiavtuiKiat van deze schadepost hi wat u», uat wy ecu Zuinigen bouw van dit Kaï'euuuu» uiuüaiiü w-i-nig hsd daa ffe g©* mecute, uie net uaar veter meeaisg wel be- taicu uaa. VuCiUklS aikCuS Yo.uuufuï Vwrtrf OOgen gC- U uuwoauiueiu sk uiujex «u». aiüi. a vvaS ma H progrj goed en spreekt ministerie uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1