DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 4$ Honderd ©on en fcHrdflgifee -assr^ag. ir.9 AtioaiBiBgitiprlis MkmHMIIn h 3 mum» tlft KAMI I* IMnw 3 et Unrtnüwti Kets. nnUknsM Mm ne HM Br. k. M. tak» ei BnisSJnttoS Btni. üntn 4 Zd„ Toardan CS, Tel, 3 MAASDAG félBBBÜAKL FEUILLETON S Zijn id®o. üroTiüClaal Meij&s. De Spartacus-onlusten blijven in verschil- lende Duitsche gebieden groots ongerustheid wekken. De minister van defensie, Noske, is wat het i Roer-gebied betreft, niet ongerust en gsioof- de, dat in het begin der volgende week de staking hier geëindigd en de tegenstand .der Spartacistentroepen gebroken zou zijn. Slechts Gotha heeft het rijk den oorlog verklaard en de leider? dér onafhankelijk*! zullen een spoedig ingrijpen te verwachten hebben. Daarna zullen de regeeringstroepen daar blijven tot alles weer rustig ia. Volgens Noske bestaat er geen plan oen troepen naar Beieren te zenden. De minister vertrouwde, dat er in Beieren genoeg ver standige menschen zijn, die zelf de orde her stellen. Inmiddels blijft de toestand in Beieren zeer jannen. /olgens de Voss. Ztg. is op den stonnach- tigen Vrijdag een rustige Zaterdag gevolgd. Men heeft de bladen voor den moord op Eisner verantwoordelijk gesteld en in een be kendmaking ia dan ook neergelegd dat het proletariaat daarom verplicht is, de revolutie door het overnemen der pers te verzrirere®. Er is than® een z.g.n. Nadsrichtenbkt der Zentralraten" verschenen in het forassst m met het materiaal van de M8»éheaer Nafieste Nachrichtea gedrukt. Dit blad, uitgegeven door dea raad van ar beiders, boeren en soldaten, wordt thans aan de abonné's van verscheidene bekende Beier- sche bladen toegezonden. Of de abonné's op een dergelijke verande ring van hun dageJijksche lectuur gesteld zijn. vermeldt de Voss. Ztg. niet. Een radmregeering der Berlijnsche repu bliek is geconstitueerd. Er is een centrale raad gevormd uit boeren, anarchisten en on afhankelijker. bestaande. De meerderheidssocialisf® stelden als eer ste voorwaarde voor hun deelnemen aan de regeering de uittreding der Spartaciëra, met wie zij onmogelijk konden samenwerken. Uit Berlijn wordt gemeld, dat men bij den moord op Eisner waarschijnlijk te doen ge had heeft met de waanzinnige daad van een enkel person. Naar de „Freiheit" uit Mflnchen verneemt, heeft de commissie tot herstel der eenheid onder de sociaal-democratische partijen, een stemmig besloten, dat de partijen zich op den grondslag van het volgende program moeten aaneensluiten: De arbeiders-, soldaten- en boerenraden worden door de grondwet erkend, Hun leden genieten immuniteit. Aan den ministerraad wordt een afgevaardigde van den arbeidersr, den boeren- en den soldatenraad toegevoegd. Er moet een socialistisch ministerie worden gevormd, waarin de niet afgetreden ministers worden opgenomen. Dit ministerie zal zich tot aan de wijziging der grondwet door de voltevertegenwoordiging met de leiding der regeeringszaken belasten. De Landdag wordt weer bijeengeroepen, zoodra de toestand het mogelijk maakt. Het thans nog bestaande leger wordt onmiddel lijk ontbonden en in plaats daarvan een repu- blikeinsche „Schutzwehr" uit leden van de vrije vakvereenigingen en van den boeren- en landarbeidersbond gevormd. De persvrijheid wordt hersteld, doch de pers mag, zoolang de orde niet is terugge keerd, niets publiceer®, wat de eenheid van het volk verstoren en oorlog zou kunnen aanwakkeren. Het congres van arbeiders-, boerea- ea sol- datenraden heeft zich in den namiddag in het Duitsche Théater met den door de jongste gebeurtenissen geschapen politiek® toestand beziggehouden. De besprekingen hadden ge deeltelijk een stormachtig verloop. De inge komen voorstellen eischten o. a. de uitroe ping der Beiersche radenrepubliek, en de on- midaelijke terugroeping der Beiersche leden van de Duitsche Nationale Vergadering, waarbij de voorzitter mededeelde, dat Ebrat en Scheidemann reeds de betrekkingen met Beieren zouden hebben verbroken. In een an dere motie werd de onmiddelijke oprichting eener roode garde geëischt. Sommige moties werden door hevige debatten gevolgd. Naar het Fiansch van Victor Gkerbullsz. 6) „Catherine, geef ons iets te drinken ai van het beste wat je hebt 1" zei abt Miraud. „Ik wil den terugkeer vieren van Jean Têterol, die zijn pastoor niet vergeten heeft en die goed is voor de armen." De heer Têterol was verbaasd, dat hij goed werd genoemd voor de armen, dit was een deugd, waar hij zich niet op beroemde, en zooals hij dit altijd deed als men hem iets ver rassends zei, sperde hij de neusgat®.1 wijd open. De pastoor was de eenige, aan wim» hij verplichting® meende te hebben en die ver plichting® moest hiji immers nakom®. Catharine bracht twee glazen e® flesch wijn van Arbois, waar men met kleine teug® van genoot, terwijl het gesprek al levmdiger werd. Abt Miraud voelde zich als verjongd door dat buitenkansje, dat zijn arm® daar t® deel gevall® was door dat onverwach te verschijnen! van di® „kwajongm", di® hij immers al lang voor goed opgegeven had' en dis to voas te® stood, ta ska I> voorzitter vso <£en te Münctom bracht verslag uit over de be^ss= king® van de centrale rommiasi®, waar ia le den van de beide socialistische putijm e© van de uitvoerende commissie van de ArsoF rad® zitting hebben, blij' aette vwder uit- e®, op welk® grondslag de veraeniging vm. het proletariaat moest geschied®. Dwsrop werd® de resoluties asngmeiam, In Mannheim zijn ernstige ongeregeldhe den voorgekomen. Naar de Lokal Atweigw uenwwart rijn daar groote demonstraties voor Eisner gmoud®, die tot uitspatting® geleid bebtoa. D@ ge vangenissen werd® opengebroken m de gerechtsgebouw® zwaar beschadigd Nadat, aldus meldt de Voss. Ztg., de Mün- ch®sche communis? Mühsam in e® vergade ring der ooafhaakelijkea in die stasapvoite Nebeiungm-zaaL een pleidooi gehouden had voor een „nieuwe revolutie" tot handhaving van de dictatuur der arbeiders-, aoldaten- m boer®raden, heeft Zaterdag e® te demonstratie der onafhankelijk® tacistm plaats gehad. De betoogers, gewapmd, verzameld® zich voor d® Ro- sengarten, waar de onafhankelijke Remmielo e® toespraak hield, waarin hij betoogde, dat (te „raden-republiek Bad® uitgeroep® moest word® m deze ztefe aanfluiten nmeat bij de j^raden-repubSfek Bries» w E® met- drahdoR-sodalisè voerde ook fegft w«md m, maande tot bezonnenheid aaro, mam qpoedig werd ten het sprefea oasraogriffe pssaaSsi Hierop trokken de dcmoms.teateis mzr de gevang®is er. bevrijdden de ge/angmen, osu zich dan naar het; gerechtshof te begév®, waar alle processtufck® en actrn op straat geworpen verbrand werd®. De schouwburg® zijn geslot®. Des avonds red® auto s met gewapende soldat® burgers door de straten. D»e Badeoacto regeering is voornemens krachtige maatrege len te treff® om de beweging teg® te gaan. Te Karlsruhe is het tot nog toe rustig geble ven, doch niet onmogelijk «s het, aai ook daar de orde verstoord ml wwéaa, aange zien de onafhankelijk® voornemen» zijn de monstraties te houd®. Volgens e® draadlocs telegram uit Parijs blijft de gezondheidstoestand van Cksnm- ceau bevredig®d. De geneesheer® hebben hem ev®wel aangespoord, zich in acht te ae- m®. M® gelooft, dat de presidmi over en kele dag® weer in staat zal zijn, zijn bezig- hed® te hervatten KORTE BERICHTEN. Er word® van geallieerde zijde maat regel® getroffen voor de hervatting van den handel op Zwdrie-Zcp-hapérm. Te Dssseldorf is de staking geëindigd de normale toestand hersteld. In vele an dere plaats® van het Rijnsch-Westfaalsche industriegebied duren de Spartamtische on lust® veort Het officieele bericht over de bijem- komst van d® Raad van Ti®, te Parijs, deelt mede dat stappen worden genomen om spoed te zetten achter het werk der conferentie. Aan Ludendorff Is hei verder verblijf in Zweden ontzegd. Volgens medededing® van Lord Ro bert Cecil' zal een permanente marine' en mi litaire commissie den Volkerenbond van ad- vies dienen. Een rapport Van Brüsche officieren over den toestand in Duitschland wijst op de drin- g®de noodzakelijkheid om dit land van le- vensmidelm te voorzien. Wegens onlusten ie te Augsburg ée 1 staat ma» beleg afgekondigd, - Een tzmpmnis schijnt te rijn feerdkt bij de ongeregc idhedm in het Rjjmch West- faalsche gébieé. In het Britach Lagerhuis deed Seely belangrijke mededeelingen over het vliegwe- zen. Het handelsverkeer tusschm Finland m de geallieerden is hervat. In Ecgelsche officieele kring» hoopt m® dat de slooping der verdedigingswerken op Helgoland met Duitsche arbeidskracht® en voor Duitsche rek® ing zal word® onder nomen. De vlektyphus breidt zich in Rusland voortdurend uit Alle politieke partij® van Lltau® heb ben skfs wrMmrd. mm; mm (Amto&ftëÊkiM repsMtpk mei 4im lie H®mfe8irg»Cj Mmgebrek het gem éoimge&re*' m mmjj rtopttmep, Trotmy mmirée dm müU^rsm torémê van Sovjet-Rmimd ettstekmd, aj tó mk-, tó Skandinavië, Finland m Esüaad waarsdi|jai= lijk ees. off®sief verbond hebben gesloten. De geallieexxka êrèmam de Pitafashe rt-gm-ing' Het Ametik&mmehe Rfwée RrtÉs ia! na de vredesslttM'sg rijn werkzaamheid ia Europa voorteeta- - Be meerderheid var?, iet bestuur ckr mijnwerkers moet rijn m/r de aanvaarding van Lloyd1 Oeorgds versdmingmtorsM. De geallieerden belsmldem méér een succes in NOprd-Rmlmé. Een congres mv negers, te Parijs ge houden, heeft zijn weacchen kaobasr gemaakt in verband met den Vclkcr®bond. Te Boeéépest hebben de ammmtsten de nederlépg geleden. Wilson zal 5 Maart weer mm Frank rijk temghéerem Het definitieve ontwerp-grondweidat hed® in de Duitsche nationale verj komt, heeft t®t grondgedachte de het rft Vo,lg®a Sjdrouwlsaie beriditea tdi Zuid- Hwagarije k k» hei B$sm$ ms ^mrrngstctr king sdtgdhrdSfaA, dse werven: «©fe® we- bedrijf Als ©preste vatelaate» prwtegfesraa f dasa-esB ^oget «nstig te- F gen dergrfijlSre. heilloas® b^gvertea, die onte- geumggelij^ de g©.ed® verstendhoudisig moe- te® verstoten tessdneft twee rostemsti&a, wel- i te door haar varied® zoowel al® itew hare belang® van észm tijd'm van de teskoiasi ij tot hartelijke samenwerking a,!s voorbestemd DE KON11HÖÏN AAM BEN JFEAN- SCHEEN MIN'ÏSTES-PEl-gI'BEÏfr. De Nederlaadsdsg gezant ta Par^i heeft Clem®ceau eigtmaném brtsi van de ko ningin ter hand gcsteldl. „BUREAU VOOR MEDEDEELINGEN ïn verband met de vooftschrijd®de verbe tering in de voorzi®iag van ons land met le vensmiddel® ®z. de daarmede gaande geleidelijke beëindiging der Be, zal het „Bureau voor Mmedeeiing® inza ke de voectelvoorziening" met 1 Apnl word® opgehev®. HET TREINVERKEER MET BELGIS. Sedert eenige dag® is het rechtstreeks ver keer met België weder hersteld. De imE©a uit Luik kom® wed® ta Maastricht binnen aan 't eerste perron m sen groote stroom van Belgische reizigers maakt hiervan gebruik. In Eijsdm heeft de visitatie plaats. De Hollandsche locomotieven m het Hol- lahdsche persoaseel gaan, tot Luik mede; dit mag echter niet de stad k m teert met e® volgend® trein terug. Ook rijd® weder eeni ge trein® naar Aken (over Valk®burg-Sim- pelveld). Binnmkort zuil® er meerdae trei nen word® ingelegd. Da lijn Maastricht- Hasselt is vcosr het goederenverkeer reeds tn gébruik genom®, nadat de lijn nauwk®rig was geicsj icteerd. TEGEN HET BELGISCH ANNEXIONISME. De heer® prof. dr. P. J. Blok, prof. mi. W. van d® Vlugt prof. mr. J. W. Muil®, te Leiden publiceer® onderstaand protest: De ond®geteek®d® roep® bij aez® hun landgenoot® op tot het uiten; van e® krach tig protest teg® de in België aan het licht getred® begeerte naar annexatie van Neder- landsch gebied. Het is him wel bek®d, dai em aantal Bel- onder wie prof. Fredericq, Frans van uwela®t en andere maim® van naam invloed van dergelijke begeert® niet will® wet® dat de Belgische regeering zelve rich daarover vooralsnog niet duidelijk heeft uitgelat®, smrnt tegenover de museratiebewe- ging, die door een aanzienlijk deel der Bel- e pers in e® of and®® vorm wordt be- Ondergeteéto«tea meenes» op ders grond® degelijke iegesrt® als orssreent m a!a teood^- lottig te EJoem tamerk® noodlottig voor Belg® en. Nederlanders fee'idea. Ondergeteekeoder. M©pesf dat test desem alle met hen gelijkgezinoe Nederlandsche mann® m vroiiwea -van hunne instmming blijk zullea will® gev® door toez* ding am één van h® van hun naamkaartje, wel voor Donderdag 27 dezer. De uitkomst van dit, naar ondergeteekend® hoopvol verwach ten, door zeer vel® uit te brengen protest zal spoedig betond gemaakt word®, 'DR. HUGO DE VRIES. Het Staateratdirektoriam te Wemca be noemde dr Hugo de Vries professor to de botanie aan de universiteit te Amsterdam, tot eerelid van de Mathematisch natuurweten schappelijke klasse van de Weess J»e academie van weteaschaipgs, INTERPARLEMENTAIRE UNIE. Het bureau vaa «te Nfeisirlandsidïs Groep van de Uai® sa fjsarö aa- wagesteJé sh v©W: sar. D. Fodk, voctzstter; jkr, mr. W Us C vaai 'Drom, gscretmss-ge- aeraal^mr. D. A. P. N. Koolaa, ter; dr. J. Km sur A. vss der Huev®, }hr. mr. E. B. E. F. Wittert vm Koogkmd, sear. OPENING DERDE NEDERLANDSCHE zal het buitenland Nederland gereed vind® om zijn aloude plaats in d® wereldhandel te hernem®, Deze instelling zij symbool van de taak; die voor ons land is weggelegd; de schakel te zijn in bet wereldverkeer. Hare grootere beteek®is, ook buit® onze landpalen, spreekt uit de deelname van inter nationale zijde. Zij bewijst opnieuw hoe. slechts langs vreedzam® geleidelijk® weg kan word® bereikt wat een volk, dat voor al les rust noodig heeft, behoeft. Met de innige bede, dat onder Gods zeg® de derde Nederlandsche Jaarbeurs een nieuw tijdperk van geluk van- voorspoedig ge dij en voor ons volk moge inluid®, verklad de spr. haar geopend, JAARBEURS In de groote zaal van het gebouw TivoJi te Utrecht had hedamtrgm to tegenwoordig- vorderu, door menig® invloedrijk® Belg wordt gesteund, dient Suna mzi®sih onze ztjdr d® aane aans van onze ztjde algeme® m openlijk verzet te wor- tt aangetedk®d. Dergelijke begeert® toch zijn t® e®en- heid van tal van autoriteiten van Staat, Ge west Gemecüi® de ©fficksle opening laats van de Dwrde Nederlandsche Jaar- ,ira. Bij doe opaatog hield' da wjizitta van het algtecaeen bestuur van da vereatigtog tot het houd® van jaartanrzm' to Nederland, mr. dr. W. A. van Zijot '.«ae uitvoerige rede. Hierop (rad de tijdelijke vooratter van dea Ministerraad, minister van Btauealaadsche Zak®, jhr. tnr. Ch. J M. Ruys de Beer®- brouck naar voren tot hd uiteprdtet van een rede. Hij wees er oa. op dat de Jaarbeurs die ge- leg®heid schenkt aan de kléine nijver® om zich aan de groote industrie te spiegeler, Vormen zij all® de schakels van e® keien, de saamhoorigheid van ons volk komt n r sterker uit dan wanneer naar eens rijde het bloed naar o®' hartader toevloeit. Is het wond®, aldus de minister, dat onze gedacht® tevens gaan naar die streken van ons dierbaar vaderland, van waaruit kort® tijd in de jongste tijd® de drang, te blijven binn® het Nederiahdscke staatsverband in zoo verechiltende toonaard door duizend® stemtn® werd vertolkt? Mm gevoed pas hoe sterk de liefde als gevaar voor verlies dreigt. Ook de Landscke Jaarbeurs kan het hare er toe bijdra- g® cm voor zooveel dit nóg fioodiig mocht rijn zekaheid te schralen, dat de di Nedcr- Iaudsche gewest® één zijn één will® blij ven. De hooge waardeering die de regeering koestert voor d® arbeid die ons hier te zam® br®gt, spreekt nochthans niet alle® uit woorden. Werd voor de Eerste Jaarbeurs een subsi die van 3&.0O® uïs riji» schatkist beschik baar gesteld, dit cijfer k ten» vorige jure tot 70.000 verhoogd, terwijl over 1019 'n be drag van 80.0(H) is toegedacht. Bov®di® heeft de regeering geme®d st®n te mogen verle®® aan het gelukkige d®kbeeld van het i bestuur om aan de laarbeurs, nu hare instel ling e® onverdeeld succes blijkt, e® meer van een stevig®, vierkant® kerel, die zich zoo licht niet op zij zou lat® scnuiv®, dat bleek wel uit de manier, waarop hij met zijn volle gewicht op tafel leunde. Ondanks zijn hoog® leeftijd was de abt ni®w8gierig gebleven. Hij liet dus Têterol e® lang verhoor ondergaan, tot to de kleinste bijzonderhed® wilde hij hem van all® van zijn lev® lat® vertell®. Maar Têterol was niet in e® mededeelzame bui: zijn antwoor- d® war® vaag vluchtig. Hij verstond be ter dan iemand anders de kunst om te prat® zonder iets te zegg®. „In ieder geval, God zij geprez® P' zei de pastoor, die eindelijk de hoop opgaf, om nog iets uit zijn bezoeker te krijg®. Je b®t dan nu dus tot rust gekom® m kunt van je rente bijltje „To lev®?" „Mijn rente! Dat is toch anders niet veel! Ik kan 't er mee doem! Ik heb te hard zwoegd, ziet uik kon niet meerik heb er ]e bij neergelegd." "och zie je er niet uit als e®, die ver moeid is," zei abt Miraud, met bewonder®de blikken opzi®d naar de krachtige gestalte. „Dat zijn e® paar schouders die wel berg® kuun® verzetten!" „Daar moet u maar niet te veel op afgaan, nwgohsar do pssteos, We imxm* ntot male strijdig mét sinds e®w® bestaande m er1c®de historische rechten., met plechtig geslot® herhaaldelijk bevestigde verdra- f g®, met d® ondubbelzinnig geuit® wil der j bewoners van de betrokk® Nederlandsche ge- biedadeel®, dus met het than,. ,«x> op a® voorgrond tred®de zelfbeschikkingsrecht der volkeren, to het kort met alle rede recht. naar den schijn oordeel®? Ik heb al lang ge- voeld, dat de machine niet meer ging. En hoe zou 't ook anders kunn® E® mensch is 1 immers niet van ijzer en staal. Daarom héb ik opeens tot mijzelv® gezegd: lat® we naar Saligneux teruggaan; de zon schijnt er toch voor all®, niet waar? Maar ik d®k dat de grond er wel wat duur zal zijn." „O, maak je daar maar niet ongerust over: we zuil® wel wat geschikts voor je vind®." jZoo veel bijzonders hoeft het niet te zijn. Ik heb maar e® heel eenvoudige smaak. Ik ben een kluiz®aar, die e® hokje zoekt. Ik zou ®kel maar e® tuintje will® hebb®, niet eens zoo groot als dit hier; e® lapje moes- grond met zonnebloem® aan weerskant®, want daar heb ik altijd zoo veel van gehou den e® huisje, of eig®lijk meer em hutje." En, terwijl hij dit verkondigde, deed de heer Têterol al zijn best. om maar zoo klein moge lijk te schijnen, wat hem niet zoo heel tost lukte. „Die maar weinig verlangt, is zeker, dat hij vindt wat hij zoekt," antwoordde de pastoor. „Bovmdien, je tont togonn® met em goed werk te verrichten, to® je weer hier in de streek terug kwam m dat zal je geluk aan breng®, min toste Têterol P blijvmd karakter te schenk®1, bestemd zijn de tijdelijke huisvesting te ver- V» 'oor de stichting van vaste gebouw®, die vang®, zal de schatkist een annuiteiisleming onder hypotecair verband, tot e® bedrag van 1 millio® beschikbaar steil®. Nu, naar wij hop®, eindelijk de algemeen vurige verwach ting staat bevredigd tc word® m meer regel matige toestanden allmgs zuil® totream, „Mm moet altijd zijn schulden total® m dat heb ik nu gedaan" antwoordde Têterol, zich in zijn volle tengte oprichtend. En nu ging ljij op zijn tourt dm pastoor aan het ondervragen, liet zich verteld® hl wat er had plaats gehad sinds zijn lange afwezigheid. Geheel volgens zijn gewoonte, hield hij voor 't laatst de vraag, die hem 't meest op de tong brandde waar hij wel mee had will® '""inn®. uit m sprak: togini Hij dronk zijn „En baron Adhémar? Hoe maakt die het?" „Baron AdhémarWeet je dan niet, dat die 9 Juli 199 gestorvm is?" antwoord de de pastoor, ten zeerste verbaasd, dat emig redelijk wez® onwetend» zou zijn geblevm van e® zoo wijd-strekkende gebeurtenis. Het gelaat van d® heer Têterol betrok, het kwam hem voor, dat hij zijn doel gemist had „Iedereen schijnt dan al te sterven", mom pelde hij spijtig. „En wie bezit nu op 't oogenblik Saligneux?" „Wel, wie anders dan zijn zoon!" „Die kleine Patricius mef zijn blonde har® m zijn hemelsblauwe das?" „De kleine Patricius", hernam de pastoor met e® glimlachje, „is nu andras al zes-a- veertig, hij is weduwnaar heeft een aller liefst dochtertje, dat ergens to e® klooster te UIT OTERLEEK. Vrijdagavond trad to het lokaal van d® heer O. de Vries, voor de Vrijzinnig Demo cratische Kiesvereenigmg de heer mr. H. P. Mar chant, lid van de Tweede Kamer, op. De zaal was zeer goed bezet met personen van velerlei politieke richting® en e® twintigtal dames, die aan d® oproep tot de vrouw® ge hoor haddm gegev®. De toer Marrbant togon rost de opmer king, we leven m ssa roosiiijkvia tijd, omdat de maateehaöpeftjtei tengevolge van <tea momg 'sm fes towagjiag *go, em wit hun voegm ujjo. jtes mmtyi. te ;«n de wsigswïig om stos toratoattea aaa te passes. Ete smmnkBhu siffieSll^fegéaa spsriter vöffif sk pasaas m is g,v-aa sksaraa tot pstitteSse der Vrqz..-L>e,isaoaa- ten, ook tegeaesfer ds wöem paeêtj®». De voedarivoorzteaing, schijnksar zoo goed als geregeld, bleek ma gewijzigd te worden. Dezer dag® besloot én mktoteir ernstig te overweg® de Sctourwst uit te etellm, om te kunn® zien hoe wij er to dm herM voor- itaau. Onze overeenkom&t® met Engeland beloofd® groot® toevoer vandaar van le vensmiddel® nu jblijkê, dat w® me« zuil® krijgen, daar de Amerikanen tosdg rijn cm- tract® te simt® snelt om land m andere sta ten, aannemelijker dan ds Ecgelsche. to 1914 heeft kamerlid Bes», da betreurde afgestorvene, reeds gewaaradsuwd, dat het vrije verkeer zich spoediger zou heratell® dan de regeering verwacht De sodaal-doao- crat® wilasn hel vrjje verkeer met do® gaan in hand® van de regeering, ook na den oor log. De Vrijz.-Democraat mei. Spreker gal nu e® duidelijk baeld van het ontstaan van distributie, Kiaxkaumpt ijzen, het to beslag nemen van voorrad® hoe de hoofdleiders rich beijverd® om zooveel mo gelijk voordeel voor zich te trekk®, hoe dit oversloeg op all® die er bil betrokken war® om den Nederlander te rantsoeneer®, zoadat gezegd kan word®: all® knoeiden, groot® en klein®, producent® m consumentene® gevolg van maxtoiunprfe® distributie, e® noodzakelijk kwaad, dat nu bestred® moet word®. Bij den melkoorlog in Amsterdam» hebb® de soc. dtm, zich vastgehouden aan het stel sel: de mclkrantso®eering to band® van de gesnerate. Bij de kamerdebatt® hebb® de S. D. rooe- t® toegeven dat dit stelsel niet is to het landsbelang. Vrijz. Democrat® zijn teg® monopolie, uitgezondrad monopolistische todrijv® waar bij de vrije concumntie is uitgeslot®, als bij. P het ontginn® van mijnen, het gas- elec- trisch bedrijf ®z. Ook moet thans de Staat e® regeling ma- k® voor do zeevaart, om te voorkom® dat de aanvoer van weeldeartikel® dim van de noodzakelijkste volksbehoeften overtreft (be perkte scheepsruimte). Spreker gaat na de gevolg® die hier revo lutie zou hebb®. We zi® het in Duitschland, daar de soc. dem. de baas, hebb® de leidende positie, legg® zich toe op socialiseraing der I bedrijv®de arbeiders, die de voortbrenge de kracht zijn, hebben daar nu de leimn Het resultaat ta al niet schitterend». Sprekra zegt, als de soc. democrat® bewij zen kunn® geven dat de opbrengst van de be drijv® door socialiseer® beter wordt, zuil® wij, vrijz. dem. ons niet teg® socialiseraing vrazett®, want alles wat er meer m te veel wordt geproduceerd, kan di®® voor nieuwe /en ting. Parijs wordt opgevoed." „W< e® eindelooze reeks veranderin gen!" riep Têterol, nog steeds erg in zijn wiek geschoten. „Heeft die baron Patricius, hetzelfde karakter als zijn vader?" „Ne®, dat scheelt nog al wat! De een kon mkel in Saligneux aard®, was er dan ook altijd, de ander verveelt er zich m ver toont er zich maar eens e® ®kel® keer, om met zijn rentmeester te spreken en ra de jacht te own® of te sluiten." „Waar zit hij dan d® overig® tijd?" „In Parijs, to e® badplaats, of in Italië. Hij trekt de heele wereld door, vlug tra be® als hij is." „Ja, in zekeren zin was zijn vader dat ook!" bromde Têterol, zich onwillekeurig de lmdmm wrijvend. „Toch was het in dezen niet: de appel valt niet ver van d® boom", begon de abt Mi raud weer. „Baron Adhémar pakte dikwijls zelf aan als er behoefte aan werkkrachten was, zooals dit wel eens kon voorkom®. In het volle van d® tijd, zag men hem niet zel den met e® hark in de hand mee hooi®. '4 Was een werkzaam mmsch, die overal zijn oog over liet gaan m nauwkeurig berekend was, tot to ieder van zijn beweging®." Rüotdl vervolgd. ALRMAARSCHE COURANT. VCUl CL-X TV JIJ A UVV t Ö11|V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1