DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. fir.a No. 47 Honderd een en tri %srto asr^ng. FEBRUARI. Abouomoitspriio bi) Yoor&itijstaflng p. 3 ffiasM&ï f 1.SS. If. Ruwflsaaaaaa 6 ot kiïmmtim'&i IS cl a* refetfèmtec DINSDAG raaf BtatxraliBte. Bi Ir. M Boek- en flaidetsMRerl] Henns. Gaster Zn.. Voordam C 9. Tol. 3 Binnenland. Sfedsnieirws. Volgens mededeelingen van minister Pi- ehon zal Duitschland spoedig bekend worden met de eischen welke de Geallieerden defini tief aan den verslagen vijand denken te stel len. Maarschalk Foch zou bijna gereed zijn met de opstelling der voorwaarden welke de Geallieerden aan Duitschland zullen opleg gen en die door hun definitief karakter de fundamenteele beginselen zullen vormen van den voorloopigen vrede. Alle besluiten zullen aan den oppersten oorlogsraad wor den voorgelegd zoodra de heer Ciemracean dezen weer zal kunnen presideer en. Minister Pichon deeide mede, dat Wilson, toen hij Frankrijk verliet, van oordeel was dat de onderteekening van den voorloopigen vrede waarschijnlijk in de eerste veertien da gen van Mei zal kunnen plaats vinden. Tenslotte heeft de minister verklaard, dat er niet de minste moeilijkheid bestaat inzake de verdeeling van de verschillende schade vergoedingen onder de Geallieerden. De tijd nadert dus, dat Duitschland einde lijk zal weten wat het van zijn vijanden te wachten heeft. Het verlangt er hard naar, uit de onzeker heid te geraken, maar het Duitsche volk be seft heel goed, dat de vredesvoorwaanden van zeer ingrijpenden aard zullen zjja. Dat dg overwinnaars niet gemakfeijp te voldoen zijn, hebben de diverse wapenstil standsvoorwaarden wel bewszsm. In München is een overeenkomst tos» nen. De Centrale raad van de republiek Beieren heeft aangekondigd, dat ter bescherming der revolutie eenige personen als gijzelaars in hechtenis zijn gesteld. De veiligheid van deze personen wordt gewaarborgd zoolang geen aanslagen met contra-revolutionnair streven worden gepleegd. In München is nu een overeenkomst tus- 6chen de beide socialistische partijen gesloten. De Landdag blijft bestaan en zal, zoodra de omstandigheden het veroorloven, weer bij een worden geroepen Daarnaast krijgen de raden van boeren, soldaten en arbeiders een plaats in de grondwet. Bij deze overeenkomst hebben de meerder heids-socialisten zich aangesloten, maar blij ven de Spartaciërs buiten staan. De leden van de genoemde raden krijgen als volksvertegenwoordigers immuniteit. In den ministerraad vinden zoowel arbeiders soldaten- als boerenraden een afgevaardigde, die daar een adviseerende stem hebben. De minister van landbouw zal uit de kringen van den boerenbond worden gekozen. Tot de volksvertegenwoordiging deze nieuwe bepa lingen heelt aangenomen, zal het.' kabinet vol gens de bestaande grondwet regeeren Dan heeft men de volgende maatregelen afgesproken. De nog bestaande militaire mhcht wordt onmiddellijk ontbonden en in de plaats daarvan komt een republikeinsche weerbaarheid, die bestaan zal uit de leden van de vrije vakvereenigingea, den boeren bond en uit de vrije georganiseerde landar beiders. Een bewapening van het proletariaat dus, zij het ook met anticommunistisch karak ter. De persvrijheid wordt „principieel" her steld. Dat schijnt echter volgens de verschil lende uiteenloopende berichten nog maar een platonische bepaling. Voorloopig zijn de bur gerlijke bladen, naar het schijnt, nog verbo den. Dat zal volgens eenige berichten zelfs nog 10 dagen kunnen duren. Ook burgerlijke bladen van buiten worden, naar het schijnt, niet in Beieren toegelaten. De Voss. Ztg. meldt evenwel, dat het pro gram der socialistische partijen te vroeg openbaar gemaakt is. De algemesne vergade ring van de raden zou er ten slotte niet voor te vinden zijn, en ook de onafhankelijker! wil len er niefs van weten. De meeste Beiersche garnizoenen zouden zich voor het bijeenroepen van den Landdag verklaard hebben. De Nationale Ztg. meldt,' dat er scherpe meeningsverschillen bestaan tusschen de meerderheids-socialisten en de onafhankelij ken over de kwestie van den Landdag. De onafhankelijk® zouden het congres der raden tot wetgevend lichaam willen verheffen en de Spartaaërsbond zou voortdurend aan hangers winnen en zelfs het garnizoen van München voor zijn zaak gewonnen hebben. In het Rühr-gebled schijnt het langzamer hand rustiger te worden. De regeeringstroe- pen worden den toestand meester. In Mannheim zijn evenwel nieuwe onlus ten uitgebroken, waarbij verscheidene open bare gebouwen door de Spartaciërs bezet zij a In Dusseldorp hebben de Spartaciërs de verkiezingen voor den gemeenteraad ge stoord, waarbij het tot bloedige vechtpartijen kwam. Te M&hlheim is het werk in alle bedrijven hervat. Uit Bochuin wordt geseind: de algemeene staking is volkomen gelukt. In alle mijnen, met uitzondering van het gebied van Bot trop, Mülheim en Duisburg, is de arbeid her vat De mijnen hebben alle een weerbaargild opgericht tegen Spartacische aanvallen. De arbeiders- en soldatenraden zijn van onbe trouwbare elementen gezuiverd. Men eischt van de onafhankelijken, dat zij de tegenwoor dige regeering erkennen en zich van de Spar taciërs afscheiden. Als men deze eischen niet verhoort, worden zij uit den veiligheidsdienst verwijderd. D@ Dtdtscfce Na&saU Vczgaësdssg feesS de •ondwst dor den mi- in OBt= de toelichting nister van binnë vangst genomen De republikeinsche staatsvorm is volkov- men in het ontwerp opgenomen. De uitzonde ringswetten der afzonderlijke staten, welke het ontwerp bevat, zijn erfenissen uit de woe- gere grondwet van bet keizerrijk. Hef uitgangspunt der nieuwe grondwet is het zelfbestuur van bet Duitsche volk in zija geheel. Reeds daaruit blijkt de onmogeljjK- heid om het nieuwe staatswezen den naam van Vereenigde Staten van Duitschland te geven, hetgeen in den grond der zaak eea particularistische stap terug zou zijn Het woord „rijk" is gehandhaafd, omdat het eea traditie van eeuwen geldt 01 het Duitsche volk nh zijn nationale hereeniging op den naam „rijk" staat. Wij zouden, aldus de mi nister, een in ons wortelend gevoel noodeloos kwetsen, indien wij van het woord rijk zouden afzien Ondanks dezen naam is de nieuwe rijks-vrijstaat een lepubliek. De grondwet zal als nieuwe rijksvlag het zwart-rood-goud voeren. Men wil een vrijen, nationalen staat organiseeren. De jonge Duitsche republiek tooae zich aanhangster van het volkenrecht en den volkenbond, on der deze nadrukkelijke voorwaarde achter dat de Duitsche democratie slechts eea volken bond met instemming km begroeten, die de vrijheid, ea de rechfegeïijkSisM wan al sps leden zonder voorbehoud erkent, De homogeniteit tissacfesa het rp m ste af zonderlijke 'staten te in sfkers autte gewaar borgd door cte bepaling wat da groafct ésr afzonderlijks stales; n.h Sa ds fgpaMism- sche grondwst eener democratische ilmecM- regeering, welke tegesover de volksvertegen woordiging verantwoordelijk is. De hoop be staat dat zulk een homogeniteits-grondwet de versterking der rijkseanfieid ten gevolge zal hebben. De buitenlandsche betrekkingen zijn thans uitsluitend een zaak van het rijk. Slechts met moeite heeft de regeering besloten af te zien van het schrappen van de alinea, volgens welke de oorlogsmarine der afzonderlijke sta ten blijft bestaan. Betreffende het stemrecht der afzonderlijke staten in den rijksraad wordt voor Pruisen een maximum aantal stemmen van één derde voorgeschreven, doch bepaald dat, wanneer Pruisen's stemmenaantal beneden 18 daalt, de rijkswet een andere regeling moet heffen. Pruisen krijgt te minder stemmen hoe meer inwoners het heeft en hoe minder kleine sta ten er zijn, en omgekeerd. De rijksraad heeft niet dezelfde rechten als de vroegere bonds raad Hij beschikt over een suspensieï veto tegenover de door den rijksdag aangenomen wetten. De rijksregeering kan echter ook eea door den rijksraad verworpen ontwerp in den rijksdag brengen. De wetgevende periode van den rijksdag is op drie jaar bepaald. De rijkspresident wordt door hei volk gekozen. In gevallen van ver hindering vervangt de rijkskanselier den pre sident. De president heeft de bevoegdheid den rijksdag te ontbinden. Daartegenover, staat dat ook de rijksdag het recht heeft, tegenover den president een beroep op de kiezers te doen. De president heeft de functies van een re- publikeinsch staatshoofd: de vertegenwoor diging naar büiten, geen recht tot het verkla ren van oorlog of het sluiten van vrede en geen orfbeperkt recht tot het aangaan van verdragen; benoeming van ambtenaren en officieren zonder dat er van een bizonder coinmandogezag en ministerieele verantwoor delijkheid sprake zou kunnen zijn De ge wichtigste staatsrechterlijke functie i» vor ming der rijksregeering. De rijkskanselier ie dus niet meer «ie eenige verantwoordelijke drager der rijksregeering. De grondwetswijzigingen zijn in vergelij king met vroeger veel moeilijker, geworden. Zij eischen een meerderheid van van den rijksraad en de president kan tot een referen dum overgaan. KORTE BERICHTEN. Het „Journal de» Débata" protesteert te len uitlatingen in Amerikaanscne correspon- enties uit Parijs, volgens welke de verhou ding tusschen Amerika en Frankrijk minder De Asmrtimm bstm» 'dk DsdtseS® wf- pUgers vrij, In Baden te, om het Spartarisme te ba- strijden, de stoei van beleg <ifgebmMgd, Het Spavmche1 kabwpt treedt af De xekeiteêenróMfemttlë te Lamm te geopend. Nederland is niet vertegenwoordigd. De emir vm Afgfmüstm te vermoord. Trdppen der bohjewlH Hehhm Ornei genomen De iaesténd vm CUmtmem HSfft Chnrchitt heeft ia em rede op és bete®* kerds vm de vriendschap tusschen Engeland en de Ver. Staten voor den wereldvrede ge wezen DE TERUGGAAF VAN ONZE SCHEPEN DOOR AMERIKA. De onderhandelingen, die te Londen ge voerd zullen worden over hét teruggeven der gerequireerde scheepsruimte, zullen in de eerste plaats loopen over de regeling der ver goeding, benevens het tijdstip van den terug keer. Een belangrijk punt van bespreking zal nog worden gevormd door de kwestie, of de schepen' in Amerika worden vrijgelaten (zoo dat zij eventueel met «95 kyb tevenabcnocf- tem naar Nederland kunnen .tensgfeseren), dan wel of gaj in Nederland zullanworden vrijgelaten' m dus feu® leatsd reis in dat ge val van és Ver, Sfete» mes sm land, zulten mak® aast kwmlmmmha farodustsn, waar voor hLes een afegHgebisd wesdt gmseki. VEEVOEDER. Het bestuur van dun Ned. Bond van graan- en meelhandelaren, gevestigd te Arnhem, heeft zich tot den minister van L., N. en H. gewend met 't verzoek, wel te willen bevorde ren, dat de handel in veevoeder zal worden vrijgegeven zoodra redelijkerwijze kan worden ing overgangsmaatregel wenschelsjk zal zijn, dat er van regceringswegv veilingen in veevoeder worden gehouden in Amsterdam en Rotter dam. ARBEID DER GEHUWDE VROUW. „Het Volk" deelt medé, dat minister Aal- berse aan mevr. Groeueweg heeft verklaard, dat hij van zijn aanvankelijk plan om het ver bod van arbeid der gehuwde vrouw in de ar beidswet op te nemen, was teruggekomen. Tevens deelde hij mede, dat hij alsnog ini het ontweip een bepaling zal opnemen, die de inrichting voorschrijft van lokalen bij de fa brieken, waar vrouwen haar kinderen kun nen voéden, zooals door Suze Groeueweg was gevraagd. PERIODIEKE VERLOVEN. Door den comandant van het veldleger is bepaald, dat de regeling der periodieke verlo ven wordt overgelaten aan de rechtstreeks on der hem staadne commandanten, met dien verstande dat voor allen, die buiten1 de vredes- standplaatsen dienen, alsmede voor de gehuw den. aie in hunne vredessfandplaats dienen, doen buiten hunne woonplaats en voor de q gehuwden, die in hunne vreriesstandplaa" noch buiten de woonplaats van hunne naaste familiebetrekkingen verblijven, zooveel moge lijk hetzelfde verlof wordt toegekend als in de regeling van het opperbevel van land- en zee macht is vastgesteld. De regeling van zes da gen verlof per kwartaal geldt dus alleen' voor Tuwden, die in hunne vredesstandplaats ienen en wonen. DE ECONOMISCHE BOND. kt amudttitmg siot het telegram in ouu nummer van Zaterdag over de alg. vergade ring van dezen Bond, deel® wij nog mede, dat 36 afideelingen vertegenwoordigd waren met 4083 leden, door uitvoering toe de Woningwet Bij het artikel voltegsKopdheid ai1 -ontwik keling w«a®eht da E. dat'de gemeente zal zorgen voor: nauwgezette controle op voe- dingsmiidddssï, het verkrijgbaar stellen van goed drinkwater, het inridhten van bad- en zweminrieMngan en gelegenheid voer schóól- baden, nmatreglea bij besmettelijk® ziekten en verder zooveel mogelijk 0. a. voor: een' doelma tige riolieerteg, het inrichten van lokalen, waar wouwen haar wa&cb kunnen doen, de oprichting van wfegMïtetikens en kosthui zen. Ook zal er voor geijverd meden' worden, dat de gemeente de oprichting van opeabare lees zalen bevordert en steun verleent aan vereeni- gingen, welke ten doel hebben den kunstzin van het volk te verhoog®. Ter voorkoming van werkloosheid vervroege de gemeente, voor zooveel noodig en mogelijk, de uitvoering van gemeentewerk®. De gemeente bevordere de oprichting van en steune vereenigingen die zich met de uit voering der Landarbeiderswet belasten. De vergadering ging daarna over tot een huishoudelijke zitting. LOONSVERHOOGINQ. Teneonde een eenigszins juiste raming te verkrijgen van de kasten, verbonden aan een eveniueefe veröoogmg van de loon® vm rijks-., werklieden, is deor het Departement van Oorlog aan.' alle kfwpsm dar landmacht ©ene opgave gewaagd van fist aantal loaas borger» corve&rs die op i Januari IÖ19 fcsj dia ïfsrpsea In ékmt warm. HET VteBSCRElANrSOEN. MettegaiEtaamte volgens minfetarieele be schikking het vleeachranteoen voor alle zachte doelen, waaronder ook het Amerikaansche spek valt, 2J4 ons per week bedraagt, zoodat naast een rantsoen spek van 2 ons slechts een half ons vïeesch zou worden gedistribueerd, heeft het gemeentebestuur van Amsterdam be sloten, het volle rantsoen vleesch van 2Vz ons te handhaven naast een rantsoen van 2 ons spek per week en per persoon. Deze regeling is deze week Ingegaan. (Zwolle) woordiging ter sprake. Hij meende, dat onze gezanten erfelijk belast: zijn. Io rmkrijk goed zou zijn ten gevolge van Frankrijk'# imperialistische houding. - - p protesteert wees hij pp Parijs en Brussel. Het deugt niet; er moet spoedig verander rev; vertegen^ dat onze dit verband systeem ver- ver tuin- De voorzitter oordeelde dit overbodig, daar men reeds had beslot® tot deelname zonder voorwaard®. De heer P. Stapel Cz. oordeelde, dat het Landbouwhuis algemeen gemaakt moest wor den. Ook aan d® Tuinbouw moes 'n plaats je word® ingeruimd. De Bond van Veilingsvereenigingm te Hoorn sprak de w®schdxjkheid van deelna me uit. De heer Appel ondersteunde het voorstel van d® heer Stapel Dr. Bakker beioogde, dat er ge® beslis sing g®om® mag word® die incorrect is. Wanneer, de Tuinbouw zal deelnem®, dan krijgt hij alle zeggingschap. Eerst moet uitge maakt word® of de Tuinbouw zal worden uitgenoodigd. De commissie vreesde aanvankelijk, dat al les te groot zou word® m aanvaardde daarom dankbaar het advies van de Tuin- bouwleerar®, om d® Tuinbouw niet uit te noodig®. De commissie heeft dc zaak objec tief behandeld m de Tuinbouw liet pas na 't werk® van de Hoomsche commissie iets van zich hoor®. De commissie had opdracht voor plana® voor een Landbouwhuis. Ge® enkele provincie heeft d® Tuinbouw er bij. De commissie blijft echter neutraal de deelnemende vere®iging® moeten hett nu maar uiisffilim De heer Jm. Blauwbosr oordeelde het niet gewenscht d® Tuinbouw er Mj te betrekken. De heer Stapel betoogde nogmaals de w®- schelijkheid van deelname van den Tuin bouw. Het bcfltiiumooretd om dm TasMbouw niet uit te noodig®, werd met 13 tegen 9 etem- m® aangenom®. De voorzitter bracht hierop de wijze van deelde mede, dat com- exploitatie in bespreking het bestuur oordeelde, dat de door de men. Ook over onze wetgeving sprak aan nog met de trékschuit er de diligance. ing hij! ko- We emps" protesteert met nadruk tegen eventueele vernieling van de uitgele verde Duitsche oorlogsschepen betoogt, dat Frankrijk deze hard noodig heeft. De sub-commissie van de confer®tie te Parijs, voor het transitoverkeer is met haar ontwerp-yerdrag gerfyd gekomen Bij de Duitsche nationale vergadering is een voorstel ingediend tot oprichting vm een voorloopige rijksweer ter bescherming van de grenz® enr tot handhaving der orde. De Duitschland op ie leggen ontwape ning zal leid® tot vermindering der gealli eerde strijdkracht®'; Engeland zal 350.000 man op de be® houden, Amqrika 450.000, Frankrijk 850.000 België 100.000 man. Een nieuwe notct der Duitschers aan de ■eallieerd® omtrent de vrijlating de be- landeling hunner gevang®® is versch®®. Venizelos heeft aan e® redacteur van de Petit Parisi® e® ander medegedeeld over de aanspraken van Griekenland. Frdnsche militaire autoriteiten werken voor de stichting vdneen Pfalzische onafhapr mee» en 104.997 tegen staking Hebben gestemd. De Z.-A. Unie is voornemens de uitvoer rechten op diamant te verhoog®. Wimn is te Baston mngekamm. kelijke repubh In net Lage: gedeeld, dat 611.993 mijnwerkers voor liet Lagerhuis heeft Adamson e E B. moet zich op het standpunt steil® daarin verandering te breng®. De voorzitter zegde toe, dat de versdtill®- de commissies met de gemaakte opmerking® rek®ing zuil® houden. Aan de orde was ver volgras e® concept-werkprogram voor ge meenterad®. V Na eraige disrassie werd goedgekeurd, dat de E. B. zal ijveren voor e® achturig® werk dag d® vrij®1 Zaterdagmiddag. Het punt openbare werken» werd van het programma geschrapt. De voorzitter deelde mede, dat in de plaats van d® heer Ed. Ger- zon (Amsterdam) in het hoofdbestuur geko- z® is de heer A. M. Tilanus te Almelo. Het punt gemeentebedrijven werd aangeno- m®. Daarin wordt om uitgesprok®, dat bij de gemeratebedrijv® Winst niét op den voor grond mag staan. De geme®te exploiteere slechts bedrijv® met e® monopolistisch ka rakter, alsmede onderneming® inrichtin- g®g® van1 algemem nut. De oprichting van gememtewinkels worde tegmgegaan m met de belang® van den middenstand wor de rekming gehoudm. Het artikel „gemem- tegrond-poliitiek" werd ongewijzigd goedge keurd. Het artikel bedoelt, dat ter voorko ming van particuliere speculatie in bouwter rein® de gememte moet strevm all® bouw grond in hand® te krijg®. De uitgifte ge schiede bij voorkeur in erfpacht. De voorziming van net Woningbouw- vraagatuk moét krachtig gesteund words® VEREENIGING TOT VERBETERING VAN DE SCHAPENFOKKERIJ IN NOORD-HOLLAND. (Vervolg). Na de pauze. Dr. D. L. Bakker gaf allereerst e® inlei ding op het bestuursvoorstel tot deelname in hét op te richt® Landbouwhuis. Op de be grooting is daarvoor 150 uitgetrokken. Spr. zette uite® hoe het bestuur zich de exploitatie had gedacht. (Wij gav® van zijn uiteenzetting reeds eer der verslag acht® daarom thans een uit voerige uite®zetting overbodig.) De zaak staat zoo, 'dat de commissie, be staande uit de heer® G Nobel ea J. Zijp, burgemeester van Abbekerk. spr., waar schijnlijk morg® zal aftred®, daar dan de vergadering tot oprichting van de vereeni- ging» „Het Landbouwhuis" zal gehoud® word®. De afgevaardigd® zijn daarvoor reeds uit genoodigd. In die vergadering zal e® te houd® gadering word® vastgesteld, in welke nadering uitgemaakt zal word® of de bouw ook uitgraoodigd zal word®. E® tweede commissie uit Hoorn meent, dat dit weWnoet, hoewel in d® aanvang de tuinbouwleeraren dit ongewenscht haddm geoordeeld, waarom de commissie van spr. den tuinbouw niet in oogenschouw nam. Het project van de commissie bepaalt zich tot landbouw, veeteelt akkerbouw. De deelnemrade vereraiging® moet® nu maar uitaxakk® of de tuinbouwer al of niet er bij hoort. De voorzitter zeide, dat het bestuur reeds era voorloopige toezegging tot deelname had gedaan, waarom het nestuur als jaaflijksche bijdrage era post van 150 op de ocgrooting plaatste. Het plan bestaat, om d® inspecteur in het Landbouwhuis geregeld zitting te lat® hou den. Spr stelde voor te besluiten voor 5 jaar deel te nemm in de oprichting van het Land bouwhuis. De heer Appel stelde voor, dit te do®, af gescheiden van e® vast te steil® bedrag. Dé voorzitter betoogde, dat dit niet wel mogelijk was. Dr. Bakker deed uitkom®, dat m® voor de 150 zeker waar voor zijn geld krijgt. Straks zal de handel in fokvee bevorderd word®. M® krijgt aan het Landbouwhuis ook e® voorziraing van d® handel dat is van veel waarde. Spr. drong er op San, om d® afgevaardig- d® de voorgestelde volmacht te gev®. De voorzitter stelde de wenschelijkheid daarvan nog duidelijk in het licht Het bestuursvoorstel werd hierop met alge meene stemm® aangraom®. De voorzitter bracht hierop In bespreking om e® afgevaardigde te kiez®. Op voorstel van den heer Appel werd bij acclamatie daarvoor de voorzitter, de heer E. Govers Dz., gekoz®. In bespreking kwam hierop of de Tuin bouw al of niet zal word® uitgraoodigd. Spr. deelde mede, dat het bestuur beslot® had om te adviseer® d® Tuinbouw niet uit te noodig®. In Friesland deed m® dit, ook niet. De heer Stolp stelde voor om, hoe ook be slot® werd, sympathiek te blijven staan te genover het Landbouwhuis. missie voorgestelde wijze, als de voorzichtig ste, de voorkeur verdiradé. Dr. Bakker verdedigde dra opzet van de commissie, die betoogt e® gebouw te huren voor 5 jaar, waarvoor de deelnemrade veree- niging® contribueer®. Daarna wil de commissie, dat de deelne mrade vereraiging® d® bouw van e® defi nitief gebouw overweg®. Bij stemming zal word® uitgemaakt waar het Landbouwhuis komt, te Hoorn of te Alk maar. Men kan dan later concludeer® of de gekoz® plaats de beste is gebleken en beter is het dus zich de eerste jaren te behelpen de vereraiging® pas e® zwaarder® band op te legg® wanneer m® van all® meer ze ker is. De heer P. Stapel Cz. betoogde waarom do Hoomsche propaganda-commissie c® ge bouw wil koop®. Spr. Verdedigde d® vorm, van de N. V. Het Landbouwhuis moet niet te klein word® ingericht Do eerste Lor druk doet veel. De heer D. Govers waarschuwde voor e® te, groot optimisme. Spr. oordeelde het wel mogelijk om e® huurhuis te krijg®, waar m® het Laudbouwhuis voorloopig kon ves tig®. Na verdere bepreking werd het bestuurs voorstel, om de exploitatie te do® in d® vorm van e® vereraiging, met slechts de stem van dm heer Stapel tegen aangenom®. Hierop kwam de plaats van vestiging in bespreking. Het bestuur stelde voor om den afgevaar digde op te drag® voor Alkmaar te stem men. Dr. Bakker zeide, dat de commissie ge® advies wensclite uit te breng®. De heer Schoramaker wees er op, dat de provincie verdeeld is in twee partij®. Spr. vroeg of e® jaar uitstel niet kon bewerk®, dat de partijen wat meer tot elkander kwa- m®. De heer D. Govers oordeelde, dat de Hoomsche commissie de oorzaak van dezen str d was. De Hoomsche commissie had zich niet naast de commissie moeten steil®. Dr. Bakker herinnerde ér aan, dat het aller eerst voor Alkmaar reclame gemaakt was. al was dat toen door e® ander opzet volkoi- m® in orde. Nu beoogt m® eentor wat an ders en de cratrale commissie staat neutraal tegenover d® strijd tusschen Alkmaar Hoorn, maar meent wel, dat het alle® la e® De 't belang van de samrawerking moet m® d® strijd uitstrijd®, maar aan net eind zich bij de beslissing ncerleggm. De heer Schoramaker dacht, dat de door uitstel minder scherp zou word®. Dr. Bakker betwistte dit en gaf in overwe ging dan zoo spo^lig mogelijk te besliss®. De heer Stapel verklaarde in de Hoomsche commissie zitting te hebb® genom®, omdat hij uit e® landbouwbelang Hoorn het beste a«ihtte, maar wint Alkmaar het, dan komt spr. met evenveel plezier in Alkmaar. De heer D. Govers verheugde rich hier over, waarna met 15 teg® 6 stemm® beslo ten werd om de afgevaardigde op te drag® voor Alkmaar te stemm®. De voorzitter verdedigde hierop hek be stuursvoorstel om de inschrijvingsgeld® te verhoog® en te breng® op 2.50 voor ram- m®, 1.50 voor ooi® 0.25 voor lam mer® met een minimum van 2.50 per fok ker met 25 of minder fokooi® en voor iedere ingeschrev® lokooi 25 c®t meer. Dit voorstel werd aangraom® Beslot® werd bij acclamatie om het sala ris van den secretaris-penningmeester-inspeo- teur te steil® op 1000. Dr. D. L. Bakker hield hierop e® inlei ding over het voorstel tot wijziging van de prennekeuring. AL1HAARSCEE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1