r k TAARDENTLEESCH. Havermout voor zieken en zwakken. Telegrammen van heden üemengd Nieuws. Provinciaal Nieuws. uur uur uur De WAARN. DIRECTEUR van bet DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt mede, dat op Bon 32 van de goedkoope vleeschbonkaart ver* fa%baax ie: VU ONS PAARDENVLEESCH k f If— per K.O.. en wel; WOENSDAGMORGEN van 9 tot 1 voor de nummers 12000. WOENSDAGMIDDAG van 2 tot 7 voor de nummers 20014000. DONDERDAGMORGEN van 9 tot 1 voor de nummers 4001 en hooger. Bij de navolgende slagers: G. DE WIT, Magdaïenenstraat PELS, Koningstraat C BESSE, Spoorstraat M. BEEMSTERBOER, Hofstraat S. PELS, Voormeer. De Bons moeten worden ingeleverd en door de slagers xOpgeplakt aan heit Distribu tiebedrijf worden ingeleverd. De Waam. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De WAARN. DIRECTEUR van het DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt mede, dat HA VERMOUT VOOR ZIEKEN EN ZWAK KEN verkrijgbaar is bij de navolgende Win keliers: A. SCHELLINGER, Magdaïenenstraat. A. HEIJN, Fnidsen. Firma DE WIJS BROERS, Riteevoort. De Waam. Directeur voornoemd; C. H. SCHNEIDERS roe os JtmpptfiooA oftz jooa xmp[t?q -jq, ma de pers voor haar belangstelling. BRANDSTOFFEN. Een deputatie van het Plaatselijk Arbeids secretariaat en de Revolutionnaire Vrouwen- club heeft hedenmorgen een conferentie ge had fiiet den burgemoeter over de distributie van brandstoffen. In deze bijeenkomst, waarbij: ook de heer dat ver tegen den prijs is vanaf WOEI De WAARN. DIRECTEUR van het DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt mede. dat voor deze week op Bon 33 van alle Vleeschkaarten verkrijgbaar wordt gesteld: 2 ONS SPEK, ijs van 2,— per K.O. Het spek iNSDAG (MORGEN) verkrijg baar bij alle H.H, Slagers tegen inlevering van Bons. Deze Bons moeten door de Slagers worden opgeplakt en aan het Distributiebe drijf worden Ingeleverd. De waam. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in het Gemeenteblad van Alkmaar zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier Gemeente van 20 Februari 1919, waarbij zijn vastgesteld: lo. Eene VERORDENING tot regeling van den prijs van het gas. (Gemeente blad No. 618); 2o. Eene VERORDENING tot regeling der jaarwedden van de onderwijzeres sen, uitsluitend belast met het onder- - wijs in de handwerken aan de Open bare Lagere SCholen in de Gemeente Alkmaar. (Gemeenteblad No. 617); 3o. Eene VERORDENING betreffende de rantsoeneering van gas. (Gemeente blad No 619). Welke verordeningen, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter Gemeente-Secre tarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar in afdruk tegen betaling van respectievelijk f 0.05, 0.07)4 en 0.10 zijn verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 26 Februari 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH .Secretaris Spr. betoogde de noodzakelijkheid van een goede contröle op de nakomelingen. Spr. gaf ra overweging een keuring voor ooien en rammen op afstamming in te stellen. De keu ring op jonge dieren wil spr. afschaffen. De dieren moeten beoordeeld worden op een weide of ten huize van de fokkers. Wij moe ten niet enkel zien de beste, maar juist de slechte kinderen, die een ooi en een ram ge bracht hebben. De kwaliteit van,de generaties moet bekend worden. Spr. stelde voor het bestuur te machtigen, de punten te geven, zooals het bij de rund- veefokverexiging geschiedt. De jury moet dan dezelfde blijven, om in te loopen in de zaak. Men krijgt dan een jury die competent ia en het bloed naar waarde weet te taxeeren. De voorzitter deed uitkomen, dat demon stratie van rammenmateriaal oaardoor niet uitgesloten wordt en deelde mede, dat het be stuur voorstelde 500 beschikbaar te stellen voor de primeering der dieren. Hieruit denkt het bestuur de kosten te bestrijden. De jury wil het bestuur vrijlaten, in hef bepalen van de premietin. De heer Appel achtte het wenschelijk om niet alles op de keuringen toe te laten. Spr. wilde overigens allereerst de aandacht aan 't individu blijven schenken. Dr. Bakker zeide, dat ook hij dit liet eerst tn aanmerking wilde laten komen. De heer Stolp vroeg hoe Dr. Bakker zich dacht, dat de Jury zou komen te staan tegen over het Wcnslcyaale-ras, Dr. Bakker zeide, dat de Wenaleydale geen ras is, maar altijd weer uiteen valt. Spr. fs overtuigd, dat het Tcxclsche ras de eerepahi zal wegdragen, maar blijken de andere goed," dan moeten ook zij in stand gehouden wor den. Het bestuursvoorstel werd aangenomen. De begrooting kwam hierop in behande ling. De contributie bedraaj sidie 900. Inschrijfgeli De begrooting werd onveranderd vastge steld. De heer J. Sijp Jr. werd bij acclamatie als secretaris-penningmeester herbenoemd. Bij de rondvraag vroegede heer Schoenma ker of het mogelijk was te publiceeren, welke gekeurde jonge rammen in den herfst te koop zijn. Dr. Bakker zette uiteen dat Jacobse tegenwoordig was, is h Donderdag a.s. een halve eenheii strekt worden. De aanwezige voorraad werd niet voldoende geacht om alle gezinnen ge lijktijdig te helpen. De heer Jacobse zou trachten, wanneet; voldoende voorraden tij dig aankomen, binnen eenige dagen alle ge zinnen aan een halve eenheid te helpen. OP DE VOORDRACHT. De heer L M. van der Valk Jz. alhier staat als No. 1 op de voordracht voor scheikundi ge bij de bedrijven van gas, electricittit en van de waterleiding te Delft OVERPLAATSING. Op 26 Februari a.s. wordt de depot-com pagnie van het 21e regt. infanterie, comman dant eerste-lui tenant van der Drift, overge plaatst van Alkmaar naar den Helder. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 17 tot 22 Febr. zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 84 kuipbaden, 121 regenbaden le klas, 155 re- genbaden 2e klas. Te zamen 360 baden. DE OOSTENRIJKSCHE SCHEPEN. PARIJS, 25 Febr. Gemeld wordt, dat de Minister van Marine uit Madrid bericht heeft ontvangen, dat een regeling is ge troffen betreffende de kwestie van de Oos- tenrijksche schepen in de Spaansche ha vens. Twaalf schepen worden dientenge volge ter beschikking van Frankrijk ge steld. DE DUITSCHE SCHEPEN. PARIJS, 25 Febr. Volgens de Temps antwoordde Leygues, minister van marine, op een' vraag inzake de Duitsche oorlogs bodems, dat hij een beslist tegenstander was van vernietiging. Hij wilde ze verdee- len onder de Geallieerden. Zijn standpunt vindt veel instemming. 17835.03, wins: 55.47. Verzonden 6610 K.G. zparté bessen, Opbrengst 3305. De heer J. Noorddoos was de grootste aanvoerder geweest: voor ongeveer 2000. Aan dit verslag knoopte de secretaris nog eenige algemeene beschouwingen vast, goede wenken voor de leden bevattende. Den secretaris werd voor dit uitvoerig ver slag een woord van dank gebracht. De secretaris bracht ook nog een' tweetal verslagen uit van den Kring van Veilmgsver- eenigingen in W Friesland. Volgens verkiezing var. 0 v.uurs leden. Af tredende leden waren de heerea W. Roos en J. Ter Hofstede. Beiden werden weder met groote meerderheid van stemmen herkozen. UIT HOORN. Daar no. 12 der lijst van de L. voor den- kieskring Hoorn, de heer J. T. de Graaf van Kwadijk, zioh heeft teruggetrokken, is daarin een wijziging aangebracht, doordat de num mers 1320 nu een plaats zijn opgeschoven De lijst bestaat nu uit: 1. J. Winkel, Me- demblik, 2. J. Korthals Altes, Amsterdam, 3. G. j. v. Leersum, Winkel, 4. P. Stapel Cz., Hoogkarspel, 5. R. Visser Lz.( Berkhout, 6. A. A. Hartman, Tioorn, 7. C. Stapel Gz., Enkhuizen, 8, K. Drost, Purmerend, 9, S. Prins, Grootebroek, 10. rl. J, Avis, Midwoud, 11. Wm. Balk, Hoorn, 12. J. E. G. C. Dibbits, Zwaag, 13. A. Uz, medeweJdng der Den 3 Maart zal een. fegeeringscommissie reegeering verzekerd zijn. naar Londen vertrekken, bestaande uit de heeren kapitein E. Fuld, secretaris der com missie voor de I uchtvaart; kapt. jhr. Van den ;h van Heemstede, .prof. Van Everdingen, Ber: A. Bosch, directeur van Publieke Werken te Amsterdam, en kapt. Van Heyst. Deze com missie zal aan de Nederlandsdie advies hebben uit te bevindingen aldaar kin regeering brengen omtrent haai- in zake haar onderzoe- Zijp, B< Uperdoes, 15. J. B. 5. H. Stieler, Hilversum, 17. W. dé t, 14. Jb. Pijper Kz., Venhuizen, Beemster, u. o. ii. o-ncici, Hilversum, li. w. ae Geus, Broek Waterland, 18. K. Breebaart Jz., Winkel, 19. K, Kool, Lutjebroek. UIT BERGEN. In de laatste vergadering der afdeeling Bergen van den Bond van Vrouwenkiesrecht werd besloten voor vrouwen Cursusavonden1 te houden over het raderwerk van staat en ge meente. Mej. C. Staas, propagandiste van den Bond, zal hiervoor uitgenoodigd wor den. Eenige dames zullen voor deze zaak pro paganda maken, in het bijzonder door huis- Bezoek. UIT GROET. Zaterdagavond hield de vereeniging voor Vreemdelingenverkeer „Noord Kennemer- land", evenals voor 14 dagen terug te Schoorl eene propaganidaVond in 't café van den heer W. Koog. Als spreker trad wederom op de heer Fl. Schenner. Aangezien 't gesprokene in vde op zichten overeenkomt met wat voor 14 dagen is vermeld, kunnen we volstaan met te zeggen dat ditmaal met klem gewezen1 werd op 't f roote belang dat ook Groet en Kamperduin f ij 't verkeer kunnen hebben. Spreker weerleg- de 't ongemotiveerde betoog van enkele per sonen die in de wandeling aafgeven op het nuttige wei-ken der vereeniging. Een mooie collectie lichtbeelden gaven: oud' en nieuw Schoorl weer en- droegen' bij tot nuttig effect van de propaganda. Ook de zangvereeniging „Onze Duinstem" zong op voortreffelijke wijze een zestal num mers, terwijl de heer Bonda van Bergen met voordrachten ook veel bijdroeg tot 't aangena me van dezen avond. Een flink aantal aan- agt 400, de rijkssub- ildea 1150. beoog voor een goed deel werd bereikt. UIT AKERSLOOT. Ten nadeele van den heer M. zijn in den nacht van 23 op 24 dezer uit diens schuur, staande in de Boékelermeer, ontvreemd aard appelen, roode kool, hout en gereedschap pen1, hetwelk met een schuitje is vervoerd. UITOBDAM. Tengevolge van de ontbinding de kies- vercemging Hensbroek—Obdam is hier on der leiding van heer A. Kroon een- bijeenkomst gehouden ten einde een nieuwe protestantsche ktesveréeniging op te richten. Na éenigc be sprekingen1 bleken alle aanwezigen er voor en werd er een bestuur gekozen bestaand# uit de heereu: A. Kroon, voorz., J. Swidde, secreta ris, N. An ij, penningtn., N. Blauw, vice-voorz. en Jb. van* Leijen, 2e secretaris. Nu volgde liet kiezen van eandidaten voor den gemeen teraad. Gesteld werden 5 candida- len, wadrtoe bij stemming werden gekozen: Jn. Harp, J!n. Blnauw, A. Kroon, Jb. van Leijen en J. Spaander. UIT WIJDENES. Door de afd. der S. L). A. P. alhier werden Zaterdag candidaat gesteld voor de a,s. emeenteraadsvcrkieztng de heeren C. Ham, Singer, mej. A. Gorter-Groot, T, Koeman en K. Kool Jr. Zaterdag hield de vereeniging „Tuinders- belang" jaarvergadering. Tegenwoordig 39 leden. Voorzitter de heer J. Bennemeer, De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op 't afgeloopen jaar. Niettegen staande de beperkende bepalingen was voor de vereeniging niet ongunstig De secretaris las hierop de notulen, dit kan ge schieden door ophanging van de lijst ia het Landbouwhuis. Spr. toonde een lijst, waar uit bleek, dat de beste rammen afkomstig zijn van ram 54, reeds 4 jaar dood. Op het oogen- blikyzijn er maar drie ooien, die voor opfok- materiaal in aanmerking komen. Merkwaar dig is, dat het Texelsche ras staat op één ram. E>e voorzitter sloot hierop de vergadering met een woord van dank aan den heer Keijser van Texel, die, om de vergadering te kunnen bijwonen, drie dagen had moeten opofferen, 1918 geweest. :n, welke onveranderd werden goedgekeurd en getec- kend. Daarna bracht de fin. commissie bij monde van den heer Butter verslag uit. Alles had zij In de juiste orde bevonden. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen 1526.23, de uitgaven 1351,96, zoodat er een batig saldo was van 174.17. De balans wees in actief en passief een be drag aan van 2285. Aan het verslag van den secretaris ontlee- nen we het volgende: Het aantal leden was in 1918 geklommen van 133 tot 158. Aan groenten en fruit was voor een bedrag van f 23863.41)4 geveild. Er waren 62 marktdagen gehouden. Naar de markt te Bovenkarspel waren ver zonden 3896 balen aardappelen. Opbrengst VASTE VERBINDING OVER HET IJ. Naar de Tel. verneemt, hebben B. en W. van Amsterdam thans aan den technischen dienst van Publieke Werken opgedragen, plannen te ontwerpen voor het leggen van een vaste verbinding tusachen de covers van het IJ. Het moet in de bedoeling liggen, de desbetreffende voordracht vóór September a.s. bij den raad in te dienen, DE KAKENHUISBCUW. Inzake het bouwen door de gemeenten ves tigt men onze öandacht op een artikel van mr. G. Vissering in de Telg. van 22 Feb. j. 1. waaraan wij het volgende ontleeuen. In één opzicht échter sloegen de neutrale landen eenzelfden weg in als de oorlogvoeren- de: in liet scheppen van nieuwe schu en van den Staat, van Gemeenten en andere publiek rechtelijke lichamen, in zooverre als de mid delen hieruit voortkomende voor crisis-uitga- ven werden besteed. Ook in de neutrale landen werd ra deze richting inderdaad nieuwe koop kracht geschapen, welke ten slotte misbruikt zou kunnen worden en tot onnoodige opdrij ving van prijzen zou kunnen leiden. Nemen- j wij als voorbeeld ons eigen land. De Staat is - mot het oog op de distributie als groot koop- man opgetreden, en de Gemeenten volgden dit voorbeeldde Gemeenten beijverden zich bo- vendieft om den^woningbouw zeiven ter hand j te nemer, wegens den ontstauen woningnood. Dit streven was op zich zelf van beide zijden 1 zeer te lovenmaar het heeft ten slotte groote evaren medegebracht, welke wij ernstig on- er oogen moeien zien, en welke wij ten slotte moeten- bestrijden op gevaar af, dat anders op den duur ook in ons land céne groote ont wrichting in het economisch leven zal komen, burners het is gebleken, dat de Staat en de Gemeenten als groote kooplieden en groote on dernemers zich nie! meer aan banden leggen voor te besteden prijzenzij blijven- kooper en bouwen ongeacht hoe hoog de prijzen' ook worden opgedreven, en- daardoor worden zij de ergste opdrijvens van prijzen van goederen, en worden zij de voornaamste veroorzakers van inflatie, wat zij aan de eene zijde goeds verrichten door maatregelen te nemen1 om de nadeelen van opgedreven prijzen1 voor de burgerij te voorkomen, bederven zij ander zijds in het tien-, ja misschien honderdvoud! ge, door hunne, zelfs roekelooze, miakennii van de noodzakelijkheid om vraag en aanboi zooveel mogelijk met elkander in evenwicht te houden. Een' voor-stel wer'd gedaan in Amsterdam om een blok van 14 perceclen ie bouwen, wel ke 87 woningen zullen opleveren. Voor den oorlog zou dit blok 255.000 hebben gekost; de kosten zijn thans 361 000 hoóger, dus in totaal 616.000. Voorgesteld wordt die 361.000 als Rijksbijdrage te vragen, inge volge ministerieele circulaire van 29 Januari 1917; de huurprijzen inoetea echter gesteld worden naar den maatstaf van de bouwkosten van voor den den oorlog; de hoogerc kosten aan amortisatie en rente van die 361.000 dienen- dus volgens het voorstel voor 3/4 door den Staat, voor 1/4 door de belasting betalers van- de Gemeente te worden gedra gen Geen ©ogenblik aarzeling dus hi| de. Ge meente om die buitengewoon veel booge prij zen voor den bouw te bestedende BT gezin nen die In dit blok onderkomen zullen vinden, kunnen cr door gebaat worden maar wat be- leekcn-t een aantal van 87 gezinnen op de toe neming der bevolking van de groote steden, voor den oorlog reeds tienduizend en. meer zielen per jaar bedragende? Ln wat is het resultaat voor de groote massa gezinnen tile niet op deze wijze door de Gemeente worden- geholpen? De Gemeente komt hier op het ter rein van den woningbouw en wonlng-exr' eg, omtrent het internationale luchtvaart- verkeer opgedaan. JAARWEDDEN VAN LEERAREN M O. B. en W. van Zwolle ontvingen van den minister van Onderwijs bericht, dat de ver ordening tot regeling der jaarwedde van het onderwijzend personeel aan het gymnasium z n goedkeuring niet kan verwerven, op grond, dat de financieele positie van dit per soneel met dat van de Rijles H. B, S. in over eenstemming moet zijn. Zijne Excellentie deelde niet het gevoelen van B. en Wdat de salarisregeling der leeraren aan het gymnasi um een integreerend deel vormt van de sala- risrcgeling voor het geheeie personeel, in dienst der gemeente. Dientengevolge stellen B. en W. thans voor een regeling, waaraan die der Rijks Hoogerc Burgerscholen en Gymnasia tot grondslag ligt en de overige salarissen van ambtenaren in gemeentedienst in verband daarmede nader onder de oogen te zien. van den woningbouw en wonlng-exph tatie en laat zich door geen prijs afsehrikke loi- en, en onderneemt willens "en wete'ns eene zaak, welke in exploitatie een- groot en doorioopena verlies moet opleveren; geen enkele bouwon dernemer zou zich aan een aldus opgezette zaak wagen j de Gemeente drijft dus onvermij delijk de prijzen omhoog; 60 pet. van ae bouwsom is dus al dadelijk als verlies te be schouwen; voor die 60 pet. moet het geld op gebracht worden, door ae gemeenschap, ten deele den Staat, ten deele de belastingbetalers van de stad; voor zooverre belastingbetalers dit niet direot opbrengen, geschiedt dit door leening, welke wederom door belasting-beta ling moet worden afgelost. Hoewel hier dus een productief doel wordt nagestreefd, is de geldelijke uitkomst toch zoodanig, dat kapi taal van de gemeenschap daarbij verloren wordt tot een- grooter bedrag dan de aanwinst in productieve goederen, en door deze handel wijze worden bovendien de prijzen voor vele anderen ook sterk opgedreven. HET INTERNATIONAAL LUCHT- VAARTVERKEER. Volgens de Tel. ligt er een plan gereed voor de inrichting van een luchtvaartdienst met Amsterdam ate station. Men zou van de DE MOORD TE ERP. Omtrent den moord, te Era wordt nader ge meld, dat een drietal inbrekers 's nachts om één uur de woning) der gebroeders Biemans binnendrongen'. De 82-jarige P. Biemans werd uit zijn bed gehaald en van hém geëischt, dat hij het geld zou aanwijzen. Hij weigerde en verzette zich hevig, waarop de inbrekers hem in de achter keuken doodgeschoten.Zijn broeder die hem -ter hulp wilde snellen, kreeg een aantal revolver schoten in 'het been Hij, moest naar Veghel worden overgebracht, waar hem in het gast huis het been geamputeerd w erd. Ook ziju toe stand is levensgevaarlijk. De dienstbode wist te ontkomen en riep om hulp, waarop de in brekers de vlucht namen, zonder iets mee te nemen. Hun spoor is nog niet ontdekt. DE BRANDSTOFFENSTAKINO TE AMSTERDAM. De staking van de brandstoffen-vervoerders duurt nog altijd voort. Ten Stadhuize heeft een conferentie plaats gehad tussdhen wethou der Wibaut en1 het bestuur van de organisatie der stakers, waarin besprekingen%zijn gehou den- om de brood fabricatie ongehinderd te doen voortgaan. Men is hierover tot overeen stemming gekomen. De crisiscommissie uit de bakkerijen zal in ovcrle guiet -het stakings comité werklieden uit de stakers in dienst ne men tegen het door de stakers geëischte loon, zoodat de bakerijen niet zonder kolen zuilen- zijn en haar bedrijf kunnen voortzetten. De brandstoffenhandelaren hebben pogin- ;en aangewend bij den minister van land- io-uw, om de winstmarge op de brandstoffen verhoogd- te krijgen, waardoor zij in staat zouden zijn de loonen der arbeiders te ver- hoog-en. Deze pogmgea hadden echter geen succes. v- DEMOBILISATIE VAN HET 2e ENGELSCHE LEGER. Te Rotterdam is een Engelsche generaal met een staf van ongeveer 20 officieren aan gekomen, in verband1 met de demobilisatie van het 2e Engelsche leger. De 600.000 man, waaruit het leger bestaat en die vermoedelijk door vrijwilligers vervangen zullen worden, zullen- in Rijnschepen van het front vervoerd worden naar de Lekhaven, waar de zeesche pen gereed zullen liggen om hen zoo mogelijk onmiddellijk in te nemen en naar Engeland te vervoeren. De Engelsche regeering heeft de loodsen New Orleans en Cal festen aan de Lekhaven gehuurd van de Hol.-Amerikalijn, om daarin de soldaten te huisvesten, indien het geval zich voordoet, dat zij moeten wadh ten o-p de komst van de zeeschepen. De solda ten: nemen wapenen en munitie mee. BROODKAARTENDIEFSTAL. Te Rotterdam zijn aangehouden een Ser jeant, een soldaat en een los-werkman, ver acht van diefstal van 35.000 h 40.000 broodkaarten uit een kist, staande ia een spoorwagen tc Dordrecht. Ook een caféhouder werd in bewaring gesteld, die 5250 dezer kaarten voor 255 had gekocht. LOONSVERHOOGING RIJKSWERK- LIED EN. Zaterdagmiddag hébben de vertegenwoor digers uit de Centrale Bonden van Rijkswerk- liaeeu, de heeren Tiepen, Schenk, Heem schut, v. d. Vporde en Baak een conferentie gehad met den Minister van Oorlog. De organisaties verzochten een verhooging van 6 peivweek vén gf 1 Juli 1918. Po minister was bereid 2 per week te ge ven, doch zoo, dat de loonen verkregen door overwerk worden verrekend en wilde nood zakelijkheid om teiugwerkende kracht te ver leen en, nog overwegen. Na renlg overleg was de minister bereid om liet bedrag van 2 tot 3 te verhoogen en dit te verlrenen van af 1 Juli 1918. DE VOORMALIGE KEIZER. Over de positie van den Duitachen vorst op Amerongen weet de llaagsche Post te ver tellen, dat het, ondanks een strenge censuur ook in Duitschland aandacht trekt, dat de heer Köster, secretaris aan de Duitsche lega tie bijzonder vaak op Amerongen komt; bijna even vaak als mevrouw Rosen, de echtgenoo- tc van den Duitachen gezant. Overigens zal de keizer weldra Amerongen verlaten en zich op het kasteel Hardenbrock vestigen. Bil die gelegenheid zal zijn Duit sche bediening hem zoo goed als geheel ver laten; haar is aangezegd, dat zij hare aan spraken op pensioen verliest, tenzij zij spoe dig naar Duitschland terugkeert. DOOR EEN DYNAMIETPATROON OEWON-D. Te Stein bij: Beek is zekere H., gehuwd1, door een dynamietpatroon ernstig getroffen. H. vond een voorwerp, dat hij, niet wetende wat het was, bij een lucifer hield. Het voor werp bleek een dynamietpatroon te zijn, ver moedelijk door eeni mijnwerker heimelijk me degenomen en later weggeworpen. De pa troon ontplofte en sloeg een zijner handen af. Ook in het gezicht wera hij gekwetst. Vermoe delijk zal hij aan één oog blind z n. EISCH TOT SCHADELOOSSTELLINO. Wegens onrechtmatig door de militaire overheid gevorderde winkelsluiting de rechtsgeldigheid der verodening wordt al thans betwist hebben een tiental winkeliers te Eindhoven een eisch. tot schadeloosstellii tegen den Staat der Nederlanden ingestel Een1 hunner vordert niet minder dan 25.000. DE VLEKTYPHUS. Met het oog op het besmettingsgevaar, dat opgeleverd wordt door de bevolking der woon wagens, die steeds in grooten getale de paar denmarkt te Deventer bezoeken, hebben1 B. en W. aan den Raad voorgesteld de maandelijk- sche paardenmarkt op 3 Maart a.s. niet te la ten,doorgaan. Te Delft heeft zich een geval van vlek typhus voorgedaan bij een der personen-, die zich in observatie bevinden. Te Rotterdam zijn 8 nieuwe gevallen van viektyphus voorgekomen; 4 sterfgevallen. DE LIBERALE UNIE EN DE GROND- WETSHERZIENING. uit Amsterdam meldt men: Naar vernomen wordt, is door het hoofdbe stuur van de Liberale Unie een commissie in- festeld ter nadere uitwerking van de in het fovembcr-manifest geëischte democratisee ring der Grondwet. Tot leden dier commissie zijn benoemd de heeren H. P. J. Bloemexs, mr. G. A. Boon, mr. J. E. Heeres, dr. C. Lely, mr. E. E. van Raalte, mr P. Rink, mr. dr. H. J. Romeyn en A. Smit. HET ONDERZOEK NAAR DE GESTIES VAN DE DAGERAAD. Het onderzode, dat door het gemeentebe stuur van Amsterdam naar de gesties van de Alg. Arbeiders-Coöperatie „De Dageraad" zou worden ingesteld, is in vollen- gang. Verschillende personen werden reeds door één der wethouders gehoord en vermoedelijk zal reeds spoedig een rapport betreffende het resultaat door B. en W. aan den Raad worden voorgelegd. Men herinnert zich, dat onlangs in den ge meenteraad Ide kwestie van bevoorrechting ten opzichte van de Dageraad werd tor sprake gebracht en dat ate uitvloeisel van de discus sie, door B. en W. werd toegezegd, een onder zoek naar de genoemde feiten in te stellen. VOOR 85,000 GESTOLEN. Zaterdagnacht is ingebroken bij de C. J, Legel, fabriek en1 magazijn van en zilveren werken, Ceintuurbaan te dam. -y." Alles werd overhoop gehaald, de vitrines waren geheel leeggehaald en ook de étalage was bijna geheel geplunderd. Er werd voor een bedrag van 85.000 aan gouden, dia manten en zilveren voorwerpen gestolen. Van de daders is geen spoor te vinden. De heer Legel was slechts voor zeer weinig verzekerd. Volgens andere bladen is er voor f 15,000 gestolen. BEZOEK UIT DENEMARKEN. Deze week worden een* dertigtal Deensche industrieelen 'in ons land verwacht. Zij zullen o. a. een1 bezoek aan de jaarbeuis te Utrecht brengen. Hoogstwaarschijnlijk zal het gezel schap te Oldenzaal door dr. M. de Har- togh, secretaris van de Vereeniging tot ver breiding van kennis over Nederland in den Vreemde, worden op-gewacht. EEN DIAMANTSMOKKELAAR GEVAT. In het Pruisische grensplaatsje Weseke is een persoon uit Amsterdam gearresteerd, die een partij diamanten ter waarde van een half "milhoen mark over de grenzen had1 gebracht. Deze partij werd in beslag genomen en de smokkelaar zal bovendien1 de dubbele waarde hebben -te betalen als boete. VALSCHF. MUNTERS. Aangaande de te Aalten gearresteerde val- sche munters wordt nader gemeld: De beide gearresteerden blijken gewezen soldaat-com miezen- te zijn. Zij hebben bekend, niet sléchte zilverbons, doch ook bankbiljetten van hon derd gulden te kunnen maken, langs fotogra- fischen weg. Hiervan hadden zij reeds eenige tegen 25 van de hand gedaan. EEN INVAL IN EEN CAFé. Te Nijmegen heeft de politie Zaterdagnacht een inval gedaan in een café in de Mariën- burgstraat. In een kelder waren 9 mannen en 3 vrouwen van verdacht allooi Onder hen waren ook zekere H. en de zoon van de café houdster, die, als verdacht van diefstal van 700, werden aangehouden. BILJARTEN. Van de op Zondag gespeelde partijen nog de volgende uitslagen: Pijper 300 punten, 41 beurten, hoogste se rie 45, gemiddelde 731, wint van Cohen, 221 p., 40 beurten, hoogste serie 24, gem. 5.52. firma gouden Amster- Koopman 300 p., 48 beurten/hoogste serie 79, gem. 6.25, wint van Willig, I beunen, hoogste serie 39, gcm. 5. >gs< 250 31- p., 47 Landweer 300 p., 34 beurten, hoogste serie 53, gemiddelde 8.82 wint van Welzenbach, 213 p., 34 beurten, hoogste serie "26, gem. 6.26. Landweer 300 p., 34 beurten, hoogste serie 39, gcm. 8.82, wint van Pijper 250 p., 34 beurten, hoogste serie 51, gem, 7.52. Koopman 300 p., 47 beurten, hoogste se rie 34. gcm. 6.38, wint vau Welzenbach 278 p. in 4b beurten, hoogste serie 29, gem. 6.04. De totale uitslag was aldus: NAAM. P. H. Landweer C. B. Koopman M. Cohen A. Piiper T. Welzenbach K. Willig De kampioenstitel werd dus gewonnen door 1 1 2 3 4 4 1487 1430 1380 1241 1289 1165 187 213 207 175 211 215 60 79 7.95 6.71 6.66 40 7.09 51 6.10 56 5.41 39 den heer npioer P. H. Landweer. GEEN BRIEF VAN DE KONINOIN AAN CLEMENCEAU. Het bericht dat de Nederlandsche gezant een brief van de koningin aan den heer Cle- menceau zou hebben overhandigd, is, naar het Corr. Bureau verneemt, onjuist. Wèl heeft de gezant, ingevolge daartoe ontvan gen telegrafische opdracht van den minister van buitenlandsche zaken, aan de Fransche regeering in naam van die van Nederland, leedwezen uitgesproken naar aanleiding van den gepleegden aanslag, met aanbieding van wenschen voor het spoedig en algeheel herstel van den heer Clemenceau. KOSTEN CRISISZAKEN. Ingediend is een wetsontwerp tot verhoo- WÊ M ijP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2