ara25 f»"-' Nieuw Leien net Orpheus. Melsiu In de Huishouding. Depothouder-Zetwlnkeller. eenige Meisjes Meubelmaker. i) Dag-Dienstbode, Tweede Meisje, Dagmeisje, Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Marktberichten. Amsterdatnsche Beurs, van 24 Fwbruar'i 1919. Noordhollandsch Landbquwcrediet. heden. Adyertentiëii. GEEN Damesrepetitie. werlister. NOODHULP. dagmeisje of hulp in de huishouding bekwaam Vuurwerker, bekwaam Monteur, K Scheepsbouwer, persoon voorde helling. BAAS-KNECHT ging van het tiende hoofdstuk der Staafe#5e- grooting voor 1918 (kosten afdeding Cr, zaken enz.) Een verhooging met ,750.000 wordt vf - tr- gestejd. !L,:.Q Het Bureau voor de distribütie van Graan en Meel vordert 275.000 in platas van de geraamde 175.000, de aldeelmg Crisitaa- ken 800.000 in plaats van de uitgetrokken 175.000. De kosten van de inmiddels in gestelde afdedingen Crisispersoneel en cri- siszaken-textielindustrie zullen voor 1918 *i~ geveer 25.000 beloopen. KORTE BERICHTEN. De 3de serie thee- en koffiekaarten ^al niet uitgegeven worden. De bons 49 en 0 van de loopende serie hebben een langf n geldigheidsduur. Bon 48 duurt de getr" 'e maand Maart Te Almelo zijn valsche kwartjes in c"i- loop. Ze zijn van verschillende jaartallen n zwaarder dan de echte, terwijl de kleur itt blauwachtig is. Zaterdagavond hebben twee mannen ge tracht, de weduwe Smit aan de Zorgsv .et- straat te 's-Gravenhage te wurgen en zich daarna meester gemaakt van 75 en eenige sieraden, ter waarde van 100. De haven van Lemmer is open1 zoowel voor zeil- als stoomschepen'; de havenwren zijn ontstoken. Alle stoombootdiensten1 zijn hervat. Het stoombootverkeer van Amsterdam is met alle Zuiderzeehavens hervat. Te Nijmegen is. 71 jaar oud, overleden de gep. luit.-generaal A. D. Petter. ridder in de orde van den Ned,. Leeuw en officier der Oranje Nassau-orde. Blijkens bij het departement van bu:ien- landsche zaken van den vice-consul der Ne derlanden te München ontvangen bericht, is den aldaar gevestigden Nederlanders, voor zoover bekend, niets overkomen. Te Vlaardingen zal de gemeentelijke werkverschaffing voor werkloozen binnenkort beëindigd wonden. Tot nu toe heeft deze in stelling de gemeente gekost 760.000, waar van 270.000 door het Kon. Nat. Steuncomi té wordt gedragen. De persoon, verdacht de dader te zijn van den moord op den oud-kolonel Van Hille ie. Arnhem, heeft zijn alibi kunnen bewijzen'. Te Arnhem is 3600 in beslag geno men, afkomstig van een diefstal te Maastricht. Het geld1 was bij een familie gedeponeerd; de dader of daderes van1 den diefstal is nog niet gevonden. Ten' huize van den pastoor te Veendam zijn twee Amsterdammers op heeterdaad be trapt op een poging om de brandkast te for- ceeren. Eén hunner had vroeger als typograaf in Veendam gewerkt en was daardoor met de pastorie bekend Verschenen is het rapport der commissie van onderzoek in zake het spoorwegongeluk bij Weesp, op 13 September ].l. Heden zullen 13 Belgische journalisten en 4 leden van de Belgische commissie tot verbreiding van kennis over Nederland en den' vreemde, te 's-Gravenhage arriveer en. Van 1 tot 15 Maart zal op de groene pe- troleumkaart op elk der bons 15 en 16 twee liter petroleum gedistribueerd worden. Bons 15 en 16 van de bruine kaarten geven van 1 tot 15 Maart recht op 3 liter elk. De minister van landbouw heeft bepaald dat het vervoerveribod van tuinbouwzaden niet van toepassing zal zijn op tuinboonen. De brief- en pakketpost voor Neder- iandsch O.-Indië, die per stoomschip Prins der Nederlanden van Amsterdam was verzon den, is op last van de Britsche autoriteiten te Falmouth ontscheept. 1 Een commissie uit de IJmuider reeders is naar België vertrokken, teneinde onderhan delingen te voeren over den vischexport. Het Volk meldt dat door het Partijbe stuur der S. D. A. P. en het hoofdbestuur van den Bond van Soc -Dem. Vrouwenclubs de 6 April a.s. do ppjsagjsuA si ftupnoAvnoiA ojBuopunmjui Een wetsontwerp is ingediend tot ver zekering van personen in het zeevaartbedrijf en in het zeevisschersbedrijf tegen bedrijfson gevallen. N Wetsontwerpen zijn bij de Tweede Kamer ingekomen tot het toekennen aan Rijks ambte naren en beambten van een duurtetoeslag over 1919. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 25 Februari. Willem Jan van IJ., varensgezel, ged., po ging tot diefstal met braak. Nadere instructie gelast. 1 Dirk H-, H.-H.-Waaxd, verboden teelt, 250 boete subs. 50 dagen. Jan K., verboden teelt, 50 boete of 10 d. lo. Johannes B., Zuidscharwoude, ged.,2o. Cornells G.. H.-H.-Waard, ziw., 3o. Cornelis de R., Broek pp Langendijk, ged1., laatst te Haarlemmermeer, diefstal met Inklimming, ieder 1 maand gevangenisstraf. Arie B., landbouwer, O.-Niedorp, verboden aflevering van vee, 50 boete of 10 dagen lo. Johannes de W„ landb., Koedijk, 2o. Arie B., slager, St. Pancraa, frauduleuze slachting, vrijgesproken. Dirk D., Helder, weigering visitatie toe te laten, 200 boete of 50 dagen. Cornelia Anna K., Venhuizen, weigering om ambtenaren toe te laten, 100 boete of 50 dagen. Adrianus L.. Anna Paulowna, weigering visitatie, 50 boete of 25 dagen. Alewijn O., Westwoud, alsvoren, 25 boe te of 10 dagen. Cornelis S., Nibbixwoud, alsvoren, poj tot verhindering visitatie, 100 boete of dagen. Johannes Everhardus W., Hoorn, ontdui king accijnsaangifte, 25 boete of 10 dagen. Rij lof Westwoud, ontduiking accijns, ontslagen van rechtsvervolging. Johannes Jacobus I., Helder, belemmering visitatie, 50 boete ol 25 dagen. .lo. K. G., Koegras, 2o. J. R., aldaar, ont duiking accijns, ieder 5 boete of 5 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring. lo. Nicolaas Petrus S., Alkmaar, 2ö. An- dries D., idem. accijnsontduiking, niet bewe- zen, vrijgesproken. GEBOREN 22 Febr. Jansje, d. van Albert Boots en Geertje van dé Nes, 24 Febr. Catharina, d van Jacob Braak en Trijntje Kraakman. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 25 Februari. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 26 Februari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 770.2 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 748.8, te Valentia. VERWACHTING. Meest zwakke veranderlijken wind, nevelig tot zwaar bewolkt, wellicht eenige regen, zelfde temperatuur. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszinsr dat de Redactie er mede instemt.) BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 25 Febr. Steven Roelofsen en Cornelia Maria Schouten.. Josephus Mattbia9 Johannes Terwindt cn Geertruida Johanna Elisabeth Middelhod, Geachte Heef Redacteur. Vergun mij s.v.p. eeen-plaatsje in Uw veel gelezen blad. Bij voorbaat mijn dank. Voor vele huisgezinnen was het Zondag weer een heele teleurstelling en een vleescli- looze dag. Alhoewel er vleesch genoeg bij de slagers in de winkels aanwezig was, mochten de arbeiders en zij, die in het bezit zijn van een goedkoope vleeschkaart, er naar kijken, maar aankomen niet, daar was de beurs te klein voor. Waren dat nu nog prij zen: 2,10 voor een pond varkensvleesch of spek, 1,70 een pond koevleesch, 1,35 een pond sdiapenvleesch en paardenvleesch 1. Mijn liefje, wat wil je nog meer. En wanneer het nu niet anders kon, aan zou ik daarover zwijgen, maar het kan anders. Is het nu geen wonder, dat het volk ontevreden wordt, als men weet, dat er nog zoo veel vleesch inge vroren zit in het slachthuis? Moet dat blij ven liggen tot van den zomer, als er wanne dagen komen en het tot bederf overgaat? Schandelijk is het, dat er zoo met de belan gen van de arbeiders wordt omgesprongen en het beetje geld wat ze nog hebben, uit de zakken wordt gehaald. En nu mag cr gezegd wordenhet vee is duur, dat geef ik toe, maar vraag eens aan een bekwamen slagersknecht, dan zal u eens hooren, wat er nog verdiend wordt door de heeren slagers. Nu geef ik toe, dat ze ook moeten verdienen en dat ze een slechten tijd achter den rug hebben, maar wie heeft dat niet gehad. De arbeiders heb ben dien tijd nog en het wordt nog slechter voor hen, ze krijgen steeds minder. Er wordt wel beloofd, maar niet gegeven. Ze worden steeds zoet gehouden mc^ beloften, wij zien het aan den directeur van de distributie, die de eene week bericht, dat de volgende week het Amerikaansche spek wordt gedistribueerd en de vorige week meldde, dat zoo het spek aankomt, het zal gedistribueerd worden. Wat denken nu de heeren? Dat de arbeiders daar nu steeds kalm bij zullen blijven? Wanneer men steeds krijgt: slechte aardappelen, duur vleesch, geen vet of boter, weinig gas en geen brandstof. Jongen, jongen, wat «en pa radijs en dan krijgt men nog te hooren op openbare vergaderingen: Arbeiders weest te vreden met uw lot, hiernamaals krijg je het beter. Een mooie geruststelling en wanneer men dan weet en ziet, hoe dat er gesjaggerd wordt met alles. Zoo ook met de brandstof fen. Neemt men de Heilooër turf: Die zijn verkocht voor 14,50 per 1000 thuisbe zorgd en 13,50 afgehaald. En wanneer ik nu zeg, dat ze kost 8,50 franco Alkmaar en wel 2,50 aan»veen, 2,75 aan steekloon, 0,50 voor het keeren en 2,75 voor rijloon. Thans worden ze iets goedkooper verkocht, maar wat heeft men er aan, ze zijn door en door nat. Nu wordt of is er in de Alkmaar- sche Courant, vermeld „ze zijn goed, wan neer men een goede gloed in de kachel heeft, dan houden ze lang tegen". Z-eer juist, maar waar moet men de gloed van krijgen? Wan neer men geen anthraciet of andere brandstotf heeft of krijgt? Want met het mooiste gezicht van de wereld worden de menschen op het Waagplein, door de heeren, die op het kan toor van de brandstoffencommissie zitten, ook nog met een kluitje in het riet gestuurd. Hedenmorgen kwamen verschillende men schen om bruinkool. Hun werd gezegd met een uitgestreken gezicht: „Er is niet". Tevens hoorde ik zelfs zeggen: „Heeft u uw briket ten al gehaald?" Waarop werd geantwoord: „Neen, mijnheer". „Ja, die moet u eerst ha len". Ook ik was een van die gelukkigen; maar ik begaf me naar de opslagplaats van de bruinkool en kwam tot de overtuiging, dat er nog in overvloed was. Er werd mij ge- zegr: „Dat is voor de industrie: maar wat wordt er dan gedaan met de bearijfskolen die in het pakhuis liggen? Worden die ook ver kocht in den vórm van anthraciet, zooals ge beurd is met de smeekolen En zoo gaat het met alles en het volk wordt hoe langer hoe ontevredener. Huismoeders loopen te hoop en weten geen raad meer. De heeren moeten maar eens in de arbeiderswijken komen, dan kunnen ze eens hooren en zien wat daar afge speeld wordt. Kinderen in de koude, geen voldoende zeep om te wasschen en in geen 14 dagen, soms in geen 3 weken, de wasch te kunnen' doen. Het is dus geen wonder, wan neer de schurft en andere besmettelijke ziek ten uitbreken. En aan wien de schuld? Groo te stukken worden cr in de couranten ge plaatst door heeren doktoren: Houdt uw lijf rein, voorzorgsmaatregelen warden u aanbe volen, ter besriiding van de gevreesde ziekte de vlektyphus. Bestrooit u met dat en dal poeder, ter bestrijding van ongedierte. En wie bevordert die ziekten? Hebben de heeren al eens een kijkje genomen, wanneer men' een brandstoffenbon komt halen, als er brand stoffen gedistribueerd worden, hoe de men schen op elkaar gepakt staan, vijf aan vijf in de rij, in het pakhuis van den heer Vonk of Bosman, vanaf de Koningstraat tot aan de Kanaalkade, in bedwang gehouden door twee of drie agenten van politie? Welnu, wanneer zoo iets weer eens gebeurt, komt u dan eens een kijkje nemen. Geeft u maar goeden raad, heeren doktoren, er wordt gehoor aan gege ven. Bij een conferentie met den burgemeester, 14 dagen geledene is aan een deputatie van het Comité van Actie medegedeeld, dat er zeep ingekocht. Er is dus zeep. Kan het bon nen halen niet anders plaats vinden? Hoe veel brandstofhandelaren zijn er niet en waarom kunnen daar ook geen bonnen ge- öperatief kunnen inloopen. Dat is de goede haatd wordei en vr.!ea t riaalH? Etef toch, nietwaar. En zoo zijn er nog zoo veel grieven, die iLi? nog gaarne onder het oog van de groote he-- ren zou willen brengen. Maar ik moet eind gen, want ik heb al veel te veel ruimte van vraagd, geachte heer Redacteur. Maar nog n opmerking s.v.p., en een verzoek aan os heeren slagers: Geeft ook een arbeider, wan neer hij om een pondje vet spek komt (zoo het tenminste lijden kan bij hen), maar kom dan niet met de smoesjes: het is verkocht of het moet door het gehakt- gemalen worden. En u, arbeiders, kleine middenstanders, or ganiseert u, opdat wij mogen komen tot e groote organisatie en opdat wij dan alles c operatief kunnen inkoopen. Dat is de goed- weg. Hiermede, geachte Heer Redacteur, nog maals dank. Hoogachtend, A. M. DE MOOR. Het is geen kunst om ontevredenheid te kweeken en een slechte distributie aan te too nen. Maar vóór men daartoe overgaat, dient men na te gaan of de autoriteiten zelve wel de beschikking over de gevraagde goederen hebben. Zijn die niet in-het bezit der gemeen te, dan helpen alle proteststukken niets. Sledits wanneer verkeerd beleid kan aan getoond' worden' of wanneer men constatee dat een slechte distributie plaats vindt, trr- wijl de gemeente over voldoende voorrad m de beschikking heeft, is protesteeren en het samenroepen van ontevredenen gerechtvaar digd. Het doet ons daarom genoegen, dat mze i - der meedeelt, dat hem bekend is, dat er vc - doende zeep in de gemeente is. Als deze mededeel ing juist is, heeft zij" klacht over geringe distributie daarvan ten minste reden van bestaan. Dat het Amerikaansche spek er nog niet is, kan ook de distributie-directeur niet helpen. Groote gemeenten, die meer dan 16000 K.G. per 4 wekeni bestelden^ kregen dit spek rechtstreeks in de oorspronkelijke verpak king uit Rotterdam toegezonden. Kleinere go- meenten krijgen het spek vanuit centrale pun ten, wat eenige dagen tijd vergt. Red. Alkm. Crt. KARENHUIZEN. Mijnheer de Redacteur. Met zeer veel belangstelling heb ik de de batten in den Raad gevolgd in zake het Ka- renhuizen-probleem. Het ligt echter niet in mijn bedoeling mijn oordeel uit te spreken wie schuldig is of zijn aan deze vergissing, als het zoo genoemd mag worden, doch wel meen ik de Commis sie uit den Raad, die uit leeken bestaat, mijn indruk te mogen kenbaar maken over den gang van zaken van af het uitschrijven van de prijsvraag Het Bestuur van Volkshuisvting is dan be gonnen met het uitschrijven van een prijs vraag, waarvan het resultaat was, dat de eer ste prijs werd toegekend aan de architcten Bijvoet en Duinker. Zooals het de laatste ja ren met prijsvragen is gegaan, wordt er meer gelet op het artistieke van het uiterlijk en steeds minder rekening gehouden met de ra mingen van kosten die daarbij eveneens over gelegd moeten worden. Het blijkt ook hier, dat de raming van kosten totaal als bijzaak beschouwd is geweest, anders was het niet mogelijk geweest dit bekroonde ontwerp voor uitvoering in aanmerking te laten ko men. Het Bestuur van Volkshuisvesting' moet dan ook onmiddellijk de overtuiging gehad hebben, dat het plan voor 70.000 niet uit voerbaar was, (ook niet vóór den oorlog), anders zou er niet terstond een verhooging van 100 pet. en meer aangevraagd zijn, om tot den bouw te kunnen overgaan. Toen de goedkeuring voor de aangevraag de gelden was ingekomen, was de tijd aange broken om tot een publieke aanbesteding over te gaan, op gevaar af, dat deze aanbe steding zou mislukken. In ieder geval waren er dan cijfers bekend geweest, waarvoor men bereia was, het gebouw te maken. Tevens zou dan reeds het verschil met de raming in het oog gevallen zijn. m het laatste en uiterste geval zou men tot de uitvoering in eigen beheer overgegaan mogen zijn, ,wanneer alle mogelijke onderdee- len aanbesteed waren en bekend was hoe hoog het bedrag aan de rest van de materia len zou zijn. Het is immers niet te overzien wat een bouwwerk zal kosten, wanneer men, zooals in dit geval, de architecten geheel de vrije hand gerit om hun artistieke inspira ties tot uiting te brengen. Tevens dient er op gewezen te worden, dat de toevoegihg van den heer Gemeente-Archi- teet door Burgemeester en Wethouders aan de architecten, vooral met het oog op de bui tengewoon omvangrijke werkzaamheden voor woningbouw buiten zijn gewone werkzaam heden om, moeilijk als een ontspanning voor den heer Looman bedoeld kan zijn. Wat nu de commissie van uitvoering be treft, die in de meeste gevallen gevormd wordt, om dé overige bestuursleden te dé- chargeeren, wanneer het resultaat ongunstig is en verder van nut geacht kan worden om eventueele zelden voorkomende vergissingen van ambtenaren in bescherming te nemen, van haar wordt vooral op technisch gebied maar zeer weinig nota genomen. In de mees te gevallen wordt een deskundig commissie lid overstemd, zoodat zijn advies niet wordt 1 De benoemde commissie uit den Raad, die een ondankbare taak op zich genomen heeft, zal dan ook wel niet veel meer kunnen berei ken, dan de vaststelling van het feit, dat de geheele zaak van de Karenhuizcn niet goed ia voorbereid geweest. Wanneer het advies van den heer Inspec teur de Grarif gunstig is, dan zal het Rijk de verlangde verhooging van 110.000 goed keuren, doch wanneer dergelijke gevallen op meer plaatsen in ons land mochten voorko men, zou de mogelijkheid niet uitgesloten zijn, dat er een ongunstig advies zou kómen, zoodat de betrokken gemeente de dupe wel eens zou kunnen worden voor het volle be drag van het meerdere. Een particulier mag zich de weelde ver oorloven bouwterrein in eigen beheer te la ten uitvoeren, zooals in het Park „Meer wijk" te Bergen, waar dan tevens de artisten hun inspiraties geheel kunnen botvieren, doch draagt dan ook zelf de financieele ge volgen, wanneer zulks op een fiasco uitloopt, De Gemeente of eene Vereen iging met Rijks steun zou zich wel tweemaal moeten beden ken, alvorens over fe gaan tot uitvoering ïa eigen beheer, tenzij alle "middelen beproefd waren en op andere wijze geen vruchtbaar resultaat bereikt kon worden Met dank voor de verleende plaatsruimte, Hoogachtend, P. N. LEGUIT. ALKMAARSCHE EXPORTVE1LINO, 24 Febr, Spruiten f 30.10 a 48.10. Boerenkool f 2.20 a 4.30 Bloemend, kool f 2.80 a 4.60, Prei 8.40 a 20.80 p. bos. Bieten f 11.70 a. 12.40 p. 100 Kg. Schors, f 11.a 22. LANOEDIJKER OROENTEVE1LINO, 24 Febr. Bloemkool le s. f 0.— a 0.roode le soort f 12.20, 2e soort f 5.a 6.50, stort f 7.a 8.gele le soort f 11.50, 2e soort f 5.a 6.50, stort f 7.a 8.witte f 7.—, 2e soort f 3.50 a 4.50. Rammenas f 0.— ner '00 Kg., Uien f 10.28, breekpsen f 6. NOORDSCHARWOUDE 24 Febr. Wortelen f 6.-* a 0.per 100 bos Roode kool f 12.20 a 0.0, Gele kool 11.50 100 K.Q. Roodekool Jbult. f 0 a 0, gele f grove uien f 10,28 Deensche witte f 7.a 10.—, WARMENHUIZEN, 24 Febr. Aardappe len f 0,—, drielingen I 0, kriel I 0.— Nep (buitenland) f 0.—? a 0.— Roode kool f 0— a 12.20, Gele f 0,— a 11.50, Witte f 0.Rhabarber f 0,r-r, Wortelen f 0, Deensche wittekool f 7.uitschot ld. f 0.a 0.id. roode f 0.a 0.-*-, ld. gele f 0.a 0.uien f 10.28. Opgave van Mededeelingen van Dinsdag 25 Februari. De geheele markt was in lusteloozc stem ming, alleen in Scheepvaartwaarde was eeni- belangstelling voor aandeden Holland— emika-lijn, die eènige procenten hooger openden. Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onzen hooggeachten Patroon dei Heer P. A. J ACOBS®. HET PERSONEEL. Alkmaar, 23 Februari 1919. ©atrouwds STEVEN ROELOFSEN en CORRY SCHOUTEN. De Heer en Mevr. ROELOFSEN Schouten betuiget, mede namens de Familie, dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 25 Febr. 1919. Getrouwd: JOSEPH TERWINDT en TRUUS MIDDELHOFF, diemede namens wederzijdscha familie, dank betuigen voor de blijken vam belangstelling, hij hun huwelijk ondervonden. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de geboorte onzer Dochter, betuigen wij onzen besten dank. P. CRAMER Cz. O. KRAMER—Jonker. Stampetoren, Febr. 1919. Wegens niet beschikbaar zijn der zaal Vrijdag voor bet geheele koor. Wordt gevraagd voor terstond of half Maart een flinke loon f 4 per week, en een voor lichte bezigheden en bood schappen. Zich te vervoegen bureau van dit blad. Tegen 1 April of eerder wordt gevraagd een van niet minder dan 14 jaren, ten huize van W. BRUINVIS, Oudegracht 182. G. W. v. d. POL, Metiusstraat 0. Voor direct gevraagd een Jfood- hnlp voor den dag, die een goede burgerpot kan koken. Loon f 6, Adres te bevragen bureau van dit blad. Aan de Alkmaaraalio Wat» scliertl, Westerweg, kunnen direct bij hat mangelen en inpakken geplaatst worden. Aanmelding eiken -werkdag aan de Wasscherij. Wordt GEVRAAGD, wegens huwelijk van het tegenwoordige, tegen ongeveer half Maart een net Aanbiedingen bij P. KRAMER <Sz. Stompetoren. Bij twee DAMES wordt een net gevraagd niet beneden de 15 jaar -PRINS HENDRIKSTRAAT 44. Bieden ileh aan J DNGE MENSCHEN v. depot of zet winkel. Liefst sigaren-branche. Man heeft netts vaste betrekking. Desge- wenscht borg kunnende stellen. Brieven onder G 642, bureau van dit blad. Aan de Alkmaarscha Machine fabriek en Scheepswerf „de Volhar ding" kunnen geplaatst worden een bekend met scheepswerk, een bekend met diverse motöres, een bekend #n»et reparatiën, en een GEVRAAOD een bekwaam H. SCHOONHOVEN en Zn., Langestraat, Alkmaar. Biedt zieh aan een fhnke op een boerderij, goed met de boerderij op de hoogte. Fr. br. letter M Boekhandel D. SPAAN DER, Wormerveer. STAATSLEENINOEN. 1 NEDERLAND. pCt. ÖElig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 5Q0/1000 1917 4* dito van f 1000 4 Oblig. dito 3J4 dito dito 3 dito dito 2% Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 1000 5 v BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.„Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 414 Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889*90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 Vorige koers 5 5 Bank» en Crediet'Instellingen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Öbl. 5 Mij. t Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4X Premleleeningcn. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 214 Prolongatie pCt. Atchis. Top. ét S F6 C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A, Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. Foundry Co. C; A. Amer. Hide Leather Comp, Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A, Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marine afg. pr. A, Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. Petr. br. Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber'Cult. MU- Aand. Nederl. Rubber HolL""Amerika Hjn A. Id. Gem.- Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A, Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem, Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. Av Ned/ Schcepv. Unio Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A, A'dam'Deli Comp. Aand.' Deli»MaatschappiiAand. Medan)tabak Aand,. Rotterdam Deli Aand, Senembah Tabak»My.'Aand. PROLONGATIE 41/, pCt 967/8 96i3/ls 8911/i« 89 s/s 837/g 83'/, 703/4 703/4 63 631/4 53 537/,8 g5i/, 96 95 951/4 285/ig 273/4 40 Vr 391/4 317/„ 393/s 39, 281/, 29 30 301/, 32»/,, 31 28 281/4 563/4 57 867/s 1001/, 991/1 183 188 190 1421g 1421/4 1001/, 1001/, 100 100 931/, 92V. 106i/i 1061/j, 73 3 3i/, Vorige koers 921/i8 8P/i« 9 21"/, 217/, 19'/,8 20 50 5U/4 7'/,, 71/8 12 121/a 94"/,, 28 281/4 134 134 1337/,, 132 837/la 831/4 821/18 88V,„ 883/g 273/4 27 118"/, 8 1171/, 2291/4 227 5961/, 5891It 871/4 148 2431/g 1493/4 147% 1181/, 411 409 18111/18 1801/, 2213/8 220 1843/4 185 108 1061A 411 414 393 395 1981/, 199 3051/4 175 175 2341/, 235 2211/, 224 242i/j - 2513/4 251, 277 278 287 289 2611/, 260 515 515 230 230 3081/, 308 479 478 Gevraagd Vrijdags of Zater dags oen nette

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3