Kost fin Inwoning Deftig gem. SUITE met SERRE 2 M Molkgoiton, Mb], r. IRaarlGreld t. Beek tfi Elzen-, Esschen en DennshouL tfi een CAFÉ net kolfbaan en Boelhuis meubelen, huisraad ulnboede D. J. LEVERT. Perceel uitmuntend Bouwland, Gouden, Zilveren en Diamant werken en Horloges. Beeren Fruithandelaren Fill) Ml! 8 APPEL op Donderdag 21 Fsitrsarr, des arorsds 1\ eer. I sart» IJl it II „AlkmaarPacket". VÉisM Bakkerij Je Vagelenzssg", Kastpapier. der Zangrereeuiglng „Vooruit" „Marijke ren SdiereniDpn". DË LANGE 8 DE HORAAZ, Altmaar. Rente voor Deposito's. Zoolang de voorraad strekt bied ik restant-part^ en SIGAREN aan tegen veel verminderde prjjzen. HEERENHÜIS BERGEN. TE KOOP: CAS. L. C. DE BOER, Bezoekt den GfOOten Uitverkoop bij BOELHUIS. 20 °|o korting. Sinaasappelen en -:- Citroenen. -:- Mandarijnen. Algemeene Arbeiders-Coöperatie JfOOBWAABTS", - ES Yerhuren Safeloketten. Tuindorsknecht. GEVRAAGD een BOERENKNECHT vast Arbeider, Net Burgerkosthmis 14 beste Oonsehapen en 25 Overhonders, grasiiiiiaimaciiAiie, TE KOOP door stil gaan leven P. J. LAURMAN, Voorhanden eene prachtcoUectie bjj A. MAASEN. MIDDENSTANDER*?, wanneer gy nw boekhouding laat inriehten deer het Centraal Bureau van Advies voor den Middenstand, zit gij niet te znehten bij het invullen vaw het beschrjjjvings- billet veor den Hoofdelijkeu Omslag. Kantnet: Geestersin^ei 25, Alkmaar. bij J. H. JF1.MEIJER. J. VAI DER POL. Openbare Uitvoering ALKMAAR (Voordam). Yooj zes laandao mt BJ]a °|g 99 «én jaar 4 Het één dag opzegging 2 °|0 9$ ties dagen 21 |a °|o Voor drie maanden Tast 3 In de BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS worden loketten yerhunrd voor het opbergen van effecten en andere waarden. Huurprijs der loketten Tanaf f 5.— per jaar. flinke Jongen KOSTHUIS, Tegen belooning Huis, BoTenbflis of ongein. Kamers met keuken Burgecwoonhuis INDIAN '16 ■T" "JLOOp Uil. da Wed. E. DE VRIES- SCHOEP. Leidsehe DEKENS. Ziet de Etalage. P. HOPMAN, Groote Dorpstr. Vroeg Rood-, vroeg Geel-, Hnisgeel- en Deenscb Witkoolzaad, bij Jb TOL. Si. Pancras f 6.— per 100 kilo, ZAADMARKT 80, naast den Zeadbaod. Alkmaar, Mlent 22, P. J. LAURMAN, Uitmunt. HOORNVEE en beste PAARDEN, HUISRAAD. Enkels fsbrsikte goidsn Heereu-Horloges mot garantie. is iel „SBLBEN VUES", tis 8si Bser KHU iu in Ï30S3TRAST. Spreker: R. v. SLÜI3, v»b Amsterdam. Wofiisiiig, Duud&fdig si Zaterdag ferkrijgbaar 10: N. v. d. KAMER, H. v. d. KAMER, G. v. 't HOF, X M. DE WiLD, Alkmaar. Filiaal ötreclit, Oüdegracht 144 so 146. vanaf f 1.— J. RISKANTER, Laat. Bergen (N.-HL) Vanaf WOENSDAG ferkrijgbaar Wijziging Dienstregeling iiEfaugsBÉ 3 iiart IS 19» dagelijks kekaiTe Zondags Goederen in doorvoer J. de Vries, Hekelstraat Van dor Oord. C. v. 't Hof, Laat. Qntbiitkoek 40 cent Lekksrbskiss - - 40 eest Kraitkosk li pan t. 90 csnt 0» VRIJDAG 28 FEBRUARI ei ZONDAG 2 HU1T. Brsedstraat A 10. Telefoon 120. Aanbevelend, Br biedt ziek aan tegen 20 Maart een Ook eenigszins bekend met bouw' en boerderij. Adret Omval 51. GIVBIAGD om met 3 Maart ia dienst te treden een Adres P. LODDER, vrachtrijder, Oudkarspel. om direct In dienst te treden, goed kunnende melken, bij Wed. N. E. BAKKER—Bruin, Berger- meer, Bergen (N.H.) OEVRAAOD een bekend met boerderij «n bouwerij bij J. KRAMER, Bergermeer bij Bergen. Woning beschikbaar. TWEE PERSONEN zoeken net liefst met vrije kamer. Brieven met prijsopgaaf onder 1 644 bureau van dit blad. gevraagd voor pnderwijzei es, tegen half Maart. Brieven onder letter B 637 bureau van dit blad. gevraagd. Franeo brieven met prijsopgaaf onder D 639 bureau van dit blad. voor 2 1 3 personen, met of z. PENS10N, voor direct of later. Br. bur. Alkra. Grt. Iett. H 643. te huur gevraagd door jongelui z. k. per 1 April of direct. Brieven met prijsopg. en verl. beiooning onder N 646, bureau van dit blad. TE KOOP: bij J. SMIT, Noorddijk, gem. Ursem. TE KOOP: bij O. DE MAIJER te Schoorl. TONKOOP aangeboden,aan den Westerweg, voorzien van electrisch licht. Te bevragen Langestraat 74. TE KOOP beslist 1 Mei ontruimd gelegen op 5 minuten afstand van Alkmaar. Brieven onder no. J624 bureau van dit blad. MOTORRIJWIEL aangeboden, 2 tyl. 7.6 H.P., voorzien van lamp, hoorn, snelheidsmeter, duozitting eu prima banden. Is beslist zonder gebreken. Adres P. HU1JQ, Hoek ffe Vaart Santpoort. ee« zoo goed als nieuwe (dunne vingerbalk) met 4 messes. Te zleu en te bevragen alle werkdagen bij O, SPEETS, 5t ra- petoren N.-H, Ondergetekende mnakt hare geachte Clientele bekend dat vanaf heden niet meer ln haar dienst In. STRIJKGOEDEREN worden evenals voorheen weer door mij behandeld. Beleefd aanbevelend, Pensionhouders, alvorens gij uwe wollen- en watten- D E K ENS elders koopt, vraagt bij ons eens prijzen. Wij verkoopen uitsluitend de beste BILEEFD AANBEVELEND, thuis bezorgd. Te bestellen Sigarenma gazijn Te koop aan RU- en Werk- paard, zwarts merrie mat twee witte veetan, en «en Rijpaard, zwarte merrie met twee witte voeten, beide sierlijk in tuig en raak voor alles, bij 3. A. BEUDEKER. Koningsstraat. nabij TRAMSTATION op eeu zeer welvarend dorp in; NOORD-HOL LAND, beste zaak. Brieven onder lett. J 645, bur. v. d. blad. Te keep hfi laMhlfTtai I liggende bij de stalles „VOOR WAARTS" te Stompeteren en de EENDRACHT» te Zuid- schermer. luschrijvingsbiljetten vóór 5 Maart 1919 iu te leveren aan de N.V. Zuivelfabriek „Neerlandia" te Stompetorea. inlichtingen bij den Dlreatesr, op Donderdag 17 Februari 191», *s 10 uur, In het locaal „HARMONIE" te ALKMAAR, van Te bezichtigen WOENSDAG 26 TIBRUARI van 12—3 uur. Vooraf VERKOOPINQ op bet HOF van diverse goede ren, waaronder ongeveer 50 60 koopenjBRANDHOUT. A. OUDES, Spoorstraat 47. Telet. 460. Goud- an Zilversmid. Opgericht 1883. notaris te SCHOORLDAM, zal op Zaterdag 1 Maart 1919, des middags ld nnr, in het koffiehuis vsn den heer P. HECKER, Ver dronkenoord achter de Visehmarkt, te ALKMAAR, publiek verkoopen te Ichermer, (gem. SCHERMER- HORN), sectie B, no. 49, groot 3 H.A., 46 A., 90 c.A. Tc veilen in 2 deelen. In huur bij den heer C. Kroon, tot 25 Dec. 1920, voor 1750 per jaar. Eigendom van den Heer D. JONOERT. notaris te SCHOORLDAM, zal op WOENSDAG 12 MAART 1919, 's morgens 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer Jn. DEKKER jbz. te Koedijk (om*con tant geld) PUBLIEK VERKOOPEN als: 1 vcrsche' koe 1 melkkoe, 1 zwarte ruin, oud 13 jaar en 1 zwart bonte ruin, oud 9 jaar, verder 3 ppen. Voorts2 grillen, 3 ploeghamen, 2 evenaars, 3 paards evenaar met spoorstokken. 2 wielploegen, culti vator, 2 alrdtroggen, koolberrie, egge, 2 ploegkettings, polderwagen, kruiwagenkoolbanken, koollift, nieuwe koolkleeden, aardappsteh- raandBn, spaanscha rieten, koolman den. kleed^n, zeil, bascule met ge wichten, uienmanden, peenenma- chine, planken, enz. Vaartuigen, als: 1 heele praam öt beun, 2 1/4 pramen, 1/2 praam, 1 ijzeren boeier, J houten boeier. en 50 bakken met Schotsere muizen. Broeibakken met 52 ramen met daaronder grage roodekoolplaaten, 1 ramenbqet, ©raagrood-, grasgwlt-, Uahrft-, taairood-, geel en Jaapjespeenen- zaad (zelf in 1918 geteeld). Een vijzelberg met schut' «u Ongeveer 6 jwaaaiu KOL- ra FAARDENMEST. Eikenhouten tafels met losse har den, tnaalmaahine, stoelen enz. GEOPEND tof 9 uur. ZONDAGS tot 4 uur. BELEEFD U1TNOODIQEND. Rijke keuie; Horloges Kettingen Horloge-armbanden Armbanden Juweelen-rlngen Zegelringen Colliers Manchetknoopen Dasspelden Broches Blousesps^clen Servetbanden Sehepwerk Hangers enz. Zesr Billijk. Heden weder ontvangen eea prachtig partijtje Ook eea partijtje zeer mooie Concurrearende verkoop. ALKMAAR. Bakkerij Lindenlaan 15. ie ALKMAAR. Sec. Verl. Snaarmaaslaan 80. togen de piannen van de regsering, die een be lasting wil heffee op de verbruiksartikelen, Behat vrfl. Itotrde tt cent. Laat. Huig bro u werstraat St. Annastraat. De winkels z(jn peopend morgens 8 uur. GEZ. SLAGERS. Het Kalfsvlaescb is verlaagd met SO ccjjt per kilo. Hel Kail*- e» Varkensgehakt is verlaagd met 39 cent per kilo. VOOR Steeds flinke voorraad. Prima kwaliteit. NIET DUURI Telef. No. 34. BIJ Biefstuk f 2.00 p. S ons Lende-beuf f 1.85 m a Lappen f 1.75 m Fricandeau f 1.90 p. 5 ons Lappen f 1.80 Caroonade - f 1.75 Kluifjes f 0.60 n m STOÖMBOOTDIENST ALKMAAR morg. 9 uurvan AMSTERDAM 's aam. halt vier. ASfl-flflfjPn Trin"« ALKMAAR: Dinsdag, Donderdag,Zaterdag. büiU UDgÜH „IIIU AMSTERDAM:Ma?«dag,Woensdag,Vrijdag. saar LKIDEN; DEN HAAG, DELFT, SCHIEDAM, ROTTERDAM bh H RLINGEN, LEEUWARDEN, SNEIK en BOLSWARD. HF ©elegenheld 1st verzekeren der Mndlusca teren een premie ran 7| cent p«r flOO.— WOENSDAG verkrijgbaar bij Ds winkels zijn des morgens 8 uur geopend. OEZ. SLAGERS. Lappen en Gehakt f 0.75 p. 5 ons Kluifjes f 0.30 5 Uitsluitend h contant. Be winkels z(Jn geopend Tan 8-19 nu, 3-6 am. OEZ. SLAGERS. Ook verkrijgbaar bi] Mej. PRONK, Ridderstraat. P.S. Be-ehnlt 16 et. p. pakje. DAGELIJKS VERSCH. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. E TE SCHERMERHORN, Opvoerfig der 0»erella AANVANG 7 uur. ItailillsÉcli Mlsmttiiet I! I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4