DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ri9 No 48 WO EN S O 26 FEBRUARI. Deze louraut wordt eiken avond, behalve op Zoo- en l eest dagen, uitgegeven. Abonnementsprijs by vooruitbetaling per 4 maanden voor Alkmaar f 1.005, franco door het ge heele liijk f 1.9Ü. Aizundemjke en bewysnummerB a Cents. Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franeo aan de N.T. Boek- en Handelsdrukkerij vli. HEBMs. COSTEE ZOON, Toordam C 9. Het in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. Binnenland. Gemengd NfeirfB. Git nummer bestaat utt 2 bladen. H.OR^.QT'd ©0U @U twf TeSeföonsüïHHieir 3. Prijs der gewone Advertentiën XXII. Het is begrijpelijk, dat de commissie voor baar omvangrijken arbeid de hulp en voor lichting van zeer velea van noode gehad heeft. in het bijzonder heeft zij gemeend, een woord van nijzonderen dank te moeten spre ken tot den Directeur van gemeentewerken en diens staf, 'zonder wiens krachtige medewer king men op heel wat moeilijkheden zou ge stuit zijn. Wat de conclusies der commissi® betreft, deze zijn de logische gevolgtrekkingen uit het door ons weergegeven materiaal dat de com missie voor haar rapport heeft verzameld. Vele industriëele ondernemingen hebben zich principieel uitgesproken, van de aange boden gelegenheid om aan water as tfoor is liggen gebruik te zullen maken, tenrfP «sok de handel in en bustes de gemeente geloosd heeft, dat er gebrek is aan goed gelegaa op slagplaatsen, vooral voor aaa bederf onder hevige'goederen. Dat de belangstelling van orodueentsa uit den omtrek groot was, ia wel het meest bevre digende resultaat, want al ia de kwestie vaa betere plaatsing van bestaande industriëele ondernemingen in Alkjnaar van direct belang voor de inwoners, de wensch om van Alk maar een handels- en opslagcentrum te ma ken belooft voor alle handelaren en nijveren in de gemeente groote voordeden en het gel delijk belang der stad zelve ia daarbij niet te onderschatten. De commissie te dan ook vaa meening, dat de gelegenheid welke thans geboden wordt, dient te worden aangegrepen. De pro ducenten zullen markten en opslagplaatsen .voor hun waren moeten vinden, industriëele ondernemingen zullen daardoor wordeu aan getrokken om de aangevoerde grondstoffen tó gaan bewerken en wanneer eenmaal een daartoe geschikte plaats gekozen is, behoeft men voor verplaatsing niet meer te vreezen. Biedt Alkmaar, nu de veranderde en sterk vermeerderde productie der omgeving voor nieuwe problemen geplaatst is, terreinen en opslagplaatsen aan, dan zal het andere ge meenten zeer moeilijk vallen, haar later een deel van den omzet te ontnemen. Het leven vraagt hoe langer hoe meer krachtig aanpakken, vlug handelen, goed re kenen en dan iets wagen als de gevolgen te overzien zijn. Onze kinderen zullen weer andere proble men op te lossen krijgen. Maar dit probleem moet het tegenwoordige geslacht uitwerken, wil niet het verwijt op ons rusten, dat wij den weg dien wij moeten volgen wel gezien maar niet betreden hebben. Er is direct behoefte aan goede terreinen en die behoefte zal in de eerstvolgende jaren reeds gestadig en sterk wassen. Industrie brengt voor een gemeente vóór- en nadeelen. Zijn de grondstoffen der in dustrie niet plaatselijk verkrijgbaar, dan zal iedere werkeloosheid d^r arbeiders vaa de gemeente groote offers eischea. Daarom ligt het ook niet op den weg der gemeente om alle industrie naar hier te trek ken maar zal er, bij het verleenea van facili teiten wel degelijk rekening gehouden moeten worden met den aard van het bedrijf. Voor die faciliteiten zullen reeds in de ge meente gevestigde industrieën het eerst in aanmerking komen en daarna die ohderne mingen welke de producenten uit den omtrek verwerken, zooals de zuivelindustrie, de ex portslachterijen. de huiden- en lederbereiding enz., alsmede aie industrieën welke voor het verkrijgen dier grondstoffen en de daaruit bewerkte producten het noodige leveren. Een dergelijke natuurlijke ontwikkeling der nijverheid zal de gemeente ten goede kunnen komen en bij de uitgifte der terreinen zal daarmede rekening gehouden moeten worden. Toeneming der nijverheid zal ook voor de bestaande ondernemingen voordeelig zijn De vakopleiding der werklieden zal doel matiger en de keuze der werklieden ruime: worden. Dan zijn arbeiders noch onderne ming zóó uitsluitend op eikaar aangewezen als thans. Nu moet de arbeidej bij verwisseling van patroon veelal de gemeente verlaten en de onderneming voor tijdelijk extra werk arbei ders van elders aanvoeren. Het verdient zeer zeker aanbeveling, de in dustrie volgens een bepaalde lijn oniwikkelc te steunen. Handelsterreinen zijn van meer beteekenis voor de gemeente zelve, daar de exploitatie daarvan veel minder arbeiders vergt en daar door dus minder werkeloosheid te vreezen is. De producten uit de omgeving mogen hoog of laag in prijs zijn, zij moeten met de minste kosten gedistribueerd of bewaard worden. Mislukt bet eene product, dan kan het andere weer overvloediger zijn. In ons gewest ontbreekt de gelegenheid tot bewaren nog geheel of wel deze Is zóó on doelmatig au knsthftaa, dat dB handel er thans toe moet overgaan om betere toestaa den te scheppen- De gelegenheid tot faewariaj te Alkmaar aangeboden wek t oaoikltteHiji door producent en handelaar warden aange grepen. Het beschikbaar stellen van opslag plaatsen, die een minimum vervoer- en be- waarloon eischen zal ook de belangen van grossiers en materialen-handelaars ten goe de komen. Voor deze laatsten ontbreekt tot dusverre alles wat op economische ttewlsaatig- heid gelijkt. Op de stichting van een beun» te vaa vele zijden aangedrongen. Wel heett de kaashandel er op gewezen, dat de kaasmarkt daardoor schade zal lijden, maar in het afgeloopen jaar is de kaashan del reeds belangrijk achteruit gegaan en de samenwerking der coöperatieve fabrieken is De regelingen, aldus Wilson, voor rrede, nog te inniger gewordua nu de exportmoge lijkheden! die in vredestijd aan het va* ver bonden waren, zooais b.v. aedietverleeniag in den vreemde en oabehmdkëd sssei vendkii- lende markten, door és bgpïrkkg vaffl' tó aantal exportlanden door dn be langrijk vennmeterd ©ia- De eommteais -das dg eacte markt met terugkeer» as s&seat, stat mix gemeente slechts dan mg tea te tongen i huidigen"vrede, zouden gees: meoaehetkriftijd in stand kunnen blijven, tenzij zij werden waarborgd door de veremigde krachten, beschaafde wereld. De president was er vaa overteligd geble ven, dat hij het doel en de opvatting van de Vereenigde Staten vertolkt Dat er in dezen tijd van moordaanslagen voor den president van Amerika plannen ge maakt waren, laat zich begrijpen. Vóór dat Wilson Maandag te Boston voet aan wal zet te, werd een samenspanning ontdekt onl bom men te laten ontploften op het oogenblik, dat hij het havengebied zou verlaten. In verband daarmee werden Zondag te New-York 14 Spanjaarden en Maandag 9 Spanjaarden be uevens een1 Cubaan te Philadelphia gearres teerd. Klaarblijkelijk is nog een tweede poging gedaan om den president ie vermoorden. Eea man, genaamd Andrew Ragoskv, die als 'liiderd, iradttee 's pre kea kan uiterst gunstig gelegen opslagplaatsen aanbieden, zoodat deze hua voorraden niet op het platte land zuilen opslaan maar in Alkmaar zullen doncgntreerea. Dan zuil» de kooplieden naar Alkmaar komen en zai er ook voor dit artikel vanzelf een beurs ontstaan. De gemeente oedenke, dat wie het eerst komt het eerst zal malen. anarchist wordt afgescki I sidenten vertrekken in hei Copley Piasa-hocel der kaan- J te bereiken en' werd na em gevecht ©p de trap in hechtenis genomen, riij had een re volver bij zich en erkende, „te probeeren, zijn wanneer zij aan de 'coöperatieve _fabm-1 president Wilson te spreken te krijgen". De Duitsche Nationale Vergadering heeft in eerste en ttweede lezmg het ontwerp op de samenstelling van een voorloopige rijks- weerbaarheid aangenomen. De minister van verdediging, Noske, wees er op, dat Duitschland's militaire macht hoogstens een derde van de oude vredessterk- te zou kunnen bereiken. De vredesóónferttdte h het mg met er- aver eens of-ai® nu spoêdig swgtlijk de nieuwe wapensületaisday®®r®ra«a,é£a zal opleggen, die daa uitshdtesd vaa aailitairea aard zullen zijn, dan wel of men alles nog een of twee maanden zal uitstellen, maar dan ook ineens de geheele vredesprelimhmiren zal afsluiten. In Baden blijmt de partijen de voor loopige regeering erkennen; de radenrepu bliek wordt geacht niet te bestaan. In Hongarije zullen de voor den oorlog verantwoordelijke ministers ter verantwoor ding wopden gerasped. Een bericht zegt, dat Clememeaa but" ten gevaar is. het congres der Beiersche Arsotr en Bdertnraden te M&nchen is geopend, De voorzitter van de mijnwerkersfede ratie van Wales spoorde de mijnwerkers aan om M regeerkig&vdorsM <m een émfaam- misste ie benoemen, U aammtdm. In den AmemstemtHm Senmt dja de debatten over den volkenbond voortgezet Volgens us VurwSrte ton in Beieren reeds een mem kabkieü sijn gmtmé mei Förster ah stinkteMStesiéei |WIJ LEVEREN: Print» Schoenwerk en.keurig afgewerkte, uiterst solide Separaties. ENORME SORTEERINO -:- ALLEEN PRIMA KWALITEITEN LAOS PRIJZEN. ^irma HERMs. DE RAAT De motie-Sannes werd verworpen met 35 egen 30 stemmen (voor de linkerzijde en de beuren A. P. Staalman en v. d. Laar). De heer Van D ij k klaagde over adminis tratieven omslag bij het onderzoek van onge vallen door de Rijksverzekeringsbank. Biji art. 61 werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen de wijziging van eenige artikelen der radenwet. Eveneens de credietwet voor de voorbereiding van de uitvoering der verzeke ringswetten,, De commissie ontveinst zich nut dat stich ting van zulk een beurs groot n adeel zal be rokkenen èn aan de gemeente, die langzame- hand haar wik- es weegloonen, èn aan dea kaashandelaren, die de voordeden welke ook een langzaam wegkwijnende markt hun biedt, sneller zouden derven dan anders het geval zou zijn. Dit te betreuren baat niet. De tij den zijn nu eenmaal veranderd en de ge meente, die zich hare^narkt ziet ontglippen moet trachten zich de voordeden te verzeke ren, die de toekomst, bij tijdige wijziging vaa den ouden koers ia den schoot draagt. Wat de handelaar betreft, deze zal zich moeten aanpassen aan de veranderde en ver anderende omstandigheden ten opzichte van zijn bedrijf. Men moet niet bij de pakken neerzitten, maar trachten te redden wat er nog té redden is. Welïidit zou men nog eenige jaren uit bet oude stelsel enkele voordeden kunnen beha len, om daarna den geheelea kaaauitvoer uit Alkmaar te zien verdwijnen. Al zal een deel der producenten hun waar op de markt blijven brengen, het proces zal een langzaam verloop hebben, het it begon nen en niet meer te stuiten. Nu de Amerikaansche Senaat niet meer m meerderheid /uit Wilson's partijgenoot» is samengesteld, is het niet te verwonderen, dat er heel wat stemmen van senatoren tegest Wilson's Volkerenbond opgaan. Nu is als ware een campagne tegen den Volkerenbond begonnen en de president zaf nu hij te Boston aan land gestapt is, al zijn krachten noodig hebben om de m Europa ge nomen besluiten in Amerika ingang te doen vinden. Tegenstanders van Wilson beweren, dat de Volkerenbond met de Monroe-leer ia «trijd is, dat Amerika geen vreemde inmenging in zijn handelingen kan dulden en vooral dat Amerika zich niet moet storen aan het In zicht van kleine Amerikaansche staten. Van andere zijde wordt weer gemeld, dat er verschillende aanwijzingen zijn, dat de Amerikanen het Volkerenbondplan zullen aanvaarden. Van die zijde meent men, dat de oppositie meer verband houdt met het oog merk, invloed uit te oefenen op de komende verkiezingen. De oppositie tegen den Volke renbond zal gebaseerd zijn op de hypothese, dat de overeenkomst, zooaft deze nu bestaat van direct voordeel is voor Engeland, omdat Engeland met zijn koloniën door zijn groo- ter aantal stemmen in den uitvoerenden raad den toestand zou beheerschen. De democratische senator Lewis heeft evenwel den Volkenbond verdedigd en opge merkt, dat deze geen inbreuk maakt op de Monroe-leer. Hij wees er op, dat er elf Ame rikaansche republieken zijn, zoodat de Ver eenigde Staten met de Midden- en Zuid- Amerikaansche republieken een meerderheid van stemmen zouden hebben. Wilson is maar direct begonnen in Boston De groote Beiersche arsol- ea boermraad heeft een draadlooze medededing tot het proletariaat van alle landen gericht, waarin gezegd wordt dat na den moord op Eisner Het Beiersche proletariaat eensgezind tot be scherming der revolutie m opgestaan. Volgens mededeeiingen, welke Beiersche afgevaardigden in Beieren hebben gedaan,- is de toestand in het bereik van het tweede en derde Beiersche legercorps, dat in het bijzon dei in Neurenberg rustig en ordelijk is. Men neejnt niet aan, dat de onlusten in München naar het platteland zullen over slaan, doch gelooft integendeel eer dat het land duidelijk van zijn verschil van meening door het stopzetten van dm toevoer naar München blijk zal geven, en dat men de ra den-regeering geen lang leven kan geven, omdat het haar niet mogelijk zal zijn, Mün chen voldoende van voedsel te voorzien. Ten einde erkenning van de bestaande be- drijfsraden te verkrijgen, hebben de arbeiders in de mijnen van midden-Duitschlaud algee mem den arbeid neergelegd. Alle fabrieken, spoorwegwerkplaatsen en. gemeentebedrijven' (gas, water en electriciieit) zullen, naar men meent, volgen. Na onderhandelingen, die twee dagen ben geduurd', is er usschen de meerdert heb- heids- Statera Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van 25 Februari waa aan de orde de begreoting van arbeid, afdeeling Ar- beidsverzekqrng. De heer Sannee zeide den minister den steun zijner fractie toe, nu er uitzicht bestaat op bevrediging ten aan zien der arbeidersverzekering, at laten de sociaal-democraten de gedachte aan staats pensioen niet los Zij zullen daar echter op terugkomen bij de behandeling van het Wets ontwerp tot wijziging van de invaliditeitswet. Spr. vroeg een noodmaatregel om 70-jarigen, die buiten art. 369 der invaliditeitswet vallen, ook aan een rente te helpen en dimde een mo tie in tot hei uitspreken van de wenschelijk- he'd van dien noodmaatregel. De heer Snoecfe Henkemans wilde subsidieering van döor belanghebbenden te stichten kinderfondsen en uitbreiding der ziekteverzekering tot alle arbeiders, die vallen onder de invaliditeitswet. Hij waarschuwde tegen het opnemen van zelfstandig-werkenden in de invaliditeitsverzekering door steun aan de vrijwillige verzekering. Dit kon z. 1. veel beter geschieden door hen te brengen onder de verplichte verzekering. De heer De Mur a 11 beval aanneming zijner eveneens aan de orde gestelde motie tot verhooging van invaliditeiterente van 2 tot 3 m voor gehuwde paren van 3 op 5 aan. De heer Rutgers meende, dat de motie- Sannes ontijdig was, nu cm wijziging van de invaliditeitswet is aangekondigd. De heer D u ij s vroeg wanneer de ziektewet in werking zal treden. Spreker drong er op aan dat de bedragen, welke aan premies van verzekeringswetten 3 zullen worden opgebracht, zullen worden be- socialisten, de onafhankelijk» te Mannheim j legd in voor het algemeen welzijn nuttige in- en de communistische partij areenki op den volgcu- een redevoering te houden. Hij wees er op, dat indien de conferentie mislukte, de hoop op vrede, door de menschheid gekoesterd, ;d wordt en alle volken weer in vij- tegenover elkaar komen vernietigd won andige kampen staan. De mannen, die te Parijs aan de confe rentie deelnamen, beseffen even scherp als welke Amerikanen ook, dat zij niet de mees- tsM, maar de van hun volk z uu d$n grondslag een overeenkomst tot stand gekomen: le. de door de onafhankelijke m communistische partij uitgeroepen raden-re publiek wordt als niet bestaand verklaard. De partijen erkennen de voorloopige Duit sche volksregeering; 2e. de door ae onafhan kelijke en communistische partij bezette parti culiere en openbare gebouwen worden on verwijld ontruimd. De pers zal persvrijheid worden gewaarborgd; 3e. alle wapenen en munitie moeten aanstonds worden afgele verd. KORTE BERICHTEN. De Duitsche minister va*,, Buitenland- sche Zaken hééft een afkeurend oordeel uit gesproken over het ontwerp-Volkerenbond. Volgens een Poolsdi blad heeft de En tente dén Tsjecho-Sloiwaien gelast het gebied van Teschen te ontruimen, overeenkomstig de Tsjechisch-Pool8che afspraak te Parijs. Het heet dat de stakingen in Hongarije zich uitbreiden tóf Kroatië en SUtvonië. De officieren en onderofficieren va* het vrijwillige Duitsche leger zullen in de eerste plaats in aanmerking komen voor de toekoatr stige Duitsche ,#eiwsweht>\ Lloyd Oeorge hield in het Lagerhuis een rede over de staking der mijnwerkers, hun eischen ea de gevolgen der eventueele inwilli- ging. Op de bezittingen van den president van de Hongaarsche Volksrepubliek, graaf Karolyi, is op plechtige wiize een begin ge maakt met dé, grondverdeeling. Het congres van Ieren in Amerika nam een motie aan ten gunste van het zelfbeschik kingsrecht van IerlandTevens wordt ver klaard dat de oorlogstoestand bestaat ius- schen Engeland en Ierland. Britsche banken hebben zich vereenigd voor de vorming van een bankom den bui- tenlandschen handel te vergemakkelijken. Te Parijs is éen „gezant' van de Jar- sehe republiek' omgekomen. stellingen. Hij dtende een motie in, vragende om onmiddellijke verhoogiog d«r invalidi teiterente van 2 ess, 3 tot 5 en 7.50, in ie gaan op 60-jarig» leeftijd. De heer K o o 1 e n zou tegen de motie-San nes stemmen, omdat zij vooruitloopt op de be slissing ten aanzien van het staatspensioen. De heer K r u y t vroeg duurtetoeslagen voor hen die een ongevallenrente trekken. De heer Reijmer verdedigde de raden» wet tegen de daarop gerichte aanvallen. De heer VandeLaar bestreed de mo tie-Sannes. j De M i n 1 s t e r zou trachten in de verzeke ringswetten dezelfde bepaling van den arbei der op te nemen. Bij herziening van de onge vallenwet komt het geschikt maken tot arbei der'van de ongevalienrenietrekkers aan de orde. De minister wenschte de ziektebehandeling voor alles beneden zeker inkomen naast de ziektewet, doch'in verband daarmede. De te benoemen staatscommissie zal deze zaak voor bereiden. Spr. gevoelde voor het denkbeelc van den heer Snoeck Henkemans inzake steun aan groote gezinnen. Hij vreesde evenwel dai hij daarvoor geen meerderheid zou vinden, Spr. wilde alleen uitbreiding van art. 369 in validiteitswet tot niet-loonarbeldprs als mid del ter invoering van vrijwillige verzekering, daarom was hij tegen de motie-Sannes, die door afzonderlijke invoering staatspension- neering zou beteekenen. De motie-Duys eisch te het onmogelijke. De motie- DeMuralt was den minister sympathiek. Het ontwerp ter uit voering ligt gereed. De minister hoopte dat de groote wijziging in de invaliditeitswet in Mei zal kunnen worden ingediend. De heer Rutgers stelde sluiting van hei debat voor. De heeren Duys en Sannes voerden als voorstellers van de motie nog hen woord. Daarna werd het voorstel-Rutgers aangenomen met 41 tegen 23 stemmen. De motie-Duys werd verworpen met 47 te- en 18 stemmen (voor de S. D. A. P. en de ■en Kolthtk en ter Hall). •ij de afdeeling VoHasgamdhetó vroeg da leer Schaper krachtig c^iredea fegm vlefc- typhus m spoedige GsaateegelesDi der van het gësn 'z asa mstmgm. wild emeentsa uitecfeaketeB tij da uitvoering van WonkgwsL De heer L. M. Hermann ®®ea eveneens het nog voortdurend gebrek aan woningen. aan op bouw van overheidswege, heer L e 1 y vroeg rijkasteun voor hel instituut voor volkshuisvesting. Ten 6 uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 uur. EEN BELGISCHE REOEERIN0SVER- KLARING. Naar de Msb. uit Brussel verneemt, mag men verwachten, dat in den loop van deze week de Belgische regeering In de Kamer een verklaring zal afleggen dat de verschillende berichten der laatste weken In de pera voorko mende, omtrent de annexatie van Neder- landsch gebied, "op leugens berusten en dat België alleen met Nederland in onderhande- tredea zal over de vrijheid van de ling tred Schelde. STATENVERKIEZINGEN NOORD-HOLLAND. Officieel zijn in den kieskring Zaandam 121 candidaten gesteld die over 12 lijsten als volgt verdeeld zijn: Soc. Partij 6, Middenstands- partij 15, R. Kath. 6, Lib. Unie 7. Chr. Dem. 4, S. D. A. P. 6. Vrijz. Dem. 20, Anti-Rev. 10, Comm. Partij 10, Vrij-Lib. 14, Econom. bond 13 en Chr. Hist. 10 candidaten. Ten stadhuize te Amsterdam zijn voor den kieskring Amsterdam de volgende lijsten in gediend: Unie-lib. 12, Unie-lib. (bijz. lijst) 0, Vrij-lib. 14, Vrijz.-dem. 10, Ec. Bond 13, A, R. partij: 7, R. K.partij 12, C.-JL partij 10, S. D. A. P. 20, Christen-Democraten 4, Nat. Bond van Prot. kiezers 2, S. P. 6. C. P. 10, Middenstandspartij 15 en Chr .-Soc. par tij 5. Op het hoofdstembureau Haarlem zijn lijs ten ingediend van: C. P. 10, S. D. A. P. 10, C.-H. partij 12, U.-L. 15, A.-R. 10, R. K. 6, Middenstandspartij 15, Éc. Bond 13, Vrü- Liberalen 14, Nat. Bond van Prot. kiezers 2. Chr.-Democraten 4, Ghr.-Soc. 5. THEE. Het Rijkskantoor voor thee en koffie heeft, naar de Tel. meldt, onder dagteekening van 24 Februari een mededeeling aan koopers van thee op de Java-thee-veiling van Vrijdag as. uitgegeven, waarin maatregelen genomen zijn die prijsopdrijving kunnen voorkomen. Alle koopgerechtigden verkrijgen onder con trole een bepaald aantal kisten thee en zoo wel zij die airect oo de veiling koopen, als zij die zich uit de tweede hand voorzien, zijn verplicht aan verbruiker» „tot hoogstens 1.45 per H K.O. „netto" te verkoopen. PETROLEUMDISTRIBUTIE. Naar de Tel. verneemt, zullen de distribu tiebepalingen voor petroleum in den loop van de maand Maart worden opgeheven. De da tum is nog niet vastgesteld. Besprekingen daartoe worden nog gevoerd. Naar alle waar schijnlijkheid zaTtevens tegen 1 April de af deeling Petroleum van het Rijkskantoor voor verlichtings- en aanverwante artikelen wor den opgeheven, wellicht zelfs het geheele dmreau. De Avp. deelt mede, dat tegen 3 of 10 Maart as. de petroleum zal worden vrijgege ven. Wij hebben van dit bericht geen bevestiging kunnen krijgen, zegt het Vaa. Ter plaatse waar wij er naar informeerden achtte men het onwaarschijnlijk. BELGISCHE SCHAPEN. Schapen uit België tijdens den oorlog over de Neaerlandsche grens gebracht mogen in gevolge ministerieeTbesluit naar het land van herkomst teruggevoerd worden. Deze scha pen zijn van Zeeuwsch ras; de uitvoer van drachtige exemplaren is verboden. Naar men van de zijde van hei bsstnur ALKMA1RSCHE COURANT m _7ém HOOU81BAAT 6, TELLI'. 491. i I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1