dagmeisje, hei mi H. B, KNUPPELBreedstraat. vraagt werk t. d. aTonduren. Positie. Heden THEE Yeeboellmis, Adresboek van Alkmaar. r gum. Zit-ei SI Ter overname aangeboden: Weiland de Herberg netto Dienstbode. 1S|I Meubelmaker. Ant. Schellinger, Teeltregeling. TE KOOP TE KOOP: Amsterdamsclie Beurs. Noordhollandscli Landbouwcrediët. boekaankondiging. Openingskoersen van heden. Advertentiën. Christina Clasiena Antonia, Marktberichten. Emile Henri Christophe Gouverne, brood- koek- en bankei- bakkersbediende, H.H. Watermolonaars. Watermolenaar, OPROEPING. P. J. C. VAN TOQKHENBDRCH, een Kamermeisje en een Werkmeisje een bekwame Kookster. Gevraagd IEMAND, een flinke JONGEN BAAS-KNECHT Kantoorbediende actief persoon toorloopig bericht. Belangrijk Gevraagd d i r e k t Gemeubileerde Suite met Serre Zit- en Slaapkamer eeü woon-winkelhuis. een woning buis of bovenhuis Ie klas Heerenrijwïel Vroeg Rood-, vroeg Geel-, Huisgeei- en Deenwch Witkoolzaad, bil Jb TOL St. Pancras 14 beste Oonschapen en 25 Overhouders, UIT 1)E HAND TE KOOP ofTEHUUR Te Koop. Gre@te party ledige groentemanden, D. KLAAREN, Woningbureau, Spoorstraat 18. toegankelijk zij voor alten, die dat kussen volgen: Nagaande wat andere partijen in zake den lerplicht wenschen, zegt spreker, dat de Eco nomische Bond er over zwijgt, evenals de Chr. Hist. Unie. De Vriiz. Dem. Bond spreekt van een leerplicht gedurende ministens 7 jaar, de Liberale Unie gaat tot den 14en jari gen leeftijd en de Bond van Vrij Liberalen spreekt alleen van uitbreiding. De R.-K. partij wenscht uitbreiding tot 7 leerjaren. Patrimo nium wil alleen verlenging, maar toch zeker met minstens een1 jaar, waar Dr. Kuyper zich heeft uitgesproken voor leerplicht van het 6e tot het 14e jaar. Spr. wil hier echter opmerken, dat die par tijen zich allen blijkbaar eerst tot de rijksre- geering willen wenden, doch als we moeten wachten tot de regeering den leertijd uit breidt, dan duurt het te Tang. De gemeenten moeten, volgens spr., voor gaan met uitbreiding der leerjaren en niet wachten tot ze gedwongen worden evenmin hier als bij de invoering van den 8-urigen werkdag. Als men een vergelijking zou gaan maken, dan zou men het instellen van een 7e en 8e leerjaar zelfs van meer belang kunnen achten dan een- 8-urigen werkdag, vooral air men ziet hoe weinig ontwikkeling het arbei derskind van de lagere school meekrijgt. Ook de onderwijzersorganisaties en dat zijn de bevoegden op dit gebied, dringen al leen aan op uitbreiding tot 8 jaren. Spreker kwam daarna tot de vraag: Wat 13 de bedoeling van de 7e en 8e klasse? Wordt vervolgd. van -25 Februari 1919. hoogste stead vaa de» bamr "745 Is Hemoesand. De laagste stand van den barometer 750.3 te Scilly. VERWACHTING. Zwakke tot matigen wind uit zuidelijke tot oostelijke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, wellicht eenige regen, iets koudein liet Noorden. 4 4 4 4 2H pCt. q6 39V* 317/, 39 ïooifr 100 931k Mededeelingen van Woensdag 26 Februari. Scheepvaartaandeelen waren heden in zeer vaste stemming. Oliewaarden ook weer vas ter, vooral voor Geconsolideerde die 4 pCt. hooger noteerden. Tabakken flauw en aange boden. Culturen beter. V. O. K. Z. O. S., orgaan van de gelijkna mige vereeniging. y Begint de theorie der Spartaciêrs en Bols- ewisten ook reeds aanhangers onder de jeug- iige V. O. K. Z. O. S.-ers te vinden? Huldigen ook zij reeds eèn nieuwe leuze van Tijheid. gelijkheid en broederschap en wen schen aaarom de heeren samenstellers geen leerscher meer op den troon der Redactie? Hoe het ook zij, nu de hoofdredacteur van iet maandschrift met zijn beide mede-redac- teuren en bloc ontslag aanbood, heeft de ver gadering van V. O. K. Z. O. S.-ers unaniem besloten, het hoofdredacteurschap af te schaf- fen. Een commissie van 3 redacteurs met vol komen gelijke rcehten zou ingesteld worden. Het herinnert ons onwillekeurig aan de woelige Novemberdagen, toen ook in Duitschland geen hoogere machten meer ge duld werden, toen ook daar leidersgroepen van gelijkgerechtigden in het leven werden geroepen. Slechts één der gevallenen uit het vorige V. O. K. Z. O.'S.-kabinet is in het nieuwe ministerie andermaal een portefeuille toever- tro'uwd. De heer Cor Vos is herkozen en hem zullen nu voortaan de heeren H. van der Vegt en A. Visser als mede-redacteuren ter zijde staan. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 26 Februari. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 27 Februari. In het gebied van de Waarneming is de GEBOREN Doohter van HENDRICUS J. MORSCH en TJAKKINA CHR. ELS. MORSCH- Boblars. Alkmaar, 26 febr, 1010. de staande, tje nog heel wat kinderziekten te doorworste len zou hebben? „Leden van V. O. K. Z. O. S.," zoo schreef de beschermheer der Vereeniging, waarom merk ik zoo weinig van jullie opgewektheid en jullie levensvreugde? Weg met al die idiote pseudoniemen, zet flinkweg ja naam onder je werk of schrijf anders niet. Ziedaar een waar woord. Niemand behoeft zich voor zijn naar beste krachten afgeleverd werk te schamen en juist de gewoonte, zich achter pseudoniemen te verschuilen, belemmert de vrije gedachten- wisseling. die in eva arrpan als *1 vaa groo- te opvoedende waarde kan genoemd worden. De redacteur Cor Vos vraagt voor de nieu we phase in het teven van het maandblad op de hem eigene openhartige wijze de medewer king van alle lezers. Eerst, aldus de heer Vos, moet Vokzos zijn dat ongekunstelde jeugdding, die tuchtelooze kwajongen, die bokkesprongen maakt en zelf niet weet waarom, eerst moet het maand- schriftje onze onberedeneerde on-uitgereken- de tevens-jongheid geven en dan, och, dan zal 't diegene zijn, die we hebben moeten. Juist! V. O. K. Z. O. S. was op den ver keerden weg. V. O. K. Z. O. S. was bezig een oud mannetje te worden, die langdradig over zijn „stokpaardjes" redeneerde, die politiek en godsdienst heel interessant voor een algemeen debat vond, die tot vervelends toe boomen kon over allerlei onderwerpen die geen tiende deel van 'zijn hoorders interesseerden. En dat mag V. O. K. Z. O. S. toch niet worden. Is het niet het jeugd-orgaan, het maand blad' dat getuigen moet van het frissche jon ge leven, van wat daar aan speelsch vernuft, aan geestigheid, aan gezonde humor, maar ook aan diep-gevoelde vereering en bewonde ring opkomt in de hoofden en harten van jeugdige idealisten! Ons perszusterje heeft haar eerste kinder schoentjes uitgetrapt. Moge zij in het naar thans passend schoei sel stevig en flink op haar jonge beentjes 8taan Dit nummer van V. O. K. Z. O. S. getuigt nog niet van het streven om het voortaan zon der pseudoniemen te stellen. Integendeel, de heer A. Visser, die zich verdedigt tegen het in een onderschrift op zijn artikel „droomorakels" opgenomen ver wijt, dat hij godsdienstige gevoelens gekwetst heelt, is de "eenige, die zijn schrijven met eigen naam onderteekent. Moge het gebeurde hem hebben geleerd^ dat artikelen als „droomorakels" niet in dit tijdschrift van blijde jeugd thuisbehooren. A. V. vertelt onderhoudend van een reisje naar Leerdam, D. S. vraagt in de toch steeds onaangenaam aandoende nieuwe spelling een belangrijke plaatsruimte om over individua lisme te spreken en Idealist beschrijft zijn na jaarsstemming. „Ad Fundum" herinnert er aan, dat er een tijd van opkomen en een van „afzwaaien" is en Tommy, die ook van mili taire avonturen mee kan praten, zet op gezel lige wijze zijn mobilisatieschetsen voort. Johan Goerée d'Overflacquée, de bekende dagboekschrijver uit de Haagscne Post, blijkt en neefje te hébben die san V. O. K. O. S. Meewerkt. I Deze bezit dezelfde familiekwaal als zijn '>om en heeft blijkbaar op hetzelfde instituut onderwijs in de Nederlaudsche taal genoten. I Wat niet wegneemt, dat er ook voor een V. O. K. Z. O, S.-er m het taaltje van den dagboekschrijver nog wel aardige avontuur- I *jes te memoreeren zijn. Reeds heeft hij: „HAAR op de trap ont- moet waardoor zeer bewogen en 's avonds bij landachlige beschouwing van den lesrooster '■■evonden, zij geen van beiden 1 boodschap op de trap. weshalve hij zich zeer gelukkig gevoelende." Dèt kan wat worden. „EIGEN HAARD." Jaarbeursn ummer No. 8 van het bekende weekblad is ia hoofdzaak aan de Nederlandsche Jaarbeurs gewijd. Tal van fraaie foto's en interessante be schrijvingen vragen in dit numtner de on- - erdcelde aandacht voor' dit voor den Neder- 'andschen Handel en Industrie zoo oeteeke- nisvolle instituut. BURGERLIJKE STAND, i GETROUWD: 26 Febr. Jacob Klerk en Bartha Ruiter. Wilhelmus Johannes Vendel en Cor nelia Zijm. GEBOREN: 26 Febr. Cornells z. van Cornel is Moolen- broek en Gerritje Zorgman. Christina Clasina Antonia, d. van Hendricus Johannes Morsch en Tjakkiena Christina Elizabeth Bie- lars. OVERLEDEN: 25 Febr. Elisabeth de Jager, wed. Gerrit de Graaf, 51 jaar. UITSLAG VEILING, gehouden op 18 Februari 1919 te Rustenburg (Heerhugowaard), ten overstaan van notaris Ninaber te Stompetoren (Oterteek), ten ver zoeke van den heer Peetoom te Ursem. Een huis, ingericht tot smederij te Heer hugowaard, groot 4 aren 40 c.a. Het hoogst in bod gebracht door den heer G. Steijn te Heerhugowaard, op 3110 en gemijnd door den heer C. Sijs te Heerhugowaard op 3125 UITSLAG VEILING, gehouden op 20 Februari 1919, te Schermtr- horn. ten overstaan van notaris Ninaber te Stompetoren (Oterloek), ten verzoeke van den heer D. Graft te Oude Niedorp. 1. Een dubbel woonhuis aet erf, mande aan de Dorpstraat te Schermerhorn, groot 4 aren 20 c.a., gezocht door de heeren P. Mantel te Schermerhom en J. Gootjes te Sint Pancras voor 3605, 2. Een dito huis met erf, staande als voren, froot 2 aren 96 c.h., gekocht door den eer P. Burger te Schermerhom voor 2730,— 3. Een schuur met een stukje bouwterrein, staande alsvoren, groot 1 are 54 c.a., ge kocht voor de Gereformeerde Kerk te Schennerhorn voor 440, UITSLAG VEILING, gehouden op 24 Februari 1919, te St. Pan cras, ten overstaan van notaris Ninaber te Stompetoren (Oterleek), ten verzoeke van den "heer D. Rol te St. Pancras: 1.-Een perceel bouwland, te St. Pancras, groot 26 aren 80 c.a., gekocht door den heer N. Keizer Jr. te St. Pancras, voor de som van 1326,25 2. Een perceel bouwland' te Koedijk, groot ongeveer 39 aren, gekocht door den heer G. Vos te St. Pancras voor 2310,— 3. Een perceel bouwland te Koedijk, groot ongeveer 38 aren 60 c.a., gekocht door den heer T. Ruijs te Koedijk voor 2000 4. Een perceel bouwland te Koedijk, groot ongeveer 47 aren 60 c.a., gekocht door de heeren A, Schoon en D. Vooijs te Broek op Langendijk voor 2451, 5. Een perceel bouwland te Koedijk, groot 42 aren 50 c.a., gekocht door den heer J. Wit te Koedijk Voor 2376,— 6. Een perceel bouwland te Koedijk, groot 44 aren 22 c.a., gekocht door de heeren S. de Geus en C. de Geus te Koedijk voor 2041,25 in den ouderdom van 29 jaar. Mevr. M. G. GOUVERNE- DE Wit. Haarlem, 26 Febr. 1919. Cleverpark 52. Volstrekt eenige kenniigeving. De teraardebestelling aal plaats hebben Zaterdag 1 Maart a.s. te Alkmaar, des namiddags 2 uur. Degenen, die mij hun deelneming betuigden bij het overlijden van mijn broeder Jncob Slemerlnk Bekronder betuig ik mijn hartclijken dank. IJmuiden, 26 Febr. '19. Mevr. G. GRAFTDIJK— De schade in mijn bedrijf geleden door den Brand aan d« Kraanbuurt is mij tot mijn volle tevredenheid ver goed door de Maatschappij LABGR te 's Sravenhage. Ik beveel dan ook LABOR hij iederen Nering doende ten zeerste aan voor het sluiten eener hedrijfsverzekering. Vertegenwoordigers firma Appel Matthysen, makelaars, Alkmaar. Firma J. HAAKMAN ZOON. Alkmaar, 25 Februari 1919. Er biedt xlcb a*n «en 1ste P.O. en van g.g. v.z., om zoo noodlg terstond in dienst te treden. Brieven fr. letter M. adv. bureau Wed. J. B. de Jonge, Bergen N.H. De dames MARRANES geven Fransche an Conversatieles tegen billijke conditie. Brieven onder lett. D., boekh. A. VER- NOUT, Haarlem. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder HEERHUGO WAARD roepen sollicitanten op naar de betrekking van in een der molens nabij Rusten burg. Sollicitaties moeten voor S Mnart 1919, schriftelijk worden ingediend bij den dijkgraaf van voormelden Polder, waar verdere inlichtingen zijn te bekomen Het Bestuur voornoemd, WIEBE VAN SLOOTBN, Dijkgraaf. P. SCHILDER Jz. Secretaris. Ieder, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer JAN KLOOSTERBOEK Dirkmzoon Senior, in leven landbouwer Je Sint Pancras en aldaar overleden den 19 Januari 1919 wordt verzocht daarvan vóór 15 Maart 1919 opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris te Alkmaar. GEVRAAGD tegen 1 Mei een VERDRONKEHOORD 81. „Pension „HOLLAND", Studler v. Zurcklaan, Bergen (N.-H.) vraagt 1 April a.s. en tegen 15 April a.s. Gevraagd een net niet beneden de 16 jaar. RITSEVOORT 25a. Mevrouw MOENS, Kennemer- straatweg 21, vraagt met 1 Mei Aanmelden Woningbouw R.K. Volksbond te Bergen of bij P. BLANKENDAAL. loou 50 cent per nnr. K. BOS, Kanaalweg, Alkmaar. Biedt zieb „u een flinke op een boerderij, goed met de boerderij op de hoogte. Fr. br. letter M Boekhandel D. SPAAN DER, Wormerveer. GEVRAAGD een bekwaam H. SCHOONHOVEN en Zn., Langestraaj, Alkmaar. gevraagd voor den winkel en klanten vragen. Br. onder O 606, bur. v. d. blad N.V. zoekt voor de plaatsing harer 6 pCt. Obligatien, tegen ruim vast salaris en provisie, met vele relatiën en goede refe* rentién kunnende overleggen. Br. fr. lett. P 651, bureau dezer courant. verkrijgbaar. Magdalenenstraat B 43, op WOENSDAO den 2 APRIL 1919, des motgens 9 uur, ten huize van den heer Th. HOLLEN- BERG, aan den Kanaaldijk op Boekei. Mr. A. P. A. DE LANGE, Notaris. Bij de afwerking van hef nieuwe Adresboek tot de rubriek „VEREENIGINGEN" genaderd, vestig ik de aandacht op de mogelijkheid om WIJZIGINGEN in de bestuursfunetle's, van jongen datum, THANS NOG AAN TE BRENGEN. Beleefd vtrzoek ik H.H. Secretarissen mij daarvan ©nvorwUld opgave te doel. Voor Reolame-docleinden zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inlichtingen hij 'don Uitgaver OTTO DE WAAL. Tuinbouwbedrijven. De vergunningsbewijzen voor de Tuinbouwbedrijven worden eerst uitgereikt, nadat gebleken is, dat de tuinbouwers hebben voldaan aan hun verplichting een deel van hun land met voedingsgewas sen te.beteelen. Ten raadhuize van de gemeente Ursem ligt voor die gemeente eon ïyat der vergunningen die zul len worden uitgereikt, nadat aan bovengenoemde verplichting is vol daan, ter luzHge tim SÏU Febr. 19X9 tot 4 Haart 1919 van des voormiddags 9 tot 12 uur. Namens de Landbouwcommissie D. F. C. F. VAN DEN HEUVEL, Secretaris een eenvondlge jemenb. 35IT« en 9 KLAAPM. met BEUKER of gebr. ervan voor gezin van 4 pers. Franco brieven lett. P 648, bu reau van dit blad- HEER vrangt tegen 1 April met pension. Brieven letter A 654, hur. v.d. blad. te huur aangeboden. Br, fr. lett. R 649, bureau v. d. blad. Twee Heeren vrageijvoor tijdelijk met degelijk pension. Br. onder No. O 647, bur. v. d. blad. Te haar gevraagd Adres te bevragen bureau van dit bfad. Met April te huur gevraagd «f een gedeelte daarvan, Brieven adres bureau v/d blad onder letter W 653. Tegen belooning te huur gevraagd. Huurprijs f300. Brieven met in lichtingen te adr esseeren onder snotto beloonf ng Bui eau van dit blad. Bij toeval te koop een nog nieuw voor f 130.—, Damosrijwiel voor f 135, beide merk Burgers, rnodel Luxe, met nog 10J maand garantie. Te bevr. met fr. br. onder No. S 650 bureau van dit blad. TE KOOP: bij J. SMIT, Noorddijk, gen? Ursem. TE HUUR GEVRAAGD in do Schermeer 10 a 20 H.A, grasland om t@ bowoi den, A&nb. onder Utter V 652. buresu v. d. bUd. met groots stalling en waar bij Gras- of Bouwland ge bruikt kan worden. Voorzien van Eiectrisch licht, en ge waarborgde Vergunning. Te bevragen bij G.KOELEMEIJ, Ursem. xesr geschikt voor bakkers. Te bevragen H. ELFR1NQ, Kei zerstraat 3, Alkmaar. 7-jarige bruine bles Merrie en dito 4-jarige, tn 4-jarig? zwarts Merrie, en 7-jarige bruine Merrie. GRÖOT-SCHfcRMER. w Pakhuis met Bovenwoning, om- ra trek station. Twee perceelep, Spoorstraat. lc (1 Mei), ut Twee Kinhcimstraat. .2 Twee p Snaarmanslaan. Twee Stuartstraat. --Twee v.d. Woudestraat. a. Een perceel Stationsstraat, ijr" Een Café, Fgcmond a.d. Hoef. Een perceel te Schoorldam. Voor geldbelegging. c 4 perceelen, Kinheimstraat. a> 3 Stuartetraat. o 2 v. d. Woudestraat. 2 1 blok 5 Woningen, Doelenetr. Te bevragen Dir. C. DE RUITER. Opgave van STAATSLEENINGEN. (Vorige NEDERLAND. pCtJ koers Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 Oblig, N.W.S. van 500*1000 1917 dito Van f 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Öel.vrije Kronenr. JaavJuB RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dorabr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR.625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw lo serie 1904 BRAZILIË. Funding La. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 4% 4 3>i 3 2H 5 5 5 4 K Bank. en Crediei.Instellingen. 5 5 4% 96M/3B 89 s/a 839, M 705/* 63i/* 537/w 951/1 27 29 30 Va 31 28i/* 57 867/, 1001/a 991/, 1001/» 100 921/, 1061/is 73 31/, 96»/* 89%, 84 705/* 63»A, 537/, 951/* 95 27i%i 38 V» 38i/, 281/, 29%* 31 58 Arasterdamsche Bank A 188 Nederlandsche .Bank C. V. A. Rotterd. Bankver. Aaod. 1421/* Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Vorige i42 72»/,, 4 Va Atchis. Top. S Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aa,d. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Lesther Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy: afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Pakètvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli«Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak<Mij. Aand. koers 921/, 9 21»/i, 208/8 51»/,, 77/, 12'/,, 945/* 28s/* 1341/* 133 831/* 82%, 885/iS 271/, 1171/* 2271/* 5881/* 781/, 1461/* 243 1475/* 1171/, 407 181 219 1861/* 107 415 3981/, 1971/s 305 l/s 1751/* 2345/* 224 247i/i 2501/* 2761', 288 261 515 229 3101/* 4781/, 85/* 215/* 20 75/* 125/, 281/* 1325/* 131 83 815/* 871/* 26s/s 1153/, 231 5901 144 1503/* 411 1791/a 2181/, 1861/* 424 405 198 310 176 239 224 243 255 283 294 261 516 310 480 NOORDSCHARWOUDE 25 Febr. Wortelen f6a 0.per 100 bos Róode kool f 12.20 a 0.0, Qele kool 11.50 100 K.G. Roodekool buit. f 0 a 0, gele f grove uien f 10,28 Detnsche witte f 7.a 10. WARMENHUIZEN, 25 febr. Aardappe len f Q\drielingen f 0. kriel f 0.— Nep (buitenland) f 0.— a 0. Roode kool f 0— a 12.20, Gele f 0,— a 11.50, Witte f 0.Rhabarber f 0,Wortelen t 0, Deensche wittekool f 7.uitschot ld. f 0.a 0.id. roode f 0.a 0.id. gele f 0.— a 0.—, uien f 10.28. Inplaats van kaarten. Heden overleed, tot mijne diepe smart, na eene kortston dige ziekte, mijn innig geliefde echtgenoot, de heer SCHREUDER. kunnende ploegen, en Twee- on éénpersoons ledi kanten met toebehooren, zonder dekens, twee persoons wascb- tafels met nachtkastjes, diverse schilderden, salouspiegels met eiken en vergulde lijsten, twee buffetten, enz. enz. Adres: HUIZE „SUZANNA", Schoolstraat, Bergen (N.-H.) f— O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3