te s i |fi FEUILLETON. E Honderd Een en Twinstigste Jaargang. Woênsdasr 26 Febr. Stadsnieuws. S&ijn j.dee. Röchtszaken. No. 48. 1»1®. BOUWVAK-ACTIE. Door de afd. Alkmaar van den Algem. Nedeirl. Timmerlieden bond werd gisteravond n de Sociëteitszaal van „Harmonie" een' penbare vergadering gehouden voor bouw- akarbeiders, welke flink was bezocht. De heer P. Dekker, voorzitter van bovenge noemde afdeding, deelde mede dat thans veral in den lande de arbeidsvoorwaarden word besproken) en binnenkort de pa troons zullen worden voorgelegd. Dé arbei- lers moeten zich dan ook zoo sterk maken, t zij hun eischen aan de patrions kunnen kenbaar maken. Hierna werd het woord gevoerd door den teer C. van der Lende, hoofdbestuurder van ien Algem Ned1. Timmerliedenbond, welke te kennen gaf, dat wij als arbeiders elkaar niet noeten bekampen', doch een voorbeeld nemen »an de Ned. aannemers, welke ook ge- umentlijk optrekken' om hun belangen te be- lartigen. Thans zijn de patrocas bezig de irbeidsvoorwaarden te regelen. Organisatie is voor d» arbeiders noodzakelijk om betere arbeidsvoorwaarden bedingen. Hoewel in het begin der vakbeweging in verschillende plaatsen vereenigingen beston- *ii om bij ziekten uit te keeren, hoofdzakelijk iypografen-ziekenpotten, kwam hierna ver- ndering, door het geboren worden van plaat- elijke vakvereenigingen, welke na geruime poos verdwenen en een landelijk karakter kre gen. Door de landelijke orgamsati bereikt worden, dan door een' /eer 20 jaar geleden, werd bond opgericht en door zijn naar buiten met de landelijke ïóonacties, oogst e kan meer plaatselijke. On- e Timmerlieden- oeden invloed te hij succes en verrichtte hierdoor schifte end werk De behaalde successen waren chittereuder dan voorheen, wat de patroons ot organisatie deed brengen en nu macht te genover macht moet worden geplèatst. Thans rekken de patroons één lijn. Aan het hoofd van hun organisatie staan eveneens 'ontwik kelde menscnen, zij wordt in uit muntende ba nen geleid. Eerst brachten zij technische verbeteringen in hun organisatie, doch daar- ta had de vervorming tot strijdorganisatie lenomisch terrein, arbeids contract en wel wat" de artt. 1638c en 1638d plaats en begaf zij zich op Het ergst kantten zij zich tegen het betreft zij wilden deze in alle bestetyfbepalin- en uitschakelen en stuurden er zooveel mo gelijk op aan tot het sluiten van individueele contracten Wanneer een patroon deze bepa lingen toch uitvoerde, dau volgde daarop een- boet. Een- boycot van den één of anderen pa troon/had dit ook wel eens ais gevolg. Gecentraliseerd optreden, aldus spr., van plaatselijke organisaties, geeft een- massa werk voor de bestuurders, maar de resultaten- zijn «wel de moeite waard. Op het oogenblik worden er in ongeveer 150 plaatsen loonacties gevoerd. En gaat oen actie in staking over, dan hebben wij een flihke weerstandskas en de solidaire arbeider kan dan ook nog wel een penningske voor ons missen. Nadat spr. een oogenblikje stilstond bij de landelijke regeling van de typografenloonen, liet spreker ook de woelige Novemberdagen de revue passeeren, daarbij opmerkende, dat de beloften 'inzake 8-urendag en meerdere socia le hervormingen nog steeds beloften bleven en niets daarvan is ingewilligd. Ie arbeiden uf. Hoewel het blad van den Ned. Aannemers- en werkfiéiwr zullen verscherpen. De wereld is economisch kapot en moetweder opgebouwd worden, hetwelk voor werkgever en werknemer beiden noodzakelijk is", terwijl een Gro- ningndi professor zelde; „de arbeider moet nu maar harder werken tegen' aainder loon", waarnaast de Hengelos che textielbaron Sterk te kennen gaf: „nu de arbeider gewend is so ber te leven, dit voortaan ook maar moet blij ven doen." Het bankkapitaal heeft in den oorlog groo- te vorderingen gemaakk en zich eveneens ge centraliseerd en' laat nu zijn invloed géide en bij de financieering der industrie, waardoor de strijd der arbeiders wordt verzwaard. Bij net stelleni van looneischen der arbei ders onderzoeken de patroons eerst de loonen der andere bedrijven, om zich eventueel daar naar te reglen. Looaraden zien wij reeds in 't leven geroepen in net ransportbedrijf m de loonen worden bepaald met de organisatie voor een bepaalden tijd. Waar wij, aldus spr., zien, dat de arbeiders zich sterk aaneensluiten! en loonregelingen ontwerpen, bepleit een groot reeder te Rotter dam en wel Paul Nijgl de wenschdijkheid om een- Werkgevers-Centrale op te richten voor een gezamenlijke loonregeling. Hierna bracht spreker diverse punten naar voren aangenomen op een bestuursvergade ring van den Nedtrlandsehen Aannemers- bond, welke o. m. uitsprak, dat de arbddsloo- nen enz. landelijk werden geregeld, benevens klasBe-indeelingen. Om hun voorstellen meer voer doorvoering vatbaar .te makea zulle» binnenkort de pateeooiasKMteMss combineeren in een! N. B. P. Nederlandtche Bond van Patroonsvereenigingen.) Zijn bestuur zat bestaan uit 7 personen, welke gemachtigd is met afgevaardigden vaa werkliedenorganiaaties te onderhandelen. Het ontworpen reglement bevat scherpe bepalin gen voor den werkgever. Hieruit blijkt dus, dat zij zich gevechts- klaar maken, dat moeten de arbeiders ook doen. De ongeorganiseerden plukken ook de vruchten van den strijd van de georganiseer- den. Stiet is nu ook hun plicht zich te ©rgani- seeren. Hoewel in November 1918 de actie voor den 8-urendag oplaaide, is zij thans bekoeld. De Novemberschrik ia nu van de baan, het welk meer de schuld is van de Christelijke ar mer d confereérm, en daar te kennen gaven n: beiders, welke vooraf mef de patroons Overal gist het in de arbeidersorganisaties, •zoowel bij typografen als bij metaalbewerkers. bond hooge loonen publiceert, houdt dit «toch geen gelijken tred met de enorme stijging der levensbehoeften. Het proletariërsgezin is door het vreeselijk wereldgebeuren totaal verarmd Het kind gaat schamel gekleed en met de ar moede op het gelaat naar de school. Het pro letariaat gaat onder deze omstandigheden ten onder. Geestelijk, lichamelijk en met kleeding en schoeisel gaat het achteruit. De oorlog steunde op de arbeiders en zij zijn onmisbare elementen. Wanneer de maatschappij in stand wil blijven, dan rust dit op de arbeiders. Het georganiseerde leger der arbeiders vtordt steeds grooter. Het N. V. V. telt op he den 200.000 leden, het N. A. S. ook eenige duizenden, terwijl de Christelijke en Katho lieke Bond' ook organisaties van beteekenis zijn. In 1916 zeide Treub: „dat in den tijd na denoorlog de conflicten tusschen werkgever Naar het Fransch van Victor Gherbuliefc 7) „Ja, dt wel," viel Têterol hem in de rede. „En wat moet hij dan nu een spijt hebben, daar ginds in de andere wereldj als hij er ook vernomen heeft, dat even na zijn dood op dte helft van zijd goed zware'hypotheken ston den en dat ae andere helft verkocht was!" Het qog van den heer Têterol schoot von ken. „Hfceft baron Patricius de helft van Salig neux verkocht? Wat ten schande! Zoom -mooi goed! Wie zijn de koopers geweest?" „Een rijk heer uit Lyon, die hier de zomers komt doorbrengen met zijn familie, en een molenaar uit Point d'Ain, die molens heeft gezet langs de» oever van de Limourde. De rest is bij stukjes en beetjes verkocht Maar weet je, wat er bij komt, beste Têterol? Onze boeren hebben zich nu eenmaal in het hoofd gez^t, dat het gevaarlijk is'om grond te koo- pen, die aan baronAdhémar heeft toebe hoord en dien hij zoozeer liefhad. Dat is een beleediging, die men hem aandoet en, al is hij nu ook dood, hij zal zich weten te wreken. Nu schijnt het noodlot die opvatting te be krachtigen. De man uit Lyon heeft genoeg ge kregen van zijn woning, sinds hij het ongeluk had verleden jaar één van zijn dochtertjes te verliezen en den molenaar schijnt het ook al niet voor den wind te gaan." De heer Têterol antwoordde niet, hij1 was in iep gepeins verzonken. „Waar denk je aan?" vroeg abt Miraud: „Ik denk, mijnheer de pastoor, dat baron Patricius de Saligneux grond verkocht heeft, weg te willé» opgaan van de politiek, koewei gezamenlijk was besloten, dat aan alle wet- ;evende lichamen, verzocht zou worden om in e besteksbepalingen der adrturendag op te nemen. Hier pleegden dus de christelijke ar beiders verraad aan hun mede-arbeiders. Voorts waren met hen besproken de lande lijke collectieve contracten. Wanneer een onfwerp-collectief contract door de patroons wordt aangeboden, dan moe ten wij het niet zonder slag of stoot aanvaar den. wij moeten niet terugschrikken. Wij moeten medezeggingsschap nebben in hei ontwerp en vaststellen' van het contract. Willen wij het contract good Voor ons maken, dan moet onze organisatie sterk zijn, en de ongeorganiseerde arbeider zich bjj ons aan sluiten. Hierna werd door den heer N„ Sinoo, het onderwerp „De houding van de Christelijke en R.-Katholieke organisaties" in deze en an dere zaken behandeld. Door spreker werd het ten sterkste gelaakt, dat genoemde organisa ties reeds in overleg met de patroons waren geweest en ons dus hebben bedrogen. Hoewel spreker het betreurde, dat de oorlog 't econo misch leven heeft geschokt, staat daarnaast het feit, dat de organisaties steeds in ledental zijn gegroeid. Hoewel wij nu reeds sterk zijn, is dit niet het geval over de gehecle linie, waar de strijd eerstdaags gevoegd kan wor den, hetwelk groote financieele bezwaren met zich medebrengt. De eenheid, welke wij zoo noodig hebben, is bij de christelijke arbeiders niet aanwezig. Zit vreesden de politiek, wijl N. V. V. en S. D. A. P. samen de groote lijnen te Rotterdam hadden vastgesteld. Doch de vraag kan ook gesteld worden: is de Katho lieke Staatspartij van den wettelijken 8-uren dag gediend; dat zou dan zijdelingsche poli tiek zijn, hoewel wij den poutiekeu weg niet wilden. Waar de christelijke vakbeweging een histo rische talk heeft te vervullen, is er,in organi satie, in de middelen geen verschil met ons en zijn wij in wezen gelijk, doch zoodra het op strijd aankomt dan vinden wij in haar een tegenstander. De encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII, spoorde de katholieke arbeiders aan tot organisatie, doch apart groepeeren. Zoo luidde ook de Protestantsch-Christelijke boodschap. Hierdoor ontstond dus een hope- omdat hij in schulden stak en dat kil schul den had omdat hij een pretmaker is. „Ja, dat kan wél zijn," antwoordde de abt droefgeestig. „Er wordt wel beweerd, mijnheer de pas toor, dat men voor bet mecacheueten heele- maal in Afrika moet zijn. Maar ik verzeker u, dat ik in Parijs allerliefste vrouwtjes heb ge zien, die er haar métier van maakten, mannen te eten en met huid en haar, terwijl ze hun niet njeer dan enkel de oogen laten om heete tranen mee te schreien. De baron beeft zoo'n doortrapt vrouwspersoon ontmoet op een van de boulevards; ze heeft hem behekst, be- tcoverd, in lichte Laaie gezet en een man, die eenmaal zoover ls, heat geen greintje ge zond verstand meer over, begaat van allerlei dwaasheden, valt in handen van woekeraars, begint een wijngaard te verkoopen, dan een stuk weide en later weer een stuk bouwland; rijke Lyonners en molenaars profiteeren daar van, zoo gaat alles langzamerhand weg en de dooden zijn niet tevreden." „O. maar neem me niet kwalijk, beste Tête rol, aen hemel zij dank, zóóver is het nog niet! Baron Patricius heeft wel wat de kant jes van zijn erfgoed afgeloopen, maar er is toch altijd nog een heel stuk van over. Hij heeft nog zijn kasteel, zijn park, zijn mooiste velden, het beste stuk van zijn bcséchen. Een kasteel verkoopen, dat de Saligneux nu al eeuwenlang bezitten en dat steeds van vader op zoon is overgegaan, wat een schande zou dat niet zijn voor hem en wat een verdriet voor ons. uat zal hij niet doen, daar ken ik hem te goed voor. Hij heeft nu zijn wilde ha ren verloren, met de jaren zal hij wel kalm worden. Want hij is daarom nog geen slecht mensch. In den strijd tegen de Pruisen heeft Be katholieke geestelij aüidiek arbeider modern eidi werkt te- gevraaj^d gen en in het twee eval van Hoera* verwarring tn concurrentiezucht De eenheid is verplichtend en wanneer wij elkaar het meest noodig hebben, dan komt de ver brokkeling. Nadat «preker de Duitsche revolutie en de congresdagen' en -eischen te Rotterdam met en enlgtl woord had belicht, sprak hij er zijn bevreemdin, van den de Koningin, nog geen rekening is ge. Te dien opzichte zien wij de katholieke organi saties weder onderkruipiersdiensten verrichten en hen' bij minister Ruya de Beerenbrouck minder vragen dan de Rotterdamsche eiechen, terwijl de minister milder is dan de katholieke vragers Waaronj .verkenen zij ons geey steun bij ons ernstig willen? gen. Wanneer een ka georganiseerd is, wordt hij met alle middelen lastig gevallen om voor de moderne organisa tie te bedanken en doet hij dit njet, dan wordt hij van de kerkelijke instellingen buitengeslo ten. Nadat spreker de diverse arbeidersaangele genheden in Frankrijk en Duitschland had' geschetst, waar de arbeidsverhoudingen beter zijn dan in Holland, besloot spreker zijn be toog! met de opwekking tot organisatie. Door den heer Van Doorn werd gevn waarom de timmerlieden de eischen van V.et! S. D. A. P. inzake den 8-urendag nu niet ter hand neo«. sn wanneer wij (de syndika- listen) booger loon eischen de modernen daaraan niet m&tedeea, terwijl voorts de tim merlieden nu werkfia vmr mk 9-unadsg. De heer Van der Lende gaf aan den heer Van Doorn te kennen, dat, waar de modernen overtuigd zijn dat zij in sommige plaatsen te zwak zijn om den 8-urendag door te voeren zij zullen trachten den 9-urendag te verove ren, doch bij onderhandelingen met patroons zulten bepalen, dat bij eventueele wefword van den 8-urandag dit ook wordt vastgel in het contract. Dit is de besté wijze van strijd voeren, en wel datgene te bereiken, wat bereik baar is. Nadat de heer Sinoo nog een vraag van den heer Van Doom had beantwoord, werd onge veer elf uur de vergadering door den heer Dekker met een woord van dank aan de spre kers gesloten. HULDIOINO VAN DIENST WEIGERAARS. Ter verwelkoming van twee teruggekeerde dienstweigeraars (H. Madderom ea O. Porck) was Dinsdagavond is de Sociëteits- zaai van de Harmonie door de afd. Alkmaar van de I. A. M. V. een vergadering belegd. De zaal was flink bezet. De voorzitter der afd., de heer A. Slagt, bracht in zijn openingswoord hulde aan de beide dienstweigeraars, die den njoed hadden ■ehad het hoofd te bicden aan bet monster ilitairiame. Een woord van weemoedige her innering wijdde spr. aan het overleden lid Zoutendijk. Daarna was het woord aan den beer O. Jl. Akkerman, van Lelden, die allereerst de bo vengenoemde jongemannen het welkom toe riep, waarbij spr. het principe „dienstweige ring" buldigde. Dit is een geheel andere hul de, dan die, welke gebracht is aan president Wilson bij zijn bezoek aan Europa, riem hul digde men, omdat hij kans had gezien zijn volk den oorlogswaanzin in te prenten. Spr. verachtte personen, die bloed en tranen over df wereld hadden gebracht, maar huldigde daarentegen de dienstweigeraars, die toonden grooten moed te bezitten, door zich tegen het militairisme te verzetten. Aan een huldiging als deze, die geldt een paar jonge mannnen, die maandenlang in de gevangenis doorbraenten voor hun principe is tevens propaganda verbonden. Niet alleen vóór, maar ook tijdens den oorlog is propa ganda gevoerd voor dienstweigering, de I. A. M. V. is stelftg overtuigd dat alleen daardoor de wereldvrede nader is te brengen. Was met een blik op vorige oorlogen propaganda tegen het militaifisme reeds zeer goed mogelijk, noe veel te meer is zij dat thans, na den grooten wereldoorlog. Spr. schetste hoe de jongeling in de kazerne niet anders is dan een nummer, hoe hij het loopen leert op commando en hoe goed het on derricht is in het hanteeren van de wapens, die spr. in handen der jonge mensdien zeer gevaarlijk achtte. Men leert den jongeling moorden en hoewel men zegt, dat een soldaat geen moordenaar is, spr. beschouwt hem toch als zoodanig. De liefde tot den medemensch wordt den jongen man ontroofd. Het idee „vaderland" noemde spr. een ideei-fixe, alleen bestond om de menscnen tot betere soldaten te maken. Spr. zette uiteen wat hij onder vadefland1 verstaat: een land, waar bfjxx? sn werk voor iewsr is. Dat ws* niet in ons land 't geval, immers velen gingen over de grenzen om in hun onderhoud te voor zien'. Zelfs tijdens den oorlog gingen vele Ne derlanders werken in de munitiefabrieken in Duitschland en Engeland. Hei vaderland noemde spr. een groot bedrog, vooral voor de arbeidersklasse en vaderlandsliefde kan dus niet bestaan. Voor den arbeider bestaan geen eigen huis en haard, hoe zal hij die dan ver dedigen? Wannetr.de arbeiders kregen wat htm toekomt voor hun werken, zouden zij- wat te verdedigen hebben'. De oorlog*heeft laten zien de misdaad van het militairisme. Door den langen duur van den strijd maalde men er niet*meer om of een stad werd in'puin geschoten of een paar hon derd menschén gedood werde». Men was warm te maken voor brandstof- fenkwesties enz., ontstaan door den oorlog, maar wilde nog niet weten dat die oorlog ont stond door het militairisme. Met de vernietiging van elk gebouw van kunst heeft men een kunstenaarsziel getroffen, maar men dacht er niet over na. Spr. besprak het wreede van het bevel tot den aanval, een bevel waaraan kracht wordt bijgezet door kanonvuur van de eigen vrien den. Er motoi gevochten worden en om -de soldaten te dwingen, werd hun gezegd, dat hunne loopgraaf onder vuur zou worden ge nomen door het eigen Wer. Nog andere voorbeelden gaf spr., om dui delijk te maken welk een misdaad het militai- risit'e is, bw wreed bet de «tensdien maakt en hoe het in dw eorleg de wenschra vermitrh tot "wrakken. Het milftairisme bekommert zich om mensdienteveus noch idealen. Zoo ging hot niet alleen in de landeh rondom pns, zo« zou het ook in .ons land zijn gegaan. Ala be wijs daarvoor haalde spr. aan de behandeling der dienstweigeraar in de eerste paar jaren van den oorlog, een behandeling, slechter nog dan men In de gevangenis ondervindt. En dat ondergingen mannen, die de menschheid een weldaad wilden bewijzen. Het militairisme ia wreed in eiken etaat,, al heet hij ook christe lijk. Spr. had1 het hierna over de pogingen tot stichting van een volkerenbond, waaraan al le staten meewerken en wellicht ook nog Ne derland zal meedoen, een bofid om oorlogen in de toekomst te voorkomen, on toch is men in tal van landen bezig aan de vorming Van een leger en vloot, al noemt man dat in Duitsch land ook volkabewapening. Gaat dit niet om het kapitalisme te blijven verdedigen? Ook door dezen vorm van militairisme zal het wreede vaa het wapengeweld blijven bestaan. Het redelijke en schoone in den mensch wordt er niet door opgevoerd. Een betere, mooiere weg is het weigeren van den militairen dienst. Dag in, dag uit moet daarvoor propaganda gevoerd worden, om te komen tot een en-bloc en 'van de gehoorzaamheid aan de zich dood laten schieten. En toch is hij heel zachtaardig, heel vriendelijk en menschlie- vend, we houden dan ook allemaal veel van hem/' En nog voegde hij er bij„laten we maar eens drinken op de gezondheid van baron Patricius de Saligneux. Dat God zijn zegen schenke aki hem, aan zijn kasteel en zijn al lerliefst dochtertje1" „En aan die mooie dametje, niet te verge- ge ,Ik heb erg veel op met verstandige men schep" sprak de goede pastoor. „Maar ze moeten toch ook wat vergevensgezind zijn en ze moeten in (Jod gelooven. „Het geloof laat zich niet dwingen," ant woordde TêteroJ kortaf. Maar over de tafel heen reikte hij abt Miraud toen de hand met een soort ruwe goedheid, waar Têterol toch ook wel weer eens een enkelen keer blijk van gaf. „Wie weet mijnheer de pastoor 1 Als ik mij verlustig in net bezit van mijn huis met mijn tuintje en mijn zonnebloemen, zal ik tijd ge noeg hebben voor tal van overdenkingen en dan zal heit geloof misschien vanzelf volgen. Maar uw God moet mij toch wel liefhebben, want hij'beeft altijd veel op gehad met den kluizenaar!" De heer Têterol verliet den pastoor van Sa ligneux, om een wandeling te doen. Hij volg de eenigen tijd den grooten weg en sloeg kapitalisten, die ous de brute macht en het ge weld van het militairisme hebben opgelegd. Als middelen om daaraan te ontkomen noem de spr. de persoonlijke en de massale dienst weigering en de algenieeae werkstaking. Hij wekte op tot steun van de dienstweigeraars en hunne gezinnen en tof toetreding bij den A. M. V. Namens de rev.-scc. vrouwenclub bood mevr. Tjaden met een hartelijk woord aan de beide teruggekeerde dienstweigeraars aan het uit het Fransch vertaaide boek „Het Vuur", als een herinnering en een gelukwensch met het feit, dat zij hadden' weerstaan het nood lottige vuur van het militairisme, waairvoor zij geen brandstof hadden willen zijn. Spr„ hoopte, dat vopr hen beiden hunne beproe ving een louterend vuur mocht zijn, en dat zij straks, als ook in Nederland het vuur der re volutie mocht worden ontstoken, niet zullen zijn dienstweigeraars, maar vurige strijders. (Applaus.) De heer Porck fbracht, mede namens zijn maker Madderom, dank voor de hulde, hun gebracht en voor de woorden van den heer Akkgrtnan en mevr. Tjaden. Spr. had de „slechts" elf maanden in de gevangenis moe ten vertoeven en was blij dat hij zijn taak tot dusver had kunnen volbrengen. De voorzitter wekte bij de sluiting toetreding als lid van de I. A. M. V., welke hij noodzakelijk achtte met het oog op mogelij ke oorlogen in de toekomst. Aan aen uitgang werd een collecte gehou den voor de gezinnen der dienstweigeraars. De opbrengst was 9.02^. INGEKOMEN PERSONEN. S. de Vries, N.H., Luttik-Oiidorp 42, Wijk aan Zee en Duin, dienstbode. W. E. Car- st rn van der Blom, N.H., Oudegracht 168a, Brussel. W. van Rossum, N.H., Uiten- boschstraat 21, Hoorn, kruideniersbediende. toen een zijpad in,.waafop hij het kiezel zoo dikwijls onder zijn klompen had hooren knarsen. Als men hem daar zoo langzaam en met zoo onvasten tred had zien loopen, zou men gedacht hebben, dat het een wandelaar was, die zich nuar door het toeval liet lei den; in zijn geringste daden liet Jean Têterol echter niets aan het toeval over. Het duurde niet lang, of hij kwam aan den heuveltop, waar vroeger een fort had ge- stian en vanwaar uit heel de vlakte te over zien v/as. Hij zette zich op een grooten steen bij een hoop puin, niet dan nadat hij eerst de voorzorg had genomen om zijn geruiten zak doek daarop uit te spreiden. Hij zat met het gelaat gekeerd naai» een lieflijk dal, dat naar net Zuiden in de vlakte overging door een engte, die door heuvels tegen den kouden Noordenwind beschut was. Een aardig beek- jé stuurde er zijn helder water 'door en vorm de twee watervalletjes, waarna het weer kalm voortliep, alsof er niets gebeurd was. Aan den voet van den heuvel lag een niet al te groot kasteel, sierlijk en vol waardig heid de vlakte overziend. De architect, die het bouwde op het laatst van de vijftiende eeuw, had zijn verbeelding vrij spel gelaten en een Gothischen stijl vereenigd met de Renaissan ce, die toen juist opkwam. De gevel met zijn boogvormige venstens, die maar één verdie ping hoog was, liep aan den eenen kant uit in een grooten, ronden toren met steenen om megang, en aan den anderen kant in een vier kanten erker of uitbouw, die zijn licht ont ving door middel van een lantaarn. Op het dak waren allerlei grillige versieringen aan gebracht en de gevelspitsen van de torenka mertjes waren van tinnen voorzien. Aan den voorkant bevond zich een terras met Witmar meren balustrade en dat door twee bordessen op een groot grasveld uitkwam, overscha duwd door eeuwenoude eiken. Achter het kasteel strekten zich bosschen uit tot op den heuveltop. De heer Têterol sloeg opmerkzaam het kas teel met heel zijn omgeving gade. Hij over zag de tweehonderd hectaren ea begreep zeer O. Broertjes, B«pt./N.H., Eiiwienberg- straat 48, Hoorn, timmerman. B. Hoksber- geu, R.C., Kweerenpad 6, Arnhem. G. T. blutnch, N.H., Egelenburgeriaan 8, Broek op Langendijk, smid. D. Prins, N.H., Gea Nieuwesloot 55, Beverwijk, dienstbode. A. L. J. van der Moer, Metiusgraeht 13, Vlissmgen, stuurman. H. 1. van der Meer, N.H., Oudegracht 171, den Haag, huisschil der. P. van dcT Westen, R.C., Voomieer 8, Leiden, bankwerker. E. Harder, N.H., Ei- kclcnbergstraat 66, Heiloo, teekenleeraar. L Elte, N.I.. Laat 106, Amsterdam. G. Der- mer, N.H., verdronkenoord 121, Groningen, a36. apoth. J. J. Jonker, N.H., Snaar- mans laan 57- Haarlem, electricien. M. J. Kroese, N.H., Luttik-Oudorp 46, Heiloo, dienstbode. H. Koom, N!H„ Molenbuurt 33, Sijbckarspel, bouwkundige. E. Aber- 8on, N.H., Fnidsen 82, Amsterdam, winkel juffrouw. A. Zandbergen, N.H., Hekel straat 19, Kampen.- H- Dijker, R.C., Stati onstraat 29, Zaandam, commies HL IJ. S. M. J. Prins, O.R., Nassauplein 28, Egmond aan Zee, dienstbode. Wed. W. Stegenga, N.H., Vier-Staten 3, Gaasteriand, dienstbode. P. Fraenkel, N.I., Huigbrouwerstraat 3. Amsterdam. - F. M. Godijn, R.C., Groot Nieuwland 40. Amsterdam. P. J. van den Hooff, E.L., Stuartstraat 52, Hoorn, reizir iffer- P. J. van der Bil, G.K., Nieuwesloot 115, ijk, bakker. L. van Altena, N.H/C Doelenstraat 22, Leiden, banketbakker. Koedij' L. van Altena, N.H/OJC., T M van Bohemen, R.C., Koorstraat 24, Het- lco, dienstbode. - C. Dekker, N.H., Liefde- laan 6, Heiloo, schipper. K. Stam, RC., Oudegracht 152a, Egmond aan Zee, dienst bode. C. Schrander, R.C., Hofstraat 21, Leider, kellner. C. Schouten, R.C., Luttik- Haarlem. A. Molenaar, G.K., Oosterkolk- straat 29, Hoorn, timmerman. A. M. Kóp- p*s, R.C., Westerweg 58, Buasiun, dienstbode. - J. H. Vreij-bloedt, N.H., Verdronkenoord 41, Bergen, boekdrukker. Wed. F. Kater, R K., Koorstraat 6, Landsmeer, huishoudster. F. Abrahams, N.H., Foreetusstraat 11. Zijpe, stoker N. Jongeneel, N.H., Laat 223, Mijdrecht. J Latenstein, R.C., Mo-, knbuurt 28, Amsterdam, kermisreiziger. H. J Geixtes, R.C., Snaarmanslaan 16, Wer- vorshoof, timmermaiv K. L. en T. J. Hart, R.C., St. Jacobstraat-30, Beverwijk. G. M C. Appel, N.H, Peperstraat 1, St. Pancras, h lishoudster T. J. A. Meelis. R.C., Oudc- g'aclit 103, Leiden, dienstbode. P. Groot jes, R.C Omval 53, Zuid-Scharwoudee, veld- arbeider W. Boon, N.H., Kinheimstraat 36, Bergen, landman. G. J. J. Jacobse, R.C Oudegracht 285a, Utrecht, winkelbe diende. J M. S. Schnieder, E.L., Emma straat 4, Groningen. P. Bakker, N.H., Z-ïglis 128, Zuid- en Noord-Schermer, arbei der J. de Boorder-Middelkoop, N.H., Luttik-Oudorp 7, Koedijk, huishoudster. J. C. Bröring, R.C., Westerweg 35, Schoon-" hoven, winkelbediende. K. Nijman, R.C., Westerweg 35, Assendelft, huishoudster. J. T. Helderman, R.C.. Wildemanstraat 24, Hilversum, mach. bankwerker. J. Bijtjes, H Ap., Verdronkenoord 107, Oudkarepel, schippersknecht. G. .ter Braak, N.H., VerL Landstraat 6, Hilversum, loodgieter. J. Schilder, R.C., Omval 45, Heerhugowaard, boerenknecht. C. van der Par, R.C., Wes terweg 51, den Haag, dienstbode. L. F. K'eiterp, Oudegracht 35, Schoorl, onderwij- zir. A. Olie, N.H., Stationsweg 178, Nieuwe Nicdorp, rijksklerk dir. bel. J. S. Peek, O.K., Ritsevoort 40, Schagen, bouwk. opzichter. A. van Krieken, N.H., Payglop 1( Geldermalsen, kajtper. E. van der Hark, R.C., Westerkolkstraat 4, Haarlem. C H. Berks N.H., Snaarmanslaan 143, Breu- ktlen, beamote R O. G. J. A. Ransijn, R C., Snaarmanslaan 16, Venhuizen, ass. huishoudster. F. A. P. van Meene, N-H., Siationsweg 166, Tilburg, meubelmaker. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van 25 Februari. DIEFSTAL VAN TELEFOONDRAAD Aan Pieter S., schilder, en de werklieden Jan P., Frederik K: en Leonard K., allen ge detineerd in het huis van bewaring alhier, wordt bij bevelschrift van verwijzing ten laste gelegd, dat zij in den nacht van 25 op 26 November onder St. Phncras hebben weg enomen 150 K.G. koperdraad, toebehooren- e aan den Staat der Nederlanden. In deze zaak zijn 14 getuigen gedagvaard. Beklaagde S-, een recidivist, ontkent. Hij heeft in een stal dien nacht geslapen. Hi ;oed, weik^deel er van verkocht en welk door yphoteken bezwaard was; de beek vormde daar zeker de grens tusschen. Hij wierp een verachtelijken blik op de kleine villa van den Lponner, evenals op den molen avu den man uit Pont d'Ain. De villa was onbewoond, al le luiken waren gesloten:' het molenrad draaide nog tegen wil en dank, het geloofde zelf niet aan zijn toekomst Het brein van den „kluizenaar" was ditik aan t werk en die geestelijke arbeid ging bij hem vergezeld van een soort gegons, zooals sommige klokken wel laten hooren, eer zij slaan. Dat kwam, doordat zijn idéé, dat hem tot nog toe altijd wat vaag was geweest, nu opeens in al haar helderheid en schoonneid te voorschijn trad. Têterof's blik stond nu ook zoo veelbelovend, datals baron Patricius dien gezien en de beteekenis er van gevat had, hij dan wel gezorgd zou hebben/ dr.t het hek van zijn park goed gesloten was. De heer Têterol begon met zijn groote, bee- nige, harige handen te spelen, iets wat hij gaarne deed. Nadat hij ze eens nauwkeurig en van alle kanten bekeken had, sprak hij „Jullie hebt je best gedaan, hoor! Je hebt kalk geroerd, steenen gehouden, bewerkt en geld verdiend, werkkrachten, wat menschen Je bent goede ga je nu eens doen, om je te amuseeral?" Het volgende oogenblik hield Jean Têterol de* handen bekeiyormig ineengeslagen en in de holte daarvan zag hijeen kasteel, een ronden toren, een vierkanten erker, de dak vensters met tinnen, het terras, het grasveld, de weiden, dc bojpchen en een dooden baron, die den levenden toeriep: „Wat een schande- Hoe heb je het kunnen toelaten, dat die drom- mclsche man ons alles ontnam? Nu is Salig neux van ham!" Wasxii mcvolgd rwmter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5