rs Bouwland Openbare Verbuig rijen 8 Provinciaal Nieuws. Adyertentiën. 2 paarden en klein spoormateriaal met karren, vissels enz. een (linke Boerenwoning, met Scharen en 5.18 H A. Wh en Bonwland, Belangrijke Openbare V erkooping J. TAN DER TEEN, SCHEKK. gen. OTERLEBK, J. VAN DER VEEN te Lim m en ter oog beeft gosprotó, wat ÏÜQ wel SsefS er kend ia het verhoor bij dei reshte-comma- aaria. Een hem onbekend persoon heelt hem 2.50 beloofd indien hij i koffers voor hem wilde wegbrengen naar de Alkmaar Packet Beklaagde heat toen een handkar gehuurd bij den heer Jos. Henneke, aan de laat. Hij is met die handkar geraan langs het Noord* Hollandsch Kanaal en nabij de gemeente- reiniging vond hij een woonwagen, waar die onbekende man zich bevond, die nem 3 zak keen gaf, zeggende, dat hij die naar de Alk maar Packet moest brengen. Hij mocht er -liet mede langs de Voormeer rijden. Hij heeft toen nabij den Accijnstoren gewacht o den grooten onbekende, zooala S. hem zei galgenhumoristisch noemt, ma$r hij is niet gekomen. Hij mocht echter deze rakk© als die onbekende niet kwam, op de 4e schuit, lig gende aan de Zandersbuur, brengen. Hfj kon echter de 4de schuit niet vinden. Maar wel stonden er eenige rechercheurs op den loer, die hem vroegen wat a in die zakken was. S. had geantwoord: „Dat weet ik niet' Beklaagde K. (ae 4e) zegt 25 November erg dronken te zijn geweest. Hij heeft gesla pen in het plantsoen bij de oude gasfabriek. Op 28 November hebben zij met hun vieren feest gevierd. Zaterdag 30 November is hij 's avonds ook geweest aan de Voormeer en de Zandersbuurt. Hij heeft echter van die ontmoeting drie verschillende lezingen gege ven. Beklaagde P. zegt, dat hij methrijn medebe- •klaagden zoowat overal is geweest. Hij is niet in St. Pancras geweest. Op Zaterdag 30 November is hij ook ia den omtrek van de Sandersbuurt geweest, o. m. op de woon schuit van de W. Hij heeft zijn medebeklaag- den niet gezien. Beklaagde K, (No. 3) zegt, dat hij ia den wond van 25 November met zijn medebc- klaagden uit het café van den heer v d. Mo len is gezet. Ook hij is niet naar St. Pancras geweest. Wel is hij 'a pachts cm 2 uur thuis gekomen.. Hij is Zaterdag ook op de Zandersbuurt ge weest. Hij weet niet precies hoe laat. Ook hij had een boodschap bij de W., die echter niet thuis waa. Hij ontkent alle wetenschap met betrekking tot den diefstal die hem wordt ten laste gelegd. Getuige Guldenmond, huisvr. van Stee man, heeft van beklaagae P. gehoord, dat er 2 jongens waren aangehouden met een wa gen me* zakken. De president zegt, dat zij bij de politie heeft gezegd: „met koperdraad". Dit ontkent getuige. Getuige Kuitwaard, vrachtrijder op Aker sloot, heeft op 30 November geen woonwa gen aan het Kanaal nabij de gemeente-reini ging gezien. Getuige J. Schotvanger, bewaker van den Part. Veiligheidsdienst, en buitengewoon ge meente-veldwachter, heeft in den nacht van 25 op 26 November de eerste 3 beklaagden over de Friesche brug zien gaan. Een 4e per soon sukkelde daarachter aan. Het was om streeks middernacht. Beklaagden ontkennen. Alleen' 3e beklaag de zegt ckar te zijn geweest. Maar hij is naar de Noorderkade gegaan. Hij was echter al leen. Getuige Schotvanger heeft later over zijne ontmoeting gesproken met de politie-agenten Kooij en ter Horst De rechercheurs de Boer en Morbus heb ben in den avond van 30 November de be klaagden S. en JC (4e) aangehouden. Zij kwa men met een handkar waarop zakken, inhou dende nat kopperdraad, vanaf de Sanders buurt. Zij hebben 3e beklaagde in de nabije heid aangetroffen. Deze maakte, toen' hij at rechercheurs ontmoette, dat hij weg kwam. Althans de rechercheurs de Boer en Marbus kregen dien indruk. De agent Morbus ver klaart bovendien dat getuige Guldenmond hem heeft medegedeeld, dat oekL P. hem had verzocht te verklaren, dat zij moest zeggen, dat hij den nacht van 25 op 26 November Mj haar nad doorgebracht. Beklaagde P. zegt, dat dit een vergisainig is. Bedoeld wordt den nacht van Vrijdag op Zaterdag. De agent ter Horst, die de beklaagden uit het café heeft gezet, verklaart dat alleen bekl P. onder den invloed van sterken drank was. De verklaringen van 4 agenten van poli- e, die dien nacht nabij de Friesche bn. hebben gesurvcil rug tie, die dien nacht nabij de Friesche cilleerd, leveren niet veel be langrijks op. Getuige de Wever is niet verschenen. Getuige v. Thijn verklaart, dat bekl. P. hem ter zijde heeft genomen en- hem heeft ge vraagd wat koper waard was. Hij weet niet precies of het ging over rood koper of koper draad. Beklaagde P. zegt alléén geïnformeerd te hebben naar den prijs van koperdraad. Dc officier meent in de aanwijizingen en de getuigenverklaring bewijs genoeg te heb- b-n gevonden om tegen elk der beklaagden 8 maanden gevangenisstraf te vorderen. De verdediger, Mr. de Groot, daarentegen toont uitvoerig de leemten in dagvaarding en bewijsconstructie aan en concludeert dat de beklaagden zullen moeten worden vrijge sproken. VERBODEN VERVOER VAN GEMENGD DIERENVOEDSEL Eisch tegen den' vervoerder Dirk P., mole naar te Wognum, 50 boete subs. 25 dagen hechtenis. In dit z. g. veevoeder bevond zich hout zaagsel. gips, zand en onkruidzaden. Het was een ondeugdelijk veevoeder. VOORDEEL TREKKEN UIT GESTOLEN GOEDEREN. Trijntje R., zonder beroep, oud 35 jaar, echtgenoote van Hendr. D. te Helder, staat te recht dat zij verschillende goederen, die door marinematrozen ten nadeele van den Staat waren ontvreemd, heeft gekocht Verschillende matrozen van Hr. Ms. ,,At- jeh" kwamen bij haar en verkochten aan haar verschiliiudegóederen, tot hun uitrusting be- hoorende. Zij hadden van den commandant geen vergunning om die goederen ie mogen verkloopen. Beklaagde erkent de goederen gekocht te hebben. Maar ze zegt met te weten dat zij daardoor een strafbaar feit pleegde Eenige van die goederen waren van andere matrozen ontvreemd. I> officier verzoekt de zaak 4 weken aan te willen houden. Er zijn verschillends gedagvaarde getuigen niet verschenen. Awngarisn te rafc&nrifc dit atet &x>£g acht, vordert het O. M. 8 maanden gevange nisstraf wegens heling subs. 1 maand hechte nis wegens het koop© van militaire kleedo ren zonder vergunning. DIEFSTAL. Cornelia van S., veldarbeider te Zijpe, heeft .ten nadeele van n. Tijsen, veldarbeider te Schaagen, verschillende kleedingstukken en kleinigheden zich toegeëigend. Het feit ge beurde op 18 Mei. Eisch: 1 maand VERBODEN TEELT. Voortgezet wordt de zaak tegen A. A. S. schilder te Akersloot, in casu verboden teelt! Gehoord wordt de distributie-controleur Ham, thans kastelein te Egmond aan Zee, Deze controleur zegt, dat hij beklaagde heeft gezegd, dat hij als nateelt op Jt aardappel land kool mocht verbouwen. Eisch5 boete subs. 2 dagen hechtenis DIEFSTAL VAN 16000 SIG AREN. Aan dit feit hebben zich schuldig gemaakt 4 Amsterdamsche sigarenmakers, allen jonge kerels beneden den 30-jarig© leeftijd'. E>eze diefstal is gepleegd te Alkmaar in den nacht van 23 op 24 December uit de sigarenfabriek van de firma Helling, waartoe de beklaagden zich toegang hadden verschaft door inbraak. Aan den eersten beklaagde wordt boven dien nog ten laste gelegd, dat hij heeft weg- fenomen een rijwiel, behoorende aan den be- rijfsleider De waarde der ontvreemdde si garen bedroeeg 2200 k 2300. F© drietal der beklaagden heeft vroeger hii He firma gewerkt Zij erkennen het hun ten laste gelegde vol komen. Het O M vordert 12 maanden gevangenis straf tegen leder. De verdediger, Mr. Verdram, roep* op verschalende gronden de clementie van de rechtbank voor beklaagden, kostwinners van hun gezin of familie, in en verzoekt hun een korte p-cvamgenisstraf op te leggen. VERBODEN VERVOER VAN VERSCH 'RUNDVLEESCH DITO VET EN EEN KOEHUID. Vordering tegen Gerrit S., koopman te Alkmaar, 15 boete subs. 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de koehuid. KANTONOERECHT TE ALKMAAR. Uitspraak van 21 Februari 1918 P. C. M. IJ. te Alkmaar, overtreding rij wiel regiem© t, 1 boete of 1 dag hechtenis. R M te Bergen en W. de K. te Broek op Langendijk, dronkenschap, de le 2 boete of 1 dag hechtenis, de 2e 3 boete of 2 dagen hechtenis D. G. Dz te Egmond aan Zee, en D. S. te Heerhugowaard, ordeverstoren, de le 10 boete oT 7 dagen hechtenis, de ie f 6 boete of 4 dagen hechtenis. x J. H en J. J. te Limmen, overtreding slachtverbod, ieder 120 boete of 40 dagen hechtenis. J W te Alkmaar en P. K. te Zuid- en Noord-Schermer, overtreding Hinderwet, de le 25 boete of 10 dagen hechtenis, de 2e 30 boete of 15 dagen hechtenis. W. O., j. D. Jz., W. K., C. Z. Jz„ E. de O., P. K. en C. O. te Egmond aan Zee, overtre ding art. 461 Wetboek van Strafrecht, de le 1 maand tuchtschool, de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e een 7e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis. E. S., S. de G., L. S. en S. W. Phz. te Eg mond aan Zee, strooperij, de le teruggave aan zijn ouders, de 2e 10 boete of 1 maand tuchtschool, de 3e voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van 1 maand met een proeftijd van 1 jaar, de 4e 3 boete of 2 dagen hechtenis. W. P. M..J. C. M., M. Vy S. v. T. te Lim men, J. H. C. te Akersloot, L. D. en C. O. te Heiloo, A. N., H. H., J. v. W., J. K., C. M. H., J. J. B„ H. B., E. K., K. H., M. B., G. V., H. A. v. d. B,. A. C. M., C. M.. P. K., E. v. d. B.. J. B., C. H., C. H. en M. de V. te Alkmaar, A. F. de V. te Nteuwersluia, over- hech tenia, de 5e, 6e, 7e, 9e, 11e, 20e, 21e, 22ê, 23e en 24c. ieder 3 bo«ete of 3 dagen hechtenis, de 8e, 28e en 29e ieder 1 boete of 1 dag hech tenis, de 10e en 25e ieder 20 boete of 1 maand tuchtschool, de 12e 0.50 boete of 1 dag hechtenis, de 13e ontslag van rechtsver volging. de I4e, 15e, 16e en 17e leder 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 18e en 19e ieder 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 26e 15 boete of 10 dagen hechtenis. J.'W. te Egmond-Binnen, J. D. Dz., P. O. Lz., A. G. Hz., J. V„ J. Z. Sz., E. O. Pz., P .O. Pz., mond aan en 7e ieder de 2e, 6e en 10e ieder f 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 4e en 11e ieder 25 boete of 1 maand tuchtschool, de 5e 1 maand tutcht- school, de 8e 7 dagen hechtenis, de 9e 12 boete of 6 dagen hechtenis. UIT HENSBROEK. In de vacature-Willinge is benoemd tot se cretaris-penningmeester van onzen polder de heer J. Visser, gemeente-veldwachter. UIT VEENHUIZEN, Tot controleur bij de fokvereeniging alhier s benoemd' de heer Helleman van Oude- Niedorp. UIT OUDE NIEDORP. In de Maandagavond j.l. gehouden verga dering van het ondersteuningsfonds bij ziekte :>leek uit het uitgebracht jaarverslag, dat het ledental 41 was gebleven; dat 108 was uit betaald aan zieke, aan 7 personen voor 144 ziektedagen. Deze rekening werd na onderzoek goedge- teurd met een voordeelig saldo, groot 67.61. Ontvangen was 200.97, uitg. 133.36. De heer Jb. Bood werd herkozen als be stuurslid. Het salaris van den bode werd ver hoogd tot 2 per ophaling. Door de heeren Hittema en Jb. Doorn werd voorgesteld het reglement te wijzigen in dia voege dat de uitkeering bij ziekte kan worden verhoogd van 4.50 tot f 7.50 per 6 voor mannen en voor vrouwen van op 5.40. De contributie zou dan dienen verhoogd te worden van 8 cent op 15 cent per week voor mannen en voor vrouwen van 5 op 10 cent. Algemeen was men hier wel voor. In een eerstvolgende vergadering zal dit voorstel in behandeling worden genomen. Op da kiezerslijst voor deze gemeente teensa 34ü Korens rms IVwte fferasr,, 342 voor ds Statte 320 tobt den gemevte- raad. UIT BERGEN. - Geboren Anna Elisabeth ddchter van Jan Bijl en Geertruida Roobeek. Pieter Ja cob zoon van Jan den Das en: Geertje den Das. Nicolaas Cornelis zoon van Matthias Constantinus Dinderdis en Hillegondk Maria Beemsterboer. Martinus zoon van Marga- retha Hoebe. Jacob Lodewijk Jan zoon van' Jan Adriaan Blok en- Adrians Christina van Wachen, Hendrina Johanna dochter van Anton Jansen eni Hendrina Johanna van der Kolk. Grietje dochter.van Jan Bos en Frederika Verwoerd. Catharina Cornelia Frederikus Henderikus Vreijbloedt, 14 j Gehuwd:. Cornelis Jacobus Burgerin6 te Berge» eri Jaeoba Agatha Visser te Bergen onlangs te Egmond aan Zee. dochter van Johannes Hollenberg en Agatha Bakker. Theodoras Johannes zoon van Johannes Adrianus Ranzijn en Cornelia Roo beek. Pieter Cornelis Rudolf zoon van Pie ter Hendrik Marinus van der Weijdem en Petronella Hendrika Johanna van der Drift. Overleden Petrus Wilhelmus zoon van NicOlaas Cornelis Kuiper en Hendrika Mooij, 9 weken. Frederik Braaf, echtge noot van Henriette Meijer, 74 jaar, wonende te Anna Paulowna. Jacob Boon, echtgenoot van Margaretha Maria Helder, oud 57 jaar (ïtMiMMitrd Nieuws. gr ha DE VOORMALIGE KEIZER. De N. Rott. Ct. brengt de mededeelingen over van iemand die een paar maal op Ame- rongen is geweest en die daar met de Kei zerin geluncht heeft. Hij vond haar toen zeer beminnelijk en zij was bij die gelgenheid vol lof over de behandeling, die nier aan de Duitsche krijgsgevangenen te beurt is geval len. Een andermaal' heeft hij den Keizer, die zoo weinig mogelijk menschen ontvangt, gezien, maar niet gesproken. Wilhelm von Hohenzollera droeg toen gele schoenen en oene Colbert, een gele regenjas en een grijs oedje met een veertje. Hij had een baardje en een van zijn ooren was met een verband bedekt; hij liep moeilijk. WAAR BLIJFT HET AMERIKAANSCHE SPEK? Uit verschillende gemeenten komen klach ten dat aldaar de distributie van het uit En geland gearriveerde Amerikaansche spek nog niet is begonnen, terwijl deze in andereplaat sen reeds in vollen' gang is. In verband hier mede wijzen wij op de door het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen getroffen distributieregeling, welke o.m. bepaalt, dat aan gemeenten, die méér dan 16.000 K.G. per 4 weken bestelden, het spek rechtstreeks van uit Rotterdam zal worden toegezonden. Het spek, bestemd voor alle overige gemeenten (die dus minder dan 16000 K.G. per 4 weken bestelden), zal van enkele centrale punten, gelegen in verschillen de deelen van ons land, uit verzonden worelen. Aan eerstgenoemde gemeenten worden de kisten met spek toegezonden, zooals zij uit Engeland aankomen, m. a. w. in origineel© staat. Daar het vrijwel ondoenlijk zou rijn van elke kist het netto-gewicht (aan. spek) vast te stellen, zal door den expediteur (N. V. Cr. Cornelder en Zonen's Scheepsagentuur te Rotterdam) direct na afzending, aan het betrokken gemeentebestuur worden opgegeven het totaal bruto gewicht van elke partij. De andere gemeenten ontvangen kisten met spek, waarvan het netto-gewicht aan spek op die centrale punt©, beëedigd is vastgesteld. Niet onmogelijk is het, dat de gemeenten, welke onder de tweede categorie ressorteeren, niet zoo vlug bediend worden als eerstgenoemde. Dat een vertraging in deze spek-expeditie trouwens reeds door het R, D. K. voorzien werd, blijkt wel hieruit, dat dit bureau in een schrijven aan de gemeentebesturen niet alleen er op wijst dat „in verband nrnt de aankomst van het spek uit Engeland, het onmogelijk is, alle gemeenten dadelijk van spek te voorzien", maar ook verzoekt hij de expediteurs noch te lefonisch par zou breng©. Aan de expediteurs is loor het R. D. K. nog opgedragen, aan der gelijke verzoek© ge© gevolg te gev©. Wat de kwaliteit van net spek betreft, deelt g©oemd rijkskanfoor mede, dat dit voor de vei zending naar ons land in Engeland is ge keurd door Nederlandsche Rijksïeunneesters, zoodat mag worden aangraom©, dat het spek van goede hoedanigheid is. Mocht niettemin, naar het oordeel van e© gemerate-deskundige, e© partij ongeschikt voor de consumptie word© geoordeeld, dan diraen de gemeraten het R. D. K. onmiddellijk telegrafisch daarvan in kranis te stellen, waarna het spek zal worden gekeurd door een k©rmeester van den Rijks Veeartseniikundi- Dienst, aan wi©s beslissing het betrok- t© gemeentebestuur zich dient te onderwer pen. Hangende het onderzoek, mag het spek niet word© teruggezonden of verder uitge pakt. Op reclames betreffende kwaliteit kan alle© dan word© ingegaan, wpnneer het spek nog niet onder de verkoopers is gedistri bueerd, zich nojf in de gememteüjke op slagplaats bevindt. slotte deelde R. D. K. aan de geme©- tebesturen mede, dat het de bedoeling van van den minister van Landoouw, Nijverheid ra Handel is, dat de distributie van dit spek zoodanig wordt geregeld, dat het spek voor alle inwoners verkrijgbaar is, dat de ver loop dus niet alle© tot dé winkels in de volks buurt© moet word© beperk^ maar zich moet uitstrekkm tot alle daarvoor in aanmerking komende winkels. BOND VAN VRIJZINNIGE PROPA- GANDA-VEREENIGINGEN. Zondag werd in het „American Hotel" te Amsterdam de algemerae vergadering gehou- d© van d© „Bond van Vrijzinnige Propa- ganda-vereen iging© in Nederland." De voorzitter, de heer Martin van Creveld, herdacht het overlijd© van bet eerelid van d© Bond, d© heer W. J. E. M. de Jong. Voorts wees spr. op de veranderde politieke omstandighed©, waarbij hij herinnerde aan d© noodlottig© afloop der verkiezing© voor de vrijzinnig©. Daar beslot© was e©e af- wachtrade houding aan te nem©, kon de jond ge© actie bij deze, Kamerverkiezing© cp aigrown vj^sSa£% rtzxirzf. staad, Na rijns sympathie te hebb© ui: met de bewoners van Limburg Zeeüwsch- Vlaaoderen in deze voor b© zoo moeilijke tijd©, wekte spr. op waakzaam te rijn tegen- ever de groep©, die er niet teg© op zoud© zi© de staatsmacht omver te werp© Gediscussieerd werd over de vraag welk partijstandpunt de bood onder de gewijrig< omstandighed©, ontstaan door de evrarecfig. vertcgrawoordiging, di©de in te nem©, in- di© althans de bond in zijn tegrawoordig© vorm moest blijv© bestaan. De volgende motie werd met algemerae stemm© aangenom© „De Bond van Vrijzinnige Propaganda- Vereraiging©, enz. „overwegende, dat door de tegrawoordige omstandighed© handhaving van het alge- me© vrijzinnig standpunt niet meer mogelijk blijkt, „in aanmerking nemrade, dat de Liberale Unie in hare algeme©e vergadering van 12 Januari 1919 verklaard heeft, aansluiting van alle democratische elem©t© onder de vrijzinnig© t© krachtigste te zuil© bevorde renm i „besluit zich te steil© op het standpunt der Liberale Unie draagt het bondsbestuur op, de hieruit voortVloeirade reglcmmtswijzigin- g© voor te bereiden." Tot bestuursled© werd© gekoz© mej. R. J. van Vriesland de heer A. de Hoop uit Amsterdam, tn de beer© T. de Graaf (Rot terdam), C». P. Mastberg© (D© Haag), en A. J. Treur (Hoofddorp) Tot voorzitter werd gekoz© de heer Q. A. Hoog©straat©, uit Den Haag, terwijl de heer© D. P. Mastberg© (D© Haag) T. de Graaf (Rotterdam) reap, tot secretaris p©ningmeester benoemd werd©. Onder algemerae instemming werd© de heer© Martin van Creveld B. Niewold tot eere-leden van d© bond benoemd, NED. VEOETARI6RSBOND. De Nederlandsche Vegetariërsbond houdt rijn jaarvergadering op Zondag 18 Mei te Amersfoort. Er zijn plann© tot'herdenking van het 25-jarig bestaan van d© bond. Overwog© wordt e© ©quête in te stellen naar de gevolg© van de Spaansche griep bij vegetariërs in vergelijking met ander©. Het aantal led© ia van 1407 tot 1728 ge- steg©, VOEDINGSMIDDELEN UIT AMERIKA Het Ned. Telegraafagratachap seint uit Ni©w York: In het laatst van Februari zul- 1© de verscheping© van voedsel voor Euro pa 700.000 ton bereik©. In Januari bedn de verscheping 230.000 ton. Er werd© schep© gebruikt. Van dit voedsel gaat niets naar Duitachland. Rotterdam ia de voornaam ste haven van bestemming. EEN ECHTPAAR IN DEN RAAD. Op de S. D. A. P.-caodidat©lijst voor de aa. algemerae raadsverkiezing© te Amster dam zal als no. 2 in kieskring II, de voorma lige district© VIII m IX, geplaatst word© mevr. C. Pothqis-Smit. Hare kans o& te wor- d© gekoz©, is zeer groot Voor e© anderen Raadaldeakring heeft haar echtgenoot, de heer S. J. Pothuis e© nummer, dat evraeena zijne verkiezing waar schijnlijk maakt. De kans is daardoor zéér groot dat de ni©- we Amsterdamsche Raad onder rijn led© het echtpaar Pothuis zal teil©. Broes, zwagers, vaders, zoons, mogm niet ;elijktijdig raadslid zijn. Van eentparm heeft e wetgever tot nu toe niet gesprok©. •De omstadnighed©, te Amsterdam althans, rijn d© wetgever vèr vooralt. VLEKTYPHUS. In het Limburgsdie mijndistrict rijn tot isver 5 cevall© van vlektyphus vastgesteld, e© patiënt is overleden. Er is aan het stati on te Heerlm e© roode-krais-trein gearri veerd, welke kan word© gebezigd voor het transport van vlektypbus-leidera. Te Terbregge (gem. Hillegersberg) do© zich in één gezin 4 gevall© van vlektyphus voor. OPLICHTERS. In het Parkhotel te Assm hebb© eraige dag© e© tweetal oplichters gelogeerd. Een >oging om e© sigarenhandelaar op te lich en mislukte daar deze de sigaren niet zonder betaling afgaf. Bij e© manufacturer werd voor e© bedrag van 12.000 gekocht. De ïeeren rijn plotseling vertrokk© zonder beta ling- MODDER ALS BRANDSTOF. Te Amsterdam rijn tegrawoordig brand- stoffrahandelaren, die buit© de distributie om e© soort van „eierkolen" of brikett© be schikbaar steil©, welke blijk© te bestaan uit e© soort van klei zwartsel. Op e© onder- aag van gloeiende cokes of anthraciet gloei© zij wat mee, maar als de onderlaag verbrhnd is, gaan rij onmidellijk uit. KORTE BERICHTEN. Tijdens d© duur van de jaarbeurs zul- te Utrecht de vleeschlooze dag© word© opgehevm. De Zaan staat weer hooger dan ooit vele weilanden staan blank. Te Waalwijk is de stoom-schoramfa- briek der firma Mussuger Van Poppel af gebrand. Aan de Leidsche gemeratefabriék© van gas electriciteit hebb© e© 50 tal losse :ransportarbeiders n» 50 pet. loonsverhoo- ging te hebb© geëischt waaraan de directie niet wilde voldo©, het werk neergelegd. Te Terborg (Geld.) is gisteren de 11-ja rige zoon van d© boschwachter De Vries door de wiek© van e© mol© getroffm was op slag dood. De bij e© auto-ongeluk in Hongarije omgekomen Nederlandsche ingenieur J. Wagner is te Presburg begrav©. Als de ver- keerstoestand© verbeterd rijn, zal het lijk naar Nederland word© overgebracht. -r- Te Asens is de weduwe Meijer door gas- verstikking gestorv©. TE KOOP: wegens «Hoop der werkzaamheden, Te bevragen bij J. OPDAM of JOH. APELDOORN, Aannamen, TE KOOP: wegens splitsing der zaken, de ge zamenlijke eigendommen, bestaande uit f gelegen aan het N.-H. Kanaal te Boekei bij Alkmaar. Ook afzonder lijk of bij gedeelten. Te bevragen bij J. OPDAM oi JOH. APELDOORN, Aannemers, Alkmaar. Notaris te Alkmaar, is voornemens op Zaterdagen 15 Maart 1910 bij opbod en 23 Maart 1919 bij afslag, telkens des middags 13 nor, in het café „Central" te ALKMAAR van den Heer K. WILLIG, in het openbaar te verkoopen: zeer gunstig staande en liggende aan den Korten Molenweg in de bestaande de eene plaats sit Hnlemani- wnnlng met brongasinstallatia, nieuwe Arbeiderswoning, Schuur, Eri, dracht, Tuin, Boomgaard, Wel- en Bouw land, samen groot 21.64.60 H.A. v •n de- andere plaats uit Hnls- answonlng, Schuur, Erven, Wol- en Bouwland, samen groot 21.93.80 H.A. Beide plaatsen zijn vrij van huur en kunnen worden aanvaard: de landerijen bij de betaling, de ge bouwen en erven 1 Mei 1919. De eerste plaats is gelegen aan- en de andere in de onmiddellijke nabijheid va» groot vaarwater. Beide plaatsen bestaan voor het groote meereadee! uit vorig jaar oud gescheurd zeer vruchtbaar weiland en zijn uitmuntend geschikt voor bouwland. Eigendom van de Heeren A. M. VAN TOL te Nieuwer-Amstel c.t. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris J. VAN DER VEEN, bij wien tijdig situatieteekeningen en boekjes zijn te bekomen. Inmldeola uit de hund te koop. te Heer-Hugowaard. notaris te Alkmaar, is voornemens op VBIJDAG SS FEBBVABI 1919, onmiddellijk na afloop der veiling van notaris Mr. A. P. H. de Lange, in het café van den heer S. KLAVER te Heer-Hugowaard, in het openbaar te verkoopen een perceel uitmuntend te Heer-Hugowaard, in de onmid dellijke nabijheid van Broek op Langedijk aan den Westdijk, deel uitmakende van de boerderij „Scherpenheuvel", groot ongeveer S.71.43 H.A., te veilen in 10 perceelen. Inlichtingen worden verstrekt door den heer P. Kant Oz. te Heer-Hugowaard en ten kantore van genoemden notaris Oudegracht 291 te Alkmaar, bij wien tijdig situatie-teekeningen verkrijgbaar zullen zijn. in het Café van D. NANNE op Vrfjdag 3S Februari 1919 onmiddellijk na afloop van de ver- kooping voor de erven van den Heer C. DRUIVEN en voor den Heer C. VENNIK, van te LIMMEBT van den Heer Jb. DEKKEB Win. aldaar als: 1. Weiland groot ongeveer 3i/a H.A. „de Zaankamp", voor twee jaar. 2. Tuingrond groot ongeveer 1 H.A. liggende in de laan naast de ka mers, voor vijf jaar. 3. Weiland „de Paardenwei" groot ongeveer H.A. om te scheuren, voor twee jaar. 4. Eenige stukken tuingrond aan den Vischweg zijnde de tuin bij den Heer N. Beentjes, voor twee jaren. Nadere conditiën en juiste maten zullen bij de verhoring worden opgegeven. P. J. C. VAN TOORNENBUROH, Notaris te Alkmaar. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6