DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ir 9 No. 4$ ïïojiferd een en tr:i ;>fpte tMrgsfig* DONDERDAG f 1.81. p. PflxtfBsfüöims 5 ei. MYeitBuffurrEs 18 el s. reist,feï*a iat&j nu DtoitxrntatB. Br, tr. tfeï. Boeit- ei HauMntteli Henns. CasterZn., ïaoróam W Tel. 3 FEBRUARI. Abonnemeïïtsurlls bTl Y!iani!ft8tafiiig p. 3 m Binnenland. Urorinciaal iieuws. d?3 De toestand' in Beieren laat nog steeds ai- les te wenschen over. Te Münchm leidden de beraadslagingen van den soldatenraad nog niet tot een beslissing. Zij werden ten slotte afgebroken en zullen Donderdag hervat worden. De radicaalste elementen hebben hun voor deel van dezen toestand, daar zij zeer hevig ageeren en onrust zaaien en de vrije hand heb ben door het onderdrukken van de pers. Des niettemin is üe Münchener correspondent van de Voss. Zeitung toch van meeniug, dat de kansen op het uitroepen van een sovjet re publiek in Beieren niet bijzonder groot zijn. De stetnming van de meerderheid van het con gres is er tegen. Tal van adelijke officieren en vooraanstaan de burgers zijd te München als gijzelaars ge vangen genomen. De sol datenraden van het tweede en derde Beiersche legercorps waren tegen gisteren bijeengeroepen om de regeering te München een ultimatum te overhandigen waarin herstel van de grondwettelijke vrijhe den, staking der burgerbewapening en onver wijlde bijeenroeping van den Landdag wor den geëischt. De Münchensche censuur fe weer voor alle persberichten naar het buitenland ingevoerd. De te Weimar verblijf houdende Sesersche leden der Duitsdie Nationale Vergadering hebben in een manifest uiteengezet» dal gij met het gansehe volk eensgezind zijn ia de veroor- deeling van de Münchener. politieke moorden. Zij verlangen onbeperkte persvrijheid1 en wet telijk e toestanden voor München m het land. Het eenige wettelijke gezag berust k. i. bij den- Landdag waaruit, de toekomstige regeering moet voortkomen Alle burgers, boeren, arbeiders en soldaten' en vooral de boeren- en arsolradeni worden aangespoord om den Landdag bij zijn arbeid te steunen. Uit de raden moeten wettelijke in stellingen in den vorm van beroepsorganisa ties als duurzaam volksbezit tot stand komen. Maar de wetgevende Landdag dient te beslis sen wat volgens den volkswil in de grondwet zal worden opgenomen. Daarom worden al len opgewekt om zich aaneen te sluiten op den grondslag der wettelijkheid ter bescherming van de volksvertegenwoordiging en ter bevei liging van de Beiersche republiek. Volgens de Intransigeant zal de kwestie van den linker Rijnoever, die thans op de Pa- rijsche conferentie in behandeling komt, op eenvoudige wijze opgelost worden. De Rijn zou militaire grens worden en gedurende een lange periode door troepen van de bondgenooten worden bezet. De bewoners van de Rijnstreek zouden, zonder van Duitschland gescheiden te worden aan zekere politieke of economische verplich tingen onderworpen worden onder toezicht van den bond1 van naties. De bezetting voor een lange periode en het onderwerpen der bewoners van de Rijnstreek aan politieke en economische verplichtingen begint inderdaad veel op verkapte annexatie te gelijken. De begrafenis van Eisner heeft onder zeer groote belangstelling plaats gehad. Het is een geweldige betooging geworden. Tienduizenden waren- uit München' en uit geheel Beieren samengestroomd, alle winkels waren gesloten en de straten waren met zwar te en roode vlaggen getooid. Spartacische woelingen worden thans uit verschillende deelen van Duitschland gemeld. In de- zitting der arbeidersraden te Leipzig is gisteren tot de algemeene staking besloten. De regeering heeft onverwijld maatregelen ge nomen om onder alle omstandigheden op te komen tegen het terrorisme bij' de staking in het bruinkoolgebied bij Halle Zij zal toonen dat brooddronken en misdadige elementen het land niet straffeloos tot ineenstorting mogen brengen. De regeeringstroepen die naar Halle zijn gegaan hebben in opdracht meedoogen-loos te gen alle buitensporigheden op te treden en voor het herstel van- de orde te zorgen-. De troepen schijnen sterk genoeg te zijn om in kortenij tijd hun taak te volbrengen. Te Weimar rekent men erop, dat binnen twee dagen in het raidden-Duitsche kolengebied weer ae norma le toestand heerscht. Te Erfurt is sinds gisteren een algemeene staking uitgebroken^ De bewoners zitten- zonder electrisch licht. De trams rijden niet. De arbeiders eischen in stelling van bedrijfsraden, onverwijlde socia lisatie -van* de mijnen en monopolistische be drijven, herroeping van het besluit over we derinvoering van het kommandogezag alsme de onvoorwaardelijke erkenning van de arsol raden. De radicale elementen te Dusseldorp weige ren de overeenkomst hunner leiders te erken nen, volgens welke de algemeene staking zou ophouden en de wapens zouden worden uitge leverd. De Vollzugsrat van den arbeidersraad te Dusseldorp werd afgezet en gevangen ge- nomen. De -arbeiders, die zich door een kleine overmatig radicale minderheid gedwongen zien, het-werk nog langer te laten liggen, zijn naar uit Berlijn -geseind wordt, ontzaglijk verbitterd. De hear De&ker» tiet oiefefasi va» mevrouw Growwweg veèr opleiding meer de aandacht vraagt. Dat drieroadig verbond dagteekent jreeds van 1918. Het drievoudig verbondl heeft vergaderd j verpleegsters van staatswege, om te overwegen of een gmeer.ediappeUjfe j De heer A. Staalman vroeg zpm&igs actie ondernomen zal worden om de eischen vaststelling van vastomlijnde plannen ter der mijnwerkers te steunen Lager- en Hoogerhuis hebben de instelling van een commissie van onderzoek goedge keurd, waarin ook mijnwerkers zitting zulten hebben, Lloyd George heeft beloofd, dat de commissie 20 Maart met baar rapport gereed zou zijn en de mijnwerkers hebben- des eta= kingsdatum van 15 tot 22 Maart verschoven, mits de mijnwerkers zlef hun vertegenwoor digers in de commissie mogen aanwijzen. Lloyd George wilde hen vier van de acht ver tegenwoordigers doen aanwijzen, waarover nader gestemd zou worden. Tevens zal een nationale conferentie plaats hebben van 600 vertegenwoordigers van werk gevers en arbeiders in alle groote industrieën, samengeroepen door df regeering, in Central Hall te Westminster. KORTE BERICHTEN. Het Belgische Solva-instituut stelde de vredesconferentie voor de Fransche taal te r proclameerden als de internationale taal, welke als zoodanig onderwezen moet wordra, in alle landen, bij den- Volkerenbond: aangesloten. De Engelsche regeering heeft met in gang van 31 Maart ie tmtnsfag apgebévm op ingevoerd spek, ham en vet De réptaMeerwg der Lkdtêdfms tra CM-1 na is thans geregeld. De Zionishgdae cossmiasie m Palestina heeft verkiesingen uitgeschreven mse de sm- stitueerende vergadering ée? loden, te Pa lestina - Er is geen onenigheid in üe Daltsche regeering over de invoering van öm raden- stelsel, meldt Wolff. j? Volgens berichte uit Rusland zijn de pogingen van de troepen van Trotsky, om door het Estlandsche front tusschen Marien- burg en Norwa te breken, tot dusver mislukt. De bolsjewistische regeermg van Oekra- jina heeft geprotesteerd tegen het bezetten van plaatsen en gebieden in Öekrajim door tree- - pen der Entente. De besprekingen tusschen de botsjewir ki en söcitial-revolutlOnndiren in Rusland du ren nog voort; zij leidden nog niet tot over eenstemming De vredesconferentie ziet de noodsake- ifkheid In den eCommischen boycot van ^uitschland te verminderen, ten einde te; voorkomen, dat het land in handen van het Bolsjewisme valt. De betaling der sdiadever- ;oeding zal verdeeld worden over eau vrij i ange periode, daar deze zal moeten plaats j. hebben in hooifdzaak in grondstoffen. Engeland zal gedurende drie jaren aan Noorwegen schepen leveren als vergelding voor gedurende den o< De griep neemt Van Duiische zijde wordt medegedeeld f dat de Polen ondanks die jongste wapenstil- standsvoorwaarden, in Posen voortgaan met den strijd. In Berlijn hééft een schietpartij plaats gehad in het courantenkwartier. In het Amerikaansche legerwetsont- werp is een bepaling ingevoegd voor de hand having van een leger van een half müUoen man. Ij De Pransche krijgsraad veroordeelde Ouilbeaux, den redacteur van „Demain" bf stesa do Landbouw^ •Holland, de Noord-Holland, de Coöp. Zuivdbank, de Bond1 voor Veefok» vereenigisgen, de NoordhHolL Varkensfok- vereaniging en de heeren Dr. Bakker, Dr. Scheijj Smeedtog en K. Zijp, Mei. Cor de Pater las hierop de notulen van de vorige vergadering, welke onveran- vaststelling van vastomlijnde voorziening in den waingnoodl door aan de particuliere bouwnijverheid. Minister A al hér se deelde mede da- spoedig, is afwachting va» de algmease her. zienirtg van de woningwet, welke ia het einde derd werden vastgesteld, van dit jaar mag wordlen verwacht, am- ent» r De voorzitter deel* werp zal inkomen tot begfvjediging van de -rocedure voor suhuidieeriag van woning» -uwvereenigtngen en- tot uitschakeling van Gedeputeerde Staten bij die procedure. De al gemeene herziening zal o. m. bevatten ver plicht gemeentelijk bouwtoezicht, verplichte emeentelijke wonin-gbeura, mogelijkheid va* et opleggen eener woningtelling, dwang maatregelen tegea gemeenten die weigeren de woningwet uit te voeren, bepalingen om trent keetenbouw. De -gezondbddsweiswljziging komt einde Mei of begin Juni bij de Kamer in. De afdee- ling Volksgezondheid zal worden gesplitst in Gezondheidsdienst en Woningdienet. Oplei ding van ziekenverpleegsters zal worden be vorderd door financieelen steun. Bestrijding van beroepsziekten zal worden vastgeknoopt aan de Ongevallenwet. De drankwet ml wer den herzie® als ia het derd® jaar van deze periode mg tijd over blijkt ie rijn foos het doen van voojstellas. De algesBsaae beashmwMgei werd® hiermede gelote!. Bij da sriüelggssipe fee- haadelisg msèsa door esalge apP®2fS nog emige wmsdbm geuit De bsgrtmtetg werd te elotte goedgefesrd, waarna és rarg&dte- ring werdl verdaagd tot hedea 1 uur. NEDERLAND EN BELGIë. De minister van buitenlandsche zaken heeft gistermiddag in de Tweede Kamer bij den aanvang der vergadering veridaard, dat in antwoord op zijn verzoek om nadere inlich tingen nopens de mededeeling® door de Belgische regeering te Parijs gedaan, deze op 22 Februari hem heeft geantwoord, dat de Belgische delegatie ter conferentie van- Parijs bij de vertegenwoordigers der 5 groote geal lieerde en geassocieerde mogendheden een voorstel heeft aanhangig gemaakt om onder- teelde mede, dat op de aan de organisaties toegezonden bekende circu laire inzake het plan va» het Landbouwhui antwoorden waren ingekomen van den Bom van Zuivelfabrieken, houdende médededing, dat de ledenvergadering van 11 December de voor den Bond vastgestelde bijdrage' had goedgekeurd; van de Zuivelbank, dat de al gemeene vergadering heloten had, al lid toe te treden; die voor de Bank geraamde contri butie aanvaardde en van de plaats van vesti ging zal laten afbangen of de Bank in het Landbouwhuis de beschikking zal hebben over een vast kantoor of daar zitdagen zal houden van de vereendging voor Landbouw- huishoudonderwija bericht, dat deze besloot, de gevraagde contributie toe te staan en- be reid is, in het Landbouwhuis te vergaderen en er een tentoonstelling te houden; van de Vereendging van Oud-leerlingen der Land- bouwwinterschool te Schagen, dat deze ver- eeniging in de algemeene vergadering van 13 December besloot deel te nemen, door zich te verbinden tot het betalen vm de jaariijtehe contributie vaa 60 sedtïfeaée 5 faar; vsa de Noord-Hollandsen® VarkensSokvefeeni- ing, dat de algemeene vsrgaderiag op 29 'anuari besloot, geduimde 5 jaar, ded te Be rn® tot een bedrag van IOC''per jaar; van de Vereeniging tot Verbeteriag van de Scha penfokkerij, dat deze ver-eeniguig d.d. 24 Fe bruari besloot, gedurende 5 jaar deel te ne men tot een bedrag van 150 per jaar; van den Coöp. Bond van Goöp Landbouwveree- nigingen in Noord-Holland de mededeeliag, dat de op 3 Januari gehouden algemeene ver gadering besloot voor het Landbouwhuis ge. durende 5 jaar 50 per jaar te contribu- i eer®van den Bond van Geitenfokvereen i- j ging® de mededeeling, dat het bestuur de oprichting van het Landbouwhuis g®egm is De voorzitter deelde verder mede, era vergadering met belang- ouden, maar m® deed ent dat m® stellend® zou later toch. Van de Hoomsche commissie was d.d. 25 Januari eveneras e® schrijv® ingekommj waarin bericht werd, dat zij met onze com missie wilde samenwerken, onder voorwaar de, dat tot de stichtingsvergadering alle or- anisaties zuil® word® uitg®oodigd,die -elang hebb® bij de bod®i®ltuur men zich dus ook tot d® Tuinbouw zou w®den. Die commissie besloot om de propaganda voor Hoorn voort te zetten de commissie van Hollands Noorderkwartier antwoordde, dat ze zich beschouwt als de commissie van de organisaties, meent, dat ze daarmee over leg moet. pleg® dat ze zich dus aan die organisatie zal houd®. In de gehoud® vergadering met de voor zitters van de organisaties en de land- m tuinbouwleeraren verklaarde de heer Nobel, tuinbouwleeraar te Hoorn, dat de tuinbouw liever op zichzelf zou blijv® reeds goed georganiseerd is. Dat advies was aanleiding, waarom m® zich niet tot d® tuinbouw wendde. Nimmer zat voor om de tuinbouw uit te sluit®. Van de Hoomsche commissie was verder ingekom® de reeds gepubliceerde motie van e® gehoud® vergadering. De voorzitter ging die motie punt voor punt na en gaf aan, waarom de commissie de Naam!. Vraccotehap-vom niet wausehe- l bestuur"vande Vereniging Tof Ontwikkel ing kere benahng®i der traptenvan Ï9 Aprd yan den Ij3IldboMW -ma rfoltoda Noordcr- De Belgische ®lec;atie heeft dra wi^+ -i^ 1839. De Belgische delegatie w®sch geuit, dat Nederland aan de onder handeling® zal deelnemen als onderteeke naar van die tractate. Indien het voorstel van België door de con- kwartier Maandag besloot om aan de alga- merae vergadering, in Maart te hotufen, de gevraagde contributie van 150 per jaar toe te staan; van d® Bond van Akkerbouwers was e® schrijv® ingekom®, dat deze nog n'et wenscht deel te nemen, maar graag me- delegatie m de gelegenheid zijn, de Neder-dedeeling oütvangt, waumtor het Uuid&mw- huis in Amsterdam wordt opgericht. oorlog bewez® dienstea.~ in Engeland iveer tóe. ui et verstek ter dood- wegens verstandhouding mi d® vijand. De staking te Halle breidt zich uit. De spoorwegverbinding Berlijn—Weimar is ge stoord. De Entende noopt de Tsjechen om T»- schen te Ontruimen. Wilson is te Washington aangekomen. De commissie vépr de Belgische eischen heeft haar ejerste zitting gehouden. In Engeland leid® de mijnwerkers, het irsoneel de rsvraagstuk dat irwegpersoneel de transportarbeiders ook daar meer m Staten O'eneraal. TWEEDE KAMER. Na comité-generaal voor de benoeming van e® adjunct-commics der bibliotheek (benomd werd S. J. Rowitz) legde de minister van bui tenlandsche zak® zijn verklaring af (zie el- deis in dit no.) De he® Oud vroeg daarna het woord voor een persoonlijk feit, hierin bestaande dat de heer Hug®holtz hem bij het spoorwegdebat beschuldigde van het gebruik® van e® valscb citaat. De hr. H u g e n h o 11 z verklaarde dit niet te hebb® gezegd dat in de Handeling® e® rectificatie zal word® opg®om®. E® veerti®-tal kleine ontwerp® werd® z. h. st. aangenom®, waaronder dat tot het verleen® van e® extra bijdrage voor het bij zonder onderwijs op Curasao. Daarna werd de behandeling van de be groeting van arbeid voortgezet. Mevrouw Groeneweg vroeg verhooging van subsidies voor drankbestrijding ver beterde opleiding van verpleegsters. Zij dim de e® motie in, waarin de regeering wordt uitgmoodigd zoo spoedig mogelijk te kom® met Voorstellm inzake premievrije uitkeering bij zwangerschap of bevalling van alle vrou- wm. die zulk e® uitkeering noodig hebb® om haar moedèrlijke functie naar behoor® te vervuil®. Deze motie zal op e® nader te bepalm dag word® behandeld. De heer Haazevoet wmschte uitbrei ding m aanvulling van de arbeidswet en de veiligheidswet met bepalingen ter bestrijding van landsche regeering bekend te mak® met de Belgische zienswijze inzake de vraagstukk® die in het bijzonder voor Nederland van be lang zijn. De minister constateerde dat de Belgische regeering dus niet heeft voldaan aan de uitnoodiging om de Nederlandsche regeering opheldering van zak® te gev®, hetgem hij voor e® goede verstandhouding tussch® de beide land® betreurde, hierdoor de aangeleg®heid in m®, aan die verstandhouding mini derlijk, dan wijst de regeering alle aansprake lijkheid daarvoor af. ïn dien zin heeft zij, zonder op het verzoek om inlichting® terug te will® kom®, de Belgische regeering be richt. Tegraover afwrateling door België van verantwoordelijkheid op vertegrawoor- digers der 5 groote mogradhed® te Parijs herinnert de min. er aaa, dat aan de regee ringen dier mogradhed® het Nederlandsche standpunt ten aanzien van gebiedsafstand- en aantasting der vaststaande rechte geformu leerd in zijö ra&laring va» 14 Febr. op li dezer is medegedeeld Ook bovenstaande verklaring zal hun wor den medegedeeld. (Reeds in een deel onzer vorige oplaag op- graomra.) LICHTING 1918. Naar aanleiding van e® door emige mili tairen der lichting 1918 aan dm Minister van Oorlog gezond® verzoek, om h® mede te deel®, wanneer de dienstplichtigen dier lichting met onbepaald klein verlof zuil® vertrekk®, is h® door d® M "toster mede gedeeld1. dat omtrent het tijdstip, waarop de dimatplichtig® van die lichting met zooda nig verlof vertrekk®, nog niets is bepaald. De heer J. Zuurbier (Alkmaar) deelde me- I de, dat in de bestuursvergadering van de I Vereeniging voor den Wol handel beslot® is, deel te nemen, jaarlijks 50 te contribueer® t en 30 voor een tentoonstellingskamer m 15 voor bestuursvergadering®. Zeer waar schijnlijk zal de algemeene vergadering op 10 VERGADERING OPRICHTING VEREENIGING „HET LANDBOUWHUIS". Dinsdagmiddag werd er in het gebouw „Cérès" te Schag® e® vergadering gehou- d® van verteg®woord igers der landbouw organisaties, om te kom® tot oprichting van de Vereraiging „Het Landbouwhuis". De vergadering werd geleid door d® heer het G. Nobel, voorzitter van de commissie, inge steld door Hollands Noorderkwartier, latere overgenomm als commissie door verschil lende organisaties, welke commissie bestaat uit de heer® G. Nobel, Dr. D. L. Bakker ea' K. Zijp Jr. De voorzitter verhragde zich er over, dat ereeniging® deelname, doch dé post voor het bedrag pro memorie plaatste, omdat m® dit wil late afhang® van de te nemen beslissing De heer J. M. Blaauboer zeide, dat1 hei bestuur van de Zuivel-Export-Vereraiging ook besloot tot deelname en de geraamde contributie aanvaardde. Het verdere wilde m® lat® afhang® van de plaats van vesti- e. E® m ander zal in e® eerstdaa; I® algemeene vergadering zijn bes! i krijg®. De voorzitter constateerde, dat alle® de Bond van Akkerbouwers bedankte voor de 1 deelname m dat nog alle® een antwoord moet inkom® Van de Provinciale Regelings- j commissie voor de Rundveefokkerij. De heer Stapel deelde mede, dat ook die l vere®iging tot deelname besloot m de ge» I raamde contributie van 100 per jaar aan vaardde. De voorzitter constateerde, dat dan alle® I nog niet bek®d is, wat de Prov. Regelings- - commissie voor de Paardenfokkerij zal doen. f De heer Koster wees er op, dat de Bond van Akkerbouwers geen provinciale, doch e® landelijke organisatie is. Het was alleen daarom, dat deze zich niet tot medewerking aan de oprichting bereid #rklaarde. Dr. Bakker zeide, bij de Directie van Landbouw den indruk te hebben gekregen, dat Landbouw wel g®eg® is, (ie geraamde lokaalhuur voor hèt Veeteeltcousulentschap te voteer®. De voorzitter constateerde, dat bij al de gedachte vereeniging en de sympathie voor het Landbouwhuis dus bestaat. Spr deed verder mededeeling van e® schrijven van het Própaganda-Comité voor de vestiging van Landbou der gewenschfe pereoa® Mm geeft boven dien dan de vertegenwoordigers van de orga nisaties een brevet van onvermogen en deze kunn® heusch de zaak wel regelen. De E laats van vestiging valt buit® de bevoegd- eid van de commissie; de deelnemende or- ;anisaties moet® beslissen, welke plaats et meest gewenscht is. Van de Propaganda-Comm issie te Hoorn was 10 Februari nog e® schrijven iageko- m®, waarin bericht wordt, dat de vergade ring van d® Kring van Veilingsvereenigin- g® in West-Friesland duidelijk naar vor® bracht, dat de tuinbouw gaarne wil medewer- k® tot de stichting van het Landbouwhuis en gaarne tot de stichtingsvergadering wenschte uitgenoodigd te wora®, waarom de Propaganda-Commissie te Hoorn verzocht om de vergadering van 35 Februari uit te stellen. De voorzitter zeide, dat de Commissie aan dat verzoek ge® gevolg had gegevm, omdat de zaak thans in zoo'n stadium ie, dat de or ganisaties moeten beslissen wat verder ge daan moet word®. Met algememe stemmen besloot de verga dering de gedragslijn van de Commissie goed te k®r®. De voorzitter las hierop e® zeer uitvoerig schrijv® van het gemeentebestuur van Alk maar voor welk schrijv® d.'d. 7 Februari was ingekom® waarin medegedeeld werd. dat Alkmaar gem propaganda-commissie had ingesteld omdat ze overtuigd was, dat de boer® zich niet lat® beïnvloeden. In het schrijv® werd® de voordeel® van Alkmaar opgmoemd m werd mededeeling gedaan, dat Alkmaar, wanneer dat gewenscht wordt, ge negen was 9m ook voor het plan van de com missie de toezegging te handhav®, destijds gedaan voor het plan van dm heer NobeL De voorzitter zeide, dat hoewel de com missie van de gemeente Hoorn officieel niets had ontvangen, de commissie toch beleefde heidshalve memt goed te dom, mede te dee len, wat Hoorn bereid is te dom. Spreker deed hiervan mededeeling. (Wij publiceerd® e® m and® reeds eerder). De heer H. K. Koster (Wieringerwaard) het jammer vind®, dat, welke toezeg- dan ook, van invloed zou zijn op ae idbouwhuis te Hoorn, waarin dé com missie werd uitgmoodigd, aan de besprekin- g®, d.d. 22 Januari ten stadhuize te Hoorn, deel te nemm. Dr. Bakker had niet-offieieel deze vergade ring bijgewoond. De voorzitter deed uitkom®, dat de com missie zich noch met Hoorn, noch met Alk- zooveel vereenigingen vertegmwoordigd maar in verbinding had gesteld. Het is on- waren m deelde mede, dat vertegmwoordigd juist, wanneer men beweert, dat de commissie war® de vereraiging voor Landbouwhuis- dra schijn geeft, dat ze voor Alkmaar werkt, boudonderwijs, de vereeniging tot bevorde- Spr. deed dit persoonlijk als voorzitter van ring van d® Wolhandel, de Vereraiging tot de Sub-Commissie, in verband met het saldo, Verbetering van de Schapenfokkerij, de V®- dat beschikbaar was, maar 'men moet dit emiging tot Ontwikkeling van d® Land- strmg gescheld® houd® van- 't latere plan, bouw in Hollands Noord®kwartier, de Ver- waarvoor de commissie w®kt. In de verga- eeniging van oud-leerling® d® Rijks Land- j d®ing te Hoorn kreeg Dr. Bakker de toezeg- zou ging dan" ook, plaats van vestl. zijn op de Het Landbouwhuis moet kom® op die plaats, waaf de veremi- ngm het noodzakelijk acht®. De heer P. Stapel was dit met d® hear Koster eens. De heer D. de Bo® oordeelde ook, dat de aanbiedingen geen doorslag mogen gev®. Wanner straks de keuze is gevallen, dan wil spreker echter niet onverschillig staan tegen over die aanbieding. Deze zimswijze werd door de ander® be aamd. Met algemeene stemmen werd hierop be sloten over te gaan tot de oprichtiög van de Vereeniging ,Het Landbouwhuis". De voorzitter feliciteerde de vergadering met het genomm besluit en uittte den wensch dat dit besluit voor d® landbouw in Noord- Holland van groote befeekenis mag wezen. Beslot® werd het voorloppig bestuur uit a eenige bespreking werden tot bestuurs leden gekozen de heeren G. Nobel, Dr. Bak- k® m K. Zijp met algememe stem heer® P. Stapel m H. K. Kost®. Hierop kwam in bespreking het vaststel len van de agmda voor de volgende verga dering. welke vergadering in de algememe vergadering van ae deelnemende veremigin- gm is behandeld. Deze agmda luidt: a. Zal de tuinbouw ook tot deelname wor- d® uitgenoodigd? b. Vaststelling statut® m huishoudelijk reglement. c. Verkiezing van het bestuur. d. Plaats van vestiging. e. Financieele regeling. Dr. Bakker betoogde, dat het voorloopig bestuur zich t® opzichte van de plaats van vestiging neutraal moet houden. Voor dm ALKMAARSCHE COURANT. midi-ii Dl \A noht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1