No, m DAGBLAD VOOR ALKMAAR IN OMSTREKEN. Rooit do loeris Morin» Krol n üsiango Tabak. Sigaren (geen restanten) Ecfósrd eon en ti ^iuay3Bg. li3$ AbannementsprJU b!| Yooraltbstallnf p. 3 Mandei f 1.6&. fr. i postt UB» RavfUsflüiiers st MuMairiU 13 et. p. recet.lsrpotirB letters nar nlaitxrsiata. Br, Ir. IJ. Boek- es Handelsirïlflrarll Hems. Coster 4 Zo., loerden G 9. Tel. 3 VRIJDAG f0 FEBRUARI. GemeigS Ëlmiws. Prima mtsdiot 7 stuks voor 52 cent. Geurige iiandwerk-sigaren van 15 voer 10 cent. Laat 145. Fa. H. KRiJNS. Binnenland. OPRUIMING Sigarenhaide! W. C. DO CROCQ. payglop a Clemenceau is 7.00 goed als hersteld. Hij heeft Woensdag weer eer autotocht gemaaid en in het park van Versailles gewandeld. Gisteren had hij zijn plaats- als voorzitter van den raad van groote mogendheden wter ingenomen en de vertegenwoordiger van hei zionisme gehoord die op de stichting van sen joodschen staat in Palestina onder het man daat van den Volkerenbond eas op de er kenning van de rechten der joodsche minder heden in alle landen aandrongen. Verschillende commissies zijn doorgegaan met het onderzoek der haar opgedragen aan gelegenheden. Uit Parijs wordt gemeld dat de kwesties waarover de Geallieerden nu beraadslagen ten nauwste verbonden zijn met de vrede» preliminairen. Zij vormen een onafscheidelijk deel van den grondslag waarop de vrede ten slotte zal rusten en hun draagkracht ten op zichte van vraagstukken als de ontwapening kan slechts bepaald worden als zij in hun ge heel aan het publiek bekend zuilen zijn. De Geallieerden zouden een goede opvat ting hebben over de beteekenis van de ontwa pening en/de noodzakelijkheid om den weg te banen voor een algemeene vermkidedBg van de oorlogstoerustingen door DuiiscMaed te dwingen daarin voor te gaas. De minaixen .zullen vérstrekkende vaststellen in de internationale politiek m het gebruik van wapenen. Gemeld wordt dat men bemerken zal, dat bij Wilson's terugkeer het werk tan de confe rentie met een sprong zal opschieten. Aan de New York World wordt uit Parijs gemeld, dat de commissie voor de schadeloos stellingen tot een voorloopig resultaat was ge- komend Men, kwam tot overeenstemming over de activa waarover de centrale rijken ongeveer beschikken en die beschikbaar zijn ter betaling der oorlogsverplichtingen. Deze som zou tus- schen de vijf en twintig- en veertuig duizend millioen'dollar liggen "en waarschijnlijk op dertig duizend millioen bepaald worden.. Duitschland zou dadelijk een deel, waar schijnlijk 5 milliard, in geld of geldswaardig papier moeten voldoen en de betaling van een ander deel zal worden verdeeld over een reeks van jaren gedurende welken tijd rente zal moeten betaald worden. Amerika, Engeland, Frankrijk en Italië zullen verzocht worden een deel der Duitaehe leening over te nemen welke leening gewaar borgd zal worden door een ia te stellen inter nationale commissie. Waarschijnlijk zullen de vernielingen in verschillende staten aangericht allereerst ver goed worden. Wat de Rijnprovincies aangaat deze zullen worden „gedemilitariseerd" zonder een eind te maken aan de Duitsche soevereiniteit in die streken. Met het Saarbekken is het wat anders. Frankrijk blijft dit begeeren en de territoriale commissie heeft dit vraagstuk in studie. Het resultaat van het werk zal in de eerste tien dagen niet gepubliceerd worden, maar het zal met succes worden voortgezet, want er heerscht nu een algemeene geest van geven en nemen. De Raad van Tienen zou een en ander nog nader moeten vaststellen, maar uit alles blijkt wel dat Duitschland op heel weinig conside ratie te rekenen zal hébben. In Italië houdt men zich nu ook met de oor logsschadevergoeding bezig. De door Italië van Oostenrijk te eisdsen oorlagssebadever- göeding zal naar de voorïoopige feerekening 600 millioen pd. st. bedragen. Daar het uiterst twijfelachtig is of de betaling daarvan kan worden afgedwongen, zal de Italiaansche regeering misschien haar toevlucht nemen tot een praktisch middel om zichzelf schadeloos tc stellen, bestaande in bizonder gunstige concessies inzake de natuurlijke hulpbronnen des lands. Zoo stelt men zich hier voor dat Oostenrijk ongeveer 1/3 van de eischen schadevergoeding zal betalen in timmerhout, waarvan het in een tijdvak van vijf jaar aan 8 millioen M'. aan Italië zou moeten leveren. Voor den oor log voerde Italië per jaar zoowat 4 millioen A/P. timmerhout uit O. H. in Italië heeft al tijd veel hout noodig, voornamelijk wegens de behoefte eraan in de aardbevingsgebieden voor het bouwen van barakken. Tijdens den oorlog heeft het land nog veel meer hout ge bruikt dan anders, zoodat de prijs thans twee maal zoo hoog is als voor den oorlog. De Amerikaansche commissie voor marine zaken besloot met algemeene stemmen de goedkeuring aan te bevelen van een marine- crediet van 720 millioen dollars. De republi- keinsche commissieleden behielden zich even wel het recht voor om zich te verzetten tegen de bepalingen, die den president machtiging geven het program van vlootaanbouw te schorsen indien hij dat noodig mocht achten. President Wilson,zou de aanneming van een nieuw drie-jaren program aanbevolen hebben. De Duitsche Nationale Vergadering heeft het wetsontwerp op de vorming van een voor ïoopige rijksweerbaarheid na heftige discus sie aangenomen. De onafhankelijken stemden tegen. Tijdens de besprekingen werd van verschil lende zijden gewezen op het belang van een foed en betrouwbaar korps onderofficieren, loske verklaarde o.m.Wij weten dat Russi sche agenten en Russisch geld ook bij de hui dige esae sr®S De onafhankeUjlkfl (wdsRst Gsfesa grid® doojr mijn bmden ia gw» Stoarissh gegaan. Joffe heeft nsij slechts jeartijgrid ge geven. Noske meende dal de ®n®fhaikeUjlteoj door het aannemen van Roasted» geld rich geblameerd hebben hip' verweet den onafhan kelijken hun oppositie tegen het wetsontwerp. vervolgens werd' @e® noodwet voor Elsas» Lotharingen aangeaerasi,, tel hel «Mps van den noodtoestand» Uit geheel Duitschland worde* SpBftagfr» schc onlusten gewri/i Stakingen «1 tegenstikiagen. zijn m® és orde van den dag en het gevolg daarna is, dat het economisch levea op verscheidene plaatsen ernstig verstoord wordt. De rechtstreeksche spoorwegverbinding tusschen Berlijn en Weimar is onderbroken" Ook via Leipzig is geen verbinding Ie krij gen. De treinen worden daarom vóorzoover ze nog rijden langs een grooten omweg via Dresden en Jena geleid. De rijksregeering zet een veel belovende fmukiag van de algemeene stakingspogingen op touw, welke eea onver wijlde en radicale socialistisatie willen ai- dwingen. Een vergadering van de arsolraden te Ber lijn en voorsteden heeft beslist, dat er een nieuwe Vollzugsrat zal worden gekozen, die niet uitsluitend uit mmderbeidssoriali®fcen bestaat Volgens het offidense orasas der meerde?- heidssocialisten, de Polïüsdtó Parksseitari- sche Korrespondeax, zulks de RV'ls ép» ten in- de soidateaweer visa dsd terps era roode oarde maken, fid: is kmg tijö, se# deze Korrespoadenz, dat de re§®®Mag 3d zaak eens goed onderzoekt en er maatregelen tegen neemt, dat troepen, die onder haar be vel staan, een politiek voeren tegen diie van de regeering is. Volgens de Vorwürts verspreiden de Spar- taciërs weer strooibiljetten te Berlijn, waarin zij opwekken tot de algemeene staking, ter ondersteuning van de stakingen in het fe^hr- gebied, Beieren en Midden-Duitschland. Te München zijn weer ernstige Spsurtoci- sche onlusten uitgebroken. Leipzig staat in het teeken der algemeene staking. De industrie ligt stil, svmals het treinverkeer. Slechts het personeel van posterijen en ds waterleiding weigerde aan de staking te nemen. deel Gisterochtend is te Westen laster de groote arbeidsconferentie geopend, welke de regee ring heeft samengeroepen om een bepaalde organisatie in het leven te roepen, ten einde stakingen onmogelijk te maken totdat het ge schil aan een onpartijdig gerecht zal zijn vofcrgelegd. De gedelegeerden der nationale mijnwer- kersconferentie te Londen hebben de- raad van het uitvoerend comité der federatie aan vaard om het rapport der regeer ingscomuiis- sie over de arbeidsuren en loonen af te wach ten, hetwelk den 20ea Maart wordt verwacht De staking begint 14 dagen na haar aan- 1 kondiging en is dus thans op 22 Maart vast- j gesteld. is voor dm «airaister ombcdigss rnmpo* ring. De cavalme wil de minister niet afschaf fen; van den voorgenomen kaveraetoottw ka® niet worden afgeziende militaire groet meet gehandhaafd worde echter kranen de voor schriften dienaangaande veel milder worde» gemaakt Het vloeken sstl -met krsrbt word® tegengegaan. Overwogen wordt ondemtermilfig mm és nagelaten' TaetrekMtsg» va» alle tijdens de mobilisatie overleden militair®. Op 73,900 na zal het wèricea aa® da ver dedigingswerken worden gestaakt. De lichting 1020 zal weer op vredessterkte worden gebracht De minister was bereid tot wijziging der instructie van den opperbevelhebber, als de Kamer meent, dat zij niet beantwoordt aan de bedoeling dat de opperbevelhebber aiet zelfstandig de krijgsverrichtingen kan aan vangen. De M 1 n i a t e r ontried ernstig aanneming van de moties-Van Zadelhof 6 voor iedere maand dienst tct maximum van 120) en K ter Laan( inwilliging wenschen Bond van Dienstplichtigen). Voor verderen steun heb ben zij, die daaraan behoefte hebben, zich te wenden tot de steuacomité's. De militaire uitgaven tijdens de oorlogsja ren hebben 582 saüliees .tedragm Bij de ref Heken diende de hear D u y« maervsiaTwieteejï motte I®, wageode om verhcogiBg1 va® de jaarwedds vas de fee- roeps-cffldejv/fficiersa met 6 of mm dfesatja- rns- De heer Seh ok&ing? «Kead® ®ea fisaotie in, waarin wordt uitgesproken dat het thans niet het ©ogenblik is om te oordeelen over vermindering van weermacht, doch dat aan stonds ingrijpende hervormingen noodig zijn inzake de verhouding van meerderen en min deren, beter geregelde rechtspositie en scher per controle op de militaire uitgaven. Ten 4.45 werden de ebraadslagingen ver daagd tot morgen 1 uur. AARDAPPELEN. Het Bureau voor Mededeelingm inzake de Voedselvoorziening meldt: De Minister van landbouw heeft bepaald, dat het drogen van kriel en uitschot, behalve in de provinciën benoorden de lijn Almelo— Zwolle vanaf 1 Maart wordt geslaakt. Vanaf dien' datum mogen alle aardappelen, die voor directe consumptie ongeschikt zijn, dus alle door bederf aangetaste aardappelen, alsmede kriel en voeraardappden, vrij worden ver kocht voor veevoeder. Aangezien het vervoerverfxxt van aardap- OPHEFFIMG DFR DISTRIBUTIE VAN ZEEP. Naar cte mrr. van de Tel te den Haag ver nam, ml met ingang van I April na hei Rijkskantoor voor zeep worden opgeheven, in verband met de buitrnwerkingsteliing te gen dieft datum -van de distributiebepalingen op zeep Alleen voor Mizeep zullea deze bepalin gen van kracht blijven, voor de naleving waarvan de N. O T. toezicht ml hebben um té oefenen. ONDER DE WAPENEN HOUDEN VAN LICHTING 1917, Teneinde zekerheid Ie hebben, «lat dn zaar groote aantallen mi li taats der lichting 1917, welke voor allerlei diensten ouder de wape nen worden gehouden, inderdaad onmisbaar zijn, heelt de Minister van Oorlog den auto riteiten der Landmacht verzocht naar de juist heid dier aantallen een onderzoek in te stel len in dien zin, dat de hoogere autoriteital door eigen contrOle over de al of niet nood zakelijkheid van het onder de wapenen hou den van deze aantallen een oordeel kunnen uitspreken. Omtrent den uitslag van dit on derzoek moot den minister bericht worden gezonden. Gelijk bekend, is de lichting 1917 dezer da gen' in het genot gesteld van onbepaald klein verlof, voor zoover het personeel gemist kan worden. EEN HAARLEMSCHE KöFEMOCS Uit Haaslem sduip era aan het 'Volk: Naar ons wordt megedeeld kwam zich hie? een paar maanden geleden eea onderofficier melden, onder mededeeling en overlegging van de daarvoor benoodigde papieren, als sergeant-commandant van de militaire politie te Haarlem; hij werd volgens zijn mededee- pelen gehandhaafd blijft, moeten voor het ver voer dezer aardappelen vervoerbewijzen wor den aan&cvraagd bij den RegeeringacOBiirfis- saris der provincie, waarin zich! déze aard appelen bevinden. De aanvraagformulieren' zijn bij de Regee- ringsQommissarissen verkrijgbaar, terwijl be langhebbenden deze zelf moeten laten druk ken BELGIë—NERELAND. De Brusselsdie correspondent van de Tel', meldt: ling door de hoofdwacht gezonden. Mijnheer liet zich terdege in zijn. functie :e!den en was hijzonder streng voor zijn ©n- érhoorigen Op gezette tijden liep haj ®la een echte dandy in burgemeeding te flanea- ren. In het bijzonder trachtte hij zich verdien stelijk te maken ten opzichte van de smokke larijen in de Haarlemmermeer. Men spreekt hier zelfs van verdienstelijk maken op twee ërlei wijze. In ieder geval leerde hij op dat terrein uitstekend den weg. Hij had het ook klaar weten te spelen uit- keering te verkrijgen van de demobilisatie- commissie. Dit schijnt evenwel zijn val te zijn geweest. Bij die gelegenheid is nl. gebleken, dat hij in 't geheel niet tot de militaire politie behoorde en evenmin gegradueerd militair was. Door zijn (toedoen zitten een paar militai ren in de provoost. Het lot heeft evenwel ge wild, dat hij zelf thans in een cel zit opgesfo- 'j/ten, grenzende aan die, waarin twe zijner militaire slachtoffers zatten. 't Behoeft zeker geen betoog, dat hij door rijn buren allesbe halve vriendelijk begroet wordt. MOEILIJKE ARRESTATIE. Gistermorgen werd' een jonge man, die op het Jonas Daniël Meyerplem l Amsterdam j broodkaarten verkocht, door een politieagent, die hem daarop betrapte, verzocht mede te gaan naar het politiebureau. Hij nam daarop de vlucht, achtervolgd door de bereden poli tie. Op de Nieuwe Keizersgracht werd hij nadat hij de broodkaarten in het water had gesmeten door de politie gegrepen, doch honderden personen uit het publiek trachtten hem te bevrijden. Slechts met groote moeite, door o.a. hét bliek met een revolver te bedreig®, kon Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Bij de behandeling van de oorlogsbegxoo- ting bracht de Minister gisteren dank aan het leger, waaraan wij naast God dun den, dat we biiiten den oorlog bleven. De minister twijfelde niet of de officieren zullen zich bij den nieuwen geest weten aan te pas sen. Hij' had met instemming de hulde aan generaal Snijders vernomen, riet vaderland is den opperbevelhebber veel dank verschul digd. Toen het echter ging om een hervor ming van den geest in het leger, had de mi nister niet de zekerheid dat vruchtbare sa menwerking mogelijk zou rijn. De minister achtte het oogenblik nog niet gekomen om een beslissing te nemen in zake vermindering van de bewapening. De ont wikkeling van den toestand na het tot stand komen van den vrede moet worden afge wacht. Ontwapening zou op het oogenblik gevaarlijk zijn. We moeterf het leger paraat houden tegen elke poging om deelen van ons gebied af te scheuren. Er zijn maatregelen genomen om een eventueele tweede mobilisa tie vlot te doen verloopen. De gedeeltelijke demobilisatie wil niet zeggen, dat we ons Limburg of Zeeuwsch-Vlaandercn zouden moeten aten afnemen als een schaap zijn vachl. We kunnen in zeer korten tijd; weer paraat zijn. Bij reen nieuwen opbouw van het leger zal de regeering het oordeel inwinnen van een staatscommissie, bestaande uit militairen en burgers. De minister behoudt zich zijn oor deel nog voor. Aanneming van de motie-Bomans achtte de minister ongewenscht. Het erste deel (o. m. dadelijk aanvangen met reorganisatie) vraagt iets onmogelijks; tweede deel (bezuiniging) Ik ben in de gelegenheid geweest te spre ken met een bevoegd persoon, die op de hoogte is van de Nederlandach-Belgische kwestie. Hij verklaard^ dal het van nu al beslist r zeker ia dat de stem der annedoniaten niet den minsten weerklank zal vinden in de Bel gische verantwoordelijke kringen. De annexi- onista vormen slecht» een minderheid en ze worden <oiet in dc parlementair" wereld ge vonden. Geloof mij", zeide hij, „er bestaat de minste twijfel of de kwestie van eenlge partgen sutvere kwaliteit* t«K«n ongekend lage prijzen. (die der heaea Janmema, Schoemaker ea Trompetter). Dit noopte het raadslid mr. A. J. Honig in de daarop volgehde vergadering van den 25en Februari een motie in te dienen, waar bij de Raad zijn ernstig misnoegen uitspreekt over de door den wethouder Trompetter ter zake gevolgde gedragslijn; verklaart, dat de politieke gevoelens, die hieraan ten grondslag moeten liggen, onvereenigbaar met de verant woordelijkheid in handen van een wethouder gelegd en den wethouder Trompetter verzoekt rijn mandaat aan den Raad terug te geven. Bij: dé bespreking verklaarde de wethouder Trompetter, dat hij, met gerustheid de stem ming afwachtte en bereid was de consequen tie te aanvaarden, indien de Raad de motie mocht aannemer, wat hij echter betwijfelde. De Raad vsarwierp de motie met 6 tegen 3 stemmen. Met dm voeraMüer riemden wódr ds bee» ren Crok m Pelt, tegen riemden de socialisten Teer, Jannefttau en Graftdijk, de vrijztoC/3- democrata Taddj m ASkn m de Schoemaker, kimt' de welltoctéer Bolding (v.-d.) rich verwijderde en de wethouder trompetter zich van stemming ostthteld. INBRAAK. niet van de mei vrije vaart op de Schelde zal hel van een bespreking uitmaken op de conferen tic te Parijs, maar in laatste instantie zal het vraagstuk in der minne geschikt worden tus schen de Belgische en de Nederlandsche re- ;en en dat met toestemming van de vre- ierentie. Men kan van nu af zeggen, dat iedere gedachte aan afstand van grondge bied is uitgesloten. De Belgische regeering wenseht het vraag stuk in der minne op te lossen in het belang der beide landen. Ik kan u verzekeren, dat in het tegenwoordige kabinet geen enkel annexi- onisiisch minister zitting heeft. Volgens den Parijschen correspondent van het Hbld. heeft de Raad van Tien de Belgi sche Commissie opgedragen onze regeering uit te noodigen haar zienswijze uiteen te zet ten. De conferentie zal alle neutrale landen hooien over eischen, waarbij zij betrokken zijn en is niet geneigd zoo maar toe te geven aan buitensporige eischen. DE BELGISCHE EISCHEN MEDEGEDEELD? Uit Brussel wordt d.d. 26 Februari aan de Tel. gemeld: De Belgische regeering heeft zoo juist den tekst der eischen, zooals die door minister Hymans ter conferentie te Par s geformuleerd zijn, aan de Nederlandsche regeering dom toekomen. et der politie gelukken, den lastigsn arres tant naar het politiebureau over te brengen. DE MOORD TE CRAAILOO. Twee jongens, die op Craailoo de plek be zochten, waar de moord onlangs heeft plaats gehad zagen een stukje ijzer boven den grond uitsteken. Zij schopten er tegen en langza merhand kwam een bijltje voor den dag. Naar men zegt, vertoont het nog sporen van bloed en haar Het is een z.g.n, kermi*- bijltje, dat tevens als hamer dienst doet. NOG STEEDS HET MIJNENOEVAAR. Door den schipper van den gisteren tc IJmulden aangekomen stoomtreller IJM. 1 (Swift) werd gerapporteerd, dat cenige mijlen beoosten het vuurschip Doggersbak Noord) een mijn in het net was opgehaald. Deze ont-" plofte nog voor het net boven water was. Be vreesd voor meer ontploffingen kapte de be manning het viochtuig, hetwelk geheel verlo ren ging. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. Of het schip schade be- Te Kerkdriel kreeg een meisje bezoek van «n inbreker, die zich toegang tot haar slaap kamer had won te vejsdialicn. Zij \verd met een revolver bedreigd, maar wist te ontko men. Toen de politie kwam, was de inbreker verdwenen. Het meisje kreeg zenuwtoevallen. Haar toestand is zeer ernstig. De politie ia reeds op een goed spoor. AANVARING ONDERZEEëR EN LOGGER De onderzeeboot No. 2 en de logger „Dirk Sch. 219" zijn voor IJmuideö met eHjcaar in aanvaring geweest. De logger werd gesleept door de sleepboot „Gloria", die onvoldoen de lichten en geen sleepvuren voerde. Bij het uitwijken van den onderzeeër werd de logger voor de duikboot gesleept, zoodat de aanva ring onvermijdelijk was. De duikboot zit met den kop in de stuurboordzijde van den 'log ger, die gezonken is. De duikboot ligt met het achterschip op den strekdam. Het bergings vaartuig van de marine is van Nieuwediep nahr IJ nuiden vertrokken ter assistentie. Nader emld men, dat de berging van da duikboot en den Schcveningschen logger ia opgedragen aan de Nieuwe Berging-Maat schappij te Maassluis. Het bergingvaartuig „Haai" is daartoe reeds te IJmuiden aange komen. HET VOORTBESTAAN VAN DE NED. OPERA VERZEKERD. Naar uit gotede bron aan het N. v. d. D. wordt gemeld, is het bestaan van dc Ned. Opera voor het a.a, seizoen verzekerd. Een bekend Amsterdammer heeft n.l. 100,000 ter beschikking gesteld, om, te beginnen met het nieuwe seizoen, de ihstelling in stand te houden. De bedoeling zit hierbij voor, het gezel schap in zijn geheel voor de hoofdstad te be houden. De plannen van een Haagsche com binatie om de Opera naar Den Haag over te plaatsen, zouden toch niet verwezenlijkt kun nen worden, omdat het voor de gezinnen der musici, van het koor en van een deel der so listen niet doenlijk zou zijn om naar de Resi dentie te verhuizen, al was het alleen maar uit cbrek aan woningen, om niet te spreken van e financieele bezwaren. De Ajnrierdamsche beschermer van de Ne derlandsche Opera heeft, als voorwaarde ge steld, in hel belang van de Instelling en van loopen is nog niet bekend. SPARTACUS TE KOOG AAN DE ZAAN. Men meldt uit Koog aan de Zaan: In de raadsvergadering van 18 dezer, die daor ongesteldheid van den burgemeester door den wethouder Bolding werd gepresi deerd:, heeft het communistische raadslid Schoemaker bij de behandeling van het werk liedenreglement een voorstel ingediend om als ernstig vergrijp bij de straffen, bedoeld in art. 45 van dat reglement niet in aanmerking te nemen veroordeeling wegens politieke mis drijven, als tot dewelke blijkens een door den voorsteller aangegeven voorbeeld o.a. zoude moeten worden gerekend Jiet opblazen of doen opblazen van kruitmagazijnen of munitie bergplaatsen. Dit voorstel werd ondersteund door den wethouder B. Trompetter,arts al hier (ook voorzitter van de Commissie van Toezicht op het M. O. taf Zaandam) en het raadslid P. Janneman, en, in stemming ge bracht rijnde, verworpen met 8 tegen 3 stem gever het kapitaal behoudt zich voor, om eventu eele winst, komende subsidie; en particuliere ondersteuningen zonder voorbehoud te stor ten in een weerstandskas ten bate van liet per soneel, waarbij wordl aangenomen, dat het werkkapitaal intact blijft. GENEESKUNDIG ONDERZOEK VóóR HET HUWELIJK. Het Comité tot Bevordering van genees kundig onderzoek vóór het huwelijk (vóór de verloving) heeft een prijsvraag uitgeschreven. Verlangd wordt een korte populaire verhan deling over de vraag: „Wat zou van over heidswege kunnen worden gedaan, opdat ge neeskundige raadpleging vóór het huwelijk zoo spoedig mogelijk in de praktijk toepas sing vinde?" Het Comité looft twee prijzen uit, resp. van 100 en van 50, voor de beste ant- 1 woorden. Inzendingen moeten vóór 1 Mei a.s. ge schieden aan het secretariaat, Kortenaerkade 8, te 's-Gravenhagc. VLEKTYPHUS. In verband met het heerschen van vlekty- phus, welke ziekte door luizen wordt overge bracht, is door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht nogmaals de aandacht van' de troepencommanaauten gevestigd op de noodzakelijkheid, dat de grootst mogelijke reinheid van lichaam, kleeding en logies be tracht wordt. Door den geneeskundigen dienst zullen op ALKMAARSCHE COURANT. «£5£ KT41..A&K. SIK KTiLltlS. SMÊF- 7IF ETA! AftF «MS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1