DAGBLAD VOOR ALKMAAR IN OMSTREKEN. OÏÜfl Sigaren (geen restanten) t de tarie Portonen, Krol en Melange Tabak. Honderd een en trdrigste J^aargsag. Die staat zie toe dat k§ niet valie. 1 MAAKT. No. 5? beze ouraut wordt*eiken avond, behalve op Zon- ©u Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs by vooruitbetaling per «1 maanden voor Alkmaar 1.65, franco door het ge- heele Kijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën1 Per regel f 0.15. groots contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.Y. Boek- es Handelsdrukkerij vlh. HËBMs. COBTME ZOON, Yoordam C 9. Z A T K ii t» A O Mttnenlaiid. OPRUIMING Sigarenhaodel W. C. DU CROCQ. Gemengd NSonwt. Prima uitschot 7 stuks voor 52 cent. Geurige handwerk-sigarau van 15 voer 10 cent. Laat 145. Fa. H. KRIJNS. Dit nummir bestaat uit S bladen. Tekfsaftammiisir 3. De minister van oorlog heeft ie de Kam-r nog eens duidelijk in het acht gesteld, dat het thans allerminst de tijd is, het oorlogsdepar tement als een overbodig instituut te beschou wen. i Zeker, de groote vaikereastrijd ia geëin digd, de slagvelden zijn verlaten m dm over wonnen vijand is de mogelijkheid benomen zich tegen de komende harde vredesvoor waarden met de wapenen te verzetten. Maar de rustige zekerheid van vrede en welvaart blijft nog verre van ons In Oost-Europa, in de staten wier eenmaal hechte fundamenten ondermijnd zijn, woekert het bolsjewisme ai spartacisme als een kwaadaardige ziekte. Rusland lijkt onherstel baar en in Duitechland. waar de liefde v9or orde en discipline ook door de groote neder laag niet geheel verdwenen is. traent de nieuwe regeering met alie haar ten diaaste staande middelen de anarcbistisc.de ia testte te bestrijden. Telkens weer gelukt het haar, feach- tig optreden de ziekte in hams voortgang te stuiten, maar nauwelijks in ©ene gefefed onderdrukt, openbaart zij zich op andere plaatsen weer in al haar verschrikkelijkheid. Zooals een teringlijder zich tevergeefs aan den greep zijner kwaal tracht te ontworstelen, zoo strijdt de groote massa vaa het Duitsdie volk tegen het voortwoekerende epariaasnae. Slechts het spoedig opheffen der blokkade, een snelle en goede voeding, eau wegnemen van de drukkendste zorgen, zullen cut vólk de kracht geven den vreeselijken binnenland schen vijand van zich af te schudden. En in het Westen zien wij de overwinnaars om de conferentietafel geschaard. Het lot van Europa zal beslist wordeö; in het teeken van vri toekomst van oas ren worden geregeld. Wij hebben als alle states onze hoop op de onrechtheid en loyaliteit der confereeren- ropa zal beslist worded; in rede en verzoening zal de werelddeel voor lange ja- Het is inderdaad een houding welke oas ten hoogste irriteeres moei Minister Van Karoefeeek heeft hé. openlijk uitgesproken, dar hij ze voor eea goede na buurschap tussdien beide landen betieutde. Hij wees alle aansprakelijkheid voor mi min der goede verstandhouding af en heeft dit de Belgische regeering doen weten. Het Neder- landsche standpunt ten aanzien van gebieda- afstajui cu aantasting van vaststaande rechten is aan de vertegenwoordigers der vijf groote mogendheden te Parijs medegedeeld, zoodat het België moeilijk zal vallen zijn verant woordelijkheid op dezen af te wentelen. Wij moeten den loop der gebeurtenissen afwachten, maar het is duidelijk, dat aller minst het tijdstip is aangebroken waarop onze waakzaamheid mag verslappen ea onze weermacht beduidend, ban worden vermin derd. Het gevaar, dat ons thans bedreigt, is zeker niet minder ernstig dan wat t»as In de oor logsjaren paraat deed zijn. Wat zal er uit den Europeesdiem chaos groeien? Zai de stroom van botejtwisxae en spartacisme, de stroosa, die geüissï Europe dreigt te overweldigen, voor oase girazea gekeerd kunnen worde®? Zal te Parijs over het lot der volkeren zoo beslist worden, dat Nederland ongeschonden en ongedeerd blijft, dat geen landhongerige volkeren meer vol begeeren over onze gren zen blikken? Wij weten het niet, wij leven in spaarring en groote onzekerheid en dit juist geeft ons den plicht, ter verdediging van onze onaan tastbare rechten, op alle gebeurlijkheden voorbereid te blijven. De motie-Bomaas, die bezuiniging zonder verzwakking der weermacht beoogde, is door de Kamer aangenomen. Maar terecht had de minister van oorlog éms Eagekad «ms steld- De entwgrpm van de Var. ra StoUI wares verwerpen. De president ontkead® dat de fctsfsndk»- ming van dea veiteenboud zou betekenen, dat inbreuk wordt gemaakt op de bevoegdhe den van het Congres om te bepalen, hoe de militaire sterkte van de Ver. Staten zal we zen. De volkenbond benaef op sk frieffidsqhap tusschen de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk, Italië ea Japan, tusschen welke landen ern stige moeilijkheden ondenkbaar zijn. Hij zei- de nog dat het artikel op de ontwapening niet van betrekking zal zijn op de utilitaire oplei ding. v Frankrijk gem bêmwtf maken iegm ma En- getsih smMmé mar Palssétm* -- Het hesst did d& d&ttéf» catietijn hébben wmehteAea ét mi és Haas- gareu slaags zijn geweest In Petrograd worden" naatiegetea ge nomen tot verdediging van de stad Te Bronswijk is de radenrepubliek aü- geroepen. Staten Géneraal TWEEDE KAMER. De heer B o m a n s handhaafde in da zit ting van gisteren zijn mol ie (reeds thans re- Het voorstel tot uitroeping van era Kade®" i organisatie van de weermacht en aanzienlijke republiek Beieren is in de zitting van gisteren bezuiniging) met 70 tegen 234 stemmen verwerp®». Er te yjt beef S waas-- ïkMogen vateend. Dê veemaaaMte deze ov^sahOKsst zijn dat de vcwloopg verdaagd MpE een coi p door aaa d® Mds CODCauteS punten i Landdag digs verg HH ImxmÈ, ra m e e n k steunde de motia-Duy- maer van Twtet (salarisverhoogiag van ©n- derofficiensn mei; meer das 6 disast jaren). De heer W ij n k o o p betoogd^ dat het1 gewapend vesrm tegen Bslgü lijk <ss rmaaagfflys y misdadig zou zijo. H| pfotestewrde émrem ae ara®aeKr, gosöSjM-(esrm w saWirerintel vaa «ten min: taais raad, dk belast •mtók mei nemiag der Eakess. Ds uHveestade Haad be staat iaat 33 Mm. Hst Cosstité vaa actie zal uit hun midden sea centrale raad kkzen, be staande uit zevea leden. Deze central»- raad te weder verantwoordelijkheid verschuldigd san het comité vaa actie, Het congres der arbei ders-, boers®'- ra soldatenraara rarest een nieuw ministerie. Na dé stemming rijn ds linkack radicalen Dr. Leripe, Hagenodstw ra verschillende aadsr® coEMianisséo afge treden. Te Mündara wsfd 'e avonds era oro- damatie verspreid door ds memferhesdeacd- alisten, waarin zij tot de bevolking era op roep richten tot era gems»dsap^ijk optre- ns 1 t€8m het saMgeriató Ê'Swsm- r^er|njS,{ dia mrlog ®Jffltster. Ds1 ,4e ffltétoHtót niet wist te handhaven?' heeft zelf schuld aan 1 de houding van de entente. Spr. zeide, onder 1 algemeen rumoer, dat het bloed, hetwelk In November heeft gevloeid, neerkomt op Se feoof- den van de autoriteiten. De heer Schaper constateerde, dat de heer Wijnkoop geen enkel bewija aanvoerde s voor zijn beschuldiging aen het adres onzer regeering. Hij verklaarde, dat de S. D. A. P. nog steeds wil beschouwd wordra ais anti-' miiitairisiteche partij, dat srij tegen de begroe ting zal Btemmea en vóór alle moties, gaande in de richting van beperking van bewapening hen, die onze weermacht geheel of gedeelte den tegra da Spartacteten. pa lijk wilden lijuideeren, drln gevoella, dat «nrnder gedrukt, van Btmmmg. gereed ge) itwerp, dat :eko- ïn Het onterp-Volkerenboad te men, maar wij weten hoe dit on onze oogen nog zeer groote gebreken heeft, door machtige mogendheden slechts noodge dwongen werd goedgekeurd ea hoe Wilson, de geestelijke vader van dit ontwerp, bij zijn koit verblijf in Amerika nog alle krachten moet inspannen om een groot deel van zijit volk van de noodzakelijkheid van dka Volke renbond te overtuigen. Het behoeft geen betoog meer, dat veie der te Parijs vertegenwoordigde mogendheden slechts noode afzien van vijandelijk gebied, dat zij als overwinnaars gaarne in ruime mate geannexeerd zouden nebben Wat zullen de Parijsche conferentie# Eu ropa ten slotte brengea? Wij weten het niet, wij kunnen niet na gaan in hoeverre het den meer bezadigden en voor j.tzienden gelukken zal, de op buit be lasten van het onrechtvaardige en onwea- schelijke van hun streven te overtuigen Maar wij weten wel. dat wij als kleine stuw- trale staat bijna niet'geteld worden en dat liet enfant chéri der overwinnaars, het kleine, naijverige BelgTë, üians de gelegenheid gun stig acht om zich ten onzen koste te verrij ken. De Belgische regeering is niet sterk noeg geweest, de eischen der annexioms als onaanneembaar af te wijzen. Zij heeft hun de tijd daarvoor thans allerminst gekomen is. In dit stadium der onderhandelingen is hef niet aan Nederland om het voorbeeld van ver-gaande demobilisatie te geven. wij moeten, aldus de minister, Met leger paraat houden tegen elke poging om deelea van ons gebied af te scheuren. Reeds zijn maartgelen genomen om een eventueele twee de mobilisatie vlot te doen verloope% wij De Spartariaten hebben tegen hedaa da al gemeens staking la de stad zijn groote demonstraties gehouden, dods on lusten zijn niet voorgekomen. Tüftens de sttiag van hei ssngrsa is era intideat voorgevallea, dai voortvloeide uit een misverstand. 1 Leden van de hewakfegstooepea stormden j de zaal binnen, onder den uitroep „Handen op." Zij arresteerden Levine en andere com- kunnen in zeer korten tijd weer paraat jn munjsteD) toen hen gewezen werd op de en gedeeltelijke demobilisatie wil geenszins zeggen, dat wij ons Limburg of Zeeuwsch- Vlaanderen zouden laten afnemen als een schaap zijn vacht. De anti-militairisten in den lande zullen ongetwijfeld de verklaring van den minister met ergernis hebben vernomen. Maar de groote massa van ons volk, zij, die ons kostbare leger als een nog altijd noodzakelijk kwaad beschouwen, zullen be grijpen, dat de tijd voor verslapping onzer waakzaamheid en belangrijke vermindering onzer weermacht nog niet is aangebroken. Qui se fait brebis, le loup le mange. Nog heerscht het recht van den sterkste. Wie zich heden weerloos maakt, zal morgen het slachtoffer van zijn optimisme kunnen worden. imuniteit der afgevaardigden zijn deze weder vrij gelaten. Volgens eea Wolff-teiegrara zijn gister morgen regeeringsticepen Dusseldorp bin nengerukt m hebben zij er hei stendenhuis ra de stations bezet. De Spartaci&che belhamels hebben voor de regeericgstroepra de wijk genomen. en verbetering van de politie. De heer No lens meende, dat ons leger tegenover het buitenland hoogstens preventief i kan optreden, doch dat wa sieeda era gewa pende macht zullen noodig hebben voor het - bewaren van dra vrede en de rust in het land. De katholieke partij wil internationale ont wapening, doch geen ontwapening, afgezien van hetgeen anderen doen. De minister wilde reorganisatie en bezuini ging; echter is thane nog niet te zeggen welk soort van weermacht voor ons zal passen als we tot den volkenbond toetreden. In de motie-Schokking zag de min. niet iets onwelwillends. In de door die motie ge- wenschte richting wordt hard gewerkt. L)e minister verklaarde, geen uitvoering te kun nen-geven aan de motie-van Zadelhoff en de motie-K. ter Laan inzake, steun aan de gede- mobiliseerden of door da conclusie der com- t miaaie voor het verzoekschrift van den Bond van Dienstplichtigen, omdat die alle ifitgaan, van het denkbeeld van steun door het depar- tement van oorlog ea de regeering alleen F—Kom Nat. Italië heeft definitief geweigerd in Wil- i steunverlening wil door het Kón. Nat. Steun- son's bemiddeling tusschen dn Italianen m comité. Tegra de motie-Duymaer van Twist Joego-Siaven toe te stemmen. had de minister geen. bezwaar. m X Slaven toe te stemmen. Joego-Slaven hebben vervolgen» hun eischen aan de vredesconferentie uiteengezet ra de Isonzo als grens geëtecht. Zij hebben de aigemeene mobilisatie afge kondigd. Italië hoeft de repitóeeriffig te vieche krijgsgêvaEgaaea gestoft geen -Bomac weten te geven. Hij zou mii Aan de motie-Bomans zou de minister geen isschira De daairom geen invloed hebben op de voering v oogaiblik plannen moeten veranderen. De fie kori d, gedragslijn king is overbodig. mogendheid en heeft het in haar weifeling niet aangedurfd, de Nederlandsche regeering rondweg van haar te Parijs geuite verlangens in kennis te stellen. Blijkbaar zoekt zij de gelegenheid, de ver antwoordelijkheid voor haar optreden op de schouders der groote mogendheden te leg gen wanneer deze er toe overgehaald kunnen worden de Belgische eischen als gerechtvaar digd bij de nieuwe grensregeling ia Europa tot uitvoering te brengen. Gelukkig heeft de Nederlandsche regeering begrepen, dat thans de uiterste waakzaam heid geboden is. Zooals de minister van buitenlandsche za ken in de Kamer mededeelde, heeft de Bel- ons verzoek om nadere dat de Belgische delega tie te Parijs bij de vertegenwoordigers aer froote mogendheden een voorstel aanhangig eeft gemaakt om tot herziening van zekere bepalingen van de tractaten van 1839 te ge raken en heeft zij tevens den wensch geuit, dat Nederland, als onderteekenaar van de tractaten, aan de onderhandeling zal deelne men. Eèrst indien het Belgische voorstel door de conferentie wordt aangenomen, zal Neder land over de ons direct rakende vraagstukken nader ingelicht worden. Blijkbaar durft de Belgische regeering in dat stadium van het onderzoek narer aan spraken niet rondweg voor hare eischen uit te komen. President Wilsoa heeft waarlijk geen ge- j makkelijk leven. Tijdens ziin kort verblijf in zijn vaderland t moef hij zien ten krachtigsté inspannen om het volkerenbond-ontwerp oij hét Amerikaan- sche volk ingang te doen vinden. Bij het middagmaal in het Witte Huis, waaraan dc republikeinsche en democratische leiders hebben deelgenomen, werden den pre sident de meeat verschillende vragen ge- steld. 4 v Wilson erkende daarbij, dat Amerika iets van zijn souvereiniteit zal verliezen, doch el ke natie zal voor het welzijn der wereld daar van iets moeten opofferen. De president vreesde niet voor het over wicht van Engeland inzake de koloniën en [af als zijn indruk te kennen, dat Duitsch- dtr gat i land KORTE BERICHTEN. Te Barcelona staken de arbeiden drinkwaterleiding. Generaal von Lettow betoogde de nood zakelijke behoefte van Duitschland aan ex- parisiemogelijkheid. Te Leipzig is de algemene staking be gonnen. Romanones heeft om de obotructiepoli- tiek van eraigc leden de Spaamche Kamer verdaagd. Lodge heeft in den Ammkaantchen Senaat voor de republikeinen kritiek geoe- gend op hei ontwerp Volkerenbond. De Duitschers hebben te Spa opnieuw uitvoerig geprotesteerd tegen het optreden van de rranschen jegens de Duitschers in Li zas'Lotharingen. Bij een munitie-ontploffing bij Keulen gedur^eenigeiar^mtotod wclde l3 mffl^engaióod; zal worden toegelaten en wanneer het grondig hervormd is. 1 Weigert de Amerikaansche Senaat het ont werp te bekrachtigen, dan zal de bond waar schijnlijk mislukken en Europa in een chaos worden geworpen. Volgens een heeft president derheid der senaatsleden tegen zich. Van het vroege avonduur af tot na midder nacht heeft de president Vrijdag met de leden van de Congres-commissie voor buitenland sche aangelegenheden over den Volkerenbond beraadslaagd. Hij heeft duidelijk doen uitkomen, dat in dien de Ver. Staten niet tot den Volkerenbond toetreden, een verwarring in Europa, die el ke beschrijving te buiten gaat, daarvan het gevolg zal zijn. In den loop der besprekingen van Wilton met de leden van hei Congres heeft de presi- dent dal de grondwet voor den 1 Te Sjanghai ziin de onderhandelingen tusschen Noord- en luid-China begonnen. De intern. arbeidsconferentU zal in Oc tober a s. worden gehouden. r- De Joden eischen Palestina op als hun d Volgens de Telegraph" uitvoerin elk motie der regeer ing. De motie-Schok- ïg is overbodig. De meüe-Dwymaer van Twist werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aan- teekening dat. de heer Wijnkoop tegen stemde. De motie-Ter Laan (inwilliging van de wenschen van den Boad van Dienstplichtigen inzake steun aan gedemobiliseerden) werd verworpen met 53 tegen 22 stemmen. De motie-van Zadelhoff 6 per maand dienst voor de vóór 1 Aug. 1918 gedemobili seerden tot een maximum van 120) werd verworpen met 45 tegen 32 atemmjai. De eerste conclusie op het adres van den Bond van Dienstplichtigen (erediet vanwege Oorlog aan het Kon. Nat. Steuncomité) werd aangenomen met 49 tegen 28 stómmen. De motie-Bomans w;erd aangenomen met 43 tegen 35 stemmen en de motie-Schokking werd verworpen met 47 tegen 19 stemmen. Ten 4 uur 35 werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag 1 uflr. NEDERLAND-BELGIë. De „Nation Beige" beweert, dat in den Raad van Tien de stemming gunstig is voor Nederland. De Brusselsche „Soir" toont zich misnoegd over de houding van Nederland. De woorden van den Nederïandschen minister van bui tenlandsche zaken bevatten, schrijft „de Soir", bedreigingen. De „Echo du Soir" (Antwerpen) beweert, tb» eeisigepartijen«nlvere kwaliteit» tegen ongekend lage pr^Jsen. mar ZIE ÉTAI AflF -mea PAYGLOP 6. dat Nederlapd een „guerelie d'Allemand" miet België zoekt DANK VAN BELGÏê EN PORTUGAL. De minister van oorlog heeft aan het leger ,bekend gemaakt dat de Belgisdie en Portu- geesche regeering haar dank hebben betuigd voo:r dc hulp door het leger verleend aan de vluchtelingen, geksterneerrfra en krijgsgevan genen. óu "i -ifl verbijt hebben gehou den of via Nederland naar hu\md zijn te ruggekeerd. OPGEHESEN CRISISMAAT REGELEN. Behoudens de maatregelen in verband met de liquidatie van dit kantoor zal het Rijks kantoor voor Bouwmaterialen met 1 April worden opgeheven. De verbodsbepalingen op de aflevering en het vervoer van teeroliën (inclusief watergas- teer), steenkoolenteeren en carbolineum zijn ingetrokken. Met ingang van heden is het Rijkskantoor voor zink, lood en tic opgeheven. De beschikkingen betreffende vervoer en af levering van tin, het verbod tot vervoer ea af levering van maagdelijk bloklood, oud lood en hersmolten bloklood, loodaach, nieuwe en oude lioden artikelen, en de maximumprijzen voor oud tin, zijn ingetrokken. Tevens is opgeheven de commissie van ad vies inzake hei gebruik van loodeu buizen voor de drinkwatervoorziening voor dra nieuwbouw. De minister van landbouw heeft met 1 Maart alle verbodsbepalingen en de maxi mumprijzen voor zeep, met uitzondering van harde kalizeep, ingetrokken. NED. VEREEN VAN KAAS- HANDELAREN. - Donderdag werd te Gouda een zeer drufe bezochte vergadering gehouden van de Ned. Vereen, van Kaashandelaren, onder voorzit terschap van den heer A. J. Schilt. Meegedeeld werd dat de vereeniging, door dat een lid weigerde om de overeenkomst tus schen handelaars en exporteurs na te komen, voor de Rotterdamsehe rechtbank is gedag vaard. Ten opzichte van de vragen van het Kamer lid, den heer Otto, aan den minister, omtrent levering van kaas aan Engeland, verklaarde de voorzitter, dat het antwoord daarop, aller minst bevredigen kan, en de heeren die de overeenkomst te Londen maakten, niet volko men voor deze taak berekend waren. Men zal verdere stapj>en doen. In verband met de melklevering kunnen niet-georganiseerde kaasmakers geen toeslag krijgen. Het bericht van „De Producent", dat nieuwe leden wor den aangenomen, is niet juist. Wel is de rant soeneering voor de producenten ingetrokken, maar dat kan voor ae kaashandelaren ook ge daan worden. Men achtte dat voor 't oogen- blik niet gewenscht. Besloten werd den boeren door voorlich ting te doen inzien, dat zij meer verdienen als zij voor den handel werken, dan wanneer zij werken voor de coöperatie. De heer Schuyt (Haarlem) wees er op, dat sommige SHE ETALAGE. ZIE ETALAGE. boeren zich bij de coöperatie hebben moeten aansluiten vóór 15 jaar, wat de voorzitter immoreel noemde. De heer" van Eijk (Gouda) voegde daaraan toe, dat „De Producent" den handel in een kwaad licht stelt, en wil verga deringen met de boeren beleggen, waar de heer van Wijnen kan komen debatteeren. Omtrent ae regeling van den kaashandel voor het nieuwe seizoen, waren verschillende voorstellen ingekomen. Hoofdvoorstellen zijn, dat van het bestuur, van Amsterdamsche en Rotterdamsehe leden; zij komen hierin overeen, dat zij beoogen de geleidelijke vrij making van den handel, opheffing van cen trale pakhuizen, van keuringscommissies, van rantsoeneering, met afschaffing van maxi mumprijzen. Een commissie werd benoemd om deze voorstellen te onderzoeken en samen te vatr ten, bestaande uit de heeren Poppelhouwer en Grijpink, te Amsterdam; De Zwei en de Meijere te Rotterdam; Heusdens, Schilt en Schouten te GoudaB. Batelaar en W. v. d. Boom, te Bodegraven en voor de commissie- koopers, de heer Scheer, te Schoonhoven. E>e heer Scheer bepleitte de belangen der commissie-koopers, wier belangen twee ja ren lang genegeerd zijn. Op voorstel van den heer Heusdens zal den minister worden verzocht in de Zuivel- oommisaie ook den handel te (toen vertegen- ALRMAARSCHE COURANT. miü wij i..j ~ri i w. ^ïj mtcotccAUEU luzyiwc tw u»iu-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1