DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. öïera No. 53 Hoirtafi, ©en m «Tr-aigcng 19 Abonnemeatscrlis bil Yooraifiiataitog p. 8 landa UM. fr. p. pmtf 1,30 Mmsifirs 5 et Adrarteiflaprfjs 16 et. p. regalJptrtore latte ta&r ptoifsrafte. Br, tr. Bost» au BaiMsMtortl Herms. foster <4 Ze„ Voordam 09, Tak 3 DINSttAO 4 MAART. SMimdmtg»«iSE?lSt~,JS£ ff-SSfl Binn Pitluud. Oiiumgd JNiouws. Men begint meer en meer tot de overtuiging te komen, dat de wapenstilstand! niet eeuwig kan duren en dat men langzamerhand er toe zal moeten overgaan de vredesvoorwaarden aan den thans verslagen vijand te,dicteeree. Bij een langeaen duur van den wapenstil stand hebben' de Geallieerden, die daarvan reeds genoeg geprofiteerd hebben, geen be lang meer. De financieel® voorwaarde» imeim mms gereed zijn. De Fransdse regeering eissht geen terugbetaling harer oorlogsaitgavm maar volledig herstel der schade, betaling harer pensioenen van een bedrag overeenko mende met de winstderving harer nijverheid. Volgens de Echo de Pm» is het waarschijn lijk dat men zal besluiten, al het oorlogsmate riaal, uitgezonderd de hoeveelheid, die beoos» digd is voor de politiemacht te varaietiga in de Duitsche verzamelplaatsen, onder toezicht eener Geallieerde militaire commissie. Wat de oorlogsfabriekan betreft spreekt De bladen zullen nog niet verschijnen, ook niet het orgaan der Onafhankelijkea de rrei- faeit. In de metaal-industrie zal de staking vrij algemeen zijn. Ook de arbeiders der spoor- wegwerkplaatseni zullen in staking gaan, doch het spoorwegverkeer zal voorloopig ge handhaafd1 blijven. De strategische toestand in Hall is nog zoo, dat de regeeringstroepen verscheidene gebou wen bezet houden. De Spartadërs houden het marktplein, en dé daaraan grenzende straten bezet. Van een algemeene staking te Dresden was gisteren nog niets te bespeuren. Volgens de Temps zal biet hertogdom Slees- wijk in vier zónfn worden ingedeeld. De eer ste smsméa Bqscv&ï ^sm1sfja gde» Ook bet rijksministerie heeft thans krachtig stellig genomen tegen de aibeiders-onhistea die tot stopzetting van ftgt eesssratók leven leiden. De rijksregeling heeft mM<sgsêedéf dat' terroristen er naai stoere* Wdmw feat overige volk af té sluiten ©as dmséew fte rijksregecring sn de aaüoaals vargstetóög I machteloos te maken. j De regeering verklaart daartegenover, dat niets het tot stand komen der grondwet tem tegenhouden. De regeering staat of valt met de beginse len der democratie. De politieke nacht be hoort aan alle vrijgekozen vertegenwoordi gingen dés volks en' de door rij® vertrouwen gedragen regeeriag. De regeeriag wijst vervolgens op den eco nomischen noodtoestand van feet land. De blokkade knaagt aan het Duitache volk en dagelijks gaan duizenden aan ondervoeding ten gronde. Tal van fabrieken liggen stil, er is een leger van werkloozea gegroeid en daar om is het eerste gebodaan den arbeid J Medegedeeld werd, dat de regeering thans de wet der economische democratie opstelt, een eenvormig socialistisch arbeidersrec&t. De regeering wil de organen der economische de mocratie ontwikkelen als bedrijfsraden, rij wenscht de democratiseering van de bedrijven die zicht daartoe leenen of onder openbaar toezicht kunnen worden geplaatst. In het nieuwe Duitschland zal'arbeiden een socialistische plicht zijn. Pogingen iet het in stellen van een schrikbewind, dwang tegen ar beiders, bewapende opstand ea verafokkeling van het rijk zal de regeering onverzettelijk bestrijden'. Ondanks deze proclamatie hebben de arbei dersraden van Berlijn onder een geweldig tu mult de algemeene staking voor groot Berlijn geproclameerd. Om acht uur hebben gisteravond de tra® en de ondergrondsche spoorweg het bedrijf stopgezet. In de arbeiderswijken kwam het bij het vallen van dé duisternis tot ernstige on lusten. Eenige politiestations werden be stormd en de daar gevonden wapens onder de menigte verdeeld. Ziedaar de tweede phase van dp revolutie, groote zwenking naar de uiterste iinker- jjde. De regeering' heeft dm staat van beleg af gekondigd. Een patrouille werd overweldigd aa dood geschoten en op verscheidene piaateen kwam het tot bloedige botsingen. De regeering heeft drie divisies vrijwilli gers naar Berlijn gedirigeerd en hoopt ae on lusten te kunnen bedwingen'. Elk oogenblik wordt de burgerlijke contra- staking verwacht. De houding der Berlijnsche regimenten is onzeker, maar de Volksmarinediviaie ia be slist regeexingsvijandig. Om elf uur gisteravond is het bureau van den Spartacusbond in de Wilhelmstraase door regeeringstroepen bezet. De Spartacistische leidérs waren er echter niet meer. men vond slechts twee bekende Russische bolsjewisten. Wel echter zijn er een aantal belangrijke do cumenten» gevonden, die een' nieuw lipnt wer pen op de organisatie van den huidigen op stand1. De artilleriewerken te Spandau, waar groo te wapenvoorraden liggen opgeslagen, die verdeeld zoudén worden onder de onafhanke- lijken en communisten, zijn om tien uur 's avonds door regeeringstrouwe troepen uit Spandau bezet. Er zijn versterkingen naar de artilleriewerven onderweg, om de Spandauer troepen tegen aanvallen te beschermen. gen m Nsand-Steeswips mmttëm. Ds wtel- king d&9ia word® ©pgerospsffli om gidi èinnisa een zeer kort tijdsverloop doos ®@a pteisdet uit te spreken ©ver kaas terugkeer tot Dfcas- marken. In de volgende zone, welke sniddaa- Sleeswijk met de stad Fkxsgfearg aoa èeVatfea, zou het plebisciet slechte na «enigen tijju, ®a zes maanden b.v., plaats vmdea m voer elke gemeente afzonderlijk gasdaisdm. in ds derde zone zouden dte geallieerden tot em militaire bezetting overgaan, terwijl de vierde zena^— de grens to«®cba deze en de voorgaande te nog niet vastgesteld rich tet hst kanaal yan Kiel zou uitstrekken aa een zuiver Duitech gebied zou blijven, niet door de geal lieerden bezet KORTE BERICHTEN. De geallieerden onderhandelen met het Oekrajiensche directorium over het verkenen van hulp tegen de bohjewiki. Lernberg most aan de, Polen worden afgestaan. Gedurende den oorlog verloren de geal lieerden aan oorlogsschepen 803.000 ton, waarvan Engeland 550,000. De cetdralm verloren 350,000 ton, hetgeen echter in geen verhouding staat tot de reusachtige scheeps- ruimte, tijdens den wapenstilstand tsitgde- verd. Het hoofd' van de - vrJ 1 wij uit officiate tjifft"o ?©ia m dasxafl®, fa dte® ris, w«rd ap «arwMlmdt stelfcg met d® loöptefid® perspriaehtea, dei plaateen aangeplakt'Prta Carnaval hield Nederfandsshe regêyiiag dm da Bdgfaehe f oi geen noia hebb engpzondea, waairia g-aêtecht ij Zondag zag men wordt dat de ©ndt-rhandeliftgm fa zake dv gdcoatumesrde kfadsrea door assvhea het Casiffl© een geestdriftige toespraak en feds vroeg in den middag stratc* teek hangende waagslutiM tesèaes Mde lande®-}! ken. allee» tusschen Nedsiiaad en België zoudrn leder begreep, dat die kinderen er door de wordm gevoerd. ouders op uitgestuurd waren, om de noodige POVINCIME STATEN VAN shunming te wekken. De politie liet aanvauke- NGORlji-HOLLAND. de kinder^ hun gang gaan, mmr bevat Nog deze maand zal, behoudens koninklij- 'i ^en ?'otte naai huis te gaan. 'De eomoais- ke machti^in^esafi buiteöj^wcfflfi vsn poUfe üllfirijjl ir ëtnd worden gehouden van de Provinciale Staten van Noord-Holland eer behandeling o. a. van de oprichting .v«m het hoogheemraad schap Noord-Hollands Noorderkwartier. het rantsoen brood, hetwelk er tra versteelt wordt aan> de militaire wachten wordt w- oaai alle deel» ra» R«Im4 to k«S<m om aaonlakkea. dat het verboden was zich ver kleed op steaat te vestcsase. Sommige winkeliersc, die deze waarschu wing ophingen, werden door Oeteldonkera gedwongen ze te'verwsjdemL BROOD VOOR MILITAIREN. Het geval werd toen bedenkelijker, Pa- Rekening houdende nad de omstandigheid, trouilles van politie es marechaussees versche- dat thans weder op .Invoer van iéxws kaa nen en het werd steeda rumotsriger. worden gerekend, heeft de waarnemend op» Telkens moesten verkleedea door d® politie perbevelhebber van land- en< zeemacht het worden teruggezonden, wat gevolgd werd wenschelijk geacht, het broodranlsoan voor dedoor een' gehuil uit het publies, militairen eenigsrins te verhoogen. In ver-1 De toestand werd' dreigend en da politie band hiermede ia bepaald, dat, te rekenen van scheen niet bij machte de memschm ia be~ 9 Maart eJc. het broodrantsoen van 0.5 K.G. I dwang te houden. Toen werd last gegeven, wordt gebracht op 0.6 K.G. per dag, terwijlkrachtig op te treden en de menigte terug te rsteekt dringen. Bereden de tnpemng der bmrem ie vermaem boLsje&iM. De regeeriaf vm séalraal iMfefgh Omsk k heng J wik vergaders geen afzonder! pan gevoerd, zöoals fey geruchte werd» weena, Hoover is benoemd tot direrfmr- gem- raal voor de Amriimmêh-Earop-mche voed selvoorziening. De Joego-Slaven spreken tegm dat er door hm gemobiliseerd wordt. Thomas heeft gisteren, de spoorwegar beiders tot bezadigéaeid- aangespoord. Wilson zal morgen een 'iemh* deputa tie ontvangen. De öekrajïners begonnen dea spoorweg Lemberg-Krakau te bombardeeren en schon den zoodóende den wapenstilstand. De Belgische koning is per vliegtuig naar Aken gewdest. De spoorwegen in de V. S. zaïSeH nog een' jaar en misschien langer onder controle UITZAAI KARWIJIMB. De wvb'vw mp harwfraad te Jj# cogst- drimgen. Bereden marechau^eea joegen bij herhaling de menigte uiteer, m oofe de ge meentepolitie c.'iOfst mg meermalen, «a de blanke sabel gebmte sna&sst. halms rasesi de fle'letfas aSgdo®- lerm pari, huteï" felssi uitosi'wosllg ito de sted. der 'regiering blijven. Een aantal Amerikaanschs repablikein- sche senatoren hebben in .dm senaat obstruc tie gepleegd. Toenadering tuascbea de Rmsiscte bols- jewikl en de sodmbrewlutionmdrem is merk baar. De Belgische gezant te Madrid' heeft aan de koningin van Spanje het kruis uiige- I reikt, door de koningin der Belgen ingesteld ij als onderscheiding voor de ziekenverpleeg sters. In Engeland neemt de staiingsbewer ging af. Koningsbergen door de regeeringstroe pen bezet. Reuter weet successen op de bolsfewiki in dien Kaukasus te melden. Orlando heeft in de Kamer over de eischen van Italië gesproken. li DE DUITSCHE BSERiWüHD Tl ROTTERDAM, ij Naar hst Maand. O. fel uit 'Rofedam ver- j neemt, heeft om 6±r gezanten van és geaili- 6 December ji. (de 2tgm. teritagoliagjL eerde mogendheden bij mmteter Van Karne- De uitzaai van karwhzaad te in het aan-beek zijn ontstemming te kennen gegeven j staande voorjaar denialve vrij. De minister I over het karakter van den Duitschaf bier- moet zich echter het recht voorbehouden,1 avond door uit Afrika teruggekomen Duit- om, indien de omstandigheden dit noodig sche mititairen te Rotterdam gehouden. Waar mochten maken, in het oogstjaar 1920 den de ex-keizer momenteel in Nederland vertoeft, verbouw van karwij'md als hoofdgmss te achtte de geallieerde gezant een pro-Kaizer- verbieden of te beperken. I manifestatie hier te lande niet zender bedea- Wie derhalve in h i a.s, voorjaar kaxwij- king, zaad als ondervrucht uitzaait, loopt het risi- Minister Van Karaebeek heeft over het co, dat hij in den herrit van 1919 of het voor- jj voorgevallene zijn leedwezen betuigd, jaar van 1920 het gr vas zal moeten omploe- Van den bewusten bier-avond vertelt het gen, zonder dat hij aarvoor op vergoeding jj blad het volgende: aanspraak zal kunne maken. Gastvrouw was de „Deutsche Verei.tr'®, gas- GEEN KUNSTZIN, ten warei ui!t Ocat-Afrika teruggekeerde De minister vae Hnd rwija, Kunsten en soldaten. Zooala dat M zulk een „Bier- Wetenscaappen had^t het gemeentebestuur khakf^cÖ^ lïngï SS, i bieren zongen Duitache liedjes. Even na ellen verscheen generaal Von Let- tow-Vorbeck, de aanvoerder. De voorzitter neel de rechten, volgens welke zij zich als zoodanig verbonden, blijve behouden. EEN NEDERLANDSCHrBELGISCH GRENS-INCIDENT? Havas-Reuter seint uit Brussel, dat de „Soir" het volgende meldt: Aan de Nederlandsche grens, nabij Hoog- straeten, heeft een grens-incident plaats ge had. Belgische soldaten hadden zich op Neder- landsch gebied naar een caé begeven, waar zich ook Nederlandsche militairen bevonden. Er ontwikkelde zich een twistgesprek; de Ne derlanders beweerden 'n.l., dat de Belgen op hen zouden hebben geschoten. In den loop van het onderzoek naar deze bewering wera de bevelvoerende Nederlandsche kapitein per automobiel naar het Belgische grensstation Weelde-Marxplas gevoerd. Hij keerde den volgenden morgen terug. Een Belgische soldaat heeft erkend, een schot in de lucht te hébben gelost. DE VLAMINGEN EN HET ANNEXÏONISME. Het Vlaajnsch Persbureau zond volgend schrijven aan de „Haagsche Post", die het echter niet opnam: D>en Haag, 24 Februari 1919. Den Heer Hoofdopsteller van de Jimgache Post", Ben Haag. Wij nemen de vrijheid UEd. te vragen of het onwetendheid of kwade trouw is die uw dichterlijke raedewwfcr op bis. 202 (Nr. van 22 Februari) Iaat zvtgtrm'. Zij zullen hei niet feébfom, Al bralt de Vlaamse he leeuw, Het stukje grond, bewoond door Maastrichtenaar en Zeeuw, enz. In alle geval veronderstellen wij, dat UEd. dit stukje enkel beschouwt als cene „dichten lijke vrijheid", waarmede de redactie zelf niet instemt, vermits op dezelfde bladzijde in do - 1 dijjfc zonden kijk op ae po „Post-Scripla" blij Èla" blijk gegeven jk op ae politieke even wordt van een en rassenverhou- 'ingen in B'elgi?. Om alle misverstand te voorkomen, hou- üe gas- droken ot het gemeentebestuur van Harderwijk het verzoek gericht, om de waltorens aan de Doelen, vroeger deel uitma kende van den stadsmuur te restaureeren met rijksbijdrage van de helft der kosten. De ge- ?w v°rofcl£ «^oeraer. voorzitter meenteraad heeft echter met algemeene ston-1! "Deutsche Veiem," de heer CasparÊ vond men besloten on het verzoet van ,ten minster li hierin aanleiding de volgende rede te houden waar bij elk woord commentaar overbodig men besloten op het verzoek van den minister uiet in te gaan. OPLEIDING TOT DEN' OFFICIERS RANG. Bij Kon, besluit rijn bepalingen in het leve® geroepen, welke het mogelijk makers militie- plichtigen op te leiden tot reserve-officier bij en pontonniers, in ae Nederlnn zal vóór 1 December Staatscourant worden bekend gemaakt het aantal miliciens, dat ia het volgend jaar bij die korpsen zal worden opgeleid tot verlofsofftcier. j» Door den Min. van Oorlog is bepoald, dat de kaderreservktens welke hun eersten oefen» NIEUWE ONDERHANDELINGEN MET BELG 16? Volgens de „Standaard" m ves leden Daa- derdng uit Nederland dmr ds Belgische re geering ea aanbod ontvangen van dttifttad melkkoeien. De onderhaiwieimgea tussehen beide regeeringen zullen spoedig ea aan vang nemen. INWILLIGING DER BELGISCHE EISCHEN? Mag ma Roland de Marès, dm Parij&chen medewerker der „Indépendance Beige" geloo- ven, dan zou de commissie uit da Raad van Tim tot ea voor België gunstige conclusie zijn gekoma. „Alles laat voorzia", zegt de berichtgever, „dat deze conclusies op de lierziaing Van het verdrag van 1839 zulten neerkomen, zoo als door de Belgische delegatie ia gevraagd, zoodat de deur geheel opa zal zijn voor Qn- ze eischen a wij de grootste kansen hebben, op Ail te punten voldoening te krijgen". „Waarschijnlijk zul la ae conclusies in het begin van de volgade week aan da Raad van Tim worden overgebracht" Het is zeer aannemeli; der commissie gunstig ning van het bestande verdrag. Maar de vol- doaing van verder strekkade eischa han, leest ma het bericht goed, geheel in de Iucl De „Indépadance Beige" schrijft, dat Bel gië allea de vredes,-conferentie kanis gege- va heeft van da toestand, doch geen eisch heeft gesteld. Wat dan te denken van de hoo- ge verwachtinga van da heer Roland de Marès? SUIKERRANTSOEN. Door het Kamerlid de heer A. Staalman zijn de volgade vraga tot da minister van landbouw gericht: „Kan de minister mededeelen of rads mo gelijkheid bestaat suiker uit het buitenland of de jcoloniën aan te overen? „Zoo ja, wanneer dakt de minister dan te kunna overgaan ott verhooging der rantsoe nen voor de bevolking a de suikerverwer kende industrieën?" QEEN' NEDERLANDSCHE NOTA? De Bffneselariie „Standaard" snsldri Naar tijd hebba volbracht, doch nog niet tót da i rang van vaandrig zijn bevorlerd', india Zij i zulks waschen, van de ver dere opleiding moe- ta wordm ontijeven en in- het gaot van on bepaald klein verlof wordm gesteld. is. „Vroeger zou bij gelegenhedten ala deze aldus verklaarde hij ea geestdriftig „Hoch" zijn uitgebracht op onza Kriegt- nen;. n De omstandigheda maken dat echter thans de korpsen pant^fort-artiMerte, torpedista jj onmogelijk, maar dat behoeft ons niet te be- met stille a eerbiedige droefheid on-! za „Kaizer" te gedenken, die in gedachten op dit oogablik zeker te raidder zijper trouwste --oldaten #rtoeft. Wij moeten niet vergeten, wat wij onza Kaizer" verse!)ul- oigd zijn, Onder zijn regeering is Duitsch land ea der éérste naties van de wereld ge- worden m heeft ea leidade plaats veroverd op het gebied van techniek, wetenschap a j kunst. (Daverade toejuidiinga.l En Duitschland moet deze plaats behou den. Wij willen geen bloedige wraak, wij willen door vreedzamen m noesten arbeid opnieuw waar raakef het trotsche woord van onza keizer' JPmisa vooraan in het Duit sche keizerrijk, Duitschland vooraan in de wereld." Hierna zongen alle aanweziga: „Deutsch- land, Deutschladn über alles." In ziin dntwoord zei generaal Von Lettow- j Vorbeck o.m. hoezeer zijn manna a hij ge- j griefd wara door het onrecht den „Kaizer" i aangedaan. Dat was de dank zei hij i van net Duitsche vaderland voor alles wat de trotsche dynastie der Hohazollems er voor EEN DEMONSTRA ilE-CONHJCT. Eaige leda van het comité van gedemobi- liseerden demonstreerda en trokken gisteren voorbij het kantoor waar de wcrkelooza hun papieren moeten laten afstempelen. Zij trachtten dé daar staande mannen op te hit sen. Eerst toa eenige stremming in het ver keer ontstond, greep de politie in. Er ont stond een gevecht, waarbij de demonstranten met revolvers op de politie schoten. Ook riden de demonstranten met sterna naar xolitie. Eaige agaten werden gewond, to het gevecht werda 5 personen gewond. (Reeds in ea deel onzer vorige editie op gaoma). - RELLETJES IN DEN BOSCH. Dat niettegastaande de oorlog uit is, het geliede carnaval te 's-Hertogabosch nog steeds niet in eere is hersteld, heeft daar aan leiding gegeva tot protesten a ta slotte hk1 Itea'fte conclusie zeIis tot verzet kg01 de pohtie. De vorige luid voor ea herzie- den wij er aan nogmaals te verklaren, dat het Vlaamsche volk geen schuld heeft, noch zijn goedkeuring hecht aan da roof. die door de Belgische regeering tega Nederland beraamd wordt. Wij kunnen er op wijzen, dat reeds in 1916 de Vlaamsche pers in het bezette BelgiB zich ten stelligste heeft verzet tega de an nexatiecampagne die toa reeds met toelating van de Belgische regeering in da Haver door de Franskiljonsche pers was op touw gezet. Op dit oogablik zijn het niet enkel de Vlaamsche Activisten die zich tega de Bete gische cischen uitspreken. Ook regeeringsge- zinde Vlaamsche blada in België zooals b.v. de Standaard" van Frans Van Cauwclaert, het „Laatste Nieuws" van Tullus Hoste a do „Gazet van Antwerpen®' ka ra de aanhech ting van Nederlandsch gebied af. DREIGEND CONFLICT IN DE VENEN. Er dreigt ea scherp conflict in het turfbo- drijf. De veaarbeiderö toch hebba ea loonsverhooging geëischt van 40% voor het turfgrava a ea van 30% voor het bagge- ren. Deze eischa zijn door de verveners af- geweza, daar bij inwilliging de turfprijzen aanzialijk zouda moeta worda verhoogd en de minister niet bereid is tot eaige ver- li oogi tv van de prijzen der turf. De werkge vers hebba gedreigd het turfgrava a bag geren op 10 Maart stop te zulla zetten', als niet vóór 6 Maart ea oplossing gevonda is. EEN VERNIETIGD RAADSBESLUIT. De raad der gemeate Hoorn besloot voor ea half jaar de functie van inspecteur van politie op te heften a daarvoor aan te stella een klerk bij dé politie. De burgemeester deel- da da raad onmiddelijk mede, dit besluit niet te zulla uitvoeren, doch schorsing er meerd bal gegeva a Zaterdagavond werd s dit gevolgd door ea gecostumeerd bal van de Oeteldcnksche Club in het Casino. Het ging daar, zegt het „Maandagochtend blad" op de ouderwetsche Óeteldonksche ma nier toe a ma waande zich weer midda in het oude carnavalsfeest. Deze bals hebba op de groote massa ongetwijfeld prikkelad ge werkt a ea zekeren geest van verzet gewekt, die niet weinig verhoogd werd door ea aan tal strooibiljetten, die Zaterdagmiddag in de stad werda verspreid a die misschia als geestigheid bedoeld» moga zijn geweest, doch ontegazeggelijk ea opnitsade uitwerking op het publiek hadda. Ea der strooibiljetten vermeldde de 11 Oeterdonksche punten van Wilson a het eerste daarvan luidde: „Hei is voor ea Bosschenaar noodzakelijk, eenmaal in het jaar gedurende drie daga carnaval te vieren, en het negende punt: „De gemeate- raad zal in staat van beschuldiging worda gesteld wegens bolsjewistische neigtoga, ■aarlyfe voor Oeteldonk." Ea pro- gedaan had. Hij zei verder nog, dat de fun- aamenta van het Duitsch vaderland stevig wara a dat het weder zou worda opge bouwd. ]- den loop van den avond werden nog ver8chillade speechen gehouden, o.m. door da Duitschen consul te Rotterdam Dr. Roh a door generaal Walhe. Met name iVerd Rotterdam a zijn bevol- kiing bedankt voor de betoonde gastvrijheid. VALSCHE BRANDSTOFFENBONS. Sedert geruimen tijd was in Amsterdam het opgevalten, dat onderbons van brandstoffen- kaarten ov ihandige wijze werdén nagemaakt. Meijér-' ea onder op zekera dag werda bij ea brandstoffahandelaar ea paar personen aangehouden, die ea groote hoeveelheid bons te koop aanboda. Deze arrestatie had ten gevolge, dat op Rapaburg nabij de Ra- penburgerstraat ea drukkerij werd'ontdekt, waar de onderbons gedrukt werda. Op de gearresteerda a b ha thuis werda eva eens valsche bons aangetroffen. In 't geheel zijn vier persona gearresteerd. BEZOLDIGING OFFICIEREN. Door het bestuur van da „Bond van da „Bond van Reserve-Officieren" werd aan de Tweede Kamer ea adres ingediend, om te verzoeka er bij» da minister van oorlog op te wilten aandringen, dat de „nieuwe regeling der bezoldiginga bij de Landmacht", in dia zin worda gewijzigd, dat het reserveperso- over aan te vraga a bij de Kroon in hooger beroep te gaan tegen dat raadsbesluit, dat nij als hoofd der politie in strijd achtte met de belanga voor veiligheid en orde in de ge meente Hoorn. Dc schorsing werd verleend. Oed. Staten deelde later mede, dat de mi nister van Binnenlandsche Zaken de bezwar ra, door den burgemeester aangevoerd te gen het raadsbesluit, gegrond achtte en daar om verzocht den raad over te stella, dit be sluit in te trekka. Een betreffad voorstel van B. a W. werd echter door den raad verworpa, daar dit college z'n eenmaal ingaoma standpunt wenschte te houda. Thans is door de Kroon het raadsbesluit, tot opheffing van de functie van inspecteur van politie, vernietigd. DE VLEKTYPHUS. Zaterdag zijn een veertigtal studaten van het tweede gasthuisjaar, onder leiding van prof. P. Ruitinga, naar Rotterdam geweest, taeinde daar de vlektyphus te bestudeeren. Den volgaden Zaterdag vertrekt de twee de groep. Het ligt in de bedoeling de studa ten te Amsterdam kanis te lata maken met de nontsmettingsdienst aan den Zeeburger- dijk. Te Raalte is weer ea geval van vlektcphus geconstateerd bij een der zusters van het R.K. ziekenhuis, waar-zij typhuspatiënten had ver pleegd. LOONREGELING SPOORWEG PERSONEEL. Volgas de „Maasbode" heeft de directeur d«r Maatschappij tot Exploitatie van Staats- spoorwegen bepaald, dat met ingang van 1 April 1919 vervalla: de duurietoe&lag met uitzondering van da kindertoeslag; irv ALKMAIRSCHE COURANT, C t.*.-.'. 1 ^orinlolrlmn An-i- lioi l'.r. ïamn r»!r\ti nn tr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1