DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. UfiiliDtol orerifit e No 54 19 OM iHHwmw wit g Mattew. HOILTjPÖ ©011 ©II t*rTqg^ AbonnamentsprlU bli Yooraitbstaüng i. 3 maanJu f Uk tr. p. putMJ8. BavUuiMin 5 it AATerteitieprüt IS et. p. rezeUiraatare tatters aaar olaitsriiMta. Br* tr. ÜJ. Boek- ea flaadaUMarll Herns. Oester 5 Zn.. Toordan 09, Tel. 3 WOENS !M 5 MAART. Binnenland. GiMiieHfird NicuwK. grijp Het is slechts em kleine meerderheid ge weest dde op het congres der Berlijnsche ar beidersraden vóór de proclamatie der alge- meene staking gestemd Leeft. Vóór de staking waren de communisten en de onafhankelijk®, tegen de meerderheidsgodali&tea en1 de demo craten. Het was een strijd tusscb® den Vollrugrat van de Berlijnscbe arsolraden ea den Ges- tralen Raad van alle Duitsefee arsctades, Cohen, de voorzitter van. den Ceairalea Raad deelde mede, dat deze reeds laag voor stellen bij de regeering ingediend1 had tot er kenning der arbeidersraden en tot socialisee- ring in een1 versnel tempo, zonder resultaat evenwel. Maar de onafhankelijks» verweten den Centralen Raad dat deze de arbeiders verraden en, verkocht had. Een meerderheidssocialist verklaarde, dat de fracties der meerderheidsocialistea en onaf hankelijk®' gemeenschappelijk te Weimar eea verklaring overhandigden ten gunste van het radensysteem. Hij meende, dat het socialisme nu stellig zal zegevieren en daarom de alge- meene staking niet meer noodig is. De algemeene staking bleek evenwel niet meer tegen1 te houden. Onmiddellijk werd vastgesteld welke tak ken van dienst ter algemeene nutte tert werk zouden kunnen blijven. Wij meldden gistere® reeds, dat zlsz Lc. kei congres de vrijlating van politieke gevangenen eischt, het opnieuw aanknoop® va® politie ke en economische betrekking® met Rusland en het brengen van de beide HohemolilmiB, Hindenburg en Ludfendosff voor em revohsti- onnaire rechtbank. Ondanks de protesten der ccasmumste* werd besloten1 Ebert, Scheidemann m Noske niet voor deze rechtbank te brengen; wel zul len de moordenaars van Rosa Luxemburg Liebknecht daarvoor terecht staan. Het stakingscomité zal met 10 meerder-., heids-socialisten ea 10 onafhankelijk® ver sterkt worden. Een Wolff-telegram uit Berlijn meldt, dat men oppervlakkig van de algemeene staking tot dusverre weinig merkt. De tram en de ondergrondspoor rijden niet meer, maar bijna alle winkels zijn geopend en in de stad wordt overal doorgewerkt. In de groote bedrijven ligt het werk ev«- wel zob goed als volkomen stil. De drukkerij van de beruchte' Rote Fahne is door regeringstroepen bezet. Zooals bekend is minister Noske van plan de ongeregeldheden met geweld te onderdruk ken' en zal hij de regeeringstroepen laten in- ijpen waar dit noodig is. e Regeeringsversterkingen die reeds te Berlijn aankomen, ontmoeten slechts op enke le plaatsen tegenstand. De commandant van de volksmarinedivisie verklaarde dat rijn troepen bereid zijn de orde. te handhaven. In dien afgeloopen nacht hebben zij 60 plunde raars gearresteerd. Niettegenstaande deze verklaring stelde de regeering weinig vertrou wen in de volksmarine-divisie. In de arbeiderswijken heerscht groote opge wondenheid tengevolge van de uitgebreide propaganda die door Russische Bolsjewisten in geheime communistische vergad< 3~ gevoerd en waarbij groote kor< aan de Duitsche partijgangers loofd, zoodra de Duitsche radenrepubliek zou zijn opgericht. De Vollzugsrat deelde over die stakingsbe weging mede dat de staking niet algemeen is. Een groot deel van de arbeiders la da kfeiae en' grootere bedrijven m tegea de etfiMfcf. Pa arbeidersraden hebben een vergadering ge houden, waarin werd verklaard, dat de sta king slechte in zooverre tegen de Rijksregec- ring is gericht als deze de toepasing van de geformuleerde eischen tegenwerkt. De doctoren verzetten zich krachtig teg*n de algemeene staking. In een1 manifest wordt er op gewezen dat reeds het stopzetten der ver keersmiddelen duizende Berlijners groot onge rief bezorgt, wanneer gas-, electriciteit- en waterwerken worden stopgezet zal alle genees kundige hulp onmogelijk zijn. Tot nog toe rijn te Berlijn 20 slachtoffert te betreuren. Ten einde plunderingen te voorkomen, door kruisen sterke patrouilles van 20 man de stad'. Alle openbare gebouwen rijn door troe pen bezet. In Halle rekent men er op, heden weer tot een geregelden toestand te komen. De staking in West Thuringen is nog niet geluwd en aan de mijnen bij Essen staakt weer het groot- .ste deel der ploegen. Te Leipzig waar de toestand onveranderd is, hebben de vakvereenigingen zich solidair verklaard met de staking en' te kennen gege ven, dat het doel van dé communistische sta king ook hun doel, is. Te Bremen hebben de vertrouwenslieden van de arbeiders een ultimatium gericht tot de voorloopige regeering, waarin geëischt wordt het onmiddellijke vrijlaten van de politieke ge vangenen. Dit ultimatium is 's nachts om 3 uur overhandigd, terwijl antwoord geeischt werd voor gistermiddag 12 uur. is dit ant woord niet bevredigend, dan zal onmiddellijk de algemeene staking te Bremen geprocla meerd worden. In de eerste plaats zal gestaakt worden op de gasfabrieken, de waterleiding en de vier groote broodfabrieken. Volgens de Manchester Guardian hebben de toespraak van president Wilson te Boston en zijn opvattingen aan het gastmaal te Was hington op de openbare meening diepen in druis a&M stm i«k* ósi és Var, Stat® tot d«a volFensalmïid suite teeteeéea. Verscheidene seEatorea-éegacBlaaders mm men meer meer aan hts® lof overlaten. De republikemsche leider® zwden daarom slechts amendenmian vragen die het plas op zwakke punten, b. v. issasie de Mcraos-ker aantasten. De preridmt self Krijst asm te aesw®, dat de voornaamste mssk vaa ém V©3ta!«®d g©» woon® is. Lloyd George heeft aan eea maaltijd te Londen een uitvoerige rede gehouden waarin hij de kleine naties waarschuwde niet de mee ning te koesteren dat hun land gelukkiger zou worden als het 't gewenschte stuk grond had, dat bewoond wordt door menscheu van een anderen stam, soms van verschillenden gods dienst, taal en overleveringen. Minister Churchill heeft de oorlogshegroa- ting ingediend en daarbij op de moeilijkheid gewezen, haar dit jaar te doen sluiten. Hij wees tevens op de noodzakelijkheid van een zeer spoedige beslissing inzake een snel op leggen van de vredesvoorwaarden aan Duitschland'. De dwangmiddelen worden in volle wer-i king gehouden, aldus Churchill, door de blok- jl "kade krachtig toe te passen ets sterke legers werden in gereedheid gehouden om op het eerste teek® op te rukfa. Du itschland staat I op hei punt te verhongert®, m. loopt gevaar inesai te storten. Thass w£ü? het oogaablik vaa handelen aangebroken «n ate Dmisditand eenmaal de voorwaarden had aaügeaossea, die aan het Laad tmêrn. mosêm ©pgelegd, zou de voorziening van DuiteeMaad m®i le vensmiddel® m mei d® levering van grond stoffen kunn® bego®n®s worde» «Bi mei kracht kunnen wordcai voortgezet De Britsche regeering heeft de offerte eener oote scheepsbouwenderaemiag in Middle©-; de de van de tegen officieren.. De Min 1st er hield zich 8» stellen der Staatscommissie en Duymaer van Twist. De heer Duymaer van Twist klaag de over te ver gaande hooivorderingen. De Minister zeide, dat op dit stak bil lijkheid zou worden betemdsi De heer K. ter Lsafiivorte'dg, Vïf'Sfl'Mga tandMonaa* maar hwSs kunnen gaan omdat rij sief in dims* nomen om op te treden ter bsmx'ms rust binnenslands. Spr. protesteert de geheime circulaire van den premier, wasr in den rijksambtenaren wordt verzócht hu* ondergeschikten aan te sporen tot dienstne- men bij den vrijwillige» landstorm. De Minister reide, dat dteze laatste be wering onjuist is, doch dat de vrijwillige landstormers niettemin met onbepaald klein verlof kunnen gaan als zij zulte w®sch® De heer Duymaer van Twiit wees den heer Ter Laan op het feit, dat de repu- blikeinsche Duitsche regeering ook aanspoort tot dienstnemen bij de garden, die moeten optreden tegenover revolutioonairc demen ten. De heer T e r H a 11 drong aan op positie verbetering voor de kapdmeestera en reorga nisatie van de muziekcorpsen. De Minister betoogde, dal dit moet wachten op reorganisatie vaa de weermacht. De heer K. ter Laaa klaagde over de castleest. De Miafsfer deed sijs .bast te verbete ring. De heeres Vas Zadelhof!, Rugge en A ter Laan Maagden over toepassing der bepalingen omtrent de vergoeding® van de kostwinners. De Minister zern de instelling van meer commissies overweg®. -rough aanvaardi voor het aankoop®' van ze-;i n f ,a^.,e v® der grootste Duitsche duikimt® op voor-zlf voor 'predikanten en waarde, dat zij gesloopt zuil®, worden. h r e u e r nmde, dat aalmoe- KORTE BERICHTER zepiers es legerpredikentea staatsambteaaren De Temps doet medederiing van op- zouden worden. Hij beval daarom subsidies lossing van de Sletswijksclu kwutU, voor garnizoenskerk® of voor nabijgelegen n de kavetKym Niem-Ymk is thanskerk® aan. de staking uitgebroken welke op Wilsons tele grafisch verzoek in Januari was opgeschort. De Belgische minister van BuLtaüandr sche Zaken bracht in d® ministerraad ver slag uit otter den arbpid der Belgische óekga- tie te Parijs. j Clemencew verschep im de Kamer m den Senaat ent werd' luide toegejuicht. De burgers van Berlijn zijn voornemena een controrstakirig uit te roep®, indite, de re- geering d® toestand niet meester wordt. Bij de vorming vaa de fiamuieele en- economische commissie, ter conferentie te Pa rijs, namen de kleine stat® ge®- genoegen met het vaststell® van het aantal hunner ge- delegeerden ia die commissie. Li«i -mntal Duitsche duikhootm word® onder de geallieerd® verdeeld, andere „voor afbraak" verkocht. De onderhandelingen tussch® de ver- tegenwoordigers der Duitsch-Oostenrijksclie regeering de Duitsche regeering nebben een bevredigenden loof) gehad, Zn rijn door het opstellen m onderteek®® van e® pro tocol geëindigd, zoo meldt het Holl. Nb. In d® ni®w® Senaat der V. S. is geen voldoende mdfrderheid voor de goedkeuring van het vredesverdrag. va* Lloyd mdÜ&rd pond ster ling WiLsea verklaart vewstmder vm een Joodsch gmmm'timt in Pedestim. Amerika verklaart volgen* WilWa bereid mandataris'voor Armenië te worden. De Raad vaa Tién zal deze week een bestissi.ig nemen in de Russische kwestie. Het voorloopige Zuid-Slavische parle ment te Belgrado geopend. Hind®burg heeft den toestand in het (X van Pruisen als buitengewoon ernstig ge- k®schetst Te zes uur werd® de fyirasutelagiag® ver daagd tot heden 1 uur. VERMINDERING KA &SRANTSOEN. De minister van Landbouw heeft de vol- g®de circulaire tot burgemeesters gericht: Ik heb de eer u te bericht®, dat de ter be schikking staande kaasvoorrad® niet van di® aard zijn. dat het geldende rantso® nog gehaadha&M kan word®. Zulks staat mede in verband met de omstandigheid, dat, ter verkrijging van het thans in de distributie op genomen spek, moest word® toegestemd m d® uitvoer van 4000 ton kaas. Juist de om standigheid echter, dat thans tot de distribu tie van spek kon word® overgegaan, heeft er mij te gereeder toe do® besluiten, om het geld®de kaasrantsoen van 0.25 K. G. per hoofd en per 2 wek® terug te breng® tot 015 K. G. over hetzelfde tijdvak. Daarenboven is mij gebleken, dat de nagel kaas of witte kaas. die somtijds bij gebrek aan den -noodig® voorraad kaas 20+ moest word®' bijgeleverd, niet steeds e® gereed® afzet vond. Het feit, dat in sommige gemeen t® deze kaas niet werd afg®omm, bracht DE BESPREKINGEN1 OVER DEN VOLKENBOND. De heer Dr®®elhuy« heeft den minis ter va® bwit®huds+è sak® d« volgends vrar gm gesteld: L la de minister niet ra® oordeel, dat, nu andere tanden, met name Zwitserland' an da Scandinavische landen* da rapporten der door de regeeringm benoemd® commissies ter be studeert' keabond Neder tandsche men van. hat standpunt, dat vaa Nederïand- sche rijde tegenover dszt thans ook uit natio naal oogpunt uiterst belangrijke kwestie wordt ingenomen, an dat wlgeua regeermgscosjmu- aiqué van 28 Jhmuari 1.1. aan het Vredescon gres en aan ©resident Wilson is medegedeeld?, 2. Zoo ja, is de stinieter dan bereid voor dat de bespreking® over den Volkenbond te Parijs word® hervat, door openbaarmaking van het Nederlandrehe rapport te bevorder®, dat ook hier te lande de openbare meening zich tijdig zal kunnen uitaprek® over het aan vankelijk van Nederlandsche zjjde ingenome* standpunt? jAARWEDDE-REOEtlNO VAN DE ONDEROFFICIEREN, In verhand met de regeling van eens af zonderlijke iK^iddtgifiigmbiaai wer swgean» t® souriera met «sclilctfaeid voor 'm- geant-majooren de beptó dat aan efen sergeant wrfer olter^fc' vêêr A 8e 'dienstjaar als eajterofid^r tésmwi saoet wmSm tgsgwm e® ®She op- j leidieg voor dsn irsag eergj?.3iE':tasaaj®of 1 te volg® van ge&diiMheid voor di® rang te doen blijk®, is dopr den minister van Oorlog bepaald, dat hoewel aan dit laatste niet op éénmaal zal kunnen word® voldaan her echter dringend noodzakelijk is, dat de opleiding® als boven bedoeld met kracht word® ter hand genomen, opdat de sergean ten m feuriers met meer can ti® di®stjar® als onderofficier in de geïeg®heid word® gesteld cene jaarwedde van f 1300 tot 1600 te verkrijgen. De Minister van Oorlog verlangt, dat thans nu nog e® groot aantal veriofsonderofH- j cier® onder de wapen® is en de getalsterkte der onderdeel® e®e behoorlijke od®ing toe-1 slaat e® zoo groot mogelijk aantal onder- ij officier® tot bedoelde opleiding wordt toege laten, waarbij zij, die de hoogste anciënniteit bezitten, 't eerste voor aanwijzing ia aanmer-1 king dl®® te kom®. De opleiding vangt uiterlijk op 17 Maart aanstaande aan ea zal weer gewijzigd model der nieuwe reddingboo- t® vervaardigd op de werf vaa d® heer J. Hammer. De wijziging® betrof!® om. het vervan- g® van het dood- of zwaar gewicht door luchtkiel®, waardoor de onzinkbaarheidi van de boot stérk is verhoogd. Met dit nieuwe vaartuig, gebouwd voor re- k®ing van de heer® J. P. Schuttevaer L. A. Soetens, te Amsterdam, zuil® nu Donder dagmiddag aanvankelijk cp het IJ proev® word® genomen, die men over eenigm tijd in op® zee denkt te herhal®. De boot® word® van goed Noorsch vu renhout, overaaada gebouwd. Zij kunn® bij e® l®gte van 7 If M. 30 40 person® be vatten word® overdekt, welke afdekking echter naar verkiezing geopmd geslot® kan word®, om de schipbreukeling® voor zee- hemelwater guren wind te bescher- m®. De bijzondere bouw geeft den boot® bo- v®di® de mogelijkheid, door e® passende rolbeweging, steeds aan de gew®sciite zijde het in nooa verke®®de schip te verlat®, ter- zoolang op nood' verkeerende schip verblijv®, tot dit on der h® wegzinkt. De verschillende voordeel® die dit nieuwe OTSteem biedt, do® dan ook de proev® met heumgatettiag tegemoet zï®. MAASTRICHTSTCHE CARNAVAL- Voor de cerate maal sedert een jaar of vijf sfjn carnaval gevierd. Wel was hst Eog niet tó edhte oudesweiache heeft Maastricht weer carnaval feest, waaat niemand asaodit zich gemaskerd of vakleed op straat vertoon®, maar gemasker de bals war® overal toegestaan, alle café's mochten dansmuziek houd®, of e® strijkje lat® spel®, het sluitingsuur wae Zendag vertengd. Het was di® dag met het mooie weer buitengewoon vol op straat in de ca fé's sociëteit®, terwijl er e® opgewekts stemming heerschte. Voornamelijk werd ge sprok® over d® schitter®d geslaagd® tri- omphtocht van de koningin ocor Zuid-Lim- Talrijke burg. toonden zi^°ondanka het verbod toch in de jes verkleede kinder® ver bij de Infanteriebrigades word® gehoud®. LIQUIDATIE DISTRIBUTIE. De minister van landbouw heeft ingesteld e® rijkscommissie van toezicht op dc liqui datie der vereenigingen, ingesteld tot regeling van d® uitvoer m de disiributie van bepaal de goederen. Daarin zijn benoemd: tot voorzitter mr. L. J. A. Trip. thcoaurier- ;®®aal van financiën, tot ledenJ. A. la j ro, president-directeur der N. U. M.; D. L. Wolfson, refer®daris landbouw; J. N. Lucas, chef c®trak accountancy bij landbouw; H. A. Tromp, directeur Rijks Centraal Adminis tratiekantoor voor distributie van lev®smid- f del® m J. Bakker, commies bij landbouw. DE DUITSCHE RUILSCHEPEN. 1® aanzi® van de zev® ruilschep® in strat® telkens hoorde men nog ala e® na klank van den dag te voren: „Wij will® Lim burg hou®". In verschillende groote zal® wae alles stampvol, soms stonden 3 h 400 mensch® te wacht®, om binnengelat® te word®. Alles heeft e® kalm verloop gehad, ner- ena behoefde de politie handelend op te tre- EEN PLANETARIUM. E® lezer van de Le®w. Ct. schrijft: M® weet, dat Franker e® planetarium bezit. Welnu, e® mijner k®niesen, landbou wer Lolke Siderius, op Lankum bij Franeker, heeft, na onvermoeide studie berek®ing® van zev® jar®e® dergelijk planetarium geheel zelf gemaakt, doch in gansch ander® vorm. En heel dit kunstwerk loopt op tijd. Is het origlneele planetarium aangebraert teg® ldering, dit kunstwerk is als dubbele ell gel den vorm van e® Z. eras manshoogte. Op een zoldering, dit kunstwerk ippervlal vlakken is ongeveer 60 c.M. en het tafel gemaakt.' De Oj lakte van elk der drie heel heeft Blijkens e® mededeeling George heeft Engeland 8 imilm ting schuld. dus mede, dat reeds thans door een gedeelte f Indiö verneemt de Haagsche correspond®! vap het publiek vrijwillig afstand gedaan was 1 van het Nipa-bureau van bevoegde zijde, dat van een gedeelte van het vastgestelde rant so® Zoolang de voorraden dit toelat®, zal nu van bedoelde nagelkaas en witte kaas de f verkoop word® vrijgelaten naast en boven de vastgestelde kaasraotsoraeeriag. DE MILITAIRE VERLOVEN. Aangezi® geblek® is dat bij verschil!®- de onderdeel® van het leg® niet steeds zoo veel bijzonder verlof worat verle®d als op grond van de uitgevaardigde bepaling® mag word® verwacht, wordt ter kennis gebracht, dat, met inachtneming van de belang® van d® dienst, het aantal dirastplichtig® het welk bijzond® verlof geniet zoo hoog moge lijk moet word® opgevoerd, daarbij dus Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de ven ge® rek®lng houd®de met e® rentage van toelaatbare al Het voor wacht- bewaking! van gisteravond half ne- g® werd op voorstel van den Voorzit- t e r beslot®, hed®, Woensdag, in de afdec- ling® te onderzoek® het wetsontwero tot vaststelling van hoofdstuk Arbeid der Staats- begrooting voor 1919 en om Donderdag te 11 uren des voormiddags, e® aanvang te ma- k® met de algemeene beschouwing® over de Staatsbegrooting voor 1919, in op®bare Daarna werd de vergadering geslot® TWEEDE KAMER. De zitting werd gisteren te 1 uur 15 we- g®s onvoltalligheid verdaagd tot half twee. Nadat e®ige kleine ontwerp® zonder hoof- y' -- delijke stemming war® aangenom®, werd wapen® zijn. voortgegaan met de behandeling der oor- logsbegrooting. De heeren Duymaer van Twist, K. ter Laan en> Oud bestreden de voorge nomen uitbreiding der intendance met 2 hoofdofficieren. De heer Oud stelde e® amendem®t voor, om de begrooting met het daarvoor noodige bedrag te verminderen, welk amendement door den minister wera overg®om®. De heer® V a n W ij k en 1 e r L a a n be pleitten verschillrade verbetering® voor on derofficier®. Ook de heer Duymaer van Twist vroeg vwrbeteriEg rm da positie voor onder- ea Wetenschappen percratage van toelaatbare afwezig] ,sdi tachem®t®. employem®t® opleiding®. evCTtueel heid. i®st, dc onder de wapen® te houd® personeel moet tot het strikt noodige word® beperkt. Over- emkomstig het di®aangaande bepaalde in de order van d® opperbevelhebber van land- en zeemacht van 20 Januari 1917, word® drie wachtvrije nachten voldo®de gracht. Indi®, in verband met het vorenstaande, voor bijzonder verlof geen voldo®d aantal, op grond van economisch of persoonlijk be lang, in aanmerking komt, behoor® de als nog beschikbare verlofplaats® te word® aangevuld met h®, die, óm welke red® dan ook, d® w®sch te k®n® gev® in 't genot van zoodanig verlof te word® gesteld, daar bij beginn®de met h® die het langst onder DE REGEERING EN DE KUNST. Binnrakort is te verwacht® de instelling van de door minister De Visser bij de behan deling van' de begrooting van Onderwijs, Kunsten Wetenschapp® in de Tweede Ka rn® aangekondigde Staatscommissie, welke zal hebb® te adviseer® of het op d® weg der overheid ligt om de dramatische kunst te steun® zoo ja, op welke wijze onder welke voorwaard® dit zal di®® te geschie- d®. Als voorzitter dezer Staatscommissie zou nog steeds onderhandeling® gaande zijn om van de geallieerd® de uitdrukkelijke toezeg ging te verkrijg® dat zij die schepen zuil® doorlat® ook van bunkerkolen voorzi®, met andere woordea dc ovsrdracht onder Ne derlandsche via® zulten erken»». EEN NIEUW TYRE REDDINGBOOT. Morgenmiddag zuil® op het IJ vanaf het Mai stoomschip „Bengalis", der Maatschappij „Nederland", proeven word® g®om® met om nij voorkom®de scheepsramp® het verlies aan m®schenlev®« zoo gering mogelijk te do® zijn. Bij de thans daartoe in gebruik zijnde middel® rijn tot dusveerre steeds groo te leemt® aangetroff®, voor wat aangaat het nuttig effect, dat zij bij toepassing bereik®. De uitvinder heeft voor oog® gehoud®, dat zwemvest®, reddingsboei® zwemgor dels slechts resultat® kunn® afwerp®, in di® het ongeval zich onder de kust afspeelt of in op® zee, daar waar spoedig hulp kan word® gebod® door andere schep®. Drij- v®de voorwerp® vlott® vereisch® ev®- eens' spoedige hulp, hetzij van in de nabijheid verkeer®de schep® of van de kust uit, ter wijl hiervan nog slechts heil te verwacht® valt bij kalme zee. Terecht is tot dusverre de meeste waarde ge hecht aan reddingboot® sloep® aan boord van zeeschep®, om in geval van nood de opvarenden van e® schip groepsgewijze in veiligheid te kunn®' br®g®. Steeds echter is in de practijk geblek®, aat de bouw dier sloep® de wijze van overboordzetting nog voor veel verbetering vatbaar was. De nieuwe model-boot systeem Schuttevaer vere®igt in zich de mogelijkheid om bezwaren in dat op zicht te ondervangen. Verschill®de ter zake kundig® hebb® het systeem gunstig beoor deeld, alvor®s tot d® bouw van de eerste 'reddngboot van dit soort, de „Schuttevaer I" werd beslot®, welke inmiddels echt®, na wel geslaagde proefneming®, te IJsselmonde bij era werfbrand vernield is. Than a evenwel is te Amsterdam e® oog de onderste tafel ziet m® de gxaadverdeeling, plus de zon. maan, aarde V®us-Mercu- rius in draaiende beweging, Teg® een der opstaande kant® is de sterr®hemel getee- k®d, met alles op maat al de verschillende strrenbeeld® en weder de zon, die elk® dag van 't jaar door e® and® sterr®beeld gaat, beweg®. Op de bov®ste tafel zijn aange bracht zon, aarde, maan m hierop kan m® zi® wanneer een geheele of gedeeltelijke zon- of maaneclips plaats heeft, zoowel binn® d® ezichtakring van Europa als daar buit®, ooral dit laatste is iets nieuw* niet in het planetarium van Eisinga te ri®. EEN BOUWRAAD. Bij Koninklijk Besluit is ingesteld e® bouwraad, ressorteerende onder het departe ment van onderwijs mz. I® einde te aavisee- r® inzake de stichting verbouwing van gebouw®, ressorteerende onder dit departe ment. Daarin zijn b®o®id tot voorzitter de heer J. A. Ruyter, oud-referendaris aan bin- n®landsche zaken, te Wassenaar; tot led®: dc heer®dr. H. P. Berlage, architect te 's-Gravenhage, C. B. Posthumus Mcyes, ar chitect te Amsterdam, prof. J. A. van der Steur, hoogleeraar aan de Technische Hooge- school te Delft, prof. dr. W. Vogelsang, hoogleeraar te Utrechttot secretaris de heer P. Visser, commies aan het departement van onderwijs, ®z. ZWITSERS TE ROTTERDAM. De Zwitsers, die hier te lande vertoeven in verband met de Jaarbeurs, zijn gisteren de gast® geweest van de Rotterdamsche Ka mer van Koophandel. Aan een noenmaal, dat de Kamer hen aan bood, verklaarde een hunner in e® tafelrede, naar aanleiding van het annexionisme, dat de Zwitsers „voll und ganz" aan de zijde van Nederland staan, omdat aan die zijde het recht is. LOGGER VRIJGELATEN. Het loggervaartuig van de reederij firma D. Haasnoot, te Katwijk, Welk vaartuig door de Engelsche marine 15 maanden lang is vastgehoud®, is vrijgelat® gisteren be houd® teruggebracht. Dit vaartuig was reeds voor het Prijz®hof gebracht aan vankelijk verbeurd verklaard, doch de plotse ling ingetred® wapenstilstand is oorzaak ge weest, dat dit vonnis is veranderd net vaartuig is teruggegev®. ALKMAABSCHE COURANT, WOT- snoti©- vun nci vt cues vjpr wxngi. oi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1