DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MüêiM BïBfftÈ. z 1 dsens Hoir mn m fesigrrg No. 5* 4tmenBil>|fl|i in ïoiultletalHi i. 3 uirin 11.36.6. i loitl 1.18 Cwimniiit S (I UnrtnaaMr 16 et. g. waUirMtsr»letten ntr iliitvilnte. Bt. 6.1.f. Bert- a BndeliSniklniTfl Bene. Cestei 5 Zi.. Min M.'fel. J DOHBERDAU 6 MAART. opg Binnenland. (ïomonsTd Ffouws. De groote staking in Berlin grimt nisi soo diep in het normale leven' als os Spartadëra waarschijnlijk wel gehoopt hebben. En juist daardoor verliezen de eomramis- ten hun invloed en bereiken' zij niet, wat zij' zich hadden voorgesteld. In een vergadering van de Braïijasehe ar beidersraden waar verslag over den stand dra staking werd uitgebracht werd1 uitgemaakt, dat de staking niet fesatt de meerderheids®^ civilisten en hun aanvoerders gratehi was Men kwam tot de conclusie, dat de staking slechts in zooverre tegen de regeer ing gemunt in als men van haar een' bevredigende vervuiling verwacht van de zakelijke eischen door de ar beidersraden ingediend Regeering en staLmgscomité zoudsa óUa van beide zijden wat moeten toegeven. Volgens de Tagliche Rundschau zou de commissie door de meraderheidMOdalteten te Berlijn gekozen om met de regeering te onder handelen reeds te Weimar zijn aangekomen, Het Wolffbureau verneemt van betrouw bare zijde dat de lange onderhandelingen tus- schen de vertegenwoordigers der Beriijnsdie meerderheidssocialisten ea het kabinet een bevredigend) verloop hebb^: genomen. De ar- beiders-afvaardigjag is nog ia dea loop van den nacht naar Bralsjn xeraggsHrad os& de regeer ingsvoorsteHra aan de striteffide arbei ders ter goedkeuring voor te tegsp- Pars zouden er op gericht rijn, de emskadm m grondwet vast,te leggen. Een particulier telegram uit Weimar - de Vorwarts meldt, dat de regeering van pkn is, vijf ontwerpen bij de Constituante ïm dienen. De arbeidersraden zouden principieel in de grondwet e rkepd worden: als vertegen woordiging van economische belangen. Voor de bedrijven moeten bedrïjfsartóders- en beambtenradën gekozen worden, die met: gelijke rechten hebben mee te werken' bij de regeling van de algemeene arbeidsverhoudin gen. Ter controle em regeling van productie en verdeeling, worden voor alle takken van indus trie en bedrijf arbeidsgemeenschappen ge vormd, waam de ondernemers en bedrijfslei ders, arbeiders en feeambten, benevens <k or ganisaties van werkgevers en werknemers meewerken. Voor bepaalde districten worden districtsarbeidsraden (kamers van arbeid) en voor het heele rijk een centrale arbeidsvaat: gekozen. In die districts- en centrale-arbeids- radien moeten allen, die zelf werk presteer®, ook de werkgevers en <je vrije beroepen, verte genwoordigd zijn. Die raden hebben mee te werken bij de socialisatie-maatregel® en mo gen toezicht oefenen op de gesocialiseerde be drijven en takken van nijverheid. Ze moeten verder rapport uitbrengen' over alle oecono- mische en sociaal-politieke ontwerpen en heb ben het recht, dergelijke ontwerpen' in te dienen. Het is te verwachten1 dat na deze tegemoet koming van de zijde der regeering, de staking niet belangrijk' om zich heen zal grijpen. Uit verscheidene plaatse» werd® nataur- lijk nog woelingen gemeld. Bij het binnenrukken van troepen in Ber lijn kwam het tot een botsing waarbij drie per sonen gedood werden. Een poging om de Alexanderkazerne binnen te dringen werd on der ernstige verliezen voor de oproerlingen verijdeld. De staking breidt zich evenwel niet noe menswaard uit. Te Spardau is alles bedaard maar levert de staking groote moeilijkheden op, te HaUe kwam het tot ernstige schietpartij®, waarbij van beide zijden slachtoffers viel®. De séa?» van beleg is hier afgekondigd. In Dresden is de algemeene staking mis lukt en' in Koningsbergen hebben de bedrijfs leiders zich bereid verklaard het hervatten van den arbeid te bepleiten. In Bremen wordt gestaakt doch blijft alles rustig. Te Spa zijn de onderhandelingen over de levensmiddelenvoorziening van Duitschland begonnen. Men zal1 geen voedsel naar Duitsch land' zenden zoolang de overgave van de Duitsche kóopvaardijvloot niet een flink stuk eschoten is. it de onderhandelingen) blijkt duidelijk, dat de geallieerden in tegenstelling met de Duitsche wenschen niet van zins zijn, over de bevoorrading van Duitschland in haar geheel tot aan den volgenden oogst te spreken, maar een kleine, reeds beklonken gedeeltelijke leve ring van 270.000 ton willen doen. Bovendien willen ze Duitschland nog slechts een van eenige voorwaarden afhankelijke gedeeltelijke levering van 100.000 ton uit Argentinië mo- gelijk maken. Admiraal Hope verklaarde, dat er geen sprake van is, Duitschland of eenig ander land tot aan den volgenden oogst aan het noodige te helpen De entente is er niet op voorbereid en1 wenscht niet nu al over hoeveel heid en' voorwaarden van de heele bevoorra ding van Duitschland te onderhandelen. De Engelsche gedelegeerde Kaynes voegde erbij, dat tusschen Duitschland en de entente nog de oorlogstoestand bestaat. In deze omstandig heden hecht de entente er de meeste waarde aan, dat Duitschland eerst handelend op treedt. Voor de uitlevering van de vloot worden de oude zware voorwaarden gesteld. Een Duitsch vertegenwoordiger verklaarde, dat overeenkomstig het verdrag de vloot slechts zou worden uitgeleverd om Duitschland1 ze ker van het noodige te doen voorzien. Een overeenkomst over de volledige bevoorrading van Duitschland zou dan daaraan noodzake lijk wsgbsS uostea gaan. EMfeMaad is vast beslot®, dadelijk «te sdBegs® te bsgfeaaa reit te levena. De Drótedss rraeëriag km de veran-twoordelijHield evMwd niet %kh ne men de vloot af te gra&a zetnées ap de levaEs- middelvooTzisning voor de hosgerende Dist» Sehe bevolking orcte te hebban gesteld. Tengevolge van tee feiten kwam te Wei- mar de mdntsterraadi bijeen. Vóór zijn vertrek naar Europa heeft Wil son in een rede te New-York gezegd, dat een verpletterende meerderheid van het Araeri- kaansehe volk vóór den volkenbond is. Tegen de openbaarheid' zal gera gekuip zijn opge wassen. Zelfs indien de votkenbc-nd niet an ders dan een debatingclub zou zijn, zou bfj aan het gekuip aai einde w» Bit voorste! fel ffeasa». door de Nederland- sche Reederwereenigiog eu de Regeering goedgekeurd, waarv.ru aan de Amerijmmache edelegeer gedelegeerden mededeeling is gedaan, KORTE BERICHTEN. Te Parijs wordea morgen 15 barakken geopend, waar hgt publiek tegen gecomrcnrer- de prijzen regéeringsleVensmddeten kan koopen. De commissie inzake de vaststelling van de Bchuld1 aan de oorlog heeft 'besloten dat nie (tegen staedssouvetylnen kan worden ge procedeerd, De vroegere Oostenrijks-1ioqgaareche minister-president Koerier is overleden. De werving van Daituke offkhrm door de Japmsche regeering wordt door de Ja- pansehe legatie tegmgraprsfca,, De sMialisfe«re tmmssm, doer Bernsche conferentie benoemd om zm onder zoek in te stelkE ttms de toettaesta ia Sus- land, ml 'niet "Èmr ée sovf^ntggpriag w&gésa ontvangen. De Time» meent, dat ie sterkk ven Hst Briische leger niet verminderd km owfes, Wilsoni heeft skit mm FmtkrM Inge scheept. Op era vraag h©e hfj zich de groote verandering in Duitschland1 voorstelde, heeft de Spartasus-lekfra Schumacher, te öelsos- kirchen, verklaard: „Wij willen dat de toe standen erger dm in Rusland worden. De industrie snoet worden siügtezef:. Waaneer da bevolking half verhongerd is, «ril tea wij ©p de pu:nhoopen opnieuw opbouwen.58 In antwoord op een vraag heeft Clemen- ceau verklaard, dat de algemeeae verkiezin gen zoo spoed ig mogelijk zuil en worden ge houden, maar niet voordat de algemeene de mobilisatie is afgelooperk In hetzelfde onderhoud deelde de Fran- sche minister-president mede, dat hij, na den tegmwoordign toestand te hebben afgewik keld (ua era parlementaire loopbaan van 50 jaar dus) rust wilde nemen. De Briteche regeering heeft de censuur op telegrammen opgeheven. Staten ©eneraai TWEEDE KAMER. Bij fte behandeling van de oorlogsbegioo- ting in de zitting van gisteren sausde de heer Schokking den post voor aalmoeze niers en legerpredihanten. Tot dusver was uitsluitend gelet op de het legerbelang, zon der veel acht te slaan op het hoogere belang van soldaten. Spreker deelde in' de bezwaren van den heer Scheurer niet. De heer Van Wijnbergen was evea- "r den post. Hij wilde geen bezuint schaadt aa vorige jam. ►ij 7,2 mi- Bij onderwijs m sociale verzekering den geraamd' op $0.9 mi lik-®, és hoeger? - invAPB vaw wp opbrmgst aé j 35 mUlioea der inikoffisatei- m i lij vennogeiüsbelaitingen méér &m nosdsakelijk m vaQ ^r0v- ^er eischen De opbrengst <kr vcc-rzicistigheid stetpaien': zij: ia millioeni achtergebelven «j iet Uit de acdjnzan is ten naastenbij lioeu minder verkregen. De mlddelan in 1919 zulten de raming met 10 milliom ovs- schrijden. Etn m ander leidt dea minister tof de slotsom, dat aas bet laatstelijk émt hem geraamde tekort op dim gewon® dienst ad 29 fflilliom poet wordm vastgehouden de ramingen dér uit de nieuwe Itelastkgt ven te verkrijgen ©pbmsgstm is rekm'mg ge houden met de waareeMjalijkheid), dat de be lastbare inkomsten in de naaste toekomst een daling rullen vertoonen. De minister meant, evenals eenige leden, dat een nieuwe crisislf*- ning nog noodig zal zijn. Deze zal 400 uwl- lioen moeten bedragen. De geldbehoeften, voortvloeiende uit de regelingen Met. de ge associeerden, zullen door vlottende schuld) ge dekt worden. Op hel beloop der geconsolideer de schuld' iniasan z;j gem 'invt-iaS «tefeam. Nieuwe belastingen vmfering^a: zallea swodi^f sljss. Als so«dan% gemim ®p ée hdashsg van op én ffesal® hes- zienfeg van het tarief %an MvuerredsiM ed op de belasHsg van wseidsartiteisk, Be ïugmteg fa» aid deeka Is ês fdsm- wij® dat esa wtesrlfjls regclifi® ma da voorsienlag ip de bchoelriea osr stcaathiai niet mogelijk ia, wannm- niet tot eg© hrfJing m eeiis wordt hedotem; sij kan rids ook saiet ver- eenigen met het denkbeeld omi de verdedi- gingsbelasiifflgea niet meer te heffen, doch sa- mm te smelten met de inkomsten- cbsi versiso- van zouden opbsi..gen, dat de minister zich voor stelt uit die gewone .belastingen ea de verde- sceu uu ote gewone isenasimgea digisgtsbelastingen te verkrijgen. Ten,' aanrian' van Eet vraagstuk sie voor de vermoge'' ^telastlag, meemï de Mi- eens vóór den ging die aan de behartiging van de nister liet standpui in, dat, daargelaten of invoering van progressie in strijd is te achten met het karakter vm de vermogensbelasting in elk geval die maatregel geen aanbeveling verdient zoolang de vermogens in de Verdedi- gingsbelastkig lb deze belangrijke pro gressieve heffing zijn onderworpen. Het denkbeeld om dë verdedigingebelaatin- gen niet ts verlagen, mam neveaa de verhoog de vermogens- an inkomstenbelastingen te be- stendigen, kan de minister niet aanvaarden. De minister kan zich niet vcreenigen met de dcor sommige leden aaabevolea drie maatre gelen, t. w. d® heffing van een belasting op de waardevermeer^rkg van onroerend goed, de heffing van een nalateaschapsbelaéting en de invoering van staateerfrecht. Aan deo weasch, dat op de aanslagbiljetten voor de inkomsten-, vermogens- en verdedi gingsbelastingen. wordt vermeld het bedrag van dte inkomsten of het vermogen waarnaar de aanslag is geschied, zal de minister vol doen. Aan het verlangen door verscheidene leden geuit om de heffing der inkomstenbelasting eerst bij 800 te doen aanvangen, komt de worden geëxporteerd. Het is te verwachte® inöiaa deze zending naar wensch slaagt, dat er aapetr zal worihm uitgevoerd, ook naar andte laiadsa. Mogelijk is het ecfyter ook in dezeh tijd van onzeker heid, dat van diaa uitvoer voorlooplg neg niets komt. GEEN, STEUN AAN DE BOSKOOPSCHE KWEEKERS De door den minister van Financiën voor gestelde steunregeling aan de Boskoopsche Kweekers gaat niet door. In overleg met den Tuinbouwraad zullen maatregelen worden be raamd tot steun aan de Nederlandsché boom kweekers in het algemeen. ONDERBONS VOOR BOTER INGETROKKEN. Met ingang van heden, zal door houders van inrichtingen, geheel of gedeeltelijk be stemd tot hetjrersteeltkn van inaaHijd^ bui het publiek, bij het verstrekken dier maaltij den, voor zooveel boter teti-tfe. geen inleve ring van onderbons meer behos-'aa te wor den geSiscfet REGELING VAN HEfLEVENS- VERZEKERSNOBEDRIJF. Door den minister van bimnesilandsfche za- ken worden eenige heeren uitgenoodtgd om hem in zake het wetsontwerp tot regeling van levensverzekeringsbedrijf van advies te het dienen naar aanleiding van"de tegen dat ont werp ingebrachte bezwaren. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ZEELAND. Oisteraioehtmd om 13 min. voor 8 kwam de koninklijke trein te Vlaké aan. H. M. en Z. K. H. waren vergezeld van minister Ruys de Beerenbrouck en gevolg. Ter verwelkoming waren aan 't station aanwezig de burgmees ter van Schoire, de comnxlssaris der koningin in Zeeland en andere autoriteiten. Te voet begaf men zich naar de M het ka naal door Zuid-Beveland gemeerde torpedo boot G 8. Overal langs dm weg werd ft. M. geesidrifftig toegejuicht door de Zeeuwsche bevolking. Na afscheid van den burgmeester genomen ie hebben begaf zijzich aan boord. De G 8 zette koers naar walsoorden, al waar ze onder groote geestdrift aankwam. H. M. werd'verwelkomd door de leden van het Oostelijk-Zeeuwsch-Vlaamsche protest-comité. Vervolgens werden Sas van Gent. Axel en andere dorpjes in Zeenwech-Vla.iaderen be zocht. Overal werd H.M. De dorpjes waren in ken. In ferneuzen be_ van de „Hydia", die"H. M. onder luide toe juiching uitgeleide gedaan door de Zeeuwsdie nevolking, die ia groote getale langs dó Ka- aaaloovers geschaard stond, weer wegvoerde van Zeeland. Willy Mullens uit den Haag heeft het ko ninklijke bezoek op de film gebracht «o be- minister tegemoet. Het wetsontwerp ia in dien formeel® aard. i verstel te dom. Spreker keurde goed) dat wordt Vastgehou-1 „9 ,m vaa gevoelen, dat tot den aan de ^rkmde kerkgenowtsdiappsn bij i S ,voor. veraedigingsbe- Qtetlfïi* de Mustellkig vaa. i s vrijgesteld*: Mokomensbedrag van De heer L e h 9ï a a wiés rich asiet baaien DE BELGISCHE F-ISCHEN. tot maar ken: Van stoatsdieost der geestelijke voorgan- alleen wettelijk erkende kerkgenootschappen, ook andere lichamen, bij de zaak betrok- ulp bij om te is geen sprake; de staat vroeg elan neerm MutgersmDiiv st steunden het denkbeeld van den heer de vervulling van zorgen voor de geestelijke belang® der aol- :er«® Dnymaer va* daten, De heer® Rut Twi Scheurer. De heer Scheurer zou voor stemai® als de minister de uitvoering wilde ojMchorteu tot nader overleg met de kerkgenootschapp®. De Minister was daartoe bereid. Holl. Nb. seinde gisteren uit Parijs: De Raad van Tien heeft beslot® ge® ra kel voorstel .te doen inzake het vraagstuk der Belgische aanspraken op Nederlandsch grondgebied, overwegende dat dit vraagstuk buiten zijn bevoegdheid valt ra hét niet in zijn macht ligt over het grondgebied' van era neutralen staat te beschikken. Havaa (Reuter) seint uit Brussel, dat de algemeene raad van de Belgische werklieden partij ra de parlemrataire socialistische groep hebben vergaderd, teneinde te beraadslagen over de uitnoodiging van de Nederiandsche socialisten om de Nederlandsch-Belgiache Aan het verzoek van het gemeentebestuur van Vlissingen om op den dag van H. M.'s bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen ook Vlis- singra te bezoeken, kon niet voldaan worden, in verband met den zeer vermoeiend® ra reeds geheel iagedteddfcfö tocht dóór Zeeawsch- Vlaanderra. Era voorstel-Dresselhuija tot sluiting van kwestie in studie te nemra. Het beginsel van het debat werd aangenomen met 57 tegen 12 st. De post weid aangenomen met 53 tegen 21 stemmen. De heer Scheurer drong aan op krach tig doorgaan met de verbetering van den geneeskundigen dienst. De heer K. ter Laan klaagde over mis standen bij dien dienst. De M i n i s t er was overtuigd dat er veel te verbeteren valt, al heeft hij bij bezoek® aan hospital® niet zoo'n ongunstig® indruk ge kregen als de heer ter Laan trachtte te vesti- g®. De Minister zou spoedig krachtig naar verbetering streven. De heer Ter Laan verzette zich tegen de post voor d® luchtvaartdi®st. De Minister achtte het weinig aange vraagde noodig. samenwerking is aanvaard, maar als plaats van samenkomst werd Brussel gewenscht. STEENKOOL UIT BELfiilë. In aansluiting op het bericht,mat België ons binn® zes maanden 350.000 ton stern- kool zal lever®, verneemt de corr. van de Tel. dat de contraprestatie van Nederland voor namelijk zal bestaan in den uitvoer van con- fectie-goeder® ra niet van vee. TEGEN HET LATEN ZINKEN VAN DUITSCHE OORLOGSSCHEPEN. E® scheepsslooperefirma te Hoek van Hol land heeft telegrafisch aan de „Tim®" be richt, dat de Nederiandsche scheepssloopers 't voornemen, om Duitsche oorlogsschep® te laten zink®, betreuren. Zij bied® e® bedrag van vele millio®® ponden straling aan voor het sloop® der schep®, waarvoor talrijke ar- T® half 6 werd®1 de beraadslagingen ver-1 be-'dras beschikbaar zijn. daagd tot hed® 1 uur. BEL ASTINGONTWE RPEN. In zijn memorie van antwoord op de versla- g® betreffrade de wetsontwerp® tot wijzi ging der Inkomsten- Vermog®sbelastmg de vertraging van den termijn voor de Ver dedigingsbei astmgen, ontkrat de Minister van Financiën, dat hij te weinig gegevens aan de Kamer zou verschaffen. De asjaktar oribt' eca veracizetfosg -an da DE IN BESLAG GENOMEN SCHEPEN. De commissie uit de reedras, welke te Lon- d® heeit vertoefd om te onderhandel® over de regeling betreff®de de teruggave dra in dertijd door Amerika in beslag gmom® Ne deriandsche schep®, is hier te lande terugge- kom® met e® voorstel, waaromtrent met de Amraikaansche gedelegeerd® overeenstem ming was verkreg®, behoudens goedkeuring door de wedarrijdadie Regtmiogm. DE EISCHEN DER METAALBE WERKERS. De te Rotterdam gevestigde „Landelijke Federatie van Metaal hewers" verspreidt e® manifest, waarin zij haar eischen, die per 1 April moeten rijn doorgevoerd," formuleert Het bestuur vraagt invoering van d® acht urig® arbeidsdag ra dra vrij® Zaterdagmid dag, era minimum-loon van 55 cent per uur voor geschoolden, 51 voor geoefende» en 47 voor ongeschoold®, met era overwerkpremle van 50 pet. direct na werktijd1 tot 10 uur 's avonds, voor nachtarbeid 100 pet. ra voor Zondagsarbeid1 150 pet. boven het gewone loon. Verder wordt voor de verschillende groepen van de 2e gemerateklas een mini mum-loon van resp. 52, 48 en 44 cent en voor die van de 3e gemeenteklas resp. 49, 45 ra 41 cent per uur gevraagd. VLEKTYPHUS. In 4 nieuwe gezinnen te Rotterdam hebben zich weer ziektegevallën voorgedaan. Er zijn 3 person® overleden. MIDDENSTANDSPARTIJ. Het algeme® bestuur van de Algeme®e Middenstandspartij is sam®gesteld als volgt: Abr. Staalman, voorzitter, Amsterdam; H. de Graaf, 2e voorzitter, Dordrecht; A. P. v. d. Loos, secretaris, Haarlem; J. F. Sijnhorst, 2e secretaris, Utrecht: A. F. Petras, penning meester, Rotterdam; S. Postma, commissaris, Emm®. BOND VAN GONFECTIEFABRIKAN- TEN. In de Dinsdag te Amsterdam gehouden vra- adraing van d® Bond' van Confectiefabri- anten werd met algeme®e stemm® e® mo tie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat door onvoldoende t® deele onjuiste voor lichting ver6chill®de fabrikant® ra toe ge bracht zijn e® contract met de regeering te teek®®, dat ieder® redelijken ra practi#chra ondergrond mist ra dat nietigverklaring van dit contract ra de teruggave van dóór ver schillende contractant® betaalde geldra ra waardepapieren noodzakelijk is. In de motie wordt betreurd, dat ondanks de dbor de export-commissie te dezer zake geno men stappen, nog geraralei resultaten zijn be reikt en haar wordt alsnog opgedragen met alle haar tra dienste staande "middelen te tracht® zoo noodig in overeenstemming met j het op 30 December 1918 genomen besluit betreffende sluiting dra fabriek® tot de hira- bov® genoemde doeleinden te geraken. DAT WERD TIJD. In het „Friesch Weekblad" wijst e® veehou der uit de gemeente Kollumraland op een drei gend gevaar met betrekking tot de schapen- wereld. Men heeft in den oorlogstijd zegt hij geleerd, dat schapravlcesch e® goed voedsel is. Wie vóór d® oorlog ra rijn neus voor optrok, koopt het nu voor ongekend hoo- ge prijz®. De koopmam (of particulier) tracht er winst uit te slaan. En wat gebeurt ra nu?' M® slacht niet enkel één schaap., Men slacht ra twee, drie of meer. Verreweg in de meeste gevallen word® er drachtige schap® ge slacht. En wel in groote njraigte. Dat is teg® het algeme® belang. „Veehouders, zoo besluit de schrijver, laat u nooit door de hooge prij zen verleid® uw «Jragcmde sefsapse te ver koop® voost dm dktsd Deze zelfde Madii geldt Stief allaeai voor Friesland. Ook in oimb psvdjvte op de markten feasffldijk duwende schap® aan geveerd, bestemd im .miarht te wcsrdtea Dit was ia een swró; uds&BiMfjh. Gelukkig wardt dasar dea minfistesf ingegre pen. In het belang van hzt befceud van den schapenstapel is het slachten,1 van vrouwelijke schaf»® in verband met den than® ingetreden lammertijd, voorloopig geheel verboden. DE ARBEIDSVOORWAARDEN TEN PLATTEL ANDE. Naar het Algem. Landbouwbl. meedralt, beweerde laatst de heer Rugge in de 2e Ka mer, dat ra op het platteland era groote ach terstand was in loonra ra arbeidsvoorwaar den. Hiertegen wordt in era adres aan de Ka mer voor de provincie Groningen opgekomen door d® Bond van Werkgevers te warfum. Er wordt in gezegd, dat de loonra meer dan 100 pet. rijn gestegen: dat de loooen in enkel uurloon plus minus 1000 per jaar bedra gen, met de extra verdienste, zonder langere werktijden 1100 h 1200; dat dit loon reeds door jongras van 19 jaar kan worden verdiend, bij 10 uur arbeid in d® zomer en 8 uur in d® winter; dat de woninghuur veel lager is dan im de steden dat de arbeiders veel van hun dagelijksche behoeften verbou wen; dat zij in hun melkbehoefte groot®deels voorzi® door geiten of schapen of soms zelfs e® koe te houd®dat overal tra plattelande grootrae of kleinere onderlinge verzekering® bestaan, waaruit de uitkeering direct wordt ontvangen, andere dan bij de Rijksverzeke ringsbank. De Bond voorziet dan ook geen strubbelingen, gelijk de heer Rugge. TE DURE SAJET. Nlaar aanleiding van de talrijke klachten over de hooge sajetprijzra heeft de burge meester van Almelo een uitvoerig® brief ge richt aan den Minister van Landbouw, waar bij op verschillende gronden de wenschelijk- heid wordt uitgesproken, dat van regecringar wege maatregelen worden genomen, waar door dit artikel woédt gebracht onder het be reik van den arbeidersstand. OVERLANDVLUCHT. De Nederiandsche officier-vlieger Duinker zal, zoodra de omstandigheden gunstig zijn, een vlucht ondernemen, waarbij hij, zonder tusschenlanding, over de elf provinciën zal vliegen. De te doorvliegen afstand bedraagt plm. 1000 K. M. Als passagier zal waar schijnlijk luit. Perk den tocht meemaken. KWESTIE IN DE KERK. gevolge van era sinds eenigen tijd :raa geschil over het Schriftgezag heeft Jansen, gereformeerd predikant te Tra dr Eindhoven, zijn ambt in de gereformeerde kerken neergelegd. Het ligt in zijn bedoe- hanget H. dho\ tra neerm P m ling tot de herv. Kerk over te gaan! CONFLICT IN DE METAALINDUSTRIE? De ondehandelingen, reeds eenigen tijd ge voerd tusschen de Centrale Werkgeverscom- mi8sie voor Arbeidsovereenkomsten in de Metaalindustrie (C. W. A.) ra de Centrale wm j(c _„y Commissie van Vakvereenigingen (C. V. V.), i. De werkgevers achtten de zijn afgebroken. voorstellen der organisaties onaannemelijk. De voorstellen, die de werkgevers daarop in dienden, haddra evenmin succes. Het hoofdbestuur van den Algemeen® Ne- dralandschen Bond van Metaalbewerkers ver- wacht, dat er zeer spoedig een ernstig con flict in de metaalindustrie zal uitbreken. KOLEN VOOR VISCH. De Visscherij courant deelt mede, dat de heer® Oss®dorp, S. Koster m Joh. Poldra- man, naar België zijn geweest om te trachten met de autoriteiten een overeenkomst te slui- t®, waarbij België kol® afstaat voor de trawlvisscherij in ruil voor visch. Naar m® zegt, hebb® hun bemoeiing® gunstig resultaat gehad. Wij zuil® kol® krijg® daarvoor visch moet® lever®. KORTE BERICHTEN. Binn®kort zal de bloem voor het bak ken van wittebrood worden vram®gd met aardappelmeel. De meelfabriek® ontvangen daarvoor gedroogde aardappelen, die zij zelf moet® mal®. Volg®s het „Hbld." zal de crisis-ra- quêtecommissie een endrazoek instellen om trent de bevoorrechting van drie beschuitfa- - r> ALKMAARSCHE acrrr? ini hp^pt» 1 nnr VIU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1