DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WilfliÉSi mifit S3 No, 56 Horfgrti ©en en tof laWgrrg 19 IbouMMUgflIi M| rntimimi. 3 statu U.K. Ir. i. mil US. Jnffmawi t ei. MnrtnMUK tl i. rtiel. peetere lettere mr iteatnilate. Bi. is. M. Brak» et BnMrrtMI Benut. JutterZe. ïoardam 09. V U IJ 1» 7 MAART. Binnenland. 15>' Ta Parijs word! thans m<si den gmnWaa spoed gewerkt om klaar te tasaa me! dg te* mu ieer mg der aam DöitecMaöii Ée stellas d©> finitieve eisdsan. Die spoed] wordt begrsjpelp waaneer waai bedenkt, dat ar vaa dea mslagso fepwim- der niet veel ms®r te halae te m dsrt Doitefc» land, warneer bet niet spoedig, wat da voed- selvoorriratas? betreft, k gtmmg/ie coaditia komt wel mm m* prooi van SfOTtadërs m bolsjewisten zon kuants word«n. Die opperste oorlogsraad zou hed® de wa- penstilBtandsvoorwaarden die ale dteuri bedoeld zijn m de voorwaarde» vaa militaire® aard, die niet uit dit oogpunt zijn opgesteld zoodanig met elkaar ia evere^usfeHsadag brengen dat htm doel hetzelfde aal rijm. De voorwaarden voor den voorfoopigm vrede met Duitschland, die naar mm hoopt over een week of drie geslote zal tams» worden zullen afhangen van de beslissing®, die de opperste oorlogsraad neemt. Wanneer er eenstemmigheid zal fieersdraa over het tijdstip van den definitie® vrede zullen de economische ea financieele kwesties die met den vrede in verhand staan geregeld worden. De opperste eeoaaaiieche raad, die nu ■evormd wordt zal zkfc Masten met mek to;- [fiö van IMtsshla&d as ri$a taaik aal sf&rt- d® wanneer de wapenstilstand Ess économische tmmissée w&di '<m missie van adries voor te RssS ^saa Tfassa Inmiddels zijn da ondsrhasAHng® te %a inzake de voedselvoorziening va® Britedifead minder gunstig verloopea. Een Duitscb vertegenwoordiger deelde me de, dat Duitschland nog niets van de Gealli eerden heeft ontvangen, DuMsehlanri stek au voor, een deel aan zip'koopvaardijvloot te beschikking te stellen eu het ©verschot te leveren als het definitieve bevoorradingsplan in elkaar zit. Vervolgens verMaarde eest Eagelseh verte genwoordiger dat de Geallieerden de voorzie ning van Duitschland van maand tot maand wilden verlichten mits DttiiseMand onmiddel lijk zjfjia geheele vloot uitlevert. De Duitsche oorlogsstaatsaecretam Braun wees er op, dat de verdere bevoorrading van Ehiitschland van onzekere factoren afhankelijk wordt en de beslissing van den oppersten oorlogsraad is voorbehouden, met welk lichaam Duitschland! niet kan onderhandelen. Thans sterven reeds 800 menschen per dag In Duitschland den hongerdood maar des on danks werd het onwaarschijnlijk geacht, dat Duitschland op den basis de besprekingen' zal voortzetten. Een Wolff-telegram uit Berlijn meldt in middels, dat de onderhandelingen) te Spa zijn afgebroken daar de Geallieerden op de on middellijke uitlevering der Duitsche handels vloot bleven aandringen zonder bindende ver plichting om de levensmid-delenvoorziening van Duitschland tot den volgenden oogst op zich te nemen. Een telegram uit Nauea tempert in zooverre dit bericht met de mededeeling, dat de onder handelingen slechts geschorst zouden zijn. Naar het Petit Journal meldt, omvat de voorziening dooir de Geallieerde van Oosten- rijk-Hongarije met levensmiddelen, (te ding van 800 ton voedingsmiddelen per dag. Deze zullen niet alleen in de voormalige dub belmonarchie worden verdeeld, doch in de staten, die er zich van hebben losgemaakt. Er zijn 3Ö00 ton voedingKniddete per dag not* dig, zoodat de Raad van Tien du» de midde len moet nagaan om ze óm bèïmgMiïmi&m te verschaffen alsmede de voorwaarde welke in ruil daarvoor aan de vroegere monarchie kunnen worden ppgdegd. Dank zij de Berlünache woelingen heeft de Duitsche regeering haast achter het werk der socialisatie gezet. De regeering meldt, dat het kolensyndicaat dadelijk gesocialiseerd wordt, waardoor het volk invloed op de kolenproductie en de ijzer- industrie krijgt. Voorbereid wordt de socialisatie van de ka liwinning. De wet op de eocialisatië, die aan de Nationale Vergadering is voorgelegd ver vangt de onbeperkte particuliere productiewij ze door exploitatie in het belang der gemeen schap. De in de Nationale Vergadering aangeno men wet vermeldt, dat de socialisatie van eco nomische ondernemingen, die geschikt zijn om te worden genationaliseerd, in het bijzon der die ondernemingen, welke producten uit den bodem halen en natuurkracht® gebrui ken, alsmede de verdeeling van de product® ten algemeen en nutte is een zaak van rijkswet geving. Economische zelfbesturen zulte zich met de exploitatie van de bijzondere bedrijven hebben te belasten onder toezicht van het rijk. De wet over de regeling van de kotepro ductie treedt gelijktijdig met de algemesae wet in werking. Eerlang zulte bijzondere wette worden uitgevaardigd. Hoewel in en buiten Berlijn de staking ver loopt blijven de ongeregeldheden voortduren. In den omtrek van het hoofdcommissariaat van politie op het Alexanderpleia te Berlijn is een hevige strijd ontbrand. De Spartaciërs vuren met machine-geweren en artillerie. De volksmarinedivisie, een deel der republikeinsche soldatenwacht en een deel van het meikeversregiment en het 2e garde- regiment zijn naar de oproermakers overge- •srdev èste®»® mdsfe! ar Ea^dfcg vm d»i ég asaml wfriilMge at ggsdffiaMés troep® te® plw&stmm m ÊpasriassSs® fa de Ateamfarwgjfe gwriig® «wsfesa cpfcmt Ds oproerling® hoste het IssMemim- riaat van politie weliswaar mg «wsmgsLl maar ontzêttiag^rospg® rij® mstemiddsg sa opgedaagd Ete dselea der vofteaarmsdmsia en- der Boldateswegrtssartead, dis skb if.gm- msr de mg@stmg feasMaa g^tasbt, iwmSasi oatwapfflsa 'De Spsatadim zwitifetai ia ég meeste gevallen na tortes Regeeriago- trouwe troep®' hoste het hwtósomisslssaf 1- aat van politie, dat, naar gmirhte wIMea, door de Spartaciërs bezet zou zij», onveran derd ia handen. De troepm van de garde blij ven zoo goed als het Wps vrijwiUigexa de re- geering trouw te rijde.. De aanvallers op het hoofdbureau, aldus ee& Wolff-bureau, btstoadsB t«ss deelt- uit gewa pende arbeiders uit de groote Bertijasche be drijven, uit gewapende werk Looser, uit- leden van den z g.n. Rooden Soldatenbond en dee- len der volksmarinedivisie. Gisteren tusschen twee sa acht uur och tends is de aanval op het faoofdgebouiw vaa politie mislukt. Slechts een kleine afdeeling van ongeveer 50 man is het gelukt tijdelijk den zuidelijken vleugel vm het hoofdgebouw vaa notitie binnen te dringen. 'Dezs a&elisig werd er na korte tijd dour ég bezetijng van het gebouw uiigewörpes dat ha 4m 1©8^ vass den namiddag vmfesr wsad fcafiiaifesa m san alle rijd® werd rigcfelote. Otusrof ww& és gazdie-cavaltertéditriMfi het seS^ersD' vaa tó pteia m iet sofegfctiffl te egg®- draga. 'De ®mml te® Mg mg& veer &m twee am1 Ss m:M^s se teM tó m- tredea van den avoeM ale geluM mzêm te- sshouwd. Er zsjs mg sim eeif gteaMs go- vechten aan den gang, deck de algenteas toestand wijst er op, dat de regeerisgsiroepaa den toestand messier rijn, D® vo&mwiaedi- visie heeft de witte vlag op 't sï®rmf&Hte ®s- heschen en dit ontruimd. De wacht van de republikeinsche eoldateaweerbaarheid hêsft op de regeeringstroepess gerourd. De M*x&- tall werd daarop stomeaidertend vesme®- terd en de wacht opgeheven. Volgens het Dusseldiorfer Tagefelatt hebben de burgerlijke lëden' der regeeraag Ebert han ontslag aangeboden. Bevestigd is 'dit nog niet. Men acht het mogelijk, dat SefeeMessanm den president het «uitslag van het kabinet zal leggen. Deze gedragslijn zou Ebert toot juist houden daar slechts zoodoende de moge- lijkheild bestaat om verdere geweiddaden te vermijden. Er hebben thans beaprekmgen plaats met leden der socialistiche meerderheMapartijen en onafhankelijk®. KORTE BERICHTEN, 1 De Dmtsdè? statencommissie keurde het wetsontwerp tot socialiseer ing van ée daar- top geschikte ondernemingen goed D? Fraoache minister van justitie heeft Wooisdag bij den senaat het wetsontwerp in gediend (ot liquidatie der in beslag genomen vijandelijke gelederen. Bonar Law verklaart zich voor een spoedigen vfyde en voor de opheffing der blokkade zooidra düt veiligheidshalve mogeflijk is. De commissie der conferentie te P; voor de verantwoordelijkheid van misdaden den oorlóg, is met haar arbeid gereed. Addis, directeur van de Bank of Eng-1 land, heeft in een rede de verlamming van den Daitschen handel en industrie door em zwa re schadeloosstelling verkeerd genoemd. Dg BsSgisshe politie heeft ma volledig sUl kmituetm mstêeM in èe wrmmimg vm BelgiL Volgens tie „Pester Lloyd^ overweegt men te bevoegder nlaatse het in het leven roe pen vas earn recMstreetaph goederenverkeer tusschen Hongerig en ZwUmlmA Het Representantenhuis der V. S. heeft zich met 216 tegen 41 stemmen verklaard ten unste van het zelfbeschikkingsrecht voor Ier- zijn opgeroerd^, moeten komen. rede bdastiaje» volgens és? fliasEai® va® ém fetoterOsMto® ®#Mi®ter vsib firamelM >c iadireds sa® és test Spr.. deride i® d® tegen deze laatste ffliet mate sf waar niat worden gelegd o» de aerate lemsebehorite®. Hij ontwikkelde S«ezwarm tegea d® Was ting op vemogensVenneerdermg m waarde vermeerdering tm veflESogignÊtetamddeetesu De Miffi>ster vsa Baïtealssmd= sehe Zaken legd® hisraa d® volgesés verklaring af: „Naar aanleiding van d'e tetefet®. iar da ochtendbladen, volgens welke ter Vredescon ferentie is besloten de Belgische eischea tea opzichte van Nederlandscb grondgebied niet te steunen, uit overweging dat hetbuitea ds bevoegdheid dier Conf®r®6tie ligt, over grondgebied vaa een neutralen Staat te be schikken, heb ik de eer mede te- dcriata, dat deze berichten in hunne strekking geheel overeenkomen met de inlichtingen, welke dienaangaande in den loop der laatste dagen van onze 'diplomatieke vertegenwoordigers ia het buitenland zijn ontvangen. open: ter zake, heb ik gemeena de Staten-Gene- latoa. I nader te teal®?# dag' ml w®ïèm fehmdsld. De heer K o 11 k e h sloot zich aan bij de j heen® Dsnij® HeMsagaa ea betoogde, dat de arti!lim®-iffiirMifiagm onmiddellöS at ge- I heel moeten wordsm csngezet inw zonder dat &or dit linen de In aansluiting aan mijne openbare vcrkla- ter zake, heb ik gemeer hiervan niet onkundig te esogea (Applaus). De heer Vas Lasechot hrasgt aan de kistholirise m shriatelipE eiteiéKS-oifgamisa- tiesi hulde \roor haar hotsdissg da revolutie. Hij is img«s<m-esa sari: «fe telsatisg- pknneE vam ®inig-lar De Yste, dis mtej- digheid as versehridsaÉrié wrteaia©E aa draag am op zwars batoliagas Eïsk- voomerpaa @ok om és eipaeasemmlksM Ss fes- vorderaa. Spreker bestresd hei daaKberid waa af schaffing van de Eerste Kamer. De heer C o 1 ij n zou niei spreken over de asaakelooze hocoing van de Belgisdie regee- amielooze antwoord dier re- grawte van het zelfbeschikkingsrecht voor ier- Er is overeenstemming bereikt in zake de staking in Mldden-Dultschland. De Hongaaredbe minister van eeredienst verklaarde op een bijeenkomst, dat de regee ring het beginsel huldigt: een vrije kerk in een vrijen staat. De bolsjewiü deden een aanval op het front van Archangel en noodzaakt® de ge allieerden esn mijl terug te trekken. In de nationale vergadering te Weimar is het debat over den tdpstand inPolen voort- gezet. De legercommissie uit de Fransche Ka mer dringt aan op ontwapening van Duitsch land. Een brand te Santos verwoestte groote voorrad® jute en koffie. De Hongaarsche president Karolyi de minister van oorlog waarschuw® de Vre- desconfer®tie nadrukkelijk om Hongarije niet te verbrokkel®, daar het geheele Hongaar- sche volk zich daartegen, zoo noodig, met eweld zal verbetten, e Sinn Felners die in Engeland gein- temeerd zijn, worden in vrijheid gesteld. De koningin van Roemenië is met haar drie dochters te Parijs aangekomen. Stalen Generaal. EERSTE KAMER. In de zitting van gister® werd begonn® met de algeme®e beschouwing® over de Staatsbegrooting. Eerste spreker was de heer deVos van Steenwflk. Spr. betoogde, dat als de (fi ring em het schaam; geering op 'a fateosalijke vraag vm.de onze. Hij betreurde dat slechts, omdat het schade moet do® aan de verhouding tusschsa beide landen. Uit d® veranderden toestand in de wereld vclgt, dat Parijs voortaan het middel punt zal zija der continentale staatkunde: dat de Engelsdie politiek voortaan gericht zal zijn op bevestiging va® het Briteche im perium zonder inpenalistisdse teadmze®, dat in de buitenlandsche staatkunde het com mercial isme zal toenon®. Daarom moet® wij ons bil onze politiek en otsze economi sche orienteering voortaan vooral naar het West® richt®. Met verandering van da de- f®sie zal moet® word® gewacht totdat de volker®bond ons onze militaire Gak zal hebben aangewezen. Echter ia het zeker dat we in den volkerenbond e® vloot zuil® noodig hebb®. Daarom mcetm de op stapel staande kruisers spoedig word® afgewerkt Spr. betuigt instemming met de financieele plann® der regeering. Hij is ev®wel teg® opcent® op suikeraccijns ter delging van de crisisschuld. Deze moet geheel door vermo gen word® betaald. Te 4.40 werd® de beraadslaging® ver daagd tot hed® 11 uur. TWEEDE KAMER. Zitting van 6 Maart De Min. van Buitenlandsche Zaken legde dezelfde verklaring af als in de Eerste Kam®. Het wetsontwerp tot nadere wijziging der Indische (.cmptabiliteitswet werd aangeno men zonder hoofdelijke stemming, evenals dat inzake de tijdelijke ambtswoning van d® Minister van Buitenlandsche Zaken; Bij de voortgezette behandeling der oor- logsMgrootiag zeide dsMiaistsr vaa Oorlog aas. de» feeer Hriedingm toe «kt de loonsverhooging voor iet ludrtvaartper- soneel bij de kleine commissie van advies zal word® aanhangig gemaakt. De M i n i s t e r verhoogde vervolgens art. 148 der begrooting met 30.000 ter tege moetkoming aan den wensch van d® afge vaardigde Wijk om weduw® weez® van vóór 1009 over led militairen e® hoog® grtificatie te gev®. Na bestrijding door dm Minister zette de heer De Muralt het door hem ingedi®de amendement tot verhooging dzr pensioenen v® vóór 1911 gepensionneerde officier® tot het bedrag dat zij bij pensionneering na 1911 zouden g®ieten, eerst om in e® motie, ver volgens in e® nieuw amendement om deze pensioen® door middel van toelagm bij te zuil® tot het gewenschte bedrag. De heer Duymaer van Twist deed hetzelfde t® aanzien van vóór 1913 gepensi onneerde onderofficieren. Na zeer uitvoerige discussie 'werd® deze ammdementen ingetrokken. De heer March an t bes treedt den ka zernebouw te Roermond dimde e® motie in om de regeering uit te noodig® met Roermond in onderhandelingen te tred® om vrijheid van beslissing te verkrijg® inzake di® bouw, waardoor op de toekomstige le- gerorganisatie vooruitgeloop® wordt. Nadat de heer Duymaervan Twist de motie had ondersteund, verklaarde de M i- n i s t e r zich bereid, nader met Roermond in overleg te tred®, waarop de motie werd aangenomen zond® hoofdelijke stemming. Bij de riiksbegrooting der artillerie-inrich tingen bepleitte de heer Duys lotsverbete ring en regeling, van de rechtspositie der werklieden. De heer D u ij s verlangde de artillerie-in- in de toekomst geschikt te mak® richtin voor ae instrumen los van Hij dimde des wedes, partteultera winstealisrij mag words» ont- zien. Zij moeten ook zelf gem winst terwijl de leiding dioat gegeven in handen der arbeiders zei, bijgartaaa door m» com missie van de regeerag voor ds financieel® commercieels; feidfoïg-, Spr, diende in de zen zin e® motie in, welke tegelijk met die van d® heer Duijs zal word® behandeld, m hij bepleitte verder de bekngea der arbei ders. De Minister verklaarde dat ia de ar tillerie-inrichting® die artikel® moet® wor- d® gemaakt die voor staatsgebruik noodig zijn, ook indien deze aiet behoor® tot het oorlogstuig. Hoe ver daaronder kan word® gegaan dient onderzocht door deskundige ambtenaren. De verschill®de loonquaesties word® door de Iconcommissie onderzocht. De begrooting der artillerieinrichting® werd aang®om® zonder hoofd, stemming; dmg van h Olaebroek. Morgen 1 uur eindstemming over de oor- logsbegroöfeg. BUITENGEWONE STATENZHTINO NOORMOIXAND, B® Oossratesairie te Koafagia la «fce pro vincie heeft aam de led® der Stat® medege deeld dat hij mn d® niiuWer vasa binnenl. zak® heeft verzocht te bevorderen, dat hen door de koningin machtiging worde verkend tot het bijeenroep® van de Stat® in buiten gewone zitting op Dinsdag 25 Maart e. k., ter behandeling van de vo!g®de punt®: a. Voorstel tot oprichting van het hoog heemraadschap Noord-Hollands Noorder kwartier tot vaststelling van e® reglem®t v® bestuur voor dat hoogheemraadschap, benevens hiermede samenhangende voorstel len tot opheffing, respectievelijk reglements wijziging van e® aantal waterachapp®b. verdere voorstel!® tot regeling van de finan cieele 2. watervoorziening„Jf 3. Voorstel!® tot aankoop iot het in fpacht aaiJ ...smede to begrooting bedrijf, dienst 19Ï9. 4 Voorstel tot vaststelling e®® supple- ook van niet-militaire immten, als zelfstandig staatsbedrijf, an het Depatiemmt v® Landbouw c. a. lende hiertoe een motie in, welke op e® toire begrooting van hef provinciaal zieken huis nabij Santpoort, di®st 1919. 5. Voorstel in zake woningbouw door de vere®iging „Goed Won®" te Castri®m. 6. Voorstell® in zake de regeling van het presentiegeld der Stat® de vergoeding van reist en verblijfkost®, te genieten door de led® der Stat®, ae led® der Gedep. Stat®, d® griffier de ambtenar® bedi®d® bii de prov. griffie. 7. Vooratejl® in zake de salarieering de pensionneering der led® van Oedp. Stat®. DE BELGISCHE EISCHEN. De N. R. Ct. merkt op, naar aanleiding van het bericht over het niet steun® door d® Raad van Ti® van de Belgische aansprak®: Wij mak® onze lezers opmerkzaam, dat dit aies nog maar betreft e® besluit van de speciale commissie tot onderzoek van de Bel gische aansprak®. De Raad van Tim zóu hed® de zaak in behandeling nem®Hoe de ze zal beslissen over de Belgische aanspra ken is nog niet befcmd, al lijkt het onwaar schijnlijk, dat deze Raad teg® de bovmver- melde overweging van de commissie zou in gaan. Hetgem uit het telegram van Reuter evm- wel thans schijnt vast te staan, is dat België inderdaad aansprak® heeft lat® geld® op Nederlandsch gebied wat tot nu toe ont land was, GEEN MILITAIRE WAPENS IN AMSTERDAM. Door d® Minister van Oorlog is bepaald, dat de ingenomen wapen® van dm land storm (gewerm, karabijnen, bajonetten m andere blanke wapmm) niet in de stelling v® Amsterdam zullen word® opgeborg®, doch in daartoe beschikbare loods® aan de Hembrug. LICHTINO 1918. Naar wij vernemen zal de lichting 1918 vermoedelijk op 1 April a.a. in het genot van onbepaald klein verlof word® gesteld. gered en evmeans de voornaamste documenten schilderij® uit hei museum. De brand bood e® pverweldigmd schouw spel. De vlammm lekten m raasd® bov® de kroonlijst uit m speeld® door hei dak. Knal op knal klonk van ontploffende patron®. Heel de omtrek was ver Echt als bij dag. Overal wa rm de brandiwachts in de weer, terwijl de boI- dat® bezig war® met wegsjouw® van huis raad al wat gered kon woiden» Heel D® Haag was ia rep m roer. De trams war® propvol met nteuwsgierig®, ve len kwamen per fiets of te voet. De algemeene vrqag was natuurlijk, hoe he! mogelijk was, dat in zoohi kort® tijd zulk e® felle brand was ontstaan m dé gedachte aan kwaadwilligheid bleef hierbij nirt uitgesh Er werd infussch® sdu eid bleef hierbij Jierp to aanwezigheid van verdachte person®. M® uitgesloten. ;oegezi® op de hadi trouwens in de laatste dag® vermoedens, dat kwaadwillige poging® te wacht® zoud® zijn m allerlei voorzorgsmaatregel® war® daarom gmomm. Het spreekt vanzelf, dat e® uitgebreid onderzoek zal word® ingesteld. Reeds gister® was de justitie spoedig ter plaatse, waarbij o.a. de proc.-g®eraal jhr. mr. P. van d® Brandeler. Tal van andere autori teit® waren aanwezig, w. o. de burgemeester van D® Haag, minister Ruy® de Beeren- brouck en minister Van Kamebeek. De amstaataft vrsstfep* am de politie ter hand1 gestald. Half aangeklssdf lutd zingend, geëscorteerd door «$s ben-óm politie werd® ze weggevoerd, voèrloopte naar t politiebu reau aan hei Ateatarai Dadriljfe m hst «jteekaa vaa éea irand hebb® de miiitalre autoriteiten overleg ge pleegd betreffende die fcuisvesitag der ïie.vo- nere. Het le bataljon der grenadiers wordt te Waalsdorp ondergebracht, de 1ste comp. IÏIe batalj® grmadiere wordt naar het institu te Treffers gedirigeerd, terwijl de heide batal jons jagers de maneges van de artillerie als onderkom® krijg®. Totaal waren er ©«mengd Nianw». DE BRAND IN DE ORANJE-KAZERNE TE 's-GRAVENHAGE. Gisteravond omstreeks kwart over zeven® werd; brand ontdekt in de Oranje-kazerne te "s-Grav®hage op één der rustkamers geleg® aan den rechtervl®gel. Dadelijk werd alarm gemaakt de brand weer was spoedig ter plaatse. Intussch® werd naar alle punt® kennis gegeven met het be schikbare materiaal uit te rukk®. De com mandant der brandweer, de heer Tückermann, leidde persoonlijk het omvangrijke werk. E® groote politiemacht zette de omliggende stra ten af hield de tienduiz®dm nmuwsgieri- g® teg®, die van alle zijd® toegestroomd war®. Terwijl dé brand nog hoog op de zoldering woedde, haastte m® zich te redd®, wat te redd® viel. Nadat men met e® bijl de mu- nitieloods had opengeslag®, werd de heele voorraad van patron® handgranaten naar het voorplein gesleept. De vaandels werd® 3000 man in het gebouw ondergeöracht wel toevallig is het, dat ge® dezer d® brand tijdig ontdekt heeft! De Oranje-kazerne was e® oud! gebouw in hét centrum van de stad aan de Mauritskade. Reeds e® twintig jar® geled® heeft een ge zondheidscommissie de kazerne voor het doel, waarvoor zij gebruikt werd, afgekeurd. Het gebouw had e® tengte van 120 a 150 M. wa3 bijna vierkant. Teg® den morg® nog woedde de brand. Deel na deeü van t gebouw Btortte in, maar de vlamm® vond® steeds ni®w® uitweg. En 't geheele gebouw zal' waarschijnlijk e® prooi der vlamm® word®. OOK KAZBRNEBRAND TE AMSTERDAM. Te 11 uur is gisterenavond brand uitgebro ken in de Oranjc-Nassau-kazerne te Amster dam. Door het gloeiend worden van e® ka chelpijp geraakte het dak van de exerdtie- loods achter de kazerne in brand. Vóór de brandweer arriyeerde, hadd® manschappen het brandje gebluscht. RADEN VAN ARBEID. De Stct. bevat e® opgave van de plaats® waar Rad® van Arbeid zuil® word® opge richt. In de prov.N.-Holland zuil® ct kom® te Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Zaandam. e DE CONFECTIEBEDRIJVEN. M® meldt aan het Ned. Corr. Bureau: De Nederlandsche confectiefabriekanten, zoowel zij die in d® landelijk® als in d® Neder landsch® Bond vere®igd zijn, evenzeer de niet-georganiseerd® beslot®, nu in d® toestand ge® verbetering komt m export, waartoe N. O. T. ra N. U. M. will® mede werken, uitblijft, hun bedrijv® definitief stop te zetten. ACTIE TRAMPERSONEEL. Maandagav.ond is onder leiding van de Ned. Ver. v. Spoor- en Tramwegpersoneel e® vergadering gehoud® van personeel van de Tweede Noord-Holl. Tramweg-Maatsch. aan het Tolhuis te Amsterdam, ter bespreking van e® door de directie dier Maatschappij bij graoemde organisatie ingediend ontwerp tot wijziging der loon® voor het personeel Na kennisname van het ontwerp, waarin als minimum eü maximum een loon van resp. 20.30 en 23.80 voor de meest verantwoor delijke betrekking®; voor de laagste groep 16.10 en 19.60 wordt graoemd, met standplaatstoelage van 2.10 voor Amster dam 70 cent voor de buitenstations, wordt door de vergadering met ontstemming ge constateerd: Dat met een dergelijke nieuwe loonrege ling het personeel ongeveer niets vooruit gaat, zij voor enkele groep® zelfe achter uitgang beteekrat, terwijl het losse personeel daarin niet wordt graoemd; Spreekt verder als haar meraing uit, in geen geval genoegen te kunnen nemen met era dergelijke beslissing van de directie; En besluit vast te houd® aan het bereids door de organisatie bij de directie ingediend loonontwerp, hetwelk alleszins aan de meest redelijke, billijke eischen tot verbetering van het lot van de trammraschen voldoet; Vertrouwt ten slotte, dat de organisatie na e® onderhoud met de directie hierin alsnog verbetering zal wet® te verkrijg®". KORTE BERICHTEN. De bon der 6de week van de boter-, me lange A- B- margarinekaarten voor het derde tijdvak is geldig van 8 tot met 15 Maait De burgemeester van Amsterdam treedt op als bemiddelaar in de hrandstoffenkwestie aldaar. ALKM1ARSC1E COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1