Distributie ran Levensmiddelen Ds Brandstolfencomofcle Alkmaar Centrale Kenken. Provinciaal Nieuws, Telegrammen van heden Rechtszaken. Stadsnieuws. Gedurende dte wek vast 8 tet e» met 14 Maart 1919 ml verkrijgbaar wsrdra gesteld *9'- Bon No. 34 vaa «fe "RMkawt: 125 gram rijst. Bon No. 33 van de Peulwucbteakaart: 125 gram groene erwten. Bon No. 34 van de Peulvruehtrakaart: 125 gram bruine boonen. Bon Na 31 van de suikertaart: 250 gram suiker. Bom No. 35 van die kaastaart s 50 gram kaas. Boni Nol 41 van da dïvmrakaaif150 gram jam. Son No. 42 van de dlvanenkaari: K.O gecond taptemelk. Bon No. 43 van de divenreniaart: '4 K.O. taptemelkpoeder bij de firma C. Keg en J. de Wijs. Houttil. Bon No. 44 van de diversenkaart: 100 gram macaroni of 50 gram vermicelli don No. 36 van alle vleeschkaartra: 2 ons spek. Bon No. 66 van de aardappeleakaarl2 K.O. zand-aardappelen. Bon No. 67 van de aardappeltakaart: 2 K.G. klei-aardappelen. Bon No. 38 van de zeepkaart: 100 gram klei zeep ra 50 graai kahzeep. Voor zoover voorradig Bon No. 39 van de zeepkaart: 1 pt. karnemelkxrep (toiletzeep) a 38 ct. Toiletzeep verkrijgbaar bij Dames KAAN, Langstraat. J. END EL Langrstraat. C. HIMMELREICH, Mirnl J. HOFSTEE, Fnidsen. J. BIJTJES,, Verdronkenoord. BOTER- EN VETKAARTEN. Gedurende het tijdvak van 8 Maart tot en met 15 Maart 1919 is geldig Bon No. 6 van bet 3e tijdvak der Rijks Boter- en Vetkaar* MELK. Gedurende de week van 9 tot eni met 15 Maart 1919 zijn geldig voor goedkoops melk BONS No. 4 TOT EN MET 10. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf, H. SCHNEIDERS. SPIJSLIJST. Dinsdag 11 Maart Aardappelen met Andijvi Woensdag 12 Maart Aardappelen met Rapen. Donderdag 13 Maart Erwtensoep. Vrijdag 14 Maart Aardappelen met Zuurkool. Zaterdag 15 Maart Aardappelen met Savoye kool Maandag 17 Maart Groentensoep met Vleesch. Voor de Erwtensoep in te leveren bon' 33 van de peulvruchtenkaart en voor de Groen tensoep bon 24 van de Rijsttaart, van dze laatste geldt één bon voor twee portes. A. OSKAM. De Brandstoffencommissie Alkmaar deelt mede, dat de toegezonden en afgehaalde onderbons 7 en 8 uitsluitend recht geven op EEN HALVE DENHEID BRUINKOOL- FIJNKOOLBRIKETTEN, wegende 75 K.G. De bestellingen kunnen worden gedaan aan den VEREENIGDEN-BRANDSTOFFEN» HANDEL KONINGSTRAAT 6. Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACOBS, Dir.-Administrateur. 2o. 3o. De Brandstoffen-Commissie te Alkmaar deelt mede, dat overeenkomstig de circulaire der R. K. D. Nö. 503 in Maart mag worden verstrekt lo. aan de groep C openbare gebouwen en dergelijke het volle rantsoen; aan Hotels en Restaurants tot 75 pet. van het rantsoen; aan groep B kantoren, werkplaatsen, winkels en dergelijke» tot 60 pet. en aan D publieke vermakelijkheden tot 50 pet. van bet rantsoen. In verband met deze bepaling, stelt de Commissie beschikbaar voor deze inrichtingen cn instellingen, voor zoover de voorraad en aanmaak toereikend is een hoeveelheid Bruln- kool-Fijnkoolbrikeffm, binnen de perken van bovengemeld rantsoen. Bestellingen te doen aan het kantoor der Brandstoffen-Commissie WAAGPLEIN I. De maximumprijs (hooge prijs) is 4. per 100 K.G. thuis bezorgd. Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACOBS, Dir.-Administrateur. Nu de gemeente Haarlem eigenares is geworden van de terreinen van de Haarlem- sche Katoenmaatschappij, zal door het Pro vinciale Bestuur Noord-Holland getracht worden, daarvan een deel in handen te krij gen voor de stichting van een nieuw griffie- gebouw. De Nederlandsche schepen, die in de Britsche havens werden vastgehouden, om dat zij op de zwarte lijst voorkwamen, mo gen naar Nederland terugkomen. Op de vragen van het Kamerlid Van RaVesteijn betreffende de voorraden en ge zouten groenten hier te lande, antwoordde de minister van landbouw, dat hij het niet wen- schelijk acht uitvoerige medeaeelingra dien aangaande te doen. Uit de goederenloods van het station Drunen-Heusaen zijn 10.000 broodkaarten en twee fietsen gestolen. Nog denzelfden nacht is de dief, een Am sterdammer, te Nieuwkuijk gearresteerd. De 'politie te 's-Gravenhage heeft ernsti ge vermoedens, dat daar ter stede een wijd vertakte inbrekersbende bestaat, waarbij ook verschillende dienstboden zijn aangesloten. Zij meent reeds een spoor te hebben gevon- den. Bij Benisse is iemand aangehouden, die voor 7500 aan goudgeld trachtte te smok kelen, deels verborgen in het frame zijner fiets. De dieven van de militaire brandkast te Leiden zijn door het Haagsche gerechtshof veroordeeld tot drie en twe jaar gevangenis straf Hij, die nu 3 jaar kreeg, was door de rechtbank vrijgesproken, UIT HEILOO. Het pension „De Onderneming" is in han den van den heer O. P. da Rooij overgegaan, ieer ge- van Jb die er verschillende veranderingen denkt aan te brengen. Ook bet hfitel „De Rustende Ja- Ser," thans bewoond dooi mej. de Wed. Van er Horst, is door bemiddeling van den ma kelaar, den beer Suk, in andere handen over gegaan. Met April a.a. za! 't door den nieuwen eigenaar, de heer E. Zwart alhier, betrokken worden. Naar wij van den heer Zwart vernamen zullen vermoedelijk in den nazomer van dit jaar verschillende wijzigin gen in de innerlijke constructie van het ge bouw, enz tot stand gebracht worden. Men denkt het gebouw speciaal voor het houden van concerten en uitvoeringen in te richten. Door tusschenschotten kunnen van de groote zaal kleine vergaderzaaltjes maakt worden. Eergistermlddag werd een begi: brand ontdekt ten huize van den Ee Masclé. Een kastje, tegen den schoorsteen geplaatst, had door de warmte vlam gevat. Gelukkig wist men tijdig het vuurtje te be dwingen. Van de drie rijwielen, welke in de vo rige week in den nacht van Vrijdag op Zater dag werden ontvreemd, zijn er twee terecht. Wel een buitenkansje voor de eigenaara! De afd. „Heiloo" van de Ned. Vereen, tot Afschaffing van alcoholische dranken or ganiseerde een propaganda-feestavond, die gisteren werd gehouden. Hoofdschotel van 't programma was het tendenz-iooneelspel „Pinksterbloem"* Verschillende van de meae- spelende krachtra hebben zich dezen ra vori- Se winters r»! meermalen als goede spelers oen kennen. Zoo ook nu verliep het spel geheel naar wensch. Verschillende opluiste ringen, als tableaux, hielpen tot het welslagen der bijeenkomst mee. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Aan den Langendijk zal iets geheel nieuws verrijzen. In de bestuursvergadering van den Langendijker Bond van Begrafenis Vereeni- ringen, is in overleg met den heer C. Klinkert e Öudkarspel besloten, dat genoemde heer het initiatie! neemt om steeds lijkkisten in voorraad te hebben. Een flinke werkplaats, met groote winkeLzal voor dit doel in orde gemaakt worden. De bond heeft op zich ge nomen hem in deze zaak moreel te steunen. De gelden, voor deze zaak benoodigd, (bedra gende verscheidene duizenden guldens) hier in voorziet de heer Klinkert. In verschillende maten, en van verschillen de houtsoorten zal hij ze binnen 3 - 4 maan den gereed hebben. Elke timmerman kan, in dien familieleden ze van hem willen betrek ken délr terecht, en voorts kan elk lid, door middel van den bond ze rechtstreeks betrek ken. UIT HOOGWOUD. Dooi een groep kiezers, niet aangesloten bij de kiesvereenigingen in deze gemeente, zullen candidaat worden gesteld voor den ge meenteraad de heeren: F. Mienis, W. "de Boer, P. Vos Mzn. en mevr. E. C. W. van Ree-Trik. De candidaten van de kiesvereenigingen zijn nog niet bekend. UIT WARMENHUIZEN. Bij gelegenheid van de laatstelijk gehouden vergadering van leden der tuinbouwvereeni- ging „De Noord" en centrale veilingsvereeni- ging „Warmenhuizen en Omstreken", werd in plaats van\ het overleden bestuurslid, den heer O. Tesselaar Lx., met flinke meerder heid van stemmen gekozen de heer K. Mole naar Pz., terwijl de aftredende leden, de hee ren P. Vlam P.Jz., P. Slot K.Rz. en C. Nan- nes, allen werden herkozen. Naar wij Vernemen wordt door den heer P. Veen, hoofd der openbare lagere school te Schoorldam, tegen 1 Mei a.a. ontslag uit genoemde betrekking aangevraagd. UIT HOORN. Gisteren overleed te Hoorn, in den ouder dom van bijna 86 jaar, de heer H. P. Smeele, rustend pastoor van Hoogmade, ridder in de orde van Oranje Nassau. De begrafenis zal laats hebben te Hoogmade op Maandag 10 plaats l Maart UIT AKERSLOOT. Te Utrecht slaagde voor het examen nutti ge handwerken mej. H. M. Reakel, van hier, leerling der kwèekschool te Bergen. Na een lezing van den heer Smit, van Amsterdam, is alhier opgericht een aldeeling van den R.-K. Volksbona „St. Joris", met on geveer 100 leden. Ook is alhier opgericht een bond van dienstplichtigen. DE KAZERNEBRAND TE DEN HAAG. DEN HA AO, 7 Maart. Van het ge bouw van de Oranjekazerne is na den brand nog slechts een ruïne over. Hier cn daar smeult nog vuur. De "brand is zelf om vier uur vannacht uitgewoed en gevaar voor aantasting van andere gebouwen is uitgesloten. De schade is nog niet te schat ten. Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. Medegedeeld werd dat een stroozak met petroleum ge drenkt, was gevondcni en dat de brandkra- nen in de kazerne onklaar waren gemaakt. Maar dit waren geruchten. DE STAKINO VERLOOPT. BERLIJN, 7 Maart. Te Hamborn is de staat van beleg opgeheven, In verschillen de mijnen is door een deel der arbeiders het werk hervat. De kantoorbedienden heb ben doorgewerkt. FABRIEKSBRAND. HAARLEM, 7 Maart. De steengoedfa- briek van den heer Alberdingk, in de No- belstraat, is grootendeela uitgebrand. De schade is vrij groot. VRIJGESPROKEN. Bij door 't Hoog Militair Gerechtshof appèl gewezen sententie is vrijgesproken in M. P"., oud 20 jaar, geboren te Koedijk, soldaat dépot-bataljon der Xe inn bij het dépot-bataljon der Xe infanterie-bri- :ade te Allernaar, van de hem ten laste geleg- ie desertie, op grond, dat de ten laste legging niet voldoet aan de op straffe van nietigheid voorgeschreven vereischten, daar niet ver meld is omstreeks welken tijd het feit zou zijn begaan. POLITIENIEUWS. Gisteravond is een van de beide jongens, die uit het Rijks Opvoedingsgesticht alhier ontvluchtten, door ae politie van Sloten aan- Sehoudra een zekere B., wonende alhier, ere is nog zoek. Op verzoek van de recherche alhier ie te Amsterdam aangehouden iemand, die zich al hier dan rijwieldiefstal bad schuldig gemaakt. Gisteravond is door de recherche aan gehouden een zekere B., wonende alhier, en verdacht van verduistering. Hij blijft in verzekerde bewaring tot het onderzoek is afgeloopen. EEN MILD" .-r-T. Het bestuur der Kinder bewaarplaats al hier werd verrast met een gift van 100 van een vriendelijken gever, die onbekend wenscht te blijven. BARAK IN AANBOUW. De barak voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, over aanschaffing waarvan wii onlangs schreven, is thans reeds bijna geheel gereed. Zij wordt opgetrokken nabij den ontsmettingsoven. PREDIKBEURTEN. 9 Maart, Alkmaar, Groote kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman, Consistoriekamer Groote kerk, Woensdag avond, 7 uur, Ds. Kloosterman. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke. Avond, 6 uur, Ds Verwaal. Evang. UUh. kerk, 10.30 uur, Da. Makkink. Doopsgezinde kerk, 10 uur, Ds. Westra, Remonstrantscke kerkt 10 30 uur, Ds. We- geril. Gereformeerde kerk, 10 uur, Ds. Meijer, H. Avondmaal. Avond 5 uur, Ds. Meijer, H. Avondmaal en nabetrachting. hersteld Apostolische Gemeente, 10 en avond1 5 uur, benevens Donderdagavond 8 uur, eod^^fgjjg;-EVIN1Q< Hervormde Gemeenten. AKERSLOOT, 9.30 uur, Ds, Kruisdag*. BERGEN, 10 uur, Ds. v. d. Kieboom. CALLANTSOOG, 10 uur, Ds. France. EG MO ND AAN DEN HOEF, 10 uur, Ds. Ie Gras. GRAFT, 10 uur, Ds. Boers. GROET, 10 uur, Da. Boeke. GROOTSCHERMER, geen dienst. HEERHUGOWAARD, geen dienst HEILOO, 10 uur, Ds. Eilerts de Haan. HENSBROEK, 1.30 uur, Ds. Beversluis. HOOGWOUD, geen dienst. KOEDIJK, 10 uur, Ds. v. Meurs. L1MMEN, 9.30 uur, Ds. Bosch. NIEUWE NIEDORP. geen dienst. NOORDSCHARWOUDE, 9.30 uur, Ds. Staal. OBDAM, 10 uur» Ds. Beversluis. OTERLEEK, avond' 7 uur, Da. v. <L Kie boom van Bergen. OUDKARSPEL, 9.30 uur, Ds. de Leeuw. OUDOKP, 10 umr, Ds. Groot. DE RIJP, 10 uur. Ds. v. d. Most v. Spijk. SCHERMERHORN, 9.30 uur, Ds. Heep. SCHOORL, avond 7 uur, Wijdingsuur. SPANBROEK, 9.30 uur, Ds. Sdjolte. ST. MAARTEN, 9.30 uur, Ds. Tinhok. ST. PANCRAS, 9.30 en 6.30 uur, Ds. Lammers. STOMPETOREN, gera dienst. URSEM, 9.30 uur, Ds. Dardenne An- kringa. WARMENHUIZEN, 10 uur, Ds. Oter- doom. WINKEL, 9.30 uur, Da. Nijenhuis Ock- huijsen. ZUIDSCHARWOUDE, 10 uur, Ds. Sin- nighe Damsté. ZUIDSCHERMER, 9.30 uur, Ds. Caste- lein. Evangelisatielokaal, 10 uur, Ds. H. P. de Pree van Alkmaar, 's Avonds half 7 uur, Ds. T. Kloosterman van Alkmaar. LEGER DES HEIL.S (Limmerboek.) Zondag a.s. 7 uur voorm. bidstond. 10 uur voorm. Heiligingscjienst. 3 uur nam. Verbiijdingsdiraai. 7.30 uur 's avonds Openbare samenkomst Muziek en zang. Woensdagavond 8 uur Verloasingsraeeting. Donderdagavond) 8 uur Openbare meeting. DOEL EN STREVEN DER VRIJ METSELARIJ. Gisteravond hield de loge Noordstar een bijeenkomst, waartoe een aantal personen wa ren uitgenoodigd; omdat, zooals de voorzitter in zijn openingswoord zei, de Orde der vrij metselaren heeft gemeend meerdere openbaar heid te moeten geven aan hare beginselen.- Daarom waren verschillende uitaoodigingen tot bijwoning van deze bijeenkomst verzonden. Spreker voor dezen avond was de beer A. F. C. Faubel uit den Haag, die begon met te zeggen' dat de Orde tot voor kort voor velen nog gehuld was in een' geheimzinnig waas, en dit niet geheel zonder reden., omdat steeds de geheimhouding is betracht. In het begin der 18e eeuw waren de geesten lang niet vriendelijk genoeg gestemd om de Orde te ontvangen. Het ligt voor de hand, zei sprdat een geestesrichting, die vóór dogma tiek is, haar verwierp, omdat zij is voor het vrije onderzoek. In verschillende landen wer den bijeenkomsten der Orde verboden, ook kor ten tijd in Nederland. Verschillenden harer le den) werdeni in enkele landen gevangen geno men, onthoofd of moesten gruwelen verduren. Vandaar dan ook dat vooral in den aanvang geheimzinnigheid werd betracht, opdat nie mand bekend werd als vrijmetselaar. Thans is dit anders, hoewel met de traditie niet gemakkelijk wordt gebroken. Nu nog mcenen velen, dat vrijmetselaren febonden zijn door beloften en eeden van ge- eimhouding. Het is moeilijk het beginsel der vrijmetsela ren uiteen ie zetten, zooals dit ook met den fodsdienst het geval is. Immers al wat voor et gevoel het diepst is, is moeilijk in een f verstandsformule weer te geven. Niettemin j gaeft de grondwet der Orde van de vrijmetse- 1 larij een1 duidelijke definitie. Art. 2 zegt, dat le. Vrijmetselarij is de uit innerlijke» drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart m een voortdurend stre ven naar ontwikkeling van al die eigenschap pen van geest en gemoed, die den rnensch en de mensenheid kunne» opvoeren naar booger geestelijk en zedelijk peil. Zij vindt hare toe passing in de beoefening van de hoogste le venskunst. 2. De Orde, zelfstandig deel van de broe derschap der vrijmetselaren, verspreid over het oppervlak der aarde, stelt zich ten doel een gemeenschappelijk middelpunt te zjjn voor de beoeJffixing van die levenskunst cn streeft naar de veelzijdige en harmonische ontwikke ling van den mrasch en de menschheid. 3. Zij gaai uit van era vast vertrouwen in de werkelijkheid een er geestelijke ra zedelijke, den rnensch en cfc menschheié voortstuwende wereldorde. 4. Zij neemt voorts als grondslag aan de er kenning van: de hooge waarde van de mrascheüjke per socrüijkheid: ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waaiheid; ■smenschen zedelijke verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten de gelijkheid in wezen van alle menschen; de algemeene brotderschap der menschen en ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn der Uit dit artikel volgt dat men nimmer vrij metselaar kan worden door opneming in ae Orde, maar dat men als zoodanig moet zijn zich geboren, want de Orde bew Tijk gebn op geeste- ij'k gebied en wat niet in dén mensch zit, komt er niet uit. De aanleg van den mensch kan worden ontwikkeld. Wie vrijmetselaar wordt, neemt daarbij op zich era levenstaak, om mee te werken aan de verheffing van het zedelijke (even Spr. behandelde de strooming van het hu manisme, die zich door de Orde van de vrij metselaren over de heele wereld heeft ver spreid. Wat is hum "«mme? Spr. ging dit uit voerig na en kwam fcsé de conclusie, oat het ia die negatieve geestesrichting, die leert dai de mensch onderworpen is aan iets boogera. Die negatieve geestesrichting moet zich openbaren in de beoefening van de hoogste levenskunst. Dit is geen nieuwe uitvinding, zij werd reeds gevonden bij de oude Indiërs, die haar koninMijke kunst noemden. Als de mensch iets wii bereiken, moet hij zich organiseeren op allerlei gebied, ook op geestelijk. De gewone mensch allee» kan niets. Vereenigd met gelijkgestemde zielen, bereikt men veel meer. Ook de vrijmetselaren vereralgden zich, elk land afzonderlijk (in Nederland heet hun organisatie Groot Oosten), om te streven naar de hoogste levenskunst, naar harmonische ontwikkeling van hart, gemoed, gevoel cn hoofd. dus. gebied be hoort de vrijmetselarij f De menschen worden beheerscht door twee geestesrichtingen, gods dienst en staatkunde. Tot geen van heide kan de vrijmetselarij gerekend worden. Waar zij bij behoort zegt art. 3 bovengenoemd. De vrijmetselaren worden vaak gelijk stekl met godloochenaars, maar spr. ach dit onjuist. Een: vrijmetselaar behoeft gera on- ;e te zijn. Geloof is een band' tusschen en innerlijke» mensch en gedachten van hoo- gere orde, De vrijmetselarij is er van over- tu:gd' dat de mensch zal gaan door duisternis tot licht, van laag tot hoog. Geen overtuiging dus die gebonden is aan kerkelijk of staat kundig beginsel, maar een religieus beginsel dat zich stelt op ruimer standpunt. Geen zui ver materialist kan dus bij de vrijmetselaars behooren. Er zijn verschillende grondslagen, waarvan de vrijmetselarij uitgaat. Allereerst de erken ning van de waarde der menschelijke persoon lijkheid; verder ieders recht op zelfstandig onderzoek naar de waarheid. Dit is wel de grootste aanleiding voor de vijandschap van velen tegenover de vrijmetselarij (de R.-K.), a's bindend verklaren voor ae die hunne do, heele menschneid en niet het recht naar on derzoek van de waarheid voor een ieder er kennen. Voorts gaat de vrijmetselarij uit van de idee, dat de mensch verantwoordelijk is voor hetgeen hij doet en- laat, ook het geringe. Als men die verantwoordelijkheid aanvaardt, zet men den eersten stap op den weg naar de broederschap. Vervolgens geldt de gelijkheid van alle menschen in hun wezen, om het even of zij- ge boren zijn in de achterbuurt of het voorname deel eener stad. Alle» hebben gelijke rechten. Laatste grondslag is de erkenning van era ra ander ra het doel om aan te sturen op de broederschap der menschheid. Een vrijmetse laar gelooft aan de totstandkoming dier broe- derscnap, al zal rij niet spoedig bereikt wor den. De kiem van de broederschap ligt in de menschen, dua ligt het in de rede, dat de broe derschap der menschen eens zal komen. Daaraan mee te werken Is het doel der vrij metselaren. Om het leven relief te geven, is zulk era ideaal noodig. Spr. zette hierna uiteen hoe de vrijmetse laar staat tegenover godsdienst ra politiek. Bij de menschen bestaat in de godsdienstige overtuiging groote verscheidenheid. De vrij metselarij prijst geen' enkel geloof aan, maar bestrijdt het geloof evenmin. Dat rij tegen het katholicisme is, is onjuist. Hbt katholicisme is ee» geloof, daaraan te tornen zou misdaad zijn, omdat zoo vele aicnschen era plechtanker daarin vinden. Maar daarom kan Rome wel bestreden worden, omdat Rome niet het ge loof is. Ook met de staatkunde iaat de vrijmetsela rij zich niet in, behalve dan in de Romaan- sche landen, omdat daar de loge zich niet al tijd1 buiten' de dogmatiek kan houden. Spr. be treurde dit. Als men lid wil worden van de loge, wordt niet naar de politiek gevraagd. Vandaar dat men in dè loge menschen van allerlei politieke richting aantreft. De loge doet niet ra kan ook niet aan politiek dora. Hierop schetste spr. de beoefening van de vrijmetselarij. Het verschijnsel, dat vercradgde mannen invloed pogen uit te oefenen, is al zeer oud, gelijk spr. met voorbeelden duidelijk maakte. De Itahaansche academies werden als gevaar lijk beschouwd en daarom dikwijls vervolgd. Om daaraan ie ontkomen, gaven zij hunne organisatie het karakter van era gewone ver- eeniging en noemden haar era organisatie van nouwlieden. Spr. verklaarde dit uitvoerig en wees er op, dat het bouwvak de spiegel is der geheele menschheid, omdat uit de ont wikkeling van het bouwvak de ontwikkeling van de menschheid blijkt. In de eerste helft der 17e eeuw werd in Londen de eerste loge gesticht, zooals zit thans over de heele wereld verspreid is. Tot. voor eraige jaren was zij nog verboden in Rusland ra Oostenrijk, hoe het daar nu is, wist spr. niet. Vervolgens vertelde spr. er van hoe het in de loge gaat. Wil de «nraf**!1 met succes werken, d»n jnoet hij ratst rich zelf leere» kamen, weten over welke krachten hij beschikt, om dis te kunnen verhoogen ra zijne ondeugden te overwinnen. Noodig is dat elke mensch een plaats in neemt in 'f groote bouwwerk der menschheid. Hij is daarvoor geëigend; want in eiken mensch zit de kern voor era geschiktra steen voor dat bouwwerk. Dat geeft moed om wat voor de menschheid te doen. De loge is bij uitnemendheid de plaats om te leeren de schoone levenskunst. Veel ont breekt aan de samenlevingskunst en die kan zoo goed de loge leeren, die allerlei menschen omvat. Zij allen beschouwen en bejegenen elkaar als broeders. De loge leert in den mensch den mensch te zien en het beste in hem op te sporen. Wie getoond heeft dat goed te begrijpen, is ook een goed patroon en ia iemand", die eens anders overtuiging eerbie- digt- De vrijmetselarij maakt bij haar werk ge bruik van symbolen, iets wat nu juist niet zoo heel bijzonders is, omdat er in het leven zoo veel symboliek is, hetgeen spr. duidelijk maak te door te wijzen op de symboliek in de ban den van boeken ra in de kleeding. De naam van vrijmetselarij is reeds sym boliek: zij wil vrij metselen (bouwen) aan het geestelijk leven. Ook de naam broederschap is symboliek. Elk symbool heeft één hoofdgedachte ra dit werkt buitengewoon opvoedend De vrijmetse larij spreekt ».v. van een Opper bouwheer van het Heelal, waardoor ieder wordt j drageen, ale voor rijoa i ging het hoogst is. De meeste symbolen rija aan het bouwvak ontleend Rang ra stand gelden in de loge niet In het Wven raken de menschen vaak door ver keerd oordeel van elkaar af, veel ellende en armoede is daardoor over de menschen ge bracht. Men dient zijn juiste verhouding te bepalen tegenover den mensch. Als symbool daarvoor gelden passer ra winkelhaak. De truffel is hst symbool voor 'f aanbrengen van het cement dat de menschen samenbindt ra voor 't afhakken van de ruwe kantra aan ons, waarmee we de menschen wondra. Na era pauze beantwoordde spr. eerst de vraag: wat doet de loge? Het antwoord was: als zoodanig niet veel, omdat rij zich niet tot taak stelt het sociale werk. al trekt rij zich daarvan niet terug. Op philantropisch gebied deed de loge veel, b.v. inzake de blindenver zorging, misdadige jeugd, volksbibliotheken, armwezen, enz. enz. Als Wijkt, dat van era' sociaal werk niets terecht komt, wanneer de georganiseerde loge niet meewerkt, pakt rij mee aan. Weinig is te noemen in de ontwikkeling van de menschheid, waarvan niet de loge een der leidende krachten was. Telkens waren er menschen die zich in oe loge hadden geoefend in de levenskunst. Vele leidende en invloedrijke posten worden ingenomen door vrijmetselaren. Tal van groo te gebeurtenissen in den ontwikkelingsgang der menschheid hadden plaats onder invloed van vrijmetselaren. Spr. noemde hier o.a. Ben jamin Franklin, Freaerik de Groote e. vele namen van musici ra i soa. Verschillende vorstelijke personen zijn of waren vrijmetselaars. Spr. zei dit om aan te toonra, dat het groote onzin is te zeggen, dat de loge werkt aan het onttroonra van konin gen. In de loge leiden de vrijmetselaren hun ver- eenigingsleven, bijeenkomsten van ritueelen ra gewonen aard. Zoo mogelijk wordt een 'be paalde tempel door de loge ingericht, waar orgelspel warmte geeft aan het gesproken woord ra waar men voelt, diat de mensch nog voor iets anders heeft te leven dan voor dra gewonen levensstrijd. Dan heeft de loge nog hare gewone bijeen komsten, die zij niet bestempert met den naam vergaderingen, omdat in wat men ver- aderingen noemt niet altijd de juiste toon eerscht. In de bijeenkomsten der loge wordt niet gedebatteerd, maar er heerscht era wel willende geest. Na een rede is er geen debat, maar gedach tenwisseling, ten' doel hebbende verheffing van den mensch. Indien noodig, worden er ook vermaningen gegeven ra wordt die aangebracht bijera om elkaar op te bouwen. Daardoor gaat er kracht ra bekoring uit van bijeenkomsten der loge, opvoeding en verkwikking. Me» wil elkaar rijpen ra voorthelpen. )at de logeleden elkaar zouden voorthelpen alleen omdat mm logelid is, sprak de heer Faubel ten stelligste tegen (spr. bedoelde hier speciaal het aan baantjes helpen.) Dat men elkaar helpt ligt voor de hand; zei spr., om dat men altijd beter zal samenwerken met iemand met wira men in levensopvatting over eenkomst, maar er protectie zou zijn alleen door het lidmaatschap, sprak spr. nadrukke lijk tegen. Bij het aannemen' als lid legt men de belof te van' geheimhouding af van hetgeen binnen de logemuren gebeurt. De intimiteit van het samenzijn moet bewaard blijven, en dit is niet anders dan een blijk van fatsoen. Daardpor krijgen de, bijeenkomsten der loge era vertrou- ïjk karakter, men voelt zich er vrij, kan zich er gerust uitspreken. Oeheimen, zooals de wereld wel meent, heeft de loge niet. Eén ge heim is er, maar dat kon spr. niet zeggen, omdat het datgene is wat de mensch in zijn hart gevoelt, en dat is niet onder woorden te brengen; evenmin als men dit kan van de inti miteit van het huiselijk leven. Spr. hoopte dat zijne woorden vele dwaze opvattingen bij de hootderp zouden dora ver- iet "- nog wel degelijk noodig, omdat Idealisme nklin, Frederik de Groote e. a. op uit de wetenschappelijke wereld, ra staatslieden o. w. Taft cn Wil- Cezra op verbeteringen oen worden; immers men; is dwijnra of hef po stvattra ervan zouden ver- vnjmetselarij was, volgens spr., hinderen. De en humanisme nog steeds "moeten worden aange kweekt. Een paar opmerkingen van een tweetal aanwezigen werden door den heer Faubel op duidelijke wijze beantwoord; waarbij o. m. bleek, dat vrouwen in de lloge ni etals lid wor den toegelaten, omdat zij, doordat zij antiera zijn dan de man, niet toegelaten kunnen wor den tot 't loge-leven. Er zijn vele practische be zwaren tegen, waaronder vooral te noemen is, dat de vrouw niet, zooals de man, reeds op be trekkelijk jeugdigen leeftijd het leven intreedt ra dus niet zoo'n leerschool doormaakt in de samenlevingskunst. Het vrouwenvraagstuk is bij de Orde in studie ra binnenkort zal wel de beslissing vallen. De voorzitter sprak aan het slot eraige woer den van dank tol den heer Faubel. ptt :i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2