Meisje Strijksters een net Dagmeisje gemagu. Smid-rliwieMsteller De Groote Uitverkoop D. J. LEVERT. Gouden, Zilveren en Diamant werken en Horloges. onger. 200 M. N. C. A. Draai \mM± Maatschappij tot Detailrerkoop ran FetrolGimi „Do Automaat" Mm Cacao,' Credtet- en EilecteiM Flink PAKHUIS net Pakhuis. Villa, 20 k rting op alle yoorhanden zijnde goederen. SIGAREN, JAC. P. DE WIJS Amsterdamsche Beurs, van 0 Maart 1019, No ordhoilandsch Landbouwcrediet. Openingskoersen Tan heden. m» Adyertentiea. Ingezonden Stukken. een ftigke dienstbode en een meisje DIENSTMEISJE meisje, KEUKENMEISJE TWEEDE MEISJE, DIENSTBODE, flink keukenmeisje, Typiste. COMPAGNON Zit- en Slaapkamer PENSION. Burgerwoonhuis. Sotioorl, UIT DE HAND TE KOOP duurt voort bij: Alkmaar, Mient 22. Hier ter stede het fijnst gesorteerd magazijn yan: Enorm '3 dé keuze In; Horloges nat gar atia. Zeer billijk. TE HUUR gevraagd vrij- of benedenhuis Heden ontvangen: Bisouit Tel. 174, Houtiil 19. 12.30 21 Willemskade, Rotterdam. SCH00RLDAM. Te huur 28 snees BOUWLAND te KOEDIJK, op Zondag 9 Maart a.s., H. J. NACHBAR. Klompen I! W. DE IEEDW, Achterstraat 60. Alkmaarscho zonder bon maf heden geregeld veer Terkrilgb. Marktberichten. Opgave van Cult My. Aand. I n— Heden overleed, zacht en kalm> onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd en grootvader, de Heer Uit aller naam, Wed. N. HELDER— Schotsmam. Alkmaar, 7 Maart 1910. Bleekerslaan 14. 95«4 898/g 831/* 708/* 64 54 94 94 27 29 2684 5874 99 21 ~r% 12 29 137% 87 9U4 9014 27% 120 234% 597 78 150 24114 148 V» 419% 181V* 220 187 105 412 391 205 308 173 235 225 241 252 280 292 256 568 310 478 Mededeelingen van Vrijdag 7 Maart 1919. De markt opende heden voor Koninklijke Olie op de slotkoersen van gisteren en bied daarop nagenoeg vaststaan. Culturen flauw, vooral voor Handelsvereeniging Am sterdam. In Scheepvaarten was alleen handel in Oude Vaarten en Scheepvaart Unie. Tabak ken nog zonder handel. Amerika vast op Speels. ■MM 1 Inplaats van kaarten. Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Moeder, Be huwd-] Groot- en Overgroot moeder Möjuffr. G. ADMIRAAL, Wed. van J. Hoen, in den onderdortfvan ruim 86 jaar. Wit aller naam R. HOEN. G. HOENTromp en Kinderen. Heiloo, T Maart 1919. (JBuitert veranlwoordelijkheidvan de^Redacïle, Dc opnamt in'deze'TubrUk. bewijst geenszins' dat de Redactie 'er mede instemt.) Alkmaar, 5 Maart 1919, Mijnheer de Redacteur. Mag ik door middel van uw blad eenige vragen stellen aan de Soc Dem.(?) Veen ra Bergman? Ik vertrouw, dat, wanneer zij deze vragen willen beantwoorden, hiervooi door u ook ruimte zal worden afgestaan. Waarom, Veen, keek je raar op, terwijl het toelijkt, dat de kiem van die club in Octo- r 1918 reeds aanwezig waa? Waarom, Veen, vermeldet gif de halve mo tie-Verkerk? Waarom, Veen, vermeldet gij de oorzaak van die motie, dus het door Bergman aaTT Verkerk ten laste gelegde in die bestuursver gadering, niet? Wie heeft beweerd, dat er dim avond 25 leden zijn geloopen? Wilt gij door middel van dit blad of era ander blad bewijzen, dat door de acht leden, die op dien gezelligen avond van 31 januari zijn uitgetreden, huisbezoek is verricht bij le den der S. D. A. P. en deze hebben bewerkt om te teekenen op era lijst, ra te bedanken ala lid der partij en op grond van het feit, dat Bergman voorzitter bleef? Als gij het niet be wijst, zult gjj het dan eerlijkheidshalve her- Wegens verkoop worden allen, Jie nog iets verschuldigd zijn van >f aan, of goederen onder hunbe- usting hebben van de weduwe E. FAN DER HORST, Café-Re staurant „de Rustende Jager" te Heiloo, verzocht vóór 1 April hier van gespecifeerde rekeningen of opgaven te zenden aan haar adres. Mevrouw (BIJLOOS.Straatweg 101, vraagt met April voor de MOROENUqjN. Tegen lj APRIL gevraagd te SCHOORL een flink huiselijk verkeer, om alle werkzaam heden te verrichten In café en pen sion. Loon naar bekwaamheid bij B. J. DOORNEBOS, Sehoorl. Wegens huwelijk der tegenwoor dige dienstbode wordt gevraagd met 1 Mei een net R. K. eemlgzins bekend met de keuken. Hoog loon en v. g. g. v. Adres te bevragen bureau van dit blad. Mevrouw H. J. VONK, Zilver straat 1, vraagt 1 April een net als Dag-Dienstbode. Loon f 4.— per week, waschgeld inbegrepen. Mevr. DE LANGEvan r oreest, Kennemerpark 20, vraagt met 1 Mei een en een P. O. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Wordt gevraagd in een klein ge zin tegen 1 of 15 April een nette goed kunnende koken, leeftijd boven de 29 jaar. Adres te bevragen bureau van dit blad. Mevrouw VAN STYRUM, Nieuwe Gracht 9 te Haarlem, vraagt met Mei een P.O., dat goed kan koken en genegen is eenig huiswerk te verrichten, v. g. g- v. gsvraa g d, 2 dagen in de week, loon f 1,50 p. d. Brieven met waar inlichtingen te krijgen aan het bureau van dit blad onder letter T 711. Aan de Stoomwasscherij van S. KROM, Schermerweg, kunnen nog geplaatst worden tegen vast loon' Wordt gevtaagd eenhekwaue TYPISTE mm met half April in dienst te treden, ook goede hand van schrijven, van goede getuigen voorzien. Brieven onder B 717 bureau van dit blad. K. POEZE, Spoorstraat S3. GEVRAAGD «en net MEISJS of JUFFROUW als voor een op te richten PENSION te BERGEN. Br. onder letter W 714, bureau van dit blad. Wordt gevraagd een bekwame BEHANGER, grondig bekend met de BEDDEN-, MATRASSEN- MAKIR1J en STOFFE5RDERIJ. Op te geven waar en hoelang in betrekking ondfer letter C 718, bu reau van dit blad. Gevraagd een aankomend door D. HEINSTMAN, Heul 34. Good tehuis aangeboden voor een zindelijk, waaksch Br. fr. onder H 702 bur. v. d. blad. Gevraagd GEMEUB, KAMERS (zltk. en slaapk.) tegen 1 April. Br. onder Iett. E. B .B.aanNIJGH v. B1TMAR, Haag. Een HEER vraagt met pension. Brieven met prijs opgaaf onder Z 715 bureau van dit blad. Door oude Dame wordt te Alk maar Zit- an Slaapkamer met pension gezocht, In een rustig klein gezin. Brieven letter A.K., bureau van dit blad. HUIS of BOVENHUIS op netten stand gozocht, voor klein gezin, om te aanvaarden vóór of op 1 Mei e.k., huurprijs f 15. ad 1 25.per maand. Brieven onder motto Hals, aan het bureau van dit blad. To hunr gevraagd teg«n I Mei een illnk bnrgerwoonhnin voor klein gezin, op netten stand, ook niet ongenegen tegen matigen prijs te koopen. Brieven onder N 706 burehu van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD, liefst omtrek LAAT, OUDE. GRACHT ot VERDRONKEN. OORD. Aanbiedingen VLESSINO Zak- kenhandel, Laat. PAKHUIS. TE HUUR GEVRAAGD omtrek Station of centrum der stad een ruim Brieven onder M 712 bureau van dit blad. een nieuwgebouwde bevattende 2 kamers (suite), gang, ruime keuken beneden en 3 slaap kamers boven. Voorzien van bron- en regenwater en eleetrisch licht, flinke Schuur en mooie Moes tuin. Gelegen op een der mooiste punten van Sehoorl, 10 min. van de tram. Brieven franco onder E 720, bureau van dit blad. T GEOPEND tot 9, ZONDAGS tot 4 uur. Goud- en Zilversmid. Opgericht 1883. NOO VOORRADIG Horloges Kettingen Horloge-armbanden Armbanden Juweelen-rlngen Zegelringen Colliers Manehetknoopen Dasspelden Broches Blousespelden Servetbanden Schepwerk Hangers met MEI of eerder (DOOR DAME ALLEEN) een pp netten stand. Brieven onder letter A 716, bs- reau van dit blad. TE KOOP AANGEBODEN 6 Q m.M. Aires te bevragen bureau van dit biad. op ZATERDAG 8 MAART 1919 voorn. 10 uur, in ket lokaal »'t GULDEN VLIES" van den heer W. MOOIJ aan de Koorstraat te ALKMAAR, van een belangrijke partij waaronder de volgende bekende merken Hendrik Ibsen, Victor Hugo, Am sterdammers RitmeestersLa Sobrosa, Don Ricardo enz. enz. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. Roastbeuf p. ons 70 ct. Koerookvlaesch 60 Gekookte Ham m f 1.10 Ontbijtspek 65 ct. Preskop 25 (VREDESKWALITEIT). Petit Beurre p. ons 32 et. Demi Luna 32 Greta 35 Neutraal 30 Butter fingers 35 Marie 30 Uit onzen nieuwen aanvoer leveren wl] de bekende zeer zuinig en reukloos brandend, per stuk, franco aan huls, In geheel Nederland. Bestelt, zoolang de voorraad strekt bij onze depbfs of bij (2e groet), uitstekend ge schikt voor koolbouw, nabij water gelegen. Te [bevragen bij R. H O O O- VORSTenR. WOQNUM te Sehoorl. In het lokaal van C. MAN Jbz. Aanvangmiddags a nnr. 14 Kg. f 4.40, t/3 Kg. 1 3.35, l/i Kg. 1.16, 1/u) Kg. t 0.50. per rol 35 et. (150 gram W). JE OROOTSTE KEUZE In alle maten en modellen, zoowel Trip pen, als alle soorten geverlden. Tevens eeu groote keuze Resems, Boenders, Dweilen, Zeemleerlappen, enz. eax, vindt U bij tegenover Jansen Warenhuis. te Alkmaar. JAARLIJKSCHE ALOEMEENE VERGADERIN0 vas AANDEEL HOUDERS te houden op 36 Maart 1910, des morgens om 11 uur, ten kantore der vennootschap. De Agenda, alsmede het Verslag met de Balans en Winst- en Ver liesrekening ever 1918, liggen vanaf heden voor aandeelhouders ten kantore ter Iszage. Aandeelhouders worden her innerd aan art 24 der statuten. DE DIRECTIE. BIEFSTUK f 1,30 ROSBEUF of ROLLADE 1,— LAPPEN 6,90 GEHAKT 0,80 alles per S ons. Jb. Pels, Koningstraat KI. Besse, Spoorstraat G. de Wit, v.h. Jb. Brands, Magdalenenstraat S. Pais, Voormeer M. Beemsterboer, Hofstraat. Aanbevelend. roepen? -» waarom vermeldet gij niet, dat op era vol gende vergadering uwer afdeeling era motie van afkeuring tegen den voorzitter werd aan genomen? En wie stemde tegen die motie? Waarom is bij ons het socialisme en de democratie ver te zoeken, Veen? Omdat wij de zaak en gij de personen ziet? Bergman, wat voor critiek was het die g oefendet op een vergadering in 't „Wapen van Haarlem", toen uw propagandist ra partijgenoot westerhof u het lieflijke, opvoe dende woordje „ploert" toeriep? Waart gij het niet. Bergman, die zonder eenige aanleiding, Verkerk de woorden toe voegde waarvoor hij zijn motie stelde? En welke woorden waren oat? Gij1 zijt zeker goed met de kettinghande laars hier in Almaar op de hoogte, dat gij zoo precies weet, dat zij niet allen op de zelfde wijze nebben geprofiteerd van de oorlogsellende, ala Verkerk. Hedt de een soms een boterham met kaas en een ander er era met boter gehad? Wat bedoelt gij met dat gespatieerde zinnetje? Zeg het eens wat duidelijker. Het bewijs is zooals te voorzien was het kohier. Maar doe mij nu een genoegen en noem aan de hand van dat kohier de namen van degenen die minder hebben geprofiteerd. Maar zeg er dan bij, dat zij dat door den kettinghandel hebben verkregen, dat is toch je bedoeling, hè? Gij durft openlijk te zeggen, wat gij op 1 hart hebt, welnu zegt dan n u o o k, m 't ge zicht van dra lezer: „Maar als ik in de ge legenheid was geweest, sou i k het o o k ge daan hebben", dat wil zeggen, dat g ij n i e t in de gelegenheid zijt geweest om te profitee- ren van de oorlogsellende op dezelfde wijze als Verkerk, anders zoudt J om van niets iets te worden, ljr de gelegenheid ook nebben let dank voor de opname, H. VAN DRÜNEN. [De beeren Veen en Bergman krijgen, des- gewenscht, nog gelegenheid om op dit schrijven te antwoorden. Wij meenen overigens, dat deze voctf de afdeeling Alkmaar der S. D. A. P. zeer on aangename kwestie thans voldoende belicht is en sluiten daarom na een eventueel ant woord van de heerra Veen ra Bergman, de discussie. Red. Allan. Crt] Alkmaar, 6 Maart 1919. Mijnheer de Redacteur, Beleefd1 verzoek ik een klein plaatsje In uw veelgelezen blad. Bij voorbaat mijn dank. Na het ingezonden stuk van den heer Berg man te hebben gelezen, voorkomende in uw blad van 5 Maart, waarin hij tra tweede ma le ontkent beleedigende woorden tegen Ver kerk te hebben gezegd, voel ik mij genoodzaakt nog eras de juiste waarheid mede te deelen. Ik ben aanwezig geweest op die bestuurs vergadering, waar de heer Bergman tegen den heer Verkerk zei: ,Ji) blijft in onze partij om den boel in de war te schoppen, want daar word jij voor betaald door de vrijzinnige hek- ren LuhBfi en Thomsenl Na döte woord» stelde de heer Verkerk in de daarop volgende ledenvergadering era mo tie, waarin uitgesproken werd, dat na boven aangehaalde onbewezen beschuldiging de voorzitter, de heer D. Bergman, in het belang der afd. moest aftreden. Toen deze motie werd verworpen, bedankte de heer Verkerk met de woorden: „ik bedank ra stel dus mijn brood winning ter beschikking. Achtend, A. JORRITSMA—SJOERS. (Discussie gesloten. Red. Alkm. Crt.). BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 6 Maait Pieter Vennik ra Maria Catharina Oesina Cupido. - Jan Hendrik Al- bert Alpherts ra Catharina Elaebé Zeper. GEBOREN: 7 Maart Nicolaas Petrus, z. van Johannes Kolenberg ra Cecilia Jong. OVERLEDEN: 7 Maart. Jan Helder, 60 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 7 Maart Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt Geldig tot dra avondi van 8 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van dra barometer 768.2 Clermont. De laagste stand1 van dra barometer 745.7 Malinhead. VERWACHTING. Krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige, later afnemende zuidelijke tot westelijks wind, betrokken tot zwaar bewolkt me opklaringen, waarschijnlijk regenbuien, zelfd< temperatuur. ALKMAAR, 7 Mrt. Aangeveerd 24 stapels kaas, weg. 14026 K.O. Kleine» fabriekskaai f 76.—, coraraisste boerenkaas f 75.— NOORDSCHARWOUDE 6 Mrt. Wortelen f 6.50 a per 100 bos Roode kool 13«— t 0.0, Gele kool 12.75 100 K*Q. Roodekool bult: f 0 a 0, gele f grove uien |f 10,62 Deenscbe witte f 6.—, a 11.0. aeutraal en overzee fJO.a LANÜEDIJKER GROEN TEVEILINU, 6 Mrt. Bloemkool le s. f 0.«- a 0.—roode le soort f 13;—, 2e soort f 5,-w- a 6.50, stort f 7f— a 8.—. gele le soort f 12.75, ?(B soort' t 5.— a 6.50, stort £7.--» a 8.—, witte 6 2e soort f*1.59 a 4.56. Rammenas f 6.—- oer '00 KiPi UTen 8.30 s 13.50, breekpeea f 6.50 SCHAGEN. i Febr 13 pi arden f 400 a 900, 0 stieren f 0- 22 mag. geldekoeiei f 300 a 560, 57 vette koeien f 380 28 kalf- koeien f 400 a 700, 0 vaarzei: f 0 a —0, 0 graskalveren f 0 a —0, 262 uchteren kalveren 18 a 45 magere schepen f a— 0-» vette Idem reg., §22 overhouders f 30 a 75, 15 magere varkens f 80 a 120,31 idem vette f 2. 45 biggen f 30 a 48, 25 konijnen f 2.a. f 4.—, 26 hanen f 2.— a f 4.— 7337 stuks kipeleren 12 a 14, 170 eendeleren 18 s 0. 7 eendén 1.—a 0.—, 0 zwanen f - a 11 bokk. f 8 a 25. STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 4H dito van f 1000 4 Oblig. dito 314 dito tlitö 3 dito dito 2X Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dombr. GR. 625 4)4 Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Spw le «ede 1904 4 Eunding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 3 Bank. en Credlet.InatelKngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v, A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. ÖbL 5 Mij. t, Expl. v. Staatssp. ObX 5 M|j. t Expl. v. Staatssp. OhL 4)4 Premleleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 4 70H Vorige koeri 95% 89%. 831/s 701/s 63«Ae 53% 94»/, 941k 427B/M 391/i 281/4 39 27% 271/4 301/, 27 58% 867/, 99 99 188 189 14U/I 100i/i 99»/4 1071^ 100% 998/* 9.314 gtchis, Top. S F6 G. v. g. A env R. Grande Spw. C. A. Erie 'Spw. Mij. (Séwono Aand. Kans. City South. Railw. Oy. g. ditb Prei. A Missouri Kans. Tex G A. Mexican 2ë Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A- Union Pac. Railr. Cy. G. g. A. Anaconda Copper O. v,. A, Am. Car. Foundry Co. C. v. A. Amerl Hide Leather Comp, Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A, Int Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert v. A, Ken. Ned. Mij. t. e. v. Pet*, kn Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden Id. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubbc Nederl. Rubber Holl. Amerika Lyn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand, Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand Deli«Maatschappy Aand Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand Senembah Tabak'My. Aand Vorige koers 928/s 9 22 2074 51% 7% 12 95 28s/i 1371/4 131% 858As 881/s 8B7/g 26% 119 234 5938/4 787/g 150 242 15084 1198/4 426V* 18U4 2198/4 1861/4 10714 41014 39414 209V* 30814 17414 235V* 2271/4 241 2538/* 2818/4 29214 25614 509 230 31014 479 JAN HELDER Ei, in den ouderdom van 69 jaar. mmmmmmmmm 1 i» RITSEVOORT 83.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3