Spotlage prijzen, prima qualiteit goederen, in alle afdeelingen spotkoopjes. Niemand verzuime hiervan te profiteered Ailes netto contant. Theekoek]es IS cent per ons. Appelstroop 45 cent p. pond. „BOSSO"per flescii i 1.50. [Irma W. F. STOEL ZOON. CINEMA AMEBICAIlf. -UM. 412 Geelt 5 PNDB HIEVEN uit Verkrijgbaar bi] de Firma DE LANGE DE NIOBAAZ, Aanbevelend, CAS L, C. DE BOEN, Sigarenfabrikant. Goederen- en Yeeiariei Vereenv. Locaalspoorwegen. lonn voor spoedbestelling Alkmaarsch Bioscoop Theater. Stalhouderij SCHARLOO 16, Alkmaar. Telt. Interc. 221 HAAR BESTE SCHOT Veevoeder. Belangrijke Prijsvermindering van Sigaren en Sigaretten. ai i Wollen Dekens Karpetten Vitrages Japonstoffen Flanelles Witte Jaeger Flanellen Bukskins Wollen Lakens Tatelkleeden Gocos Loopers Gocos Tapijt Lakens en Sloopen Handdoeken Theedoeken Dameshemden Damespantalons Dag- en Nachthemden Flanellen Manchesters Loopers en Zeilen Linoleums Ledikanten Matrassen Veeren- en Kapokbedden Tafellakens Servetten Blonsestofifen en nog vele andere artikelen, alles byna onbeschadigd. YerlmizlifBi older fimtie. Bergplaats toer liboedeis net Tervamlig. Begrafaals-aideriemiig. ft. ftSOET, ruina sorteering, tot directe levering voorhanden, vanaf getrokken en mond- tot do besto vlakko storten, - in verschillende prijzen. - Gemeente Alkmaar. Volkstuinen. „Internationale Bank voor Zikflliikei Wairhorg tb Groiingoi. HLabarot-K.oortB Een ingewikkelde Geschiedenis Kapitein Grogg's Luchtreis H>o Tabak, daalt vanaf 6, 7, 8, 9 ets. per stuk, enz. HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Firfca H. TJADEN. Zj|, dia laad of scheurtand disponibel htb- ben, zfln vo^geni Ministeri besluit vrij om suikerbieten te verbouwen. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt door ondergeteekenden, agenten der Suikerfabriek „Holland" te Halfweg. Verder zullen a.s. Zjaterdag 8 Maart, van 9 tot 1 uur in café „ie Tabakshandel", b| Scher- merhorn te Alkmaar, inlichtingen worden verstrekt P. SPKOKK, Halfweg. J. LANS EK Jh.zn., Hoofddorp Aanbevelend, A. G BLAAIJW, Langestraat t.o. Stadhuis. Den Beer B. Kugper, Alkmaar. M. M. Dete it dienend* CEd. t* berichten, dat wij genoegen nemen met de taxatie, die wjj van de expert* mochten ontvangen. Hoogachtend, De Directie. Aanbevelend, Steeds verkrijgbaar Zoo juist ontvangen: Kruidenier. Molenstraat. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. ALKMAAR. PATHÉPLATEN f 0,50 tot f 2,25. Vraagt toezending Catologua ter inzage. Teven* Pathéfoons- en Pathéplateu te koop gevr. LUESKEN, Fred. Hendr.str. 184. Amsterdam. Van het terrein der voormalige ijsbaan „de Quint" worden een aan tal volkstuinen beschikbaar gesteld. Ieder gebruiker dezer tuintjes mag daarop peten, planten of zaaien wat hij wil. Deze tuintjes kosten f 5. per jaar en worden dit jaar gespit geleverd. Verder worden op meerdere plaat sen als: Huiswaarderpolder, Noor derkade, Bleekersloot en Stations weg, tegen den prijs van f 7.— per jaar en per tuintje, nog tuintjes beschikbaar gesteld, doch deze worden bepoot met aardappelen of boonen, ter verder onderhoud enz. aan de gebruikers toegewezen. Voor deze tuintjes worden ais nateelt, voor zoover noodig en voorradig, gratis koolrapen en koolplahten in soorten verstrekt. Oegadigden kunnen zich vóór 15 Maart a.s. nitslultend schriftelijk aanmelden bij ondergeteekende en moeten daarbij duidelijk aangeven wat gewenscht wordt, vrije tuintjes of van gemeentwege bepoot met aardappelen of boonen. De toewijzing wordt nader be kend gemaakt. Aan personen die dat wenschen kan meer dan één tuintje worden toegewezen. De Opzichter over de Volkstuinen B. HOEK. Alkmaar, B Maart 1919. Vau VR1JDAO 7 tot e« met DONDERDAG 13 MAART eon buitengewoon mooi internationaal progrs In stukken van f 1000 es I 500 logon don koor» van 97 BREEDSTRAAT AIO, ALKMAAR. aangrijpend LEVENSBEELD in 9 aótca. In 4« hoeleurelt KHMNY PORTOf. dolvenoa&«19ke klucht dramatischs schets. In de hoofdrol BILLIK REEVERS. kltwM met in de hoofdrol BURNS en STOLL. MT komische truc-film. mi Aanvang avonds 7 uur. Zondag aanvang 2 uur, deorloopende :elli voorstelling. Door aankoop van een partij TABAK tegen verminder den prijs, zullen wij onmiddeiijk H.H. Rookers hiervan laten profiteeren. Van nu at aan zijn.onze prijzen genoteerd Merk ELLiNOR RECLAM Sigaartje 4 ct. per stuk. ZAADMARKT 80, naast den Zaadhandel. Met Ingang van 20 dezer wordt het verhoogd op f 0.10 voor elke 10 Kg. met een minumum van f 0.30 per zending. Amsterdam, 6 Maart 1919. Hiermede berichten onderge- teekenden dat zij zullen verkoopen aene groote partij voor do eonsumptle en daarvoor inlichtingen zullen geven in Café de Tabakshandel van den Heer SCHERMERMORN, Waagpleln, op Zaterdag a.a. Deze aardappelen zijn NIET AAN ROT onderhevig. Hoogachtend. Onder aanbeveling, (Haarlemmermeer). ZIE ETALAGE. ZILVERSTRAAT bij de Emmabrug. sensationeel spoorwegdrama In 5 acten. MT* Verder een uitgebreid prachtprogramma. Brand- en Waterschade De schade is geregeld. B. KUIJPER, Kraanbuurt, Alkmaar. Gebr. HOED, i f Mi's tahi rs en De groote Treinbrand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4