DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. GYerilt. Magdal enen straat 14 E^.mi wm ©n fry t No. 66 19 MAAND Kir 10 MAART. UBmen^i Alkmaarscliu Huishoud- un Industrieschool. AANCHFTE van Leerlingen examen-opleidingen nuttige en fraaie hand werken .5_,ap__a_ tt. ®T" Abonnementsprijs bij vooroitbstailni3 aaamlii f Ï.Bé. !r. o. postl 1.90. Minimiers 5 et AMbMïs IA et. 5. wal. palare letters naar plaatsruimte. Br. Ir. 0.9. Beek- en flanrtelstrdM] Hens. Gaster ff Zn., Voordam H Tel. 3 Duitschland zal weldra voor deffeitteve voorwaarden' gesteld words». De Geallieerden, die «erst al den tijd had den', maken thans groot® haast om met ees definitieve regeling klaar te komes. Zij begrijpen, dat er vast Dmtsch !asd dear verlenging' der wapCMëlstaadamftwaanto niet v(tel meer te halen valt m dat integen deel, wanneer rif niet sp*ed% met afgerondê vreöesTOotstfllm kwaen, ar «r Dnitidils&di zeer veel voor hen te vwiitxm is. Nog is, dank zij het tuchte- en orde gevoel van het Duitsche volk, de rijtaegeeriog daar den toestand meester maar van dag tot dag blijkt dit met grootere modlijkhedea gepaard te gaan. Het Duitsdie volk gevoelt den honger m deze honger is de kiem van het bolsjewisme. Een> snelle voeding van Duiitsddaad zal wel licht nog redding binnen brengen maar wan neer de Geallieerden zich niet haasten zullen zij spoedig met een tweede Rusland te doen krijgen, met een tegenstander die zich van geen enkele verplichting iels aantrekt en voor wiens bolsjewistische theorieën ook ©ader de volkeren der Geallieerden om krachtige rife mgm- lijk geen1, vijanden ©war» rij zijp te^aoss© rv- boHdea tegen een aeg vsw xss;'*:"V° vtjOadi ajttt.l. het ktlsjèwiaftespnrterier- De Geallieerden kebtw» ftetistèhag pj tijd meer voer laogntarige ge^esmfes, rij haasten zich Duitschland huns,® voorwaarden voor te leggen en zij traste® d^asrM mg soo veel mogelijk van d®a wssral&gm vfaaa te halen wat er maar te halm is. Maar thans is het Duitsdhland, dat gein haast heeft en dat dezer dagen te Sf»a de on derhandelingen afbrak ornaat het zich niet kan vereemgen met den eiach» dat Dnitech- land al zijn handelasdi «pen zen moetan af staan' zonder de zekerheid te fcaban, dat het tot den volgenden oogst door de Geallieerden van voldoende voedsel zal worden voorzien. een vatting onderhandelingen, welk ontwerp naar men looft voor de Duitechers aannemelijk zal rijn. Volgens dit ontwerp zal Duitschland tot volgenden oogst door middel van Duitsche schepen voorzien worden van levensmiddelen tot een waarde van 100 millioea pand ater ling, gedeeltelijk betaalbaar in kolen, potasch, enz., gedeeltelijk uit Duitedie credieten in neutrale landen, gedeeltelijk door middel vaa buitenlandsche obligaties in DuitsA bezit. Pichon bevestigde gisteren het bericht, dat het ontwerp van Lloyd George tot afschaffing van den dienstplicht in Duitschland in zijn [éheel is aangenomen cjeor den Raad van K< T ïen. Duitschland is de overeenkomst, volgens welke het zijn koopvaardijvloot aan de geal lieerden moest overdragen, thans nagekomen, waarop aanstonds een begin is gemaakt met de noodige maatregelen voor de leveasraidde- lenvoorziening in Duitschland Reeds rijn contracten met verschillende firma's afgesloten voor de levering van de noodige voedingsmidelen. In Berlijn duurt de strijd voort. Zaterdag hebben' de Spartaciërs een brouwerij in een sterke vesting veranderd. De regeeringstroe- pen rukten met artillerie en vliegers op om de brouwerij te nemen. De spartadêrs richtten hun vuur niet slechts op de troepen maar rij schoten ook naar de tegenover gelegen hui zen, zoodra zich iemand aan een venster ver toont. De Spartaciërs zouden wellicht op 26 Maant den dag waarop het raden-congres bij eenkomt een nieuw, goed-voorbereidt alge- meene staking voor geheel Duitschland afkon digen. Omtrent de voortzetting der gevechten in de buurt van de Alexander-Platz wordt nog be richt: In een menigte straten hebben communis tische groepen barricades opgericht, prikkel draadversperringen aangelegd en het asfalt losgehakt. Bovendien hebben rij automobiel- vallen gezet door staaldraden dwars over de straat te spannen, op zoodanige hoogte, dat de inzittenden van een' snel rijdenden auto, die de dunne draad niet zien, onthoofd' worden. Herhaaldelijk kwamen er uitspattingen van het grauw voor. Iedereen, die maar even be hoorlijk in de kleeren stak, werd aangerand en mishandeld. Intusschen rijn al deze barricades door de regeeringstroepén stormenderhand veroverd en geslecht. - Het aantal dooden en' gewonden, bedraagt volgens de raming van militaire personen, Minstens verscheidene honderden. Tot op Zaterdagmorgen' waren er in de ver schillende gevangenissen, kazernes en depots veel meer dan 1000 gevangenen binnenge bracht 0i dit aantal neemt van uur tot uur toe. Een later telegram meldt, dat de troepen de broywsrij beste*«wte* m de Sgü«4®$üss ap de Araswalder BMs teniQtódsss waar allerijl barricades wsrcfe® den troepen rnmwe vasteer, werd gebeden.. Op vesseh&km plaste?!® ©stfemgddte® nieuwe gevechten m nm spartedsüssh vlis- ger hegjï zelfs bmmm gewosp®?,. De arhddeesradea wm Cki§@NBerï$® b?-G hm de Êlge®8@&8 steking vom beëindigd' verklaard Uit Beuthen en Bsrlija komen svenwsï be richten van erastige mijiswtessKteidïiiipa. to het binnenland. Wat het Puiteebe volk raa de %aria®iSrs te wachten heeft, kas wel ast de volgende erg»- lijke gebeurtenissen blijken. Gedurende da onlusten te Halte werd Maandag 1.1. een officier, Imtmató kolead Von Khseher, snd&tea ©p straat Goor Spait/i- ckten aangerand, mishandel m daarop ia de Saaie geworpen. Toen de officier zwemmend dm oever weder bereikte, werden hem beide handen afgehakt en aad&t hij weder in het water wds teruggeworpen werd hij in da ri vier, nog steeds zwemmend, doodgeschoten. Na het fiasco, dat zij in Berlijn baddieni bezetten de Spariadaten Zij ondernamen een vergridkgefe*dié de politiewacht in de wip» waar Dinsdag aanval (ter SparÈsd&ta d&fe M beide part^sa was De Spaitadstm vsms&iiïMè «ffiet®- ras, wacfctasseetara m soidateE wei®®® de *B. 'Z. am m Maai s^sl. De TOlgssifc vm in Berlin berrifete ©a§ lederesa die s®e4 sm in feaffid wordt aangotoffoa» ®®rdi eocei&kUp s®sa- gcschote®« D.e Berlijosdse Btraatoeveehtm ap.' zso grt&w'IIjk dat rij gl^hte feiaa^dea dg Parsjscle comraane. De siisdadigerBwereld' te Beril® neemt mst bestiale woede aan' den sfcr|d deel. Om het hoofdbureau vaa politie am de Mtexaader- platz wordt nog he^ig gcwasÉtsa. Een groot aantal rcgeeriagss&ldaten is door de Spartaciaten afgemaakt, in de Frank- furterallee werden den gevangau soldaten de kleeren van het lijf gescheurd, waarna ze ge- heek naakt over de straat worden gesleurd om ten slotte met handgranaten te wördm af gemaakt. In de Kaiszrstrasae werd ees «erreant, die in een winkel stond, aangevaiim door twee Spartacisten die hem de as! afsneden. De op het Alexander Plaiz aangerichte schade be draagt meer dan 40X100,3500 M. De electrl- sche tram loep nog steed» raki. In de voorsteden wordt nog hevig, gevechten. Een afdeeling van de voUManarinedivisie. heeft zich van een stoomboot meeeter gemaakt en is daarmee de Spree opgevaren tot Ru- delsdorf, waar om de Kakwerken hevig ge- vochten is. Zhbaricadeeren zich de gangen,: der miji.cfi De Regeeringstroepen onderna men gister een aanval om de rebdlgn te om- Men. dagbladen Freiheit en Republiek rijn door troepen bezet en mogen voorloopig met verschijnen. De revolutkmaires trachtei nog steeds in de voorsteden tegenstand te bieden» doch rij worden door de regeeringstroepfia uit elke stelling geworpen. Zware artillerie, mijnen- Werpers en' vliegtuigen nemen aan den strijd deel. Het aantal dooden «a gewonden is meer dan 1000, het aantal gevangenen nog hooger. Deze rijn ia de gevangenis te MoUdt in arrest gesteld. De Ales.5ai.cMpl.ats is hel braadpsyst v«n den strijd en biedt een bsttó va® verwêsetlag. Ek huizen wdarin de CoasmMiistea zich wr- schaust hadden rijn door zware artillerie i® mijnen1 van het dak tot den kelder getroffen. bied hij Osmlmg) itóMm ês der ®0vjd°kgmgmheaed» «u dbs mglog verklaard aaa alle mpstUflmim wmld In MiMen-Dwtezkkmd foerméÊêfc dê ar behing het mrL Zoowel' va» gecdtosrda rijde Ms vaa Duitsdifc rijde wordt er op gwas daé éi onderhandelingen te Spa' zijn, maar geschorst, m wordea. De algemeens sfaikkg to Mdten- i Didtschlaad door de steMmgsrmmkm ge ëindigd verklaard,- De geallieerde® willen Tveldje dwingm om de coupons vantde bssiterdandsche schuld te betalen. Men verwacht dat het voorloopig vre desverdrag omatreekf 20 Maart gereed zal zijn. De meerderheid der boot-rafers te New-York heeft den arbeid hervat BiiiMbiilarui, ujne teitsbedriji fulcuo- neert weder. In de meeste fakteken zal hedca het werk weder wcwdsm hervat. Uit de panieren van gevangen genomen Spartaciërs blijkt wol dat hun staatsgreep goed voorbereid is geweest. Het plan is evowel mislukt m me» hoopt thans binnen enkele dagen de rust volkomen te herstellen. KORTE BERICHTEN. In het radencongrs te Mtlnchen Is een tpport bekend gemaakt, lende punten zijn opgenomen, waarover de rapport bekend g waarin de verschil- beide socialistische partijen tot overeenstem ming zijn gekomen. De eischen van Amerikaansche burgers tegen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije bedragen 750 mülioen dollars. President Wilson wordt den 13m Maart te Brest verwacht. Churchill deelde in het Engelsche La gerhuis mede, dat hei aantal Duitsche krijgs gevangenen in Engeland 100.358 bedraagt, waarvan 62.697 arbeid verrichten en wel bij den landbouw, de droogmakerij, den bosch- bouw, te de steengroeven, op de nationale werven, wegen, enz. De Basjkirentroepen (in het Oeral-ge- veraaiM 3o. krijgstadridfjba stmü, of 4o versdkijntog dea miltateem rechter. BRAND IN HET MIJNMAGAZIJN IX- DEN' HELDER. Gp vragm ran X heeren Hugeaholtz «n van de Bilt betiJkadc den tmlaags ia hei mijnmagazijïi te den Helder en in een be waarplaats van schietkatoen uitgebroken brand, heeft minister Ruys de Beerccbrouck, minister van Marine ad ustesrism, geantwoord, dat de voorgesehrewm veilighcdsajaatrege- len zijn toereikend en doelt reBsnd, dras doordat deze niet in alk opzichte a zijn ©p- evolgd, heeft het ongeval kunnen piaam heb- POVINCIALE STATEN VAN NOORDHOLLAND. Bij Kon. besluit is machtiging verleend aan den Commissaris der Koningin in de provin cie Nöord-Hoilaad tot het bijeenroepen ven de Staten dier provincie ui buii«ijgewc«e zit ting op 25 Maart ïk' të behandelen onderwerpen hebben wij Vriidag reeds vtnssdd DE VRFDFSOONFEWNTfl FN HET VERDRAG VAN Jg» Reuter somt uit Pszf® dato 8 Mmxti ComiBiiraiqBê van de vredssccsfersnfe Ito den opperatea oorlogsraad heeft Tardieu vaamiddag het rapport der Belgische coara- missie aangeboden Qe in dit rapport ge maakte gevolgtrekkingen, die ten gunste van een herziening van het verdrag van 1?39 rijn, werden goedgekeurd. NEDERLANDSCHE SCHEPEN IN BELGIë. Men meldt aan de Haagscha ,,,M. CL": De Belgisch® autoriteiten te' Bru&sel en Antwerpen hebbsn op de Nederlandsche bin nenvaartschepen beslag gelegd op grond van het angarierccht van 1835. JAPANSCHE STOOMVAARTLIJN OP NEDERLAND De Japanadi e scheepvaart-maatschappij Nippon Yasea Kaishd zal in den loop van de Volgende maand een dienst cpt-aen vm Ja pan via Ned.-Indië naar Rotterdam. Als ver tegenwoordigster treedt op de firma Ph. van. Ommeren te Rotterda®. ROTTERDAM OF ANTWERPEN. De commissie, door het Fransche hoofd kwartier ingesteld oife na te gaan langs wel ken'weg Antwerpen of Rotterdam de voedsel voorziening van het Fransdie leger in het be zette geboed het beste zou kunnen geschie den, heeft uitgemaakt, dat deze bij voorkeur over Rotterdam moet worden geleid, daar hiervoor Rotterdam beter is gelegen dan Ant werpen. Hiermede is echter nog geen beslis» sing gevallen ten vóordeele van Rotterdam, want het betrft hier slechts een advies, zoo dat de beslissing van het hoofdkwartier nog niet vaststaat. NEDERLANDSCHE MAIL IN ENGEtAND ONTSCHEEPT. Vanwege het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie wordt medegedeeld, dat de brief- en pakketpost voor Ned. Óost-Indië, welke is verzonden met het stoomschip ,,Tambora", hetwelk 22 Februari j 1. van Rotterdam naar Batavia vertrok, op last van de Britechc autoriteiten te Falmouth is ont scheept. HET AHB1TRAGEVERDRAG MET AMERIKA. Reuter seint uit Washington: Het departement van Buitenlandsche Za ken deelt mede dat de algemeene arbitrage- verdragen met Spanje en Nederland voor 5 jaar verlengd rijn. DE VRIJWILLIGE LANDSTORM EN HET JONGELINGSVERBOND. Op de vragen van den lieer Kruyt betreffen de een rondschrijven van het hoofdbestuur van het Nederlandsche ojngelingsverbond in zake de werving van leden voor Burgerwacht en Vrijwilligen Landstorm en het bestaan van contact te dezer zake tusschen regeering en genoemde en andere vereenigingen, heeft de minister van binnenlandsche zaken geant woord, dat hem van een rondschrijven als hierbedoeld, zoomede een contact met de re geering niets bekend is. TEGEMOETKOMING AAN GEDEMO- BILlSEERDEN. De aanspraak op de tegemoetkomingen in welken vorm ook, omschreven in de nadere steunregeling voor huiswaarts gezonden mi litairen, van einde December 1918, kan niet worden ontleend aan verblijf onder de wape nen aanvangende op of ha Maart 1919, dat hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings verband houdt met: lo. uitreiking of inneming van militaire goederen welke tot de uitrusting van belang hebbende behooren; 2o proeping voor straf wegens begaan i Bevel tot ontruiming van csn groot aamtal huizen is niet gegeven. Alleen is uit een inge steld onderzoek gebleken, dat order k gege ven tot het ontruimen van de Heldin en ceni- ge woningen in de onmiddellijke nabijheid van het ford Oostocver. Deze ontruiming was echter niet ncodig geweest, daar een ont ploffing van den geheelm voorraad schietka toen in het verspc-rmimmagazijn aanwezig, uitgesloten is. Het natte en droge schietka toen zijn niet in dezelfde ruimte geborgen en de afstand van beide voorraden m te groot, on algeheele detonatie ten gevolge te hebben. Het mijninagazij® i& voorzien van bliksem afleiders. De inrichting .van ssïapirite is van dien aard, dat een deimatte 'nm (tot fotrmsd bij hei' ontstaan, vea braed sla tsiijjfpslotem racet worden tedimswd. Bi de opdcMïa®" vm het ausgsrito maden alle bepalingen vas de hinderwet opgevolgd en zijn teg01. de oprichnag dsn ook gssffl be zwaren gemaakt. DE THEEVEILING TE AMSTERDAM. Het Kamerlid d@ hear Abf. Staalman heeft den fflhïteter van landbouw vragen gesteld over de laatste theevaüng te Amsterdam, waarbij voor de Koffie- sas Tfceevereeniging 1000 losten thee moesten u. urdea gereser veerd, tegen de oon^arossWEjlce h^ajfc^ dat de toewijzing zou geadbisds'fl in vsrfeoüdteig tot de hoeveelheden, welke da op deze wiling biedende gegadigden bij ds laatste theedlfto- butie op oe none 51 as 19 hadden oiitvaagen. De genwssde versmiging sm daarbij in gseu ;eval recht hehbea gehad op de genaamfs oeveelheid. BEZOEK VAN ïi. M. DE KONINGIN AAN DE AFGEBRANDE ORANJE KAZERNE. Omtrent hert bezoek dw H. M. do Ko ningin en Z. K. H. den Prina Zaierdagmor- ;en aan het ferreaa Va*;, den kazorncbraud ge pacht, valt nog*bet volgende te vermelden: Het koninklijke echtpaar era gevolg arri veerden per auto aan liet brigadebuaeau en werden ontvangen door dra commandant'van de brigade greaadtera «n jagers en de overate van bet régiment. Daarna werd een bezoek gebracht aan de woningen van de onderoffldeisn, welke naast de kazerne gelegen rijn ess door dm brand gespaard zijn gebleven. H. M. informeerde belangstellend naar de schade, aangebracht door het water. Van hier bezocht mera de achterplaats van de kazerne, waar H. M. gezich kreeg op het zoo zwaar geteisterde gebouw. Tevens werd sen'bezoek gebracht aan de bijgebouwen en carrtinea, waar voorloopig al het geredde ma teriaal ia ondergebracht. Op het achterplein ia het kazerneleven weer in vollen gang. De vrijgcfeteven gebouwen» w. 0. da sentsmzaal, zijn reeds voor aoodlogtess ingericht en daar in wordt voorloopig ees bataljon jagers on dergebracht. H. M. onderhield rich hier met verschillende manschappen over den brand en de schade, welke zij persoonlijk geleden hadden. Op het voorplein werd de voorgevel van het gebouw in oogencahouw genomen en door de hoofdpoort werd toen een bezoek gebracht aan de bionenplaata. De grond ia hiér onbe gaanbaar: sternen, stukken ijzer, geweerloo- waarvan de loop is afgebrand, alles voor de Dinsdag 11 Maart van ÏOIS uur en Vrijdag 14 Maart van 84 uur, in het gebouw op het KEBMPLEIJf. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directrice J. F. BrUMER. had. H. M. en Z. K. H. brachten Zaterdagmor gen ook nog een bezoek aan de Frederikska- zerne, deAlcxanderkazerne en het kamp te Waalsdorp. Na den middag werden bezocht de brand weerkazerne in de Prinsestraat eh het hoofd commissariaat van politie aan 't Alexauder- veld. Doel van de vorstelijke bezoeken waa dank te betuigen aan hen, die bij den brand in de Oranje-kazerne hulp hadden verleend. BELGISCHE DANKBAARHEID. Dé heet A. Kelleoaers te Rotterdam heeft door bmfóldtag vara dm Belgisebm gezant te 's-Gravenhage een vletetei rfn-cn vaa dc Bd,vbibe mw -.ng re or het geen hij verricht telt ter. öate van de arme kinderen uit da wmraste M®, STEENKOLEN VOOR. DE VISSCHF"?^ VUQQ'L De overeenkomst tussdsera ds reedoraver- eenigingen te ÏJmuidm en: de Belgische ex- oorteurs voori de levering van f(sfinkole% is zoo goed als verzekerd. Van ambtelijke rijde in cos land' worden echter enkele moeilijkheden naar vorm ge bracht inzake de aflevering en de prijzen, welke oorzaak zouden kunnen rijn, dat de overeeukomst niet tot stand z<m komm. Dit zou ipderdaad een ernstige tegenslag voor het stoomvisacherijbodrijf rijn, temeer daar do Als vertolking van de gevoelens op 2 dezer te Parijs ligt op en door elkaar, terwijl groote plassen water het droogvoets passeer ca onmogelijk maakt Dit alles kon echter de koninklijke bezoe kers niet afschrikken: over puinhoopen en door waterplassen ging H. M. vooron om het inwendige van het gebouw in oogen- schouw te nemen. Ook hier onderhield de ko ningin zich met verschillende militairen, eveneens met de brandweermannen, waarvan nog een tweetal aan 't spuiten waren, daar het hier en daar nog smeulde. Den kapitein Bouwman, directeur van de K. M. Kapel, betuigde H. M. en Z. K. H. hun deelneming met het gedeeltelijk verlies der muziek-bibliotheek. Helaas, het grootste gedeelte is vernield. Van de ruim 1000 par tituren zijn er nog slechts een 400-tal ge spaard gebleven. Omstreeks half twaalf verlieten de konink lijke bezoekers per auto het terrein, toege juicht door een groote menigte, welke zich bij den uitgang aan de Mauritskade verzameld ERKENTELIJKHEID ZIJDE. vau de gehouden bijeenkomst van gewezen krijgsgevangene»; waarin eaa motie van dankbetuiging aan het Nederland sche volk en rijn Regeering is aangenomen voor de hier te lande genoten ontvangst en zorgen, heeft Le Journal de» Mutilés et Refcr- mes een telegram van hulde en dank gericht aan H. M. de Koningin, waarbij tevens de warme erkentelijkheid van de in Nederland sche ambulances in Frankrijk verpleegd ge weest zijnde gewonden' wordt betuigd. De koningin heeft telegrafisch haar waar deering en dank voor deze treffende uiting doen kennen. EEN MEINEEDIG RAADSLID. Het anarchistisch raadslid C. de B. te Go- rinchem had in October als getuige voor het Kantongerecht te Gorinchem, inzake het srbieh a van wilde duiven binnen een vesting, en verklaring afgelegd welke niet overeen kwam met het verbaal van een politie-agcnt. Deswege heeft hij hij voor de rechtbank te Dordrecht terecht gestaan. Na het getuigenverhoor achtte de officier het wettig en overtuigend bewezen dat be klaagde een valsche getuigenis had afgelegd en omdat beklaagde een ontwikkelde man is, o. rn raadslid, eischte hij een jaar gevarigenis- straf^met bevel tot onmiddellijke inhechtenis neming na de uitspraak. Uitsprahk over 8 da- geilDUITSOHERS NAAR NEDERLAND. Uit Duitschland komende reizigers maken gewag van de nog steeds heerschende woe lingen. Vele reizigers, die te Zevcnaar aankwa men, bleken alleen daarom Duitschland te hebben verlaten. Van den anderen kant is het teekenend. hoc in de rustige Duitsche grens plaatsen thans druk gefuifd wordt. Dc ont spanning der zenuwen uit zich bij de bevol king in een zucht naar vermaak en zoo zien wij daar. vele avonden reeds feestjes eri Lala organiseeren, die druk bezocht wordea. SCHEEPVAARTBEWEG1NO. Van 2 t/m 8 Maart zijn uit zee het Noord- zèckanaal binnengekomen 8 stoomschepen naar zee vertrokken 10 stoomschepen en 1 stoomkolenlichter. In dezelfde periode van 1918 zijn binnengekomen' 4 stoom- en 3 zeil schepen vertrokken 1 stoomschip. Gedurende de afgeloopen week zijn den Nieuwen Waterweg ingekomen 84 schepen (36 Nederlandsche, 32 Engelsche, 1 Belgisch, 1 Noorsch, 3 Deensche, 10 Amerikaansche, 1 intergeallieerd), tegen 11 in 1917 en 207 in 1914. EEN GESCHENK AAN PRINSES JULIANA. Mevrouw Dijckmeester, echtgenoote van den Commissaris der Koningin in Zeeland en mevrouw Dumon Tak, echtgenoote van den burgemeester van Middelburg hebben zich ALKMAA8SCHE COURANT. „Dogs komen G. GEUS,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1