Telegrammen van heden. Provinciaal Nieuws. Stadsnieuws. Sport Kunsten en Wetenschappen. Ingezonden Stukken. Uitreiking Broodkaarten. Ttet ia ontvangstnaqje der bovengenoemde tamste *pard«* de houders van legimatfe- cwm««ns verzocht ïich DINSDAG 11 HAART VAN HALF Vijf TOT ZEVEN UUR WOENSDAG VAN TWEE TOT VIJF UUR ie vervoeg aan e» der onder» staande scholen en wel; houders van legitimatiepumniera 1—500 Dinsdag, 501—1000 Weessdag, aan de Kestkolk, hoofd der school de heer j. Franss». 1001—1500 Dinsdag, 1501—2000 Woens dag, aan de Brillensteeg, hoofd der school de iiccr F Icgs 20012500 Dinsdag, 2501—3000 Woens dag, aan de Nieuwesloot, hoofd der School de heer I. Zwarteveen. 30013500 Dinsdag, 3501—4000 Woens dag, aan de Nieuwesloot, hoofd der school de heer A. Wijn. 4001-4500 Dinsdag. 4501—5000 Woens dag, aan de Snaarmanslaan, hoofd der school de neer J.JEits. *5001—5500 Dinsdag, 5501—6000 Woens dag, aan den Koningsweg, hoofd der school de heer P Schipper. 6001 en daarboven DONDERDAG VAN HALF VIJF TOT HALF ZEVEN UUR aan den Koningsweg, hoofd der school de heer P. Schipper. Het publiek wordt er beleefd op attent ge maakt, op de aangewezen datum en uren bo- bengenoemde kaarten s' te halen of te doen afhalen en bij ontvangst goed' na te zien of de juiste hoeveelheid waarop zij recht hebben is ontvangen, aangezien abuizen voor rekening der ontvangers zijn en later niet meer kunnen worden hersteld. Tevens kunnen de veranderingen van brood soort voor de volgende periode worden opge geven. Het publiek wordt er op attent gemaakt, dat thans voor 5 perioden broodkaarten worden uitgereikt, instede van als gewoonlijk voor 4 perioden. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter openbare ken nis, dat op heden bij n» is ingekomen een verzoek van K. VAN VEEN, alhier, waarbij verlof wordt gevraagd tot aen verkoop van alcoholhoudende dranken, anderen dan ster ken drank, in het perceel BAANPAD F, No. 19. Binnen twee weken na heden kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk be zwaren worden ingediend. Alkmaar, 8 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. De Brandstoffen-Commissie te Alkmaar deelt mede, dat op Bon 10b der minimum- rantsoenkaart voor brandstoffen verkrijgbaar is: 75 K.G. Bruinkool-Fijnkoolbrikott». Schriftelijke bestellingen voor thuis bezor gen te doen aan den „Vereenigden-Brandstof fenhandel" KONINGSTRAAT 6. Voor afhalen bestaat, tot nadere aankondi ging gelegenheid, aan de Gemeentelijke Bri< kettenfabriek (Oude Gasfabriek) en wel voor de nummers 1—1000 op Dinsdag as. van 9—12 en van 1544 uur. 1001—1500 Woensdag a.a. van 9—12 en van 1 Yz4 uur. Woensdag zal ini de bladen worden bekend gemaakt, welke nummers aan de beurt komen. De prijs is afgehaald per 75 K.G. 2.1754 De pnjs is thuis bezorgd per 75 K-G. f 2.27%. Met Gemeentelijke toealagbou afgehaald 1.6254. Met Gemeentelijke toeslagbon thuia bezorgd 1.7254. Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACQBSE, Dir.- A dm inistrateur tot de Zeeuwsche vrouwen en meisjes gewend om door een gift van hoogstens 10 cent per persoon een som bijeen te brengen om aan Prinses Juliana op haar 10» geboortedag, een Zeeuwtch kroonjaar, een geschenk aan te bieden. VERTREK Hr Ms. „GEEP" en VOORPOSTENSCHIP „NURNBERO". Men schrijft ons; Woensdag 12 Maart vertrekt Hr Ms. „Geep" en het 'onder Terschelling geïnter neerde Duitsche voorpostenschip „Nurn- berg" van hier naar den Helder. De „Geep" is een omstreeks 1871 gebouw de .thans ontwapende kanonneerboot, in vre destijd wordt deze bodem als opnamevaart- tuig gebruikt, omdat het bijhouden der zee kaarten mede tot de Marinetaak behoort. Oorspronkelijk waren deze *ype schepen bestemd tot verdediging onzer zeegaten cn maakten zij1 deel uit van de verdedigingsmid delen der stelling Amsterdam, meer in 't bij zonder op de Zuiderzee tusschen Pampus en Hoorn. Als bewapening hadden deze booten een kanon van 28 c.M. K. A., 2 kanonnen- van 3.7 c.M. en een revolverkanon van 3 7 c.M. Omgebouwd worden deze schepen ge bruikt als mijnenlegger, waartoe zij mede, door hun groote breedte en lagen bouw op Semakkelijke wijze zijn in te richten voor dit oei. Sedert December 1915 is „de Oeep" alhier gestationneerd en deed dienst als logement- schip voor het bewakingsdetachement en een deel der geïnterneerde bemanningen. Het de tachement bestaat uit 2 onderofficieren en 15" manschappen. Achtereenvolgens werden hier geïnterneerd de Duitsche U-booten U. C. 8, U. B. 30, U. B. 6 en de „Nümberg", een omgebouwde trawler, die tevens is ingericht als mijnen- visscher. De U. C. 8, is indertijd door de Nederland- sche regeering aangekocht en omgedoopt als M. 1, hetgeen beteekent „Mijnenboot No. 1; deze boot is ingericht om ondergedoken mijL nen te strooien. Door de zwaarte der mijnen komen deze op den bodem, waar zij door den schok worden geativeerd, tevens wordt door dien schok de diepteregelaar te werk gesteld en stelt deze zich automatisch en de mijn komt daardoor op de vereischte diepte. In dit betrekkelijk kort tijdsverloop is dan de boot afefl zij vaart over der mijn heen de nu voor haar ook gevaarlijk geworden plek gepasseerd. Door misrekening bestaat natuurlijk de mogelijkheid, dat de boot ken nis maakt met het aasje voor anderen gelegd, zonder leyeosgcvaar is dezen arbeid niet. De U. B. 30 is indertijd, na onderzoek eener internationale commissie vrij gegeven. De U B. 6 vertrok korten tijd geleden naar Engeland, Wat er met de „Nümberg" ge beuren zal, is nog onbekend. Voor de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereni ging, die op 't z.g. „eiland" een gebouwtje tot berging harer booten heeft en die met het uitbreidingsplan wel afgebroken zal moeten worden, is dit een mooie gelegenheid om te trachten het vlothuis, waarin voor zooveel millioenen aan oorlogstuig is bewaakt, aan te koopen. Misschien is men in den Haag wel zoo royaal het voor dezen nuttigen sport pre sent te doen. ADJUDANTEN-ONDEROFFICIER INSTRUCTEUR. Op 1 April a.s. zullen een aantal sergeant- majoors van het wapen der infanterie wor den bevorderd tot adjudant-onderofficier-in structeur. Deze rang bestaat thans reeds bij de vesting-artillerie, doch bij het wapen der infanterie was de hoogste onder-officiersrang tot op heden slechts te behalen door adrnini- Dit Had tengevolge tfaf de genoemde over» Dit had tengevolge dat de genoemden over eenkwamen om in net winterseizoen1 eenige kunstavonden te organise»», waarvan deze de eerste was. In Maart denkt ra» eest kasnermtiziek- avond met 1ste krachten te organiseer», De kosten zullen daarvoor een 150 be dragen. Spr. wekte daarom de aanwezigen op er toe mede te werken, dat die avond beter bezocht werd dan deze, daar anders de kosten ie zeer de ontvangsten zouden o*-r Henri Dekking, met appiaus begroet, ving dadelijk aan met het weergeven van Ibseus „Een vijand des volks" en hij deed het op zulk een wijze dat men hei geheels stuk doorleefde. Men zag en hoorde Dr. Stokman, de Burge meester, mijnheer Thomsen er. de anderen. Hoe duidelijk wordt het dat ook de meer derheid de waarheid en het recht niet wil wannper die haar nadeel brengt. Wat de compacte massa beteekent komt me de duidelijk naar voren en; het „sterk is hij die alleen staat" ten slotte door Dr. Stok man geuit, wordt volkomen1 begrijpelijk voor een persoonlijkheid als hij blijk! te"zijn. Na de pauze gaf de beer Dekking „Socra tes" classieke laatste toespraak .tot de Afhe- ners, na zijn ter dood veroordeeling. De wij ze waarop de heer Dekking dit geeft, ddot ona stratief kader. Bij den staf van ieder der re- a - s - gimenten infanterie zullen 2 adjudanten-on- de grootheid van deze wijsgeer geroete derofficier-instructeur worden aangesteld- S O® een minder ernstige «temming te eindigen, gaf de talentvolle declamator (ver- DE VERLOFPASSEN-KWESTIE. Naar aanleiding van een door bet hoofdbe stuur van „Ons Belang", vereeniging van onderofficieren der landmacht, ingediend ver zoek (zie ons nummer van 21 Februari t.l.), is thans door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht bepaald, dat omtrent het vertoon» van verlofpassen en c. q. andere bewijzen aan de loketten der spoorwegburee- len voor de sergeanten in elk opzicht aczelfde bepalingen gelden als voor de overige on derofficieren, in verband waarmede dan ook de militaire contröle op hunne verlofpassen werd opgeheven. Indien het aan sommige sta tions weer mocht voorkomen, dat zelfs voor het bekomen van een1 perronkaart het vertoo nen van een verlofpas wordt geéischt, ver zoekt de Opperbevelhebber het hoofdbestuur voornoemd hem op te geven aan welke sta tions zulks geschiedt, ten einde et», onderzoek te kunnen doen instellen. HET STEMBILJET. Bij kon. besluit is bepaald, dat in het be- slujt tot uitvoering van de desbetreffende ar tikelen van de Kieswet, der Provinciale wet en der Gemeentewet wordt gelezen: „Het stembiljet heeft een rechthoekige» vorm en wordt vervaardigd vah wit papter". Verder is het model stembiljet vervangen door een an der, waarvan het model bij het besluit is Ge voegd. GIFTEN. Naar „de Standaard" verneemt, heeft, ter nagedachtenis aan zijn overleden ouders, de heer H. Dekker Jr., te Hoogeveen, geschon ken aan de Ned. Herv. Gemeente te Hooge veen 2000, de Ned. Herv. Diaconie te Hoo geveen 2000, de Ned. rierv. School te Hoo geveen 2000, de Ned. Herv. School te Noord 1500, de Chr. Ziekenverzorging te Hoogeveen 1500 en de Weesinrichting Neerbosch 1000. DE GROOTE VEENBRAND. Het Centraal Comité tot hulpverleening bij rampen van algemeen» aard in Drente, zal deze week aan hen die bij den grooten veen brand in Mei 1917 schade hebben geleden, hel restant der bij liet Comité nog aanwezige gelden uitbetalen. Aan allen zal boven de 30 pet. welke zij reeds ontvingen nog 4ya pet. worden uitgekeerd. VLEKTYPHU6. Sedert Vrijdag hebben zich in 2 nieuwe ge zinnen te Rotterdam gevallen van vlektyphus voorgedaan, 2 personen zijn overleden. DE GRONDWETSCOMMISSIE DER S. D. A. P. De door het partijbestuur der S. D. A. P. j in zijn vergadering van 1 Maart j.l. benoem de studiecommissie voor de grondwetsherzie ning bestaat uit de heeren Van der Goes, De Roode. Sannes, v. d. Tempel en Wibaut, se cretaris is de heer A. W. IJzerman te Scheve- ningen. tolker van geheele tooneelstukken) het ont werp van 'n blijspel van Multaiulie Aleïd, door spr. genoemd! één van do merkwaar digste Molieriaansche geestige stukken uit onze literatuur. Ook dit blijspel wist de heer Dekking rc-res- terlij'k uit te beelden. De heer Hokbergen bracht de heer Dekking, namens de aanwezigen, dank en uitte onder aller instemming den wenscb, dat men de heer Dekking spoedig mocht terug zien. Wij zijn overtuigd dat de aanwezigen pro pagandisten Voor deze avonden zijn gewor den. De eetzaal van het „Oranje-Hotel maak te een gedistingeerde indruk. Op alle tafeltjes waren bloem» geplaatst. Men zat er recht gezellig. Over dezen laatste wedstrijd nog lief vol gende: Om even' twee uur begonnen Vide elf» tailesjzoo eieik mogelijk den strijd. AI spoe dig bleek Alcmaria iets sterker en zij is dat den geheele» wedstrijd gebleven. In de eerste helft maakte Alcmaria eén doelpunt door den linksbuiten' Na de hervatting was 't direct 20 door een misverstand in de verdediging van A. F. C. Toen' ging 'i spel weer vinnig door, maar doelpunten kwamen er niet. Alc maria kreeg nog"een deide doelpunt doordat df. keeper van A. F. C. een schot achter de lijn stopte. A. F. C. slaagde er niet in een .egenpunt te maken, zoodat Alcmaria II met 3-—0 won. De halfiinie en achterhoede hebben' bij Alcmaria het beste spel geleverd. De keeper deed 't weinige dat hij te doen kreeg naar be- hooren. De voorhoede was vrij goed, maar toch nog 't zwakste deel van 't elftal. Er werdi meermalen nog te iai.g gewacht met voorzet ten of schieten. '4 Veld' was zeer zwaar en wel een belemmering voor zuiver spel. A, F. C. speelde vrij goed'. Er moet echter moer verband zijn tusschen de verschillende linies. Soms was 'i plaaisen aardig, maar dik wijls ook zeer onoordeelkundig. De doelver- dediger was niet zeken De voorhoede moet zich vooral toeleggen op schieten. De scheids rechter leidde den wedstrijd wel goed. Alcmaria- 1 trok naar de Stormvogels in I Jmuiden en- heeft daar hoewel met* eenige invallers uitkomend" een uitstekenden wed strijd gespeeld. Twii. :k minuten voor tijd ge lukte het den spil van de Stormvogels* met een hard' verraderlijk schot, het eenige dcel- £unt te maken. Hoe meer het einde naderde, oe meer Alcmaria de overhand kreeg, doch zij kon de gelijkmaker niet in 't doel werken. Met een' eervolle nederlaag 10 kwam het einde. De Stormvogels waren blij toen 't ein de daar was. Alcmaria's keeper heeft uitmun tend gewerkt, doch ook de andere spelers heb ben bij de toeschouwers in I Jmuiden een gun stige» indruk van hei Alkmaarsche voetbal achtergelaten. Z. V? V. won met 31 van R C. H. Scho ten—Z. F. C. 5—3. W. 'G. M.—E. D..0.2—3. Andere uitslag». AjaxH. V V. 52. SpartaBl.-W. 2—2, H. F. C.Haarlem 31, Hercules—Quick O—l, H. B. S.V. O. C. 2-0, D. F. C.—U. V. V. 5—0. UIT SPANBROEK. Voor een goed bezette zaal voerde Zondag 9 Maart de Rederijkerskamer ,,'t Madeliefje te Opmeer alhier op „Talenten" en „Papa- geno/' De vertolking der beide stukken waa goed. Na afloop volgde bal. UIT AARTSWOUD. Het bekende café „De Roode Leeuw" van den heer M. Bruin alhier ia uit de hand ver kocht aan den heer P. Hoogland te Schagen. UIT BROF.K OP LANGENDIJK. De heer Da. J. de 3ruin, predikant bij de Chr. Geref Gemeente, alhier, ontving ecu be roep naar Werkendam. UIT OBDAM. De heer Bos, onderwijzer alhier, Is be noemd tot hoofd der school te Onderdijk (ge meente Wcrver&hoof). UIT KOEDIJK. In de Zaterdag gehouden vergadering der Volkskiesvereeniging zijn voor de a.s. verkie zing voor den gemeenteraad candidtat ge steld de hecren.P. Hart, M. Mulder, Ws. But- i ter, D. Booij en Jb. Boon Jnz: UIT BEROEN. Dezer dagen is alhier opgericht een Plaat selijk Comité van de Katholieke Sociale Ac tie. Tot leden van het Bestuur werden geko zen de heeren P. B. van Don, W. J. van der Steen, J. G. Leijen, K. van Duin en H. Blank. DE BROODKAARTEN BLIJVEN. DEN HAAG, 10 Maart. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat er voorloopig geen sprake is van afschaffing der broodkaar ten en de meening, dat m Mei de brood kaart zou eindigen, dus onjuist is. BOM ONTPLOFT. ARNHEM, 10 Maart. Hier had heden een hevig.. oatploffiiyj plaats, waardoor vele ruiten sprongen. De politie vond de overblijfsel» van een bom, waaraan nog een deel van de lont was bevestigd. GEEN BESLAG GELEGD. DEN HAAG, 10 Maart. Bij informatie is ons gebleken, dat van het in beslag ne men vaa Nederlandsdie schepe door de Belgische regeering te bevoegder beplaatse niets bekend is. NAAR DEN RAAD VAN STATE. DEN HAAG, 10 Maart. Het ontwer van pe nieuwe lager onderwijs wet van minister De Vries is Zaterdag naar den Raad van State gezonden. DE TURFPRIJS. DEN HAAG, 10 Maart. In verband met de dreigende staking in de veenstreken ver nemen wij, dat de regeering in geen geval voornemens is verhooging van den turf- prijs door afwenteling^vau eventueele Ioons- verhooging op de verbruiker mogelijk te maken. De regeer ing oordeelt den turf prijs reeds hoog genoeg. Het conflict zai dus uit gevochten moeten worden tusschen de werk gevers en> de werknemers in het vervenings- Bedrijf. JkANVAL OP EEN POLITIE-BUREAU. LONDEN. 10 Maart. Na de arrestatie van eenige Amerikanen door de Londea- sche politie deden Amerikaansche soldaten driemaal een aanval op het politiebureau aan de Bawstreei Zij werden echter tel kens bij de pogingen om binnen te dringen door de agenten teruggeslagen, die char ges uitvoerden. Onder de gewonden bevonden zich twee man van de Amerikaansche militaire poli tie. LOON IN HAVEN- EN ZEEVAART- BEDRIJVEN. DEN IIAAG, 10 Maart. Naar wij ver nemen, heeft de raad voor de haven- en zee- vaai tbedrijvcn Zaterdag j»l. een vereenig- de zitting gehouden ter bespreking, van de Dun en. Men kwam niet tot ecu resultaat. DE VLEKTYPHUS. ROTTERDAM, 10 Maart. Vandaag kwamen hier 2 nieuwe gevallen voor. Er zijn 2 personen overleden. PARIJS, 10 Maart. De Temps meldt, dat de conferentie de beslissing heeft genomen, om de verdragen van 1839 op te heffen, waarvan de Nedcrlandschc regeering me dedecling ia gedaan. Tevens heeft de confe rentie aan de Nedcriandache regeering dc vraag gesteld of zij er mede instemt, dat de verdragen als een ondeelbaar geheel moeten worden beschouwd en als zooda- nig moeten worden herzien. VOETBAL. Ten einde de jongere Alkmaarsche voetbal lers beter te ontwikkelen' is van de voetbalver- eenlging' „Alcmaria Victrix" het plan uitge- De gisteravond in het „Oranje-Hotel" ge- i gaan van een Alkmaarsche competitie. En organiseerde kunstavond was door een 90-tal dit plan heeft succes gehad. 'Nog dit seizoen belangstellenden 'bezocht. De avond begon met worden hier wedstrijden gespeeld voor de On een intermezzo. 1 derlinge Alkmaarsche competitie (O. A. C.) De heer Henri Dekking was n J. iri plaats j onder goedkeuring van den Noord-H. V B van in de tram naar Bergen in de tram naar f Deze O. A. C. wordt 't volg&od seizoen een' Egmond gestapt, waardoor hij vandaar per rijtuig naar Bergen moest rijden. In plaats van om 8 uur kon hij daardoor pas om 854 uur met zijn voordracht aanvan- gen. De heer Hoksbergen deelde een en ander mede. Spr. zette mede uiteen dat het Kerkconcert, mej. Dona, de heer Spaargaren en spr. de overtuiging had geschonken dat er in Bergen naast zijn voor weldadigheid ook zin voor kunst bestond. onderafdeeling van den N. H. V. B. De lei ding blijft berusten bij de Alkmaarsche com missie. De O. A. C. bestaat uit twee afdeelingen In de eerste aid. spelen: R. K. „A. F. C. I, Quick I, Go-Aheao I en Alcmaria IIin de tweede afd. A. F. C II, Quick II, Go-Ahead II en Alcmaria III. Verschillende wedstrijden zijn reeds ge speeld. Gisteren werden gespeeld Quick I— Go-Ahead I (uitslag 7—2), Quick IIGo- Ahead II. en Alcmaria II—A. F. C. 13—0. OP DE VOORDRACHT. De heer J. J. Poll te Worroerveer staat als lo. 3 op de voordracht voor onderwijzer in de gymnastiek aan de Spreeuwenparkschool te Amsterdam. AANGEHOUDEN. Zaterdag werd te Amsterdam aangehouden cp verzoek van de recherche alhier, J C verdacht van oplichting van een jas ten na- deele van den heer J. Clóeck, alhier. Hij wordt in verzekerde bewaring gehouden. NOORD HOLLANDSCH GRONDCRE- DIET HYPOTHEEKBANK TE ALKMAAR. In de heden gehouden Algemeene Vergade ring werd' de balans en winst- en verliesreke ning goedgekeurd het dividend over 1918 be- paala op 10 pet. BIOSCOOP „NOVUM." Als hoofdnummer wordt deze week in dit theater vertoond een boeiende dramatische schets, getiteld: „De Smet van het verleden." De inhoud is geen opgeschroefde historie, maar een verhaal naar net leven, dat door het ongekunstelde zeker de aandacht verdient. Jacqueline Lormont moet tot haar groot verdriet afzien van haar huwelijk met Robert de Size, als blijkt, dat op het verleden van haar geliefde moeder inderdaad een smet rust. De vrouw is echter tot inkeer gekomen en heeft zich geheel gewijd aan de opvoe ding van haar dochter. Een verdacht indivi du uit vroeger tijd wil zich meester maken 'van de juweelen van Mevrou wLormont, over valt en doodt baar en dan komt door de dag bladen het geheele verleden van het slachtof fer aan bet licht. Jacqueline verneemt natuur lijk ook alles en besluit het verdere van haar 'even in een klooster door te brengen. Aan haar moeder zal zij echter altijd blijven den ken als aan een goéde vrouw. De hoofdrol wordt op uitstekende wijze vertolkt door Fabienne Fabrèges en de ande re artisten voltooien het geheel op interessan te mania*. Een film die zeker een bezoek waard ia. ALKMAARSCH BIOSCOOP-THEATER. fa de eerste plaats wordt de seriefilm „De bevrijdster» der Maatschappij" voortgezet. De bezoekers krijgen weer een nieuw avon tuur van de aardige flinke meisjes te zien. Mona Sals en Betty Klrby weten nu een ge- wetenlooze dokier in handen van 't gerddit te leveren. De mooie heldere beelden, ae goe de öttceneering en 'f pittige spel van de ami)nlvol gddeède actrices doen de belang stellenden deze film met aandacht volgen. A Ia hoofdnummer volgt dan „De groote frclnbrand" waarin Joseph Delmont een goe de vertolking geeft van den arbeider Witten. De frclnbrand is eigenlijk niet 't voornaamale van deze film. Dal is meer het confliet dat is ontstaan tusschen Witten en den Ingenieur Maas. Fn voor al het leed, dat deze laatste den arbeider aandoet, neemt deze geen wraak, maar hij redt vrouw en kind van den ingenieur bij een groote spoorwegramp. Verder een Amerikaansche klucht met juf frouw Tipsy ia actie en mooie opname van Frankrijk in winterkleed. VLEKTYPHUS. Om de uitbreiding der vletóyphtis en an dere ziekten, ontstaan door de hoogst ge vaarlijke kleer- en hoofdluizen tegen Ie gaan, heeft de gezondheidscommissie, in overleg met B. en W., besloten hier tér stede een barak te plaatsen, waarirf lijders aan huid ziekten door geschoold verplegend personeel onder geneeskundig toezicht met een snel- fcuur, welke nog geen geheelen dag vergt, ge nezen kunnen worden.- Wij verwijzen belanghebbenden naar een in dit nummer geplaatste advertentie. BUROERLIJKE STAND. GEBOREN: 8 Maart. Pieter, z. van Willem Ploeger en Grietje Roos. 9 Maart. Alida, d. van Johann Glttlieb Schaaf en AlLda Butter. OVERLEDEN: 8 Maart. Clasina Jacoba de Boer, 1 jaar. 10 Maart. Johannes Maria Smorenberg, 66 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 10 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 11 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 766.9 te Biarritz. De laagste stand van den barometer 752.5 te Skagen. s VERWACHTING. Matige, tijdelijk wellicht krachtige zuide lijke tot westelijken wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, zelfde temperatuur. ROEPING. Van dit stuk van den heer B. D. F. Pekel haring uit Bergen1 bad; gisteravond in de Har monie de opvoering plaats. De zaal was nage noeg geheel bezet Men was schijnbaar wel benieuwd naar dit werk van' een oud-stadge noot. De voorstelling begon een' half uur te laat, De auteur heeft zijn stuk genoemd „Roe ping" een modem drama in vier bedrijven. De titel deed heel wait moois en1 interessants ver wachten, doch de auteur is oi. niet in staat gebleken' het conflict dat hij voor oogen had, uit te werken. Na twee bedrijven zonder ver band, volgen twee uiterst gebrekkige imitaties van de twee laatste bedrijven' van „het Zeven de Gebod'' van Herman Heijermans Jr. De prachtige voorstelling hier enkele jaren gele den in de Kermisweek van dit stuk gegeven, heeft toen bepaald op den heer Pekelharing, evenals op ons een diepen indruk gemaakt. Engel' uit het Zevende Gebod' vonden wij in zijn stuk terug ais Mie, de kamerverhuurster, doch welk een weerzinwekkend type is er hier van gemaakt. Verschillende tooneeltjes zijn mislukte copieën. En wat bij den grooten Heijermans zoo trof, deed hier belachelijk of onaangenaam aan en verried in alle opzichte het werk van een beginnel'ag, die het mé tier van tooaeelschrijver nog lang. niet onder de knie heeft Mr. C. P van Rossum begint in het maand blad „Het Tooneel" laatste nummer een inte ressant opstel getiteld: „Iets over de techniek der tooneel-schrijfkunst. Wij raden den au teur aan dit eens te lezen'. Misschien' dat dan een eventueel volgend stuk van den drama tisch» auteur uit Bergen meer zal getuigen van gevoel voor degelijke actie juiste maat vap bedrijf en scène en overdachte eig» uit werking van e»' probleeft of conflict! En nu de opvoering! De schrijver had zich zelf geen grooter ondienst (om dit leelijke woord eens te gebruiken) kunn» bewijzen, dan in 'f stuk mee te spel» en nog wel de hoofdrol. Wat wij misschi» in 't stuk nog 'hadden kunn» toejuich», heeft hij door zijn spel bedorv». 't Was alles hoogst gebrekkig als de heer Pekelharing e»ige kijk op tooneel tooneelspel» had gehad, was hij stil achter de couliss» geblev». Betere ver-, zoiging van de faal' had m» toch van den schrijver zeli in de eerste plaats mogen ver wachten. „Ik gaan" „hij zee" „komm»" voor ik ga, hij zei xom» war» b.v. zeer slordige fout» De rol van d» oud» heer Lansberg» werd vervuld door d» heer P Veldt en. op voldo»de wijze. Sommige tooneeltjes war» heel goed. In 't eerste bedrijf was hij te wei nig getroffen door de verpletterende bekente nis van zijn zoon. De andere roll» werd» vervuld door ver schillende led» van het „Vrije Tooneel" (dir. Loevens) Mej. Loevens-Jongejan sprak veel te zacht. H. v. d. Bogaerde en J. v. a. Berg haddm e» paar rolletjes van weinig beteek»is, die niet war» uitgewerkt Veel er van mak» kond» zij niet T. v. Vegte-is vooruitgegaan. Wel is 't wat gaan en staan betreft nog heel erg dilettante rig, maar wij hadd» toch aan hem gewonnen, 't Spreken was beter. Mej. v. d. Berg-Hovestad toonde zich weer een goede beschaafde kracht. Van haar was echter bij beter teg»spel nog veel meer uitge gaan. In haar spel met Alfred durfde zij zich schijnbaar niet te gev». Wat den heer Loev»s bewog» heeft in dit stuf e» vrouwenrol te spel», is ons niet dui delijk. Zoo'n laagstaand schepsel nog te zi» spel» door e» man vond» wij .stuitend Er is bij 't publiek met die rol wel e» goedkoop succesje te behal», maar daardoor mag Loe- v»s, die toch zeker nog wel gevoel voor kunst heeft, zich niet lat» verleid» Wij voor ons geloov» dat als niet de au teur, maar de leider Loev»s met dé rolverdee- ling van dit stuk was belast, de bezetting heel anders zou geweest zijn. Eenige kleinere rolletjes werd» vrij goed vervuld. Het publiek toonde weer opnleu* soms weinig van de situatie te snapp». Het her haalde gelach bij ernstige scenes waa voor verschillende bezoekers hinderlijk. O. (Duiten verantwoordelijkheid van ds RedactU Dé opname in aeitijubrlek bewijst geemzine, dat ik Redactie er mede instemt.) Waarde Red., Naar aanleiding van Uw hoofdartikel van 1.1. Zaterdag, waaruit we niets minder verna men dan dat „Ons Blad" lo. terugneemt zijn onlangs geuitcn ge- lukwensch aan dq burgerij met het be zit van onz» Burgemeester en 2o. e» ..vernietigende beoordeeling" In houdt over het beleid van di» Burge meester, verzoek ik, als getrouw lezer Uwer courant ra als onbekende met den Inhoud van „Ons Blad," ons op de hoogte te willen stellen, hoe ae houding zijner redactie is tegenover het onteg»zeggelijk, openlijk verzet van eeni- gen zijner lézers. Want e» o. 1. achtenswaardig man, hier, em hoofd der geme»te, zoo goed als aan minachting prijs te gévsn zijn beleid (door ons om zijn onpartijdigheid in deze t» zeerste gewaardeerd) als nietsbeteek»end onwaardig voor zijn publiek aan de kaak te steil», kan zeer vèr-strekk»de gevolg» heb- b» t» nadeele van diens zedeujk overwicht. Wanneer toch e» groot deel onzer bur gers „Ons Blad schijnt nogal in de gunst te staan van vete nier) als zijn Re r- 4- r\ 4 r\% n /4 rv» UI in r\ rl fli» rriofprni/i^riil In hr*!* f' Vrnnlu_VlinW rra DF OONFF'i'FNTÏF

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2