MILITAIRE DANSCLUB R. I Keukenmeisje, ienstl een keuken- en blnnemnelsle. netto dienstbode. DIENSTBODE flinke Noodhulp. rs tfif Huidziekten en Viektyphus, ONTBINDING VENNOOTSCHAP. g HUIS te koop gevraagd. JOMGMEMSCH Te koop oen Antiek Eikenhouten Kabinet Amsterdamsche Beurs, van 8 Maart 1919. Noordhollandsch Landbouwcrediet. Openingskoersen van heden. Advertontiën. JOANNES MARIA SMQRENBERG, Marktberichten. Dinsdag 11 Maart, des avonds 7 nor, Degene Noord-Hollandsch Grondcrediot. werl£.st©r. flinke dienstbode, beschaafde Juffrouw Huishoudster Franscho en Conversatielessen COMPAGNON De American Petroleum Company, een Kantoorbediende, Gevraagd een flink Burgerwoonhuis in het centrnm der stad, om met 1 Mei te aanvaarden. KAMEKS gemeubileerde zit- en slaapkamer Heerenhuis Te koop f dacëe zulk ean difffeHS aan verfrou-1 wen toont in dezes „meerdere," dan wordt hem het besturen niet alleen vergald maar feitelijk onmoog'lijk gemaakt. Wenschen de lezer# van „Ons Blad" dit, dan zal 't wel blijken. Houdt U ons s. v. p. hiervan op de hoogte; 't zal zijn nut hebben 1 Uw trouwe lezer, S. P. S. Het bovenstaande heeft natuurlijk niets uit te maken met de kwestie, of bedoelde film èl of niet voor de vertooning gewenscht is. Alkmaar, 9 Maart 1919. Aan den WelEd. Heer Hoofdredacteur van de Alkmaarsche Courant WelEdele Heer, Nu de E. A. Heer Burgemeester 't oirbaai heeft geacht mijn naam en de door mij aan Z.E.A. verstrekte gegevens aan u kenbaar te maken en gij 't nuttig en gepast meent 'daar van gebruik te maken zult gij mij wel een en kel woord in uw blad toestaan. Vooreerst: mijn gang naar 't hoofd onzer gemeente deed ik volkomen uit eigen bewe ging; f plan daartoe kwam bij mij op zon der iemand, wien ook, geraadpleegd te heb ben en uitsluitend met de goede bedoeling, dat geweerd zou worden iets,_ dat mij na rusr tige overweging voorkwam niet in t open baar te mogen worden vertoond. Wat i k deed en wat „Ons Blad" deed, staat geheel op zichzelf, alleen wij trachtten ieder op zijn eiegn wijze het zelfde doel: weering van 't ongeoorloofde, te bereiken. Opgave van Mededeelingen van Maandag 10 De oliemarkt opende heden zeer vast. Ge consolideerde Hollandsche Olie.'Koninklijke Olie openden op vorige koersen. Culturen iets beter, maar met weinig affaire. Scheep vaarten iets luier. Tabakken zonder affaire. Amerika vast voor Steels en Marinewaarden. Maari 1919. Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten overleed heden In het St.| EUsabethsgestlcht alhier de Heer in den ouderdom van 66 jaren. L. H. OBDAM, Kx. test. Alkmaar, 10 Maart 1910. CBJ scferJS to m r-V 1919, dat 5t u bevreemdt (hier -zijt gij objectief), „dat de dame, die over deze niet film jongelui wo verbolgen was, haar met twee op een Zondagavond ging zien". Hier neemt ge dus aan, dat ik, vóór ik de film ging zien, reeds verbolgen was; immers dit is de reden van uw bevreemding, want leggen. Hier vergist ge lijk. Ik ging met mijn zoon en zijn vriend de film zien, in 't goede vertrouwen, dat er geen «waad in die film zat, dat er voor mij en voor die 2 ernstige jongelui de film niet schadelijk on werken. Gij neemt aan? dat ik, vóór ik ging zien, met net onzedelijke bekend was en zegt daar door iets dat een vrouw moet grieven en in mderer oogen neerhalen, uwe toevoóging ,,op een Zondagavond" maakt dit nog erger. Verder gaat uwe bevreemding over 't feit, dat ik de geheele voorstelling bijwoonde en liet vertrok, toen ik er aanstoot aan vond. Wel, M. de R., er zijn onzedelijke voorstel lingen, die door hunne platheid en slechtheid! dadelijk zóó treffen, dat men zijn rug er naar toe keert en weg gaat, er zijn er ook waarvan men, uitgenomen bijvoorbeeld een gerouti neerd journalist, niet dadelijk zulk een indruk krijgt, maar eerst als men een overzicht van 't geheet heeft en eerst dan tot de gevolgtrek king komt, dat zij ontoelaatbaar zijn Toen1 ik begreep, dat deze film schadelijk moet werken1, zoo niet op alle, dan toch op 't verreweg t grootste deel der bezoekers, 'n meening waarin iik gesterkt werd door de uitingen vooral va® he®, die dicht bij 't witte doek zaten, toe® heb ik gedaan wat ik mijn plcüht achtte, zonder daartoe, door wie® ook, te zijn aangezet. Uwe subjectieve beschouwingen te mijnen opzichte zijn onjuist en had Ge achterwege behooren te late®'. Hoogachtend, C. H. M. KRAAKMAN—KORTMANN. [Wat wij ten opzichte van mevr. Kraak man hebben geschreven betrof het volgende: „En thans moge hier, zoo kort en objesr tief mogelijk, mededeeling volgen van het deze week té Alkmaar voorgevallene, dat ten slotte tot een zoo vernietigende open bare critiek op het beleid van onzen burge meester geleid heeft. Maandagmorgen werd de burgemeester op zijn spreekuur bezocht door mevrouw mr. H. P. M. Kraakman, die den heer Rip ping mededeelde Zondagavond met haar zoon en een jongen loge de film Rein heid" te hebben zien opvoeren. Zij. yond deze hoogst onzedelijk en meen- dat de film verboden moest worden. Vol gens bezoekster gaf het publiek door zeer onbehoorlijke uitroepen blijk het gemeene dezer film te genieten en gedroeg het zich bij sommige gedeelten ongepast Do bisgomritec Jbood I'-as commissaris van politie en besprak de film met hem in tegenwoordigheid van be zoekster. De commissaris deelde mede, dat de inspec teur Leurink, die op zijn last de film heeft gezien, deze wèl toelaatbaar vond." En iets verder schreven wij nog: „Ziedaar de feiten, waaraan w als eenige opmerking willen toevoegen, dat het ons bevreemdt, dat de dame, die over deze film zoo verbolgen was, haar met twee jon gelui op een Zondagavond ging zien, de geheele voorstelling bijwoonde en niet ver trok tooi zij er aanstoot in vond. En tevens, dat het ons verwondertj dat de redactie van „Ons Blad", die Vrijdags avonds van de vorige week bij het aan schouwen der film zóó verontwaardigd was, dat zij ostentatief reeds na de 3e acte vertrok, in haar nummer van Zaterdag niet reeds heeft gewaarschuwd, wat voor de bewuste dame-bezoekster toch zeker een wenk had kunnen zijn, de voorstelling op den daar op volgenden Zondagavondavond niet bij te wonen." „Gij schrijft, aldus mevrouw K., „dat het u bevreemdt hier zijt gij niet objectief „dat de dame, die over deze film zoo verbol gen was, haar met twee jongelui op een Zon dagavond ging zien." Mevrouw K. heeft gelijk, dat wij met deze opmerking niet opjectief waren, maar wij hebben du onmiddellijk zelf reeds kenbaa-- gemaakt toen wij schreven, dat wij aan de objectieve weergave der feiten het boven staande als eenige opmerking wilden toevot gen. Vervolgen» tracht mevr. K. op, wij zouden bijna zeggen, juridische spitsvondige wijze, aan te toonen, dat wij aannamen, dat zij reeds verbolgen wr.i vóór zij: de film ging zien. „Immers", zegt mevr. IC, „dit is de reden van uw bevreemding, want dat ik een film ging zien isAocxr u geen reden voor bevreem ding. Taalkundig is 't niet anders uit te leg gen." Wij gelooven, dat mevr. K. hier op haar beurt niet geheel objectief is. Wij toch kunnen uit het door ons hierbo ven geciteerde deel van ons hoofdartikel ab soluut niet lezen dat wij aannamen, dat mevr. K. reeds verbolgen was vóór zij de film ging zien. De toevoeging: „die over de film zoo verbolgen was", werd door ons alleen gebruikt om nader aan te duiden, welke dame wij bedoelden, daar wij zeer goed begrepen, dat het voor mevr. K. minder aangenaam was, wanneer haar naam bij herhaling ge noemd werd. Taalkundig, mevrouw, is onze opmerking zeer zeker anders uit te leggen, wanneer u het zwaartepunt van den zia slechts naar het woord Zondagavond verplaatst. Het bevreemdde ons inderdaad, dat u deze ^hn op sen Tondcgoc '"vrxods, aar u toch von weten dat onder het Zon- agspubliek wel eens minder beschaafde ele menten voorkomen. „Er zijn," zegt 6, „onzedelijke voorstellin gen, die door hunne platheid en slechtheid dadelijk zóó treffen, dat men zijn rug er naar 'oe keert en weggaat, er zijn er ook, waarvan men uitgenomen b.v. een geroutineerd journalist niet dadelijk zulk een indruk 'nijgt, maar eerst als men een overzicht van geheel heeft, tot de gevolgtrekking komt, at zij ontoelaatbaar zijn." Wij willen aannemen, mevrouw, dat uwe 'usschenzin üe bedoeling heeft, de Redactie an „Ons Blad" te sj>aren, die reeds na het rien der derde acte ostentatiu is vertrokken. De vertegenwoordiger van „Ons Blad", ',oo lezen wij in uw betoog, is een gerouti neerd journalist en had dus na de derde acte de geheele slechtheid dezer film reeds in zich opgenomen. 0 zelf moest daarentegen de geheele voor stelling bijwonen vóór u van het ontoelaait- are dezer film overtuigd was. Bewijst niet dit verschil van appreciatie, mevrouw, dat er over deze film op zeer ver- .chillende wijze werd geoordeeld, en kunt u rich dan ook niet indenken, dat er zeer velen waren, die ook na de geheele film gezien te hebben, nóg niet tot de gevolgtrekking kwa men, dat die ontoelaatbaar was? Dat wij nimmer aannamen, mevrouw, dat u reeds verbolgen was vóór u de film zien, kan ten overvloede nog duidelijk •:it het verwijt, dat wij tot „Ons Blad' ten, omdat zij Zaterdagavond niet reeds voor deze film heeft gewaarschuwd, wat voor de bewuste dame toch zeker een wenk had kan ten zijn, de voorstelling op den daarop vol genden Zondagavond niet bij te wonen. Uit deze woorden blijkt voldoende, dat wij aannamen, dat u bij uw bezoek aan het bios- coop-théater met het te vertoonen filmwerk niet bekend was. Wij concludeeren dus, dat onze beschou wingen te uwen opzichte niet onjuist zijn geweest Wij begrijpen volkomen, dat een bespre king der film-historie voor inzendster niet aangenaam was, maar zij mag daarbij niet over het hoofd zien, dat, wie door persoonlijk optreden de aandacht op zich vestigt, aan cri tiek blootstaat. Wij hebben overigens getracht ten opzichte van mevrouw K/aakman zoo objectief moge- onbehoorlijk treden van „Ons Blad" heeft te dankend Red. Alkm, Ct] Alkmaar, 10 Maart 1919. Aan de Redactie van de Alkmaarsche Courant Geachte Redactie. Met genoegen heb ik uw artikd „het ver trouwen opgezegd", gelezen. Uw woorden van waardeering aan het adres van den heer burgemeester, uw recht zetten van de ware toedracht der zaak, alsme de uw woorden van afkeuring over het on- kiesche oneervolle optreden tegen den Burge meester door het orgaan „Ons Blad", heeft mijn volle sympathie. Uw verbazing over het optreden van genoemd orgaan, vind ik, houdt mij dit ten goede, meer of min naïef. De historie heeft toch al te goed bewezen, wat een blad, dat tot adviseurs R. C. geeste lijken heeft, is en durft te doen. Dat een Roomsch-Katholieke vrouw zoo ontsteld kan worden, kan ook onbesproken blijven. Bedoelde vrouwen raad ik aan de moraal theologie te lezen en te bestudeeren van de Heilige de Liguori. Die reine geeste lijke kost werkt versterkend en verkwikkend. Ik wilde echter op een ander feit wijzen. Daar waar „Ons Blad" het vertrouwen heeft opgezegd aan den Burgemeester, daar heeft het in wezen het gezag van den Burgemeester aangetast. Dit blad, dat nog kort geleden zoo schet terde over en1 tegen de revolutionnairen gpest van den tegenwoordigen tijd, pleegt hier een revolutionnaire daad, hitst haar lezers op te gen het wettig gezag, een Bolsjewiek waardig. Met dank voor de plaatsing, EEN KATHOLIEK. ALKMAAR, 10 den f 0 a Mrt. Aangev. 0 paar- 1 koeien f 400 a 640, 120 micht. kalveren f 22 a 30, 7 m. schapen f 50 a 80105 v. varkens f 2— a 2.30, biggen f - a 0 bokken f 0 i kipeieren a ct. NOORDSCtiARWOUDE 8 Mrt. Wortelen f 6.50 a (W- per 100 bos gpode kool f 13.a 0.0, Gele kool 12.20 100 K.Q. Roodekool bult. f 0 a 0, gele f grove üTe'n f 10,62 Deensche witte f 6.—. a 7. neutraal en overzee f<0.—- a LANOEDIJKER GROENTEVEILING, 8 Mrt. Ie s. f 0.— a 0.-—, roode le 2e soort f 0.— a 0.—, stort f O.v- a 0.gele J le soort f 12.75, 2e soort f 0.— a 0.stort f^O.a 0.—witte f 6.—, 2e soort f 0.— a 0.—. Rammenas f 0.-— *>er '00 Kg., Uien f 7.40 a 11.breekpeen f 6.50 WARMENHUIZEN, 8 Mrt. Aardappe len I 0,drielingen I 0, kriel f 0. Nep (buitenland) I 0.a 0.—, Rooda kool f 0— a 13—, Oele f 0,— a 12.75, Witte f 0—, Rhabarber f 0,—*, Wortelen I 6,50 Deensche wittekool f 6—, uitschot ld. f 0.a 0.ld. roode f 0.a 0.I'd. gele f .0 a 0uien f 4.30. a 9.58 BOVENKARSPEL, 8 Mrt. Uien per baal f 0.70 a 3.20, uitschot f 0.40. Mrt Bloemkool soort f 13.1— Heden overleed onze geliefde ©rootvader, de Heer a. de joire, na een kortstondig geduldig lijden, in den ouderdom van 77 jaar en 5 maanden. Dat hij ruste in vrede, is de wensch van ons GEERTJE VAN DUIN en verloofde. ARIE VAN DUIN. KLAASTJE VAN DUIN. PIETJE VAN DUIN. PETRUS VAN DUIN. Breezand, 8 Maart 1919. Heden overleed ten onze huize onze geliefde Vader de Heer na een kortstondig, geduldig lijden, in den ouderdom van 77 jaar en 5 maanden. Dat hij ruste in vrede is de wensch van ons. 9. VAN DUIN. A. VAN DUIN—dbJono. BREEZAND, 8 Maart 1918. DANKBETUIGING. De ondergeteekende betuigt langs deze zijn oprechten dank aan Dr. Wittherink, de Directrice en de Zusters van het Stads Eiekenhuis voor de zorgzame behandeling aan zijn overleden vrouw betoond. VADER. Sehip Zanderbunrt. Alkmaar, 10 Maart 1919. Voor da vele blijken van belang stelling, nndervondan bij het over lijd en van den heer Heiloo, 10 Mjaart 1910 WIJN. Allan, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wjjlett den heer j. S. SCHREUDER, gewoond heb bende en overleden te Heilao 11 Febr. 1919, worden verzocht daar van opgave te doen vóór 1 April 1919 aan N. BROWWER, Rijks straatweg, te Heiloo. in de Harmonie. die gisteravond bïj W. MOOIJ een verkeerde BONT meegenomen heeft, wordt beleefd doch dringend verzocht deze terug te brengen UITENBOSCMSTRAAT II. Hypotheekbank te Alkmaar. De DIRECTIE bericht, dat het 22ste DIVIDENDBEWIJS betaal baar is met f 10,ten kantore der Vennootschap, zoomede ten kantore van de bekende Corres pondenten Gevraagd een heldere Mej. VBT, Langestraat 36. Keukenmeisje gevraadg. Mevrouw MICHIELS te Bergen aan Zee vraagt met 1 Mei een net cu flink dat goed kan koken. Zich aan te bieden Villa „de Dennen,!, Bergen aan Zee. Gevr. tegen 16 Maart in BER GEN in een gezin zonder kinderen goed kunnende werken en koken. Br. ond. lett. T, HAAN's Boek- bandel Bergen (N.-H.). Dames WOUTMAN te Bergep aan Zee vragen in hua kinderpen sion tegen 25 Maart of Iets later Mevrouw CLOUS, Metiusgracht 10, vraagt met 1 Mei a.s. een Zich aai te melden avonds tussehen 7 eu 8 uur. voor de morgenuren. KINNEMERSTRAATWEG 04. In Alkmaar wordt tegen 1 Mei of 1 Juni een zeer goede gevraagd. Loon f 250 en waschgeld. Brieven onder L 724, bureau van dit blad. Oevraagd In klein gezin een nette of hulp ln de huishouding. Zich aan te melden bij den Heer A. J. VEURMAN, H. d. school te Moerbeek (Nieuwe Niedorp). Gevraagd zitk. en slaapk.) tegen 1 April. ~r. onder lett. E. B .B. aan NIJGH ft v. DITMAR, Haag. Mevrouw KOOLSCHMIDT, Wilhelminalaan 10, vraagt zoo spoedig mogelijk een Mevrouw FRANSSEN, Keetgracht 1 (naast de Stadswi:rf), vraagt een voor dag en nacht. GEVRAAGD een van do P.G. om in klein gezin de geheele huishouding op zich te nemen. Loon naar overeenkomst. Fr. brieven onder Ietter V732, bureau van dit blad. GEVRAAGD van middelbaren leef tijd bij alleenwonend persoon. Adres J. VAN SCHOORL Sr., Vaikoogerdijk, gem. St. Maarten (N.-H.) per les 5 een uur 75 ct., twee lessen per week 1 1.Brieven onder Z 734, bureau van dit blad Gevraagd op een exportkantoor aan den Langendijk een een goede hand schrijvende en eenig- zlns bekend met boekhouden,voor den tijd van een maand. Brieven ouder C 737 bureau van dit blad. GEVRAAGD een net MEISJE of JUFFROUW ala voor een op te richten PENSION te BERGEN. Br. onder letter W 714, bureau van dit blad. GEVRAAGD aan de Electrlsche Wagen- en Rij tuigmakerij van Jac. MASCUfe, Rijksstraatweg, Heiloo. Schermerweg 70, alhier, vraagt voor het rijden met de petroleum- wagens. Aanbieding In persoon. BIEDT ZICH AAN: goed bakend met boekhouden. Brieven bureau van dii blad onder N«. K T23. Brieven mèt inlichtingen onder B 736 bureau van dit blad. De Heer, m. kl. zw. knevel, gekl, in don kere demi ea grijze hoed, welke op den achtersten wagen van de tram naar Haarlem stond, wordt vr.verzocht zijn adres op te geven aan de juffr. welke in Heiloo uitstapte. Brieven onder lett. K. aan den boekh. fa. Zwaan Zn., Nieuwesloot 77, Alkmaar. te huur gevraagd voor 2 ver- pleugsters. Br. boekh SCHÓLTF.N, Scharloo, onder lett H. ▼oor direct gevraagd Brieven onder M 731 bureau van dit blad. TB MUUR of TE KOOP ge vraagd, bevattende 2 KAMERS beneden, en minstens 4 boven in of nabij Alkmaar. Firma C. IGESZ, Opmeer. Beslist droge EIKEN KACHEL- BLOKKEN gevraagd. Aanbiedingen per 1000 K.Q. onder letter W 733, bnr. v.d. blad. TE KOOP AANGEBODEN een Tlmmernaanscaak, welke een ruim bestaan oplevert, gelegen in •en stadje in Zuid-Holland. Kooper liefst van Geref. beginselen. Br. onder lett. A 735, bur. v. d. blad. Adres te bevragen bur. v. d. blad. - lm bahhen, bij S. KUiLBOER, Bergen bij de ^oedijkervlotbrug. Met het oog op het gevaar, dat ongedierte en huidziekten opleveren voor de Volksgezondheid, een ge vaar, waaraan ook het toenemend voorkomen vau de gevreesde VLEETTPHV8 hier te lande is te wijten, heeft de Gezondheidscommissie met Burge meester en Wethouders overlegd hoe het best deze geyaren voor onze gemeente kunnen worden bezworen. Ais resultaat dezer besprekingen is alhier een barak geplaatst, waarin lijders aan HUIDZIEKTEN door geschoold verplegend personeel onder geneeskundig toezicht met een SAELRCtR, WELKE NOG GEEN UEUEELEA DAG TERGT, genezen kunnen worden, terwijl in- tusschen hun woning zal worden gereinigd of ontsmet. Een en ander geschiedt kosteloos I Ook voor bestrij ding van de in dezen tijd hoogst gevaarlijke kleer- en kootd» luizen, zal hier worden zorg ga- dragen. Daar de behandelirg SLECHTS EENIGE WEKEN alhier kan wor den toegepast, dringt de commissie er MET KLEM op acn, dat zij, die daarvoor in aanmer :ing komen, zich daartoe zoo spoc dig mogelijk bij hun geneesheer o igeven. Wanneer mocht bi jken, dat aan dezen oproep niet v oldoende ge volg wordt gegeven, zal in het be lang der Volksgezondheid TOT KRASSE MAATREGELEN WOR DEN OVERGEOAAM. De Gezondheids-Commissie, Dr. J. DEGINAAR, Voorzitter. COHEN STUART, Secretaris. Bij onderhandsche ..ate, geregis treerd te Alkmaar den 7 Maart 1919 hebben de ondergeteekenden met ingang van 1 Maart j.l. ont bonden de vennootschap van koop handel, ten doel hebbende he« kweeken van rozen, zonale) en aan verwante cuiiun:», benevens het handelen ln deze cultures in den meest nitgebreiden Hn, gevestigd te Alkmaar onder ce firma „M. C. BLAAVW *V opgericht bij acte den 26 Januari 1918 voor den te Alkmaar ge 'estigden no taris Mr. A. P. H. DE LANOE, verleden. De liquidatie zal geschieden door den vennoot A. W. BEER te Amsterdam. Alkmaar, 8 Maart 1919. A. W. BEER. N. G. BLAAUW v 1 STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCL OBlig. .NW.S. t. f 1000' 1918 5 ©blig. N.W.S. van 500/1000 1917 4K dito van f 1000 4 Oblig, dito 3 Vt dito dito 3- dito dito Ned. IndfÜ915„ f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. ©OSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.'Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5, Iwangorod Dombr. GR. 625 4% Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889*90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Crediet«Instelltngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. V. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Uzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mfj. t. Expl. v. Staatssp, Obl. 4)4 Premieieeningeo. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie pCt. Vorige koers 96 89%g 83i/a 70% 64% 537/8 94 94 2S«/s 391/* 28i/* 39% 27yu 26 29Vs 26?/* 587/a 867/, 99 99 188 188 142 100»/, 99'/i 93 1071/, 96ifo 899iè 831/8 705/i 645/i 537/, 94 94i/a 275/x, 39 261/8 261/s 291A, 25»/g 59% 85 Vs 1415/4 100% 995/4 925/s 1061/u 72% 4 35/4 Atchis. Top. S Fé G. v. g. A Deny R. Grande^Spjv. C. v. A. Erie Spw. Mij- Gewone Aand. Kans. City South Railw. Gy. g. dito Pref. A Missouri Kan,. Tex. G. v. A Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Oew. A Union Pac. Railr. Cy. G. g- A. Anaconda Copper C. y. A. km. Car. Foundry Co. G. v. A (mer. Hide Leather Conap. Jriit. Stat. Steel Corp.' C. g. A at. Merc, Marine Cy. afg. nt. Merc- Marine afg. pr. sec. Holl. Petri Cert; v. A Kon. Ned. Mij. t. e. v, Bcffc fa- Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Compania Mercantii Argëntma Cult? Mij, der Voratenlandea f, id. id Winitaand. andélsv. Amsterdam Aand. lad. Han-,....,. lederl. Ind. jjandels kmsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. ■Jederl. Rubber foil. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij.. Aand. Java China Japan Lijn A Kon. Iloll. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb, My. Aand, Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A, Néd, Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam, Deli Comp. Aapd. DolUMaatschappij Aand. Medan tabak-Aand. Rotterdam Deli Aand. Scnembah Tab'ak.Mij. Aand. 'Mij. Gi Sk A Handelsbk. And* Vorige koers 92«/s 91/4 91/4 227/s 23 215/8 21% 51% 85/,, 8% 125/s 12% 961/s 29% 29% 137% 1375/4 133 134 875/8 88 90"/). 92 927/] 8 94 277/8 28% 122 125 241% 249 597 598% 8OS/4 151% 154 2447/8 245 1495/4 1501/4 119 420 426% 18177,1, 181 2195/* 219 188% 188% 105% 4111/4 411 394% 395 209 207 3085/4 310 174 174 235 236 226 226 240% 240 2521/8 251 279% 2925U 280 290 258 508% 230 306% 481% A. DB JOI6. X. S. SOHBEÜDEB, betuig ik mijn hartel^ke^dank. |U| GBSKBTTB, KA MEK»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3