f xO- '3D Tel.-Int. 616. Telegram-adres: Loco. Spreekster: levronw KROM-DE VRIES van Wormerreer Spreker: A. DE TRIES ven Zaandam. Bloemisterij „Rosarium^, Aanbevelend, CAS L. C. DE DOER, Sigarenfabrikant. Platen. e %mmii Dt hengst JBOST" WRIJFWAS KOORN's Thee Openbare Uitvoering Kennisgeving. „Alcmaria", Bezichtig da étalage ai doet dv voordeel. Hetgeen ik niet Verstond. MAATSCHAPPIJ yqqr scheepscrediet Maatschaiipeliik Kapitaal f5.000.000.-, OPENBARE VERGADERING De verpakking waarborgt den inhoud. Tanat DISSOAG verkrjjgbaar 39 cent p. ons. S. D. A. P. Afd. Alkmaar. Caravellis, Kalliston, Ermak, Libanon. f 500.000 5'|a °|o Pandbrieven ECandel in alle soorten a Kapitaal on Reserven f 7,200,000.- CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Onderwerp: De Staten-Verkiezing. Heiloöer Straatweg Zeer groot is ONZE VOORRAAD. - CONCURREERENDE PRIJZEN. - fa. J- HAAKMAN&ZOON, Het is ia.ii tijd om te planten. De Tabals. daalt vanaf 6, 7, 8, 9 -ets. per stukr enz. Dinsdag, Woensdag, Donderdag VAN DER OORD. SCHWARZER. bij K. DE VRIES, Laat. ONTVANGEN: Rij elke hoeveelheid per !|a kilo f 1,80. Ritsevoort 35. voorloopig beschikbaar X'\ Do Opruiming van restanten Sigaren voor duurt voort. Opruiming van alle soorten Sigaretten D. O LIJ, Langestrant BSO, Jb. PELS, 1 K. BESSE, G. DE WIT) BIEFSTUK f 1,30 STUKJES 1,00 LAPPEN 0,90 GEHAKT 0,80 werk m huis. ZUIVERE JAN DE VRIES, Alkmaar. Drogist. Luttlkoadorp. ËleDtrlscbf) KoffiBbranderfi en Theeitanilel. B. KOORN Co. Snaarmanslaan 112, ZUejEBZEHIGINfi „S. G. K." Wfrét dagelijks versch gebakken Vrij entrée. Vrij entrée. berichten hij dezb aangekoekt te heb ben het geheele zeer gunstig bekend staande magazijn Langstraat, alhier, bestaande uit huis houdelijk© en zeer fijne luxe artikelen, welke goederen binnen acht dagen moeten zfln uitverkocht, alles meer dan de helft onder de waarde. Komt allen kn aegt het woort! Vrij entrée. - Vrij entrée. VRIJDAGAVOND 14 MAART a.s., Lezing van Dr. J. C. DE MOOR. UITGIFTE van in stukken van f 1000.— en f öOO.— DE BANK VAN WISSELINK ZAANLANDSCHE BANK Maatschappij voor Scheepscrediet. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE C.Jzn. op Woensdag 12 Maart 1919, 's avonds 8 uur, In het lokaal ,'T GULDEN VLIES" VAN DEN HEER MOOIJ, AAN DE KOORSTRAAT. DEBAT VRIJ. ENTREE 10 CENT. HET BESTUUR. BIEDT AAN: Stam-, Struik- en Klimrozen, Laan- en Sler- boomen, Groenblijvende-en Bloemheesters, Rhododendron's, Azalea's, Vaste planten, enz. Bestellingen worden aangenomen by de BOTERSTRAAT ALKMAAR en aan de BLOEMISTERIJ. :- BELEEFD AANBEVELEND. Voor direct gevr. in le klas Sigarenmagazijn een beschaatde Juflrouw, met zeer goede getuigen. Adres te bevr. bureau v. d. blad. Door aankoop van eefe partij TABAK tegen verminder den prijs, zullen wij ontniddelijk H.N. Rookers hiervan laten profiteeren. Van nu af aan zijn onze prijzen genoteerd Merk ELLINOR RECLAM Sigaartje 4 et. per ^tuk. ZAADMARKT 80, naast dea Zaadhandal. verkrijgbaar bij GEZ. SLAGERS. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. bij VAN SAASEN, ITOMPETOREN. Dakgeld I 21,—, n UITSLUITEND EIGEN „FABRIKAAT. Door het sueces aangemoedigd voor belangrijk lagere prijzen, (aantal stuks) waaronder de bekende merken: Sigarenfabrikant en Winkelier. verkrijgbaar bij: Koningstraat. Spoorstraat. Magdalen enstraat. alles per 5 ons. GEZ. DEEN, Oostenburgerstraat Alkmaar, Lin gerie- en Verstelnaalstera, In alle kleuren. TELEFOON 324. Opgericht t80a FNIDSEN 117-119. Telef. 52, gaat EERST eens kijken in de la BOBT ADKES voor Bollede nlenwe beUeede BTOIXEI, FAEÏÉIJI1S, TAFELS, LEBI- KA3fTEiV, enz. enz. te Groot-Schermer, (Directeur de Heer A. VINK), op Zondag 16 Haart ajs., In het lokaal van den Heer OUWELTJES te Driehuizen. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering v.'S3 uur 's namiddags. dus avonds half aeht, in (je bovenzaal van de yNiE, Kaarten ad 40 cust verkrijgbaar bij K. TER BURG v/h Otto de Waal, Koorstraat-Langestraat. gevestigd te ROTTERDAM. waarvan f 1.000.000.— geplaatst, waarop 10 ®/o .gestort. Directeur i Mr. W. A. RUTGERS. Trustee voer de Pandbrief banders t ALGEMEEN ADMINISTRATIE- ei TRUSTKANTOOR te Rotterdam. aflosbaar vanaf 1925. De Directie bericht, dat zij de inschrijving op voornoemde f 600.600.Pandbrieven openstelt tet den koers van 100 pCL op Woensdag 12, Donderdag 13 en Vrijdag 14 'Maart 1910 van 0—4 ore bij de navolgende kantoren: te ALKMAAR en DEN HELDER; te KROMMENIE eh hare kantoren te ALKMAAR en SCHAGEN, benevens de in het prospectus vermelde kantoren, alwaacr prospectussen en inschrijvirtgsbiljetten. ver krijgbaar zijn, zoomede afdrukken der statuten en Trustaete ter ihzage liggen. ROTTERDAM, 24 Februari 1619. L. Coheri. Achterstraat 8-10 De aandacht wordt gevestigd op de afglfie van Blnnenlandsche Credletbrleven, waardoor In ruim 80 plaatsen In Nederland gelden franoo kunnen worden opgenomen. Winkeljuffrouw gn?r s a lijuu Jartu 11 DOOR DE I AA AFLOOP BAL. OID8KV9BPI D.J. LEV CRI, tal- a Zilversmid, Mieat 22. UITVERKOOP met 20% korfing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4