DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Msêbéé mrêÊL I ;n, mi (i Fimi HERMS DE RIKT No. 59 DINSDAG 11 MAART. I Dit mmvmer tortmt oft 2 blade*. Ew'krf @@H @H W if jrfte AbooDBientspilU HU fOQnitbitoliaf p. 3 naamln \\M, ti. i. poilf IJS» Baw'lisaaisars 5 st Aiiuiutlwlls15 at. 3. ratel,iraatira Itttm taar eiaatiriiate. Br.tf. 8oa&- ea ftaiifilrtnüwll tam. Oostsi fi Zn., UountomM, M 3 Prima ui^s®2i®t f stnks toop 52 ©ent. G#nrig© haadwsrk-si^apeu Tan 16 toop lO^eent» Fa. Ho KRIJNS. Laat 145. V»D»ile «Um M*. *m Bon» te* ■«l>»Vf»!» Provinciaal Moum Alleen prima kwaliteiten. Parjjsche brierem. Binnenland. I Er hebben zich in de Rerlijiwlse Lichtenberg afschrikwekkende tooneelm afge» j - speeld 3it slechte tóbben gediaam omdat rijf ot op kd De staf van de gimMiviste meldt m,, drt1 oogmblik het «te voordeel ia r®, m -- 1 men1 vertrouwt deze tfoepss wMrest niet. Ook saot het aafflaeasaa van frijwiffigMra s»tó£ aefel»®, w@safe as» ss»M® jb^bsSsA w>1 ïssst stad osaslisierd feiteld De- Getto's rijm w©j9 te de nacht® gme feWfiitewadte ««toe»® m de helft daarvan sicfe aan de rijde dér re- explosie» meer die de eastonwt weed' ver- s geplaatst. 111» sneaat ©okfer, dat sS sch< Evflsmlpi i» me» gs%s?S tefjaifeas, raet de fes®- dirag va® alle ter«qp«ss te Bsrligm Esra teijp) I repUfolifcei,3»rhs soMateffi toeft rick gesplitst e gare een gevangen soldaat door ongeveer 30 ai» schen waaronder vél® vwww® mei uaésstós» werd afgemaakt. De huid van het hoofd hing er te greote lappen hij. Eerst had em: vww dm reeda ernstig gewonde met en «es is ftea tok gt- stoken.; waardoor de slagader werd geraakt ©a hij omviel. Hij werd -ter zijde geduwd, maar onmiddellijk daarop wierp» zich e® aantal vrouwen op hem en begonnen hem te vertrap pen. Verder meldt het bericht: ïn de Frank furter Allee werd een gsfgageo soldaat witge kleed op straat gezet m dSam&p werd hem zoo lang met handgxaa&te® gemtpm tot zijn lichaam verscheurd was. Voorts zegt het bericht nog: de feestend te Lichtenberg gaat alles te boven, wat er in die eerste dagen- van de heerschappij der bolsjewi- ki te Moskou is gebeurd Iedere goedgekïeede voorbijganger wordt door het schuim aange vallen, van zijn kleerea beroofd m dt-odgesla- gm. Er zijn reeds e® Meele reeks vaa derge lijke gevallen voorgekomen waaraan vooral vrouwen deskamm. De regeringstroep® driagra fe O. sMï° ting vooruit, terwijl de rpgfead sl:h 5sa Z. m Z. O. richting rófeléi Het is begsisjp'ljpSj dat feawfsa ÖraKS-fiS- les behalve zadteinaig apteésa. Naar em particulier telegram uit Berlim meldt, hadden de Spartadsra gister® ®tesiï® barrikaden gébouwd» m. ward de fcevetesg van Lichtenberg verzacht, tak te blijven. De Spartaciërs schoten uit alle macht, mar de vliegers der regeering ontdekt® deSpart-a- cische artillerie, zoodat de kanonnen spoedig door het regeeringageschnt onder vuur verde* genomen' en de Spartaciira hum stellingen moesten verlaten. In den loop van gistermiddag werd swaar gevochten. Er is prikkeldraad over de straat gespan nen, terwijl die Spartaciêre omgeworpen aan plakzuilen, ijzeren tuinhekken, trottoirbandan en wagens hebben opgehoopt tot bolwerken. De regeeringstroepen schoten met em 15 c.M. houwitser de eene bres na de andere in de barricades. Eindelijk gelukte het em machinegeweer den Spartadschen. mijawer- per op het dak tot zwijgen te brengen. Om 3 uur begonnen de Spartaciërs den terugtocht. Om half vier werd gemeld, dat het de regee ringstroepen gelukt was de Spartaciërs ia Lichtenberg te omsingelen. Vanuit Lichten berg hoorde men zwaar mach inegeweervuur en kanonvuur. Verdachte personen-, die met de wapens in de hand worden aangetroffen, worden dood geschoten. Een kapitein meende, dlat er nog slechte 3000 h 4000 opstandelingen waren eoi hij wilde deze ook buiten Berujn vervolgen. Een nader telegram meldt,,dat de regee ringstroepen zeer krachtig optreden. Gister avond werd1 gemeld, dat zij een- nest van Spartaciërs hebben leeggehaald en er, volgens de nieuwe bepalingen van het „standrecht" onmiddellijk 30 van doodschoten. Naar de Berliner Zeitung a. M. meldt is er volgens de mededeelingen van de politiepre- sident van Lichtenberg, dien de Spartaciërs eveneens zouden doodschieten, doch die la ontkomen, niet aan te twijfelen dat er in Lich tenberg ruim 150 menschsn dm Sparta- ciscben benden tea offer gevalle» irija. Volgens de mededeelihg van dm p&Utie- president hebben de gebeartantesec. in Lich tenberg zich op de volgende wijze afgespeeld: Korf na de inneming van de hoofdgebouwen trok een groep SpartacifirB, 300 tot 400 man, naar het hoofdcommissariaat van politie, waarin soldaten der regeeringatroepaa ver- zehouden. In hoofdzaak men zeer voorzichtig aja, voera! «Ig het ma trozen betreft, omdat sis» op deze wijze al ler- lei verdhdbte eLesemtm kaa tófe». Mas dacht op het oegmfclik vaa ie4?? vrijwilliger, die ziek aaameldt, esa «mbewling van ©ast officier. Minister Geddes heeft in het Britsche La gerhuis medegedeeld, dat de Engelsebeu en bondgenoot» nog ia oorlog zijn m de blok kade van de vijandelijke landen nog dien® te handhaven. In deze blokkade Is em gebied van onzijdigen begrepen, maar de minister hoopte, dat deze bijzondere slagboom vódr vele weken zullen verstrek® zijn, kan worden neergeslagen. De correspondent van de Times te Was hington seint, dart het verzet tegen de volke- renbondovereenkomst op het oogenblik bijna geheel te wijten is' aan het geloof, dat de pre sident den Senaat wil dwingen, als Sseurm kwamm, gem a^nTOrmd' geSpl fsm de siretie's, die vaa pile tea noodlottig wssonsohuwmée msp$bt*dm rfMtfem, ge» onrast ®«er te aS lteb-5kk«pf»- de warne hartm vaa dit volk vaa mmwcheu vol fcravowr. Parijs hersdeent, d® wndm heel» w,. Want, ach, in ega groete levende stad ala de- ze, wie ziet «r de talloeze vrnfiialete», wie iaus Kir:ffi.A6siK. er nog die esizasie zwarte frouvTfigwen^ds waarschijnlijk geen sprake sneer z&l z^a. Het Algemeen Landbouwweekblad nu zegt strakke geelbleeke geaich'm, de bittere redhT getrokken monden van wie aodi meer verge ten zuil»? Zij koeim niet naarjrorm, waar de wereld blij is. kent ze bM. Voor hen is de Métro, de jachtige vsiuïr- grondsche stedstrein, waar allem- wat elek trische lampjea gloren, sa waar in eau hoekje gedrukt ze voortgesleept worden naar do plaats» waar ze arbeiden moeten m voortle ven, "temt voor 't arme leven moet nog hard gewerkt word®, immers bitter klein zijn dé pensioen® voor verminkt® en oorlogswedu wen. Maar de stad Parijs kan niet langer treuren, de diende is vaa te lange® duur gs- Msg lichte levas. over deze kwestie o. a. weett; nu. komt het zorgdeoze het vredesverdrag zonder «.is &dmeni r.. aaa vaa te vonso tepw- Poiadow dei n»vm Mtoren wnd» inde «rate fiutj vrede m TSEJ!!SlllSKlSk«SMtó. pas daarna een bond, dewijl ze üjd moeig«jr riZ^ de oveïeeakomfit k m W van militairen, donker, joyeus, pittig, vermeren. de taxi's, in dndeiooze rij, gonxea w We gelooven niet mis te zijn, dit resultaat De zosïfflïge Boutevara sar- j voor een zeer groot deel toe te schrijven aan den heer R. Vis3er Lz. te Berkhout, die al door in dc weer is geweest, om intrekking do zer wet te verkrijgen. De intrekking der Scheufwet voert tot al lerlei onbillijkheden, zeide dezer dagen iemand, en hij heeft gelijk- Er rijn menschen, die zeer noode scheurden en het toch deden, terwijl anderen het nalieten. De goedwillig® zijn weer het kind van de rek®ing. Volkomen juist. Zoo is 't altijd st, zij die zich het meest iden, i kenden standi waarvan de bespreking® slechte voor e® klein gedeelte in hei op®» baar gehoud® zuil® word®. Aanwezig wa rm de belangstellend®, onder wie zich bevon- d® verscheidene bekmde voormannen uit de christ. arbeidersbeweging werkgevera- kring®, kamerled® m ®kele, hoogleerar® der Vrije universiteit. Na het zing® van emige psalm® werd het congres geop®d door prof. mr. P. A. Die penhorst met e® rede, getiteld: „Van nieuwe ding®." vervolgens verkreeg nlr. Th. Heemskerk, minister van justitie, het woord. Spreker zeide, dat het de taak was van dit weest, zij die zich net meesi goedwillig j kabinet om de maatsdiapsrij te fo&hoed® voor toonden, trokken veelal aan het kertete dad Er zijn menschm, die honderd®, ja zeKÈa duizend® guldens hebbm "vna de d® schmrpüdrt af te koopsa. leses Ütttjg» ge® verg£^diffig„ zegt és Biaisfe», Icfer g» voelt het onbillijke hscmn, Mssöt sis sesa föa eena wel de Sdseurwd uitvoapsss, tai;' g® die aaeasdiaa emsaaia vergotdlag iels; en dsi^tasdimdoer tó echt Parijsche vermindering dl® onbillijkheid wordt dan in Eooverre OM5&£- als gemeeunehappe'djk gedrag® S^taa ■mvoort met luchtig getoeter, m zwoak® ot® de zon nige Sëtee-k liggen. Het is l®teweer in ParijsParijs amu seert zich. De muaic-h®!!* vol, d® cinema's vol, de modieuze lezing® m tea's. Alles evm druk w ri, ssprokca. Clemmoeau wordt be-gezet feoe 5^ lasten kunnen bmig®, enkel door het gevoel, dat mder® evm on billijk behandeld riia, Het gmom® besluit Iqkt ons onder de ge- fev® omstandighed® verreweg het beste, lm neemt onbillijkhed® niet bij voorkeur weg door ze voorf te zetteu ea het getal slachtoffers te vergroot®. Hoe eer werd stop Hun beswaar teg® hef huidige ontwerp is tweeledig; ze vind® de hoofdzaken, te vaag en vreez®, dat het de Vereenigde Stat® zou nop®, heel wat meer te geven dan ze zcwdm krijg®. KORTE BEKICHTEM. j bezocht es beeprf De Duitscfu sociaUseerwgswei ts ia terem enkel lichtelijk oneerbiedig etrsle Using efgihmdelé. wordt geprdbeerd mes rijn tijdelijk anderbro- Bdgië mag rith dsm ,j k® webprekendheid 't slaat aan. Dan 1 g® bij de vastetelSing «ter wesldijke gmsis j wordt er gebabbeld over aea nieuw soort bij «fe praelimioMmi. Shakespeareopvoering in het Théatre-Antoi-1 De verliexm van het Ameri&aamehs k- ne waar sommige spelers vanuit de zaal op- j( de broodrantso®eering DE BROODKAARTEN. Naar uit informatie te bevoegd® olaatse is geblek®, bestaat er ge® grond voor de meening als zoude vermoedelijk in Mei a.s. de broodrantsomeering e® einde nemen m in verband daarmede de broodkaart® ver een ger in Frankrijk bedroeg® 240.197 man. Dit kom® ea de costumca iajzondev apart rijn. in cijfer omvat de dood®, gewmdea, vermisten Het nieuwste vaa 't nieuwe rijn de „Profe- ji dwiin®. ea krijgsgevangeam. tische conferanties" van dea heer Raymond- Ij Voor loop jg is nog ge® sprake van afschaf- Het Amerikaan§di® Sea&sMM Lodge Duncan (d® broeder van de welbeüseade dan- ;j fing der broodkaart, V® zeer bevoegde rijde Vordt nog mede gedeeld, dat zoolang van rijkswege op het brood in het algeme® zooveel wordt toege legd, er ge® sprake van kan rijn het brood- verbruik geheel vrij te lat®. Daarbij komt, dat zoolang er ge® vcldomde acheepsruimte en bunkerkolm zijn, de aanvoer van brood- Mi een debat houd® asei d®s ftsAémi van 1 seres) over de toekomst van Parijs. In de Harvarduniversiteit over h$i door «te Con-1- klassiek gewaad gehuld, d« lokk® in fCTmtie te Parijs aaag®o«nm &cÉweFp-V@l<- hoofdband gewikkeld, de voet® in sandalen, kerenbond. De Opperste Oorlogsraad hedt eea ont werp aangenomen betref lende de voorziening van Duitschland mei levtmmddeUuL De. Raad van Tien sal, indï®® d® kleias mogendheden niet handelbaarder word®, zelfstandig gedelegeerden aanwijsea m hen niet self Uiten kiezen. De Raad van Ti® heeft hei ontwerp tot afschaffing van den dienstplicht in Duiischland aangenomen. In SilezU is een mijnwerkersstaking uit gebroken. De conferentie te Parijs zou reeds een beslissing genomen hebben in zake de vereeni- ging van Duitschland en Duitsch-Oostenrijï. Voor eenige catêgoriën transport-arbei ders te Londen zal waarschijnlijk ie 44 iculeert de ondanisi dit alles typisch-mo- erne figuur op rijn podium. Zijn Ameri- kaansoh-rransche expressies zijn ec& chame te meer hij kent oen P&rijzmaar weet van de caffiffi^aWische leer,, Spr. 'e® sddMerissg vaa- da van deze eer. Het in san mosifflks teak osa dc werk® dezer eommunieten te ksam Hri; fe ds plicht van het Chrirfe?4jks vcih, d& mszlsrn te steun® m tesn ïsterisS. Spreker tegdte ar &a stadmh sp9 sSaS és staat tósasse wel geM osadlg acü. Dsn dezs red®.® zal de rfaat niri Êadica «is teihracte belasting® kunnen. In dit vtrixsucd zal. dit congres zijn aandacht snoet® wijd©» aan dc geestelijke m stoffelijke levensvoorwaarden van ons volk. Hierna hield dr. De Visser, lakiigter vaa Onderwijs, e® rede. Wij word® hier zeide spreker ver- eenigd door iets, dat staat bevm de kerk®, bov® de stand® beven «ie partij®. Deze macht verzekert ons em vruchtbare samen werking. Spreker gaf verder e» beeld van d® In vloed, di® het geloof In Jezun Christus op de meisschfacid helm® kan. Prof. Diep®horat deelde hierna mede, «Jat minister I«fenburg vanmiddag verhinderd waa te kom®. Spreker dankte den. commissar ris der Koningin van Noord-Holland m «i® burgemeester van Amsterdam voor hun teg® woordigheid sprak vervolg®s de verschil- l®de led® van het ministerie toe. Er WCTd beslot®, eea telegram van hulde aan H. M. de Koningin te richt® •Vervolgens zong het congres het „Wilhel mus", waarna deze eerste congres-ver gade- ring gesloten werd. hem te pakkem, terwijl zkh om rijn groot® graan meel beslist onvoldoende is om de small® Angelsaksisch® mond een fijne glim- rantso®eering op te hdfen Oelijk reeds bij, lach plooit. Monsieur Duncan'» ideaal is, dat de ParQzmaars beginn® met hun dwaze ci nema's cal kamerafgevaardigd® to®eel- schrijvers bibliotheken, wat allemaal e® onb®ullig onesthetisch zoo«iie is, n®r e® andere stad te sturen. Van Parijs altesa is toch maar het ideaal te wachten, de interpellatie-Otto over de scheurwet door d® minister van landbouw werd medege deeld, zuil® onze door Amerika geretireer de schep® in de eerste plaats kol® uit Ame rika hebb® aan te voer® wanneer wij over die schep® de vrije beschikking zuil® heb- b® teruggekreg®, en e® groot deel van dan moet® ze aanvang® met 's Z®- die kol® zal benoodigd zijn voor onze fa- vonds te kom® dans® op monsieur ii briek® welke thans door gebrek aan de blijf zoud® hebb® met dé verdediging van het gebouw Belast. De gebeuri®!**® ia de stad1 schijnen de politiemann® »hter ten zeerste ontmoedigd te' hebben, w®t het ge lukte d® Spartaciërs het politiegebouw lm een paar minut® te nem®. Alle beambt® werd® mishandeld met geweerkolv® of de vuist uit het gebouw gedrev® naar verscheid® in dé nabijheid gelegen binn®- plaats® gebracht om daar te word» doodge schoten. Daarbij ging® «ie Spartaciërs zich aan e® onm®schelijke pret te buiten. Zij liet® e®ige der politieambtenaren eerst vrij to® de stakkers echter begonn® weg te loo- eg pen, werd® zij onder gela® v® achter® neergeschoten. De meest® van h® rijn dood, ev®a'ls alle uniformd!rag®de politi1 44 urige werkweek word» ingevoerd Te Londen hebbm bloedige botsingen plaatsgehad uissshen de politie m Ameri- kaansche matrozen. ji voor koop&i, versierd o# mn&beer l - - Liman van Sanders is gearresteerd. j ateliersprijs ongeveer drieiwsaderd - België emhi £14W 1300 mUÜom - voor herstel. O 'menceau beeft met Man gin e.e. ®e- confereerd over «ie organisatie van em leger van inboorlingen. De arbeidersraden van Qroot-Berlijn s-Grav C. A. van Vuur®, te besloten tot hervatting van den arbeid. Volgens de Pall Mall Omzette moet Duiischland 8 milliard oorlogsschadever- goedin^ betalen. bonden. volksmarinedlvlMe te Berlijn is ont- ambten tm deele ook hun familieled®, waaronder vrouw® kinder®, die in het gebouw woond®. Uit Berlijn wordt geseind, dat de zui vering van Neu Kölln stelselmatig geschiedt. Teg® Lichtenberg is nog e® groote actie van regeringstroep® in voorbereiding. Uit ingekomm bericht® blijkt, dat de Spar taciërs v® plan zijn hun hoofdkwartier te Köpenick op te slaan, van waaruit zij dan hun aanval!® teg® Berlijn will® ondeme- m®. Te Dusseldorp hebb® weer bloedige bot sing!® tusschen regeering betoogexs plaats gehad. Volgens e® bericht uit Weimar aan het Berl. Tageblatt zou m® in regeeringskring® ondanks het succes der troep® volstrekt niet optimistisch gestemd rijn. M® meent, dat de onlust® voortdur®d opnieuw zuil® opvlammen, zoolang mm g«® HOQOSTRAAT 0, TELEFOON 491. Zeer coneurreerende prijzen. Ruime sorteering. Eerste klas Schoenmakers. Verwerking vaa uitsluitend de beste grondstoffen En dagsavonds te kom® dans® op Duncan's klassieke» «msua, want alle levens- noodige brandstof niet kunnen wprken Zoo wijsheid wordt geboren uit de beweging en het1 lang de geregelde aanvoer van kol® uit rythme: dat is dus em eerste noodzakelijk- Duitschland niet opnieuw verzekerd is, zal feêid. !i dus slechts e® betrekkelijk klein deel onzer De ®tree is twee franc m je kunt er je e® scheepsruimte voor d® aanvoer van graan alleraardigste fiattevae peflum ©f tunica I en meel beschikbaar blijven. !i WETHOUDERKAMERLID. De „Resid®tiebcxle" meldt, dat de heer A. De rest komt teredsfe HOOGHEEMRAADSCHAP NOORD- HOLLANDSCH NOORDERKWAR TIER. Gedep. Staten van Noord-Holland stellen voor: I. op te richten het hoogheemraad schap g®aamd Noordhollandsch Noorder kwartier; II. vast te steil® e® reglem®t vaa bestuur voor genoemd hoogheemraadschap. Aan de versdhiltende bij dit voorstel ge voegde uitvoerige stukken ontleen® we slechts het volg®de: De w®schelijkheid van een algeheels her- zi®ing van 't b®eer der zeedijken, is na d® watersnood van 1916 algeme® gevoeld. Het ging niet langer aan, zoo meende men, dn verschillende gedeelten der zeewering in on derhoud te laten bij e® aantal onafhankelijk te k®- f van eikand® optredende kleine waterschap- mantels wend® hun guitige profieltjes naar ,1 door de wil dolende klassieke dis- de overal cipel®, die prospectus*® verkoop®, waarin het nieuwe heil h rate® van alweer drie fran» k® wordt aangeboden. Van tijd tot üjd baj eea voor Parfjs fiattee- rend woord van Duncan klettert e® vlot ap plausje em enkel bon-mot vaa den spreker wordt aangevuld door em bon-mot van één van evmtueele loonsverhooging op de ver bruiker? mogelijk te mak®. Naar het oordeel der regeering is de prijs van deze brandstof :1e gestalte zica ten slotte tmigge- g reeds hoog g®oeg zal het confliri dus uit trokken. heeft, kan het luchtig geparfumeer-1 sluitend tussch® werkgevers werknemers de publiek, met zijn faooge hakjes, met rijn I in het verv®ersbedrijf di®® te word» Nuit- kletterende spor®, met zijn geestige gesoig- [j gevochten. neerde mannekopp® nog juist ergens e® thé- i ONVOLDOENDE LEOERINO. de schemering gijjijeug de rapporten, welke van de betrok- Vandaar het voorstel, waardoor men zal van ..«.si kom® tot één, nauw samenhangend geheel, a.s., bij de wethoudersverkiezing, zal hij e® dat zich de technische voorlichting van weten- keuze do®. b j| schapelijk gevormde ambtenaren zal kunn® OEEN VERH*OOODE TURFPRIjZEN. «cww woidottuki geldmiddelö E® dergelijke maatregel zou geheel in strijd rijn met het geld®de waterstaatsrecht. En neerde mannekopp® nog juist ergens select opzoek®, terwijl buit® (Van onz® Parijsch® correspondmi.) (Nadruk verbod®.) PARIJS, in 't laatst vaa Fébr. Het is tenteweer in Parijs. Overal op® balcondeurea, overal veer krachtig voortstapp®de m®sch®, overal stalletjes met Violettes de Parme Mimosa, overal blijmoedigheid. Waarom ook niet? Het is voorbij, voorbij de oorlog, voorbij de zorg® over de geliefd® aan het front, voorbij de angst voor de Go- tha's, voorbij al de ellmde van vier jarm vol leed. En warm koestert de soa «Ie oude lieflijke m sito «ÉteEd «gator wsmmgm de al gaat vall® het avond lev® begint. De auto's snorren door d® avond, In de café's gloei® de gele licht® op. En op d® groot® boulevard z®d® de lange reeks® van lantaarns hun stral® over het asfalt en over het donkere gekrioel der m®schen, die voortgaan, elk met rijn eig® menschenbe- staanrje toch één; vereenigd door die eene gedachteParijzenaar te rijn. DE BELGISCHE EISCHEN. De Raad van Ti® heeft de conclusies van de Belgische commissie tot herzi®ing van het tractaat van 1839 aang®om®. LANDBOUW. DE SCHEURWET IS UITGESTELD. De Minister heeft beslist, dat de Scbmrwet niet zal word® ingetrokk®, maar dat ze tot a.s najaar wordt uitgesteld. In werkelijkheid zal dit niet veel anders be- taken®, dan dat st van feeder afibwaw aees k® autoriteiten" bij d® Opperbevelhebber van Land- Zeemacht zijn ingekomen om trent de legering van dé onder hunne bevelen staande troep®, hebb® de kazernes ba- rakk®, waarin de in hunne vredesstand- plaats teruggekeerde onderdeel® thans huisvest zijn, tijdens de mobilisatie over algeme® zeer geled®; in sommige gamizoe- n® zijn die kazernes of barakken bepaald uit gewoond te noem®. In verband hiermede zuil®, waar noodig, de vereischte verbeterin- g® voorzi®ing® in het logies, die thans reeds kunn® gesdiied®, met spoed word® aangebracht en voor hetgeen verder noodi, is, de geld® worden aangevraagd, opdat ooi deze zoo spoedig de gelegenheid daartoe be staan zal, tot stand zuil® kpmen. TWEEDE CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES. Gister® is te Amsterdam de bije®komst van hef Tweede Christelijk Congres geopmd, die tot Donderdag gehoud® zal word® in het gébouw vaa da Manisch, voer «lm Wer ook zijn daarteg® nog andere bezwar®. Wat dé bijdrage van het hoogheemraad schap in de goot de Provincie verschuldigde betaling® voor r®te aflossing op hare watersnoodle®img® betreft, acht® Gedep. Staten1 het billijk, dat het hoogheem raadschap ge® bijdrage verschuldigd zal zijn in de rrnte aflossing van het bedrag, waarmede de gezam®lijke provinciale le®mg® de som, die noodig is, om 20.000.000 te verkrijg®, zuil® overschrijd®. Di®tengevolge zal de provincie echter, behalve haar aandeel in de r®te aflossing der le®ing®, tot em be drag van 20.000.000, de rmte m aflossing van het meer noodige bedrag van vermoede lijk 1.500.000, geheel voor haar rekening moet® nem®. Weliswaar bestaat de kans. dat het Rijk daarbij het gewest te hulp zal hom®, maar de geldelijke opofferingen, welke de provincie zich tengevolge van den watersnood zal heb bm te getroost®, beperk® zich niet tot de bov®genoemde betaling®. Er kom® nog te hare laste onkost® van noodwaterkeering®, van drooglegging der overstroomde gebied®, van dijkherstelling® enz. Uit e®1 and® vloeit voort, dat de provincie, indim m® aan neemt, dat de nog niet opgenomen geld® te- g® parikoers 5 pet. r®te zuil® kunn» geleend, in het eerste jaar aan rmte sJ I AUMAAISCH COURANT, £XK BTAbiUE. a---..L.n - ven, 1 n,/1I1 iAoual 1(9 1 do inL>rt>o110tlö.OffA AVPf Hp fïPftPMrU'Pf dOOf IlcMVi llvl lUUJfll V6 WGWiltU» I l'Ul u6ö i'cCv.gvuj VU O v p®.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1