DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. sver 1919 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Honderd 0©ü 6H twintigste Jaargang bii Toornitbetiiing p.3 siandgi f 1.65. Ir. i tosti 110» fcwiiiDiraers I ct Mwlmtlwlii 15 et i. recel. frootBre letten naar Dlaatsninto. Br.tr. tl.f. Reek- ei flaodelsirnkkarii Beren. Coster S Zo.. Voordam C 9. Tel. 3 W O E N S l> A 12 IA A R T. Binnenland. Gem engdNienws. Volgens een telegram uit Parijs is men daar in toonaangevende kringen van oordeel, dat men waarschijnlijk een voorloopigen vrede vermijden kan en met Duitschland onrnidr dcllijjc vnede kan sluiten. De opvattingen der verschillende delegaties zijn thans bekend1 en men kan het er dus voor houden dat het thans nog slechts om redactio neels wijzigingen gaat. De oogmerken van de Entente zouden daar bij zóó onwrikbaar zijn, dat de definitieve vrede slechts in geringe onderdeden van een voorloopige vrede zou verschillen. Door het krachtig arbeiden der verschillen de commissies zou men dus thans gereed zijn om een definitieve regeling met de nieuwe Duitsche regeering te treffen. Het werd inderdaad hoog tijd. Want .de honger, de onuiitschakelbare fac tor, die elk gezag ondermijnt heeft in Duitsch land' reeds tot betreurenswaardige gebeurte nissen geleid en wanneer de Geallieerden niet spoedig voldoende levensmiddelen naar mid- den-Eurqpa zenden, ziet het er inderdaad naar uit, dat het Spartacistische ziekte-proces in Duitschland niet meer te stuiten is. Wel neemt de staking af en is in de groote Berlijnsche gabrieken, die buiten de gevechts zone liggen, het werk. weer hervat, maar de terreur der Spartaciërs neemt hand over hand toe. In een Berlijuach volkslogement vonden niarinetroepem niet minder dan 77 roovers bijeen. Verschillende leden van dit illustre gezel schap hadden niet minder dan 10.000 Mark bij zich. De handel in kostbaarheden is zeer leven dig geworden en in enkele buurten wordt de oogst van den opstand met handkarren naar den heler gebracht. Convooien met vluchtelingen vullen de stra ten Zij brengen hun kostbaarste bezit op wa kers naar veiliger wijken. In het Oosten van Berlijh vluchtten vele bewoners voor den hon ger, daar slechts weinigen in de geteisterde buurt voldoende levensmiddelen vonden. De schildwachten in dé binnenstad laten evenwel niemand toe, die geen bijzondere 'papieren ;m vertoonen. Het gevolg daarvan is, dat vele bewoners uiit Oost Berlijn om zich van voedsel te voor zien aan de plundering der magazijnen deel nemen fn de Berlijnsche Morgue liggen reeds 200 dooden, waaronder vele nieuwsgierigen die door verdwaalde projectielen gedood werden. In Westelijk Berlijn is de toestand normaal en nemen velen slechts uit de couranten kennis van de bloedige gebeurtenissen in de Oostelij ke stadswijken. Gisteren zijn de regeeringstroepem de voor stad Lichtenberg binnengedrongen. Tot. nog toe, zoo meldde een bataljonscom mandant/heb ik slechts kunnen vaststellen, dat in het Lichtenberger postkantoor vier sol daten er twee ambtenaren vermoord zijn. De strijd om het politiebureau heeft plaats gevon den in het schaftuur, toen de meeste beambten waren gaan eten. Daardoor alleen was het mogelijk, dat de Spartaciërs het gebouw in- O' -lokkig is 't reeds onjuist gebleken, dat alle beambten vermoord zijn. Van de 20 of 25 meegesleepte beambten- zijn er drie te ruggekeerd, die na door de Spartaciërs ern stig mishandeld te zijn, waren losgelaten. Deze beweerden, dat dé woede van het gepeu pel ^ich hoofdzakelijk tegen de rechercheurs richtte, terwijl het de agenten in uniform on derweg weer liet loop®. Het Raadhuis is door de Spartaciërs weer opgegeven. Op strategische hoofdpunten lieten de Spartaciërs dë huizen der bewoner» ontrui men. Laat in den' avond stonden de arme lieden nog met hun beddegoed en pakken op straat. Kinderen klampten zich huilende aan de moe ders vast, die zelf jammerden over het ver lies van hun inboedel. Medelijdende menschen daar in de buurt boden den armen slachtof fers een onderdak aan. In Lichtenberg moet roote vreugde bij dë burgerij geneerscht ebben toen de troepen ze van het schrikbe wind bevrijdden. In de binnenstad is het, naar gemeld wordt, onrustiger geworden, wat er op wijst, dat" men de vrees koestert, dat de Spartaciërs zich weer tot een guerilla-strijd van de daken zul len bepalen. Reeds meer dan 1200 Spartaciërs zijn ge vangen genomen. Een Wolff-telegram meldt, dat de Sparta- C'ërs hun stellingen in Lichtenberg ontruimen en Westwaarts trachten te ontkomen. De troepen rukten sinds gistermorgen op een breed front tusschen de Landsber, de Frankfurter alle voorwaarts. De eerste-burgemeester van Lichtenberg heeft den minister van rijksverdediging ver zocht, de actie der regèeringstroep® tegen Lichtenberg te stak®" Tot de aangeboden voorwaarden behooren het op de been brengen van een volksweerbaarheid, waartoe ook daar toe in de termen vallende Spartaciërs, zullen toetreden. Verder wordt uitwisseling van ge vangenen alsmede volledige kwijtschelding van straf voor alle Spartaciërs geëischt, die bij de gevechten den regeeringstroep® in handen vielen en in het algemeen hebben mee gevochten, De minister heeft burgemeester berg toegezegd, dat da stad1 op «al worden gaspaard De operaties, die hst ju.,,al kw wil le der bewoners niet wórden afgebroken-. In tegendeel moet ook dit steunpunt der Sparta ciërs grondig gezuiverd worden, opdat de Lichtenbergers zich weer aan hun vreedzame werkzaamheden kunnen wijden. D.e Spartaciërs verliezen ongetwijfeld ter rein maar het is wel te verwachten, dat Zij alle middelen te baat zullen nemen om hun aftocht voor de Berlijnsche ingezetenen zoo afschrik wekkend mogelijk te doen zijn. Uit de Koiradistricten, zoowel uit Opper Silezië als uit het Westen komen weer ongun stige berichtei. Volgens de Lokal Anzeiger heelt de opper burgemeester van Dusseldorp minister Noske verzocht om bloedvergieten te vermijden, een wapenstilstand toe te staan. De burgemeester beloofde tezamen met de Berlijnsche Vollzugsrat een weerbaarheid der inwoners te zullen vormen, die voor rust en orde zal* zorgen'. Minister Noske heeft ge antwoord dat hij slechts van een onvoorwaar delijke overgave wil weten. KORTE BERICHTEN. Uit alle deden van Duitschland worden verklaringen gezonden, waarin van de regee ring wordt geëischt; dat si) onder geen om standigheden de geheele Duitsche handels vloot aan de geallieerden zal uitleveren tegen de toezegging, van leverssmiddelenvoorzienüig foor drie we», Uit Keulen wordt gemeld In de gehou den vergadering van voorstanders van een in het kader van het Duitsche rijk te vormen West-Duitschen vrijstaat uit de landen i aan den Rijn m de aangrenzende gebieden, ^erd in een resolutie de onverwijlde oprichting eerikr West-Duitsche republiek met toelating van een volksstemming in de beirokken ge bieden geëischt. De vredesconferentie komt 14 Maart bijeen. Wilson zal dan tegenwoordig zijn. De beslissing die te Parijs gevallen is, om aan Duitschland het vrijwillige dienststel- sel op te leggen, wordt in Engeland toege juicht, omdat men hoopt dat het tot de ai- schaffing van den dienstplicht in heel Europa zal leiden. De Daily News zegt dat het einde van den dienstplicht in Duitschland het einde van den dienstplicht in heel Europa zal en moet beteekenen. De Daily News verwacht echter niet dat de Entente het voorbeeld dade lijk zal volgen. De nationalistische delegatie uit Zuid- Ajrika vertrekt met het Nederlandscke sa. „Bawean" naar Europa. Clemenceau is van plan om, wanneer hij zich uit de politiek heeft teruggetrokken na dat de vredesproblemen zijn opgelost, een boek te schrijven. Misschien, zeide hij, zal niemand het lezen, maar ik zal het met ge noegen schrijven. De gewezen president Taft heeft op nieuw in een rede te New-Vork verklaard dal het absoluut nOvdig is voor de Ver. Staten om)lid ts worden van den volkerenbond. De Opperste Oorlogsraad bepaalde de kleine mogendheden zes vertegenwoordigers zullen hebben rn de financieele commissie en zeven in de economische commissie. Te Bloemfontein hadden tengevolge va® arbeidersgeschilleu bloedige botsingen met de poliiie plaats. ln het Lagerhuis verluidt, dat de En- gelsch eregeer mg besloten heeft een kanaal tunnel te bouwen. Umberg is door de Oekrajiners gebom bardeerd. De regeering te Weimar willigt de voornaamste politieke en economische eischen der stakers in. - Operst Oorlogsraad bepaalde de sterkte van hei Duitsche leger op 100WO man. De Brusselsche bladen melden, dat ko ning Albert en koningin Elisabeth zich eer lang naar Engeland zullen begeven, waar ze door den' Britschen koning ontvangen zullen worden. De Duitsche nationale vergadering de batteerde over de houding van den staat tot de. kerk, Het heet dat de Raad van Tien de Pool- sche wemchen, oa omvattend het bezit van Daatzig, zai inwilligen. Dc Nbord-Chineeschc vredesgedclegeer- den hebben hun mandaat neergelegd. In de Duitsdie Nat. Vergadering is uit voerig gedebatteerd over godsdienstonderwijs in de schóól. De aanbouw van zes slagkruisers in Amerika is geschorst. Lette® en Litauers besloten samen te werken tegen de bolsjewisten. werd gisteren voortgezet. De bepaling om der Hamer de bevoegdheid te geven, op voor stel van den voorzitter den leden voor een bepaalden tijd den toegang tot de vergadering te ontzeggen-, werd aangenomen met 36 tegen 28 stemmen. Het voorstel in zijn geheel werd aangenomen met 48 tegen 13 stemmen. Zonder stemming werd eveneens aangeno men de voorgestelde verhooging van de ou derdomsrente van 2 tot 3 en van 3 tot 5. Aan de orde was daarna het wetsontwerp tot verhoogiag van het maximum dagloon der ongevallenwet vaa 4 tot 6. De heer H e ij k oo p diende een amende ment in om het te verhoogen tot 8. Dit werd aangenomen met 33 tegen 31 stemmen. Het ontwerp werd afingenomen z. h. st. Vervolgens kwam in behandeling het voor- stel-Troelstra tot instelling eener commissie voor buitenlandsche aangelegenheden. De heer Dreselhuys juichte het voorstel toe als de eerste bewuste uiting, dat 't volk belang heeft bij en dus recht van mede- spreken heeft in de buitenlandsche politiek. Hij klaagde in dit verband over gebrek aan belangstelling voor den volkenbond in het parlement. Spreker zou gaarne de openbaarheid der besprekingen tusschen regeering en commissie beter zieu gewaarborgd. De heer Schaper betoogde, dat de open baarheid door het voorstel niet in het ge drang vord! gebracht en verdedigde het voor stel tegej bezwaren en bedenkingen. De heer Schaper nam het amendement van dë commissie van rapporteurs over, ten einde de redactie zoodanig te veranderen, dat hel mederegeeren van de Kamer in de buiten landsche zaken is buitengesloten. Het amendement-van Doorn om de com missie te verplichten op bepaalde tijden me- dedeelingen te doen aan dë Kamer, werd be streden door de heer® Beumer, Visser van IJzendoorn, Nolens en Schaper. Het amendement-Beumer, om de mogelijk heid van het opleggen van geheimhouding aan de commissie, te schrappen, werd onder steund door den heer Visser van IJzendoorn, doch bestreden door den heer Schaper. Het amendement-Visser van IJzendoorn, om alle leden van de Kamer het recht te ge ven de bijeenkomsten van regeering en com missie bij te wonen, bestreed de heer Schaper als gevaarlijk voor dc bedoeling van het voor stel. Het zou de commissie ontzielen. Ten 5.30 werden de beraadslagingen ver daagd tot morgen 1 uur. NEDERLAND EN BELGIë. Over het bericht, dat dë Belgische autori teiten beslag zouden hebben gelegd op Nedër- landsche binnenvaartschepen, wordt van be voegde Belgische zito< h 1 volgent; medege- ïld: Daarvoor is aan den importeur de ver plichting opgelegd, een gedeelte van den aan voer, zoo noodig, beschikbaar te stellen voor die gemeentebesturen, die daartoe vóór, óf uiterlijk op 28 Maart e.k. hun wenachen aan het R. D. K. kenbaar hebben gemaakt, onder opgave van het verlangde kwantum, dat zij na aankomst der lading wenschen té ontvan gen. De aanvoer der havermout zal omstreeks 10 15 April as. waarschijnlijk plaats heb ben. GESACCHAR1NEERDL SUIKER. Het Bureau voor Mcdedeelingea inzake de voedselvoorziening meldt: ln verband met den gering® voorraad zal door het Rijkskantoor voor suiker geen gewone suiker meer word® beschikbaar ge steld voor hotels, cafe's ea dergelijke, bene vens voor limonadefabriek® en dergelijke, maar zal aan deze soort verbruikers e®e hoeveelheid gesaccharineerde suiker, met „Dubbel zoet word® gedistribueerd. Van dit artikel gev® 50 K.G. de zoetstof van TOO K G. gewone suiker. Deze gesaccharineerde suiker, tamrage- steld uit 99.6 pet. suiker m 0.2 pet. sacharine van 500 a 550-voudige zoetheid, komt voor industrieën daarmede gelijkgesteld® in mindering van het sutkerrantsocB. Ter ver krijging van dit artikel moet mea dan ook k het bezit zijn van e® goedgekeurd levering»- bewijs, waarvoor, evenals bij gewone suiker 30 per 100 K G. gestort moet zijn bij het Rijkskantoor voor staker, Kloveniersburgwal 72 Amsterdam. Gesaccharineerde suiker moei word® aangevraagd als bijsoort. Het verdient aanbeveling, duidelijk op de aanvrage het woord „Dubbelzoet te vermei d® qf speciale formulier® daarvoor aan te vrag® aan het adres Prins®gracht 463, Amsterdam. De gesaccharineerde suiker „Dubbelzoet is uitsluitend verkrijgbaar bij d® heer Koen- raad van Andel, Prins®gracht 463 Amster dam, die daarvoor door het Rijkskantoor Voor suiker als tusschenhaudelaar is aangewezen, en wel als klontjes als kristalsuiker in kistjes van 25 10 K.G. tot de navolg®de prijzen en conditiën. Dubbelzoet Kristal in kistjes van 25 K.G. netto 31.50 per kistje Idem in kistjes van 10 K-G. netto 13.25 per kistje. Dubbelzoet Klontjes in kistjes van 25 K-G netto per kistje. idem ia kistjes van 10 K-G. netto 14.25. Deze prijz® zijn te verstaan voor Am sterdam franco huis, voor alle andere plaat sen franco spoor of boot te Amsterdam. De vracht vanaf Amsterdam komt dus voor re kening van d® verbruiker. De betaling ge schiedt bij vooruitbetaling per postwissel, aangeteekend schrijv® of cheque aan bov® enoemd adres, Prinsengracht 463, Amster- rger m n net aigemem neon® mee lister van rijksverdediging r m burgerij van Lichten- at da stad op alle manier® gt-spaard «leute caiij sip, ikwacsa Siatsi Generaal EERSTE KAMER. De voorzitter dëelde gisteren mede, dat de centrale afdeeling beslot® had onmiddellijk na afloop der vergadering in de afdeeling® ■fe onderzoek® de door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp® welke onder dag- teékening van 7 Maart ter k®nis van de le- d® zijn gebracht. Heden te 10'/« uur zou de cqpstitutie plaats hebbm van de commissie van rapporteurs te 11 ure in openbare vergadering de voort- de beraadslaging® over de zetti mg van de 8taatsDegrooimg (algememe beschouwing®) t eerst zou dan aan het woord zijn de heer Het van Embden De vergadering werd hierna verdaagd tot morgen elf uur. WEEDE KAMER., Da hah»ndëllng van bat vooratel-Lohman &js. m «fri«to# hst m&mmcA mm md» gedurende de bezetting hebben toege ëigend welke door de Duitsche maatschap pij' „Tiefbau Gesellschaft" voor rekening van de „Bergarbeit Gesellschaft" werden geëx ploiteerd. Bij nadering van'den waprasttl- stand werd® de schepen verkocht aan e® zg. Hollandsche Maatschappij, die \jpos deze ge legenheid was geschapen, de „Aanbouw- en Materialen Mpij." Inderdaad ging de heil der schep® den dag vóór, de andere helft en dag na den waprastilstaod aan deze maat schappij over. De bewijz® van de Duitsche exploitatie dezer schep® zijn in handen van de Btegische autoriteit®, die, gezi® deze omstandighed®; aan deze schep® geen ver lof hebben will® gev® naar Nederland te vair®, m ze in beslag hebben genom® Vaa inbeslagneming van werkelijk Hollandsche scheper op grond1 van het angarie recht is dus volstrekt ge® sprake. DISTRIBUTIE VAN VETTEN. De minister van landbouw heeft in e® schrijven aan de geme®tebestur® e® twee tal beschikkingen do® toekom® verband houdende met wijziging®, welke in de distri butie van vett® zuil® word® aangebracht. Tot met 15 dezer zuil® dezcildc vet- soorten in distributie blijven als tot nog toe het geval v/as, maar de samenstelling der beide mélange's zal ietwat zijn gewijzigd. De mélange A, die tot en met 27 Februari 35 pot. boter en 65 pel margarine bevatk bevat thans nog slechts 25 pet boter en 75 pet. margarine, terwijl de mélange B, waarin 65 pet. boter verwerkt was, thans nog slechts 50 pot. botergehalte bezit. Met ingang van 16 dezer zal de mélange A komen te vervall® zal zij word® vervangen door e® betere margarinesoort, welke d® naam zal drag® van supra margarine. Met ingang van dra zelfden datum zal dan de mélange B nog slechts 25 pet. boter bevatten. Te beginn® met 16 dezer zal teg® inwis seling van e® bon der A-mélangekaart niet langer mélange A, maar wel supra-margari- ne word® afgeleverd teg® dezelfde pri; die tot dusver voor de A-mélange gold®. INVOER VAN HAVERMOUT. Naar gemeld wordt, zal getracht word® uit het buitenland havermout aangevoerd te krijgen, omdat de binnmlandsche voorraad geen beschikbaarstelling anders dan voor zie ken gedoogt. Deze geimpofteerde havermout zal door d® handel voor ongeveer 40 c®t per kilo verkocht kunn® word®. De gemeratebestur® die daartoe d® wrasch te kennra gev®, zuil® in de gele genheid word® gesteld, reeds in de eerstvol- grade maand® havermout in hun gemeenten wtentjgfeear te stgUUs, MINDERWAARDIGE BOUILLON BLOKJES. Naar het Rijks Centraal Administratiekan toor voor de distributie van levensmiddel® aan de burgraieesters' heeft medegedeeld, is gebleken, dat in verschillende gemeenten, welke Primu la-product® (bouillonblokjes, jusblokjes en soeptabletten) door tusschen komst van genoemd kantoor ontving®, de winkeliers op de betrokken levensmiddclen- bon bouillonblokjes egz. afgeven, die niet het merk „Primula" drag®, doch het e® of an der inferieur merk, dat zij nog in voorraad hebb®. Hei spn-ckt tan zeil zegt lid R. D K dat dit niet alle® niet geoorloofd is, maar ook, dat hierdoor het doof de Regeering be schikbaar gestelde fabrikaat, dat van uitste kende samenstelling is, in diScrediet wordt gebracht, weshalve aan de burg®ieesters ver zocht is te willen toezien, dat Iviermede niet wordt voortgegaart. - LEGERINGSTOESTANDEN. Naar aanleiding van de slechte IcgeringSr toestand® iii sommige garnizo®® «loeft dc Commandant van het Veldleger aan dc auto riteiten der Landmacht mede, dat bij d® In specteur der Genie goal enkele klac ht is inge komen nopens den legeringstocstand, die toch, blijk®s de aan den Commandant van het Veldleger gezonden rapporten, in ver schillende garnizoenen allesbehalve ^«kleu rig is te noemen. Slechts uit enkele dier raj>- porten blijkt, dat door e®ige commandanten, ter verkrijging van betere toestand® overleg was gepleegd met de betrokken genie-autori teiten In verband hiermede veVzoekt de Com mandant van het Veldleger in den vervolge overleg te plegen met de g®ie, daar slechts door ae handen ine® te slaan, kan worden voorkomen: dat nog langer de -legering niet blijft voldoen aan de minimum-eischen, die daaraan mog® word® gesteld. VEEVOEDERARTIKELEN. Veevoederartikel® welke in Maart wor- den toegewez® zuil® teg® de volgrade prijz® door de Regeering word® «gele verd: Amerik. lijnkoek® 37.50, inlandsche lijnkoeken 37.50, voerboon® 29, voer- erwt® 29, raapkoek® 35, blauwmaan- zaadkoeken 35, haver 23, gerst 23, re- geeringsvoermcel f 22, grina/gries/zemel® 18, gerstafval 18, erwtenpiksel 29, al les per 100 K. G. EEN BURGEMEESTER VERMOORD. Gisternacht, omstreeks twe<; uur, is de bur gemeester van de gemerate Beesd (Betuwe), de heer j. W. Hondejink, doodgeschoten. Op dat uur hoorde de htaer Hoodeiink, wiens slaapkamer in de burgemeesterswo ning is gelegen teg®over de raadszaal, eraig gerucht. Hij schoof het raam op® moet toen zeker hebben gezien, dat e® plank was gelegd over e® sloot naast, het raadhuis een ladder geplaatst tegen d® muur. To® de burgemeester het hoofd en e® gedeelte van het bovenlichaam naar buiten stak, om te zien of er onraad was, viel e® pistool schot. De heer Hondelink werd midd® in het hart getroff®. Zijn zuster, die met hem samenwoont, rad de onmiddellijk ter hulp, maar zij kon niete meer ontdekkep van een moordenaar. De da ders is m® tot nóg toe niet op het spoor. De heer Llondehnk was als burgemeester èn als mensch zeer gezien. Hij is slechte era- en-dertig jaren oud géwordén. ONRUST OP DE BONNENMARKT* Tengevolge van e® bericht uit de „Bak kers-courant" w.i. stond, dat er veel kans be staat, dat. met Mei a.s. de broodkaarten zuil® vervallen, werd veel opschudding verwekt ojj| de bonnenmarkt te Amsterdam. De prijs der kaarten liep onmiddelijk terug van 45 h 50 ct. per stuk tot 5 voor e® guld®. Een bakker, die het krantenuitknipsel on der het zwaar-vette hoofd „De broodkaart® weg" voor zijn winkelraam opgehang® had, wel zoo, dat alle bezoekers der bonn®- markt het duidelijk kond® lezen, werd ge dwongen door de tierrade dreigrade bon- nrasjacheraars het onrustbarrade béricht weg te nem®, De prijs bleef echter laag. Het spektakel verminderde eerst, to® een sterke bereden politiemacht de Jodenbreesimat schoonveegde. VAN HET GOEDE TE VEEL. Zooals m® weet was de kunstorstvoorzie- ning de laatste jar® zeer onvoldoende ra werd van het opgegev® kwantum aan de Kunstmestcommissie slechts e® betrekkelijk gering peremtage toegewezen. Dit is oorzaak geweestf dat d® vorig® zo mer bij vrije opgaaf talrijke landbouwers e® belangrijke hoeveelheid chilisalpeter hebben besteld, drakende bij levering maar e® ge ring kwantum van het bestelde te zuil® ont vang®. Wat blijkt nu echter? Dat het volle kwan tum word® toegewezen ai de m-ststoff® zuil® word® verdeeld naar de ingekom® aanvragen van de verbouwers van verled® zomer. 'f Spreekt vanzelf, dat deze mededeeling nu met gemragde gevoelras wordt ontvangen, te meer, waar de chili 36 gld. per 100 K.G. zal kost®. Er zuil® alzoo landbouwer» zijn, die voor cenige «luizend® guldras aan chili thuis gestuurd zuil® krijg®. In De Veldbode komt de beer S. W IJteel- stein te Siegerawoude teg® deze toewijzing op, gebaseerd op bestelling® van het vorige jaar. De wnstaudighed® van to® vormen vol gens den heer S. nu ge® goede maatstaf van verdeel ing meer. De een, die veel grasland scheurde, zal nu veel n mit«9 k ruiken, terwijl ecu an der, die zijn chili niet meer noodig heeft, ze tegen wil en dank zal moet® ontvang®. Volglms «1® schrijver zou het billijk zijn, huh® de bouwers iu dc gelegrahcid berden gesteld onverwijld een nieuwe opgaaf te doen De heer IJ. zai gaarne inzake zijn plan «vinpailiie betuiging® ont /inge t u-inde in deze e® actie op touw te zett® HET DREIGEND CONFLICT IN DE VEENDERIJEN. Te Coevord® had Maandag naar aanlei- tuniudustrie e® de bestuurders van den Nederlandsch® en Katholiek® Christelijk® Landarbeiders- bond. De arbeiders hadden den eisch laten vallen van den achturig® werkdag ra tevens dra eisch van toonsverhooging van 30 pte. voor het baggeren en 40 pet. voor het turfgrav® en drogen verlaagd. Dc verveners war® echter tot geen enkele concessie bereid en zuilen alle® op dezelfde voorwaard® als in 1918 laten werken. 1 De arbeiders zullen nu uitmak® of ze al of niet zullen «takai I U-dep en morgen zul len in verschillrade platasra in „Turfland" vergaderingen Worden gehouden, waar zij zich vóór-of tegen een staking zuil® verkla- r®. UITVOERING LANOARBEIDERSWET. In een op uitnoodiging van d® heer D. Kooiman, burgemeester van Wormer, te Pur- merend gehoud® vergader mg van burge meesters, wethquders secretariss® der ge meenten in het kanton Purmerrad is met al- gemeene stemmen beslot® aan de gemerate- raden voor (e stellen tot oprichting van één vereeniging voor alle Woelde genierat® te zarnen voor .het uitgev® van plaatsjes in eigendom los land in pacht aan landar beiders. De kosten zullen door de genieraten word® gedrag® in verhouding tot de groot te van haar' grondgebied. E® commissie van verdere voorbereiding wérd bmoemd. VLEKT YPrtUS. De ziekte is te Rotterdam weer geconsta teerd in drie gezinn®. Er is één niraw sterf geval. Met goedvind® van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zijn thans de maatre gelen tegen het voorkom® van vlektyphus, welke in het Zuid-Limburgsche mijndistrid ding van het conflict in de t confer®tie plaets tussdi® de vervenen sedert eraigen tijd war® genom®, weer in- getrokk®. De ziekte is aldaar tot drie geval- f®, waarvan één met doodelijken afloop, be perkt gebleven. Het tweede niet ernstige geval van vlskty- ALKMAARSCHE ODRANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1