V ETDISTRIBUTH. Uitreiking Broodkaarten. Provinciaal Nieuws. Telegrammen vau heden Rechtszaken. De waar». Directeur van het Distributie bedrijf maakt bekend, dat met ingang van 10 Ma-ai a.s. da Melsngé A niet meer ?al nnia: gedlatrfbusw'fl m dat iy de plaats daarvaa mkernen „SUPRA MARGARI NE", -aelta eg «te Melange A kaarten vox den verkocht. Met ingang van 16 Maart sal de Melange B bestaan uu 25 get. boter m 75 get. mar garine. De prijzen van dg suprd margarine zijn gelijk aan die van de Melange A en de prijs van de Melange B zal geen verandering on dergaan. De waarn Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De WAARN. DIRECTEUR van het DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt aan belangheb benden mede. dat DONDERDAG, van 4 34 tot óVss uur de BROODKAARTEN kunnen worden AFGEHAALD aan onderstaande scholen en wei voor de legidmatienummera 6001 en daarboven aan dien Koningsweg, Hoofd der school de heer P. Schipper, en voor degenen die verzuimd hebben hun broodkaarten af te halen, voor de legitima- tinummers 1 tot 6000 DONDERDAG, aan de Nieuwesloot, Hoofd der school de heer A. Wijn. De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. phus heeft zich te 's-Hertogenbosch voorge daan. Te Medemblik is bij een der inwonende ongehuwde verplegers aan hei rijks krankzin nigengesticht vlektyphus geconstateerd. DE HAAGSCHE KAZERNEBRAND. Naar aanleiding van de talrijke geruchten omtrent de oorzaak van den brand in de Oranje-kazerne heeft de correspondent van de Telegraaf een onderhoud gehad met den len ^Tandmeester den heer Spoelstra, die 4 minu- na den brand op hef terrein aanwezig was. Deze verklaarde ronduit, dat het per soonlijk zijn vaste overtuiging was, dat de brand het gevolg was van kwaadwilligheid, De manier waarop de brand is ontstaan en de plaats waar, gaven hem onmiddellijk dien indruk. Concrete feilen, welke op cenig op zet wijzen, ziin op een uitzondering na, ech ter niet gebleken. Het eenige feit, dat aanlei ding geeft om aan kwaadwilligheid te den ken, bestaat hierin, dat de brandput op de binnenplaats, nabij de plaats waar de branr uitbrak en die dus het eerste zou worden ge bruikt, voor onmiddellijk gebruik onklaar was gemaakt. Men had hier een klinkersteen met geweld gewrongen tusschen de water kraan en den zijwand, zoodat de sleutel niet op de kraan kon worden gezet. Na een kort oponthoud was de steen ech ter verbrijzeld en verwijderd. Het is echter heel goed mogelijk, dat men hier te doen heeft met een of andere baldadigheid, welke mis- .schien eenigen tijd geleden reeds is gepleegd, zonder eenigen grond. De heer SpoeTstra ver klaarde verder uitdrukkelijk, dat alle verdere geruchten, welke op eenig opzet wijzen, ab soluut verzonnen zijn. De brandkranen en slangen in het gebouw zelf ziin niet gebruikt, mén heeft eenvoudig gewacht op de brandweer, die toen met eigen materiaal tot het blusschen is overgegaan. Omtrent de oorzaak valt het moeilijk nog iets na te gaan, wijl alles is uitgebrand. Verder vernam de correspondent nog de bijzonderheid, dat gedurende den brancf door de stoomspuiten 2000 liter petroleum en 700 liter benzine zijn verstookt. LOONEN SPOORWEGPERSONEEL De directies der S. S. en H. IJ. S. M. heb ben haar loon-voorstel len betreffende het per soneel der centrale werkplaatsen bij de orga nisaties ingezonden. Deze stemmen geheel overeen met het rapport der Staatscommissie, behoudens een ongunstige afwijking ten aanzien van het loon voor ploegbazen en van voorlieden. Op Dinsdag 18 dezer zal omtrent deze voorstellen een bespreking plaats vin den tusschen de directies en de vertegen woordigers der organisaties, terwijl het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging op Zondag a,s. in Utrecht een .vergadering houdt met het personeel der werkplaatsen, waarin naast het lid der Staatscommissie, Steenhuizen, als spreker zal optreden het hoofdbestuurslid Van Braambeek. DUITSCHE SPIONNAOE. Te Vlissingen is weder een ernstige spion- nagezaak ontdekt. In een woning is in beslag genomen een draadlooze teleeraaf-inrichting, welke daar reeds gedurende ae laatste twee oorlogsjaren was aangebracht ten bate van den Duitscheu berichtendienst. De installatie bevond zich in een bovenhuis, waaronder een bureau der marine is gevestigd. De be heerder van het draadloos station had in den vloer zijner woning een gat gemaakt, waarin de toestellen bij eventueel gevaar konden worden weggestopt. Zoo zouden de toestel len zich dan hebben bevonden in'de zolde ringen van het bureau der marine, waar de politie wel nooit dergelijke verboden toestel len zou hebben gezocht. De zaak is ter onderzoek in handen der justitie te Middelburg gesteld. NEDERLANDSCHE FILMS IN HET BUITENLAND. Naar men verneemt, is reeds geruimen tijd bij de regeering in voorbereiding een plan om films, welke historische of andere blijven de waarde bezitten, te doen bewaren. In verband hiermede wordt thans overwo gen cf het mogelijk is de films die het bezoek van de Koningin en den Prins aan Limburg en Zeeuwsch-Vlpanderen weergéven, ook in het buitenland te vertoonen. BELOONINO VOOR LAND- EN TUINBOUWONDERWIJZERS. Blijkens de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot verhooging der Landbouw- bègrooting 1918. wordt ae vraag of nu door het overnemen vaa het amendement-Teenstra, de belooning van de onderwijzers aan de in den winter 1919/1920 te houden land- en tulnbouwcursussen bp 2 per lesuur is ge bracht, deze-Jjelooning ook niet voor de in den winter 1918/1919 opgerichte cursussen dient te worden toegekend, door den minis ter ontkennend beantwoord/ DE TRIBUNE. Het partijbestuur der communistische partij richt aan de leden een circulaire, waarin het wwMeelt, dkt dé ftaandeete toestand van Del Tribune zoo kritiek is, dat bet bladl nog slechts enkele weken kan worden staande ge houden. Teneinde dit te voorkomen, vraagt het bestuur aan alle partijgenootec het blad zooveel mogelijk door persoonlijke bijdragen' financieel te steunen. GEDETINEERDEN ONTVLUCHT. Zaterdagavond zijn uit bet Huis van Bewa ring te Leeuwarden twee gedetineerden ont vlucht, die door hun goed gedrag het volste vertrouwen hadden Eén van hen is een zeer beruchte rijwieldief, afkomstig uit Amster dam. Zij hebben een sleuteltje van de sieutel- kast, hangende in de slaapplaats der bewa kers weten te bemachtigen en hebben zich toen het bezit verzekerd van den sleutel van de deur der binnenplaats. Eerstbedoelde sleu tel was reeds eenige dagen zoeL Tot heden is geen spoor van de ontsnapten gevonden. DE DREIGENDE STAKIM3 IN DE METAAL-INDUSTRIE. De Amsterdamsche werkgevers, georgani seerd in den „Metaalbond", zullen deze week een bespreking houden, ten einde het ant woord op te stellen op het, door de vijf me taalbewerkersbonden gezonden ultimatum KORTE BERICHTEN. Naar wij v memer,, zal binnenkort de brandspiritus vrij komen. De maximumprijs bedraagt thans 0.70, doch verwacht mag worden, dat na opheffing daarvan de prijs zal daten tot 0.45. Alle distributie-ambtenaren te Steen wijk hebben bericht ontvanger^ met: 1 Mei a.s. ontslagen te zuilen worden. Na dien datum zal hun het voile salaris nog over twee maan den worden uitbetaald. Te Amsterdam is de bewerking voor winkelverlichting opgeh-"- t Voor de 4ae kamer der rechtbank te Am sterdam hebben terecht gestaan de 28-jarige H. J. A. en de 15-jarige J. S. J. B., beschul digd van verduistering van 127.000, ten na- deele van de N. V. Wiegman'a Bank. Uit spraak 25 Maart. Het bestuur van den Ned Journalisten kring heeft besloten de viering van het 35- jarig bestaan van den Kring te doen plaats hebben op 29 Mei aa. (Hemelvaartsdag) te Amsterdam. De Minister van Financiën heeft mei machtiging van de Koningin, ingetrokken het bij koninklijke boodschap van 8 November 1915 ingediende ontwerp van wet tot heffing inzake den looneisch. Dit antwoord zal. Za- eener effectenbelastiw terdag op vergaderingen van de personeelen i Naar verluidt wordt er begin Juni een der fabrieken besproken worden. Bij niet in-1 nieuwe dienstregeling voor de spoorwegen williging der eischen zou dan Maandag a.s. verwacht de staking geproclameerd worden. Van werk-1 Het ontwerp voor een nieuwe Lager geverszijde wordt medegedeeld, dat de kaas groot is, dat M, te Amsterdam tot een staking zal komen. DE VADERLANDSCHE BETOOGINO. De vad'erlandsche betooging, uitgaande van het hoofdbestuur van hef Algemeen Ne- derlandsch Verbond, welke Vrijdagmiddag gehouden zal worden in de groote zaal van „Tivoli" te Utrecht, vindt in het geheele land groote instemming. Uit ongeveer 800 gemeenten kwam bericht, dat zij Vrijdag 14 Maart te Utrecht zullen zijn vertegenwoordigd. Voor elke provincie zal één spreker kort het woord voeren. HOOGER ONDERWIJS VOOR /- ALLE KLASSEN. De senaat van de rijks universiteit te Lei den betoogt in ten adres aan de Koningin de Onderwijswet van minister De Visser is j.l. Zaterdag naar den Raad van State gezondep. De Maas en de Roer zijn de laatete da gen onrustbarend snel gewassen. De Maas- weiden staan geheel onder water, terwijl op enkele gierpontveeren de dienst moest wor den gestaa kt. Van het in beslag nemen van Neder- landsche schepen in België is niets, bekend. De intergeallieerde commissie heeft be sloten om de hoeveelheid zijde-artikelen, welke aan Nederland worden toegewezen, te verhoogen van 300 tot 800 ton. De geassocieerden staan ons een zeep- rantsoen toe van 3000 ton per jaar. De vetrantsoeneering wordt 1 Mei op geheven. Het Rijkskantoor voor rubber zal 1 April verdwijnen. ucn umugi.ui een aures aan ue Koningin ae r_ op 2S Februari j.l. in den Koninklij- noodzakelijkheid van een zoo ruim mogehjjee ken Schouwburg te 's-Gravenhage gegeven Wntef1 o^crwijs voor opvoering van „Tzingani", tooneelstuk van ErLfflna'/W r-liw^iri^n' I ihr* van Riemsdijk, ten bate van het Tehuis ..chaffing oer ccllegegeldvn. voor Onbebuisden, heeft voor de Jtas dier ver- HOOG WATER. De Waal en Merwede zijn buiten de oevers getreden; hierdoor zijn terreinen van ver schillende steenfabrieken overstroomd, zoo dat men de werkzaamheden heeft moeten sta ken, meldt een bericht uit Gorinchem. Doordat ook alle kribben onder staan, heb ben de zalmvisscherijen eveneens den arbeid stopgezet. De veenderijen te Steenwijk en in den ver ren omtrek van die plaats staan door het bui ten hun oevers treden van de vele riviertjes en stroompjes, ten gevolge van het vele* regen water en den steeds heerschenden westenwind geheel blank, zoodat de sedert veertien dagen in vollen gang zijnde arbeid weer gestaakt moest worden. Planken en gereedschappen drijven in het water rond. Komt in de weersgesteldheid geen spoedige verandering, dan zuilen de gevolgen van zeer nadeeligen invloed op de turfproductie zijn. ZWARE ARBEID VAN JEUGBIGE l| eeniging opgebracht 4633,41. a In verband met de mededeeling, dat Hr. Ms. „De Zeven Provinciën den llen' dezer van Nieuw-York zou vertrekken, wordt ver wacht, dat dit paofseischip tegen1 deh 27e Maart a.s. in Nederland zal aankomen. De heer Speenhoff heeft zijn vertrek naar Indië voorloopig nog uitgesteld. De Bond yan Eierkalkers heeft den mi nister van landbouw verzocht, het verbod van conserveering van eieren, zoomede dat van het vervoer van kalkeieren op te lieffen. De Algemeene Groninger Winkeliers- vereeniging heeft een motie aangenomen, in houdende een krachtig protest tegen de in voering van den achturigen werkdag in de winkelbedrijven. Een paar honderd arbeider» van het bruinkolenveld te Heerlerheide der Maat schappij Bergerode hebben wegens een ont slagkwestie den arbeid gestaakt. Te Aalten heeft een ingezetene een aan- slagbiljet uit Dinxnerlo thuis gestuurd r,_ _QM J f kregen om zijn waterschapslasten ten bedra- Door de medi J op het platteland van Fries- ge vanéén cent te voldoen. Daar komt land wordt er op gewezen, dat veel meer j> veej voordeel van! Men zou zoo'n dan vrueger bij jeugdige personen afwijkin-1 aanslag beter achterwege kunnen laten, gen van ruggegraai en been en voorkomen, c £>e Christelijke Besturenbond te Deven- waarvan radicale genezing uitgesloten is. f 1 aSJS Ju 1 tCT heeft deö raa<* verzocht, in verband met d n d'" ip i besmettingsgevaar, de kennis dit jaar niet jeugdige personen te vroeg in dienstbetrek- iei ,.tpn ,lori jL oorzaak ^afwiiHnl^T^mMlHjtJr Tusschm Bwerwi* en Wijk aan Zee is schuwen dc oudersin feze z2r Sorrichffg te Z{?,ndagfvon<1' 601 eigenaardig natuurver en in het belang hunner kinderen. (jfg JHT&S "SS? EEN ZWARTE BENDE. In den laatsten tijd waren inbraken en diefstallen te Gorinchem aan de orde van den nacht in het naburig dorp Sleenwijk. Reeds lang hadden marechaussees en politie eenige gegevens omtrent de vermoedelijke da ders dezer wanbedrijven, evenals van de he lers der gestolen goederen, bestaande uit ietsen, gereedschappen, geiten, kippen, enz. Niet minder dan 12 personen werden verle den week gearresteerd, doch wegens gebrek aan overtuigend bewijs werden zij weer op vrije voeten gesteld. Gisteren zijn echter vijf personen aange houden (waarbij jongelieden van goeden hui ze), die ter beschikking van den officier van 'uatitie te Dordrecht zifn gesteld. Zij moesten weer op vrije voeten gesteld worden wegens ruimtegebrek in het huis van bewaring te Dordrecht. Deze „zwarte bende" moet uit ongeveer 20 personen bestaan. LUITENANT MALL1NCKRODTT. Op verzoek is luitenant Maüinckrott eervol ontslag verleend. Luit. O. A. Mallinckrott deserteerde op 19 September 1916 van zijn korps om te gaan dienen in het Oostenrijksche leger en werd deswege in October 1918, na vrijwillig te zijn teajggekeerd, door den Krijgsraad ver- oordeelcHot 4 maanden militaire gevangenis^ straf met aftrek der preventieve hechtenis. DE ZAAK ARTS-VAN RIJZEWIJK. Naar het Nieuwblad v. h. Noorden ver neemt zal de commissie inzake het onderzoek der kwestie Arts-Van Rijswijk heden de laat ste bijeenkomst houden, waarop getuigen zullen worden gehoord. Heden zal inr. ,P. M. Arts gehoord wor den. DE VISCH-UITVOER. Met ingang van 1 April a.s. zal aan reeders van visschersvaartuigen, tegen intrekking der tot nu toe in gebruik zijnde formulieren, een gewijzigde vergunning tot uitvaren wor den verstrekt. De voorwaarden, waaronder de nieuwe vergunning wordt verleend, zijn dezelfde als die, welke tot nu toe aan de vo rige vergunningen verbonden waren, doch zijn uitgebreid giet de bepaling, dat de ge vangen visch in Nederlandsche havens moet worden aan wal gebracht. De termijn, binnen welken de vaartuigen weer in een Nederlandsche haven moeten zijn teruggekeerd, is onveranderd vastgesteld op 21 dagen, tenzij bijzondere toestemming voor een langeren duur is verkregen. een vuurregen -scheen néér te daten. Drie groote mdeoorsteenen vielen kort daarop ter aarde. De veemarkten te Druten, welke gedu rende de lafste 3 jaren niet mochten worden gehouden, zijn thans weer geoorloofd. Mor gen wordt de eerste gebonden. Te Harlirigen is de nachiagent TIetge bij de uitoefening van zijn ambt door de duis ternis misleid te water geraakt en verdron ken. De eerste Nederlandsche Kathojjjfk en- dag zal te Utrecht gehouden worden op 22, 24 en 25 September e.k. In een horlogewinkel te Tiel zijn 132 gouden ringen gestoten, waarvan 4 in het plautsoeji zijn teruggevonden. De dief, die door een agent gezien is, ontkwam. Door den deurwaarder der directe be lasting te Ulft (Geld.) is bij een O. W.~er al daar de inboedel in rteslag genomen, omdat hij de ooriogswinstbelasting niet wilde beta len. In het sanatorium van de vereeniging tot bestrijding der tuberculose te Deventer zijn 50 wollen dekens, lijfgoed enz. gesto len, ter waarde van meer dan 1000. Het gestolene was niet verzekerd en het bestuur van het sanatorium stond reeds voor een tekort van ongeveer 4000. Het hooibureau te Arnhem heeft, aan de veehouders, die om hooi verlegen zitten, be richt, dat op het oogenblik geen toewijzing van hooi kan worden gedaan, daar de leve ranciers weigeren het noói af te leveren. De burgemeester van Bameveld, baron van Nagell, die jaren geleden reeds als raads lid bedankte, omdat hij beide functiën onver- eenigbaar vond, heeft zich thans candida&t laten stellen door de liberale kiesvereeniging. Ie 's-Hertogenbosch zijn de laatste da gen 28 personen, onder wie elf soldaten en onder-officieren, gearresteerd wegens .ver schillende diefstallen aldaar en in de omge ving. De militairen hadden de militaire ma gazijnen bestolen. Ingetrokken zijn de verbodsbepalingen, ge steld: op de aflevering en het vexvoer van beenderen aan beendérverwerkende bedrijven. Te Middelburg heeft 'n Belg de wouw met wie hij1 geleefd had en die hem niet naar België wilde volgen, 'n stuk van den neus af gebeten. Aan de Egelantiersstraat te Amsterdam is een meubelmagazijn uitgebrand, dat vol gens den eigenaar, den 'heer v. d. Gissen, in een heele week door niemand waa betreden. Er werd niets gered. De marechaussee is de dievenbende, die te 'Nieuwe-Pekela eti omgeving tal van dief stallen pleegde op het spoor. Reeds zijn elf verdachten' m verzekerde bewaring geateld, van wie een aantal heeft bekend. Te Leeuwarden- werden den laatsten tijd im verschillende fabrieken1 en drukkerijen drijfriemen gestolen, Thans zijn de riemen op gespoord in Beets. Twee dieven werden even eens gearresteerd. De politie te Leiden heeft drie bekende inbrekers aangehouden, die van plan waren hun slagje slaan, althans -waren zij in bezit van een volledig stel inbrekerswerktuigen. De jaarbeurs te Utrecht is Zaterdag middag zonder eenig officieel vertoon geslo ten. Zij: werd bezocht door ongeveer 77,000 personen. In 1518 bedroeg dit cijfer 200.000: in 1917 1-10.000. Tb Utrecht is de Bond van Chr, Manu- facturiers geconstitueerd. Een commissie van samenwerking met andere bonden werd be noemd. De Bond sluit zich aan bij den Chr. Middenstand Naar het Hbl. verneemt, staan B. en W. van Amsterdam op het stanapunt, dat vrou wen op denzelfden voet als mannen in aan merking moeten kunnen worden gebracht voor de benoeming van hoofd eener gemengde school. v Naar „Het Vad." veraatn, zou de dis tributie van rijwielbinuen- en buitenbanden opgeheven zijn. Te Zwalle, w&at ia den laatsten tijd vaak per epor aangekomen goederen- gestolen werden, zijn Vrijdag verschillende spoorweg mannen' gefouilleerd, omdat er weer een pak sigaretten zoek was, Het werd bij een hunner gevonden. De man bekende den diefstal. lu den nacht van Maandag op Dinsdag zijn uit het broodbureau te Bussum door het verbreken van een ruit duizend broodkaar ten gestoten. De crisis-enquête-commissie heeft geen besluit genomen om de kwestie over de be voorrechting van een drietal beschuitfabrie ken (wien een betere kwaliteit bloem werd verstrekt, dan andere fabrieken) te onderzoe ken. Aan alle ambtenaren van het levens- middelenbedrijf te Zeist is ontslag aange zegd, pl.m. de helft tegen 1 Juni, de overigen tegen 1 Juli. Met ingang van 1 April wordt opgehe ven het Rijks-kantoor voor koper. Het Rijks-kantoor voor koper wordt opge heven. Koper mag weer vervoerd en afgele verd worden. Verschenen is de wijziging der Gemeen- tewfi en der Wet op de Inkomstenbelasting. Invoering eener gewijzigde grondbelasting zal nog wel eenige jaren duren. w De regeering wenscht nog niet over te gaan tot opheffing van de N. U. M. Het te Deventer op te richten monu ment voor nu wijten president Steyn zal al daar verrijzen op het nieuwe, in verband met den bouw van een gemeenschappelijk S. S. en H. IJ. S. M.-station, aan te leggen groote plein. Binnenkort zal de Amsterdamsche ge meenteraad beslissen over een nieuwe 5 pet. leening van 20 miüioen. De Holl. ijz. Spoorweg-Maatschappij stelt de inschrijving open op 10 millioen 5 pet. obligatiën h 971/4 pet UIT EG-MOND AAN ZEE. Maandagmiddag werd op de algem. be graafplaats alhier ter aarde besteld het stof felijk overschot van wijlen den lieer G. de Groot, in teven gemeenteraadslid. Aan den groeve werd het woord gevoerd door den ZeerEerw. Heer Pastoor van de oud-katholieke gemeente J. v. A. Oord en den burgemeester. I>e oudste broeder van den overledene be dankte voor de bewezen eer. UIT KOEDIJK. Bij dé op 11 Maart j.l. gehouden verkiezing voor een' iid van het Banhestuur Koedijk, door het bedariken van de» heer P. j. Stam, werd gekozen de heer D. v. d. Woude. UIT ST. PANCRAS. In de Maandagavond gehouden ledenver gadering van de Vrijzinnig Democratische Kiesvereeniging alhier werd de caudidatenlijst voor de gemeentcraadsverkiezisig als volgt opgemaakt: 1. P. Bakker, 2. C. Zeegers, 3. Jn. Schuit, 4. A. Hoogland, 5. W. Snel en 6 A. Stammes. UIT WIJDENES. Door een groote groep vrijzinnige kiezers werden voor de aanstaande gemeenteraads verkiezing candidaat gesteld de heeren: C. Duin, J. Oud, M. Bakker Gz., J. Smit Wz., Jb. Klerk, A. Groot, J. Pereboom Jr„ K. Tuinman, J. Bakker Jr., P. Houten, C. Ban- kert Jz. cn C. Godvlict. UIT VENHUIZEN. Door de bouwvereeniging „Willen i» kun nen" alhier is besloten 12 'woningen te bou wen. UIT WlfDENES. De zaak van den heer P. Kool alhier, „Het wapen van Wijdenes" ia onderhandsch verkocht aan den heer C. Visser voor 16000. ZUIDSCHARWOUDE. - Februari. Ondertrouwd: Nicolaas Spaan en Maria Spronk. Getrouwd: Nicolaas Spaan en Maria Spronk. Geboren Willem, z. van Johannes Zwart en Immetje Groen. O v e r 1 e d enAntje Slikker, 70 j. Hendrik Matthijs van Zoon en, 9 j. Corne lia J^ramer, 72 f. Gerrit Kramer, 68 j. EOMQNDBINNEN. Februari. Geboren Martinus Johannes, z. van Johannes.de Roodt en Maria Cornelia Kapi- teijn. Simon Johannes, z. van Cornel^ Wittebrood en Geertruida v. d. Fluit. Wil helmus, z. van Mijs Scholten en* Catharina Bakkum. Gerardus, z. van Petrus van Dam en Dieuwertje Komen. Maria, d. van Her- manus Admirdhl en Jacoba Strik. Oetrouwd: Evert Asjes te Alkmaar en Neeltje Bruin alhier. EGMOND AAN ZEE. Februari. Geboren Trijntje, d. van Jacob Wij- ker en Cornelia Comjn. Cornelia, d. van Cornelia Gouda en Albertje Duin. Alida Maria, d. van Jacob de Graaff en Alida v. d. Plas. Petronella Maris, d. van Lour en» van Duin m\ Engeltje Visser. Phiffppua, z. van Johannes Prins en Anna Zwaan. Guurtje, d. van Hendrik Groen en Kniertje Zwart. O n d e r t r q u w d Arte Prins en Sientje de Groot. - Dirk Wijker en Kiazina Visser. Pieter Groen en Cornelia de Graaff. Ni colaas Gul en Ageda Guijt. Getrouwd; Comelis de Graaff en Cornelia Anna Zwart. Jan Dekker en Arendje Broek. Olof Huiberts en Maria Hopman. Overleden: Leendert Prins, 78 L Klaas Zwart, 75 j. Arie Duin, 52 j Wilhelmina Wijker, 2 j. Jannetje Schol, wed. van Engel Visser, 72 j. Immetje Dekker, 90 j„ echtgen. van Pieter Broek. Pieter Prins, 62 j. Klaas Stam, 10 w. I GRAAN. AMSTERDAM, 12 Maart. Naar de Telegraaf meldt, wordt het uitvoerverbod voor graan uit de Vereenigde Staten bin nenkort opgeheven. CENSUUR OP TELEGRAMMEN. WASHINGTON, 12 Maart. De Ver eenigde Staten en Engeland hebben een overeenkomst getroffen, waarbij de dubbele telegramcensuur vanaf heden wordt afge schaft. De censuur zal alleen plaats hebben in het land van verzending. STRIJD TUSSCHEN POLEN EN DUITSCHERS. BERLIJN, 12 Maart. Bij Laura-Hötte in Opper-Silezië heeft gisteren een botsing [>laafs gehad tusschen een Poolsche afdee- ing van 15 man, die over de grens tracht te te komen, en Duitsche soldaten. Deze laatsten weerden zich, doch wer den gevangen genomen; ze werden later evenwel in vrijheid gesteld 5 Polen en 1 Duitscher werden gedood, terwijl aan beide zijden vele gewonden vielen. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van 11 Maart. DIEFSTAL. Eerst kregen we weer de zaak tegen Piet S., jan P., Frederik K. en Leo K. Na verhoor van een drietal getuigen, Bosch, Evers en den agent van politie J. N. de Boer, bleek dat er, koperdraad van 234 mM. en 3 mM. dikte is vermist en dat het hier aan wezige draad ook juist is van die diktematen en wél 610 M. van 3 ig.M. en 161634 Meter van 2^ m.M. dikte. De President zei dat uit draad dat op P S. en L. K. is bevonden monster is genomen en dat dit dezelfde millimetermaat heeft als het vermiste draad, terwijl de lengtemaat on geveer overeenkomt. De officier van justitie bleef bij zijn eisch en requireerde 8 maanden gevangenisstraf tegen elk der beschuldigden. Mr. de Groot, raadsman, was van oordeel dat op deze dagvaarding niet kan worden veroordeeld en meende dat vrijsprekend von nis zal moeten volgen. GEMEENTERAADSVERKIEZING. Naar wij vernemen hebben de heeren J. de Lange C.Jz., D. A. Luiting en C. -G. Zaadr noordijk te kennen gegeven niet voor een her kiezing als I'd van den -Gemeenteraad in aan merking te willen komen. De Unie-liberale kiesvereeniging zal candi daat stellen voor het lidmaatschap van den Raad de volgende heeren in de aangegeven volgorde: J. de Wilt Dz,, A. F. Thomsen, D. J. Gevers, mr. A. Prins, mr. W. C. Bosman, tnr. P. A. óffers, P. N'. Leguit en P. J. Preijer. DIEFSTAL VAN KONIJNEN. Jozef R., een Belg, wonende te Barsinger- horn, had op 5 Febr. 1.1. twee beste vette ko nijnen gestoten van Albertine Strooband te Barsingerhom. Hij verkocht de gestoten dieren voor 12. Ook staat hij onder verdenking, zich aan diefstal bij anderen schuldig te nebben ge maakt. De O. v. J. eischte 6 maanden gevangenis straf. Mr. de Groot, raadsman, achtte deze straf to zwaar en concludeerde tot het opleggen van een korte gevangenisstraf. VERBODEN VERVOER. Hendrik K., vrachtrijder te Schagen, heeft in het vorige jaar verboden vervoer gepleegd van kaas en aardappelen en wel van 22«kilo kaas en 75 kilo aardappelen. De O. v. J. eischte 10 boete of 10 dagon met verbeurdverklaring van de kaas. VERBODEN VERVOER. Dirk B. van Anna Pauiowna, werd den 28en Oct. vau 't vorige jaar betrapt,op ver boden vervoer van elf zak aardappelen, we gende 490 kilo. Eisch 5 boete of 2 dagen hechtenis es verbeurdverklaring der aardappelen. GELEGENHEID GEVEN TOT WEDDEN. Louis H., reiziger, had op 29 Sept. 1.1. de Alkmaarsche harddraverij Bezocht cn daar had hij gelegenheid aangeboden of gegeven tot wedden. De politieagent Drost had ge zien dat H. aanteekeningen in een boekje Inaakte en na afloop eener rouae geld betaal de. De O. v. J. eischte 200 boete of 100 da gen hechtenis. BELEEDIGING. Albert Jacobus S. uit Den Helder had In December 1.1. dokter Oudendal uit dc Zijpe beleedigd in geschrifte. S., die auto-handelaar is, had den beleedi- Senden brief aan een kennis in Oudesluis oen toekomen, die vervolgens voor doorzen ding aan het adres van A. J. F. Oudendal, arts te 't Zand, gem. Zijpe, zorgde. De in houd van den brief waarin aan dokter Ouden dal werd verweten, zich aan unfaire hande lingen te hebben schuldig gemaakt, gaf den geadresseerde aanleiding tot het Indienen van eene aanklacht. De O. v. J. eischte wegens beleediging in geschrifte 50 boete of 25 dagen hechtenis. MISHANDELING MET DOODELIJKEN AFLOOP. Beklaagde Willem C. en zijne vrouw Trijn tje B., belden te Hoorn, stonden vervolgens terecht. Beklaagde C. omdat hij op 1 Janu ari Antonius Johannes Doffer met een mes V nPDCrkKTTTKT PFRSONFM" w I oBgBBjtl Uil uiuio 8UU""U gte"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2