M Faillissement B. DE JONG Nette dienstbode een Echtpaai zonder kinderen m. gem. zlt-Éapkamer. een Kosthuis SIMON tie appelenlmopian Heerenhuis 9 P.K. Victoria Petr liGinnmotor. Dienstbode. DIENSTBODE, nette dienstbode. STRIJKSTERS. Stadsnieuws Amsterdamscjie Beurs, van 11 Maart 1919. Noordhoilaudsch Landbouworediet. Openingskoersen van heden Advertentiën. Landbouw. Marktberïchteu. OPROEPING. te Bergen. net DAGMEISJE. inrichting Huisduinen (gein. Heider). Verloren een zwarte mof. Flinke werkster Algem. Bewaarschool te Alkmaar. betalend logé Orgel of Pianino Waarschuwing. OEM. LANDHUISJE T© htoop wn mooie bontkraag. TE KOOPI stel eikenhouten Deuren Uit de hand te koop heeft gestoken, wat den dcc'' ten heeft gehad, de tweede beklaagde omdat zij haaf man het me- heeft ter hand gesteld. De doctoren van den Berg en Kortébos gaven be schrijving van de sectie, op het lijk van den verslagene en beschrijven voorts de plaats en afmetingen der toegebrachte wonden, die de oorzaak van den dood van Doffer zijn ge- weest. De getuige Johannes Spel is een buur man van beklaagde en woont ook aan het hier aangegeven, du ar" xc .noest worden gehandeld. Er zijn verzachtende omstandigheden ech ter, terwijl de verslagene zeer ongunstig be kend stond. De eisch is ten slotte tegen Willem C. 6 maanden gevangenisstraf en tegen Trijntje B., zijne vrouw, 1 maand gevangenisstraf. Beklaagde C. vroeg voorwaardelijke straf. Qerritsland. SpeT heeft gezien dat Doffer tot tweemaal toe met geweld de woning van Willem C. binnenging. Den tweeden keer ging Spel daar ook binnen, begrijpende dn4 net niet goed ging. Hij greep Doffer vast en toen die eindelij* buiten was, kon Doffer, gewond zijnde, uie' thuiskomen, doch is, vóór zijn woning be reikt te hebben, neergevallen en thuisge bracht geworden. Reeds spoedig daarna, nog dienzelfden na middag is Doffer, na op dokters advies naar een ziekeninrichting te zijn overgebracht, overleden. Getuige P. B. de Jong, politieagent, heeft de bebloede, hier aanwezige kleeren in beslag genomen alsmede het mes, waarmede be klaagde de doodelijke wonden aan Doffer toebracht. De tweede beklaagde heeft na het voorge vallene, het mes, wa^pan zich bloed be vond, gereinigd. Getuige Aafje Dam heeft de beklaagde C en den verslagene in C.'s woning handgemeen be- het hire De O gezien, doch zij heeft geen mes zien bezigen. Beklaagde Willem C. zegt wel bevreesd te zijn geweest, dat Dojffer den inboedel zou vernielen, maar kon toch niet aantoonen dat een gevafl van noodweer gold. v, J. achtte in geen enkel opzient Opgave van pGt. i 3 K 4K 4 4 5 5 4 3 70ifc 53% Mededeelingen van Woensdag 12 Maart Geconsolideerde Olie waren bij opening van de markt weer zeer vast, doch liepen na derhand wat terug. Culturen en Rubbers flauwer Scheepvaart-aandeelen op vorige prijzen. Tabakken zonder affaire. 222 Zondag 16 Maart hopen de Heer de Heer en Mevr. B. WIJLACKER—POTT hun 30-jarlg huwelijk te her denken. Namens de familie. A. WIJLACKER. Schermerweg 40» DE ALKMAARSCHE FILMKWESTIE. Wij ontvangen van verschillende zijden in gezonden artikelen en andere bewijzen van instemming met ons hoofdartikel van Zater dag j.l. betreffende onze critiek op de hou ding, welke door „Ons Blad" tegenover den burgemeester van Alkmaar weid aangeno men. Wij achten het, tenzij opnieuw ingrijpen noodzakelijk blijkt, wenschelijk, deze film historie thans niet verder uit te spinnen. Verscheidene inzenders trachten van1 deze tegenheid gébruik te maken door ons inge zonden artikelen toe te zenden waarin de katholieke godsdienst wordt aangetast of waarin meafedeeling van woorden en hande lingen van katholieke voorgangers worden gedaan, welke b. i. uit zedelijk oogpunt niet door den beugel zouden kunnen. Wij zullen deze stukken niet opnemen om dat het onze bedoeling niet was en niet is, het Katholicisme aan> te vallen, doch wij ons protest uitsluitend richtten tegen de zeer on redelijke, onbegrijpelijke en ongemotiveerde houding, welke „Óns Bladf' in haar eerste artikelen tegenover onzen burgemeester heeft aangenomen. In haar nummer van gisteravond neemt „Ons Blad" het Maandag door ons opgeno men ingezonden artikel van „Een katholiek" over en trekt daarna duchtig te velde tegen1 Judas (de onderteekenaar van dat stuk) en Jud'a's maat, welke vleiende benaming wij blijkbaar voor onze rekening mogen nemen. wanneer de Redactie van „Ons Blad" er belang in stelt mag zij eens op ons bureau naar de eopie van het Bedoelde artikel komen kijkm. De naam van den schrijver noemen wij haar natuurlijk niet, maar zij zal dan kunnen constateeren, dat dit stuk, toen het ons be reikte, bijna tweemaal zoo lang was dan toen het in onze courant verscheen. Juist omdat wij' van oordeel zijn, d'at het hier niet pro- of contra den katholieken gods dienst maar uitsluitend om de ondermijning van het gezag van het hoofd onzer gemeente ging, hebben wij uit dit door de Redactie van „Ons Blad" nog zoo heftig becritiseerd artikel zooveel mogelijk alles geschrapt naar onze meening den stempel van opzettelijk anti-papisme droeg Dat de Redactie van „Ons Blad" haar uiterste best doet, haar gestrand schee] weer vlot te brengen en dat zij de aandai van haar onverdedigbaar optreden tracht af te tóe-— ,'jor ze fc u: een contra katholieke actie te 6tellen, is Ü)at wij niet zoo dom zijn om voor het door haar aangestoken vuurtje de brandstof aan te dragen ia evenwel iets dat nog veel begrijpe lijker is. CONFERENTIE VOOR INWENDIGE ZENDING IN NOORD-HOLLAND TE ALKMAAR, VAN 18—20 MAART E.K. De Vereeniging voor Inw. Zending in j Noord-Holland houdt in de afdeeling Alk maar een driedaagsche conferentie over haar arbeid op Dinsdag en Donderdag der vol-1 gende week. Sprekers zijn o. a. eenige evangelisten in j Noord-Holland: de Brs. Ds. Boeke, van Schagen, Staverga, van Wieringen en Vos- J kuil, van Edam. Verder Ds. Oberman, van Heemstede, secretaris der Evangelistenschool aldaar, Rev. Thiessen, de heeren van Essen en Henning, respectievelijk van de Rotter- damsche en Ainsterdamsche Stadszending, enz. Den eersten dag gaat het over: „Oude en nieuwe lijnen bij de Inw. Zending in Noord- Holland den tweeden dag over: „De ven houding van gemeenteleden en ambtsdrager" bij de Inw. Zending in Noord-Holland; den derden dag over „Methoden van Stads-evan- jelisatie bij de Inw. Zending in NoordrHol- i vestiging ■en en 1532 De middagen in „Waakt en Bidt", Laat, de avond-evangelisatie-samenkomstea in ds „Harmonie" en Kapel Kerk. LOOP DER BEVOLKINO VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. In 1918 zijn alhier geboren 257 jongens en 232 meisjes, te zamen 489 kinderèn, waarvan 13 jongens en 7 meisjes buiten huwelijk. 5 jongens en 9 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtige oudera, terwijl 2 jon gens en 4 meisjes eldera geboren werden uit ouders, die in deze gemeente woonplaats hadden. Als levenloos aangegeven werden inge schreven 9 jongens en 6 meisjes. Overleden zijn 98 ongehuwde mannen, 75 ongehuwde vroiiwen, 7ö gehuwde mannen, 85 gehuwde vrotfWen, 44 weduwnaars en 52 weduwen, totaal 218 mannen en 212 vrou wen of te zamen 430 personen. 41 mannen en 30 vrouwen zijn alhier overleden, die elders woonplaats hadden, terwijl 9 mannen en 5 vrouwen, die hier woonachtig waren, in een andere gemeente overleden. Het getal huwelijken bedroeg 166, te we ten: 137 tusschen jonkmans en jongedoch- ters, 3 tusschen jonkmans en weduwen, 15 tusschen weduwnaars en jongedochters, 7 tusschen weduwnaars en weduwen, 2 tus schen jongedochters en van echt gescheiden mannen en 2 tusschen jonkmans en van echt gescheiden vrouwen. 5 Echtscheidingen werden ingeschreven. De bevolking, die op 1 Januari 1918 11444 mannen en 11908 vrouwen, totaal 23352 per sonen, bedroeg, vermeerderde door geboorte in de g~rr;r'e 1/69 man trouwen, terwijl zij verminderde oor overlijden en vertrek uit de gemeente met 1479 mannen en 1319 vrouwen, zoodat •;j op 1 Januari 1919 bestond uit 11634 man ten en 12121 vrouwen, totaal 23755 perso nen. Hieronder zijn begrepen de bevolking van et Rijksopvoedingsgesticht, bestaande uit 06 en die van de Cadettenschool, bedragen- ie 120 personen. De geboorte bedroeg 1 op 48; er stierven op 62. .x- STATU1EN GOEDGEKEURD. Met Staatscourant 59 zijn verzonden de tatuten van den Bond van Fooi- en Stroo- andelaren in de provincie Noord-Holland n Provincialen Bond van Vet- en Vleesch- rod. in de provincie iNoord-Holland; alhier, jlhier. LEZING OVER JULIUS CAESAR Men verzoekt ons te melden, dat voor de oordracht over Shakespeare „Julius Cae- - ar", te houden door den heer va? Ameron- en, op 13 dezer, ook des avonds aan de aal toegangskaarten verkrijgbaar zullen -ijn. OPLEIDINO. Blijkens mededeeling van den Inspecteur der Infanterie heeft de opleiding voor ser- geant-majoor-instructeur niet plaats bij de brigades (zie ons nummer van 5 dezer), maar zal die 1 Mei a,s. gecentraliseerd plaats heb ben bij de eerste sdiool voor verlorsofficieren te Amersfoort. OVERDRACHT VAN SCHEURPUCHT. In de zitting der Tweede Kamer van 20 Februari heeft de Minister van Landbouw zich bereid verklaard met dé verdere uitvoe ring der Scheurwet te wachten tot 1 Decem ber a.s. Het blijkt mij, dat vele overdragers en overnemers van scheurplicht daaruit ver keerde gevolgtrekking maken. Daarom zij hier het volgende medegedeeld: De Scheurwet blijft van kracht; alle als scheurplichtig aangewezen perceelen blijven met scheurplicht belast Het eenige dat ver andert, is, dat als datum waarop het scheuren moet zijn afgeloopen, niet langer 15 Maart geldt doch l December 1919. In de verhouding tusschen scheurplicht- overdrager en -overnemer is echter rechtens geen verandering gekomen. Zij hebben te zamen een overeenkomst gesloten, de eene zal scheuren, de andere daarvoor beta- kan niemand hem het ploegen beletten. En waar hij door dit ploegen z ij n deel van de overeenkomst uitvoert, spreekt het van zelf, dat de overdrager verplicht is het andere deel na te komen, d. w. z. het overeengeko men, bedrag te betalen. De Directeur van het Productiekantoor voor Noord-Holland. partij Kan de sdieurplicht-overdrager den over nemer indien deze nog niet heeft geploegd er toe krijgen de overeenkomst ongedaan te maken, dan is dit natuurlijk de meest wen- schelijke oplossing. Niemand kan den overne mer echter daartoe dwingen. Is de scheur plicht eenmaal op zijn land overgegaan en zijn land dus scneurplichtig verklaard, dan BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 11 Maait Frits en Johan, zoons van Jaco bus Hendrikus Oushoom en Hen- drica Josepha Maria Ibink Meien brink. OVERLEDEN: 11 Maart. Johanna Francisca Hemels, 1 j. 12 Maart. Jacob Lutterot, 66 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 12 Maart Medegedeeld door bet Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt Geldig tot den avond van 13 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 761.1 te Biarritz. De laagste stand van den barometer 744.2 te Haparanda. VERWACHTING. noord- mo- tempera- NOQRDSG&ARWOUDE 11 Mrt. Wortelen f 6 50 a 0.— per 100 bos Roode kool f 13.— a 0.0, Gale kool 12.20 100 K.Q Roodekool bult. f 0 a 0, gele f grove uien f 10,62 Detnscbe witte f 6.a 7.—. neutraal en overzee f 0.- a LANOEDUKER ÜROENTtVEII ING, 11 Mrt Bloemkool le s» 0-a 0.roode le soort f 13i—2e soort f 0.— a 0.stort f 0.-— a 0.—, gele le soort f 12.75, 2fc soort f 0.—- a 0.—, sf®rt f^0.a 0.—witte f 61—, 2e Soort f 0.0— Rawraehxs f *>et '00 Kg,, UTea f 5.— a 10.63, breék'pee» f 6.50 PURMEREND 11 Mrt. Aangevoerd 354 ruaderea, waaronder 125 vette 2.— a 2.80, per kilo, 229 melk- en geldekoeien, melk koeien f 350 a 760, geldekoeien f a per stuk, handel stug, 9 stieren 10 vette kalveren regeeringprijs, handel stug. 133 nukht. f 16 a 60,jstug, 30 paarde» f 300 a 800. matig, 772 skhapen en overhouders f a 0 en 20 a 65, 134 vette varkens f 2.a 2.50. stug, 45 magere varkens f 46 a .95, 57 biggen f 30 a 48, stug, 0 zwanen f a 0 stapels kl. fabrieksk. f 0 stapels kl. boerenk., 0 stapels middelbare tax.pr., 0 stapels commissie f r- Eieren 10 a 11. De Heer en Mevrouw OÜS- HOORN—Ibink Melenbrink geven kennis Van de geboorte van hun zoons FRITS Alkmaar, 11 JOHil. Maart 1919. Heden overleed, onze beste Vader en Behuwdvader, de heer Jb. LFTTEBOT, in den ouderdom van 66 jaar. M. J. LUTTEROT. W. LUTTER®T Schalkwijk. Alkmaar, 12 Maart 1919. Langestraat 44. Heden, overleed mijn geaahte patroon, de heer Jb. 1IJTTEBOT. Alkmaar, 12 Maart 1919. F. O. DB MUNK. Heden overleed, na ean smar telijk, doch geduldig lijden, onze jongste lieveling en zusje GERKITJ11, in den ouderdom van 2 jaar en 3 maanden. Alkmaar, 10 Maart 1919. Mej. v. WEELDEREN- M. v. WIELDEREN. D. A. v. WEELDEREN. Zij, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan- of borg tochten bezitten^ geteekend door wij len den heer WILLEM KEIZER te Sint Panera», 2 Maart 1919 over leden, wiens nalatenschap is aan- vaarq onder voorrecht van boedelbe schrijving, worden verzocht hiervan opgaaf of betaling te doen vóór den 22 MAART a.s. ten kantore van den notaris JOHANN W. G. KROON te Zuid-Scharwoudé. De verificatie-vergade ring is bepaald opWOENSDAO 16 APRIL 1919, des morgens 11 uur in het Reehtsgebouw te Alk maar. De vorderingen met de daarvoor aanwezige bewijsstukken moeten ten kantore van den ondergetee- kende curator (Langestraat 82 of Oedempte Nieuwesloot 87/89) wor- ingediend, uiterlijk op 1 April 1919. Mr. J. VERDAM. Alkmaar, 12 81aart 1019. DANKBETUIGING. De ondergeteekendten betuigen hunnen bartel ij ken dank aan familie, vrienden en kennissen en aan het bestuur en leden van O. H. bij ziekte, voor de vele belangstelling ondervonden op 16 Febr. j.l. Oterleek, Maart 1919. J. NIEROP en Echtgenoote. W«rdt gevraagd eeu liefst boven de 16 jaar. Adres WAAGPLEIN B 32. ÖEVEAAQDw.li. der tegen woordige. "a Zogters willende melken, bg P. BAKKER Jr., Zevenhuizea -Helloo. tegen 1 Mei a.s. bij O. KONING, K'uidenier, Heiloo, gevraagd, 1 of 15 April a.s. bij NIEROP, Langestraat 46. devraagd tegen 1 Mei een nette VERDRONKENOORD 81. Eeu alleen wonende Dame te Bergeu-fc innen zoekt met 1 April een eenvoudige voor noodhulp of voor vast, liefst P. G. Br. fr. letter E', adv.-bureau Wed. J. B, DE JONGE, Bergen. Mevrouw CLOUS, Metiusgracht 10, vraagt met I Mei a.s. een Zich aaa te melden avonds tusschen 7 en 8 uur. Op Handelskantoor hier ter sted i is plaatsing voor oek voor correspondentie. Br. fr. onder letter P 748, bureau van dit blad. Aan de wasscherij van S. KROM Schermerweg, kunnen Btljkater* en aankomende atrykatera ge- plaats worden, ook meisjet die daarvoor opgeleid weotcheo te worden. Gevraagd een net om behulpzaam ra zijn in de huis houding en zaak. Adres Café Graanhandel, Zaad- markt 28. GEVRAAGD oen boven 16 jaareenigszins bekend met de banketbakkerij strekt tot aanbeveling. Ziek in persoon of por brief te vervoegen bij B. VOf LMUL LER te Noordnchar woude. Directe indiensttreding gewenscht, maar kan ook later. Voor het Jongenshuis (18 kin deren) wordt GEVRAAGD tegen half April, voor de Huishouding, of Weduwe met doshter boven 21 jaar, of Juffrouw van middelbaren leeftijd. Aanm. b.d. direct. G. A. NIESSINK. Vermoedelijk verloren laatste tram Alkmaar«wBergen. Tegea ruima belooning terug ta bezorgen. Karei de Crootelaan C. 71. Barbtta. gevraagd. Zich te vervoegen Westerweg 49, *9 avonds na half acht. meiDEBiire v. de i,«d«n op DINSDAG 25 MAART 1919, des avonds uur, ln het «ehooi- lekaal Doelenstraat. T« behandelen Rekening en Verantwoording over 1918 Verslag over 19J8. Nstnpaa het bestuur, P.J.O. VAN TÓORNENRUKG1H, Secretaris. INOEN1EOR zoekt tegen I April opname als gedurende eenige maanden. Br. onder lett. E. B. E. aan blIOW v. DITMAR, Haag. Geh. lieden z. k. vragen Br. fr. oud. S 750 bur. dezer Courant. Een IET JOAGMJEJiKOH vraagt Brieven onder motto „Kosthuis" bureau van dit blad. Particulier vraagt goed onderh. van particulier TE KOOP. Brieven met inlichtingen om trent prijs, merk, aantal regis ters etc. onder letter U 752, bu reau v, d. blad. Ee* ieder wordt gewaarschuwd geen geid of goed zonder betaling af te gever., noch geiden te voldoen aan mijn zoon Hendrik Oeealnne daat deze niet door mij worden voldaan of afgeboekt. G. OOESINNE. St. Pancras, 12 Maart 1919. GEVRAAGD te Bergen Binnen, bev..Zitkamer, 2 Slaapk. en Keuken, voor de maand Juni. Br. m. prijsopg. ond. No. 8965 Centr. Adv. Bur, MAX. R. NUNES Amsterdam. Te hnnr gevraagd te Alkmaar of in de onmiddellijke nabijheid een mei 1 Mei te betrekken Ml Uil loop jij eens gauw naar lilt lm cten winkel «n breng wat APPELEN mee. Maar Mevrouw dat is beusch niet noodig, komt eiken dag langs en die heeft uitstekende kwaliteit zooalsstoof peren,, zoete- en zure appelen, sinaasappelen, citroenen enz. en levert alles tegen coneurrcereRde prijzenLevert aan ziekenhuizen en inrichtingen. Zij, die met eenige oud-leden van hier bestaan hebbende Zangver enigingen willen medewer ken tot 't vormen van edn Gemengd Koor, worden uit- genoodigd ter vergadering te komen op VRIJDAG 14 MRT., 's avonds 8 UUR, in de bovenzaal van Café ,,'t Wapen van M u a a t e r", Verdronkenoord. te koop. Aanv.direct, gas, Electrisch, waterleiding, niestw behangen, ge wit, enz., voor- en achtertuin, staande Kennemerstraatweg, koop som f 8100. Aires te bevragen bureau van dit blad. Huurprijs niet hooger dan f 350, Eventueeia buurovemame tegen vergoeding. Aanbiedingea onder L 745 aan het bureau dezer courant. PRIJS f 10.— Adres te bevragen bureau van dit blad. hoogte 2 M. 35 en breedte 2 M., zeer geschikt voor stal of koets hui». Te bevragen KENNEMER STRAATWEQ 168. T© koop een zoo goed als nje iwe met bijbehoorenden aaalatsel. Verder een zware Koekenbreker „O C S", Zujg- en Perspomp „Pyramidt", zware Drijfas, Riemen, Stoelen en Schijven. Te bevragen bij K. RAAT, Noord- Bcemstér. t>l)z«n4er geaahlkt voer kool- froHW, KOEDIJK, groot 0.76.10 H.A., g :naamd „Hen- nebosch". Dadelijk e aanvaarden. Te bevragen bij notaris Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar. Wegens gedaan werk een TE KOOP, zeldzaam mak in tuig, Te bevragen bij C. Appelman Cz., Hulgeudijk, Heerhngowaard. STA ATSLEENIN (SEN. NEDERLAND. «blig. /NW.S: v. f 1000 19Ï8 bligi N.W/.S. v«a-500/1000 1917 dito va* f 1000 @blig. dito dit® dito dito dito Ned. lad. 1915 1000 dito .1916 1000 BUITENLAND, «ost-enrijk. Bel.vrije Kronenr. Jan.kJuli 5 4 4 4 v&bl. 1906 frs. 2500—5000 Iwsmgorod. Dombr. CR. 625 N'icolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Ratkschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889*90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdtd Spw le serie 1904 4 BRAZILIË'. Funding L*. 1898 20/100 5 Provinciale ca Gemeentel Leeningen. Amsferdana 1915 Rotterdam 1915 5 Bank. en Crediet-Instellingen. Amsterdarasche Bank A Nederl'andsche Bank C. V. A. R'otterd. Baakver. Aand. Spoorwegen, Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t; Exnl. v. Staatssp. Okl. Fremieleeningen. NEDERLAND." A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Vorige koers 96 88% 827/, 708/4 64 531/, q4 94 26% 39 Vi 281/a 388/4 261/, 27 29S/4 25Vi, 597/, 86 «7, 99 99 189 189 142 101 995/4 928/, 1075a 72?, 4 95% 89 83 645/f, 935/4 93s/4 26«/g 381/4 251/4 261/, 291/4 251/, 597/, 986/4 «189 "89 142 100?, 1995/4 92?» Atchls. Top. S Fé O. r.g. A Denv R Grande Sjdw. v. A. Eric Spw. Mij. Gewone Aaad. Kans. City South'. Railw. Cy. g. dito Pre'- A Missouri Rans. Tex. G.- v. A. Mexican 2e Èref. A. Soutkern Pac. Gimp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. U/. G. g. A. Anaconda Copper C. v. A. tm. Gkr. Foundry (5*0. G. v. A. mer. Hide Lesïher ©oiijp, Unit. Sfat. Steel Gorp. G g, A. Int. Mere. Marine CV. afg. A., Kit Mere. Marine Mg"' Pr- Ac" Gee. Holl. Petri Cert. V, A. Jon. Ned. Mij. fc Inon Petrol. Mij e. v. Botje. br. eaua Romans Pet£ Compania Mercantil Argenh** Cult1.'Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Plandelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handcjabk. Aand. Amstcrd. Rubber Guit. Mij Aaad. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java Okina'Japan Lijn A. Ron. Holl. Lloyd. Aand. Ren. bied. Stoomb. Mij. Aaad. Ï3em Nieuwe Aand. Ron., Pakctvaari Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aiïad. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij, Nederland A> A.'dam Dili Cdrap. Aand. DelUMaatschappij Aan'd. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand, Senembah Tabak«M(j. Aand. Vorige koers 95Vlt 9'/u 9'Vl» 22 228/4 22 22 537/, 9 8Vi„ 81/4 137/, 137/8 977/, 29'/i« 1377/s 138 134i'/„ 134 888/, 89 921/4 93 93*/t 947/a 27% 277/s 4231/t 124 2698/4 277?» 600 606?» S3 155?» 245 245?» 1508/4 1498/4 119.50 119.50 4231/4 42.3 182 224 192?, 192?» 108?» 109 4131/, 414 395 395 205 205 310 310 1748/4 174 233 V, 2358/i 226 226 240 240 2518/g 251?» 282 2S2 293 295 261 515 2298/4 313?, 315 482 e» WlNTERSTEIJN. GVBiiGD i i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3