Sigaren. Sigaretten enz. ¥i den grooten uitverkooplil: Sneldooa mm 20 korting. ■nm Landbouw werktuigen. MASTER Helskip „Friso"to Alkmaer OTTO DE WAAL ALKMAAR? PLOEGEN it- en last J®» Fa. R. J. Honwing, iraodkast mm. DQGSÜ t (EIS. ui. Hedenavond OPENING Nieuwen Meubelwinkel Snaar manslaan 112. ÜUllUtaftSpiisHl. J. LI ND Hz. Mient 1. TG HG if 1.1. Stans* iisiM-Htii Willem v. Vuure, Giorverspreïders, «7 A. I t f 7,50 A. MEIBOOM, Weide-Eggen. Balk-Eggen. Dl J.L&VER Ij Goud- en Zilversmid, JAN DE VRIES, Alkmaar. Drogist. Luttikoudorp. Fraenkel en Kimmel, Een-» twee-, drie-, Tier-pits echte „Haller" Id verschillende uitvoeringen, tegen scherp concsrreereode pifize^ Mient 16, CARBOLINEUM, Zweedscho Leer, Beuken- en Reolïeer, SCHEEPSPEK, Asphal t-Dakpapier, MASTIEK, Asphalt-nagels, mz. ALKMAAR, MIENT 22. Opgericht 1883. Het oudste en beste r adres 0. LEBBiNG, Overdispad 35, ALKMAAR. Voorhanden een praehtcollectie: Juweelen-Ringen Kettingen CZZ3I Zegelringen Dasspelden Armbanden Broches Scbepweik Servetbanden Bloiisespelden Horloge-Armbanden Mancbetknoopen Etagère-zilY8r Souvenirs Mej. W S. Schilling Piano-Leerares. [tl 5CHOEN -P0LI5M GRATIS-AANBOD heeft goede naam en groot debiet. Greate feestjön m a. In neef XXt Amerl b. De klanten fen Kiker Land bouw- werktuigen. Dijk. Alkmaar. Dijk MIENT C7 telephoon 644. ALKMAAR JE SIQAAE» prima kwaliteit 13 stuks voor f 1,— per kistje van 100 stuks. Beleefd aanbevelend, WILLEM ANSINK. F'otografio VERG ROOTIN G S-INR1CHTING. o a prima zijde voor Blouses en Costuums TOUSSAÏNTSTRAAT 16.1 Alkmaar. Kapitaal 1 100000 MAKELAAR kompt en verkoopt partijen PRIMA BEKENDE MERKEN. Ver beneden fabrieksprijs. Heeft beden aan te bieden: p. mills, 15000 Javas f 70.— 0000 Sterretjes 80. 2000 Signum P, 75.- 2000 Lord Kitchener 40.— 25000 Ako - 90.— 5000 Napoleon(j.a.D.) „108.— 2000 Bok 75.— 1500 Cosmos 70.— 4500 Spinoza 105.— 4000 Baziel Concurrent,, 75. 10000 Victor Hugo 100.— 8000 Ibsen 80. 15000 Modjo 70.- A1 deze bij minstens 1080 franco, contant 2 o/0. Te koop gevraagd: 10000 Holland (Baas) pl.m. f60.— per mille. Een partijtje oncourant of vochtig pl.m. f 30—35 per mille. Br. fr onder K 744, aan het bureau van dit blad. een eenlg reukeloos Jacht- water, onmisbaar bij school gaande kinderen. TELEFOON 324. W. NÉDER KOOR N. SCHOUTENSTRAAT. Tandarts uit Amsterdam, houden iederen Dinsdag sn VrU- d»g preekuur te ALKMAAR, XEiilgbrouvrerstraat D S s. Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1 OEBITTEN goed en billijk. verkrijgbaar ln het UxermagHKlJn Tan tegenover de Steenenbrug, Verkrijgbaar bij: Kantoor: Oudegr. D 26-40. TELIFOON 84. voor het matten "en repareere* van alle soorten «TOELKJt fe Ztndl brlet of briefkaart. Geopend tot 9 uur. Zondags tot 4 uur. yg|4: De DIRECTEUR van het Productiekantoor voor Noord-Holland maakt bekend, dat in verband met de opschorting van de uitvoering der Scheur- wet de Minister heeft ingetrokken de voorschrif ten betreffende de bebouwing van scUeurplichtige perceelen. Thans mogen daarop dus worden verbouwd alle NIET beperkte gewasaén (ook vèevoeder) benevens vroege aardtppelen voor mits daartegenover deel van het gescheurde grasland met late aardappelen, erwten of bruine boonen wordt bezet In tegenstelling met de loopende geruchten mogen bij de teeltregeling beperkte gewassen natuurlijk NIET op gescheurd grasland worden verbouwd. De Directeur van het Productiekantoor voor Noord-Holland, 8. W. DE CLiRCQ. billijk. Enkele gebruikte gouden Heeren-Horloges met garantie. Zeer ■■■■mamMnamnmmmmnmmmmmmmaaiBIHlil (DIPLOMA M. T. V Paardenmarkt No 3. M Poetst slechts eenmaal Uwe schoenen met MASTBR POLISH en U verlangt geen andere. MASTER PÓlJSH voedt het leder en maakt het waterdicht. MASTER POLISH geeft niet alléén een diep- iwar ten maar ook een bltjvenden glans. MASTER POLISH Is het oude bekende njerk yan hooge qualitelL Qroot® doos f O.S5 Kleine doos f 0.30 Overal verkrijgbaar. ÖPFIERD WIRBE SCIL Toanielstik yn trye bidrjawen. Blijspil in ten 'itkomste. THgongsblwUeu to blkontmen by i A. I> V K I K S, Baonstrltte S. 't Bisljür. m «liliiÜilliiiii CATALOGI PRUSCQUJ2ANVEW N OTAS mei ruclite en gebogen balk. met veet of voorwiel VERBETERDE HANDEL5VER».DEKA" Vraagt l*r|«oonrsnten. HOOFDAGENT RECLAME AANBïEOiMG. Zooeven aangekomen eenvoudige verpakking. Vol aroma. VAN DEN Solied werk, Lage Prijzen. Vlugge bediening. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. fipT UICIIU7CTD 's Pdmtlei per post voor gehuwde flnl H r. WA r. ^ame# eM die het Ceetnmuvak II LH 11IUII if UI U wiuan ieeren, maatnemen, knippatronen,tee- kenen enz. I f 1,— per maand.Vraagt gratis prospectus aan INSTITUUT „PATRONA". Domselaerstr. IS, Amsterdam, Goed adres vor veelverbeterde FOTO'S aaar Tip-Top's en verbleekte portretten. Speciaalzaak In Japongarneering en Fournituren. tegen NIEUWE STERK VERLAAGDE PRIJZEN. Het kantoor is alléén geopend van 's morgens 9 tot 12 uur op DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG' Credleten 6 Depositorente 3 31/, 9 H. W. PISART, Directeur. i ds l.dljjc dooajea, w,^*. wij U tesren Inlevert** 80 Icl.lne o» 10 groot* dooajes aelt. onh»»cli»dljd. on, MASTER POLISH-OARNJTOOg^, op hutio de Itte Ataar l 11)1», de JetiUM Ure Ut hjelwel »ol. len op d BoppeMenl fen de lienr Kotster una Sled merk. VOOR tN-QROS 60.LÊUEGRACHT, AMSTERDAM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4