Déposito-Rente. Hoerenhuis Rueren-mi Hapteen EEN HUIS, Vereeniglng i Klmtermdlng. fllpeene Vergadering 12 cent ïuGior LITOPHONE (roodzögel),» Zuivere witfe Standveii 60000 K.0 PEEN roor Veevoeder, De waarn. Notaris J. STUIJT Huiswaard, gemeente Koedijk. 15 stuks tó Rundvee, Blokkerweg, Mi-Schermer. 15 stuks Hoornvee, IS BOELHUIS complete Bakkers-imtarls, Villa, „de MAGNEET" Woiling - Bureau, Knlfsvleesch G.N.MEIJROOS, Footaardappelen. Peenyeiling. BOELHUIS. 3V HUIS te koop gevraagd. r Duifjes 7'|z ets. Notaris NINABER BOELHUIS. F J. LAURMAN, Belangrijke Openbare V erkooping 8 dagen opzegging jaar vast 1 jaar vast Zij, die land ot sellpurlaiid disponibel heb ben, zijn volgens Ministers besluit vrij om suikerbieten te verbouwen Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt door ondergeteekenden, agenten der Suikerfabriek „Holland" te Halfweg. Verder zullen as. Zaterdag 15 Maart, \an 9 tot 1 uur in cafd „de Tabakshandel", bij SCHERMERHORN te Alkmaar, inlichtingen worden verstrekt. P. SPKONK, Halfweg. J. LAN SER Jh.zn., Hoofddorp Gevraagd een flink Burgerwoonhuis in het centrum der stad, om mei 1 Mei te aanvaarden. een flink winkel en woonhuis Te koop aangeboden TE KOOP To JaLOop s KOOLZAAD een partij boonenstroo. Tb huur gevraagd te Bergen voorloopig beschikbaar SANGUINOSE BERGEN. Dir. C DB RUITER, vanaf f 1.70. A*, MAASEN, J. H. F. MEIJER, Jb PELS, K. BESSE, S. PELS, DE WIT, M. BEEMSTERBOER. Wed. P. VOLTEN, Bericht yan Inzet Vier Hulzen en Erven Twee Huizen en Erven Het Winkel- en Woonhuis, Het Woonhuis en Erf,- Drie perceeien Tuingrond, Het Woonhuis en Erf, Notaris NINABEE P. J. LAURMAN, vroeg rood, geel en wit koolzaad, J. VAN DE» VEEN, SCHERIHEER, gem. OTERLEEK, HUISRAAD Kapitaal en Reserven f 7,200,000. Kantoor ALKMAAR, voorh. J. DÉ LANGE C.Jzn. Onder aanbeveling, (Haarlemmermeer). Brieven met Inlichtingen onder B 736 bureau van dit blad. Te koop Te bevragen MIBNT 29. met WOONHUIS, WAGENHUIS, SCHUIER met STALLING voor 4 paarden, 10 koeien enz., en circa 15 H A. WEI- en BOUWLAND. Te bevragen aan het Woning-en Zaken-Bureau, Kennemerstraatweg 93, Alkmaar. te koop aan den Oeesterslngel, uitstekend onderhouden, half Mei ontruimd, prijs f 7000.Te be vragen Kennemerstraatweg 93. Zware dennen hekpalen, lengte 1.80 M.' a f0.90 per stuk, 1.35 M. a f 0.65 per stuk, prikkeldraad on- gegalvaniseerd a f 0.25 per K.G., hekkrammen f0.40 per K.G., alles zoo goed alt nieuw. Monsters ter ter bezichtiging bij D. LEEUWEN KAMP café de Hoop, Waagplein Alkmaar en bij M. C. SMIT café Milbrand, Dorpstraat Bergen, waar tevens bestellingen worden aange- genomen. Levering franco Noord-Mol- landseh kapaal, AlkmaarKanaal kade, Bergen: Koedijker vlotbrug. Alles contant. 6 beste WAGENVEEREN, 4 vtjfblads en 2 vierblads, breed 2 d.„ prijs f 60.—- 2 VET-AS-ARMEN, tonder pad den, 1 s/8, f 20. 2 Colllngsas-ARMEN, koperraon- tuur, met sleutel, 1 d. dik f 17. 2 handwagen ASJES, Ufo met moer, nieuw per stuk f 9.5®. 1 Douglas POMP, No. 5, nieuw, f 20. Een romp voor een (Bierpomp, (490 A.) f 7,50. 25 paar nieuwe KRUfSHENG- SELS, 12 en 13 d. lang, prijs f 7.— 20 tanden voor CERES hooi- schudder, prijs f 8. G. V S S E R, smid, Schellink- hout. Vroeg geel, Dorschgeel, Vroeg wit en Deensch wit bij ib. BLOM, H.-H. Waard Noord, b|j de Halte Middenweg, Aan het zelfde adres te koopt TE KOOP vódr of op 1 Mei ontruimd prijs f 4100, f 5500, f 6000, f 6500, f 10006 en f9000, bij <2. OUDES, Oashouderstraat 2, Alkmaar. te Bergen-Binaen gelegen aan een der mooiste lanen van Bergen, ook zeer ge schikt voor pension of verhu ring. Brieven onder G 741, bureau van dit blad. al of niat gemeubileerd, voor de maanden Mei tot October. Brieven met opgave van huurprijs en ligging onder T 751, bureau van dit blad. Bloem- en bladheesters, groeablijvende planten, rozen enz. Beleefd aanbevelend, T. MEEDENDORP, Kweeker, SCHOORL. bi] VAN SAASEN, ITOMPETOREN. Dekgeld f 21,—, zuiver plantaardig tonicum, is een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor ieder, die geestesarbeid te verrichten heeft, onversshillig van welken aard. De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden mensch en geeft aan alle over- vermoeiden en uitgeputten de ver loren zenuwkracht terug. De SANGUINOSE wordt ver kocht in groene flacons van ruim 300 gr. Inhoud. SANGUINOSE kost per flacon I 2.25. 6 fl. f 12.50, 12 fi. f24.-. WACHT U VOOR NAMAAK I Verkrijgbaar bij de meeste apo thekers en goede drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Alkmaar bij NIEROP en SLOT- HOUBER, Langestr. en ANS1NGH en MESMAN, Magdalenenstr. Spoedt U naar Belangrijke Prijsverlaging. Kantoor van Vaste goederen, Hypotheeken, Assurantie's. op Zathrdag IS Maart 1019, des avonds 8 uur, in Hotel PROOT, Langestraat. AGENDA: 1. Notulen. '2. Mededeelingen en voorstellen van het Bestuur inzake de oprichting van een eigen keuken. 3. Verkiezing van een bestuurs lid. 4. Rondvraag ee sluiting. De Secretaris, J. J. T. KOOIJ BERGEN (N.-H.) 'Wederom geregeld verkrijg baar EERSTE KWALITEIT vanaf f 1.65. vanaf f 0.80. Alles" per 5 ons. Aanbevelend, v.h. Köhlen, Kerkstraat. Dorpstraat. vanaf heden verkrijgbaar bij de gezamenlijke slagers Biefstuk f 1.30 Stukjes en Rollade f 100 Lappen f0.90 Gehakt f 0.80 alles per 5 ons. LAAT 123. ONDERGETEEKENDE BERICHT HIERMEDE HAAR GEACHTE CLIÈNTÈLE, DAT HAAR ZAAK IN KRUIDE- NIBRSWAREN VRIJDAG 14 Maart wordt opgehe ven DANKZEGGENDE VOOR DE GUNST ZOO VELE JAREN ONDERVONDEN. SCHOUTENSTRAAT. in olie gem. f 1.20 per K°., ook bij afname van 50 K°. a f 4.28 per KA Zendingen onder rembours. Br. fr. no. 2325 boekh. ZWAAN Zn., Nieuwesloot 77, Alkmaar. 300 kilo Schotsche, 250 Kokslanen, 100 Schoolmeesters, bij R. VIS, St. Pancras. Het Bestuur van de Exportveiling te HEILOO maakt bekend, dat er a.s. VRIJDAG 14 MAART, 's morgens om 9 nar, zal worden geveild ongeveer Het Bestuur. op 10 Maart 1.1. Hoop" lein' 15825.— der onroerende goederen van dén Hoer D. LEEUWENKAMP te Alkmaar; veiling gehouden door den wmd. Not. STU1 1 Het Café ,de aan het Waag. 2. Pakhuis en erf" aan dé Achtersbaat - 4100. 3. Woonhuis en erf als voren - 5000. 4 Stal met erf ala voren - 3455. 5. Paardenstal als voren - 3630.— 6. Stal met hooiberg en erf als voren 8000. 7. Stal met schuur en erf als voren - 4445.— Stal meit bovenwoning a. d. Nieuwesloot - 4910.— 9. Stal aan de Achtersb. - 5500.— 54865.— Toeslag op 17 Maart a.s. om 6 uur in het Café meld. „de Hoop" voor- Bij acte, 6 Maart 1919 verleden voor den ondergeteekende, candi- daat-notaria J. P. STUIJT te Alk maar, waarnemende het vacante kantoor van wijlen Notaris M. OOUVERNE, aldaar, hebben de Heeren HERMANUS VAN GIJ ZEN en THEODORUS JACOBUS WATER, beiden koopman te Alk maar, ontbonden de tusschen hen bestaan hebbende vennootschap on der de finna „H. VAN GIJZEN Co.", gevestigd1 geweest te Alkmaar, en ien doel gehad hebbende de uit oefening eener heeren- en dames maat- en confectiezaak en daaraan verwante artikelen; zulks mdt ingang van 1 Maart 19Ï9 en met bepaling, dat de liquidatie der firma zal ge schieden door genoemden Heer VAN GIJZEN, die de zaak voor eigen rekening en onder de voormel de firma zal mogen voortzetten. J. P. STUIJT. Bij acte, 8 Maart 1919 verleden voor den ondergeteekende, candi- daat-'notaxis J. P. STUIJT te Alk maar, waarnemende het vacante kantoor van wijlen Notaris M. GOIVERNE, aldaar, hebben de Heeren HERMANUS- en JOHAN NES CORNEL IS VAN GIJZEN, beiden koopman te Alkmaar, aange- aan eene vennootschap onder de .irma ,.H. VAN GIJZEN Co.'*, ten doel hebbende het uitoefenen eener heeren- en dames maat- en confectiezaak en1 daaraan verwante artikelen, gevestigd .te Alkmaar en ingegaan zijnde op 1 Maart 1919. e vennootschap is aangegaan voor den tijd van één jaar, eindigen de alzoo op den laatsten Februari 1920, maar loopt telkens van jaar tot jaar door, indien niet zes maanden vóór het verstrijkën van den loopen den termijn, door den een en. vennoot aan den andere schriftelijk opzeg ging der vennootschap zal zijn ge daan. Beide vennooten zijn bevoegd ten name der vennootschap te handelen, deze aan dórden en derden- aan de vennootschap te verbinden. De toestemming en onderteeke- ning van beide vennooten' is echter noodig/voor: het opnemen van gel den, het sluiten van overeenkomsten van huur of borgtocht, het verkoopen of bezwaren van onroerende goede ren der vennootschap, het treffen van dadingen en in het algemeen het aangaan van verbintenissen, een bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaande. J. P. STUIJT. te Alkmaar, zal op Dinsdagen IS en 25 Maart 1919, om nnr namiddags, bij den Heer W. MOOIJ aan het Ritsevoort, publieb ver koopen te Alkmaar, aan de oostzijde der Nieuwstraat, sectie B Nr. 1441, 50 c.A.; op Nieuw Oostwijk, nabij het Zeglis, sectie F N». 1212 en 1213, samen 1.20 A.; aan den Keetkolk, sectie B Nr. 2635, 1.30 A. aldaar, aan de Oosterkolksiraat, sectie B Ns. 3413 en 3414, samen 1.85 A.; aan het Verdronkenoord, sectie B Nr. 680, 58 c.A. aan het Verdronkenoord, aldaar, sectie B Nr. 3307, 1.70 A. geschikt voor Bouwterrein te Heilo, aan den Heiloërdijk, sectie I Ns, 812, 815 en 817, reap, groot 1.28 A.. 1.27 A. en 2.71 A. aldaar, aan het Westerlaantje, sectie E Nr. 2938, groot 1 are. Nadere inlichtingen en biljetten ten kantore aan de Emmastraat 50. te Stompetoren (Oterleek), zal op Woensdag 2 April 1919, des voorra. 10 nnr, publiek om contant geld verkoopen, op de hofstede be woond door den Heer D. VADER et HUISWAARD, gem. Koedijk waaronder 11 Kalfkoeien, die ge kalfd hebben of nog moeten kalven, 2 Geldekoeien, 1 gereden Koe en een 2-jarigen Stier, 1 Paard (bruin bles ruin met witte voeten). Voorts: Rijtuigen, Kapwagen, 2 Boerenwagens, waaronder 1 met toebehooren, Hooischudder, Hooi- hark, 1 zoo goed als nieuwe Melk wagen, Kruiwagen, 1 eenpaards Ploeg. Diverse Tuigen, Bieten snijder, Bascule met gewichten, Hort, Varkensboet, Pullenhokke^j, Zoutkist, Kaastobbe, Botermout met stelling, 2 Melkbussen, 2 Melkvaten, Maateramers, en voort» nog eenig Boerengoed en Gereedschap pen, Brandhout en Takkenbossen. En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op de plaatsis geen gelegenheid tot uitspanning, doch wel op 5 minuten afstand bij den heer Helder, aan de Zes Wielen. te Stompetoren (Oterleek) zal op Vrijdag 4 April 1919, des voorra. 9 nnr, publiek om contant geld verkoopen, op do hofstede bewoond door deu heer A. WATER Jbz., a. d. Blokkerweg, Zuid-Schermer waaronder 11 Kalfkoeien, gekalfd hebbende of neg moetende kalven, 1 Gëldevaars, 3 Uokkelingen, 1 Geit, 1 Paard, schimmelbles, 12 jaar, voorts 1 Kapwagenoop veeren, Boeren wagen met toebehooren, Driewielde Kar, Hooischudder, Trekhark, Stroo- sqijder, Troggen, Gootpers, Zetters en Makers, Kippenloop, 2 Ganzen- hokken, Konijnenhok. Harken en Vorken, Mestplanken, Spatsehutten, Koebeun, Kruiwagen, Hondenkar, diverse Tuigen, 1 Berlijner Zweep met zilver gemonteerd, alsnog: lenig Huisraad, waaronder: Groote Linnenkast, 2 koperen Ketels 1 Zoutkist en daarbij een partijtje Riet eu eenige baaltje» stroo en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op de Hofstede is geen ge legenheid tot uitspanning. notaris te Schoorldam, zal op DON DERDAG 20 MAART 1919, des voormiddags 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer P. STAM Mz. te Koedijk, om contant geld pu bliek verkoopen-: Een zoo goed als nieuwe groote houten boet, 3/4 praam, 1/2 praam, 1 boeier, 1 schuitje. Verder een partij aardappelen manden (nieuwe en zoo goed als nieuw), rottingkoolmanden, krui planken, koolpïanken, 2 palenwa gens, bascule met gewichten, partij zakken en groot oliekleed, gereed schappen, kloet, zeil met beste mast, uienbanden, partij riet, stuitje mest. notaris te Schoorldam, zal op WOENSDAG 26 MAART 1919, des voormiddags 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer Jn. DE GROOT te Koedijk, om con tant geld, publiek verkoopen: 1 bruine ruin (6 jaar oud), 1 zwarte ruin (8 jaar oud), 1 versche melkkoe, 1 kuikalfj eenige kippen met hok en loop. Voorts: Utrechtsche jachtwagen met geslepen zijportieren voor 1 en 2 paarden (zoo goed! als nieuw), 1 tilburij met leeren strijkende kap (nieuw mojdel), 1 landauer op gum mibanden voor 1 en 2 paarden merk „Berlin", 1 Victorierijtuig, nieuwe heerenfiets, gebruikte dito, evenaars aa spoorstokken. Tuigenvolledig kartuig met nik kelen gril, Engelsch kartuig, nog 2 kartuigen, spantuig, 2 wagentuigen, 2 ploeggrillen, 1 ploegtuig, paar dendekken (nieuw), paardendekens, rijtuiglantaarns, leeren voerbakken, bal'es. Landbouwgereedschappen!harken-, vorken, handhooihark, haverkisten, 200 liuneu zaadzakken, bascule met gewichten, peenenmachine, egge, 2 aardtroggen,koolmanden, aardap pelenmanden, 2 koolberries, graven, wieders, 21% kilo kopervitriool enz. 64 bakken Schotsche muizen, planters, eenige bakjes Schoolmees ters, blauwe planters, enz. Vaartuigen: 3/4 praam evenhuisje. HUISRAAD: Karpet, zoo goed als .nieuw, wa terfilter, 2 trappen waarvan 1 met 18 treden, enz. Op de plaats geen gelegenheid tot uitspanning. prima kwaliteit en eigen teelt. Te bevragen bij J. SCHILP, Om- val, Schermer. Notaris te Alkmaar, fs voornemens op Zaterdagen 15 Maart 1919 bij opbod en 22 Maart 1919 bij afslag, telkens des middags 12 nnr, in het café „Central" te ALKMAAR van den Heer K. WILLIG, in het openbaar te verkoopen zeer gunstig staande en liggende aan den Korten Molenweg in de bestaande de eene plaats nit Hulsmans» woning met brongasinstallatie, nieuwe Arbeiderswoning, Schuur, Erl, Gracht, Tuin, Boomgaard, Wel» en Bouw» land, samen groot 21.64.60 H.A. cn de' andere plaats uit Huls» manswoning, Schuur, Erven, Wel- en Bouwland, samen groot 21.93.80 H.A. Belde plaatsen zijn vrij van huur en kunnen worden aanvaard: de landerijen bij de betaling, de ge bouwen en erven 1 Mei 1919. De eerste plaats is gelegen aan- en de andere in de onmiddellijke nabijheid va« groot vaarwater. Beide plaatsen bestaan voor het groote meerendeel uit vorig jaar oud gescheurd zeer vruchtbaar weiland en zijn uitmuntend geschikt voor bouwland. Eigendom van de Heeren A. M. VAN TOL te Nieuwer-Amstel c.». Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris J. VAN DER VEEN, bij wien tijdig situatieteekeningen en hoekjes zijn te bekomen. Inmiddels uit de hand te hoop. In de SOHEBMEEB. J. VAN DER VEEN, Notaris te Alkmaar, is voorne mens op MAANDAG 31 MAaRT 1919, 's voormiddags 8 uur, op de plaats „Zuiderhoeve" in de Schermeer a'an de Zuidervaart, bewoond door den heer C. J. van Zijtveld, in het openbaar te verkoopeó: (13 koeien die gekalfd hebben of op kalven staan, 8 dito vaar zen, 2 zomerkalvers, 2 herfst- kalvers, 3 geldekoeien, 1 twee jarige stier, 7 hokkelingen), eenige kuikalven, allen gebeterd van mond- en klauwzeer, 1 vos- bles, gekruist Belg, aftands moet in April veulen, 1 bruine tuin aftands, beiden mak in alle tuigen, maaimachine zoo goed als nieuw, hooischudder (merk Boby), hooikark (merk Ransome), 3 driewielde karren met hooi- ramen, waarvan een metierbak en spreier, wagen met hekken, glazenwagen, tilbury, modder- hort, kettingeg, mestplanken en deelen, stalschutten, kruiwagen, kippenhok met 9 kippen, 4 gan zen met hokken, diverse boeren- en bouwgereedschappen en het geen meer zal worden aange boden. Het vee mag desgewenscht 1 nacht overstaan. Op de plaat» is geen gelegen heid tot uitspanning. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. op Donderdag 13 Maart 1919, voormiddag 10 uur, ten huize van deu heer P. KEIZER a. d. Friesche- weg, hoek Monnikeuweg bij ALK MAAR, van een waaronderverdeelmachlne, 2 met zink beslagen TROGOEN, 20 platen, 55 trommels, ruim 700 Be- schuitdoppen, Braakijzer, Doofpot, Toonbank, kisten, Iaadje», planken, gewichten enz. KET en WAGEN, 2 BROOD- KARREN. Verder van eenig en een goed onderhouden SCHOEN- MAKERSMACH1NE. H: J. HAASBROEK, Deurwaarder. liiW De kngst JUF SPOORSTRAAT 18. RundflGGSGh TE KOOPi TE KOOP TM KOOK»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6