DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. la lapis Beige Karpetteo UwliM omzicht No. 63 1919 J. Lie kei es Oebl.es 01! nommtr besta»! «I! 3 bladen, Houfefll 0©H ©H twintigste JanrgaBg Abanntmintspriis fiij Toemitbitillnc i3 uuiii 11.85, If. i. issti 1.SB- Bewlisiiifflers I MurteitiiuÉi li el i. recel. froatere letters mr elutsriiite. Br.fr. IU. Boek» eo BanAililrBkkirlj Herms. Coster ft Zo.. Voordon C 9. Tel. 3 ZATEKDAG 15 MAART. Kunstcritiek m hare geTolgea Prima uitschot 7 stuks voor 52 cent. keurige handwerk-sigaren van 15 voor 10 cent. Laat 145, t Binnenland. Fa. H. KRIJNS. Wij hadden met het plan over bovenstaand onderwerp een afzonderlijk artikel te schrij ven, maar wat zich naar aanleiding van een dezer dagen in onze courant verschenen too neei-beoordeelmg voordeed, achten wij toch belangrijk genoeg om deze kwestie eens even nader in het licht te stellen. tn dit te meer omdat hetzelfde zich her haaldelijk zal kunnen voordoen m het wel wenschelyk is, dat onze lezers zoowel als zij wie onze criüek rechtstreeks aangaat, het standpunt kennen, dat wij in deze en soort gelijke kwesties als het in onze oogen eeuige juiste denken in te nemen. dij de korte vermelding van het dezer da gen voorgevallene laten wij zoowel den naam van den auteur als van het tooneelgezelschap, dat zijn werk op de planken bracht, achter, wege, ornaat het hkr natuurlijk niet om dit stuk en de daarbij betrokken personen maar uitsluitend om het vraagstuk van de kunst critici. en hare gevolgen gaat. i her moge de korte vermelding der feiten volgen. hen tooneelsclirijver deed een nieuw stuk het licht zien en verkreeg de medewerking van een bekend dilettanten-gezelschap hier ter stede om het op de planken te brengen, waarhij hij er prijs op stelde, zelf de hoofd rol te vervullen. voor net stuk hier ter stede werd opge voerd, werd het in een naburige gemeeente, nml. de woonplaats van dm auteur, ten too- neele gebracht, waar de uitvoering over hst algemeen een gunstig onthaal vond. hm onzer redactie-leden, hoewel gem kunst-criticus, woonde door toevallige om standigheden deze uitvoering bij, berichtte daarvan, dat het publiek schrijver m spelers de bewijzen van waardeering niet had ont houden, liet zich met ongunstig over- stuk en spel uit, maar onthield zich zooveel mogelijk van critiek, omdat hij het heter achtte dit aan daartoe meer bevoegde krachten over te la ten. Het waa namelijk bekend, dat het stuk wei nige dagen later te Alkmaar zou worden op gevoerd, waar onze tooneel-criticus in de gelegenheid zou zijn, spel en spelers nader te beoordeelen. De indruk die deze bij de opvoering te Alk maar mee huiswaarts nam was zeer ongun stig- y Uitgaand van de gedachte, dat opbouwen de critiek boven afbrekende moet gaan, meen de hij in dit geval toch weinig regelen van waardeering te kunnen schrijven ea als zijn meening te moeten weergeven, dat zoowel d? auteur als de spelers zich in vrijwel alle op zichten „vergist" hadden- De inhoud van het schrijven van onzen cri ticus laten wij thans verder buiten beschou wing. het komt er hier slechts op aan te vermei den, dat zijn critiek ongunstig m daarom voor de betrokken personen zeer onaange naam was. Deze deelden natuurlijk allerminst zijn opinie en zoowel de auteur als de leider van het tooneelgezelschap wendden zich tot ons met een ingezonden artikel, waarin onze too neelcriticus, in het eene stuk meer, in het andere minder, heel wat onaangenaamheden te hooren kreeg, waarbij natuurlijk de beter geslaagde uitvoering ia de nabijgelegen ge meente als öewijs van degelijkheid 'van too neelstuk en loffelijk spel der uitvoerenden «aar voren gebracht werd. Ea nu stonden wij voor dg lastige vraag of wij deze stukken al dan niet fem plaatsje zou den verkenen. Uit het oogpunt van het hoor en weder hoor gevoelden wij veel voor de "opname, maar anderzijds bedachten wij, dat het hier een bijzondere kwestie geldt en niet een een voudig debat tusschen personen die eenzelfde zaak van verschillend standpunt bezien. Het ging hier niet om schrijver en tooned- speler, die pro-, en een kunstcriticus die con tra een bepaalde kwestie was, maar het ging hier in hoofdzaak om de vraag of kunste naars in het algemeen zich in een bepaald blad aan het oordeel van een bevoegden critic cus van dit blad over het doir hen gepres teerde moeten onderwerpen. Wij hebben na rijpelijk beraad gemeend, dat het laatste het juiste standpunt m. Men vraagt onze critiek en deze critiek wordt door een tot oordeelen bevoegde kracht zonder aanzien des persoons zoo objectief mogelijk gegeven. Is deze critiek voor de betrokkenen gunstig, dan zal in den regel van hunne zijde niets meer vernomen worden. Is zij evenwel on gunstig, dan komt het ons voor, dat de be trokkenen er zich eveneens zonder openlijk protest aan hebben te onderwerpen. Ware het anders, dan zou er een soort hooger beroep geschapen worden, waartoe wij, vertrouwende op het objectieve oordeel van onzen tooneelcriticus, niet meenen te mo gen medewerken. De auteur die een boek ter rescensie zendt, de tooneelschrijver die ons bij de opvoering van zijn stuk uitnoodigt en de spelers die dit stuk in het openbaar ten tooneele brengen, zij allen hebben, wanneer zij onze opinie vragen, den toets der critiek te doorstaan en moeten het oordeel van onzen criticus aanvaarden zooals hij meent dit naar zijn beste weten te moeten geven. Willen zij zich aan zijn oordeel niet onder werpen, dan kunnen zij voortaan verzotken een openlijke bespreking van het door hen gepresteerde adtterwsgë te laten, waartoe wij, zoo mogelijk, steeds willen medewerken Maar onderwerpen zij zich wèl aan critiek, dan moeten zij de risico van een voor hen on gunstige recensie dragen. Ware het anders, dan zouden vele minder gunstige beoordeelingen onzerzijds tot open lijke protesten der belanghebbenden leiden, waarop opnieuw zou kunnen geantwoord worden en het einde van deze critiek op cri tiek zou niet te voorzien zijn. Talrijke beoordeelingen zouden doop de daarover weer gevoerde debatten tu werp van pro- en contra-beschouwingen wor debatten het onder ■gen den en hun waarde als definitieve uitspraken van onzen tooneelcriticus zou daardoor zeer zeker in het gedraag kunnen komen In het boven omschreven geval hebben wij daarom gemeend het oordeel van onzen criti cus als definitief te moeten aanvaarden en hebben wij de inzenders hun artikelen terug gezonden met een begeleidend schrijven van onzen tooneelcriticus, waarin deze mededeel de, dat het ook hem speet dat zijn recensie niet gunstiger kon zijn, doch dat hij na het geven van zijn objectief oordeel geen aanlei ding kon vinden daarover met schrijvers in nadere beschouwingen te treden. Wij hebben deze kwestie eenigsziaa uitvoe rig te dezer plaatse vermeld, omdat wij er prijs op stellen, dat men voortaan wete welk standpunt te dezen opzichte door ms zal 'weiden ingenomen. Gevoelt men, dat een beooideelmg waar schijnlijk voor de betrokkenen minder aange naam zal zijn eu stelt mm er daarom prijs op, dat een criüek onzerzijds achterwege blijft, dan zijn wij in bepaalde ggvalkn wel bereid een ópenlijke bespreking achterweg® te latei. Noodigt men ons evenwel uit, vraagt men ons dus onze eerlijk meening over het gepres teerde, dan behouden wij ons het volle recht voor, onze critiek, zonder aanzien des per soons te geven zooals wij meenen, dat zij in werkelijkheid geschreven moet worden. En hetzij deze criüek gunstig of ongunstig is, msn heeft ze als ons definitief oordeel te aanvaarden, van hooger beroep kan geen sprake zijn en ingezonden artikelen, die gen critiek op critiek leveren, waarvan net einde niet te voorzien is, zullen voor plaatsing zeer' zeker niet in aanmerking kunnen komen. Het bovenstaande was reeds gedeeltelijk geschreven, toen de Redactie van em hier ter stede verschijnend blad ons telephonisch me dedeelde een ingezonden artikel te hebben ontvangen, dat wij om bovengenoemde rede nen geweigerd hebben. Deze Redactie, die natuurlijk geheel buiten het geschil van onzen tooneelcriticus en de door hem beoordeelde spelers staat, deelde ons mede desniettegenstaande geen termen te hebben gevonden, deze critiek op onze too- neelbeoordeeling in haar blad te moeten wei geren Wij laten dit natuurlijk geheel voor hare rekening en hebben haar medegedeeld, dat hare handelingen ons totaal onverschillig blijven, mits zij» slechts op eerlijkewijze de reden meedeelt waarom de Alkm. Ct. ge meend heeft het desbetreffende stuk niet te kunnen opnemen. Wij voor ons blijven, ook na de handelwijze van deze Redactie, de meening huldigen, dat het uit een oogpunt van goede journalistiek wenscheliik is, de uitspraak van een kunstcri ticus in het blad waaraan hij verbonden is, als niet voor verdere bespreking vatbaar te beschouwen. Ridderstraat 15, Alkmaar f FRAAIE DESSINS PRIMA WOLLEN KWALITEIT. Extra voordelige prijzen. Nu de rust in Berlijn te teruggekeerd blijkt, dat de regeeriugstroepen met de uiterste ge strengheid zijn opgetreden. Zij hebben in vele gevallen in wreedheid niet voor de Sparta- eiers ondergedaan. Voornamelijk het doodschieten der 24 ma trozen is een onverkwikkelijke geschiedenis. De Freiheit doet het verhaal van een ma troos, die in het gebouw van den betaalmees ter zijn geld' kwam halen. Zooals wij reeds mededeelden hadden de regeeringstroepen zich hier verdekt opgesteld1 om de leden der niet meer betrouwbare marine-divisie te ar resteeren. De matroos en vele zijner kameraden wer den dan ook in hechtenis genomen, zoodat er ongeveer 300 matrozen in den loop van den middag gevangen genomen waren. Een 24-tal matrozen werd op de binnen plaats opgesteld omdat men wapenen bij hen gevonden had. Zij werden gefusileerd en het doodschieten ging zoo in zijn werk, dat eerst een salvo af- gegevén werd en daarna snelvuur. Velen der gevangenen smeekten om hun leven en een gedeelte lag op de knieën en smeekte terwille hunner familie om genade, maar tevergeefs. Na het snelvuur lag in een hoek een heel kluwen menschen, waarvan een gedeelte zich nog bewoog. Deze werden met pistolen afge maakt. Van earn aanval dot* doodgeschoten®» kon geen sprake zijn, omdat, naar deze matroos meldde,' de mannen een voor een gevangen genomen waren. Uit alles blijft wel. dat zoowel de opstande lingen als de regeer ingstroepen met de uiter ste wreedheid tzij.n opgetreden en dat Berlijn herandemt nu deze strijd eindelijk weer tot het verleden behoort. Toch bl ijft de "toestand buitengewoon ver ward en zijn. er nog heel wait onlusten te ver wachten. Men vreest zelfs voor jodenppogroms welke gewoonlijk een uitvloeisel van zeer ab- noimaie toestanden plegen te zijn. Meer en meer gaan er in Duitschland stem men op van mannen, die geen oneervollen vrede willen onderteekenen. Voornamelijk keert men zich tegen, afsnijding van het ge bied aan den linker Rijnoever. la strooibiljetten wordt thans reeds ge meld', dat het Du'tsche volk van zijn leiders mag verlangen, dat deze elke politiek van. ge- weid principieel van de hand zullen wijzen" De Vorwarts wijst er o.a. op, dat Duitsdi- land niet op lichzinnige wijze de mogelijkheid om mét de entente tot een' dragelijkem vrede te komen, mag vernietigen. Wij moeten, aldus het blad, ons echter met het vermoeden ver trouwd maken, dat deze mogelijkheid mis schien reeds, vernield is door de krankzinnige en misdadige besluiten, die aan de overzijde genomen zijn Dan zal, zegt de VorwSrts, ons niets anders overblijven dan met open oog en in volledig besef van de consekwenties der anderen, den moeilijken weg te gaan. Als het waar is, wait de entente-pers over de Parijsdie besluiten heeft medegedeeld dan kan men van geen Duitedie regeering verlangen, dat ze het geschrift dat men haar, zonder eigenlijke onderhandelingen voorlegt, wil onderteekenen Dan kan slechts de hoop overblijven, dat Duitschland door vastberadenheid' de arbei ders in het buitenland de oog«n ervoor opent hoe men het bedrogen heeft. Slechts op grondslag van Wilson's pro gram .kan het v, ruwe Duitschland het verdrag sluiten' yaarvan de tegenwoordige leiders ge zegd hebbeuliever* orttberihg dan onteering. Een particulier telegram uit Brussel meldt inmiddels, dat de Duitsche gedelegeerden de overeenkomst onderteekend hebben1 welke tot het afbreken der onderhandelingen te Spa geleid hebben. Er zullen aanstonds levens middelen naar Duitschland worden vervoerd tegen de onverwijlde uitlevering van de vloot en een financieele toelage. De levensmiddelen' voorziening zal tot den volgenden oogst ver zekerd' zijn op voorwaarde dat Duitschland zich aan de bepalingen der overeenkomst houdt. Er zullen 370.000 ion levensmiddelen per maand worden verzonden. Er zijn ook concessies betreffende de visch- vangst verleend. Eenige punten waaromtrent de Duitsche gedelegeerden voorbehoud maak ten zouden per telefoon nader met Berlijn worden besproken. Cettin die op 19 Februari den aanslag op Clemenceau pleegde is gisteren Voor den krijgsraad verschenen. De bladen melden, dat hij ter dood is veroordeeld KORTE BERICHTEN. Er heeracht volgen» het Holl. Nb. ver- schil van meening omtrent de Orieksche aan spraken tusschen de Amerikaansche en de overige gedelegeerden - Via het Intern. Roode Kruiscomité be reikt de vredesconferentie een menigte smeek beden uit Oost-Europa om brood. - President Wilson heeft twee vrouwelijke gedelegeerden aoogewezea ooi de belangen der Amerikaamche arbeidsters m Parijs te vertegenwoordigen. Sdteïdemann verklaarde dut Rijnland Duitsch is en Duitsch moet blijven. In Japan heerscht ontevredenheid we gens het besluiteloos optreden der Entente in De president van Mexico, Carranza, heeft tegen 1 Mei een buitengewoon Congres bijeengeroepen, j De begrootbar1 van de Fngelscke lucht- vlooi is ingediend: 06'/, millioeti p. st De Centrale Raad van Beieren heeft aan Saksen voorgesteld' samen te werken in sake de socialisatie. De regeering der. Ver. Staten moet voor itr nng Nieuw-York te herstellen. nemens zijn maatregelen te nemen om het door do staking ontwrichte havenbedrijf in Italië heeft de Poolsche regeering er- De commissie voor de verantwoordelijk heid van de conferentie te Parijs, schijnt ge neigd te zijn niet tot uitlevering van den kei- kend. zer te adviseeren. Nederland em andere omzijdigen hebben het secretariaat-generaal van de conferentie te Parijs een memorandum over den Volkeren bond toegezonden. Volgens het Hbl. bepleit de Temps de invoering der principieele onzijdigheid in het statuut voor den Volkerenbond. De Britsche delegatie ter vredesconfe- r«tie verklaart zich voor eenzelfde verhou ding, wat de sterkte betreft, tusschen dfe Brit sche vloot en de andere vloten als vóór den oorlog. In Britsch-Columbia maakt men zich ongerust voor het dreigende gele gevaar. Volgens de ^New-York Herald is er sprake van Qenïve als zetel van den Vol-' kerenbond te bestemmen. De Britsche spoorwegmannen verwier pen ie naar aanleiding van hun eischen inge diende voorstellen, Japan neemt maatregelen' ter beteuge ling van dm apiwuhonfol op China. mM KTAfcAÖJK, Staten Generaal. EERSTE KAMER. Na aanneming z. k. st. van eenige kleine onderwerpen en het ontwerp tot nadere voor ziening ten aanzien van het goederenver keer met heit buitenland was gisteren aan de orde de begrootimg van binnenlandlsche za ken. De heer Van der Feltz achtte de wettelijke regeling der lijkverbranding niet triidig met ae beer, üi M draagzaam zal zijn. De heer Bergsma wees op het be hang van grenswijziging van tal van gemeen ten en beval gezinsverpleging van krankzin nigen aan, De heer Bosch Van Oud-Ame- 1 i s w e e r d drong aan op spoed met de wettelijke regeling van de lijkverbranding. De Minister van Binngnlaad- sche Zaken deelde mee, dat het ont werp in zake Me lijkverbranding bij Justitie is. triidig met de begrafeniswet. Komt de'wette- ijke regeling toch, dan hoopt spr. dat zij ver een ige besprekingen zonder hoofdelijke ming aangenoman. Ten 4.10 werden de beraadslagingen ver daagd tol* Dinsdagavond half 9. DE KOSTEN VAN DEN WATERS NOOD. Ged. Staten der prov. N.-Holland stellen voor I. te bepalen, dat de kosten der tengevolge van den watersnood' van 1916 gemaakte nood- water keering en van die langs de spoordijken Zaandam—Purmerend en Schagen—Helder, vóór zoover zij niet door bene rijksbijdrage worden gedekt, voor rekening der provincie zullen blijven, zoodat de door Ged. Staten uit dezen hoofde ten behoeve van het Rijk, de Hollandsche Spoor en eenige waterschappen gedane betalingen worden goedgekeurd en' het college voorts gemachtigd wordt aan de lichamen, die aan de 'totstandkoming van bo vengenoemde noodwaierkèeringen hebben medegewerkt, alsnog de bedragen uit- te kee- ren, waarop zij naar het oordeel van hun col lege aanspraak kunnen maken. Die bedragen zijn voor den polder Oost- zaan 496.49 34Westzaan. 113.023.16; de Wijde Wormer 97.051.97 y,het rijk en zijn aannemers 85.499.63; gemeente Pur merend 39.599.02; waterschap de Purmer 50.688.15; de H. IJ. S. M. 137.304.8i, in het geheel 523.603.24. In 't geheel is voor de nood keer ingen bijna 800.0000 uitgegeven en voor de droogma- ling 650.000. Ml) ÜTALlGE. ning van Ged. Staten in juiste verhouding tot de bezoldiging, die zij zich op 4000 hebben gedacht. De heeren Fafciua c.s. stellen voor met in gang van 1 Jamlari 1919 de bezoldiging der leden van Ged. Staten vast te stellen op een bedrag van 4000 per jaar. NIEUWE WATERSTAATSINDEELING VAN NOORD-HOLLAND. In verband met de oprichting van het hoogheemraadschap Noordhollands Noor derkwartier, stellen Ged. Staten voor op te heffen Het College van Hoofdingelanden van Westfnesland, het heemraadschap van den 1 lazedwaarsdijk, het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, de Vereen iging van den Noorder IJ- eo Zeedijk, ap van den Schardam en Coli het heemraadschap van den Keukendijk, het College van Dammeesteren van den tveawendam bij Monnikendam en het heemraadschap van den Sint Aagtendijk. Voorts stellen zij voor de bestuursregle menten van de volgende waterschappen san te passen aan dit reglement van het nieuw/ hoogheemraadschap: Noordhollands Noor derkwartier De Anna Paulownapolder, de polder Wie- ringerwaard, de polder Waard en Groet, de Zijpe- en Hazepolder, de polder Callantsoog, het Ambacht san Westfriesland, genaamd de Schager- cn Niedorperkoggen, net Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland, rschap ov „v u.,.Uv. Zeevang, de Zuidpoldcr bij Edam, de polder Wa I. Ged. St., te machtigen aan de gemeenten Purmerend en Monnikendam en' aan den Anna Paulownapolder te vergoeden twee vijfde gedeelten der kosten, door die lichamen gein aak!, respectievelijk voor den aanleg eener noodwiiterkeering op den Jaagweg langs de oostzijde van het NoorJhollandsch kanaal, de afzonderlijke inpoldering van Monnikendam en den aanleg eener noodwateiteeriiig lange het Oude Veer en de van Ewijcksvaart III. Ged. Staten te machtigen aan de ge meente Zaandam, als vergoeding voor dc kos ten, door haar in verband met den aanleg der sub i genoemde noodwaterkeerirjc gemaakt, een/ bedrag van 4.524.14 uit te betalen. IV. Te bepalen, dat de kosten der droogleg ging van de overstroomde gebieden, voor zoo ver deze onder leiding of goedkeuring van Ged. Staten' is geschied, voor rekening der prov'ncie zullen blijven, zoodat Oed. Staten gemachtigd worden aan d<- lichamen of per' sonen, die aan bovenbedoelde drooglegging hebben medegewerkt, de bedragen uit te kee- reiwaarop dezen naar het oordeel van hun college aanspraak kunnen maken. Die uitkeeringen zijn: aan den Anna Pan lowinapolder 56.180.20y2; Zuidpolder bij F.dam f 2170.46; polder Katwoude 1297; Broekeryieer 2300; Noordmeerpolder 210, Hoogheemraadschap Waterland ƒ12.336.095 banne Buiksloot '355,17 en polder Oost- zaan 2550. V. Ged. Staten te machtigen, aan de ge meenten Purmerend en Monnikendam uit te betalen tweevijfde gedeelten der kosten, welke door die gemeenten ten behoeve harer afzon derlijke droogmaking zijn gemaakt. PROVINCIALE STATEN. Oed. Staten bieden, ter voldoening aan de in de najaarszitting van 1918 gegeven op dracht, aan een ontwerp-verordeniiig op het verleenen van pensioen van oud-leden van Ged. Staten. Ged. Staten gaan uit van het standpunt, dat ieder, die ophoudt lid van Ged. Staten te zijn, aanspraak heeft op pensioen, behalve dan in haar noodzakelijke uitzonderingsge vallen. Zij stellen voor een pensioen van 125 per half jaar met een maximum van 2000. Acht jaar zitting scheen Ged. Staten een gepaste tijd voor het bereikeh van het maximum. DÜt maximum staat naar dn nuee- Katwouac, het hoogheemraadschap water bet waterschap de Sclicrmeer, de oolder de >ldcr bi igheemr land, de polder Qostzaan, de polder West zaan en de polder Asscndelft Oil Stalen steil ;i in velband met inge komen bezwaaiscllriften voorts voor het ont- werp-besiuursrcgkmeni van het nieuwe groote waterschap op verschil lande punten te wijzigen. INVOER VAN SUIKER VERKREGEN. De regeering is, naar gemeld wordt rr in geslaagd, invoer van-suiker te verkrijgen De voorloopige hoeveelheid voor den invoer toegestaan is vastgesteld op 25 000 ton. Met spanning wordt in de kringen van de suikerverwerkende industrieën uitgezien naar oen officieele verklaring, waarin wordtt medegedeeld, hodVeel tonnen suiker reeds ge- saccharineerd zijn, daar men vreest deze niet ie kunnen gebruiken. ..Nipa" verneemt, dat de suiker die hier te lande zal worden ingevoerd, geheel be3taat uit Java-suiker en wel tot een hoeveelheid van dertigduizend ton van den oogst 1918. Er wordt verwacht, dat deze suiker in Mei in ons land zal arrivecren. VISCH VOOR DE SOLDATEN. Door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht is bepaald, dat het vergund is voor de militaire menages ,in plaats van vleesch met been tweemaal per week visch aan te schaffen, zoowel versch als gedroogd, ge rookt gezouten of op andere wijze verduur zaamd, alsmede versche of verduurzaamde garnalen en mosselen, tot een bedrag van hoogstens 45 cent per man en per dag, alle kosten daaronder begrepen. MUZIEKKORPSEN BIJ DE LAND MACHT. Door den Minister van Oorlog is aan de kornscommandanlen gevraagd hem mede te dee)en, of het naar hun oordcel gewcnscht is de niet In de vredesorganisatiên vermelde muziekkorpsen dit tijdens <h mobilisatie zijn opgericht te laten voortbestaan. DE BELGISCHE EISCHEN De N. R. Ct." verneemt vau haar Londen- schni correspondent: De „Manchester Guar dian" meldt, dat de Raad van Tien op grond v;in het advies van de commissie over ae Bel gische aangelegenheden beslist heeft, dat de territoriale aanspraken van België tegenover Nederland door de conferentie niet kunnen ondersteund worden. (*»'l»H'IILr(l N it'll Bh OP EEN MIJN GELOOPEN. Het Eng. stoomschip „Taycraig" is te Wcst-Hartlepoül aangekomen met overleven den der bemanning van het door Amerika gerepuireerde Nederl stoomschip „IJselha- ven", dat op een mijn is geloopen Er werden 35 man gered. Eén doode is aangebracht. Ne gen personen zijn omgekomen. Het s.s. „IJselhaven", groot 3558 br. t., be hoorde aan de firma Gebr. Van Uden te Rot terdam. BETOOGING VOOR DE EENHEID VAN NEDERLAND. Te Utrecht had gisteren een geestdriftige betooging plaats voor de een- en ondeelbaar heid van Nederland, bijeengeroepen door het Algemeen Nederlandsch Verbond. Er waren 10 sprekers uit verschillende provincies. Ter afwisseling muziek en zang. Er waren onge veer 1400 bezoekers. OP EEN MIJN GELOOPEN Omtrent het a.s. „Arad," dat op wee van ALKMAARSCIE COURANT. hit it Wijlt Puttin. Kul m' Uitligt litt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1