DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. FEUILLETON. ZSijn idee». No. 64 Honderd ©en en twintigste Jaargang 1919 UtonieieiUrts lij fimiItMIItg 3 iiulii 1165. Ir. i. iislf IJl. Misiiraits 5Hlratutliuiis 15 et. a. itiel. (nitiri letters nu iJiitsiMU. 8r. it. 1.1. Beek- tl Btiltlsirekkttll lirni. Coster It.. loudm C 8. Til. 3 MAANDAH 1 17 MAART. - Timen land. Provinciaal JNieuws. Met de levensmiddelenvoorzieamg van het Duitsche volk schijnt men spoed te zulten ma ken. Er wondt tenminste gemeld, dat drie vrachtvaarders van de Norddmitsche Lloyd' nog <We week naar Bremerhaven zuilen ver trekken', om daar in gereedheid te words»: ge bracht voor het afhalen van levensmiddelen. Zooals men weet, zal tot den nieuwen oogst elke maand1 370.000 ton levensmiddelen in Duitschland worden ingevoerd, waarvan 300.000 torn voor de broodbcrdding en JülQOO ton vetten. Bovendien is toegestaan dat hiitschland de visscherij pp de Noordzee her vat en visch invoert uit Noorwegen. Als beta ling voor de eerste partij levensmiddelen heeft Duitschland 220 milliom mark beschikbaar gesteld, welk bedrag later voor invoerartikelen kon worden ingelost en dus voorloopig slechts als onderpand dient. Deze invoerartikelen zullen waarschijnlijk bestaan uit kali, hout en kleurstoffen. Wat out laatste betreft, bestaan er nog emige moeilijk heden. Duitschland toch zou deze ook willen halen uit het thans door de geallieerden be zette gebied, waar de meeste anilinefabriek® zijn, terwijl Frankrijk en Engeland bezwaar maken de producten uit die streken als beta ling voor levensmiddelen te aanvaarden. Zij wjMen het bezette gebied houden woor onder pand op andere vorderingen hunnerzijds op Duitschland. Ejea controlebureau voor dan Duiitsehesa uit voer zal-gevestigd' worden te Rotterdam, waar reeds groote hoeveelheden melk en spek voor Duitschland1 liggen opgeslagen, met dè ver zending waarvan nog deze week zou worden' begonnen'. Hoe Duitschlandl zich tot dusver ook bij de eischen der geallieerden heeft neergelegd, toch is er vrij hevig verzet tegen hetgeen over de preliminair® is bekend geworden Men wil niet anders vrede sluiten dan op de basis van liet programma van Wilson. Nu aJs de Fran sdie eisch 7 tot 9 milliard) pond) wordt ge noemd, blijkt dat de bezetting van het Saar- gebied nog al geruimen tijd kan duren en men gelooft, (jlat Frankrijk dit geMed gaarne voor altijd zou houden en dm Rijn liefst als grens zou beschouwen. Fransdien bepleiten de vestiging vm een liaks-Duitsche republiek (voorloopig bezet) en verlangen dat dit gebied later over zip staatkundige positie zal beslissen. In dergelij ke plannen ziet mes.' ia Dutechlamdl em po ging tot annexatie, en Scfceidesaanmta protes ten: daartegen in de Nationale Vergadering te Weimar hebben aller tndemmiag gerondm Ook tegen de ppg-iagw- om in Oost-Praism efakele streken tót Poilsdt gebied te verklaren gaat hun verzet. Zij worden bestempeld' als onbeschaamde roofzucht" Het schijnt dat' de Duitsche regeeriog heeft ingezien het wreede van een optreden als in ons vorig overzicht gemeld. Tenminste Noske heeft ingetrokken het bevel om ieder, die met de wapens in de hand tegenover de regee- ringstroepen wordt aangeferoffea, neer te schieten. In Amerika komt verzet tegen dc vorming van een volkerenbond. De beweging wordt ge leid door twee Senatoren, Reed m Borah, fes- wijl ook Knox en Lodge er in bmokken zijn. Zelfs in de kleinste plaatsen wil mes propa ganda voor de beweging maken. Veel is er van deze oppositie nog «iet bekend, doordat de censuur de berichten daarover zou ophou den. KORTE BERICHTEN. Op Trotzky en Lento zijn aanslagen. ge= plstgd. Beide mislukten. Sir Herbert Plumer is benoemd tot gou verneur en opperbevelhebber van Malta. Eduara Comnam, oud-directetjr van het ministerie van Kunsten en Wdo^chappm in België, is wegens hulp am de Duitschers veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Naar schatting zijn te Berlijn bij den Spartacus-opstand ongeveer 450 burgers ge- Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. (If „Dat moet ook, mijnheer Têterol; want, vóór je je wat al te driftig maakt, is het maar echter, eerst eens na te gaan „Na te gaan Na te gaanMijn God, mijn recht is zoo klaar als de dagl" „Niet zoo klaar als u wel denkt". De heer Têterol sprong op: „Nu nog mooier 1" riep hij, kokende van woede. „Als u nu zelf toch gezien hebt, hoe mijn kool door de konijnen opgegeten is. dan zult u wel met mij eens zijn, dat mij schade vergoeding toekomt." Een cogenblikIk trek niet ia twijfel dat de konijnen van den heer de Saligneux schade hebben' toegebracht aan uw kool, maar ik denk haast dat dit van hun kant een beleefdheid, een allerliefste attentie was!" riep de heer Tê terol. „Niet waar; dat de konijnen van den ba ron wel zoo goed' willen zijn een bezoek af te leggen' in den moestuin van een doodgewoon burger, een gewezen- metselaar nogal, en die dan lomp genoeg is, om er zich boos over te maken, in plaats van er erkentelijk voor te zijnLaat ze toch komen, die konijnen van den baron, of die baronnen' van konijnen! Ik zal ze wel mei open armen otvangen. „Mijn huis is v«a a» wkstol Ata ie tad tab* m dood en 1500 gewond. De verlfegesn van de regeeriagstroepm zijn ook groot Het tram verkeer en het spoorwegverkeer zijn gedeelte lijk hervat In de jongste vergadering der commu nisten te Mannheim werd besloten, tot een herhaling van dea kortgeleden mislukten am- slag. Dit besluit werd met algemeë&e stemmen genomes Rqsmt htujt uü Brwml3S waggons schilderijen, afkomstig uit die stad-, terug ont vangen, Niaar Laoa werd® 2 waggons ge zond®. Te Valenciennes kwam® 10 waggons aan. Binnenkort zal men te Brussel fesjpninen met het Matter der schilderijen «ra beeld houwwerken', die zich. aldaar bevinden, uit de Fiansdje musea, Hei: conflict itasscken Czeecho—<Slowa° kië en DiutschOosteirijk is bijgelegd. In de Bank De Brack ie Oeral heeft een anarchist met die revolver sn de vuist ge- ëischt de overgave vsm em bedrag vaa onge veer 20.000 frs. Na een weigerend antwoord loste hij' drie schotel en kwetste den bankier in het been. De dader weid gearresteerd), doch weigert zijn naato te noemen. In een te Antwerpen gehouden vergade ring werd de volgende motie aangenomens De Antwerpsehe bevolking, bijeengeroepen in openbare vergadering door de Handelakam® van Antwerpen, heeft vertrouw® to de broe derlijke gezindheid vao, het Noord-tNeder- landsche volk en verwerpt met afschuw alle annexioniwrae. In verlaad met de e© kedaa vastgestelde opening vm den Beuersewm LmMug gijn uitgebreide maatregelen getroffen testende orde en rust te handhaven. Generaal Altenby wordt to dm loop wm deze Week te Parijs verwacht, waar alsdan over de terugkeer van geallieerde strijdkrach ten uit Turksje zal worden gesproken. De Amerikaaasche staatssecretaris van marine, de heer Daniels, is naar Europa ver trokken. teneinde mot de admiraals der geal lieerden te confereer®, Henry Mprgowthau, ex=gezsnt aas V. S. ia Turkije, is naar Europa vertoaMla®, tea- einde em conventie vm het Roede Kruis te Geneve voor te bereiden, welke 30 éagea na het teekenen: van den wrede zal worden gehou den. De bladm fewen algemeen het iooé- vonms^an Codm (die den aanslag «kit premier pleegde) goed, maar rijn van mee» tong dat Clenenceau hem gratie zal veriee- MD. v Uit de Spaausche haven Ferrol is ©m Duitsche duikboot mbmpi Zij bracht xkk- self tot elnkem. Het proces Ifawn vcm Sanders tal bln- neritórt te Kondbmtimpel beginnen. De Fransche vrouwenorganisaties zul len door enkele commissies der vredesconfe rentie word® gehoond'. DcVoUkrenbottd zai deel uitmak® van het vredesverdragheeft Wilson 'aan zijn se cretaris geseind liet'gezantschap van jocgo-Slavië spreekt b®jcntm ova wanordelijkheden met ppFtieke en separatistische' strekking to 'dat laud teg® De Kon. Belgische Lloyd heeft era con tract gesloten' met de Fransche regeering voor goederenvervoer over Antwerpen naar de bezettingstroepen aan de» Rijn, - Bij; Bergen (België) hep em goederen trein op een: personentrein. Er zijn 9 dooden en 38 gewonden, waarvan. 10 etmatig. Er zijn nieuwe stakingen uitgebroken in het Rufargri'ied. De Laxmburgsdte regeeariag bereidt een referendum voor ten einde die bevolking uitspraak te toe® do® over het tot van. hel land'. I> Fransche minister Pichon verklaar de, dat over de vcetiesprelünineiren niet met dc Duitadiers gediscussieerd zal word®, Zij hebben ze slecht» aan te nemen of te verwer pen. Het lltüiaamche memorandum heeft op de conferentie ie Parijs een goeden indruk ge- alles op te eten, giat genist, je gang! Zelfe als je trek mocht hebben mijzelven op te pen zelen, is 't mij nog goed „Dat zuil® ze wel met probeer®, mijnheer Têterol. ,U is geen gemakkelijk mrasch. Maar kalmeert u toch wat m redeneer nu eens ver standig!" „Verstandig? Mooi zool En hoe moet ik 't geval dan wel beschouw®?" „Kijk eens, waarde heer; cms goed fecht schijnt ons altijd zoo duidelijk voor de hand te ligg®; maar toch moeten'we er dikwijls wat op laten afding®. In het onderhavige ge val verwijs it u bijvoorbeeld naar artikel 524 van het Strafwetboek." „Wat beweert dat allemaal Zegt het mis schien1, dat mijn kool® aan mijnheer dè Salig neux behoor®).?" „Daar spreekt het niet van. Ziehier artikel 524„De voorwerp®, die de eigenaar van een stuk land- daar op gebracht heeft, ter exploi tatie van zijn bezit, zijn onroerend door be stemming". i „Laat ze daar dan onroerend blijven". „Ja, maar luistert u nu verder: „Onroerend door bestemming zijn: dë dieren, die tot het landbouwbedrijf behooren; de landbouwge reedschappen', de duiv® in de till®, de bij® to de korven, de vissch® to de vijvers „Volgt er nog veel zoo?" riep dè heer Tê terol, die er al meer dan genoeg van had-. „Wat kunn® mij uw dtiivm en uw bijenkor ven schel®? Ik spreek u over mijn konijnen". „Juist. Maar zooals de duiv®- ia de till® m do vtachm to to ^jisnr, sysi to mure- nuiakt. Mém hoopt dat een spoedige regeling mogelijk is, Aan Duitsch Oostenrijk zuilen Enge land, Frankrijk en Italië kredieten toestaan tot een bedrag van 30 milliom dollar, INGETRIKKEN CRISIS-MAATREGELEN. Met ingang van 1 April a.s. zulim de maximumprijzen voor naai- dergelijke ga rens (dus niet v]as- en visschersgarens) wor den opgeheven. Op dien datum zuil® alle regeeringsbemoeiïng® met deze garens op houd®. NIEUWE STEUNREGELING VOOR GEDEMOBILISEERDEN. Binn® ®kele dagen is een nieuwe steunre geling voor gedemobiliseerd® te wacht®, welke zal gelden voor hen, die op of nk 1 AjShi a.s. huiswaarts keeren. Deze steunrege ling zai minder geven dan de bestaande. In- tusschen worden maatregel® g®om®, om te verzekeren, dat zij, wier vrijwillig verblijf on der de wapenen van groot belang is voor d® dienst wat o.a. het geval is mpt de buiten gewone militaire commiez® door de nieuwe steunregeling niet zuil® achteruit gaan wat betreft de uitkeering® welke na vertrek met verlof zuil® geschied®. DE LICHTING 1918. Blijkens Memorie van Antwoord op. rt Voorloopig verslag nopens dp suppkioire oorlogsbegrooting voor 1918 zal na het Var- trek van de lichting 1917 zoo spoedig ais mo gelijk is de lichting 1918 naar huis word® gestuurd. Wat extra onder de wap®® wordt gehou den, dient in hoofdzaak ter voorziening in de behoeften aan grensbewaking. NEDERLAND EN DE VREDESCONFE RENTIE. Het departement van Buitenlandsche Zak® deelt mede, dat de commissie van het Parij- sche congres, welke den Volkerenbond behan delt, het verlang® heeft te tón® gegeven op ófffcieuse wijze van gedachten re wissel® met verteg®woordigers van onzijdige staten. Van Nederlandsche zijde zal zich daartoe naar Parijs begeven professor jhr. mi: dr. W. J, Mi van Eijsmga, ftd van de commissie van voorbereiding van dt dfde vredesconferentie, welke zich met de studie van het Parijsche ontwerp heeft beziggehoud®. Het is waarschijnlijk, dat gelegenheid zal wprd® gegeven het Nderlamkche standpunt in zake het Nederlandsch-Belgiache geschil voor den Raad van Ti®® te verdedig®. UIT HEILOO. Vervolg raadszitting). B. W. van Bergen verzochten in e® uit voerig schrijven met bijlag® mede te,werk® aan het stichten van een vaartschap voor de Berger- Hoevervaarten. Uit em overgeleg de begrooting bjeek, dat door de gmiemte Heiloo volgens het plan van genoemd ge- memtebestuur 7 pet. der jaarlijitsclie kost® zou moet® worden bijgedragen, hetge® e® uitgaaf beteekrat van ruim 500 per jaar. B. ct W. stelden voor niet aan dat verzoek ie voldoen, omdat deze gemeeute geen belang heeft bij bedoeld® waterweg en het dus niet op den weg van deze gememte lijft om in de kost® van verbetering en onderhoud daar van bij te drag®. Algemeen was de Raad van gelijk gevoelen, zooaat het voorstel van B. W. werd aan genomen en tevens besloten werd aan Ged. Staten kenbaar te ma keu, dat deze gwnmite geen belang bij de vaart® heeft m dus geen uitgaven daarvoor behoort u do®. De geld leen ing voor d® weg naar de Boe- kelenneer, gesloten tot e® bedrag van I5rt0, werd, in verband nut de hoogere aanmemsom dan het bedrag der begrooting, verhoogd met 800. Aan den wegwerker D. Metselaar werd op diens verzoek eervol ontslag verleend weg®» lichamelijke ongeschiktheid. rend door bestemming; de konijnen uit een ko nijnenberg; waaruit dus volgt, dit hij, die ecu konijnenberg bezit, de eigenaar is van de ko nijn®, die er zich in bevind®, en dat hij bij gevolg verantwoordelijk Is voor dc schade, aie zij kunnm toebreng® daar dan ook vergoeding voor moet gev®:." .ftCijk nu .1 Waarom begint u daar dan niet mee? Er spreekt dus nog wel wat ge zond verstand uit dat Wetboek." ,,Dus", ging de advocaat kalm door, „de zaak is maar, om te weten of het bos® van d® he® de Saligneux e® konijnenberg is of de konijn® uit di® konijn®befg afkomstig zijn." „Dat is nu ook em vraagZe hebben im mers mijn kool opgegeten!' „Dat argument is niet rechtsgeldig." „Mooi zoo! En wie moet dan uitmaksn of het konijnen van een konijberg zijn? We zul im die he®tjes dus eens moeten gaan opzoe- k® heel beleefd, met d® hoed in de hand vrag®„Op jullie woond' van koniin®e®; zijn jullie 't nu, of zijn jullie 't niet? En het hangt dus af van hun antwoord)Die rechten is toch e® mooie wetenschap, 't Spijt mij v®baz®d, dat ik er niets van weetdat zou mij dén geest dan wel zee verruimd heb ben. Ik zal 't nu maar aan mijnhe® mijn zoon ovCTlat®, om zich to dit opzichte bet® te la ten opvoed®". „Mijn hemel, wat slaat u door, neem mij niet kwalijk, mijnhe® Têterol't Is. makkelijk genoeg, om em konijnenberg te h®kennm; mm wuft ar holm to m sommige opzettelijke Voor de betrekking van wegwerk® zijn 96 sollicitatiën ingekom®. De v®gad®ing werd geschorst ter bespreking van die sollicitatiën. Na heropening .deelde de voorzitter mede, dat B. W. op de voordracht hebb® ge plaatst: No. 1. P. Modder; No. 2. A. Bakker. Bij de stemming verkreeg P. Modd® 4 stemmen en A. Kleef 3 stemmen, zoodat P. Modder is benoemd. De benoeming geschiedt voor 1 jaar. Naar aanleiding van het gesprok®e in de vorige vergadering heeft dc he® Vahl e® schriftelijk voorstel ingedimd om de v®or- d®ing' tot heffing van hoofdelijke omslag zoodanig te wijzig®, dat de aftrek vóór noodzakelijk onderhoud wordt voor onge huwd® 350, voor gehuwden 6Q0 plus 50 voor elk kind bened® 16 jaar, tot em maximum van 8. Het voorstel ging van eene toelichting vergezeld. Nadat de voorsteller het voorstel nad® had toegelicht, zeide de voorzitter, dat B. W. wel iets gevoel® voor het idee, doch wanneer het dit jaar mort worden ingevoerd, zal het gevolg daarvan zijn, dat de aanslag biljetten eerst in het najaar kunn® word® uitgereikt, wat niet gewenscht is. Zij steld® daarom voor de wijziging tot het najaar uit te steil®. Hierov® werd druk gediscussieerd; alle leden gevoelen wel voor de herziming, al is b.v. de leeftijd van 16 jaar voor de kind®® voor wie aftrek wordt toegestaan, volg®s sommige led® ie hoog.' Het bezwaar van B. en W. werd echter pok gevoeld. T® slotte werd het voorstel van B. m W. om te wachten tot het najaar, in stemming gebracht en jnet 4 tegen 3 stemmen aangmo- m® Het volgende punt was: beharding van d® Hoogmweg 'it wegje van Wed. de Win ter naar Stet. Die begrooting® zijn B. en W. meegeval 1®. De eerste bedraagt 9586,10, de andere 1762,62. Bij eerstg®oemd bedrag moet gerekend word® e® 2000, die thans verwerkt is om de wallen weg te grav®, zoo dat in totaal de verbetering ruim IT 500 zou kosten. B en W. stelden voor te besluiten to{ be harding van d® Hoogeweg hebb® daar bij overwog®, dat, volgens schatting van den opzichter, het w®k, wanneer de materialen wat goedkooper word®, misschien 2100 minder zou kost®, maar wanneer de Hooge weg nu niet behard wordt, zou het wegje de Winter—Stet verbeterd moeten word®, wat ruim 1700 vordert. Daarom is het maar be ter. nu den weg, die toch een flinke verkeers weg is, onder hand® te nemen. De heer Swart opperde Ret denkbeeld om er twee jaar ov® te do®, omdat het te ver wachten is, dat de material® wel in prijs zul len dal®. De heer Sengers ontried dat; aan gedeelte lijke beharding heeft m® nog niet veel. De heef Muider bracht ter sprake om d® weg ter weerszijd® met boom® te beplan ten. De voorzitter antwoordde, dat dit idee ook in de vergadering van B. W. is geopperd er een onderzoek naar is ingesteld door dep hoofdopzicht® van de Heidemaatschap pij, den heer Koel. Bedoelde deskundige onb raadde dat plan, ten eerste omdat de vmg <- te smal voor is ten tweede omdat de aan- grenz®de perceel® voor tuinbouw gebruikt worden en de schaduw van de boomen niet bevorderlijk is voor de gewassen. E® klein gedeelte zou er voor in aanmerking kunn® kom®, waarover alsnog bespreking® zuil® worden gehouden. Het voorste! vail B. W werd met algc- meene stemmen aangtnomen. Tot dekking van de kost® zal e® le®ing van 12000 worden gesloft®, af te loss® ia J5 jaar i T® slotte werd® de led® der commissie lot wering van schoolverzuim herb®oemd. De heer Swart vestigde bij de rondvraag de aandacht op, dat een wal lang» den Hoo- geweg maar voor de helft is weggegravrn De heer S®gers lichtte toe, dat de eig®aar alle® dan den geheel® wal wilde afstaan, inrichting®. Nog dieue tot opheldering, dat de eigenaar van e« hosch, zond® er nog be paald em komeniberg van te mak®, dik wijle brem laat zaai® tuasch® het hout of soortgelijke middel® gebruikt om het wild te loktó. to dit geva l is aansjM-aak op scha- devergoeding mogelijk, maar het staat aan d® eischer, om ife bewijz®, dat de gedaagde er waarlijk het wild lokte. Dus let wel, mijn he® Têterol, het is noodzakelijk dit te bewij zen, aangezi® het wild' slechts behoort aan deng®e, die het jaagt, dat de terreinen, nabij e® bosch geleg®, belast zijn met e® soort servituut, waaraan de eigenaars zich moeten onderw®pen, als dp toegebrachte scha de niet al te aanzimlijk is, want alle hout is e® natuurlijke v®blijfplaats voor wild, dat overal z'n toevlucht zoekt, zond® dat het er hemgelokt woidt". Nu was het geduld van d® he® Têterol voorgoed uitgeput. Hij vloog op, rukte d® man d® wet zijn tabaksdoos uit de hand®, die hij vrij onzacht op tafel zette, bleef toen vlak vóór hem staan, terwijl hij met drei- g® de uitdrukking op het gelaat sprak „Neem mij niet kwalijk, ik b® wat hard in de leer; ik snap niets van uw fijne onder scheiding®, van uw servituten natuurlijke schuilplaats®. Ik weet alle®' dat mijn kool® van mij zijn; dat ze opgeget® word® dat ik zelf ook wel aan de beurt z»u kom®, als ik a niet gauw e® schotje voor stak. En nu. mijnhe®: als ik mijn zaak aan em advocaat in hand® geef, verlang ik ook, dat hij be wijst, hoe ik spUjk hob m dat hij vereniwaar- wsaneer de weg behard wordt Daartoe ia nu beslot®, dus zal de wal du opgeruimd wor d®. De heer Vahl bracht het toezicht op de we gen ter sprake. Sprek® heeft opgemerkt, dat sommige person® maar eigenmachtig v®an- dering® aanbreng® aan de berm®, dat schouwhoop® niet word® opgeruimd enz. Vooral aan weg® die nu opgeknapt worden, mag dat niet word® toegelaten. De voorzitter zal er d® wegwerk® d® veldwachter op wijzm, dat daarop streng moet word® gelet. Dan,aldus de he® Vahl, wil ik als lid van de commissie hartelijk dank breng® aan de personen, die sommige dag®' lang, paard en wag® gratis ter beschikking hebb® gesteld voor de verbetering aangebracht aan d® Hoogeweg. De Raad sloot zich bij die woor den aan. De heer Mulder vroeg of het wegje van den Westerweg naar de Mallevoort waarov® in de vorige vergadering is gesprok®, nog verbeterd zal word®, waarop toestemmmü werd geantwoord. UIT KOEDIJK. Vrijdagavond vergaderde de coöp®atieve boerenlembank to het lokaal van den he® C. Man, oud® leiding van den heer Jb. Kecman, Na opening ca lezing der notulen, deed de kassier v®antwoordiiig van zijn ftoaotieel be heer. De ontvangsten hadden in totaal bedra- Sm 3959§4.29, de uitgavm 395934,29. e balans sloot met een bedrag van 191493.63, Daar niemand iets te vragen had', ©ateiaig de kaasier e® woord van dank van dm voor zitter voor zijn gehouden beheer. Uit een in gekom® schrijvmi bleek, diat bij de gehouto inspectie buit®gewon® inspectie all® to orde werd bevond®. De nu volg®de verkie zing gaf tot uitslag dat de he® C. Bos Lz. als lid van het bestuur m de he® J. Schipper als lid van d® raad van toezicht w®d® h®ko- z®. E® voorstel tot wijziging van art. 10 van het huishoudelijk reglement, om het kasgeld dat ten hoogste aanwezig mag zijn te breng® op 3000, w®di goedgekeurd. Daar de opkomst ze® gering was (de helft d® led® was slcdifa aanwezig) werd na eenig^ besprekingen beslotaft dè ooete bij aft wezigheiri te bepaler, op 1. De t® vergade- ring aanwezigen ontvang® e® presentiegeld' van 0.50. Poging® om te rente van voor schotten te verlag® konden de goedkeuring d® vergadering niet verkrijg®. f UIT OUDKARSPEL. Bij de stemming vm drie notabelen d® h®- vormde k®k alhi® zijn gekozen de heen®: D. Hopman, J. Kroon Pz Jb. van Meurs. UIT EGMOND AAN DEN HOEF. Vrijdagavond werd erin vergadering belegd doos. de proiestaritsclie kiezel», met het oog op dc a verkiezing van d n gemeenteraad 1 iet gevolg der bespreking was, dajj^r b can dictaten zuil® gesteld word®, er» wel 3 uit 1 gmondbinn® en 3 uit Egmond aan d® I loef. De candidaten voor Egmondbinn® zijn de te-eren C. van Duin, H. Doctor an Chr. Brouwer, en voor Egmond aan d® Hoef fte heeren O. Hoogeboom, A. Dekker en Th. Krom. Uil EGMOND AAN ZEE. In de Eerste Egmondsche Lunchroom ver gaderde de afdeeling Egmond aan Zee van de vereeniging „Hef Witte Kruis", onder voorzitterschap van den burgemeesteer. Ter sprake kwam wijkverpleging be smettelijke ziekte, die om de finantieele moei lijkheden; daaraan verbond®, nog niet ten uievoer kunn® worden gebracht De afdeeling, die in 1892 werd opgericht met 57 led®, telt thans 53 led®. In het algemeen werd aangespoord lid te worden. De contributie bedraagt 1, De rekming m verantwoording van d® penningmeester werd door e® daartoe be noemde commissie nagezien in orde be vonden. Na nog een ige bespreking® van dc statu- digd is, ala ik boos ben. Ik heb gezegd. Hier hebt u uw tabaksdoos terug; ik neb dc eer u te groef®." Toetugtng hij weg, zond® verd® naar redë te will® luisteren en droeg zijn zaak op aan em beunhaas, die hem geheel naar d® mond praatte die onmiddellijk vond, dat zijn geval glashelder was die er dan ook ge® oog®- blik aan twijfelde, of de he® Têterol zou met glans zijn proces winn®. Weldra deed zich nog e® nieuwe complica tie voor: de Limourdë, die gewoonlijk zoo kalm voortstroomde, kon in d® reg®tijd op eras geweldig wass® En woest dat ze dan wez® kon, als e® bergstroom 1 In dat deel van haar loop, dat de grens vormde tusschm het slot van ae Saligneux het goed van den parvenu, war® haar aanvall® vooral op d® rechteroev® gericht. En zoo kostte ze den he® Têterol ied® jaar e® paar kluit® aarde m e® rakel struikje terwijl ze d® baron nog be gunstigde met haar vruchtbare aanspoelin- g®. Die ongelijkheid van behandeling was toch al e® bron van ®g®nis voor d® he® Têterol, die de Limourde van v®dacht, dat zij zich speciaal in dienst had gesteld van dien hatelijk® landjonk®. De gedachte, dat de he® de Saligneux van jaar op jaar e® paar duim breed' grond op hem winn®1 kon, joeg hem de koorte op hét lijf. Die man, die toch zoo gelukkig had' kunn® zijn, beeldde zich van allerlei ellmdeto; en, heel tragisch, zag hij daarbij dikwijls e® mug voor e® oli fant aan. (Wordt vervolgd): AL1MAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1